Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

54. zk., 2009ko martxoaren 18a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
1532

AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena; honen bidez, «Merkagune-Herri Merkataritza» merkataritza-lankidetzako zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2007ko urriaren 4ko Agindua —2008ko uztailaren 9ko Aginduak aldatu zuena— bigarren aldiz aldatzen da.

Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako 2006-2009 Planak, merkataritza-sektoreari buruzko artikuluetan, espazio- eta lurralde-lankidetzako politikak bultzatzeko premia adierazten du, hirugarren sektore osoan lankidetza publiko eta pribatuko egiturak sortzearren, honako bi helburu hauek lortze aldera: udalerrietako merkataritza-jarduera biziberritzea eta hiri-inguruneei balioa ematea.

Helburu horrekin Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2007ko urriaren 4ko Agindua sortu zen; horren bitartez, «Merkagune-Herri Merkataritza» merkataritza-lankidetzako zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa arautzen da.

Agindu hori 2008ko uztailaren 9ko Aginduak aldatu zuen. Adierazitako Agindua bere lehenengo aplikazioaren esperientzian eta arauaren hainbat alderdi hobetzeko premian oinarritzen da batez ere.

Agindu honen indarraldiaren bigarren ekitaldia igarotakoan, berriro ere nahitaezkotzat jotzen da aginduaren helburuaren eraginkortasunaren mesederako izango diren zenbait aldaketa egitea, hots, gure udalerrietako merkataritza-jardueran ondorio suspertzaileak eragiten dituzten lankidetza-egiturak —publikoak nahiz pribatuak— bultzatzea.

Funtsean, aldaketa horiek bi alderditan gauzatuko dira. Alde batetik, diruz lagun daitezkeen proiektu berriak eta gastuak sartuko dira, tokiko erakundeek beren udalerriko merkataritza garatzen eta finkatzen laguntzeko daukaten jardun-aukera sorta handitzeko. Beste alde batetik, aurrekontu-aldaketek eragiten dute udalerri bakoitzean diruz lagun daitezkeen gehieneko zenbatekoak (arauaren zazpigarren artikuluak ezartzen ditu) berriro banatu eta kalkulatu behar izatea nahitaez.

Horrenbestez, honako hau

EBATZI DUT:

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

Lehenengo artikulua.- 6. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«6. artikulua.- Diruz lagun daitezkeen proiektuak eta gastuak.

Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen inbertsio-proiektuak:

1.- 15.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietako Merkataritza Biziberritzeko Planak gauzatzeko azterlanak (halakorik ez duten udalerrietan), edo 7 urte baino gehiago dituzten azterlanak eguneratzekoak, baldin eta plana berriz lantzea gomendatzen duen hirigintzako, merkataritzako eta gizarte- zein ekonomia-arloko baldintza eta zirkunstantziarik badago.

2.- Agindu honen I. eta II. eranskinetan bildutako udalerrietako merkataritza biziberritzeko azterlanak, aztertu den merkataritza-eremua biziberritzen eta bultzatzen lagunduko dutenak.

Bi kasuetan, diru-laguntza jasotzeko, azterlanek honako eduki hauek bildu beharko dituzte gutxienez:

- Udalerriko identifikazio-parametroen azterketa.

- Zonako merkataritza-azterketa.

- Zonako espazio-azterketa.

- Udal-hornidurako sistemen azterketa, salgaien zamalanei buruzko ordenantzen gaineko alderdiak barne.

- Eskaeraren azterketa.

- Diagnostikoa.

- Jardun-proposamenak, honako hauek zehaztuta: helburuak, ekintzak eta jardun horiek gauzatzea ahalbidetuko duten adierazleak.

3.- Merkataritza biziberritzeari buruzko azterlanen osagarri diren azterlanak, honako honetara bideratuak: lehenengo azterlanetan bildu ez diren, baina Agindu honetan ezarritako helburuak betetzeko egiaztatutako garrantzia duten alderdiak aztertzera, edo merkataritza biziberritzeko adierazitako azterlanetan bildutako proposamenak garatzera.

4.- 1., 2. eta 3. paragrafoetan aipatu diren azterlanetan aurreikusten diren eta Agindu honetan aipatutako lankidetza-hitzarmenetan urtero azaltzen diren inbertsioak eta jardunak garatzeko laguntza teknikoa.

Laguntza hori ez da diruz lagungarritzat hartuko laguntza teknikoa herri-merkataritzako gerenteen edo Merkaguneei atxikitako kabineteetako merkataritza-aholkularitza teknikoen bitartez gauzatzen duten udalerrietan.

Laguntza hori merkataritza-banaketako langile espezializatuek gauzatu beharko dute. Langile horiek gauzatu behar dituzten zereginetarako behar bezalako prestakuntza, eta, hala badagokio, esperientzia izango dute.

5.- Agindu honen 5. artikuluan adierazitako esparru-akordioan bildutako hirigintza-azpiegiturak egokitzeko proiektuetarako 5. artikuluko 1.a) idatz-zatiak aipatzen dituen Udalek egindako inbertsioak, honako helburu hauek dituztenak: udalerriko merkataritza-jarduerak aurrera egitea eta merkataritza gauzatzen den ingurunea hobetzea.

Agindu honi dagokionez, lagungarritzat hartuko dira udalerriko hirigintza-azpiegituren merkataritza-egokitzapenerako egin beharreko inbertsioak, hiri-ekipamendua eta argiteria barne, baldin eta honako hauetara bideratuta badaude:

- Merkataritzako ardatzak edo kaleak oinezkoentzako bihurtzera, baita horiek garatzera edo birmoldatzera ere, betiere azken 7 urteetan ez badute laguntzarik jaso Sail honetako Merkataritza Biziberritzeko Planen bitartez.

- Bideak kale partekatu bihurtzera.

Agindu honi dagokionez, honako hauek hartuko dira kale partekatutzat: ibilgailuak eta oinezkoak aldi berean ibil daitezkeen eremuak, betiere oinezkoek ibilgailuen trafikoarekiko lehentasuna izanik. Esate baterako, honako ezaugarri hauek izan ditzakete: plano bakarreko zoladura, trafikorako eremuetakoa eta paseatzeko eremuetakoa bereizita; trafikoa antolatua eta abiadura mugatua, 20 km/h ingurura; kaleak ornamentazio-elementuak izan ohi ditu -hala nola zuhaitzak, lore-askak, oztopo-harriak, zutoinak, etab.-, trafikoa gutxitzeko eta oinezkoen lehentasun-giroa indartzeko.

- Hiri-ingurunean herriz herriko eta aldizkako merkataritza gauzatzeko berariazko guneak egokitzea.

Agindu honi dagokionez, jardun jakin batzuk hartuko dira herriz herriko merkataritza-eremuen garapentzat, hain zuzen ere adierazitako merkataritza-jarduera eguneratzen eta duintzen dutenak eta hiri-ekonomiak animatzeko modu gisa merkataritza horri balioa ematen diotenak, honako hauek, esate baterako:

- Salmenta mota horri lotutako jarduerak egiteko eremuak egokitzea.

- Merkataritza-jarduera horretarako ekipamendu eta azpiegitura iragankorrak: karpak, egitura desmuntagarriak edo antzekoak.

- Laguntza-zerbitzuak hornitzea, hala nola: argindarra, ura, ekipamendu elektronikoa eta abar.

Horretaz gain, honako jardun hauek ere diruz lagungarritzat hartuko dira:

- Merkataritza-seinaleak.

- Banaketa erregulatzeko biltegiak eta merkataritza-hornikuntzako udal- edo eskualde-arloko plataformak garatzea.

- Merkataritza-ardatzen hiri-paisaia eta paisaia estetikoa hobetzeko helburua duten eta jarduerarik gabeko lokalei lotuta dauden paramentu bertikalak edo antzekoak, iragankorrak.

- Inbertsioak eremu horretako merkataritza-jardueraren sustapena eragiten duten merkataritza-dentsitate txikiko ardatzetan.

