Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2023ko maiatzaren 15a, astelehena

N.º 90, lunes 15 de mayo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2255
2255

AGINDUA, 2023ko maiatzaren 9koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, 2023ko ekitaldirako lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak arautzen eta iragartzen dituena.

ORDEN de 9 de mayo de 2023, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.

Turismoa garrantzi handiko sektore ekonomikoa da EAEn. Nabarmen laguntzen dio gure herriaren aberastasun ekonomiko eta kulturalari; barne produktu gordinaren (BPGd) % 6,4 izan zen 2019 urtean, eta gaitasun handia du enplegua sortu eta hazkundea eta garapen ekonomikoa eragiteko.

El turismo es un sector económico de gran importancia para Euskadi. Contribuye notablemente a la riqueza económica y cultural de nuestro país, suponiendo el 6,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2019, con una capacidad elevada de generar empleo, crecimiento y desarrollo económico.

Azken hamarkadan, turismoak hazkunde etengabea, egonkorra eta jasangarria izan du EAEn, eta 3,8 milioi bisitari izan zituen 2019. urtean. Alabaina, COVID-19aren pandemiak eta haren ondoriozko krisi sanitarioak bortizki geldiarazi zuen turismoaren hazkundea 2020an. Eta sektore hori izan da, hain justu, kaltetuenetako bat. Hala ere, 2021eko eta 2022ko ekitaldietan, EAEko turismoa suspertu egin zen, 2019ko datuak ere gainditzeraino, 4,2 milioi bisitarirekin.

En la última década, el turismo en Euskadi ha experimentado un crecimiento constante, estable y sostenible, cerrando el año 2019 con la llegada de 3,8 millones de personas turistas. Sin embargo, la pandemia provocada por la COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria, frenó drásticamente el crecimiento del mismo en 2020, siendo el sector turístico uno de los más afectados. Si bien, durante los ejercicios 2021 y 2022, el turismo en Euskadi se ha ido recuperando, superando incluso los datos de 2019, hasta alcanzar los 4,2 millones de personas visitantes.

Hala ere, testuinguru global aldakorrak, zeina 2022ko lehen hilabeteetan asko baldintzatu baitu Errusiak Ukraina inbaditzearen ondorioz Europan konfrontazio beliko bat hasi izanak –oraindik ere irauten du–, Europa osoari eragiten dion krisialdi energetikoa eragin du; horren ondorio nagusia izan da Europar Batasun osoan prezioak handitzea. Jada zerbitzu eta produktu guztiei eragiten dien inflazio handiak, zalantzarik gabe, eragina izango du turismoaren sektorean. Hala, prezioen gorakadari eusteko estatuak eta erakunde arautzaileak hartzen ari diren neurriek kontsumoa geldotzea ekar lezakete, eta, ondorioz, ondasun eta zerbitzu turistikoen kontsumoa.

No obstante, el cambiante contexto global, que en los primeros meses de 2022 se ha visto gravemente condicionado con el inicio de una confrontación bélica en Europa, causada por la invasión rusa en Ucrania y que todavía perdura, ha derivado en una crisis energética que afecta a toda Europa y cuya principal consecuencia es el incremento de los precios en toda la Unión europea. La alta inflación que afecta ya a todos los servicios y productos tendrá, sin duda, sus efectos en el sector turístico. Las medidas que para contener el alza de los precios van tomando los diferentes estados y los organismos reguladores, pueden suponer una ralentización del consumo y, como consecuencia, también en el consumo de bienes y servicios turísticos.

Testuinguru konplexu horrek Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren politika publiko eta ildo estrategiko guztien plangintza programatikoa baldintzatzen jarraitzen du. Ziurgabetasun-egoera aldakor honetan, prest egon behar dugu sortzen diren erronken arabera erantzuteko eta jarduteko.

Este complejo contexto, continúa condicionando la planificación programática de todas las políticas públicas y las líneas estratégicas del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. En una coyuntura de incertidumbre y cambiante, debemos prepararnos para reaccionar y actuar conforme a los retos que se vayan planteando.

Horrela, Sailaren hamabigarren legegintzaldirako lan-planteamendua bi faseko jardunarekin planteatzen da. Bi fase horiek osasun-krisiaren eta haren ondorio ekonomikoen bilakaeraren araberakoak izango dira, intentsitateari eta epeei dagokienez. Lehenengo fasea, erresistentziakoa, ahalik eta enplegu eta establezimendu gehienei eusteko izango da, eta bigarrena, ordea, ekonomia suspertzekoa eta berreskuratzekoa, zeina, aurretik azaldutako baldintzatzaileak gorabehera, 2023ko ekitaldi honetan finkatu bailiteke.

De este modo, el planteamiento de trabajo para la decimosegunda legislatura del Departamento se plantea con una actuación en dos fases que estarán condicionadas en intensidad y plazos, por la evolución de la crisis sanitaria y de sus derivadas económicas. Una primera fase de resistencia para sostener el mayor número posible de empleos y de establecimientos y, una segunda fase de reactivación económica y recuperación que, a pesar de los condicionantes expuestos con anterioridad, podría asentarse durante el presente ejercicio 2023.

Testuinguru horretan, lurralde-proiektu turistikoei laguntzeko programaren xede da ekonomia suspertzea eta turismo-jarduera berrabiaraztea, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak legegintzaldi honetarako garatutako bi aldiko estrategiaren parte dago. Programa hori 1. ardatz estrategikoaren barruan sartzen da: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa, EAEko XII. legegintzaldiko Gobernu Programa, eta, horren barruan, 7. jarduketa-arloa. Turismo jasangarria eta bikaintasunekoa, zehazki, konpromiso hauetan: 41. Euskadi-Basque Country helmuga turistiko segurua, jasangarria eta arduratsua, eta 42. Euskadi-Basque Country, bikaintasunezko helmuga turistikoa.

En este contexto, el programa de apoyo a proyectos territoriales turísticos (PTT) busca el estímulo de la reactivación económica y el relanzamiento de la actividad turística, y forma parte de la estrategia de dos tiempos desarrollada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para esta legislatura. El citado programa se enmarca en el Eje estratégico n.º 1: Prosperidad. El Empleo y la recuperación económica del Programa de Gobierno de la XII Legislatura de Euskadi, y, dentro de este, en el área de actuación 7. Turismo sostenible y de excelencia, en concreto, en los compromisos: 41. Euskadi-Basque Country destino turístico seguro, sostenible y responsable y 42. Euskadi-Basque Country, destino turístico de excelencia.

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezartzea, sektoreko eragile guztien atxikimendua eta sektore turistikoan Garapen Jasangarriko Helburuen aplikazioa bultzatuta, EAEn turismo seguru, jasangarri eta arduratsua erdiesteko konpromisoa lortzeko aurreikusitako ekimenetako bat da, eta, beraz, laguntza-programa honen helburu da erakunde onuradunei, beren helmugak osatzen dituzten enpresa, zerbitzu eta baliabide turistikoetan Euskadiko Turismoaren Kode Etikoarekin lotutako jarduketak ezartzeko.

Implantar el Código Ético del Turismo de Euskadi, fomentado la adhesión de todos los agentes del sector y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector turístico es una de las iniciativas previstas para el logro del compromiso de lograr en Euskadi un turismo seguro, sostenible y responsable y, por tanto, objeto de apoyo de este programa de ayudas a las entidades beneficiarias para implementar en las empresas, servicios y recursos turísticos que conforman sus destinos las actuaciones asociadas al Código Ético del Turismo de Euskadi.

Bestalde, Euskadi-Basque Country bikaintasuneko helmuga turistiko izateko konpromisoa lortzeko aurreikusitako ekimenetako bat, programa honen laguntzaren xede ere badena, turismo-eskaintzaren bikaintasuna sustatzea da, helmugen dibertsifikazioari eta horien berezitasunari lotuta, eta turismo-eskaintza hauei lotuta: gastronomia, enologia, landa, kirola eta kultura-eskaintza, eta familia, erosketak, industria, adinekoak eta LGBTQ+. Hain zuzen ere, helburu hauek lortzen lagunduko duten produktu eta esperientzia turistiko jasangarriak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzen lagunduko da: EAEko esperientzia turistikoa hobetzen; balio erantsi handiagoa emanda turismo-eskaintza sendotzen eta berezi egiten; eta turismoa sasoiz kanpo zabaltzea eta turisten batez besteko egonaldia eta gastua handitzea ekarrikoa duten turismo-fluxu berriak indartzen eta sortzen. Zeharkakoak izango dira, ahal dela, eta eskualdez gaindiko eragin handiagoa izango dute, eta, horretarako, helmugen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatuko da.

Por su parte, una de iniciativas previstas para el logro del compromiso de Euskadi-Basque Country como destino turístico de excelencia, e igualmente objeto de ayuda en el presente programa, es impulsar la excelencia en la oferta turística, vinculada a la diversificación de los destinos y su singularidad y a la asociación con la oferta gastronómica, enológica, rural, deportiva y cultural, así como con el turismo familiar, de compras, industrial, senior y LGBTQ+. En efecto, se apoyará la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas sostenibles que contribuyan a mejorar la experiencia turística en Euskadi; a fortalecer, así como a singularizar la oferta turística dotándola de un mayor valor añadido; y a intensificar y crear nuevos flujos turísticos que favorezcan la desestacionalización e incrementen el gasto y estancia media de los y las turistas. Tendrán preferentemente un carácter transversal y una mayor incidencia supracomarcal, potenciando para ello la colaboración y coordinación entre los destinos.

Aurrekoa kontuan hartuta, eta bat etorriz Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 4. eta 5. artikuluekin, laguntza-programa honen lehentasunezko xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-politika dibertsifikatua, kalitatezkoa, jasangarria eta erakargarria garatzea turismo-eskariarentzako, eta honako hauek dira haren helburu espezifikoak:

Teniendo en cuenta lo anterior, y con los artículos 4 y 5 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, el presente programa de ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de desarrollar una política turística diversificada, de calidad, sostenible y atractiva para la demanda turística de la Comunidad Autónoma de Euskadi y con los objetivos específicos son los siguientes:

1.– Produktu eta esperientzia turistikoen kopurua handitzea.

1.– Aumentar el número de productos y experiencias turísticas.

2.– Turismo jasangarria eta arduratsua lortzeko eta lehiakortasuna hobetzeko ekintzetan parte hartzen duten enpresen kopurua handitzea (Basquetourrek bultzatzen eta kudeatzen ditu ekintzak), Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezarrita.

2.– Aumentar el número de empresas que participan en las acciones de mejora de competitividad impulsados y gestionados por Basquetour dirigidos a lograr un turismo sostenible y responsable, a través de la implantación del Código Ético del Turismo de Euskadi.

Laguntza-programa honek behar besteko aurrekontu-kreditua du, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 2023ko ekitaldiko aurrekontu orokorretan aurreikusia, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2023ko otsailaren 21eko Aginduan jasota dago, zeinaren bidez onartzen baita Turismo, Merkataritza eta Turismo Sailaren 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa, sailaren webgunearen «planak eta proiektuak» atalean argitaratua (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/turismo-merkataritza-kontsumo-saila/).

El presente programa de ayudas cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente previsto en los Presupuestos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para el ejercicio 2023, y se encuentra recogido en la Orden de 21 de febrero del 2023 del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo por la que se aprueba el Plan estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para 2023, publicada en el apartado de «planes y proyectos» de la web departamental (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-turismo-comercio-consumo/).

Horrenbestez, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak dituen eskumenak baliatuta (honako arau hauek eman dizkiote eskumenak: Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 5.2 artikulua; Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena– 15.1.a) artikulua; Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua– testu bateginaren 51.2 artikulua), honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que confiere al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo el artículo 5.2 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, el artículo 15.1.a) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el artículo 26 de Ley 7/1981, 30 de junio, sobre Ley de Gobierno y el artículo 51.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da EAEko helmugen erakargarritasuna eta kalitatea hobetuko duten lurralde-proiektu turistikoei laguntzeko programaren oinarriak ezartzea, turismo-fluxu berriak dinamizatuz, banatuz eta sortuz 2023ko ekitaldirako, baldin eta proiektu-mota hauetan sartzen badira, betiere:

El objeto de la presente Orden es establecer las bases del programa de apoyo a proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo y calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando, distribuyendo y generando nuevos flujos turísticos, para el ejercicio 2023, que tengan cabida en los siguientes tipos de proyectos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko helmugen erakargarritasuna eta esperientzia turistikoa hobetzen duten lurralde-proiektu turistikoak.

– Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos y la experiencia turística en Euskadi.

– Helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzen duten proiektuak.

– Proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos.

2. artikulua.– Baldintzak eta definizioak.

Artículo 2.– Términos y definiciones.

Agindu honi begira, honako definizio hauek finkatu dira:

A efectos de la presente Orden se establecen las siguientes definiciones:

1.– Produktu turistikoa: produktutzat hartuko dira baliabide eta zerbitzu nagusi eta/edo osagarri guztiak, turismo-jardueretan erabiltzeko eta gozatzeko direnak, baldin eta erabiltzaileek jarduera bat edo batzuk egin baditzakete berorietan.

1.– Producto turístico: se entienden como productos todos aquellos recursos o servicios principales y/o complementarios, estructurados para el uso y disfrute turístico, en el que se puedan realizar una o varias actividades por parte de las personas usuarias.

2.– Eskualdeko turismo-lankidetzako erakundeak (aurrerantzean, turismo-lankidetzako erakundeak): beren eraketan eta/edo kudeaketan turismo-sektorearekin lotutako Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoak eta pribatuak barne hartzen dituzten erakundeak dira, eta elementu giltzarria dira helmugaren turismo-garapenerako.

2.– Entes de cooperación turística comarcales (en adelante entes de cooperación turística): son entidades que integran en su constitución y/o gestión a las entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE) vinculadas al sector turístico de su ámbito de actuación y constituyen elementos clave para el desarrollo turístico del destino.

Eragile hauen helburua da modu koordinatuan eta parte-hartzearen bidez beren gain hartzea eskualdea helmuga turistiko lehiakor bihurtzeko erronka, mahai instituzionalak, turismoko mahaiak eta, dagokionean, mahai azpisektorialak erabiliz horretarako. Ondorioz, turismo-lankidetzako erakunde bakarra egon daiteke eskualde bakoitzeko.

El objetivo de estos agentes es el de asumir de forma coordinada y participativa la tarea de convertir la comarca en un destino turístico competitivo, sirviéndose para ello de las Mesas Institucionales, Mesas de Turismo y, en su caso, Mesas Subsectoriales. Consecuentemente, únicamente puede haber un ente de cooperación turística por comarca.

3.– Hiriburuetan turismoa sustatzeko erakundeak: Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan turismoa sustatzeko ardura duten euskal erakunde publikoak.

3.– Entes promotores de turismo de las capitales: entidades públicas de la CAE responsables del desarrollo y promoción turística de las tres capitales vascas.

4.– Produktu turistikoak kudeatzen dituzten eskualdez gaindiko erakundeak (aurrerantzean, produktu turistikoak kudeatzen dituzten erakundeak): eskualdez gaindiko erakundeak dira, bisitariak erakartzeko eta turismo-fluxuak sortzeko ahalmen handia duen baliabide gastronomiko, natural edo kultural jakin bat produktu turistiko gisa abiarazteko, kudeatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko beren-beregi sortuak.

4.– Entes gestores de productos turísticos supra comarcales (en adelante entes gestores de producto turístico): son entidades de ámbito supracomarcal creadas específicamente en la CAE para la puesta en marcha, gestión, promoción y comercialización como producto turístico de un recurso gastronómico, natural o cultural concreto, con gran poder de atracción y capacidad para generar flujos turísticos.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Turismo-proiektuen garapenerako laguntzak emateko diru-baliabideen zenbatekoa 1.840.000 eurokoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetan ezarritakoak izango dira, honela banatuta urteka:

Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas para apoyar el desarrollo de proyectos turísticos ascienden a 1.840.000 euros y procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco con arreglo a las siguientes anualidades:

2023: 1.288.000 euro.

2023: 1.288.000 euros.

2024: 552.000 euro.

2024: 552.000 euros.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Onuradun izan ahal izango dira erakunde publiko eta pribatu hauek:

1.– Podrán alcanzar la consideración de beneficiarias las siguientes entidades públicas y privadas:

1.1.– EAEko hiriburuen turismo-sustapenaren arduradun diren euskal erakunde publikoak (udalak, toki-erakunde autonomoak, tokiko enpresa-entitate publikoak eta titulartasun publikoko merkataritza sozietateak), baita eskualdeko turismo-lankidetzako erakundeetako kide ez diren udalerriak ere, baldin eta erakunde horiek ez badira existitzen edo ez badira eratu beren esparru geografikoan, baldin eta toki-erakunde horiek turismo-bulegoen eta/edo informazio-puntu turistikoen titularrak badira, Itourbask-Euskadiko Turismo Bulegoen sarekoak badira eta urte guztian irekita badaude, betiere.

1.1.– Entidades públicas de la CAE (ayuntamientos, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles de titularidad pública) responsables de la promoción turística de las capitales vascas, así como de los municipios no integrados en entes de cooperación turística comarcales, por no existir o no haberse constituido estos en su ámbito geográfico, siempre que dichas entidades locales sean titulares de oficinas y/o puntos de información turística pertenecientes a la Red Vasca de Oficinas de Turismo –Itourbask, y estén abiertas al público todo el año.

1.2.– EAEko eskualde-eremuan edo eskualdez gaindikoan eskualdeko turismo-lankidetzako erakunde gisa edo produktu turistikoen kudeatzaile gisa jarduten duten erakunde publikoak edo pribatuak (kuadrillak eta mankomunitateak, garapen-agentziak, landa-garapeneko elkarteak, partzuergoak, erakunde publikoek edo pribatuek eratutako merkataritza sozietateak, bestelako erakunde eta elkarteak).

1.2.– Entidades públicas o privadas (cuadrillas y mancomunidades, agencias de desarrollo, asociaciones de desarrollo rural, consorcios, sociedades mercantiles constituidas por entidades públicas y privadas, otras entidades y asociaciones) que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal de la CAE como entes de cooperación turística o como entes gestores de productos turísticos.

2.– Erakunde hauek ezin izango dira laguntzaren onuradun izan:

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias de la ayuda las siguientes entidades:

– Enpresa-taldeak, enpresa-elkarteak, kirol-erakundeak eta Eusko Jaurlaritzari edo foru-aldundiei lotuta edo horien mende dauden eta nortasun juridikoa duten sozietate publikoak.

– Las agrupaciones de empresas, las asociaciones empresariales, las asociaciones deportivas, y las sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Diputaciones Forales o del Gobierno Vasco.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ondorio horietarako jasotako inguruabarretakoren batean daudenak, hala nola:

– Aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre las que se encuentran:

• Ez egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Laguntza eman eta ordaindu baino lehen egiaztatuko da eskakizun hau betetzen dela.

• No hallarse al corriente en el del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El cumplimiento de este requisito se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda y a los pagos de la misma.

• Ez ordainduta izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Laguntza eman eta ordaindu baino lehen egiaztatuko da baldintza horri eusten zaiola.

• No hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones. El mantenimiento de dicha condición se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda y a los pagos de la misma.

• Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dien zehapen penalik edo administrazio-zehapenik, ez egotea horretarako desgaitzen dituen debeku baten pean, sexuagatiko bereizkeriagatik sortutakoak edo emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunerako araudia ez betetzeagatikoak barne, zehapenak iraun bitartean. Gainera, 50 langiletik gorako enpresei dagokienez, indarrean izan beharko du berdintasun-plan bat, eta ezarrita izan beharko ditu sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legerian ezarritakoaren arabera.

• No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período de la sanción. Además, en el caso de ser una empresa de más de 50 personas trabajadoras deberá tener un plan de igualdad vigente, así como haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

– Bete gabeko ezein berreskuratze-aginduren mende daudenak, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

– Las que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal incompatible con el mercado interior.

5. artikulua.– Jarduketa diruz lagungarriak.

Artículo 5.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagungarriak dira proiektu tipologia hauek garatzeko 2023ko ekitaldian hasten eta amaitzen diren jarduketak:

Serán subvencionables las actuaciones que se inicien y finalicen en el ejercicio 2023 para el desarrollo de las siguientes tipologías de proyectos:

a) EAEko helmugen erakargarritasuna eta esperientzia turistikoa hobetzen duten lurralde-proiektu turistikoak; I. eranskinean zehazten dira haien ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak.

a) Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos y la experiencia turística en Euskadi, cuyas características, requisitos y condiciones se especifican en el Anexo I.

b) Helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzen duten proiektuak; II. eranskinean zehazten dira haien ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak.

b) Proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos, cuyas características, requisitos y condiciones se especifican en el Anexo II.

6. artikulua.– Gastu diruz lagungarriak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

1.– Oro har, gastu diruz lagungarritzat hartuko dira, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluaren arabera, diruz lagundutako jardueraren izaerari inongo zalantzarik gabe erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta 2023ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egin eta fakturatzen direnak, eta agindu honen 16. artikuluan dirulaguntza justifikatzeko ezarritako epea baino lehen ordaintzen direnak. Gastu horiek I. eta II. eranskinetan zehazten dira.

1.– Con carácter general, se considerarán gastos subvencionables aquellos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen y facturen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, y se abonen con anterioridad al plazo establecido en el artículo 16 de la presente Orden para la justificación de la subvención. Dichos gastos se concretan en los Anexos I y II.

Zeharkako zergak ere sartu ahal izango dira, baldin eta azken horiek ezin badira berreskuratu edo konpentsatu.

Se podrán incluir los impuestos indirectos que correspondan, siempre que estos últimos no sean susceptibles de recuperación o compensación.

2.– Aurrekoa hala izanik ere, 2023. urtean garatuko diren jarduketetarako 2022ko ekitaldian egindako gastu-aurrerakinak onartuko dira, kontrataziorako baldintzek hala eskatzen dutenean (azoketarako guneak erreserbatzea, Espainiako eta nazioarteko sareetako kide izateko kuotak).

2.– No obstante, lo anterior, se admitirán los anticipos de gasto realizados en el ejercicio 2022 para actuaciones que vayan a desarrollarse en el 2023 cuando las condiciones para su contratación así lo exijan (reserva espacios para ferias, cuotas para ser miembros de redes estatales e internacionales).

3.– Dirulaguntzaren xede diren jarduera guztiak azpikontratatu ahal izango dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Dirulaguntzen Legearen Erregelamenduaren 68. artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) ezarritako baldintzetan.

3.– Se podrá subcontratar la totalidad de las actividades objeto de subvención en las condiciones previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

Erakunde onuradunek kontratuak egiten badituzte ekipamenduen horniduraren edo aholkularitza edo laguntza teknikoaren zerbitzuak emateko, eta gastu diruz lagungarriaren zenbateko garbia 15.000 eurokoa edo hortik gorakoa bada, enpresa onuradunak, gutxienez, eskaintza bana eskatu beharko die hiru hornitzaileri, zerbitzua kontratatzeko edo ondasuna emateko konpromisoa kontratatu aurretik, salbu eta bere ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan ez badago zerbitzu hori egiteko, eskaintzeko edo hornitzeko behar beste erakunderik, edo salbu eta gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada.

En los casos en que las empresas beneficiarias realicen contratos para el suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresa de consultoría o asistencia técnica en los que el importe del gasto subvencionable iguale o supere la cuantía neta de 15.000 euros la empresa beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión de la subvención.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideekin bat etorriz hautatu beharko da aurkeztutako eskaintzen artetik (justifikazioan aurkeztu beharko dira), eta, betiere, hautua berariaz justifikatu beharko da memoria batean, baldin eta proposamen ekonomiko onenaren alde egiten ez bada.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en las propuestas económicas más ventajosa.

4.– Erakunde onuradunei emandako funtsen bidez sortutako finantza-etekin eraginkorrek, emandako laguntza onartu ondoren dirulaguntza-zenbatekoaren % 70ari dagozkionak, laguntza horren zenbatekoa handituko dute, eta diruz lagundutako jarduerari ere aplikatuko zaizkio. Horren ondorioz, finantza-etekinen eta emandako dirulaguntzaren baturak jardueraren kostua gainditzen badu, soberakina itzultzeko eskatu ahal izango da. Atal hau ez da aplikatuko erakunde onuraduna administrazio publiko bat bada.

4.– Los rendimientos financieros efectivos que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias correspondientes al 70 % del importe de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida incrementarán el importe de la misma y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Ello conlleva que, si los rendimientos financieros más la subvención percibida superan el coste de la actividad, será exigible el exceso. Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la entidad beneficiaria sea una Administración Pública.

7. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantías de las ayudas.

