Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

38. zk., 2019ko otsailaren 22a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
960

EBAZPENA, 2019ko otsailaren 6koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen errektorearena, zeinaren bidez deialdia egiten baita irakasle agregatuen eta osoen plazak betetzeko lehiaketarako.

Indarrean dagoen arautegiari jarraituz UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2016ko uztailaren 7ko Erabakia, irakasle-ikertzaileentzako 2016ko lan eskaintza publikoa onartzen duena (Ehaa, 2016-07-20), UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 14ko erabakia, irakasle-ikertzaileentzako 2017ko lan-eskaintza publikoa onartzen duena (Ehaa, 2017-12-21), 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.Bat.2.J artikulua, eta Hezkuntza Sailaren baimenarekin (abenduaren 21eko 6/2011 Legearen 81.4 artikuluan aurreikusia) Errektorego honek, emanda dauzkan ahalmenez baliatuta, erabaki honetako I. eranskinean aipatzen diren irakasle agregatuen eta osoen plaza hutsak betetzeko lehiaketarako deia egitea erabaki du, jarraian aipatutako oinarrien arabera.

DEIALDIAREN OINARRIAK

1.– Arau orokorrak.

1.1.– Lehiaketa honetan arau hauek bete beharko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateei buruzkoa (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren bidez neurri batean aldatua); Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartuak (2011ko otsailaren 24ko Ehaa); 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena (martxoaren 12ko Ehaa); 40/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena, UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen araubideari buruzkoa (martxoaren 18ko Ehaa); irakasle iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren arautegia, Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8ko bileran onartu zuena, Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko erabakiaren bidez argitaratu zena (uztailaren 15eko Ehaa) eta Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena (2014ko azaroaren 20ko Ehaa); deialdi honetako oinarriak; aplikagarriak diren arau orokorrak; eta, aurreikusi ez diren alderdietarako, Herri Administrazioan sartzeko araubide orokorra arautzen duten estatuko xedapenak.

1.2.– Jakintza arlo berekoak diren eta ezaugarri berberak dituzten plazak deialdi desberdinetan atera ahal izango dira lehiaketara.

2.– Hautagaiek bete beharreko baldintzak.

2.1.– Hautagaiek, lehiaketa honetan onartuak izateko, honako baldintzak bete beharko dituzte:

a) Hamasei urte beteak izatea.

b) Kasuan kasuko irakasleen kategoriako lanari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez izatea.

c) Diziplina espedientearen bidez estatuko administrazio orokorreko zerbitzutik edo autonomia, erakunde eta herrietako administrazioetatik aldendua ez izatea, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko kasuan kasuko estatuko funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.

d) Ondoren adierazten den zenbatekoa ordaintzea plaza bakoitzerako: 20,34 euro.

Eskubideak ordaintzeko, dagokion diru sarrera edo transferentzia egin beharko da kontu korronte honetara (lehiakidearen izen-abizenak eta plazaren hurrenkera zenbakia zehaztuta):

Kutxabank.

UPV/EHUko Irakasle-ikertzaileen arloko Errektoreordetza.

Irakasleen lehiaketetako tasak.

Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0292 94 3239002233.

Ordainketa posta edo telegrafia igorpenaren bidez egiten duten lehiakideek Deialdien eta Lehiaketen Atalera bidali behar dute (1397 posta-kutxa, 48080 – Bilbao).

Eskariak aurkezteko epean zenbateko hori osorik ordaindu ez duten lehiakide guztiak lehiaketatik kanpo geratuko dira, eta ez da beste eperik zabalduko tasok ordaintzeko edo falta den kopurua osatzeko.

Dena dela, azterketa eskubideak ordaindu arren, ezinbestekoa da lehiaketan parte hartzeko eskaria ere aurkeztea errektoreari, behar bezala beteta eta epearen barruan.

2.2.– Betebehar akademiko espezifikoak:

a) Irakasle osoen kategoriako plazetarako:

Doktore titulua izatea.

Beste estatu batzuek igorritako tituluak izanez gero, homologatuta egon behar dute azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan jasotako aurreikuspenen arabera edo atzerriko goi mailako hezkuntza tituluak master eta doktoregoko titulu eta gradu akademikoekin homologatzeko prozeduraren bidez, zeina Gobernu Kontseiluak onartu baitzuen 2010eko maiatzaren 20an (2010eko urriaren 22ko Ehaa).

Unibertsitate mailako irakaskuntzan eta ikerketan gutxien dela hiru urtez aritu izana irakasle agregatu kategorian, doktore titulua izatea ezinbesteko duen unibertsitateko irakasleen beste kidegoren batean. Hori guztia alde batera utzi gabe irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozedurari buruzko arautegiko xedapen gehigarria bakarrean xedatutakoari (2008ko uztailaren 15eko Ehaa). Izan ere, horren arabera, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemarenak, aldi baterako xedapenetatik bigarrenean zehaztutakoaren babesean irakasle agregatu izatera heldu direnen kasuan, Unibertsitateko Irakasleen Batzordeak, salbuespen moduan, erabaki dezake irakasle horiek irakasle osoen plazetako lehiaketetara aurkeztean ez dutela egiaztatu behar baldintza hori.

Gobernuak araudien bidez finkatutako ikerketa eta irakaskuntza jardueraren aldeko ebaluazioa edukitzea, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko Euskal Agentziaren edo euskal araudian onartutako antzeko erakunde baten txosten batez egiaztatuta (Unibasqeko irakasle osoa kontratatzeko).

b) Irakasle agregatuen kategoriako plazetarako.

Doktore titulua izatea.

Beste estatu batzuek igorritako tituluak izanez gero, homologatuta egon behar dute azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan jasotako aurreikuspenen arabera edo atzerriko goi mailako hezkuntza tituluak master eta doktoregoko titulu eta gradu akademikoekin homologatzeko prozeduraren bidez, zeina Gobernu Kontseiluak onartu baitzuen 2010eko maiatzaren 20an (2010eko urriaren 22ko Ehaa).

Ikerketa eta irakaskuntza jardueraren aldeko ebaluazioa edukitzea, Gobernuak araudiaren bidez finkatuko duena eta Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko Euskal Agentziaren edo euskal araudian onartutako antzeko erakunde baten txosten batez egiaztatuko dena (Unibasqeko irakasle agregaturako edo Anecaren irakasle doktore kontraturako).

c) Hizkuntza eskakizun elebiduna daukaten plazetan, euskaraz irakasteko gaitasuna egiaztatzea, bide hauetakoren bat erabiliz:

c.1.– Euskararen jakite maila egiaztatzeko probak egitea. Proba horiek soilik egingo dira lehiakideren batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatu badu. Probak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen egingo dira.

c.2.– Euskararen arloko errektoreordeak 2002ko ekainaren 5ean emandako Erabakian (uztailaren 11ko Ehaa) xedatutakoa betetzea, edo, bestela, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 mailaren pareko tituluak (2010eko azaroaren 15eko Ehaa) aurkeztea.

Kasu honetan, bai titulua bai baliozkotzea lehiaketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen lortutakoak izan beharko dira.

c.3.– Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren zehaztutakoari jarraituz, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena (2012ko apirilaren 16ko Ehaa).

d) Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, kasuan kasuko hizkuntzan eskolak emateko gaitasuna eduki beharko da egiaztatuta, modu honetara:

d.1.– Hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko probak eginda. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira probak.

d.2.– Ofizialak ez diren hizkuntzetan irakaskuntza eskaintzeko egiaztagiria eskuratzeari buruz Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2010eko ekainaren 24ko akordioaren bidez onartutako arautegian ezarritakoaren arabera (2010-12-02ko Ehaa).

2.3.– Ezingo dira lehiaketara aurkeztu UPV/EHUn lanean diharduten karrerako funtzionarioak, baldin eta betetzen ari diren plazak ezaugarri berberak badauzka (kategoria, jakintza arloa, saila, ikastegia eta hizkuntza eskakizuna).

2.4.– Epaimahaiak beste estatu batzuetako lehiakideei gaztelaniaz dakitela egiazta dezatela eskatu ahalko die, baldin eta uste badu probetan ez dela behar bezala egiaztatu.

2.5.– Artikulu honetan adierazitako baldintzak eskariak aurkezteko epea amaitzen denerako eduki beharko dira beteta, eta lehiakideek baldintzok betetzen jarraitu beharko dute dagokion irakasle iraunkorraren kontratua egin arte.

3.– Eskaerak.

3.1.– Hautaketa probetan parte hartzeko eskaera egiteko, deialdi honetako III. eranskineko eredua erabiliko da.

3.2.– Lehiaketan parte hartu nahi duten hautagaiek eskaera bidaliko diote Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, ezartzen dituen bideetako bat erabiliz, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko den hamabost egun balioduneko epearen barruan. Eskaerak egiteko III. eranskineko eredua erabili beharko da, eta eskaerak behar bezala beteta aurkeztuko dira, lehiaketan parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuekin batera. Lehiaketan parte hartzeko baldintzak eskaera aurkezteko azken egunerako bete beharko dira.

Parte hartzeko eskariak UPV/EHUren Erregistro Orokorraren bulegoetan aurkeztuko dira, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 16an hartutako erabakian ezarritakoaren arabera, erabaki horren bidez onartzen baita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa sortzeko Arautegia (2012ko ekainaren 18ko Ehaa), edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak ezartzen duen bideetako bat erabilita (urriaren 2ko BOEn argitaratua).

UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen zerrenda UPV/EHUko ikastegietako idazkaritzetan eskura daiteke, eta, gainera: Leioako Errektoregoko bulegoan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Campuseko Errektoreordetzan (Gasteiz) eta Ignacio M.ª Barriola ikasgelategian (Donostia). Interneten ere kontsulta daiteke: http://www.ehu.es/ oficinas_registro.html, eta egoitza elektronikoan.

Honako hau da UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen ordutegia:

Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 13:00etara, eta 15:00etatik 16:30era.

Ostiraletan, udako lanaldian, Aste Santuan eta Eguberrietako txandetan:

09:00etatik 13:00etara.

Urte osoko larunbat eta igandeetan, jaiegunetan eta campus eta ikastegi bakoitzeko jaiegun berezietan, itxita egongo dira Erregistro Orokorraren bulegoak.

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiegunen egutegi ofiziala eta unibertsitatearena berarena erabiliko dira, epeak zenbatzean aintzat hartu beharreko egun baliogabeak zehazteko.

Eskaera posta bulegoetan aurkezten duten interesdunek abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuaren 31. artikuluak xedatutako moduan aurkeztu behar dute. 1829/1999 Errege Dekretuak posta zerbitzuak arautzen ditu, eta honako hau xedatzen du:

«Herritarrek edo erakundeek administrazio publikoetako organoei eskariak, idatziak eta jakinarazpenak bidaltzeko, posta zerbitzu unibertsala emateko prestazioa agindu zaion operadorearen bitartez, gutun-azala irekita aurkeztu beharko dute, bidali nahi duten dokumentuaren lehen orriko goiburuan posta zerbitzukoek argi eta garbi adieraz ditzaten bulegoaren izena eta bidalketaren lekua, eguna, ordua eta minutua. Era berean, igorleak igorpenaren xehetasunak ere agertzeko eska dezake, igorri nahi duen dokumentu nagusiaren kopiaren, fotokopiaren edo erreprodukzioaren aurreneko orria jatorrizko agiriarekin parekatu eta berdinak direla egiaztatu ondoren; fotokopia hori ziurtagiri gisa aurkeztuko zaio administrazioko organo eskudunari, dokumentu nagusia aurkeztu egin dela frogatzeko.

Aipaturiko diligentziak egin ostean, igorleak berak itxiko du gutun-azala, eta enplegatuak onarpena formalizatu eta onarpenaren gordekina emango dio; jatorrizkoa, berriz, bulegoan artxibatuko du.

Artikulu honetan xedatutako prozesuak errespetatzen badira, posta zerbitzu unibertsala eskaintzeko agindua duen eragileak onarturiko igorpenak behar bezala aurkeztutzat hartuko dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluan eta hura garatzeko arautegian xedatutako ondorioetarako (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikulua)».

3.3.– Eskabidearekin batera dokumentu hauek aurkeztuko dira:

a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia (espainiar nazionalitatea daukaten hautagaiek).

Espainiar nazionalitatea ez daukaten lehiakideek beren nazionalitatea egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko dute.

b) Deialdi honetako 2.2 oinarrian aipatzen diren baldintza akademiko espezifikoak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuen fotokopia erkatua.

c) Azterketa eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen dokumentua.

d) Merezimenduen ziurtagirien fotokopia erkatuak. Merezimenduak aipatzen dira irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren 15. artikuluan. Prozedura hori Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartu zuen, eta Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratu zen (uztailaren 15eko Ehaa).

d) Zinpeko aitorpena (VII. eranskina).

3.4.– Plaza elebiduna bada, lehiakideak eskaera orrian berariaz adierazi beharko du parte hartuko duen ala ez euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan, edo gaitasun hori dagoeneko baduen, Euskararen arloko errektoreordearen 2002ko ekainaren 5eko Erabakian (uztailaren 11ko Ehaa) jasotako xedapenen arabera, edo apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan jasotako xedapenen arabera (2012ko apirilaren 16ko Ehaa), edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 mailaren pareko tituluren bat duen (2010eko azaroaren 15eko Ehaa). IV.eranskina.

3.5.– Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, lehiakideak eskaera orrian berariaz adierazi beharko du parte hartuko duen ala ez ofiziala ez den hizkuntza batean irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan, edo gaitasun hori dagoeneko baduen eta ofizialak ez diren hizkuntzetan irakaskuntza eskaintzeko egiaztagiria eskuratzeari buruzko arautegia onartzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren 2010eko ekainaren 24ko Erabakian (2010-12-02ko Ehaa) ezarritakoari jarraituz jasotako xedapenen arabera baliozkotu dakiokeen. VI. eranskina.

4.– Lehiakideak onartzea.

4.1.– Eskariak aurkezteko epea behin amaituta, errektoreak agindua emango du lehiaketarako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onartzeari buruzko erabakia argitaratzeko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta campusetako hiru errektoreordetzetako iragarki oholetan eta UPV/EHUko web orrian. Erabakian jasota geratuko da zein izan den lehiakidea baztertzeko arrazoia, eta 10 egun balioduneko epe luzaezina ezarriko da UPV/EHUko web orrian argitaratzen denetik akatsak zuzentzeko. Hala ere, zuzentzeko epe horretan lehiakideek ezin izango dute aurkeztu eskariak aurkezteko epea bukatu ondoren lortutako egiaztagiririk.

4.2.– Plaza elebiduna bada, lehiakideek euskaraz dakitela egiaztatu beharko dute, 3.4. oinarrian zehaztutakoaren arabera. Horrela egiten ez duten lehiakideak baztertuak izango dira.

Beraz, lehiakideren batek eskatzen badu euskaraz irakasteko gaitasun probak egitea, lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehenago egingo dira proba horiek.

4.3.– Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, lehiakideek kasuan kasuko hizkuntzaren ezagutza egiaztatu beharko dute, 3.5 oinarrian zehaztutakoaren arabera. Horrela egiten ez duten lehiakideak baztertuak izango dira.

Beraz, lehiakideren batek eskatzen badu ofiziala ez den hizkuntza batean irakasteko gaitasun probak egitea, lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehenago egingo dira proba horiek.

4.4.– Eskaerekin batera aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, errektoreak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartzeko erabakia emango du, eta erabaki hori Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, bai eta UPV/EHUren webgunean ere.

Erabaki hori izapide egintza kualifikatua da, eta aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da haren aurka UPV/EHUko errektorearen aurrean, erabakia UPV/EHUren web orrian argitaratu eta hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluak eta hurrengoek ezarritako moduan (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea), edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean, bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartzeko erabakian jasota ageriko da merezimenduak aurkezteko probarako deia Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholean eta campusetako hiru errektoreordetzetakoetan argitaratuko dela, bai eta UPV/EHUko webgunean ere.

4.5.– Ezin izango da aurkeztu onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren aurkako errekurtsorik, baldin eta interesdunak ez badu behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, bere hartan utziriko egintza irmoa delako.

5.– Epaimahaiak.

5.1.– Lehiaketetako epaimahaiak erabaki honen II. eranskinean adierazietako pertsonek osatuko dituzte, eta errektoreak izendatuko ditu. Epaimahaiei buruzko alderdiak jasota daude irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren araudian (10. artikulua), Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an bileran onartutakoa, Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua (uztailaren 15eko Ehaa) eta Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaoaren 6 bileraren akordioak aldatutakoa (2014koazaroaren 20ko Ehaa).

Epaimahaiak bost titularrek eta beste hainbeste ordezkok osatuko dituzte. Epaimahaiburua eta idazkaria epaimahaiko kideek aukeratuko dituzte beren artetik.

Epaimahaiaren lehenengo bilerarako, eraketarako, epaimahaiburu eta idazkarien hautaketarako deialdia, komunikazioak eta gainerako jarduerak saileko zuzendarien bidez egingo dira.

5.2.– Epaimahaikideek ezingo diote uko egin izendapenari, bertan aritzea eragozten dien arrazoi justifikaturik ez badaukate behintzat. Errektoregoak, halakoetan, adierazitako arrazoia aztertuko du, eta erabakia hartuko bost egun balioduneko epean, izendapenari ezetz esaten dion idatzia jasotzen denetik kontatzen hasita.

5.3.– Lehiakideek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte, edo epaimahaikideek uko egin ahal izango diote parte hartzeari, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako parte ez hartzeko edo errekusatzeko egoeraren bat sortuz gero (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea).

Epaimahaikide titularrei bertan aritzea eragozten dien arrazoiren bat egonez gero (parte ez hartzeko edo errekusazio kasuetan, edo beste edozein arrazoirengatik), ordezko kideak arituko dira haien ordez.

Ordezko kideak ere ezin badu jardun epaimahaian, prozeduran parte ez hartzeko edo errefusatua izateko egoeraren batean dagoelako, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoa arituko da haren ordez. Ordezko guztiei ezinezkoa bazaie epaimahaian aritzea eta ezinezkoa bada epaimahaia ondorengo artikuluan azaltzen den moduan eratzea, beste epaimahai bat izendatuko da.

5.4.– Epaimahaia eratzeko deialdia epaimahaikide titular eta ordezko guztiei jakinaraziko zaie, bilera eguna baino 15 egun lehenago, gutxienez. Bilerako deialdian eguna, ordua eta tokia zehaztuko dira, eta UPV/EHUko web orrian eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean argitaratuko da. Epaimahaia eratzerakoan kide titular guztiak bertan egonez gero, ordezkoak ez dute zertan joan.

