Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

108. zk., 2010eko ekainaren 9a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
2906

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2010eko martxoaren 4ko bilkuran hartua «Berroeta Aldamar SMren 2005-2007 txostena» behin-betiko onesten duena.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2010eko martxoaren 4an egindako bilkuran

ERABAKI DU:

«Berroeta Aldamar SMren 2005-2007 txostena» behin-betiko onestea, Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 atalak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko martxoaren 4a.

HKEEren lehendakaria,

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE.

HKEEren idazkari nagusia,

TERESA CRESPO DEL CAMPO.

ERANSKINA

BERROETA ALDAMAR SMren 2005-2007

I.- Sarrera.

Berroeta Aldamar SLren (aurrerantzean, Sozietatea) 2005, 2006 eta 2007ko ekitaldietako ekonomia-finantza jardueraren gaineko txosten hau Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki mamitu da eta Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeak hala eskatuta, Epaitegiaren Osokoak onetsitako Lanerako Programan barne hartua dago.

Sozietatea 2005eko apirilaren 14an eratu zen 3.300 euroko kapital sozialarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA), Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak (aurrerantzean EAE) eta Getariako Udalak kopuru berarekin harpidetua.

Xede soziala Getariako Hiribilduaren Planeamenduko Arau Subsidiarioen 7. Sektorean barne hartutako Aldamar Jauregia izeneko lursailetan higiezinak sustatu eta kokatutako edo kokatuko diren eraikinak zaharberritu, ordezkatu, zaindu eta mantentzeko eta hori guztia Cristóbal Balenciaga Fundazioa Museoa instalatu eta kokatzeari begira.

Sozietatearen iraupen aldia Aldamar Jauregia eta etxaguntzako eraikinen doako lagapenaren Administrazio-emakidak duen epea da. Lagapen hau Getariako Udalaren Osokoak 2005eko azaroaren 3ko eta 2006ko apirilaren 25eko bilkuretan erabaki zuen, hasiera batean 2029ko abenduaren 22ra bitartera arte luzatuko zena eta guztien adostasunez luzagarria eta inola ere ezingo zelarik 2078ko maiatzaren 5a baino areago luzatu, «Balenciaga Museoaren» egoitza iraunkorra izan dadin.

Cristóbal Balenciaga Museoa sortzeko ekimenak 1999an hasi ziren eta 1999ko urriaren 7an Cristóbal Balenciaga Fundazioa sortu zen, banakako izaeradun hainbat ugazabak eta bi erakunde publikok osatutakoa: Kultura Ministerioak eta Getariako Udalak. Museoa eraikitzeko ekimena proiektu bat abiaburu hartuta bi fasetan gauzatu zen, Hemen Art SLU enpresak aurkeztu zuena. Lehenengo faseak 2000ko urtetik 2002ra bitarteko aldia barne hartzen du eta Berroeta-Aldamar Jauregiaren birmoldaketa eta zaharberritzea du helburu. 2004ko uztailean Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialean bigarren atalari zegokion oinarrizko proiektua aurkeztu zen, Jauregiari itsatsitako eraikin berria eraikitzea xede zuena.

2005eko apirilaren 14an Sozietatea sortzeaz batera Fundazioaren Lehendakariorde exekutibo zena izendatu zuten bertako gerente.

Sozietatearen Administrazio Kontseilua lehenengoz 2005eko azaroaren 7an elkartu zen eta Fundazioak hitzartutako indarrean zeuden kontratu eta esleipenak bere egingo zituztela erabaki zuten, Museoaren bigarren atalaren eraikuntzarekin lotutakoak.

2007ko martxoan Sozietateko Gerentearen dimisioa onartu zen eta urte bereko azaroan Fundazioak eta Sozietateak salaketa aurkeztu zuten haren aurka Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko Fiskaltzaren aurrean.

Horren ondorioz, 2008ko apirilaren 18an Eusko Legebiltzarraren osokoak ikerketarako batzorde berezia sortzea onetsi zuen, etorkizuneko Balenciaga Museoaren inguruan azaleratutako irregulartasunak ikertzearren. 2008ko abenduaren 22ko Osokoak batzordeak aurkeztutako irizpena onetsi zuen.

Lanaren mamiak ondotik adierazitako alderdien azterketa besarkatu du, soil-soilik Berroeta Aldamar SL sozietateari buruzkoak:

- Legezkoak: Ezargarria den arautegia betetzea, bai ondasun eta zerbitzuak erosteko administrazioko kontratazioan, bai jasotako diru-laguntzetan ere.

- Kontularitzakoak: Sozietateak aurkeztutako dokumentazio finantzarioa ezargarri diren kontularitzako printzipioekin bat datorrela.