1.– Hauek dira agindu honetan diruz lagungarriak diren proiektu turistiko mota bakoitzerako laguntzen zenbatekoak:

1.– Las cuantías de las ayudas para cada tipo de proyecto turístico subvencionable en la presente Orden son las siguientes:

1.1.– EAEko helmugen erakargarritasuna eta esperientzia turistikoa hobetzen duten lurralde-proiektu turistikoak (I. eranskina):

1.1.– Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos y la experiencia turística en Euskadi (Anexo I):

– Proiektuak kudeatzeko, horien jarraipena egiteko eta dinamizatzeko giza baliabideak (I. eranskinaren 4.1 apartatua): onartutako gastuaren % 60, eta, gehienez, 25.000 euro erakunde bakoitzeko.

– Recursos humanos para la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos (apartado 4.1 del Anexo I): 60 % del gasto admitido hasta una subvención máxima de 25.000 euros por entidad.

– Gainerako jarduketa diruz lagungarriak: onartutako gastuaren % 50.

– Resto de las actuaciones subvencionables: 50 % del gasto admitido.

Aurrekoa hala izanik ere, honako hau da I. eranskinean ezarritako kontzeptu guztiengatik erakunde onuradun berak gehienez jaso dezakeen dirulaguntza, bere jardun-eremuaren arabera:

No obstante, lo anterior, la subvención máxima que podrá percibir una misma entidad beneficiaria por todos los conceptos establecidos en el Anexo I, en función de su ámbito de actuación, es la siguiente:

– Udalerri-eremuko toki-erakundeak: 25.000 euro; eta, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuek, aldiz, 75.000 euro.

– Entidades locales de ámbito municipal: 25.000 euros, salvo las capitales vascas, en cuyo caso la subvención máxima será de 75.000 euros.

– Eskualde-eremuan edo eskualdez gaindikoan jarduten duten erakundeak: 75.000 euro.

– Entidades que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal: 75.000 euros.

1.2.– Helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzen duten proiektuak (II. eranskina):

1.2.– Proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos (Anexo II):

onartutako gastuaren % 60koa izango da laguntza, eta, gehienez, 25.000 eurokoa erakunde bakoitzeko. Onartutako zenbatekoa honako alderdi hauek kontuan hartuta kalkulatuko da:

La ayuda será del 60 % del gasto admitido hasta un importe máximo de 25.000 euros por entidad. El importe admitido se calculará teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Euskal Turismoaren Kode Etikoari atxikitako erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen kopurua.

a) El número de entidades, empresas, recursos y servicios turísticos adheridos al Código Ético del Turismo Vasco.

b) Erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoengatik, gehienez 20 ordu ordaindu ahal izango dira entitate parte-hartzaile bakoitzeko.

b) Las horas subvencionables por entidades, empresas, recursos y servicios turísticos son un máximo de 20 horas/entidad participante.

c) Gehienez 35 euro emango dira orduaren kostua diruz laguntzeko. Horrenbestez, honako hau da onartutako zenbatekoa eskuratzeko aplikatu beharreko formula: (atxikitako erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistiko kop.) x (diruz lagundutako ordu kop.) x (kostua orduko).

c) El coste hora máximo subvencionable será de 35 euros. Por tanto, la fórmula a aplicar para obtener el importe admitido es la siguiente:(N.º entidades, empresas, recursos y servicios turísticos adheridas) x (n.º de horas subvencionadas) x (coste/hora).

2.– Hona hemen erakunde batek deialdi honetan jaso ahalko duen gehieneko dirulaguntza, aurreko apartatuan xedatutakoa eta erakundearen jarduketa-eremua kontuan hartuta:

2.– La subvención máxima que una misma entidad podrá percibir en la presente convocatoria teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior y su ámbito de actuación será la siguiente:

– Udalerri-eremuko toki-erakundeak: 50.000 euro; eta, EAEko hiriburuek, aldiz, 75.000 euro.

– Entidades locales de ámbito municipal: 50.000 euros, salvo las capitales vascas que, en cuyo caso, será de 75.000 euros.

– Eskualde-eremuan edo eskualdez gaindikoan jarduten duten erakundeak: 75.000 euro.

– Entidades que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal: 75.000 euros.

3.– Erakunde batek gehienez 35.000 euro jaso ahalko ditu, lurralde-proiektu turistikoak planifikatzeko eta kudeatzeko giza baliabideetan egindako gastua (I.2.1 eranskina) eta helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzen duten programetan parte hartzen duten enpresa eta erakundeei laguntzeko gastuak (II. eranskina) ordaintzeko.

3.– La suma de las ayudas correspondiente al gasto en recursos humanos para la planificación y gestión de los proyectos territoriales turísticos (Anexo I.2.1) y para acompañar a las empresas y entidades participantes en los programas que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos (Anexo II) que una misma entidad podrá recibir será 35.000,00 euros.

8. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honen xede diren laguntzak bateragarriak izango dira jarduketa bererako beste erakunde edo organismo batzuek emandakoekin.

1.– Las ayudas objeto de la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas para la misma actuación por otras entidades u organismos.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa hala izanik ere, deialdi honen babespean emandako laguntzaren zenbatekoak ez du gaindituko laguntza hau jasotzea xede duen jarduketaren kostua, izan bere horretan edo izan beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batek emandako beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin batera, eta jarduketa beretarako beste diru-sarrera edo baliabide ororekin batera. Kasu horietan, gehiegizko zenbatekoa kenduko zaio agindu honen bidez emandako laguntzari.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el importe de la ayuda concedida al amparo de esta convocatoria en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, y con cualquiera otros ingresos o recursos para las mismas actuaciones subvencionadas, supere el coste de la actuación para la que se concede esta ayuda, en tal caso se minorará, en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente Orden.

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de las solicitudes.

1.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Erakundeek elektronikoki aurkeztu behar dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan (euskadi.eus), helbide hauen bidez:

2.– Las entidades deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco euskadi.eus, a través de las siguientes direcciones:

3.– Espedientean sartzeko, jakinarazpenak jasotzeko, dokumentuak aurkezteko eta prozedurarekin lotutako gainerako izapideak egiteko, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez izapidetuko da soil-soilik (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

3.– El acceso al expediente, las notificaciones, aportación de documentación y demás trámites implicados en el procedimiento se realizarán exclusivamente a través de la aplicación «Mi carpeta» de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE) (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

4.– Erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea. Era berean, eskabidetik eratorritako jarduketetan, eta prozedura guztian zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du, eta bertan jasoko dira agindu honen I. eta II. eranskinetan zerrendatutako jarduketa diruz lagungarri guztiak. Erakunde batek eskabide bat baino gehiago aurkezten badu, horietako batean atzera egiteko eskatuko zaio, eta, hala egingo ez balu, erregistratutako lehen eskabidea onartuko da, eta gainerako guztiak artxibatuko.

5.– Se admitirá una única solicitud por entidad solicitante en la que se incluirán todas las actuaciones subvencionables relacionadas en los Anexo I y II de la presente Orden. En el supuesto de que una misma entidad presente más de una solicitud, se le requerirá para que desista de una de ellas y, si no lo hiciera, se admitirá la primera en ser registrada, archivándose el resto.

6.– Laguntza eskatzeko, erakunde interesdunak behar bezala bete eta sinatu behar du inprimaki normalizatua (ikus IV. eranskina), EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos/) onartutako identifikazio elektronikoko bitartekoren baten bidez, eta artikulu honetan aipatzen diren dokumentu osagarriak aurkeztu behar ditu. Sinadura elektronikoaren eguna izango da aurkezpen-eguna.

6.– La solicitud de la ayuda la conforman el formulario normalizado (ver Anexo IV), debidamente cumplimentado y firmado por la entidad solicitante mediante alguno de los medios de identificación electrónica admitidos en la Sede Electrónica en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE ((https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos/) (y la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la del registro electrónico de entrada.

7.– Ordezkaritza beste pertsona bati eman ahal izango zaio, haren izenean elektronikoki jardun dezan agindu honi dagozkion prozedura guztietan, eta, horretarako, aukera hauetako bat erabiliko da:

7.– Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en su nombre por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, utilizando para ello:

– Ordezkarien Erregistro Elektronikoa, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan kokatua (https://www.euskadi.eus/ahalordeen-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/), edo

– bien el Registro Electrónico de Representantes ubicado en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/representantes/), o

– «borondatezko legezko ordezkaritza egilesteko inprimaki normalizatua» (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/), behar bezala beteta, eskabidearekin batera aurkeztu beharko da. Pertsona juridikoek, gainera, ordezkaritza-ahalordearen kopia erantsi beharko dute, edo, bestela, hirugarren pertsona bati ordezkaritza ematen dion erakundearen legezko ordezkari gisa ahalorde-emailea legitimatzen duen zuzenbidean baliozkoa den agiri bat.

– bien el «impreso normalizado de otorgamiento de representación legal voluntaria» (https://www.euskadi.eus/otorgamiento-representacion/), debidamente formalizado, que deberá adjuntarse a la solicitud. Las personas jurídicas, además, deberán adjuntar copia del poder de representación o cualquier documento válido en derecho que legitime al poderdante como representante legal de la entidad que otorga la representación a una tercera persona.

Ordezkariak (fisikoa zein juridikoa) identifikazio elektronikorako onartutako bitarteko bat izan beharko du egoitza elektronikoan.

La persona representante (física o jurídica) deberá disponer de alguno de los medios de identificación electrónica admitidos en la citada sede electrónica.

8.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Eskabidearen eta aurkeztu beharreko bestelako dokumentuen edukia.

Artículo 10.– Contenido de la solicitud y otra documentación a presentar.

1.– Eskabidearen inprimaki normalizatuan erakundearen datu orokorrak idatzi beharko dira, eta langileen datuak sexuaren arabera bereizita jaso. Era berean, proiektuak aztertzeko eta laguntzak kalkulatzeko behar den informazioa eman beharko da. Gainera, eskabide horretan jasota dagoen informazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena ere jasoko du. Hau, zehazki:

1.– El formulario electronico de la solicitud contendrá los datos generales de la entidad, incluidos los datos de la plantilla personal desagregada por sexo, así como la información necesaria para el análisis de los proyectos y para el cálculo de las ayudas. Igualmente, incluirá una declaración responsable de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

– Laguntza jaso duen pertsonaren edo erakundearen izaerari dagokionez:

– En relación a la condición de persona o entidad beneficiaria de la ayuda:

• Pertsona edo enpresa ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 3. artikuluan aipatzen diren gainerako inguruabarretan, zeinek eragozten baitute pertsona edo enpresa onuradun izatea.

• Que no concurren en la persona o entidad las circunstancias mencionadas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que le impidan obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

– Zehapenei dagokienez:

– En relación a sanciones:

• Ez daukala dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo administratibo irmorik eta ez daukala horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

• Que no se halla sancionada penal ni administrativamente por sentencia firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

• Erakundea sartuta dagoen ala ez Administrazio Orokorrak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean; prozedura hori edo horiek zein diren adierazi beharko da, hala badagokio.

• Si la entidad se encuentra, o no, incursa en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General o de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos, indicándose, en su caso, en cuál o cuáles.

– Bestelako laguntzei dagokienez:

– En relación a otras ayudas:

• Proiektu bererako beste erakunde publiko edo pribatuei eskatutako edo haiengandik jasotako laguntzak.

• Las ayudas que para el mismo proyecto haya solicitado u obtenido de otras instituciones públicas o privadas.

• Agindu honetan emandako zenbatekoak, beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batek emandako beste dirulaguntzei edo laguntzei batuta, laguntza hau jasotzea xede duen jarduketaren azken kostua gainditzen badu, eskatzaileak konpromisoa hartzen duela inguruabar horren berri emateko.

• Que si el importe de la ayuda concedida al amparo de esta Orden fuera de tal cuantía que, sumada a las subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, la cantidad resultante superara el coste de la actuación para la que se concede, el solicitante se compromete a comunicar dicha circunstancia.

• Ez dago bete gabeko ezein berreskuratze-aginduren mende, Europako Batzordeak aurretiaz hartutako erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren ondorioz.

• Que no se encuentra sujeta a ninguna orden de recuperación pendiente, en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

– Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez:

– En relación con la igualdad de mujeres y hombres:

• Ez dauka zehapenik, dirulaguntza eta laguntza publikoen onuradun izatea debekatzen dionik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren aldiz aldatu zuen martxoaren 3ko 1/2022 Legearen 21.bis.2 artikuluaren arabera.

• Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 21.bis.2 de la Ley 1/ 2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

• 50 langiletik gorako enpresei dagokienez, indarrean izan beharko du berdintasun-plan bat, eta ezarrita izan beharko ditu sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legerian ezarritakoaren arabera.