5.5.– Epaimahaia balioz eratzeko, gutxien dela bost kidek egon beharko dute. Epaimahaikideak egon daitezke funtzio publikoaren arautegian aurreikusitako edozein egoeratan edo haien parekoetan lan kontratudun langileen kasuan, borondatezko eszedentzian edo eginkizun gabetzean izan ezik. Seme-alabak zaintzeko eszedentzian daudenek parte hartu ahal izango dute epaimahaietan.

Epaimahaikide titularren batek eszedentzia hartzen badu, eginkizunez gabetzen badute edo funtzionario edo kontratatu iraunkorra izateari uzten badio, epaimahaia utziko du, eta ordezkoa jarriko zaio.

Epaimahaikide ordezkoren batek borondatezko eszedentzia hartzen badu, eginkizunez gabetzen badute edo funtzionario edo kontratatu iraunkorra izateari uzten badio, ordezkoen artetik kategoria eta antzinatasun handiena daukanak hartuko du haren lekua. Aukera horiek guztiak agortuta ezin bada epaimahaia eratu, beste epaimahai bat izendatuko da.

Hala ere, behin epaimahaia eratuta, erabakiak hartzeko nahikoa izango da epaimahaiburua eta idazkaria, edo beren legezko ordezkoak, eta epaimahaikideetako bat bertan izatea.

Epaimahaia eratzean bertan ez dauden kideak behin betiko geratuko dira epaimahaiaren jardueratik baztertuta.

5.6.– Lehen bileran, epaimahaiak honako erabaki hauek hartu beharko ditu, besteak beste:

1) Probatako emaitzak non argitaratuko diren, Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholez eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholez gainera.

2) Lehiakideek zein hurrenkeratan hartuko duten parte probetan.

3) Balioespen irizpide zehatzak onartzea.

5.7.– Aipatutako erabaki guztiak UPV/EHUren web orrian, probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholean argitaratuko dira, gutxienez.

5.8.– Epaimahaiaren jardun administratiboaz eta gestio ekonomikoaz idazkaria arduratuko da, unibertsitateko administrazioko langileen laguntzarekin.

6.– Probak.

6.1.– Epaimahaiek, jarduterakoan, bermatu egingo dute lehiakide guztiek aukera berberak dituztela, eta publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuko dituzte.

6.2.– Deialdi honetan eta irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua eta Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua, uztailaren 15eko Ehaan, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko Ehaan) zehaztuta ez dauden alderdietarako, epaimahaiak jarraituko dio Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak kide anitzeko organoez xedatzen duenari.

6.3.– Probak egiten hasi aurretik, epaimahaiak eguna eta ordua zehaztuko ditu, lehiakideek lehenengo proban erabiliko dituzten merituak aurkez ditzaten. Informazio hori argitara emango da, UPV/EHUren webgunean jarrita. Lehiakideek merezimendu horien egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte bertan. Epaimahaiak, era berean, gainerako probak zein egun eta ordutan egingo diren zehaztuko du.

Merezimenduak aurkezteko ekitaldia epaimahaia eratu eta hurrengo egun baliodunean izango da. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri.

6.4.– Lehenengo proba lehiakideek agiriak eta merezimenduak aurkeztu eta hurrengo egun baliodunean egingo da. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri. Hurrengo probak hori bukatu eta berehala egingo dira.

6.5.– Ez da beharrezkoa fotokopiak erkatzea, baina aurkezpenera jatorrizkoak eraman beharko dira, epaimahaiak eta gainerako lehiakideek egiaztatzeko aukera izan dezaten.

Eskatzaileek aukera izango dute eskarian adierazitako datuak zehaztu edo osatzeko nahi dituzten elementuak gehitzeko, eta epaimahaiak erabakiko du onartu eta kontuan hartuko dituen.

6.6.– Oinarri hauetako 6.8. oinarrian aipatutako dokumentuak bi hilabetez edukiko dituzte gordeta Deialdi eta Lehiaketen Atalean, epaimahaiak proposamena egiten duen egunetik zenbatzen hasita. Baina proposamen horren kontrako errekurtsorik aurkezten bada, dokumentuak gordeta eduki beharko dira, ebazpen administratibo edo judizial irmo bat eman arte.

Beste urtebete igarotzen bada eta interesatuak ez badira aipatutako dokumentuak hartzera joan, unibertsitateak dokumentuak suntsitu ahal izango ditu.

6.7.– Epaimahaiko buruak aurkezpen ekitaldian jakinaraziko du, halaber, lehiakideek zein epe izango duten gainerako lehiakideek proba egin baino lehenago aurkeztutako dokumentuak aztertzeko.

6.8.– Lehiakideek honako dokumentu hauek emango dizkiote epaimahaiburuari aurkezpen ekitaldian:

6.8.1.– Irakasle osoaren kategoriako plazetan:

a) Curriculum vitae (bost ale), Viii. eranskineko ereduari jarraiki; eta curriculumean aipatutakoa egiaztatzen duten argitalpenen eta dokumentuen ale bana.

b) Lehiakideak plaza eskuratzen badu aurrera eramango duen irakaskuntza programa edo proiektua edo ikerketa proiektua (bost ale). Unibertsitateak deialdian emandako zehaztapenetara egokituko dira proiektu edo programa horiek.

c) Lanpostuari dagokion jakintza arloko ikerlan originala (bost ale).

6.8.2.– Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan:

a) Curriculum vitae (bost ale), Viii. eranskineko ereduari jarraiki; eta curriculumean aipatutakoa egiaztatzen duten argitalpenen eta dokumentuen ale bana.

b) Lehiakideak plaza eskuratzen badu aurrera eramango lukeen irakaskuntza eta ikerketa proiektua (bost kopia), kasuan kasuko jakintza arloko gai edo espezialitateetako baten programa izango dena. Proiektuak unibertsitateak deialdian emandako zehaztapenen araberakoa izan beharko du.

c) Ikerlan original bat (bost kopia).

6.9.– Irakasle iraunkorren plazetarako lehiaketak hiru proba edo fase izango ditu, denak baztertzaileak. Proba horiek ebaluatzeko, kontuan hartuko dira irakasle kontratatu iraunkorrak hautatzeko eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua, eta 2008ko uztailaren 15eko Ehaan argitaratua, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko Ehaan) ezarritako Irizpide Orokorrak eta Irizpide Espezifikoak (X. eranskina) eta epaimahaiak onartutako irizpide zehatzak.

6.10.– Irakasle osoaren kategorian, lehen proban edo fasean, lehiakideak irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan eta, hala dagokionean, arlo profesionalean egindako ibilbidea eta lortutako merezimenduak aurkeztu, eta epaimahaiarekin batera aztertuko ditu. Hautagaiek behar beste denbora izango dute ahozko azalpen horretarako, baina 60 minututik pasatu gabe.

Ondoren, epaimahaiak lehiakide bakoitzarekin eztabaidatuko du, bi orduz gehienez, alegatutako merezimenduen inguruan.

Epaimahaiak adituen iritzia eskatu ahal izango du, lehiakideen merezimenduei buruz. Nolanahi ere, txostenak ez dira lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari atxikiko zaizkio.

Proba horretan, 50 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta bigarren probara igarotzeko, 25 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle osoaren kategorian, bigarren fasean edo proban, lehiakideak proposatutako irakaskuntza programa eta ikerketa proiektua(k) aurkeztu eta aztertuko ditu epaimahaiarekin.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta hirugarren probara igarotzeko, 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle osoaren kategorian, hirugarren proban, hautagaiak lanpostuari dagokion jakintza arloan egindako ikerlan original bat aurkeztu eta eztabaidatu beharko du.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, eta gainditzeko 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

6.11.– Irakasle agregatuaren lehenengo proban, lehiakideak bere merezimenduak eta ikasketa, irakaskuntza eta ikerketa ibilbidea azalduko ditu, bai eta bere irakaskuntza eta ikerketa proiektua ere. Proiektu horren barruan delako jakintza arloko gai edo espezialitateetako baten programa sartuko da. Lehiakideek behar beste denbora izango dute ahozko azalpen horretarako, baina 60 minututik pasatu gabe.

Ondoren, epaimahaiak lehiakide bakoitzarekin eztabaidatuko du, bi orduz gehienez, honako gai hauen inguruan: aurkeztutako merezimenduak, irakaskuntza proiektua eta ikerketa proiektua.

Epaimahaiak adituen iritzia eskatu ahal izango du, lehiakideek alegatutako merezimenduei buruz. Nolanahi ere, txostenak ez dira lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari atxikiko zaizkio.

Proba horretan, 50 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta bigarren probara igarotzeko, 25 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan, bigarren proban, lehiakideak gai bat aurkeztuko du, eta epaimahaiarekin eztabaidatuko. Gaia lehiakideak aurkeztutako programakoa izango da, eta hark aukeratuko du, zozketaz ateratako hiruren artetik.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta hirugarren probara igarotzeko, 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan, hirugarren proban, lehiakideak ikerlan original bat aurkeztu, eta epaimahaiarekin eztabaidatuko du.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta proba gainditzeko 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

6.12.– Lehiakide bakar batek ere proba edo fase guztiak gainditu ezean, epaimahaiak eman gabe utziko ditu plazak.