- Kudeaketaren alderdiak: nahiz lanaren zabalak ez duen gastu publikoaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik barne hartzen, horren inguruan azaleratu diren ez-betetzeak berariazko atal batean deskribatu dira, horiek hobetzeko gomendioekin batera.

Lana egiteko sozietatearen 2007ko ekitaldiko urteko kontuen auditoria txostena eskuratu dugu, auditoria enpresa pribatu batek egindakoa, txosten horren euskarri diren lan-paperak aztertu eta beharrezko iritzitako auditoria proba osagarriak gauzatu ditugu.

II.- Iritzia.

II.1.- Legea betetzeari buruzko iritzia.

1.- Sozietateak 2007ko azaroaren 27an Cristóbal Balenciaga Fundazioarekin batera salaketa aurkeztu zuen Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskaltzaren aurrean, sortu zenetik 2007ko martxoaren 8ra Sozietatearen Gerente eta 1999tik 2007ra arte Fundazioaren Lehendakariorde izan zenaren aurka, 2001 eta 2005 bitartean egindako hainbat jarduera zirela eta (gauzatu gabeko lanengatik ordainketak, manipulatutako fakturak...), eta Hemen Art SLUko ahaldun eta akziodun bakarrarekin lotuak, Fundazioak Museoaren eraikuntzaren diseinua eta barne-diseinuaren proiektua idazteko kontratatutako sozietatea.

Fiskaltzak 2008ko azaroaren 3an kereila aurkeztu zuen Sozietatearen Gerentearen aurka, Hemen Art SLUren jabearen aurka eta «Exekuzio proiektuaren garapen, jarraipen eta kontrola» kontratuaren esleipen hartzailearen aurka, administrazio desleial, bidegabeko jabetze, dokumentuak faltsutze, delitu sozietario, intrusismo eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzearen ustezko delituengatik. Kereila hori izapidetzeko onartu zuen 2008ko azaroaren 17an Azpeitiko 1 zk.ko instrukzioko epaitegiak.

Berroeta Aldamar SL Sozietateak 2005 eta 2007 bitartean zerbitzu-sari kontzeptuan 626 mila euro ordaindu dizkio (BEZ barne) arestian aipatutako enpresa eta esleipen hartzaileari (ikus A.1).

2.- Nahiz Sozietatea 2005eko apirilaren 14an sortu zen, 2005eko azaroaren 7ra arte ez zuen Administrazio Kontseiluak onartu Fundazioak Balenciaga Museoaren 2. Fasea eraikitzeko ordura arte hitzartuak zituen indarreko kontratu eta esleipen guztiak bere gain hartzea; ordea, ez dago kontratu eta esleipen horien xehapenik, ez horren gaineko agiri juridikorik ere. Halaber, Sozietateak ere ez du bere gain hartu dituen Fundazioaren kontratuekiko inongo eranskinik izenpetu.

3.- Sozietatea ez zen 2006ko ekitaldian auditatu, nahiz kontuen Auditoriari buruzko uztailaren 12ko 19/1988 Legea garatzen duen Erregelamendua onesten duen 1636/1990 EDren Xedapen Gehigarri 12.ak, diru-sarrera motaren arabera auditatua izateko obligazioari dagokion atalean, ekitaldi hori auditatua izateko obligazioari lotua zegoen.

4.- Kortina-horma eta estalkia eraikitzeko kontratuaren esleipena 2006ko azaroan, 2.520 mila euroko zenbatekoarekin, bigarren tokian baloratutako eskaintzaren alde egin zen, puntuaziorik handien eskuratu zuena baino merkeagoa izateagatik eta honenbestez, lehiaketako oinarrien pleguan jasotako hautaketa irizpideak urratuz. Honezaz gain, lehiaketa itxuraldatu zen kontratuaren xedean estalkien marka komertzial bati erreferentzia egin baitzitzaion eta ez baitzuten eskaintzetan aldaerarik onartzen (ikus A.9).

5.- Egitura metalikoa egiteko obraren esleipen hartzaileak ez du abala gauzatu; oinarri-arauen pleguen arabera 2006ko irailaren 5ean kontratua gauzatu aurretik 180 mila euroko abala aurkeztu behar zukeen Sozietatearen alde (ikus A.9).

6.- Erantzukizun zibil orokorraren eta eraikuntzaren aseguru polizak esleitzeko espedientearen tramitazioa Cristóbal Balenciaga Fundazioak gauzatu zituen, Sozietateak 2007ko abuztuaren 8an 69 mila euroan kontratatu zituenak; hori dela eta, jasotako agirien arabera ezin egiaztatu izan dugu ezargarriak zaizkion publizitate eta lehia printzipioak gordeta gauzatu izan denik (ikus A.9).

7.- Obrak zaintzeko zerbitzua 2007ko urriaren 25ean esleitu zen, publizitate printzipioa urratuz eta lehia mugatuz. Honezaz gain, eskaintzen eskarien kontratua 6 hilabetekoa eta luzagarria izango zela adierazten zen arren, azkenean urtebete luzagarrirako izenpetu zen (ikus A.9).

Epaitegi honen ustetan, 1. paragrafoan adierazitako zalantza egoeraren ondorioak salbuetsita eta 6. eta 7. paragrafoetan aipatutako lege hausteak alde batera, Sozietateak zuzentasunez bete du 2007ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

Epaitegi honen ustetan, 1. paragrafoan adierazitako zalantza egoeraren ondorioak salbuetsita eta 3tik 5era bitarteko paragrafoetan aipatutako lege hausteak alde batera, Sozietateak zuzentasunez bete du 2006ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako zalantza egoeraren ondorioen eta 2. paragrafoan aipatutako lege haustea alde batera, Sozietateak ez du bete 2005eko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2.- Urteko kontuei buruzko iritzia.

Sozietateak jarduera garatzeko mendekotasun handia du Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko eta EAEren Administrazio Orokorrarekiko, batik bat horietatik jasotzen dituen diru-laguntzen bitartez finantzatzen baita.

1.- Sozietateak 2006an «Ibilgetu Materialean» 3.250 m2-ren gaineko azalera eskubidearen balio fiskala erregistratu du, «Balenciaga Museoaren 2. Fasea» eraikitzeko beharrezko zirenak, Getariako Udalak 48 mila euroan eskualdatutako «Aisialdirako jabetza» ondoan; ordea, oro har onartutako kontabilitateko printzipio eta arauei jarraiki, azalera eskubide hori «Ibilgetu ez-materialean» erregistratu behar litzateke, horren egiazko balioaren arabera zehaztutako kopuru jakin batekin; alabaina, txosten hau idatzi dugun datan Sozietateak ezin eskuratu izan digu hori zehaztuko duen aditu baten txosten askerik. Ibilgetu honen kontrapartida jasotako kapitalezko diru-laguntza da, ibilgetuaren zenbateko berarekin baloratu behar litzatekeena. Eragiketa honen erregistroa 2005ean egin behar zatekeen, izan ere, ekitaldi horretan lagapenaren onespena adostu baitzen.

Obrak 2010eko azaroaren 1ean amaituko ez badira, azalera eskubidea desagertu egingo da eta Getariako Udalaren alde geratuko dira orube horren gainean egindako lanak, Sozietateari inongo diru kopururik ordaindu behar izan gabe (ikus A.1 eta A.2).

2.- Egoera balantzearen aktiboko «Ezartzeko dauden kontu-sailak» kontuak 2006 eta 2007ko abenduaren 31n 494 mila euroko zenbatekoa jasotzen du «Abian dagoen Museoaren ordainsariak» eta «Irekierako erakusketa» kontzeptupean jasotako ordainagiriei dagokiena; ordaintzeko geratzen da 150 mila euroko ordainketa. «Ibilgetu materiala» egoera balantzeko aktiboaren idazpuruan, 2005 eta 2006an, gainera, 682 eta 150 mila euro erregistratu dira, hurrenez hurren, arestian aipatutako kontzeptuen izenean. Azpeitiko 1 zenbakiko Instrukzioko epaitegiak izapidetzeko onartu du Fiskaltzak aipatutako kontratuen esleipen hartzaile izan den enpresaren jabearen aurkako kereila, izan ere, besteak beste, dokumentuak faltsutu eta ondasunak bidegabe erabili izanaren delitua egin izan dela iritzi baitio. Txosten hau idatzi dugun datan, ez dakigu zein den kereila honen azkena eta horrek urteko kontuetan izan dezakeen eragina (ikus A.3).

3.- 2005eko abenduaren 31n egoeraren balantzeko pasiboaren «Kapital sozialaren» kontuek 1.200 mila euroko zenbatekoa jasotzen dute eta «Eskatutako ordainketengatik akziodunak» idazpuruaren kontuek, balantzearen aktibokoak, 600 mila euroko zenbatekoa jasotzen du ordaintzeko dagoen Gipuzkoako Foru Aldundiak ordaintzeko duen kopuruari dagokiona. Kopuru hauek 2006ra arte Merkataritza Erregistroan izen eman gabeko kapitalezko zabalketa bati dagozkionez gero, 2005eko abenduaren 31n Eusko Jaurlaritzarekiko 600 euroko zorra baizik ez litzateke erregistratu behar, erakunde horrek 2005eko abenduan egindako ordainketaren kontzeptuan (ikus A.4).