• En el caso de empresas de más de 50 personas trabajadoras, que dispone de un plan de igualdad vigente, así como haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres

– Eskabideko datuei dagokienez:

– En relación a los datos de la solicitud:

• Erakundearen organo eskudunak erabaki du jarduketak laguntza-programa honen deialdira aurkezten diren baldintzetan onestea eta finantzaketa-konpromisoa onartzea diruz lagungarria ez den zatiarentzat.

• Que el órgano competente de la entidad solicitante ha acordado aprobar las actuaciones en los términos que se presentan a la convocatoria del presente programa de ayudas y aceptar el compromiso de financiación que no resulte subvencionable.

• Deialdian parte hartzeko eta onuradun izateko deialdiaren oinarrietan ezarritako eskakizunak betetzen ditu, hala egiaztatzen duen agiriak baditu, Administrazioaren eskura jarriko ditu hala eskatzen zaionean, eta konpromisoa hartzen du aurreko betebeharrak deialdi honen indarraldian betetzeko.

• Que cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para participar en la misma y acceder a la condición de beneficiaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de vigencia de la presente convocatoria.

• Egiazkoak dira eskabideko datu guztiak eta aurkeztutako agiriak, eta norbere gain hartzen da dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

• Que son ciertos todos los datos de la solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Erantzukizunpeko adierazpenean jasotzen den funtsezko datu edo informazioren bat zehaztugabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari eez bazaizkio aurkezten zehaztutakoa betetzen dela egiaztatzeko eskatutako dokumentuak, ezin izango da eraginpeko eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitu gertakari horien berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

2.– Eskabideekin batera, gainera, ondoren zehazten den dokumentu digitalizatuak aurkeztu beharko dira:

2.– Las solicitudes, además, deberán acompañarse de la documentación digitalizada que se especifica a continuación:

• Ekintza-plan bat produktu turistiko bakoitzeko, alderdi hauek bilduko dituena: ekintza-planaren testuingurua, helburuak, laguntzaren helburu izango diren jarduketen deskribapena eta aurrekontu banakatua, plana garatzeko behar diren baliabideak, kronograma eta ebaluazio-adierazleak.

• Plan de acción por cada producto turístico que recoja el contexto en el que se desarrolla este, los objetivos, descripción y presupuesto desglosado de las actuaciones para las que se solicita la ayuda que deberán estar previstas en el citado plan, los recursos necesarios para su desarrollo, así como el cronograma y los indicadores de evaluación.

• Turismoaren arloan eskumena duen sailburuordetzak, Basquetourren bidez, garatzen dituen proiektuen artean ez dauden tipologiako produktuei buruzko proiektuak egiteko laguntza eskatzen duten erakundeek erakunde eskatzaileak egindako produktuaren plana aurkeztu beharko dute, eta horrek agindu honen I. eranskineko 3. apartatuan jasotako gutxieneko edukiak barne hartu beharko ditu.

• Las entidades que soliciten ayuda para la realización de proyectos relativos a productos cuyas tipologías no se encuentran entre las desarrolladas por la Viceconsejeria competente en materia de Turismo, a través de Basquetour, deberán presentar el plan de producto realizado por la entidad solicitante, en el que se incluyan los contenidos mínimos recogidos en el apartado 3 del Anexo I de la presente Orden.

• Turismo-lankidetzako erakundeak: akten kopia, laguntza-eskabidean aurkeztutako proiektuei buruz hartu diren erabakiak jasotzen dituena.

• Los entes de cooperación turística: copia de las actas de las distintas mesas de turismo en las que se recojan los acuerdos alcanzados respecto de los proyectos que se presentan en la solicitud de ayudas.

• Produktu turistikoak kudeatzen dituzten erakundeak: akten kopia, laguntza-eskabidean aurkeztutako proiektuei buruz hartu diren erabakiak jasotzen dituena.

• Los entes gestores de productos turísticos: copia del acta en la que se recojan los acuerdos alcanzados respecto de los proyectos que se presentan en la solicitud de ayudas.

3.– Erakunde interesdunek ez dute zertan aurretik administrazioren batean aurkeztutako dokumentuak aurkeztu, betiere adierazten badute noiz eta zer administraziotan aurkeztu zituzten. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ofizioz bilduko ditu datu edo dokumentu horiek, erakunde eskatzaileak espresuki horretarako baimena ukatzen ez badu. Materialki ezinezkoa bada dokumentua zuzenean eskuratzea, organo kudeatzaileak agiri hori aurkezteko eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari, edo, aurkeztu ezin badu, dokumentuan aipatzen diren eskakizunak beste modu batez egiazta ditzala.

3.– No será preceptiva la presentación de documentos que las entidades interesadas hayan aportado anteriormente a cualquier Administración, siempre que indiquen en qué momento y ante qué órgano se presentaron. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo recabará de oficio dichos datos o documentos, salvo que conste la oposición expresa para el acceso a los mismos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano gestor podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere.

4.– Deialdi honen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du laguntza eskatzen duten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, non eta ez den arrazoituta aurka egiten, orduan egiaztagiri horiek aurkeztu beharko baitira.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de la ayuda se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que se oponga de manera motivada, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

5.– Euskadiko Turismoaren Kode Etikoko prestakuntza-ibilbidean parte hartzen duten turismo-erakunde, -enpresa, -baliabide eta -zerbitzuen kopuruari buruzko informazioa ematen bada ildo honetako laguntza kalkulatzeko helmugen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko proiektuetarako laguntza-eskabidean, Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarekin, hau da, Kode Etikoa kudeatzen duen erakundearekin kontrastatuko da.

5.– La información sobre el número de entidades, empresas, recursos y servicios turísticos que participarán en el itinerario formativo del Código Ético del Turismo Vasco que, en su caso, se facilite en la solicitud de la ayuda para proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos para el cálculo de la ayuda por esta línea, se contrastará con la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, entidad gestora del Código Ético.

11. artikulua.– Aurkeztutako eskabideak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de las solicitudes presentadas.

1.– Eskabidea guztiz bete ez bada, edo aurreko artikuluan aipatutako nahitaezko dokumentuekin batera aurkeztu ez bada, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko lurralde-bulegoetako Turismoaren arloko teknikariek entitate eskatzaileari 10 eguneko epea emango diote akatsa zuzentzeko edo nahitaezko dokumentuak bidaltzeko; era berean, hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela adieraziko dio. Epe hori igarota, zuzenketak egin ez badira, dagokion ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación obligatoria relacionada en el artículo anterior, personal técnico de las oficinas territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabide hori aurrez aurre aurkezten bada, elektronikoki aurkeztuta zuzentzeko eskatuko zaio erakunde eskatzaileari. Ondorio horietarako, eskabidea benetan bide horren bidez gauzatu den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

En el caso de que la solicitud se pretendiera presentar presencialmente se requerirá a la entidad solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente realizada por tal cauce.

2.– Jakinarazpenak elektronikoki egingo dira, «Nire karpeta» aplikazioaren bidez, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/)

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egunetan eta zer ordutan jarri zaion eskuragarri jakinarazpena jakinarazten den egintzako interesdunari, eta noiz sartu den haren edukian; une horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat joko da. Baldin badakigu jakinarazpena iritsi zaiola baina, hamar egun natural igarota, ez baldin bada edukira sartu, ulertuko dugu jakinarazpenari uko egin diola. Izapidea egintzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du, non eta ez den garbi geratzen, ofizioz edo interesdunak eskaturik, teknikoki ezinezkoa izan zaiola edukira sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

12. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko teknikariek epean aurkeztutako eskabideen azterketa eta ebaluazioa egingo dute, eta ezarritako betekizunak betetzen diren egiaztatuko, eta eskabide bakoitza behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten dokumentuak eta/edo informazio osagarria eskatu ahal izango dizkiote erakunde eskatzaileari.

1.– Personal técnico del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo realizará el análisis de las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de ellas.

2.– Azterketa horren emaitza eskabide bakoitzeko txosten batean jasoko da, zeinetan identifikatuko baitira gastu hautagarriak eta hautagarri izan ez direnak, eta, kasu horretan, ez onartzeko arrazoiak emango dira, bai eta eman beharreko dirulaguntzaren gehieneko ehunekoak eta zenbatekoak ere (dirulaguntza teorikoa), agindu honen 7. artikuluan adierazitako mugen arabera.

2.– El resultado de dicho análisis se recogerá en un informe por cada una de las solicitudes, en el que se identificarán los gastos elegibles y los que no lo hayan sido, motivando en este caso las razones de su inadmisión, así como los porcentajes e importes máximos de subvención a conceder (subvención teórica) en función de los limites señalados en el artículo 7 de la presente Orden.

3.– Gero, egindako txostenak eta programara bideratutako zuzkidura ekonomikoa ikusita, Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzako antolaketa-arduradunak edo, halakorik ez badago, sustapen-arduradunak ebazpen-proposamen bat bidaliko dio zuzendaritza horretako titularrari.

3.– Posteriormente, a la vista de los informes realizados y de la dotación económica destinada al programa, la persona responsable de ordenación o, en su ausencia, la de promoción de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, elevará una propuesta de resolución a la persona titular de la citada dirección.

4.– Baldin eta 3. artikuluan adierazitako zuzkidura osoa ez bada aski aurkezten diren eskabide guztietarako (hau da, 7. artikuluan aurreikusitako ehunekoak eta gehieneko zenbatekoak aintzat hartuta), orduan, zuzkidura hori eskakizunak betetzen dituzten eskabide guztien artean banatuko da, eskabide guztiak osorik ordaintzeko hasieran haietako bakoitzarentzat kalkulatu ziren zenbatekoen arabera eta proportzioan, betiere.

4.– En el supuesto de que con la dotación indicada en el artículo 3 no alcanzase para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en los porcentajes y las cuantías máximas previstas en el artículo 7, dicha dotación se distribuirá entre todas las solicitudes formuladas que cumplan los requisitos exigidos, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente para cada una de ellas tuvieran respecto al importe total necesario para cubrirlas en su totalidad.

13. artikulua.– Prozeduraren ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak eta errekurtsoak.

Artículo 13.– Resolución del procedimiento, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Prozedura ebaztea, erakunde interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokio.

1.– La Resolución del procedimiento, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde al Director de Turismo y Hostelería.

2.– Ebazpenean erabakiko da eskatutako dirulaguntzak ematen diren ala ukatzen diren. Ematen badira, honako hauek zehaztuko dira: erakunde onuradunen sozietate-izena, finantzatutako jarduketak eta kasu bakoitzean emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Ukatzen diren dirulaguntzen kasuan, erakunde eskatzaileen sozietate-izena eta dirulaguntza ukatzeko arrazoiak emango dira.

2.– La Resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la denominación social de las entidades beneficiarias, las actuaciones financiadas, la cuantía de la subvención concedida en cada caso. En el caso de las denegadas, recogerá la denominación social de las solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote erakunde interesdunek Turismo eta Merkataritzako sailburuordeari, hilabeteko epean, hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz. Gora jotzeko errekurtsoa egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez izapidetuko da soil-soilik (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer potestativamente recurso de alzada ante el Viceconsejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso de alzada se tramitará exclusivamente a través de la aplicación Mi carpeta» de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

4.– Laguntzak emateko ebazpena erakunde interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio, banan-banan, bitarteko elektronikoen bidez. Horretaz gain, erakunde esleipendunen eta emandako laguntzen zerrenda argitaratu ahal izango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

4.– La resolución de concesión de ayudas se notificará por medios electrónicos de forma individualizada a cada entidad interesada, sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades adjudicatarias y de las ayudas concedidas.

5.– Sei hilekoa izango da prozedura ebazteko eta ebazpena pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea, deialdi-agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; epe hori igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzazko Dekretuaz onartua) 51.9 artikuluan xedatutakoarekin, dirulaguntza-eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.9 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Agindu honen xede diren dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da bukatuta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, eta ordainketa egiteko ezarritako borondatezko epean egiten ez bada, indargabetu egingo da baldintzapean emandako laguntza, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de las ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

14. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 14.– Abono de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren ordainketa Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak aginduko du, eta bi epetan ordainduko da: dirulaguntzaren % 70 emandako laguntza onartu ondoren edo, hala dagokionean, agindu honen 15.1 artikuluan zehaztutako epea dirulaguntzari espresuki uko egin gabe igarotzen denean, 2023rako izendatutako kredituaren kargura; eta gainerako % 30a, egindako gastuen justifikazioa 16. artikuluan xedatutakoaren arabera aurkeztu ondoren, 2024rako esleitutako konpromiso-kredituaren kargura.

1.– El abono de la subvención, que será ordenado por la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, se realizará mediante dos pagos de la manera siguiente: un 70 % de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida o, en su caso, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 15.1 de esta Orden, sin mediar renuncia expresa, con cargo al crédito consignado para el 2023 y el 30 % restante previa justificación de los gastos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, con cargo al crédito de compromiso consignado para el 2024.

Aurrerakina ordaintzeko laguntza onartu arren, errekurtsoa aurkeztu ahalko da laguntza onartzen duen ebazpenaren aurka.

La aceptación de la ayuda para el abono del anticipo no imposibilita recurrir la resolución por la que se concede esta.

2.– Dirulaguntza ezingo da ordaindu, baldin eta erakunde onuradunak ez baditu ordaindu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, dirulaguntzen itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

2.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.

3.– Dirulaguntza kobratzeko, eta pertsona edo enpresa onuradunaren bankuko edo sozietate-izeneko datuak aurretik eman ez badira edo aldatu nahi izanez gero, datuak jakinarazi beharko dira, «Hirugarrenen Erregistro Telematikoa» atalaren bidez aurkeztuta, Ogasun eta Ekonomia Sailak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera (http://www.euskadi.eus/hirugarrenak)

3.– Para el cobro de la subvención, y solo en el caso de que no se hayan facilitado antes o se quieran modificar los datos bancarios o de la razón social de la persona o empresa beneficiaria, será necesario facilitar los datos a través del Registro Telemático de Terceros, según procedimiento establecido por el Departamento de Economía y Hacienda (https://www.euskadi.eus/altaterceros/).

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrez gain, honako hauek ere bete beharko dituzte agindu honen xede diren dirulaguntzen erakunde onuradunek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente Orden, deberán cumplir, además de las impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretan, dirulaguntzaren jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean erakunde onuradunak ukoa idatziz eta espresuki adierazten ez badu, dirulaguntza onartu egiten duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, xede horrexetarako erabiltzea. Horrez gain, laguntzaren xede diren helburuak eta jarduketak bete dituztela justifikatu beharko dute, agindu honetan eta laguntza emateko ebazpenean xedatutakoari jarraikiz.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida. Además, deberán justificar el cumplimiento de los objetivos y las actuaciones objeto de ayuda en los términos establecidos en la presente Orden y en la resolución de concesión de la misma.

3.– Beste administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen batek xede bererako emandako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, dirulaguntza justifikatzeko agiriekin batera.

3.– Comunicar al Director de Turismo y Hostelería la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para el mismo proyecto, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, junto con la documentación justificativa de la subvención.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako edozein inguruabar objektibo zein subjektibo aldatzen bada, aldaketa egin aurretik horren berri ematea.

4.– Comunicar con anterioridad a su realización la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

5.– Jasotako laguntzen inguruan, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, dagozkien zereginak betez, eskatzen dieten informazio oro ematea.

5.– Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, así como por la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jarduketen esku jartzea, laguntzei dagokienez, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren berariazko araudian jasota dauden jarduketen esku ere.

6.– Someterse a las actuaciones de control que correspondan a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

7.– Jasotako funtsak aplikatu direla egiaztatzen duten dokumentuak eta fakturak gordetzea, baita dokumentu elektronikoak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek egiaztatzeko eta kontrolatzeko aukera izan dezan, gutxienez 5 urteko denbora-tartean, diruz lagundutako jardueraren azken justifikazioa egin eta hurrengo egunetik aurrera.

7.– Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, un período de cuatro años, a partir del día siguiente a la justificación final de la actividad subvencionada.

8.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lankidetza espresuki aipatzea modurik egokienean, diruz lagundutako proiektuaren ezaugarrien arabera eta irizpide hauek betez:

8.– Mencionar expresamente la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo en la forma más idónea, de conformidad con las características del proyecto subvencionado con arreglo a las siguientes consideraciones:

• Hezkuntza, promozio eta marketinerako euskarriek, beren formatua eta hedatzeko modua edozein delarik ere, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logoa (https://www.euskadi.eus/nortasun-gidaliburua/ eta Euskadi-Basque Country turismo-marka erakutsi beharko dituzte, horri buruzko eskuliburuetan jasotako aplikazioen arabera, salbu eta bidaia-agentziekin edo turismo-preskriptoreekin egindako promozio-ekintzetan erakunde onuradunaren, helmugaren edo produktu-klubaren logotipoa erabiltzen ez bada. Euskadi-Basque Country markaren eskuliburua eta logoa Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren web-orrian daude (Turismoa): https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/turismoa/)

• Los soportes didácticos, promocionales y de marketing, cualquiera que sea su formato y medio de difusión, deberán incorporar el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (https://www.euskadi.eus/manual-identidad/ y la marca turística Euskadi Basque Country, conforme a las distintas aplicaciones recogidas en los respectivos manuales, salvo en el caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de la entidad beneficiaria, del destino o del club de producto. El manual y logo de la marca Euskadi Basque Country se encuentra en la página web del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (Turismo): https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/turismo/)

• Gainera, eta hala badagokio, webgunean, turismoaren web-orri ofizialaren banner bat jarri beharko da: www.euskaditurismo.eus

• Además, y en su caso, se deberá establecer en su web un banner con la página oficial de turismo: www.euskaditurismo.eus.

9.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko zerbitzu teknikoek egin beharrekotzat jotzen dituzten ikuskaritzen eta egiaztapenen esku jartzea. Diruz lagundutako jarduketen garapen eta betearazpenarekin zerikusia izan dezakete ikuskaritzek eta egiaztapenek, eta erakunde onuradunek eman egin beharko dute horien inguruan eskatzen zaien informazio oro, baita eskatzen zaien justifikazio-agiri oro ere.

9.– Someterse a cuantas inspecciones y comprobaciones estimen oportunas los servicios técnicos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionadas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información al respecto les sea requerida, así como la documentación justificativa que se les pueda solicitar.

16. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta azken likidazioa.

Artículo 16.– Justificación y liquidación final de la subvención.

1.– Justifikaziora sartzea eta hori betetzea EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/) «Nire karpeta» aplikazioaren bidez izapidetuko da soil-soilik.

1.– El acceso a la justificación y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/)

2.– Dokumentuak elektronikoki aurkeztuta frogatu beharko du erakunde onuradunak bete dituela ezarritako baldintzak eta lortu duela laguntza ematean ezarritako helburua. Justifikazioa egiteko epea 2024ko urtarrilaren 31n amaituko da.

2.– La entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente por medios electrónicos el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad para la que se concedió la ayuda. El plazo para efectuar dicha justificación finalizará el 31 de enero de 2024.

3.– Epe hori igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko lurralde-bulegoetako teknikariek errekerimendua egingo diote erakunde onuradunari, hamabost eguneko epe luzaezinean aurkez dezan. Ezarritako epean justifikaziorik aurkeztu ezean, baldintza hori bete gabe geratuko da, eta, ondorioz, ordaindutako dirulaguntza eta berandutze-interesa itzuli beharko dira.

3.– Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, el personal técnico del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido será motivo de incumplimiento y conllevará consigo la exigencia del reintegro de la subvención abonada más el interés de demora.

4.– 2. apartatuan zehazten den justifikazio-aldia bukatu aurretik egiaz ordaindutakoa hartuko da egindako gastutzat.

4.– Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en el apartado 2.

5.– Dirulaguntzak justifikatzeko, justifikazio-kontua modalitatea erabiliko da, gastuaren egiaztagiriak aurkeztuta. Horrek dokumentu hauek bildu beharko ditu gutxienez:

5.– La justificación de las subvenciones se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto que contendrá, al menos, la siguiente documentación:

• Dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak bete dituztela justifikatzeko jarduera-memoria, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak zehatz-mehatz azalduta.

• Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de la actividad realizada y de los resultados obtenidos.

• Justifikazio-memoria ekonomikoa, egindako jardueraren kostua frogatzen duena. Honako hauek jasoko ditu:

• Una memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada que contendrá:

a) Jardueraren gastuen zerrenda sailkatua, enpresa hartzekodunaren identifikazioarekin (IFZ eta enpresaren izen soziala), faktura noiz eman den (data), kontzeptua eta zenbatekoa (BEZa barne, diruz lagungarria bada) eta ordainketa-eguna. Dirulaguntza aurrekontu baten arabera eman bada, gertatutako desbideratzeen berri ere eman beharko da. Fakturen koadroa egoitza elektronikoan garatutako eta emandako ereduaren arabera beteko da: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación de la empresa acreedora (NIF y razón social de la empresa), fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA incluido en el caso de que sea subvencionable) y fecha de abono. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. El cuadro de facturas se cumplimentará según el modelo desarrollado y facilitado en la sede electrónica: (https://www.euskadi.eus/micarpeta/)

b) Fakturak –elektronikoak izan daitezke– edo merkataritzaren trafiko juridikoan froga baliokide diren edo Administrazioan eragina duten dokumentuak, aurreko apartatuan zehaztutakoekin bat etorri behar dutenak. Bidaia-gastu txikiak justifikatzeko (bidesariak, kilometrajea, hiriko garraioa eta mantenu-gastuak), ordainagirien ordez, posible izango da kontzeptu horregatik egindako gastuen egiaztagiri bat aurkeztea, arduradunaren edo baimendutako pertsonaren sinadurarekin (udal-ikuskatzailea, erakundearen kudeaketa ekonomikoaren arduraduna, eta abar), betiere zenbateko hori emandako dirulaguntzaren % 10 baino txikiagoa bada. Gastu diruz lagungarrien kostuak ez du, inola ere, merkatuko balioa gaindituko.

b) Facturas, que podrán ser electrónicas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que tendrán que corresponderse con las especificadas en el apartado anterior. Para la justificación de los gastos menores de viaje (peajes, kilometraje, transporte urbano y manutención) se podrá presentar en lugar de los recibos una certificación de los gastos realizados por dicho concepto, firmada por la persona responsable o autorizada para ello (interventor municipal, responsable de la gestión económica de la entidad, etc.), siempre que dicho importe no supere el 10 % del total de la subvención otorgada. En ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.

c) Ordainketa egiaztatzen duten agiriak.

c) Documentación acreditativa del pago.

b) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, zenbatekoa eta jatorria ere aipatzen dituena; adieraziko da, halaber, oinarrietan eta ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen dituela, jarduerak egin dituela eta proiektu horren emaitzak lortu dituela –jardueraren azken memoriaren eta justifikazio-kontuaren bidez hala justifikatzen baitu– eta datuak eta aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

d) Declaración responsable de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia; de que cumple las condiciones impuestas en las bases y en la resolución de concesión, que se han realizado las actividades y obtenido los resultados del referido proyecto como se justifica mediante la memoria final de la actuación y cuenta justificativa que se adjuntan, así como de la autenticidad de los datos y documentos aportados.

e) Lan-kontratua eta dagozkion nominak, pertsona kualifikaturen bat kontratatzeko dirulaguntza jasotzen den kasuetan.

e) Contrato de trabajo y nóminas correspondientes, en los casos en que se subvencione la contratación directa de personal cualificado.

f) Hala badagokio, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen 31.3 artikuluari jarraikiz eta agindu honen 6.3 artikuluan ezarrita dagoen moduan, erakunde onuradunak eskatu dituen hiru aurrekontuak.

f) En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31. 3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y tal y como se recoge en el artículo 6.3 de la presente Orden, haya solicitado la entidad beneficiaria.

6.– Gainera, kasu guztietan:

6.– Además, en todos los casos:

– Promoziorako materiala egiteko dirulaguntza eskatu dutenek aurkeztu beharko dute sortutako material bakoitzaren ale bat edo, materiala interneten argitaratu bada, interneteko sarbidea.

– Quienes hayan solicitado una subvención para la elaboración de material promocional deberán presentar un ejemplar de cada uno de ellos, o bien el vínculo a su dirección en Internet en caso de haberse publicado allí.

– Dagokionean, bankuko agiri bat, dirulaguntzaren % 70eko aurrerakinak ordaindu zenetik dirulaguntzaren justifikazioa aurkezteko egunera arte sortu dituen benetako finantza-etekinak adierazita.

– En su caso, documento bancario en el que se indiquen los rendimientos financieros efectivos generados por el anticipo del 70 % del importe de la subvención concedida desde la fecha de su abono hasta la fecha de presentación de la justificación de la subvención.

7.– Turismo eta ostalaritzaren arloko teknikariek aurkeztutako dokumentuak aztertuta egiaztatuko dute diruz lagundutako jarduerak egin direla.

7.– El personal técnico del área de turismo y hostelería verificará mediante el análisis de la documentación aportada la realización de las actividades subvencionadas.

8.– Dokumentuak egiaztatzean ikusten bada konpon daitezkeen akatsak daudela erakunde onuradunak aurkeztutako egiaztagirian, jakinaren gainean jarriko dute aipatutako langileek, eta hamar eguneko epea emango diote akatsok zuzentzeko.

8.– Cuando en la comprobación de la documentación se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, dicho personal lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

9.– Dirulaguntza likidatzeko, kontuan hartuko dira erakunde onuradunak benetan egindako eta justifikatutako diruz lagundutako gastua, diruz lagundutako jarduketak finantzatzeko beste erakunde batzuek emandako laguntzak, bai eta, hala badagokio, laguntzaren aurrerakinaren finantza-etekinak ere. Dirulaguntzaren azken zenbatekoa ezin izango da inola ere dirulaguntza emateko ebazpenean adierazitako zenbatekoa baino handiagoa izan. I. eranskinean jasotako jarduketen justifikazioen zenbatekoak, dirulaguntzaren ehuneko berekoak badira, elkarrekin konpentsatu ahal izango dira, baina ezin izango dute gainditu jarduketa horietarako emandako gehieneko zenbatekoa.

9.– Para la liquidación de la subvención se tendrá en cuenta el gasto subvencionado efectivamente realizado y justificado por la entidad beneficiaria, las ayudas recibidas por otras entidades para la financiación de las actuaciones subvencionadas, así como, en su caso, los rendimientos financieros del anticipo de la ayuda. En ningún caso, el importe final de la subvención podrá ser superior al importe reflejado en la resolución de concesión. Los importes de las justificaciones de las actuaciones contempladas en el Anexo I con el mismo porcentaje de ayuda, podrán compensarse entre ellos, sin que puedan superar el importe máximo concedido para dichas actuaciones.

10.– Justifikaturiko eta likidazioan onartutako kostua onetsitako aurrekontua (laguntza zehazteko baliatu zena) baino txikiagoa bada, dirulaguntza berriz kalkulatuko da, emate-ebazpenean jasotako dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuta.

10.– En el caso de que el coste justificado y admitido en la liquidación fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la subvención se recalculará aplicándose el porcentaje de la subvención recogido en la resolución de la concesión de las ayudas sobre la nueva base.

11.– Aipatutako alderdi guztiak egiaztatu eta gero, izendatutako teknikariek txosten bat emango dute, eta Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari igorriko diote; bertan, justifikatutako eta onartutako gastuaren arabera, dagokion dirulaguntzaren likidazioa proposatuko da. Hala ere, emandako dirulaguntza gutxitzea badakar justifikazioaren azterketaren emaitzak, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokion dirulaguntzaren likidazioa proposatu baino lehen, hamar eguneko entzunaldi-izapidea emango zaio erakunde interesdunari, egokitzat iritzitako alegazioak egin ditzan, hala badagokio.

11.– Una vez verificados todos los aspectos mencionados, el personal técnico asignado emitirá un informe que se remitirá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería proponiendo la liquidación de la subvención que corresponda, de conformidad con el gasto justificado y admitido. No obstante, si el resultado del análisis de la justificación comportara una minoración de la subvención concedida, antes de proponer a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería la resolución de liquidación de la subvención que corresponda, se dará trámite de audiencia de diez días a la entidad interesada para que, en su caso, realice las alegaciones que estime oportunas.

17. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de las ayudas.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira eta beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuetatik bestelako dirulaguntzak edo laguntzak jasotzen badira, edota, hala badagokio, helburu bererako bestelako diru-sarrera zein baliabideak eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da, baldin eta estaltzen ez badira ustezko ez-betetzeak, betetzen badira arau honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak eta hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie, betiere. Erakundeek gutxieneko eskakizun horiek bete behar dituzte laguntza-programa honen onuradun izateko. Eskakizunak agindu honen 4. artikuluan jasota daude, eta jarduketa diruz lagungarriak, aldiz, 5. artikuluan eta I. eta II. eranskinetan. Ondore horietarako, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, onuradunari entzun eta gero, aldatzeko ebazpena emango du, eta bertan emandako dirulaguntzen zenbatekoak doituko dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que la modificación no encubra supuestos de incumplimientos, se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en los artículos la presente convocatoria para ser beneficiaria de esta y no se perjudique a terceros. Dichos requisitos mínimos son los que deben cumplir las entidades para obtener la condición de beneficiarias del presente programa de ayudas, recogidos en el artículo 4 de la presente Orden, y las actuaciones para ser subvencionables, recogidas en el artículo 5 y en los Anexos I y II. A estos efectos, el Director de Turismo y Hostelería previa audiencia del sujeto beneficiario dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Aurrekoa hala izanik ere, Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzari idatziz jakinarazi eta justifikatu beharko zaizkio aurkeztutako proiektua funtsean aldatzen ez duten aldaketa zehatzak, hala nola diruz lagundutako produktu turistikoak sortzeko, sustatzeko edo merkaturatzeko aurreikusitako ekintzak antzeko izaera eta helburuko beste batzuekin ordezkatzea laguntza-eskabidean aurkeztutako eta ondoren onartutako baldintzetan egin ezin izateagatik, gerta daitezkeen eta erakundearekin zerikusirik ez duten inguruabarrengatik, eta, betiere, dirulaguntza-deialdi honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira eta laguntza ematea eragin zuen helburuari eusten bazaio. Organo emaileari aldaketaren justifikazioa jakinarazi eta 15 egun igarota, ez bada ukapenaren berri ematen, erakundeak onartutzat jo ahal izango du. Nolanahi ere, administrazio-organoak ebazpen espresua eman –eta jakinarazi– beharko du. Onartzeak ez du inola ere ekarriko emandako dirulaguntzaren zenbatekoren bat emendatzea.

2.– No obstante lo anterior, las modificaciones que no supongan una alteración sustancial del proyecto presentado, tales como la sustitución de acciones concretas previstas para la creación, promoción o comercialización de los productos turísticos subvencionados por otras de similar naturaleza y objetivos por no poder realizarse en los términos presentados en la solicitud de la ayuda y posteriormente aprobados, debido a circunstancias sobrevenidas ajenas a la entidad, y siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria de subvenciones y se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser notificada y justificada por escrito ante el Director de Turismo y Hostelería con anterioridad a su materialización. Transcurridos 15 días desde la comunicación de la justificación de la modificación al órgano concedente sin que se le notifique la denegación, la entidad podrá entenderla aceptada. Ello siempre sin perjuicio de la obligación de dictar –y notificar- la resolución expresa, por parte del órgano administrativo. En ningún caso, su aceptación dará lugar a incremento alguno de los importes de la subvención concedida.

18. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 18.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatzen duen erakundeak atzera egin dezake bere eskaeran. Eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko du atzera. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du atzera-egitea- eta bukatutzat joko du horretarako prozedura.

1.– La entidad solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas. El Director de Turismo y Hostelería, mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento.

2.– Enpresa onuradunak uko egin ahal izango dio emandako laguntzari. Emandako dirulaguntza onartu ondoren ere uko egin ahal izango zaio. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, berariaz onartuko du uko-egite hori, eta, ordainketaren bat eginda baldin badago, itzultzeko betebeharra adieraziko du, sortutako interes eta guzti; halaber, amaitutzat emango du prozedura.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. El Director de Turismo y Hostelería mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y, en el caso de haberse efectuado algún pago, declarará la obligación de reintegrarlo, además de los intereses de demora que correspondan, así como dar por concluido el procedimiento.

Ez da onartuko erakunde interesdunari deialdiaren esparruan hasitako ez-betetze edo zehapen-prozeduraren hasiera jakinarazi ondoren aurkeztutako ukoa. Prozedura horrek ebazpena eman arte jarraituko du.

No se admitirá la renuncia presentada tras haber sido notificado a la entidad interesada el inicio del procedimiento declarativo de incumplimiento o sancionador iniciado en el marco de la convocatoria, que continuará hasta su resolución.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ez badu betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren bat, edo laguntza ez badu erabiltzen eman zen helburu horretarako, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan aurreikusitako itzulketa-arrazoiren baten pean badago, laguntza eman zuen organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea izapidetu ondoren (interesdunari entzunda), ebazpen baten bidez, dirulaguntza osoa edo zati bat jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, eta, hala badagokio, aginduko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko jaso dituen laguntzak (guztia edo zati bat, proiektuaren betetze-mailarekiko modu proportzionalean) eta dirulaguntzen arloan aplikatzekoak diren berandutze-interesak, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin eta aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin, hargatik eragotzi gabe beste neurri batzuk hartzea. Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– Si la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, el órgano competente que concedió la ayuda, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la entidad interesada, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar, total o parcial proporcionalmente al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Segidan aipatzen den inguruabarren bat gertatzen bada, dirulaguntza osorik kobratzeko eskubidea galduko da:

2.– La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total:

– Justifikazio-agiriak ezarritako epez kanpo aurkeztea, delako errekerimendua egin denetik aurrera.

– La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido, una vez realizado el correspondiente requerimiento.

– Horretarako eskatutako baldintzak bete gabe eskuratzea laguntza edo dirulaguntza.

– Obtener la ayuda o subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

3.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariarena da ez-betetzearen espedienteak hasteko eta ebazteko eskumena. Ez-betetzearen espediente hori EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez izapidetuko da soil-soilik (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

3.– Corresponderá al Director de Turismo y Hostelería la incoación del expediente de incumplimiento, así como la resolución del mismo. Dicho expediente de incumplimiento se tramitará exclusivamente a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica del de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

4.– Prozedura administrazioko arau-hauste izan daitezkeen egitateen ondorioz hasten bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion.

4.– Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

5.– Erakunde onuradunen betetze-maila erabatekoa izatera nabarmen gerturatzen denean (laguntza ematean lortu nahi zen helburua modu egokian bete bada), eta erakunde onuradunak argi eta garbi egiaztatzen badu konpromisoak betetzeko jardun duela, dirulaguntzaren xede diren jarduketak egiteko azken fasean dagoelako, itzuli beharreko kopurua proportzionaltasunaren printzipioa aplikatuz kalkulatuko da.

5.– Cuando el cumplimiento por las entidades beneficiarias se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, entiendo por tal la adecuada satisfacción del objetivo perseguido con la concesión de la ayuda, y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos por encontrarse en fase final de ejecución las actuaciones objeto de la subvención, la cantidad a reintegrar se efectuara en aplicación del principio de proporcionalidad.

20. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 20.– Datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Turismo-arloko laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira. Datu pertsonalak honako arau hauen arabera tratatuko dira: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal de las personas solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Ayudas y subvenciones en materia de turismo». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

1.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Honako arau hauetan xedatutakoaren arabera arautuko dira agindu honetako dirulaguntzak: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako dekretuaren bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta oinarrizko araudia, hau da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta horren araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

2.– Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko maiatzaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2023.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HELMUGEN ERAKARGARRITASUNA ETA ESPERIENTZIA TURISTIKOA HOBETZEN DUTEN LURRALDE-PROIEKTU TURISTIKOAK.
PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS QUE MEJOREN EL ATRACTIVO DE LOS DESTINOS Y LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN EUSKADI.

1.– Atal honetan oinarrituko dira helburu hauek lortzeko produktu eta esperientzia turistiko jasangarriak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzea dakarten proiektuak: EAEn esperientzia turistikoa hobetzea; turismo-eskaintza sendotzea eta berezi egitea, balio erantsi handiagoa emanez; eta kontsumo turistikoa urte guztian modu uniformean banatzen laguntzen duten eta turisten batez besteko egonaldia eta gastua handitzen duten turismo-fluxu berriak indartzea eta sortzea. Zeharkakoak izango dira, ahal dela, eta eskualdez gaindiko eragin handiagoa izango dute, eta, horretarako, helmugen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatuko da. Ekimen pribatuaren parte-hartzea sustatuko dute fase guztietan, eta berariaz merkaturatzeari dagokionean; eta konponbide teknologikoak erabiltzeko joera izango dute, helmugaren, turismo-enpresaren eta bisitariaren arteko interakzioa ahalbidetzeko.