Agindu honi dagokionez, honako hauek hartuko dira merkataritza-dentsitate txikiko ardatz gisa: udalerriaren Merkataritza Biziberritzeko planean bilduta dauden merkataritza-kaleak, betiere, eskabidea egiten denean kale horietan gutxienez lokalen % 25ek ez badu jarduera ekonomikoaren garapenik.

Baldintza hori dagokion udal-ziurtagiriaren bitartez egiaztatuko da.

Aipatutako merkataritza-inbertsioak honela gauzatuko dira:

1.- Lokalak erosiz eta birgaituz, betiere lokal horiek Agindu honetako I. eranskinean bildutako udalerrietako Hirigune Historikoetan, edo hiri-birmoldaketako plan berezietan bilduta dauden area zaharkitu edo degradatuetan kokatuta badaude.

2.- Lokalak birgaitzea.

Nolanahi ere, lokal horiek sektorearen eskura jarri beharko dira, merkatuan dauden baldintzekin alderatuta, abantailazko baldintzetan. Merkataritza-jarduera ekintzaile berri batek (merkataritza-alorrean esperientziarik gabea) gauzatu behar badu, erakunde eskatzaileak proiektuaren gaineko hiru urteko babes-mekanismoa definituko du.

- Inbertsioak Agindu honetan esanbidez bilduta egon ez arren, inguruneko merkataritzari balioa ematen laguntzen dietelako Sailak modu positiboan kalifikatzen dituen hirigintza-eremuetan.

BEZa, tasak, lanbide-ordainsariak, etekin industriala, gastu orokorrak eta kostu horretan sartuta ez dagoen beste kontzeptu oro ez dira diruz lagungarritzat hartuko.

Oro har, ez dira diruz lagungarritzat hartuko gerora udalerriari itzulketa ekonomikoa ekarriko dioten jardunak eta/edo inbertsioak, aurreko atalean adierazitako merkataritza-lokalak erosteko eta birgaitzeko egindako inbertsioak izan ezik.

Diru-laguntza jasoko duten inbertsioak irmo esleitu beharko dira laguntza eskatzen den ekitaldiko martxoaren 31 baino lehen.

Dena den, behar bezala justifikatutako arrazoiak tarteko, betiere onuradunari egozteko modukoak ez badira, diruz lagundutako jarduerak ez badira esleitu ezarritako epean, Merkataritza zuzendariak gehienez ere hiru hilabetez luzatu ahal izango du jarduera horiek egiteko epea, baldin eta ezarritako epea amaitu baino lehen eskatzaileak behar bezala eskatzen badu luzatzea».

Bigarren artikulua.- 7. artikuluko 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«7. artikulua.- Laguntzen zenbatekoa.

2.- Nolanahi ere, deialdi eta udalerri bakoitzeko emango den gehieneko diru-laguntza honela kalkulatuko da: udalerriaren biztanle kopuruaren araberako diru-laguntza, bider udalerri horren merkataritza-dentsitatearen koefizientea:

Biztanleria-tarteak Tartearen diru-laguntza

1.000 - 1.999 40.000 euro

2.000 - 4.999 56.000 euro

5.000 - 9.999 80.000 euro

10.000 - 14.999 120.000 euro

15.000 - 29.999 200.000 euro

30.000 - 59.999 240.000 euro

60.000 - 99.999 320.000 euro

100.000 - 249.999 640.000 euro

250.000tik gora 960.000 euro

Agindu honi dagokionez, urteko deialdi bakoitzaren Ebazpena argitaratzen den egunean Eustatek argitaratua duen azken merkataritza- eta biztanleria-errolda erabiliko da erreferentzia gisa.

Udalerri bateko merkataritza-dentsitatea: txikizkako saltokien kopurua x 1.000 / biztanle kopurua.

Merkataritza-dentsitatearen koefizientea: udalerriaren merkataritza-dentsitatea/EAEko merkataritza-dentsitatea.

Deialdia egiteko Ebazpen bakoitzean EAEko merkataritza-dentsitatea jakinaraziko da».

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.- Agindu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, Agindu hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, bi hilabeteko epean.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 25a.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

ANA AGIRRE ZURUTUZA.


Azterketa dokumentala