4.- 2006ko abenduaren 31ko egoeraren balantzearen pasiboko «Kapitalezko diru-laguntzak» eta aktiboko «Ezartzeko dauden kontu-sailak» kontuek 750 mila euroko zenbatekoa jasotzen dute Museoan egindako lanen kontzeptuko ordainagiri bati dagozkionak eta Fundazioaren izenean egin zena, Sozietateari fakturatu behar zitzaiokeenean. «Epe luzeko hartzekodun» eta «Ibilgetu» handiago modura erregistratu behar zatekeen, 2007an egin den legez (ikus A.5).

Epaitegi honen iritzira, 2007ko ekitaldiaren urteko kontuek, 1. idatz-zatiko mugaketa eta 2. idatz-zatian adierazitako salbuespenak eragin ditzakeen ondorioak alde batera, ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen eta 2007ko abenduaren 31n finantza egoeraren eta ekitaldian eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute.

Epaitegi honen iritzira, 2007ko ekitaldiaren urteko kontuek, 1. idatz-zatiko mugaketa eta 2. idatz-zatian adierazitako zalantzak eragin ditzakeen ondorioak eta 4. idatz-zatian adierazitako salbuespena alde batera, ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen eta 2007ko abenduaren 31n finantza egoeraren eta ekitaldian eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute.

Epaitegi honen iritzira, 2005eko ekitaldiaren urteko kontuek, 1. idatz-zatiko mugaketa, 2. idatz-zatian adierazitako zalantzak eragin ditzakeen ondorioak eta 3. idatz-zatian adierazitako salbuespena alde batera, ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen eta 2005eko abenduaren 31n finantza egoeraren eta ekitaldian eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute.

III.- Barne kontrolerako sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak.

Atal honetan jaso dira bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioen betetzea nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa hobetzeko azaleratu ditugunak.

III.1.- Sozietatea eratzea.

Sozietatea sortzeko espedienteak, bertan esku hartzen duten erakundeek izapidetutakoak, honako huts hauek azaleratu dituzte:

- Ez dago behar bezain justifikatua Sozietatea sortzeko izan daitekeen interes orokorra, izan ere, ez baita zehazten zein eratan lagunduko duen honek ezarritako helburuak lortzen. Sozietatearen helburu modura Museoaren bigarren fasea eraikitzeko laguntza publikoak erakunde publikoen alde patrimonializatzea jasotzen da; ordea, ez da aintzat hartzen eraikina, modu esklusiboan, Getariako Udalari itzuliko zaiola. Are gehiago, GFAren Diputatuen Kontseiluaren Erabakian jasotako justifikaziotik komenigarriagoa irizten zaio Fundazioan parte hartzea Sozietatea sortzea baino.

- Ez dira eraikinaren eraikuntzari aurre egiteko bestelako aukerak aztertu eta Sozietate Mugatu bat sortzeko aukera egin dute, irabazi asmorik gabekoa izan arren; honenbestez, ez dirudi merkataritza molde hori denik egokiena.

- Ez da zehazten Fundazioak Museoa zein baldintzetan kudeatuko duen eraikuntza amaitzen denean, eta administrazio parte hartzaileek ere ez dute Sozietateak garatuko dituen jarduerak zehaztuko dituen hitzarmen edo kontraturik izenpetu.

III.2.- Diru-Laguntzak.

Jasotako diru-laguntzen justifikazioak horiekin finantzatutako inbertsioak baino txikiagoak dira, Sozietateak BEZ diruz lagundutako zenbatekotzat hartzen baitu, eta gainera, bi justifikazio ezberdinetan ordainagiri bera barne hartu baita. Honenbestez, GFAk emandako diru-laguntzetan justifikatu gabe leudeke 768 mila euro eta Eusko Jaurlaritzak emandakoetan, berriz, justifikatzeke daude 316 mila euro. Nolanahi dela ere, egindako inbertsioen zenbatekoa emandako diru-laguntzak baino handiagoa izan da beti eta honenbestez, aurrez adierazitako kopuruak justifikatu ezinik ez zegoen.

III.3.- Diruzaintza.

2007an zehar finantza gastuen kontzeptuan 76 mila euro ordaindu dira urteko % 12koa baino interes tipo altuagoarekin, ordainagirien ordainketan izandako atzerapenengatik. Ordainagiri hauen gerorapenean zehar batzuetan kreditu kontua oso-osorik erabili gabe izan da eta beste aldi batzuetan, berriz, Moneta Azokaren Aktiboetan Inbertsio Fondo batean inbertitutako baliabideak izan dituzte. Likidezia eza duteneko aldiak sumatzea bideratuko duten diruzaintzako aurreikuspenak egin behar lirateke, hartara Sozietatearentzat hain garestiak ez diren baliabideak erabili ahal izateko.

2005 eta 2006an zehar Gerenteak soilik zuen baimendutako sinadura Sozietatearen kontu korronteak baliatzeko. 2007ko irailean, ordea, prozedura aldatu zen eta hiru pertsonari eman zitzaien baimena, gutxienez horietako biren sinadura bateratua eskatuaz.

III.4.- Kontularitzako kontrola.

2007ko ekitaldiaren kontularitzako idazpenen zenbaketan jauziak daude, hori justifikatuko duen dokumentaziorik batere ez dagoela.

2006 eta 2007ko ekitaldietako urteko kontuak Akziodunen Batzorde Orokorrak onetsi ditu eta Merkataritza Erregistroan gordailatzeko epez kanpo aurkeztu dira, Erantzukizun Mugatuko Baltzuen martxoaren 23ko 2/1995 Legearen 45. artikuluak eta abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsitako Sozietate Anonimoen Legearen (SAL) Testu Bateratuaren 218. artikuluak ezarritako epearekiko.

III.5.- Kontratazioa.

Sozietateak esleitutako 4 kontratu berrikusi dira eta Fundazioak esleitutako 9 kontraturen exekuzioa (ikus A.8 eta A.9).

- Nahiz obrak egiteko lizentzia eskabidea 2005eko ekainaren 2koa den, emakida ez zen 2007ko maiatzaren 11ra arte gauzatu, jada 6,6 milioi euroko obrak exekutatuak zeudela.

- Horma-kortina eta estalkia 6 hilabeteko epearekin kontratatu zen, atzeraldi nabarmenak izan dituela. Honela, bada, 2008ko maiatzean, 9 hilabetetik areagoko atzeraldia metatu duenean, obra partzialki hartu zen eta gainerakoa eten, baina etete aktarik egin gabe, oinarri-arauen pleguak eskatzen duen legez.

- Horma-kortinaren eraikitze eta zimendatze lanak 2005ean esleitu zituen Cristóbal Balenciaga Fundazioak, hurrenez hurren, 135 eta 1.815 mila euroko zenbatekoarekin. Ordea, ez zuen esleipen hartzaileak inongo abalik aurkeztu 2007ko urriaren 31ra arte, ia-ia obren amaiera datara arte, alegia. Gainera, eustormaren obraren exekuzioak % 317an gainditu du esleipenaren zenbatekoa.

- Aztertu ditugun espedienteetan ez da ageri esleipenen jakinarazpena eta horrek esleipendun izan ez diren lehiatzaileen errekurritzeko gaitasuna eta inpartzialtasunaren kontrola izatea mugatzen du.

- Obra eraikuntza-asegururik gabe egon da 2007ko abuztuaren 8ra arte, une hartan obraren exekuzioa 9,5 milioi eurokoa izanik. Berebat, Sozietateak ere ez zuen ordura arte erantzukizun zibileko asegururik izan.

- Sozietateak 2007ko maiatzean 60 mila euroko bi ordainagiri erregistratu eta ordaindu ditu «Museografia Proiektua» kontzeptupean, horretarako izenpetutako kontraturik izan gabe. 2007ko urrian jaulkitako hirugarren ordainagiri bat, 26 mila eurokoa, atzera bota zuen Sozietateak, lanak Fundazioarentzat egin zirela iritzi ziolako (ikus A.3).

III.6.- Ondoko gertakariak.

Txosten hau idatzi dugun datan, Cristóbal Balenciaga Museoaren 2. Faseko lanak egituratzen ari dira. 2008ko maiatza eta abendua bitartean lanak etenda egon ziren. 2008ko maiatzean «Museoaren barne-diseinuko lanen proiektu eta zuzendaritzaren aholkularitza eta laguntza teknikoa» kontratatu zen 192 mila euroko zenbatekoarekin eta 2008ko abenduan, «Museoaren barne aldeko egokitzapena, akaberak eta kanpo aldeko urbanizazioa», 3.867 mila euroko zenbatekoarekin.

Sozietatearen kontularitzako erregistroen arabera, 2008ko urtarrilaren 1etik 2009ko ekainaren 30era bitarteko exekuzioa 1.679 mila eurokoa izan da eta horrek «Abian dagoen obra»ren zenbatekoa 14.210 mila eurotara igotzen du. Halaber, aldi horretan zehar Sozietateak Eusko Jaurlaritzak emandako 3 milioi euroko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako milioi bat euroko diru-laguntzak erregistratu ditu, guztira kapitalezko diru-laguntzen kontzeptuan erregistratutakoa 15.336 mila eurokoa izan delarik.

Aurreko datuak aintzat hartuta, obren kostua ordainsariak barne direla 21 milioi eurokoa izango da eta 2010erako amaitua egotea aurreikusi da, 2009ko abuztuan Obra Zuzendaritzak jaulkitako obra egoeraren gaineko txostenari jarraiki.

IV.- Urteko kontuak 2005-2007.

EGOERAREN BALANTZEA Mila euro

AKTIBOA 2005 2006 2007

IBILGETUA 2.004 6.538 12.594

Establezimendu gastuak 9 21 16

Ibilgetu materiala (A.1) 1.995 6.517 12.578

AKTIBO ERABILKORRA 1.310 3.240 4.001

Akziodunak galdatutako gastuengatik 600 0 0

Zordunak (A.3) 312 3.220 3.977

Aldi bateko finantza inbertsioak (A.6) 394 18 0

Diruzaintza 4 2 24

AKTIBOA GUZTIRA 3.314 9.778 16.595

PASIBOA 2005 2006 2007

BEREZKO FONDOAK 1.202 1.189 1.140

Kapital harpidetua (A.4) 1.203 1.203 1.203

Aurreko ekitaldietako emaitzak 0 (1) (14)

P eta G (1) (13) (49)

DIRU-SARRERAK, HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKOAK 0 3.511 11.336

Kapital diru-laguntzak (A.2) 0 3.511 11.336

HARTZEKOD. E/L 1.425 1.425 0

Bestelako hartzek. 1.425 1.425 0

HARTZEKOD. E/L (A.5) 687 3.653 4.119

Zorrak, kreditu erakundeekin 0 141 1

Hartzekodun komertzialak 72 8 31

Bestelako zor ez merkataritzakoak 615 3.504 4.087

PASIBOA GUZTIRA 3.314 9.778 16.595

GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro

2005 2006 2007

USTIAPEN-SARRERAK 0 0 0

USTIAKETA GASTUAK (1) (12) (18)

Ibilgetuen amortizazioetarako hornidurak 0 (3) (5)

Bestelako ustiaketa gastuak (1) (9) (13)

USTIAKETA MOZKINA/GALERA (1) (12) (18)

Finantza sarrerak 0 3 2

Finantza gastuak 0 (4) (9)

EMAITZA FINANTZARIOAK 0 (1) (7)

Aparteko diru-sarrerak 0 0 0

Aparteko gastuak (A.7) 0 0 (24)

APARTEKO EMAITZAK 0 0 (24)

ZERGA AURRETIKO MOZKINA/GALERA (1) (13) (49)

EKITALDIAREN MOZKINA / GALERA (1) (13) (49)

BERROETA ALDAMAR, SM-REN TXOSTENARI JARRITAKO ALEGAZIOAK, 2005-2007

II.7 eta A.3 idazpuruei jarritako alegazioak.

1.- Alegazioen edukia.

Alegazioak bi alderdi hauei dagozkie:

a) Ahozko kontratu baten arabera, Berroeta Aldamar SL Sozietatearen kudeatzaileak 2006ko abuztuan lan bat egiteko eskatu zion Cabeza de Lobo enpresari, 2007ko maiatzean ordaindu zena eta horren berri ematen duten testigantzak daude.

b) Berroeta Aldamar SL sozietateak Cabeza de Lobo enpresak igorritako ordainagiria itzultzeko arrazoia izan zen 2007ko urrian aipatutako sozietateak iritzi ziola aipatutako lana ez zela Berroeta Aldamar SL Sozietatearentzat egin, baizik eta, izatekotan, Cristóbal Balenciaga Fundazioarentzat. Ordea, lana Berroeta Aldamar SL Sozietatearentzat egin zen eta estatutuetan jasotako helburuarekin bat zetorrela.

2.- Cabeza de Loboren lanaren izateari buruzko frogak.

Hona hemen itsatsi diren frogak:

a) Egindako lanaren Oroitidazki Deskribatzailearen kopia (II. eranskina).

3.- Ahozko kontratuaren izatearen frogak.

Cabeza de Lobok idatzitako oroitidazkia aurkeztu da (III. eranskina), bertan enpresak kontatzen du nola egin zen lanaren mandatua eta horren garapenaren gainean 2006ko abuztutik aurrera izandako bilerak, bertaratu zirenen zerrenda eta aztertu ziren gaiak.

4.- Lana Berroeta Aldamar SL Sozietatearentzat agindu izanaren frogak.

Honako hauek aurkeztu dira:

a) Cabeza de Lobok aurkeztutako oroitidazki deskribatzailea (II. eranskina); bertan ikus daiteke nola proiektuaren mamia eraikinarentzat instalakuntza eta museoko ekipamendua hornitzea den (marmolezko estaldura, horma gaineko neurri handiko pantailak, ukimen-pantaila informatiboak, alboetako bitrinak, erdian jartzeko bitrinak, kanpo aldeko argiteria, barne aldeko argiteria eta Pinochia Manikia, Balenciagaren obra jasotzeko euskarri gisa) eta inondik inora ere ez, museoaren erakusketa iraunkorraren edo aldi bateko erakusketen ekoizpena. Gogoan har bedi Berroeta Aldamar SL Sozietatearen egitekoa museo-eraikina eraiki eta hornitzea dela eta Cristóbal Balenciaga Fundazioarena, berriz, museoaren erakusketa iraunkorraren edo aldi bateko erakusketen programazioaren ingurukoa dela.

b) Ez dago inongo agiririk lan hori Cristóbal Balenciaga Fundazioaren gobernu organoak bere gain hartu duela egiaztatuko duenik (IV. eranskina).

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN KULTURA ETA EUSKARA SAILEKO DIPUTATUAK AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK

Legea betetzeari buruzko iritzia, II.1 kapituluan, 8. atalean, honako hau dio:

«Obrak zaintzeko zerbitzua 2007ko urriaren 25ean esleitu zen, publizitate printzipioa urratuz eta lehia mugatuz. Honezaz gain, eskaintzen eskarien kontratua 6 hilabetekoa eta luzagarria izango zela adierazten zen arren, azkenean urtebete luzagarrirako izenpetu zen (ikus A.9).»

Kasu honetan, bere garaian Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 210.c artikulua hartu genuen oinarri, publizitaterik gabeko prozedura negoziatua erabilita kontratatzeko aukera ematen baitzuen, betiere, kontratazio atalak aurreikusi ezin zitzakeen eta hark sortu ez zituen gertakizunen ondoriozko premia larriagatik berehalako exekuzioa eskatzen duenean, 71. artikuluak arautzen duen premiazko prozedura bitartez lortu ezin daitekeena.

Kontratazio hura premiaz zergatik egin zen aintzat hartzeko, komeni da orduko testuingurua hona ekartzea:

- Ez genuen 2007ko urri hasierara arte lortu Berroeta Aldamarri zegokion Balenciaga Fundazioan zegoen dokumentazio guztia Berroeta Aldamarri eskuratzea.

- Dokumentazio guztiaren azterketa fiskaltzaren aurrean 2007ko azaroan aurkeztutako salaketaren ondorio da.

- Une hartan obra honako era honetan dago:

- Obra hasita, indarreko kontratuekin eta aurrera egin ezinik amaitzeko proiektua osotasunean falta delako.

- Ia 3.500.000 euroko zorra, horri aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak premiazko laguntzak onetsi eta izapidetu behar izan zituztela.

- Likidezia ezaren ondorioz obrak ordaintzerakoan izandako atzerapenak eragindako finantza gastuak.

- Gelditutako obra eta exekuzio-balio handikoa.

- Beira hausteak eta halakoak eragin zituzten ekintza bandalikoak.

Egoera honen ondorioz, beharrezko gertatu zen premiazko izaerarekin zaintza zerbitzua kontratatzea. Hasiera batean, prozesu osoa epe askoz laburragoan bideratzea aurreikusi zen, baina egoera uste baino zailagoa zela ikusita, azkenean, kontratua baldintza horiekin gauzatzeko erabakia hartu zen, hau da, urtebeteko epean.

Barne Kontrolerako Sistemei eta Kudeaketa Prozedurei buruzko Irizpenen III. Kapituluan, diru-laguntzen 2. atalean, honako hau esaten da:

«Jasotako diru-laguntzen justifikazioak horiekin finantzatutako inbertsioak baino txikiagoak dira, Sozietateak BEZ diruz lagundutako zenbatekotzat hartzen baitu, eta gainera, bi justifikazio ezberdinetan ordainagiri bera barne hartu baita. Honenbestez, GFAk emandako diru-laguntzetan justifikatu gabe leudeke 768 mila euro eta Eusko Jaurlaritzak emandakoetan, berriz, justifikatzeke daude 316 mila euro. Nolanahi dela ere, egindako inbertsioen zenbatekoa emandako diru-laguntzak baino handiagoa izan da beti eta honenbestez, aurrez adierazitako kopuruak justifikatu ezinik ez zegoen».

2007ko ekitaldiari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2009ko azaroaren 24an 2007ko urteko justifikagirietan ordaindutako BEZari dagozkion 547.853,81 euro justifikatzeko edo kasua balitz, itzultzeko eskatu zuen. Urte bereko azaroaren 25ean, Berroeta Aldamar, SLk kopuru hori 2007ko ordainagirien bitartez justifikatu zuen eta honenbestez, 2009ko abenduaren 12ko Foru Agindu bitartez kopuru hori justifikatutzat eman da (dagokion espedientearen kopia konpultsatua txertatu da). 2008 eta 2009ko kapitalezko diru-laguntzetan, ordainketak kopuru garbiaren gainean egin dira, BEZ barne hartu gabe.

Txostenean bertan aipatu den legez, sozietateak kapitalezko diru-laguntzez beste inolako diru-sarrerarik ez izatearen ondorioz, ordainketetan BEZ ez jasotzeak zor dituen diru-kopuruak ordaintzeko behar hainbateko kapitalik ez izatea eragiten du eta honenbestez, kostu izugarri altuko finantza gastuak sortzen dira, aldi berean erakunde publikoek finantzatu behar dituztenak, horrek dakarren gain-kostuarekin. Nolanahi dela ere, fiskalizazio txostenean bertan islatzen denez, inola ere ez da gain-finantzaketarik izan, inbertsio garbiak azkenean diruz lagundutako kopuruekin bat baitatoz.

MARIANO CAMIO URANGA JAUNAK, BERROETA ALDAMAR SL SOZIETATEAREN GERENTE OHIAK, AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK

1.- 2001eko azaroaren 8an «Hemen Art SLU»rekin izenpetutako kontratua aldarazten duten bi eranskin 2005eko uztailaren 20an eta irailaren 19an izenpetu izanari dagokionez, horien bidez Aurrekontua areagotu dela erasota uzten da; honela, bada, orduko Gipuzkoako Diputatu Nagusi jaun Gorenak eta Getariako Alkateak 2005eko uztailean prentsaurreko bitartez igoera horren berri eman eta Proiektuaren finantzaketa azaldu zuten jendaurrean. Kopuru hori gainera, Eptisa-cinsa Injinerutza enpresak zegokion txostena aurkeztu ondoren onetsi zen.

2.- Eranskinak izenpetzeak ez ditu inola ere kontratistaren betebeharrak gutxitzen, izan ere, horiek izenpetu zireneko jada kontratistak aurkeztua zuen «Oinarrizko Proiektua, Exekuzio Proiektua (ikus 1.oharra txostenaren amaieran) eta Barne-diseinuaren Proiektua». Kontratistak aholku eman eta gainbegiratu baizik ez zuen egin behar eta era honetara izango zela argitu zen, izan ere Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak adierazi zuen «Hemen Fashion Art»ek ezingo zuela Proiektuaren egile modura azaldu eta soilik, diseinuaren egile modura ager zitekeela.

3.- «Berroeta Aldamar, SL»k 2007ko maiatzean GFAko arkitekto bati «Hemen Art SLU»rekin izenpetutako kontratuaren gainean eskatutako txostenari dagokionez, ez da egia bertan jasotzen denik ez zatekeela beharrezko izango, ez behintzat osotasunean, baldin eta Hemen Art SLUk dokumentazio osoa aurkeztu izan balu, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren araudiak kontratatzen den proiektuak barne hartu behar duela dioen hura, alegia. Txostena xx arkitekto jaunak idatzi zuen. Txosten honi dagokionez erasota uzten dut 2007ko maiatzaren erdi aldean Aldundian bilera batera dei egin ninduela orduko Ogasun Zuzendari yy jaunak eta han, besteak beste Z.B.ko txosten ekonomikoaren egilea eta xx jauna zeudela. Xx jaunari galdegin zitzaionean bereizi egindako ingeniaritza kontratua gaizki egina zegoen, «haren erantzuna ezezkoa izan zen» eta arkitekturan «ohikoa» den txostena egiteko agindua jaso zuela eta txosten hura haren ondorioa zela. Ordea, aintzat hartzen badugu egin asmo den eraikinaren berezitasun eta zailtasuna, normala da ingeniaritza atala bereizi kontratatzea, Guggenheim edo Kursaala bezalako obrekin egin den legez.

Aipatutako txostenean erasota uzten da «ohiko» moduan ez ziratekeela zerbitzu horiek kontratatu behar (baldin eta ohiko proiektua izan balitz), baina arau orokorra da proiektu berezietan egitea eta xx jaunak azpimarratu du aipagai dugun proiektua «berezitasun handikoa» dela. Bestalde, txosten berean xx jaunak azpimarratu du «Hemen Art SLU»rekin izenpetutako kontratua justifikatua dagoela. Horregatik guztiagatik, ez da egia kontratu gehiegikeriagatiko 440.000 euroko balioespena.

Adierazitakoagatik, arren eskatzen dut baiezpen hauek Foru Ogasuneko zuzendari-ohi den xx jaunarekin edota Foru Aldundiko arkitektoa den xx jaunarekin egiaztatzea, aipagai dugun txostenaren egile dena.

Balizko gainerako irregulartasunei dagokienez, 2005, 2006 eta 2007ko urtarrila eta otsaila artean gertatutakoak, nik Berroeta Aldamar, SLren Kudeaketa kargua bete nuen aldia, ezinezkoa da alegazioak aurkeztea, ez baitzait Merkataritza Erakundeko artxiboetan dagoen dokumentaziorako irispidea izaten utzi.

1. oharra: Exekuzio proiektua Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoan Eptisa-Cinsa enpresako arkitekto batek 2006-09-26an aurkeztu zuen.


Azterketa dokumentala