1.– Se apoyarán en este apartado los proyectos cuyas actuaciones conlleven la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas sostenibles que contribuyan a mejorar la experiencia turística en Euskadi; a fortalecer, así como a singularizar la oferta turística dotándola de un mayor valor añadido; y a intensificar y crear nuevos flujos turísticos que favorezcan la desestacionalización e incrementen el gasto y estancia media de los y las turistas. Tendrán preferentemente un carácter transversal y una mayor incidencia supracomarcal, potenciando para ello la colaboración y coordinación entre los destinos. Propiciarán la participación privada en todas sus fases, y de manera específica en la relativa a la comercialización; y tenderán a incorporar soluciones tecnológicas que permitan una interacción completa entre destino-empresa turística-visitante.

2.– Proiektu diruz lagungarriak dira Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak sustatutako gida-planen eta produktu turistikoen arabera –Basquetour SA erakundeari eska dakizkioke– egiten diren jarduketak; zehazkiago, honako hauek:

2.– Serán subvencionables los proyectos cuyas actuaciones se realicen conforme a los planes directores y de productos turísticos promovidos por la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, los cuales podrán solicitarse a Basquetour S.A., a siguientes:

2.1.– Turismo enogastronomikoa: turismo enogastronomikoa sustatzeko planarekin bat datozen proiektuak baino ez dira kontuan hartuko, «Euskadi Gastronomika» produktu-klubaren testuinguruan garatutakoak.

2.1.– Turismo Enogastronómico: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan de Impulso del Turismo Enogastronómico, que se desarrollen bajo el contexto del club de producto «Euskadi Gastronomika».

2.2.– Naturarekin lotutako turismoa: honako kategoria hauetan bildutako produktu turistikoei dagozkien proiektuak baino ez dira hartuko kontuan:

2.2.– Turismo de Naturaleza: se contemplarán los proyectos que se corresponden con los productos turísticos agrupados en las siguientes categorías:

2.2.1.– Turismo aktiboa naturan.

2.2.1.– Turismo Activo en la Naturaleza.

– Mendi-ibilaldiak: Euskadiko mendi-ibilaldien plana.

– Senderismo: Plan de senderismo de Euskadi.

– Zikloturismoa: Euskadiko zikloturismo plana.

– Cicloturismo: Plan de Cicloturismo de Euskadi.

2.2.2.– Ekoturismoa: Ekoturismoaren Gida Planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.2.2.– Ecoturismo: se contemplarán prioritariamente los proyectos acordes con el Plan Director de Ecoturismo.

2.3.– Bilera eta pizgarrien turismoa (MICE): Basquetourrek eginiko MICE turismoaren garapen-planarekin bat datozen hiriburuetako proiektuek izango dute lehentasuna.

2.3.– Turismo de Reuniones e Incentivos (MICE): se contemplarán, prioritariamente, los proyectos de las capitales que sean acordes con el Plan de desarrollo del turismo MICE elaborado por Basquetour.

2.4.– Kultura-turismoa.

2.4.– Turismo Cultural.

– Done Jakue Bidea EAEn.

– Caminos de Santiago en Euskadi.

– Ignaziotar Bidea EAEn.

– Camino Ignaciano en Euskadi.

2.5.– Kostaldeko turismoa: Kostaldeko gida-planeko eragiketa-planari dagozkion eta ezarritako lan-mahai edo foroetan onartzen diren ekintza guztiak jasoko dira; hala ere, produktu hauei lotutakoek izango dute lehentasuna: Surfing Euskadi, turismo nautikoa eta marinel-kultura.

2.5.– Turismo de Costa: se contemplarán todas aquellas acciones que respondan al plan operacional del Plan Director de Costa y que se hayan aprobado en las mesas o foros de trabajo establecidos, teniendo preferencia las vinculadas a los productos: Surfing Euskadi, turismo náutico y cultura marinera.

2.6.– Familia-turismoa: familia turismoaren planarekin bat datozen proiektuak.

2.6.– Turismo Familiar: proyectos acordes al Plan de Turismo Familiar.

2.7.– Esperientzien programa eta jarduera-planak: III. eranskinean zerrendatutako esperientzia ofizialei dagozkien ekintza guztiak.

2.7.– Programa de experiencias y planes de actividades: todas aquellas acciones que correspondan a las experiencias y planes oficiales listadas en el Anexo III.

2.8.– Turismo industriala: Turismo industrialaren gida-planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.8.– Turismo Industrial: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan Director de Turismo Industrial.

2.9.– Erosketa arduratsuko turismoa: Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak abiarazi duen «Erosketa arduratsuko turismoa» estrategiarekin bat datozen ekintzak barne hartuko dira.

2.9.– Turismo de Compras Responsable: se contemplarán todas aquellas acciones acordes con la estrategia de «Turismo de Compras Responsable» puesta en marcha por la Viceconsejería de Turismo y Comercio.

2.10.– Adinekoen turismoa: Adinekoen Turismoaren Produktu Planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.10.– Turismo Senior: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan de Producto de Turismo Senior.

2.11.– LGBTQ+ turismoa: LGBTQ+ Turismoaren Produktu Planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.11.– Turismo LGBTQ+: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan de Producto de Turismo LGBTQ+.

3.– Halaber, aurreko atalean identifikatutako planetan ez dauden baina ezarriko diren helmugen turismo-garapenerako estrategikotzat jo daitezkeen beste produktu tipologia batzuk (interes bereziko txangoak eta ibilaldiak, etab.) sortzeko, garatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko jardunak sustatuko dira, eta, horrela, horretarako egiten den produktuaren planean justifikatuko dira, baita onartutako Turismoko Estatu Idazkaritzako (SETUR) Helmugetako Turismo Iraunkortasuneko Planetan jasotako jarduketak ere. Planek honako atal hauek jaso beharko dituzte, gutxienez:

3.– Se apoyarán también las actuaciones para la creación, desarrollo, promoción y comercialización de otras tipologías de productos que no se encuentren en los planes identificados en el apartado anterior pero que puedan ser considerados estratégicos para el desarrollo turístico del o los destinos en el que se implementen, tales como escapadas e itinerarios, de interés especial, etc., y así se justifique en el plan de producto que se realice al efecto, así como las actuaciones contempladas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) que hayan sido aprobadas el cual deberá contener los siguientes apartados de carácter mínimo:

– Planaren justifikazioaren diagnostikoa (hala badagokio, eskaintzaren, ahalmenaren eta eskariaren azterketa eta AMIA diagnostikoa identifikatuta).

– Diagnóstico justificativo del plan (identificando, en su caso, el análisis de la oferta, de la competencia, de la demanda, y el diagnóstico DAFO).

– Planaren helburuen identifikazioa.

– Identificación de los objetivos del plan.

– Produktu turistikoaren definizioa eta ezaugarriak.

– Definición y caracterización del producto turístico.

– Produktuaren marketin-plana (sustapena eta merkaturatzea).

– Plan de marketing (promoción y comercialización) del producto.

– Garapen-estrategia (aurreikusitako ekintzak, kronograma, markaren irudia –hala badagokio–, etab).

– Estrategia de desarrollo (acciones previstas, cronograma, en su caso la imagen de marca, etc.).

– Helburuen lorpenaren amaierako ebaluazioa.

– Evaluación final del logro de los objetivos.

4.– Diruz lagungarriak izango dira, zalantzarik gabe, jarraian adierazitako ardatz bakoitzean zehaztutako jarduketak egiteko behar diren gastuak:

4.– Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, sean necesarios para la realización de las actuaciones detalladas en cada uno de los siguientes ejes:

1) Plangintza eta kudeaketa:

1) Planificación y gestión:

– Proiektuak kudeatzeko, horien jarraipena egiteko eta dinamizatzeko giza baliabideak. Diruz lagungarria izango da langile kualifikatuak aldi baterako kontratatzeko gastua –laguntza teknikoaren bidez edo obra, zerbitzu edo antzeko kontratu baten bidez–, bai eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 2. artikuluaren arabera «toki-erakundetzat» hartzen ez diren erakundeetako langile finkoen edo egonkorren gastua ere, baldin eta laguntzaren xede diren proiektuak kudeatzea, horien jarraipena egitea eta dinamizatzea xede badute.

– Recursos humanos para la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos. Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado - mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar- así como el gasto de personal fijo o estable de las entidades que no tengan la consideración de «entidad local» según el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 7 d abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que tengan como objeto la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos objeto de ayuda.

– Erakundea Espainiako eta nazioarteko sareetako kide izateak dakartzan gastuak, hala nola kuotak, bidaiak eta ekitaldiak.

– Gastos vinculados a la pertenencia de la entidad a redes estatales e internacionales, tales como: cuotas, viajes y eventos.

– Produktuak kudeatzeko tresna teknologikoak ezartzea eta mantentzea (produktuak garatzeko beharrezkoak diren prozesuak eta baliabideak planifikatzeko eta kontrolatzeko sistemak, bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak).

– Implantación y mantenimiento de herramientas tecnológicas de gestión de productos (sistemas para la planificación y el control de los procesos y recursos necesarios para el desarrollo de productos, sistemas de gestión de relaciones con clientes).

2) Produktua sortzea:

2) Creación de Producto:

– Produktua dinamizatzeko tailerrak. Diruz lagungarriak izango dira produktuaren eta haren kudeaketaren garapenean interesa duten erakundeek parte hartzen duten tailerren garapenari lotuta dauden gastuak, horiek hobetzen edo sortzen eta gauzatzen laguntzeko, besteak beste: aretoak eta materiala alokatzea, tailerrak garatzeko kanpo-enpresak kontratatzea, eta abar. Barne hartzen dira, halaber, webinar bidez egindako mintegiei, hitzaldiei eta prestakuntzei lotutako gastuak.

– Talleres de dinamización de producto. Serán subvencionables los gastos vinculados al desarrollo de talleres en los que participen las entidades interesadas en el desarrollo o ampliación del conocimiento del producto y su gestión, que contribuyan a su mejora o creación y materialización, tales como alquiler de salas, material, contratación de empresas externas para el desarrollo de los talleres, etc. Se incluyen igualmente los gastos asociados a los seminarios, conferencias y formaciones realizadas a través de webinar.

– Jardunbide egokien bidez ezagutza eman dezaketen beste helmuga batzuetara azterketak egiteko bidaiak. Diruz lagungarriak izango dira ostatuari eta garraiori dagozkien bidaia-gastuak.

– Viajes de prospección a otros destinos que puedan aportar conocimiento a través de las buenas prácticas. Serán subvencionables los gastos de viaje relativos al alojamiento y al transporte.

– Proiektua abian jartzea. Diruz lagungarriak izango dira produktuaren inguruan eskaintza antolatzeko aukera ematen duten ekimenak abian jartzearen ondoriozko gastuak, bai eskariaren jokamoldearen azterlanei buruzkoak (IBILTUR estatistika-operazioaren planteamendu metodologikoaren arabera), bai horiek eraginkor bilakatzeko laguntza ematen duten zerbitzuei eta jarduketei zabalkunderako behar diren euskarriei dagozkienak.

– Puesta en marcha del proyecto. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de las iniciativas que permitan articular la oferta en torno al producto: tanto los referidos a estudios de comportamiento de la demanda bajo el planteamiento metodológico de la operación estadística IBILTUR, como los relativos a los servicios y actuaciones que apoyen su operativización, así como los soportes que sean necesarios para su difusión.

– Kanpoko sentsibilizazio-ekintzak, foroak, jardunaldiak eta produktuen aurkezpenak, indarrean dagoen Euskadiko Marketin Planarekin bat datozenak, aurrez aurre nahiz modu birtualean. Diruz lagungarriak izango dira ekintza horiek abian jartzearen ondoriozko gastuak, hauei dagokienez: euskarri fisiko eta teknologikoen garapena, espazioen alokairua, materialaren garapena, zabalkundea, hizlariak eta abar.

– Acciones de sensibilización externa, foros, jornadas y presentaciones de productos alineados al Plan de Marketing de Euskadi vigente, tanto de forma presencial como virtual. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de dichas acciones en relación al desarrollo de soportes físicos y tecnológicos, alquiler de espacios, desarrollo del material, divulgación, ponentes, etc.

– IKTekin lotutako soluzio teknologikoak ezartzea, produktua osatzen duten baliabideen bisita turistikoa eta interpretazioa errazteko: seinaleztapena eta informazio-panelak teknologia berrietan oinarrituta, audio-giden edukien garapena, errealitate areagotua eta abar.

– Implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con las Tics para facilitar la visita turística de los recursos que conforman el producto y su interpretación: señalización y paneles informativos soportados en nuevas tecnologías, desarrollo de contenidos de audio guías, realidad aumentada, etc.

3) Sustapena:

3) Promoción:

– Interes handiko ekitaldiak sortzea edo abian jartzea, deialdirako eta/edo oihartzun mediatikorako duten ahalmenagatik, bai eta produktuarekin zerikusia duten nazioarteko ekitaldiak ere, izan aurrez aurre nahiz birtualki.

– La creación o puesta en marcha de eventos de alto interés, por su capacidad de convocatoria y/o repercusión mediática, así como de eventos de proyección internacional relacionados con el producto, tanto de forma presencial como virtual.

– Web-euskarriak eguneratzea edo hobetzea (webguneak, blogak, newsletterrak eta abar).

– Las actualizaciones o mejoras del soporte web (página web, blogs, newsletters, etc.).

– Sare-sozialen kudeaketaren eta mantentze-lanen gastuak.

– Gastos de gestión y mantenimiento de las redes sociales.

– Ikus-entzunezko edukiak garatzea: irudi-bankuak, ikus-entzunezko erreportajeak eta abar egitea, betiere erakunde eskatzailearen esku geratzen badira eta material hori eta doan erabiltzeko eskubidea Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren esku geratzen badira, erakunde onuradunari aplika dakizkiokeen baldintza beretan.

– El desarrollo de contenidos audiovisuales: elaboración de bancos de imágenes, reportajes audiovisuales, etc. siempre y cuando queden bajo la propiedad de la entidad solicitante y se ponga dicho material y el derecho de su uso gratuito a disposición de la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, en las mismas condiciones que le resulten aplicables a la entidad beneficiaria.

– Proiektuarekin zerikusia duten sustapenerako materialak editatzea eta sortzea eta emango diren euskarrietara –fisikoa edo digitala– egokitzea. Gainera, zehazki, Euskadi Gastronomika eta Familia Turismoa produktu-klubei lotutako helmugetarako, produktu-klubari ikusgaitasuna emango dieten euskarri fisikoak lagunduko dira diruz, eta, naturako produktuari dagokionez, mendi-ibilaldiei, zikloturismoari eta ekoturismoari buruz egindako euskarriak inprimatzearen ondoriozko gastuak diruz lagungarriak izango dira.

– Edición y elaboración de material promocional relacionado con el proyecto, adecuándolo a los diferentes soportes- físico o digital- en que se vayan a facilitar. Además, específicamente, para los destinos vinculados al club de producto Euskadi Gastronomika y Turismo Familiar se subvencionarán los soportes físicos que den visibilidad al club de producto, y en relación con el producto de Naturaleza, serán subvencionables los gastos derivados de la impresión de los soportes físicos relativos a senderismo, cicloturismo y ecoturismo.

– Produktuan espezializatuta dauden turismoko azoka profesionaletara eta amaierako publikoari zuzendutako produktuan espezializatutako azoka turistikoetara joatea: diruz lagunduko dira espazioa eta standa alokatzearen eta pertsona batentzako ostatuaren, bidaiaren eta mantenuaren ondoriozko gastuak, baita jendearentzako arreta-zerbitzua emateko pertsona baten kontratazioarenak ere. Azoka birtualen kasuan, partaidetza-gastuak. Ez dira diruz lagunduko Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Basquetourren bidez bisitatzen dituen azokak.

– Asistencia a ferias turísticas y profesionales especializadas en el producto, así como a las especializadas en el producto dirigidas al público final: subvencionarán los gastos de alquiler del espacio, stand y los gastos de alojamiento, viaje y manutención de una persona, así como los de contratación de una persona para la atención al público. En el caso de ferias virtuales, gastos de participación. No se subvencionarán las ferias a las que asista el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de Basquetour.

– Publizitatea sartzea (online eta offline), «press-trip» delakoak eta kaleko ekintzak.

– Inserción de publicidad (on line y off line), «press-trips» y acciones de calle.

4) Merkaturatzea:

4) Comercialización:

– Eskaintza dinamizatzea, eragile espezializatuen bidez, eta/edo eskaintza kokatzeko ekintza interesgarriak egitea; besteak beste, fam tripak, alderantzizko jardunaldiak, zuzeneko jardunaldiak, workshopak eta abar.

– Dinamización de la oferta a través de agentes clave especializados y/o desarrollo de acciones de interés para posicionar la oferta como, por ejemplo, fam trips, jornadas inversas, jornadas directas, workshops, etc.

– Lineako merkataritza-estrategiak.

– Estrategias de comercialización on line.

5.– Gastu hauek ez dira diruz lagungarriak izango:

5.– No se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

– Inbertsio-gastuak.

– Gastos de inversión.

– Informatikako ekipamendua erostea.

– Adquisición de equipamiento informático.

– Funtzionamendurako ohiko gastu orokorrak (hornidurak, ura, argia, telefonoak, aseguruak, bulegoko materiala, alokairua eta antzekoak); internetera sartzeko kuotak; beste elkarte batzuei ordaindutako kuotak, eta egon ohi diren antzeko beste gastu batzuk. Diruz laguntzen den egitatearekin zuzeneko harremana dagoela egiaztatzen duten frogak aurkezten ez badira.

– Gastos (generales) corrientes de funcionamiento (suministros, agua, luz, teléfonos, seguros, material de oficina, alquiler y similares); cuotas de acceso a internet; cuotas abonadas a otras asociaciones, y demás gastos similares de carácter recurrente, salvo que se aporten evidencias justificativas de su directa relación con el hecho subvencionable.

– Erakunde eskatzaileko langile finkoen edo egonkorren gastuak, eranskin honen 4.1) apartatuan zehaztutakoak izan ezik.

– Gastos de personal fijo o estable de la propia entidad solicitante, salvo los especificados en el apartado 4.1) del presente anexo.

– Luntxak, bazkariak eta antzekoak, gastu horiek ekintza garatzeko zuzeneko harremana daukatenean eta beharrezkoak direnean izan ezik; baina, betiere, eskabidean arrazoitu beharko dira.

– Lunches, comidas y similares salvo cuando estos gastos guarden una relación directa y necesaria para el desarrollo de la acción y como tales se justifique en la solicitud.

– Gonbidapenen, merchandisingaren eta oparien ondoriozko gastuak.

– Gastos de invitaciones, merchandising, y obsequios.

– Web orria erregistratzeko gastuak eta mantendu eta ostatatzeko («hosting»a) kuotak.

– Gastos de registro, cuotas de mantenimiento y alojamiento («hosting») de la página web.

6.– Produktu turistikoak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzen garapena diruz lagunduko da honako eremu hauetan:

6.– Los ámbitos en los que se subvencionarán el desarrollo de las acciones de promoción y comercialización de los productos turísticos serán los siguientes:

– Euskal Autonomia Erkidegoa.

– Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Espainian eta nazioartean, batez ere indarreko Euskadiko Marketin Planean lehentasunezkotzat jotzen diren merkatuetan, hiru hiriburuetako eta Arabako Errioxako turismoa sustatzen duten erakundeek egiten dituzten jarduketetarako. Era berean, gainerako erakunde onuradunek eremu horietan egiten dituzten sustapen- eta merkaturatze-ekintzak ere onartuko dira, baldin eta Espainiako eta/edo nazioarteko sareetako kide izateagatik badira eta hala justifikatzen bada eskabidean.

– Nacional e internacional, preferentemente en aquellos mercados considerados como prioritarios en el Plan de Marketing de Euskadi vigente, para las actuaciones que realicen los entes promotores de turismo de las tres capitales y Rioja Alavesa. Se admitirá, igualmente, el desarrollo de acciones de promoción y comercialización que realicen el resto de las entidades beneficiarias en estos ámbitos, siempre y cuando estén motivadas por su pertenencia a redes nacionales y/o internacionales y así se justifique en la solicitud.

7.– Honako hau izango da produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzetan aplikatu beharko den logotipoa duten markak elkarrekin agertzeko politika:

7.– La política de convivencia de marcas con logotipo a aplicar en las acciones de promoción y comercialización de productos será la siguiente:

– Erakunde onuradunen logotipoa duten markak Euskadi-Basque Country markarekin eta, hala badagokio, produktu-klubaren markarekin batera agertuko dira.

– Convivirán las marcas con logotipo de las entidades beneficiarias con la de «Euskadi Basque Country» y la marca del club de producto en caso de que la hubiere.

– Euskadi-Basque Country logotipoa duen markak eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logotipoak erakunde onuradunaren logotipoa duen markaren garrantzi hierarkiko bera edo handiagoa izango dute.

– La marca con logotipo «Euskadi Basque Country», así como el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, tendrán la misma o mayor importancia jerárquicamente a la marca con logotipo de la entidad beneficiaria.

– Aurrekoa hala izanik ere, bidaia-agentziekin edo preskriptore turistikoekin sustapen-ekintzak egiten badira, erakunde onuradunaren logotipoa duen marka erabili gabe, ez da beharrezkoa izango Euskadi-Basque Country logotipoa duen marka erabiltzea, ez eta produktu-klubarena ere.

– No obstante, lo anterior, en caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de las entidades beneficiarias, no será obligatorio el uso de la marca con logotipo de Euskadi Basque Country, ni la del club de producto.

II. ERANSKINA
ANEXO II.
HELMUGEN LEHIAKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA HOBETZEN DUTEN PROIEKTUAK
PROYECTOS QUE MEJOREN LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS DESTINOS.

1.– Erakunde onuradunei Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako jarduketak antolatzen eta ezartzen lagunduko zaie, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren esparruan, bai erakundeen bai helmuga bateko enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko.

1.– Se apoyará a las entidades beneficiarias la organización e implementación de las actuaciones impulsadas y gestionadas por Basquetour para la mejora de la competitividad y sostenibilidad tanto de las entidades, como de las empresas, recursos y servicios turísticos pertenecientes a un destino, en el marco del Código Ético del Turismo de Euskadi.

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezinbesteko tresna da Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda garatzeko; izan ere, bere helburu nagusia Garapen Jasangarriaren 17 Helburuak (GJH) betetzea da.

El Código Ético del Turismo de Euskadi es una herramienta vital para el desarrollo de la Agenda de Desarrollo 2030, cuyo objetivo final no deja de ser otro que cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Basquetourren bidez, euskal turismo-lehiakortasunaren eraldaketa jasangarri eta arduratsua egiten ari da, Garapen Jasangarriaren 17 Helburuak (GJH) betetzea lortzeko. Eraldaketa hori proiektu integratzaile bat zabaltzean datza, eta proiektu hori Euskadiko Turismoaren Kode Etikoari (euskal enpresak eta helmugak) atxikitzearekin hasten da, iraunkortasunarekin eta erantzukizunarekin duten konpromisoa erakusteko. Behin erakundeak atxikita, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan ezarritako 8 printzipioak betetzeko konpromisoa hartzen dute. Printzipio horiek gobernantzaren, teknologiaren, berrikuntzaren, jasangarritasunaren eta irisgarritasunaren arloekin lotuta daude, eta kode horri lotutako jarduketak inplementatuta gauzatzen dira.

Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a través de Basquetour, se está llevando a cabo una transformación sostenible y responsable de la competitividad turística vasca, para la consecución del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dicha transformación consiste en la extensión de un proyecto integrador que comienza con la adhesión de las entidades (empresas y destinos vascos) al Código Ético del Turismo de Euskadi para mostrar su compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad. Una vez adheridas las entidades, estas adquieren el compromiso de cumplir con los 8 principios establecidos en el Código Ético del Turismo de Euskadi que van alineados con los ámbitos de Gobernanza, Tecnología, Innovación, Sostenibilidad y Accesibilidad; y que se materializan a través de la implementación de actuaciones asociadas al citado código.

2.– Diruz lagungarria izango da langile kualifikatuak aldi baterako kontratatzeak eragindako gastua –laguntza teknikoaren bidez edo obra, zerbitzu edo antzeko kontratu baten bidez–, bai eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 2. artikuluaren arabera «toki-erakundetzat» hartzen ez diren erakunde onuradunetako langile finkoen edo egonkorren gastua ere, baldin eta haien berariazko xedea bada parte hartzen duten erakundeei laguntzea Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren prestakuntza ibilbidea betetzen, memoria prestatzen eta horrekin lotutako ondorengo jarduketetan.

2.– Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado –mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar– así como el gasto del personal fijo o estable de las entidades beneficiarias que no tengan la consideración de «entidad local» según el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 7 d abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que tenga como objeto específico acompañar a las entidades participantes en el cumplimiento del itinerario formativo del Código Ético del Turismo de Euskadi, en la elaboración de la memoria y en las posteriores actuaciones asociadas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental