Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

93. zk., 2004ko maiatzaren 19a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Garraio eta Herri Lan Saila
2589

AGINDUA, 2004ko apirilaren 5ekoa, Garraio eta Herri Lan sailburuarena, 2003an, uztailaren 28ko 164/2000 Dekretuaren bidez araututako diru-laguntzak eskuratu dituzten erakundeen zerrenda argitara ematen duena. 164/2000 Dekretuak administrazio-emakida baten edo zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu baten titular diren pertsona fisiko eta juridikoei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arrantza-portuetako ekipamenduetan edo instalazioetan inbertitzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen ditu.

Uztailaren 28ko 164/2000 Dekretuaren bidez (2000ko abuztuaren 14ko 155. zenbakiko EHAAn eman baitzen argitara) administrazio-emakida baten edo zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu baten titular diren pertsona fisiko eta juridikoei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arrantza-portuetako instalazioetan edo ekipamenduetan inbertitzeko diru-laguntzak emateko arauak ezarri ziren.

Garraio eta Herri Lan sailburuaren 2003ko apirilaren 30eko Agindu bidez (2003ko maiatzaren 9ko 89 zenbakiko EHAAn), 2003an diru-laguntza horiek eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea ireki zen.

2003 urterako egindako deialdia banan-banako aginduen bidez ebatzirik, 164/2000 Dekretuaren 7.4 artikuluari jarraikiz, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. artikuluan ezarritako eran jakinarazi zitzaien interesdunei. Horrela bada, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.2 artikuluan ezarritakoa kontuan izanik, laguntza horiek zeini eta zenbat eman zaien argitaratu behar da.

Horregatik guztiagatik, honako hau

EBATZI DUT:

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea, 2003 ekitaldian uztailaren 28ko 164/2000 Dekretuaren bidez araututako diru-laguntzak eskuratu dituzten erakundeen zerrenda, Agindu honen eranskin gisa doana. 164/2000 Dekretuak administrazio-emakida baten edo zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu baten titular diren pertsona fisiko eta juridikoei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arrantza-portuetako ekipamenduetan edo instalazioetan inbertitzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko apirilaren 5a.

Garraio eta Herri Lan sailburua,

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ERANSKINA/ ANEXO

BIZKAIA

	Onuradunak	Diruz lagundutako kontzeptuak	Emandako diru-laguntza

	Entidades beneficiarias	Conceptos subvencionables	Importe de la subvención

			concedida

	"Bermeoko Lebatzaliek eta 	1.– 	Lehorreratzeko 6 orgak, desmuntatu eta behar diren piezak aldatu ondoren

	Mendieta, U.T.E"		berotan galbanizatzea

			Galvanizado en caliente de los 6 carros varaderos, previo desmontado y

			sustitución de piezas

		2.– 	Lehorreratzeko 32 falka eraikitzea, dorretxoen goiko aldean ainguratzeko

			Construcción de 32 cuñas de varada para anclaje en la parte superior de las torretas

		3.– 	Aldamiotarako 24 plataforma eraiki eta instalatzea

			Construcción e instalación de 24 plataformas para andamios

		4.-	1. orgarentzako lehorreratzeko arrapala egokitzea, zolata pikatu eta berria eginez

			Acondicionamiento de la rampa de varada del carro n.º 1, picando la solera

			y haciendo una nueva

		5.–	5. eta 6. orgen tiraketa eraberritzea, kable bikoitza jarriz, orgak ontzi

			astunagoentzat prestatzeko/ Reforma del tiro de los carros n.º 5 y 6, colocando

		doble cableado y habilitando estos carros para embarcaciones más pesadas	65.166,14 eur.

	Cofradía de Pescadores "San Pedro" 	1.–	Konpresore berria. MYCOM Model FM-160-L, 145.000 kcal/h-koa

	de Bermeo		Adquisición de un nuevo compresor MYCOM Model FM-160-L, de 145.000 kcal/h

		2.–	Bi hotz-kamera eraikitzea

			Construcción de dos cámaras frigoríficas

		3.–	Hozkailuko bi ate gidaridun, altzairu herdoilgaitzezkoak

			Dos puertas frigoríficas correderas de acero inoxidable

		4.–	Bloke-egitura bat, DRIVE-IN motakoa, sarrera bakarrekoa

			Una estructura de bloque tipo DRIVE-IN de simple entrada

		5.–	Zoruan MTI/N/M motako industria-morteroa ematea

			Aplicación de acabado de suelos con mortero industrial MTI/N/M

		6.–	-25.ºC-ko hozkailuetarako ekipamendu elektrikoa eta argiztapenerakoa

			Equipamiento eléctrico y de iluminación de las cámaras de -25.ºC

		7.–	Aluminiozko profildun manpara bikoitz soinugabetua ekarri eta jartzea

			Suministro e instalación de mampara doble e insonorizada con perfilería de aluminio

		8.–	Ekarritako ekipamendu berriak Bermeoko arraina izozteko lantegian jarri ahal

			izateko obra zibila

			Obra civil para poder acomodar las anteriores adquisiciones en la planta

			congeladora de Bermeo	208.291,45 eur.

	Onuradunak	Diruz lagundutako kontzeptuak	Emandako diru-laguntza

	Entidades beneficiarias	Conceptos subvencionables	Importe de la subvención

			concedida

	"Kepa Deuna" Arrantzaleen 		Arrain-kaxak gorde eta pilatzeko makina laguntzaileak erostea

	Kofradia / Cofradía de Pescadores 		Adquisición de maquinaria auxiliar de almacenaje y acopio de cajas

	"San Pedro" de Lekeitio		de pescado	11.599,53 eur.

	"ERREKA, S.L."	1.–	Ekipamendu elektrikoa / Equipamiento eléctrico:

			– Elektrizitate-koadro nagusian ekipamendu berriak instalatzea

			Instalación de nuevos equipos en el cuadro general

			– Dartsenako moilan egin beharreko lanetarako transformadore berria instalatzea

			Instalación de nuevo transformador para trabajos a realizar en el muelle de la dársena

			– Elektrizitate-gastua kontrolatzeko (electrocontrol) sistema instalatzea

			Instalación de sistema de control de gasto eléctrico (electrocontrol)

		2.–	Barruko ekipamendua / Equipamiento interior:

			– IMN-300, eskuzko goragailu magnetikoa

			Elevador manual magnético IMN-300

			– Tailer-eraikineko sarrerako ate berriak instalatzea

			Instalación de nuevas puertas de acceso en el edificio-taller	2.426,48 eur.

	"MARINOIL SERVICE, S.A."		Ontzientzako erregaia (gasoila) gorde eta hornitzeko instalazioa

			hobetzeko neurgailu bat muntatzea

			Montaje de un aparato aforador destinado a mejorar la seguridad de

			la instalación de almacenaje y suministro de combustible (gasoil) a buques	4.685,47 eur.

	"UGALDE HERMANOS, S.A."	1.–	2. baratokiaren egitura konpontzea

			Reparación de la estructura del varadero n.º 2

		2.–	3. baratokiarentzat akoplatzeko sistema hidraulikoa muntatzea

			Montaje de sistema de acople hidráulico para el varadero n.º 3

		3.–	2. baratokiarentzat akoplatzeko sistema hidraulikoa muntatzea

			Montaje de sistema de acople hidráulico para el varadero n.º 2

		4.–	Makinatxoen eraikinean pintura-biltegi bat paratzea

			Montaje de un almacén de pinturas en el edificio de las maquinillas

		5.–	Zurgindegian argiztapenerako sistema berria paratzea

			Montaje de un nuevo sistema de alumbrado en el edificio de la carpintería	75.524,56 eur.

GIPUZKOA

	Onuradunak	Diruz lagundutako kontzeptuak	Emandako diru-laguntza

	Entidades beneficiarias	Conceptos subvencionables	Importe de la subvención

			concedida

	"Karmengo Ama Arrantzaleen 	1.–	Arrainarentzako 600 l-ko 104 edukiontzi tapadun eta 400 l-ko 40 erostea, guztiak

	Kofradia / Cofradía de Pescadores 		ere isotermoak eta paletizatuak

	Ntra. Sra. del Carmen" de Donostia		Adquisición de 104 contenedores de pescado de 600 lts y 40 contenedores de 400 lts,

			isotermos y paletizados, con sus respectivas tapas

		2.–	Arrain-kaxak gorde eta pilatzeko makina laguntzaileak erostea

			Adquisición de maquinaria auxiliar de almacenaje y acopio de cajas de pescado	31.987,62 eur.

	Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia 	1.–	Hondarribiko portuko izotz-fabrikaren siloa handitzea, (109.729,53 euro).

	Cofradía de Mareantes de San Pedro 		Diru-laguntza hori honako gastu hauek ordaintzeko baliatuko da

	de Hondarribia		Ampliación del silo de la fábrica de hielo del puerto de Hondarribia, (109.729,53 euros).

			La citada subvención se destinará a atender los siguientes gastos:

			a)	Proiektua idatzi eta obrak zuzentzeko

				Redacción del proyecto y dirección de las obras

			b)	Obra zibila gauzatzeko

				Ejecución de la obra civil

			c)	Hormak estali eta zoru isolatzeko

				Forrado de paredes y aislamiento del suelo

			d)	Izotza erabili eta garraiatzeko ekipamendua eraikitzeko

				Construcción de un equipo de manipulación y transporte de hielo

		2.–	250 edukiontzi isotermiko erosteko (10.300,00 euro)

			Adquisición de 250 contenedores isotérmicos (10.300,00 euros)	120.029,53 eur.	


Azterketa dokumentala