6.13.– Proba edo fase bakoitza bukatuta, epaimahaia bilduko da, eta kide bakoitzak puntuazio bat emango dio lehiakide bakoitzari, eta balorazio hori azaltzeko txostena aurkeztuko du. Lehiakideak baloratzean, baremo orokorrari eta epaimahaiak onartutako irizpide espezifikoei erreparatuko diete epaimahaikideek. Epaimahaikide guztiak ados badaude, txosten bakar bat egin ahal izango du epaimahaiak, kuantifikatua eta arrazoitua.

Berdinketarik badago, epaimahaiburuak kalitate botoa izango du.

6.14.– Epaimahaiak, X. eranskinean adierazitako irizpide orokor eta espezifikoez gain, honako irizpide orokor hauek izan beharko ditu kontuan:

a) Epaimahaian parte ez hartzeko eta epaimahaikideak errekusatzeko eskariak behin ebatzita, epaimahaikideek ezin izango dute utzi balioetsi eta kalifikatu gabe lehiakiderik.

b) Proba edo fase bakoitzaren balorazioa eta kalifikazio aritmetikoa lortzeko, epaimahaikide guztiek emandako puntuazioen batez besteko aritmetikoa egingo da.

Lehiaketako proba guztiak baztertzaileak izango dira, eta bakoitza gainditzeko gehieneko puntuazioaren erdia lortu beharko da. Epaimahaiak ezin izango du eskatu fase bakoitzean ezarritako gehieneko puntuazioaren erdia baino gehiago ateratzea, prozesua gainditzeko eta plazarako proposatua izateko.

6.15.– Epaimahaiak beste estatu batzuetako lehiakideei gaztelaniaz dakitela egiazta dezatela eskatu ahalko die, baldin eta uste badu probetan ez dela behar bezala egiaztatu.

7.– Merezimenduen balorazioa.

Hiru probak egin ondoren eta hautaketa prozesua zer hautagaik gainditu duten zehaztu ondoren, merezimenduak balioetsiko dira, honako hauen arabera:

1) Jakintza arlorako gaitasun probak gaindituta izatea (uztailaren 26ko 774/2002 ED) edo akreditazioa izatea (urriaren 5eko 1312/2007 ED): 20 puntu.

2) Euskara jakitea elebidun ez diren plazetan baino ez da izango kontuan, eta deialdi honetako IX. eranskinari jarraiki balioetsiko da, Gobernu Kontseiluak 2013ko maiatzaren 8an irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko onartutako prozedurarekin (2008ko uztailaren 15eko Ehaa) bat etorrita. Merezimendu honengatik prozesuan guztira lor daitekeen puntuazioaren % 11 lortu ahal izango da gehienez.

8.– Kontratazio proposamena.

8.1.– Amaierako nota bi probetan lortutako noten batura izango da, eta horri zazpigarren oinarrian aurreikusitako merezimenduetan, halakorik bada, lortutako puntuak batuko zaizkio.

8.2.– Proba guztiak gainditu dituen lehiakiderik badago, epaimahaiak kontratazio proposamena egingo du, txostenak eta zenbaketa aritmetikoak kontuan hartuta. Epaimahaiaren proposamena Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, bai eta UPV/EHUren webgunean ere.

8.3.– Kontratatzeko edo plaza bete gabe uzteko proposamenean, lehiakide bakoitzaren balioespen zehatza jasoko da, arrazoiak emanda, eta lehiakide bakoitzak zenbat puntu lortu dituen ere adieraziko da. Plaza hutsik uzteko erabakiaren kontra erreklamazioa aurkez dakioke otsailaren 15eko 17/2011 Dekretu bidez (otsailaren 24ko Ehaa) onartutako UPV/EHUko Estatutuetan aurreikusitako Erreklamazio Batzordeari 15 eguneko epean, erabakia UPV/EHUko webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

8.4.– Ezin izango da plaza hutsik utzi seigarren oinarrian aipatutako probak gainditu dituen lehiakideren bat badago.

8.5.– Epaimahaiek lehiakideak ordenatuko dituzte lortutako puntuazioaren arabera, eta puntuazio handiena lortu duena proposatuko dute plaza betetzeko. Ezin izango dute kide gehiago proposatu lehiaketan eskainitako plaza kopurua baino.

8.6.– Aurreko atalean zehaztutakoa gorabehera, epaimahaiek ordezkoak proposatu ahal izango dituzte, puntuazioaren arabera ordenatuta, plaza betetzeko proposatu den izangaiak kontratua sinatzeari uko eginez gero, ordezko horiengana jotzeko.

8.7.– Epaimahaikide guztiek lehiakide guztiak kalifikatu behar dituzte. Epaimahaikide guztiak kalifikazioan bat etorriz gero, txosten bakarra eman ahal izango dute, 6.12. oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

8.8.– Kontratatuak izateko proposatuak ez diren lehiakideek ezin izango dute plaza hutsei buruzko inongo eskubiderik aldarrikatu, ez eta inongo lan poltsetan sartzea eskatu ere. Izan ere, ordezkapenak egin behar direnean prozedura orokorra erabili beharko da, hots, sailak eta jakintza arloak egindako deialdietako lan poltsa arruntetara jo.

8.9.– Epaimahaiko idazkariak bost egun baliodun izango ditu, epaimahaiaren jarduna bukatuko denetik, lehiaketako espediente administratiboa aurkezteko unibertsitateko Idazkaritza Nagusian, Deialdi eta Lehiaketa Atalaren bidez. Espedientean honako dokumentu hauek bildu beharko dira:

a) Epaimahaia eratzean egin beharreko akta eta epaimahaiaren saio guztietako aktak. Horietan jasoko dira egindako jarduera nagusiak eta proben balorazioan erabilitako irizpide nagusiak, irizpide espezifikoak eta irizpide zehatzak.

b) Lehiakideek aurkezpen ekitaldian epaimahaiburuari emandako dokumentuak, hala nola proposatutako irakaskuntza programa, ikerketa proiektuak, ikerlan originala, jakintza arloaren espezialitate edo gai baten programa, programaren gaia eta ikerlan originala.

c) Proba bakoitzaren txostenak eta zenbakizko balorazioak.

d) Probak gainditu dituzten lehiakideen merezimenduen balorazioa.

e) Plaza edo plazak betetzeko proposamenaren akta, kontrataziorako lehentasun ordenaren arabera osatutako hautagaien zerrendarekin.

8.10.– Lehiakideek Unibertsitateko Idazkaritza Nagusian eskatu ahal izango dute epaimahaikide bakoitzak beren merezimenduen inguruan emandako balioespen arrazoituaren ziurtagiria (behar bezala kuantifikatua) edo, hala badagokio, epaimahaiaren txosten bakarra.

8.11.– Lehiakideek epaimahaiaren proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote errektoreari. Horretarako hamabost egun balioduneko epea izango dute, proposamena UPV/EHUko webgunean argitara ematen den egunetik zenbatzen hasita. Erreklamazioa izapidetzeko onartzen bada, kontratazioa eten egingo da erreklamazioa behin betiko ebatzi arte.

8.12.– UPV/EHUko Estatutuek, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez (otsailaren 24ko Ehaa) onartutakoek, aurreikusitako Erreklamazio Batzordeak, irakasle eta ikertzaile funtzionarioen plazak betetzeko epaimahaien erreklamazioak aztertzen dituenak, erreklamazioa aztertuko du, eta errektoreak erabakiko du.

Erreklamazio Batzordeak lehiaketako espedientea aztertuko du, lehiakideen berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatzeko; egoki deritzen ekintza guztiak burutuko ditu, eta erreklamazioa onartzen duen ala ez erabakiko du hiru hilabeteko epearen barruan, erreklamazioa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita. Epe hori berariazko erabakirik eman gabe igarotzen bada, erreklamazioa ezetsi delako izango da, eta administrazioarekiko auzien bidera jo ahal izango da.

8.13.– Erreklamazio Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira errektorearentzat eta, haren erabakiek administrazio bidea agortzen dutenez, aurka egiteko administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko da zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legeari jarraituz.

8.14.– Erreklamazio Batzordeak erreklamazioa onartzea erabakiz gero, errektoreak argitara emango du erabakia, eta akatsa gertatu zen unera eramango da berriz prozedura; epaimahaiak, beharrezkoa izanez gero, beste izendapen proposamen bat egingo du.

9.– Dokumentuak aurkeztea eta kontratazioa.

9.1.– Epaimahaiak proposatutako kontratazioak errektoreak egingo ditu, lehiakideak behin egiaztatu eta gero deialdi honetako bigarren oinarrian aipatzen diren baldintzak betetzen dituela, Deialdi eta Lehiaketa Atalean behar diren dokumentuak aurkeztuta. Lehiakideak hogei eguneko epea izango du dokumentuak aurkezteko, kontratazio proposamena UPV/EHUko webgunean argitaratzen den egunetik hasita.

9.2.– Aurretik esandakoez gain, proposatutako lehiakideak, kontratua formalizatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu aipatutako epearen barruan:

a) Medikuaren ziurtagiri ofiziala, unibertsitateko irakasleari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duena.

b) Zinpeko aitorpena, diziplina espedientearen bidez estatuko administrazio orokorreko zerbitzutik edo autonomia, erakunde eta herrietako administrazioetatik aldenduta ez dagoela, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez dagoela adierazten duena. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko beren estatuko funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.

Karrerako funtzionario publikoek edo kontratatu iraunkorrek ez dituzte aurkeztu eta egiaztatu beharko atal honetan aipatutako dokumentu eta betekizunak. Horien ordez, lanean ari diren administrazioaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, funtzionario edo kontratatu iraunkorrak direla egiaztatu eta haien zerbitzu orrian azaltzen diren gorabehera guztiak adieraziko dituena.

9.3.– Plaza betetzeko proposatutako lehiakideak ez baditu aurkezten eskatutako dokumentuak, galdu egingo ditu bere eskubideak, eta ezin izango du kontratua sinatu, ez baldin badu egiaztatzen dokumentuak ez aurkeztea ezinbesteko arrazoiengatik izan dela. Unibertsitateko errektoreak zerrendako hurrengo lehiakidearekin sinatuko du kontratua, lehiakide horrek gorago aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren. Hogei eguneko epea izango du horretarako, arrazoia jakinarazten denetik kontatzen hasita.

10.– Azken araua.

10.1.– Deialdi honetan eta irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua eta Irakasleen errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua, uztailaren 15eko Ehaan, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko Erabakiaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko Ehaan) egunak zenbatzerakoan ez da aintzat hartuko abuztua. Hilabete horretan ez da inongo ekintzarik burutuko.

10.2.– Lehiaketa egin bitartean, epaimahaiek argituko dituzte deialdiaren aplikazioaren inguruan sor daitezkeen zalantzak, bai eta aurreikusi ez diren egoeretan nola jokatu ere. Dena dela, epaimahaien jarduna bat etorri beharko da urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearekin eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearekin.

10.3.– Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzietarako Bilboko epaitegietan bi hilabetetako epean, erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Bestela, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari hilabeteko epean, erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hala egiten bada, ezin izango da jarri aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa, harik eta berraztertzeko errekurtsoa berariaz ebatzi arte edo presuntziozko ezespena gertatu arte.

10.4.– Era berean, deialdi honetatik eta epaimahaiaren jardunetik eratorritako administrazio egintza guztien aurka egin ahal izango da, urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako kasuetan eta bertan adierazitako moduan.

Leioa, 2019ko otsailaren 6a.

Errektorea.
E (Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa, errektorearena, 2017-02-03ko Ehaa).

Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordea,

INMACULADA GUERRICAGOITIA MARINA.

I. ERANSKINA.

Lanpostuaren zenbakia: 1. Kodea: AGC8L1- D00001-4. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Barne Geodinamika. Saila: Geodinamika. Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Geologia» eta «Argazkiaren Interpretazioa, Teledetekzioa eta Arrisku Naturalak».

Lanpostuaren zenbakia: 2. Kodea: AGC8L1- D00015-3. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Kazetaritza. Saila: Kazetaritza. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Berrien Idazkera Prentsan».

Lanpostuaren zenbakia: 3. Kodea: AGC8L1- D00030-2. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Frantses Filologia. Saila: Frantses Filologia. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebakarra. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Frantsesezko Lanak eta Textuak II».

Lanpostuaren zenbakia: 4. Kodea: AGC8L1- D00045-14. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Plastika Adierazpidearen Didaktika. Saila: Musika, Plastika eta Gorputz-Adierazpenaren Didaktika. Ikastegia: Hezkuntza eta Kirol Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Hizkuntza Plastikoa eta Ikusizkoa».

Lanpostuaren zenbakia: 5. Kodea: AGC8L1- D00048-11. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Didaktika eta Eskola Antolakuntza. Saila: Didaktika eta Eskola Antolakuntza. Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Didaktika orokorra».

Lanpostuaren zenbakia: 6. Kodea: AGC8L1- D00048-12. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Didaktika eta Eskola Antolakuntza. Saila: Didaktika eta Eskola Antolakuntza. Ikastegia: Bilboko Hezkuntza Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Eskola Inklusiboaren oinarriak».

Lanpostuaren zenbakia: 7. Kodea: AGC8L1- D00051-13. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika. Saila: Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika. Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Haur eta Gazte literatura».

Lanpostuaren zenbakia: 8. Kodea: AGC8L1- D00069-7. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Saila: Ingeniaritza Kimikoa. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Prozesu Kimikoen Zinetika».

Lanpostuaren zenbakia: 9. Kodea: AGC8L1- D00069-14. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Saila: Ingeniaritza Kimikoa. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Bero Transmisioa».

Lanpostuaren zenbakia: 10. Kodea: AGC8L1- D00093-8. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Mikrobiologia. Saila: Inmunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Inmunologia».

Lanpostuaren zenbakia: 11. Kodea: AGC8L1- D00096-12. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hezkuntzaren Teoria eta Historia. Saila: Hezkuntzaren Teoria eta Historia. Ikastegia: Bilboko Hezkuntza Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Komunitate Garapena».

Lanpostuaren zenbakia: 12. Kodea: AGC8L1- D00101-18. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Farmazia eta Farmazia Teknologia. Saila: Farmazia eta Elikagaien Zientzien . Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Farmazia Teknologia II».

Lanpostuaren zenbakia: 13. Kodea: AGC8L1- D00103-14. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeles Filologia. Saila: Ingeles eta Aleman Filología eta Itzulpengintza eta Interpretazioa. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebakarra. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Ingeles Literatura II».

Lanpostuaren zenbakia: 14. Kodea: AGC8L1- D00103-20. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Itzulpengintza eta Interpretazioa. Saila: Ingeles eta Aleman Filología eta Itzulpengintza eta Interpretazioa. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebakarra. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Itzulpen praktikak III: Ingelesa-gaztelania eta gaztelania-ingelesa I», «Itzulpen praktikak IV: Ingelesa-gaztelania eta gaztelania-ingelesa II».

Lanpostuaren zenbakia: 15. Kodea: AGC8L1- D00103-23. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Itzulpengintza eta Interpretazioa. Saila: Ingeles eta Aleman Filología eta Itzulpengintza eta Interpretazioa. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «B Hizkuntzan hitz egiten den herrialdeetako historioa eta kultura (Ingelesa)».

Lanpostuaren zenbakia: 16. Kodea: AGC8L1- D00109-19. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Gizarte Psikologia. Saila: Gizarte-Psikologia eta Portaera-Zientzien Metodologia. Ikastegia: Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea(Vitoria-Gasteiz). Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Gizarte Langintzarako Gizarte Psikologia».

Lanpostuaren zenbakia: 17. Kodea: AGC8L1- D00110-10. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Politika eta Administrazio Zientzia. Saila: Politika eta Administrazio Zientzia. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: hirueleduna (Euskera/Gaztelania/Ingelesa). Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Analisi Politikoaren Oinarriak», «Portaera Politikoa».

Lanpostuaren zenbakia: 18. Kodea: AGC8L1- D00112-24. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntza-eskakizuna: hirueleduna (Euskara/Gaztelania/Ingelesa). Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Ingeniaritzaren oinarri Kimikoak».

Lanpostuaren zenbakia: 19. Kodea: AGC8L1- D00112-26. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Gasteizko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Ingurumen inpaktuaren ebaluazioa».

Lanpostuaren zenbakia: 20. Kodea: AGC8L1- D00112-27. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola (Goi Ingeniaritza) Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Kimika Teknologia».

Lanpostuaren zenbakia: 21. Kodea: AGC8L1- D00118-11. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Botanika. Saila: Landare-Biologia eta Ekologia. Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Botanika».

Lanpostuaren zenbakia: 22. Kodea: AGC8L1- D00123-11. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Merkataritza Zuzenbidea. Saila: Enpresaren Zuzenbidea. Ikastegia: Zuzenbide Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Enpresa Zuzenbidea».

Lanpostuaren zenbakia: 23. Kodea: AGC8L1- D00137-12. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hirigintza eta Lurralde Antolakuntza. Saila: Arkitektura. Ikastegia: Arkitektura Goi Eskola Teknikoa. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Hirigintza VII. Lurralde Antolakuntza eta Ingurugiroaren Babesa»,«Hirigintza Viii. Plangintza Praktikak» eta «Lurrandea eta Hiria XXI. Mendean».

Lanpostuaren zenbakia: 24. Kodea: AGC8L1- D00142-18. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Elektrikoa. Saila: Ingeniaritza Elektrikoa. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntza-eskakizuna: hirueleduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Behe Tentsioko Instalazio Elektrikoak».

Lanpostuaren zenbakia: 25. Kodea: AGC8L1- D00148-9. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Makina eta Motor Termikoak. Saila: Makina eta Motor Termikoak. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola (Meatzeen Ingeniaritza Tekniko) Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Termoteknia».

Lanpostuaren zenbakia: 26. Kodea: AGC8L1- D00151-8. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Materialen Zientzia eta Metalurgia Ingeniaritza. Saila: Meatze eta Metalurgiarako Ingeniaritza, Materialen Zientzia. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola(Goi Ingeniaritza). Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Materialen Zientziaren Oinarriak».

Lanpostuaren zenbakia: 27. Kodea: AGC8L1- D00172-4. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Fisika Teorikoa. Saila: Fisika Teorikoa eta Zientziaren Historia. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Metodo Matematikoa».

Lanpostuaren zenbakia: 28. Kodea: AGC8L1- D00212-8. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Psikiatria. Saila: Neurozientziak. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Medikuntza eta Odontologia) Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Psikologia».

Lanpostuaren zenbakia: 29. Kodea: AGC8L1- D00212-9. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Giza Anatomia eta Enbriologia. Saila: Neurozientziak. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea( Medikuntza eta Odontologia). Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Giza Anatomia II».

Lanpostuaren zenbakia: 30. Kodea: AGC8L1- D00212-10. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Psikiatria. Saila: Neurozientziak. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Medikuntza eta Odontologia). Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Psikologia».

Lanpostuaren zenbakia: 31. Kodea: PLC8L1- D00026-1. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Farmakologia. Saila: Farmakologia. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Medikuntza eta Odontologia). Hizkuntza-eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Garapenaren Psikologia Eskola Adinean».

Lanpostuaren zenbakia: 32. Kodea: PLC8L1- D00146-1. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Sistemen Ingeniaritza eta Automatika. Saila: Sistemen Ingeniaritza eta Automatika. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola (industria ingeniaritza tekniko). Hizkuntza-eskakizuna: elebakarra (Baldintza: Ingelesaren ezaguera). Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Erregulazio Automatikoa» eta «Energia Garbiak Sortzeko Sistemen Kontrola».

II. ERANSKINA.

1.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Barne Geodinamika. AGC8L1- D00001-4.

Batzorde titularra:

M.ª Del Puy Ayarza Arribas. Irakasle Titularra. Salamancako Unibertsitatea.

Jose Julián Esteban Guzman. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Julia Cuevas Urionabarrenetxea. Unibertsitateko Katedraduna. UPV/EHU.

Gabriel Gutierrez Alonso. Irakasle Titularra. Salamancako Unibertsitatea.

Ana Crespo Blanc. Granadako Unibertsitateko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Benito Avalos Villaro. Unibertsitateko Katedraduna. UPV/EHU.

Pablo Puelles Olarte. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Inmaculada Expósito Ramos. Irakasle Titularra, Pablo Olavide Unibertsitatea.

Carlos Fernandez Rodriguez. Huelvako Unibertsitateko katedraduna.

M.ª Teresa Román Berdiel. Irakasle Titularra, Zaragozako Unibertsitatea.

2.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Kazetaritza. AGC8L1- D00015-3.

Batzorde titularra:

Idoia Camacho Markina. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Begoña Zalbidea Bengoa. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Elena Real Rodriguez. Kontratatu Doktor irakasle, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Juan Antonio Garcia Galindo. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

Xose López García. Santiagoko Unibertsitateko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Jose Ignacio Armentia Vizueta, Unibertsitateko katedraduna UPV/EHU.

Jose Ignacio Zabaleta Urkiola. Unibertsitateko katedraduna, UPV/EHU.

Concepción Edo Bolos. Irakasle Titularra, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Salomé Berrocal Gonzalo. Irakasle Titularra, Valladolideko Unibertsitatea.

Juana Gallego Ayala. Irakasle Titularra, Barcelonako Unibertsitate Autonoma.

3.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Frantses Filologia. AGC8L1- D00030-2.

Batzorde titularra:

Jorge Augusto Luengo López. Irakasle Doktorea, Pablo Olavide Unibertsitatea.

Julián Muela Ezquerra. Zaragozako Unibertsitateko katedraduna.

María Lidia Vázquez Jiménez. Unibertsitateko katedraduna, UPV/EHU.

Dulce González Doreste. La Lagunako Unibertsitateko katedraduna.

Adela Cortijo Talavera. Irakasle Titularra. Valenciako Unibertsitatea.

Ordezko batzordea:

José María Fernández Cardo. Oviedoko Unibertsitateko katedraduna.

Teófilo Sanz Hernández. Burgoseko Unibertsitateko katedraduna.

Concepción Pérez Pérez. Sevillako Unibertsitateko katedraduna.

María Esperanza Bermejo Larrea. Irakasle Titularra. Zaragozako Unibertsitatea.

Isabel Muguruza Roca. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

4.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Plastika Adierazpidearen Didaktika. AGC8L1- D00045-14.

Batzorde titularra:

M.ª Isabel Monero Montoro. Irakasle Titularra. Jaen-eko Unibertsitatea.

Ricard Vincent Huerta Ramón. Valenciako Unibertsitateko katedraduna.

Marta Barandiaran Landin. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Guillermo Infante Borinaga. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ana María Ponce De León Elizondo. La Riojako Unibertsitateko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Idoia Marcellan Barace. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Alfonso García Monge. Irakasle Titularra, Valladolideko Unibertsitatea.

M.ª Dolores Álvarez Rodríguez. Granadako Unibertsitateko katedraduna.

Antonio Fraile Aranda. Valladolideko Unibertsitateko katedraduna.

Pablo Lekue Rodríguez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

5.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Didaktika eta Eskola Antolakuntza. AGC8L1- D00048-11.

Batzorde titularra:

Joaquín Paredes Labra. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Autonoma.

Ana García-Valcarcel Muñoz-Repiso. Salamankako Unibertsitateko katedraduna.

Manuel Area Moreira. La Lagunako Unibertsitateko katedraduna.

Daniel Losada Iglesias. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Iciar Recalde Rodríguez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Mercé Gisbert Cervera. Rovira i Virgili Unibertsitateako Unibertsitateko katedraduna.

José Miguel Correa Gorospe. Irasle Titularra UPV/EHU.

Cristina Alonso Cano. Irakasle Titularra. Barcelonako Unibertsitatea.

José Ignacio Rivas Flores. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

Arkaitz Lareki Arcos. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

6.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa Didaktika eta Eskola Antolakuntza: AGC8L1- D00048-12.

Batzorde titularra:

María Auxiliadora Sales Ciges. Irakasle Titularra. Jaume I Unibertsitatea.

Daniel Losada Iglesias. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

M.ª Ángeles Pilar Parrilla Latas. Vigoko Unibertsitateko katedraduna.

Teresa Susinos Rada. Kantabriako Unibertsitateko katedraduna.

Arkaitz Lareki Arcos. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Juan Jorge Muntaner GuASP. Iles Balearseko Unibertsitateko katedraduna.

Joana Jauregizar Alboniga-Mayor.Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Carmen Gallego Vega. Irakasle Titularra. Sevillako Unibertsitatea.

Iciar Recalde Rodríguez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Francisco Imbernón Muñoz. Barcelonako Unibertsitateko katedraduna.

7.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika. AGC8L1- D00051-13.

Batzorde titularra:

Carlos Cid Abasolo. Irakasle Titularra. Madrileko Unibertsitate Complutense.

Xabier Etxaniz Erle. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Gloria Bordons De Porrata-Doria. Barcelonako Unibertsitateko katedraduna.

María Rosa Lloret Romañach. Barcelonako Unibertsitateko katedraduna.

Arantzazu Rodríguez Fernández. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

M.ª del Mar Campos Fdez-Figares. Irakasle Titularra. Almeríako Unibertsitatea.

Iñaki Aldekoa Beitia. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Estíbaliz Jiménez De Aberasturi Apraiz. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Gabriel Nuñez Ruiz. Almeriako Unibertsitateko katedraduna.

Teresa Colomer Martínez. Madrilgo Unibertsitate Autonomako katedraduna.

8.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. AGC8L1- D00069-7.

Batzorde titularra:

Paula Sánchez Paredes. Castilla-La Manchako Unibertsitate katedraduna.

María Gloria Villora Cano. Murciako Unibertsitateko katedraduna.

Luis José Alemany Arrebola. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

José Luis Ayastuy Arizti. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Asier Aranzabal Maiztegi. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

María Ujué Alzueta Ania. Zaragozako Unibertsitateko katedraduna.

M.ª Ángeles Larrubia Vargas. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

Aurora Santos López. Madrilgo Unibertsitate Complutense katedraduna.

Unai Iriarte Velasco. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Javier Ereña Loizaga. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

9.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa AGC8L1- D00069-14.

Batzorde titularra:

Martín Olazar Aurrekoetxea. Katedraduna. UPV/EHU.

Rubén Aldaco García. Irakasle Titularra. Kantabriako Unibertsitatea.

Inmaculada Ortiz Uribe. Kantabriako Unibertsitateko katedraduna.

Miriam Arabiourrutia Gallastegi. Irakasle Agregatua.UPV/EHU.

Aurora Santos López. Madrilgo Unibertsitate Complutense katedraduna.

Ordezko batzordea:

Sonia Álvarez Pérez. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Roberto Aguado Zarraga. Katedraduna UPV/EHU.

José Luis Sánchez Cebrián. Zaragozako Irakasle Titularra.

José Ignacio Fernández Olmo. Irakasle Titularra. Kantabriako Unibertsitatea.

Raquel Ibañez Mendizabal. Kantabriako Unibertsitateko katedraduna.

10.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Mikrobiologia. AGC8L1- D00093-8.

Batzorde titularra:

Elena Eraso Barrio. Irakasle Titularra UPV/EHU.

María Molina Martín. Madrilgo Unibertsitate Complutense katedraduna.

Javier Garaizar Candina. Katedraduna UPV/EHU.

Consuelo Esteve Sánchez. Valenciako Unibertsitate katedraduna.

Eulogio Valentín Gómez. Valenciako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

M.ª Begoña Ayo Millán. Irakasle Titularra UPV/EHU.

M.ª Francisca Colom Valiente. Irakasle Titularra. Miguel Hernández Unibertsitatea.

Miren Itxaso Artolozaga Bengoechea. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

Josep Guarro Artigas. Rovira i Vigiliko Unibertsitate katedraduna.

José Francisco Cano Lira. Rovira i Vigiliko Unibertsitate katedraduna.

11.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hezkuntzaren Teoria eta Historia. AGC8L1- D00096-12

Batzorde titularra:

Francisco Imbernón Muñoz. Barcelonako Unibertsitate katedraduna.

Luis Tórrego Egido. Irakasle Titularra. Valladolideko Unibertsitatea.

Jon Batti Kortazar Uriarte. Katedraduna. UPV/EHU.

Marta Liesa Orús. Irakasle Titularra. Zaragozako Unibertsitatea.

Elisabete Arrieta Aranguren. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Juan Sáez Carrera, Murciako Unibertsitate katedraduna.

Benjamín Zufiaurre Goikoetxea. Nafarroako Unibertsitate Pública katedraduna.

Teresa Susinos Rada. Kantabriako Unibertsitate katedraduna.

M.ª Iciar Recalde Rodriguez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Alfonso Gutierrez Martín. Irakasle Titularra. Valladolideko Unibertsitatea.

12.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Farmazia eta Farmazia Teknologia. AGC8L1- D000101-18.

Batzorde titularra:

Cecilia Fernández Lastra. Barcelonako Unibertsitateko katedraduna.

César Antonio Viseras Iborra. Granadako Unibertsitateko katedraduna.

Arantxa Isla Ruiz. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Jon Zarate Sesma. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Jesús Molpeceres García Del Pozo. Irakasle Titularra. Alcala de Henareseko Unibertsitatea.

Ordezko batzordea:

Manuela Igartua Olaechea. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Eduardo Luis Mariño FernándEZ. Barcelonako Unibertsitateko katedraduna.

Antonio Rabasco Álvarez. Sevillako Unibertsitateko katedraduna.

M.ª Luisa González Rodríguez. Sevillako Unibertsitateko katedraduna.

Ana Del Pozo Rodríguez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

13.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeles Filologia. AGC8L1- D000103-14.

Batzorde titularra:

José Manuel Barrio Marco. Irakasle Titularra Valladolideko Unibertsitatea.

Cristina Garrigós González. Irakasle Titularra. Uned.

David Río Raigadas. Katedraduna. UPV/EHU.

Antonio Ballesteros González. Katedraduna. Uned.

Carme Manuel Cuenca. Valenciako Unibertsitateko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Rosario Arias Doblas. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

Amaya Ibarrarán Bigalondo. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Francisco Collado Rodríguez. Zaragozako Unibertsitateko katedraduna.

Julio Ángel Olivares Merino. Irakasle Titularra Jaeneko Unibertsitatea.

Jesús Angel González López. Irakasle Titularra. Kantabriako Unibertsitatea.

14.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Itzupengintza.eta Interpretazioa AGC8L1- D00103-20.

Batzorde titularra:

Clara Inés Lopez Rodriguez. Irakasle Titularra. Granadako Unibertsitatea.

Ana María Rojo Lopez. Murciako Unibertsitateko katedraduna.

Jorge Leiva Rojo. Irakasle Titularra Malagako Unibertsitatea.

Ricardo Muñoz Martin. Las Palmas de Gran Canariako Unibertsitateko katedraduna.

Jesús Camarero Arribas. Katedraduna UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Federico Chaume Varela. Universitat Jaume I katedraduna.

Mariana Orozco Jutoran.Irakasle Titularra. Barcelonako Unibertsitate Autonoma.

Pilar Ezpeleta Piorno. Irakasle Titularra. Jaume I Unibertsitatea.

María Perez Lopez De Heredia. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

Javier Franco Aixela. Irakasle Titularra. Alacanteko Unibertsitatea.

15.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Itzulpengintza eta Interpretazioa. AGC8L1- D000103-23.

Batzorde titularra:

Rosario Arias Doblas. Malagako Unibertsitateko katedraduna.

Jesús Angel Gonzalez Lopez. Irakasle Titularra. Kantabriako Unibertsitatea.

Amaia Ibarraran Bigalondo. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Jesús M.ª Barambones Zubiria. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

Carmen Manuel Cuenca. Valenciako Unibertsitateko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Eduardo Barros Grela. Irakasle Titularra. La Coruñako Unibertsitatea.

M.ª Jose Olaciregui Alustiza. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Patrick Zabalbeascoa Terran. Pompeu Fabrako Unibertsitateko katedraduna.

Socorro Suarez Lafuente. Oviedoko Unibertsitateko katedraduna.

Frederic Chaume Varela. Jaume I Unibertsitateko katedraduna.

16.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Gizarte Psikologia. AGC8L1- D000109-19.

Batzorde titularra:

Esther López Zafra. Jaeneko Unibertsitateko katedraduna.

María Soledad Navas Luque. Almeriako Unibertsitateko katedraduna.

Lorena Gil De Montes. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Alberto Amutio Careaga. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

Fernando Jorge Molero Alonso. Irakasle Titularra Uned.

Ordezko batzordea:

Aitor Aritzeta Galán. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

José Francisco Morales Domínguez. Katedraduna Uned.

José Manuel Sabucedo Cameselle. Santiagoko Unibertsitate katedraduna.

Victoria Aurora Ferrer Pérez. Balear Uharteak Unibertsitate katedraduna.

Aitziber Azurmendi Imaz. Irakasle Titularra UPV/EHU.

17.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Politika eta Administrazio Zientzia. AGC8L1- D000110-10.

Batzorde titularra:

Norbert Bilbeny García. Barcelonako Unibertsitate katedraduna.

Tania Vergé Mestre. Irakasle Agregatua. Pompeu Fabra Unibertsitatea.

María Luz Esteban Galarza. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Iñaki Bárcena Hynojal. Irakasle Osoa. UPV/EHU.

Joaquim Brugué Torruella. Gironako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

Rafael Ajangiz Sánchez. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Joan Subirats Humet.Barcelonako Unibertsitate Autonoma katedraduna.

Araceli Mateos Díaz. Irakasle Titularra. Salamankako Unibertsitatea.

Ramón Maiz Suarez. Santiago de Compostelako Unibertsitateko katedraduna.

Milagros Amurrio Velez. Irakasle Agregatua UPV/EHU.

18.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa. AGC8L1- D000112-24.

Batzorde titularra:

María Cruz Arzamendi Manterola. Nafarroako Unibertsitate Publiko katedraduna.

Xosé Ramón Novoa Rodríguez. Vigoko Unibertsitate katedraduna.

Elena Bilbao Ergueta. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

María Astrid Barona Fernández. Katedraduna UPV/EHU.

José Ángel Irabien Gulias. Kantabriako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

Luis María Gandia Pascual. Nafarroako Unibertsitate Publiko katedraduna.

Aitor Arbelaiz Garmendia. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Isabel Carrillo Ramiro. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.

Francisco Fernández Martínez. Madrilgo Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Koro De La Caba Ciriza. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

19.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa AGC8L1- D000112-26.

Batzorde titularra:

M.ª Encarnación Rodríguez Hurtado. Madrilgo Unibertsitate Politekniko katedraduna.

M.ª Dolores Encinas Malagón Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Elena Bilbao Ergueta Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Domingo Cantero Moreno Cadizko Unibertsitate katedraduna.

Christian Kennes A Coruñako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

M.ª Aranzazu Eceiza Mendiguren. Katedraduna UPV/EHU.

Paula Marzal Domenech Irakasle. Titularra. Valentziako Unibertsitatea.

M.ª Carmen Gabaldón García. Valentziako Unibertsitate katedraduna.

Jesús M.ª Requies Mertínez. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

José Manuel Gómez Montes De Oca. Cadizko Unibertsitate katedraduna.

20.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Kimikoa AGC8L1- D000112-27.

Batzorde titularra:

Ana María Sastre Requena. Kataluñako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

José Iglesias Morán. Irakasle Titularra. Rey Juan Carlos Unibertsitatea.

Victoria Laura Barrio Cagigal. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Jesús María Requies Martínez. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Luis Javier Lozano Blanco. Kartagenako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Ordezko batzordea:

Ion Agirre Arisketa. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Inmaculada Ortiz Uribe. Kantabriako Unbertsitate katedraduna.

M.ª Encarnación Rodríguez Hurtado. Madrilgo Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Angel Irabien Gulias. Kantabriako Unbertsitate katedraduna.

Elena Bilbao Ergueta. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

21.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Botanika. AGC8L1- D000118-11.

Batzorde titularra:

Miren Amaia Mena Petite. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Luis Navarro Echevarria. Irakasle Titularra. Vigoko Unibertsitatea.

José María Iriondo Alegría. Rey Juan Carlos Unibertsitate katedraduna.

Adrián Escudero Alcántara. Rey Juan Carlos Unibertsitate katedraduna.

Miren Idoia Biurrun Galarraga. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Juan Bosco Jimbert Rodríguez. Irakaslea Kontratatu Doktore. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

María Arantzazu Aldezabal Roteta. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

María Teresa Sebastiá Alvarez. Irakasle Titularra. LLeidako Unibertsitatea.

Hermelinda Marina Aboal Sanjurgo. Murtziako Unibertsitate katedraduna.

Arturo Elosegi Irurtia. Katedraduna UPV/EHU.

22.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Merkataritza Zuzenbidea. AGC8L1- D000123-11.

Batzorde titularra:

Antonio Roncero Sanchez. Gastela-Mantxa Unbertsitate katedraduna.

Aitor Zurimendi Isla. Katedraduna UPV/EHU.

José Miguel Embid Irujo. Valentziako Unibertsitate katedraduna.

María del Carmen Boldó Roda. Jaume I Unibertsitate katedraduna.

Itziar Alkorta Idiakez. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Pablo Girgado Perandones. Irakasle Titularra. Rovira i Virgili Unibertsitatea.

María Jesús Guerrero Lebrón. Pablo Olavide Sevillako Unibertsitate katedraduna.

Igone Altzelai Uliondo. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Olga Fotinopoulos Basurco. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Andrés Recalde Castell. Madrilgo Unibertsitate Autonomo katedraduna.

23.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hirigintza eta Lurralde Antolakuntza. AGC8L1- D00137-12.

Batzorde titularra:

Orbange Ormaetxea Arenaza. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Joaquim Sabaté Bel. Kataluñako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Esther Higueras Garcia. Irakasle Titularra.Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.

Angel Francisco Martín Ramos. Kataluñako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Peio Lozano Valencia. Irakasle Titularra UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Carles Llop Tomé. Irakasle Titularra.Kataluñako Unibertsitate Politeknikoa.

Elisa Valero Ramos. Granadako Unibertsitate katedraduna.

Iñaki Antigüedad Auzmendi. Katedraduna UPV/EHU.

Jose Maria Ezquiaga Dominguez. Irakasle Titularra.Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.

Miren Onaindía Olalde. Katedraduna UPV/EHU.

24.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Elektrikoa. AGC8L1- D000142-18.

Batzorde titularra:

José M.ª Yusta Loyo. Irakasle Titularra. Zaragozako Unibertsitatea.

Manuel García Melero. Irakasle Titularra. Oviedoko Unibertsitatea.

Koldobika Joseba Sagastabeitia Buruaga. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Inmaculada Zamora Belver. Katedraduna UPV/EHU.

Esther Romero Ramos. Sevillako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

Miguel Ángel Zorrozua Arrieta. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Araceli Hernández Bayo. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.

Hortensia Amaris Duarte. Madrilgo Carlos III Unibertsitate katedraduna.

Francisco Jurado Melguizo. Jaengo Unibertsitate katedraduna.

Igor Albizu Florez. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

25.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Makina eta Motor Termikoak AGC8L1- D000148-9.

Batzorde titularra:

Ana Lázaro Fernández. Irakasle Titularra. Zaragozako Unibertsitatea.

Ignacio Gómez Arriarán. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Francisco Javier Rey Martínez. Valladolideko Unibertsitate katedraduna.

Luis María López González. Errioxako Unibertsitate katedraduna.

Ane Miren García Romero. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

M.ª Manuela Prieto González. Oviedoko Unibertsitate katedraduna.

Cristina Alonso Tristán. Irakasle Titularra. Burgosko Unibertsitatea.

Luis María López Ochoa. Irakasle Titularra. Errioxako Unibertsitatea.

M. Celina González Fernández. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.

Luis Alfonso Del Portillo Valdés. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

26.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Materialen Zientzia eta Metalurgia Ingeniaritza. AGC8L1- D000151-8.

Batzorde titularra:

Agustín Etxeberria Lizarraga. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Pedro Antonio Santa María Ibarburu. Katedraduna. UPV/EHU.

María Lourdes Franco García. Irakasle Agregatua. Kataluñako Unibertsitate Politeknikoa.

Leonor Ventosa RulL. Ikerketa Titularra Csic.

María Dolores Salvador Moya. Valentziako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Ordezko batzordea:

José Ramón Sarasua Oiz. Katedraduna. UPV/EHU.

María Ángeles Iriarte OrmazabaL. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Elisabeth Engel López. Irakasle Titularra. Kataluñako Unibertsitate Politeknikoa.

Francisco Javier Del Río Esteban. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Jordi Puiggali Bellalta. Profesor Catedrático. Kataluñako Unibertsitate Politeknikoa.

27.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Fisika Teorika. AGC8L1- D000172-4.

Batzorde titularra:

José A. Ruiz Cembranos. Irakaslea Kontratatu Doktore. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Idoia García De Gurtubay Galligo. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

José Navarro Salas. Valentziako Unibertsitate katedraduna.

José M.ª Pitarke De La Torre. Katedraduna UPV/EHU.

Mar Bastero Gil. Irakasle Titularra. Granadako Unibertsitatea.

Ordezko batzordea:

Carlos Barceló Serón. Ikerketa Titularra Csic.

Mariano Santander Navarro. Valladolideko Unibertsitate katedraduna.

Antonio López Maroto. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Miren Nerea Zabala Unzalu. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Ruth Lazcoz Sáez. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

28.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Psikiatria. AGC8L1- D000212-8.

Batzorde titularra:

Pilar Alejandra Saiz Martínez. Irakasle Titularra. Oviedoko Unibertsitatea.

Rafael Tabarés Seisdedos. Valentziako Unibertsitate katedraduna.

José Luis Ayuso Mateos. Madrilgo Unibertsitate Autonomo katedraduna.

Luis Felipe Callado Hernando. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

María Torrecilla Sesma. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Miguel Ángel Roca Bennasar. Balear Uharteak Unibertsitate katedraduna.

José Luis Carrasco Perera. Madrilgo Unibertsitate Konplutentse katedraduna.

Izaskun Elezgarai Gabantxo. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

José Ramón Rueda Martínez De Santos. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

María Paz García-Portilla González. Oviedoko Unibertsitatea katedraduna.

29.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Giza Anatomia eta Enbriologia AGC8L1- D000212-9.

Batzorde titularra:

Alicia Gonzalo Ruiz. Valladolideko Unibertsitate katedraduna.

María Teresa Vázquez-Osorio. Irakasle Titularra. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

Alberto Prats Galino. Bartzelonako Unibertsitate katedraduna.

Izaskun Elezgarai Gabantxo. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Harkaitz Bengoetxea Odriozola. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Estrella Rausell Tamayo. Madrilgo Unibertsitate Autonomo katedraduna.

Francisco Olucha Bordonaue. Irakasle Titularra. Jaume I Unibertsitatea.

Alfonso Rodríguez Baeza. Bartzelonako Unibertsitate Autonomo katedraduna.

Sonia María Gómez Urquijo. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Itxaso Buesa Sobera. Irakasle Agregatua. UPV/EHU.

30.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Psikiatria. AGC8L1- D000212-10.

Batzorde titularra:

Karmele Salaberria Irizar. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Sagrario Yarnoz-Yaben. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Antonio Bulbena Vilarrasa. Bartzelonako Unibertsitate Autonomo katedraduna.

Jorge Luis Arias Pérez. Profesor Catedrático. Oviedoko Unibertsitatea.

Inés Aguinaga Ontoso. Irakasle Titularra. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Ordezko batzordea:

Enrique Echeburua Odriozola. Katedraduna UPV/EHU.

Francisco Ramos Campos. Salamankako Unibertsitate katedraduna.

Rafael Sarria Aróstegui. Irakasle Titularra. UPV/EHU.

Amparo Bonilla Campos. Irakasle Titularra. Valentziako Unibertsitatea.

María Dolores Frías Navarro. Valentziako Unibertsitate katedraduna.

31.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Farmakologia. PLC8L1- D0026-1.

Batzorde titularra:

Juan Antonio Micó Segura. Cadizko Unibertsitate katedraduna.

Josep Eladi Baños Díez. Pompeu Fabra Unibertsitate katedraduna.

Victoria Clos Guillén. Bartzelonako Unibertsitate Autonomo katedraduna.

Ana Isabel Baamonde Arbaiza. Oviedoko Unibertsitate katedraduna.

María Teresa Tejerina Sánchez. Madrilgo Unibertsitate Konplutentse katedraduna.

Ordezko batzordea:

M.ª Isabel Lucena González. Malagako Unibertsitate katedraduna.

María Isabel Loza García. Santiagoko Unibertsitate katedraduna.

José Manuel Baeyens Cabrera. Granadako Unibertsitate katedraduna.

Carlos Goicoechea Garcia. Rey Juan Carlos Unibertsitate katedraduna.

María Amor Hurlé González. Kantabriako Unibertsitate Katedraduna.

32.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Sistemen Ingeniaritza eta Automatika. PLC8L1- D000146-1.

Batzorde titularra:

Ningsu Luo Ren. Gironako Unibertsitate katedraduna.

Javier Sanchís Sáez. Valentziako Unibertsitate Politekniko katedraduna.

Manuel De La Sen Parte. Katedraduna UPV/EHU.

Matilde Santos Peñas. Madrilgo Unibertsitate Konplutentse katedraduna.

M.ª Rosa Perez Utrero. Extremadurako Unibertsitate katedraduna.

Ordezko batzordea:

Juan Manuel García Chamizo. Alacanteko Unibertsitate katedraduna.

M.ª Inés Torres Barañano. Katedraduna UPV/EHU.

Juan Albino Mendez Perez. La Lagunako Unibertsitate katedraduna.

Elvira Mayordomo Cámara. Zaragozako Unibertsitate katedraduna.

M.ª Jesús De La Fuente Aparicio. Valladolideko Unibertsitate katedraduna.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala