Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

150. zk., 2022ko abuztuaren 4a, osteguna

N.º 150, jueves 4 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3530
3530

AGINDUA, 2022ko uztailaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen diren ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzetarako 2022ko deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 13 de julio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2022, las bases de la convocatoria de ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada.

Ingurumen aldetik jasangarriak diren ekoizpen-metodoetarantz aurrera egitea lehentasun politikoa da sailburuordetza honentzat. Eta ez bakarrik Europako herritarren eskaera sozialengatik, baserritik mahaira estrategian edo biodibertsitatearen estrategian islatzen direnak, eta Europar Batasun osoko nekazaritza azaleraren % 25 ekoizpen ekologikora bideratzea edo banaketa-lerroetan produktu ekologikoen eskaria handitzea aldarrikatzen dutenak.

Avanzar hacia métodos de producción sostenibles medioambientalmente es una prioridad política para esta Viceconsejería. Y lo es no solo por las demandas sociales de los ciudadanos europeos, reflejadas en la estrategia de la granja a la mesa o la de biodiversidad, que propugnan una superficie del 25 % de toda la UE bajo producción ecológica, o el crecimiento de la demanda de productos ecológicos en los lineales de la distribución.

Horretan benetan sinesten dugulako ere bai. Izan ere, nekazaritza-sektoreak garapen jasangarriko eta 2030 agendako helburuak betetzen lagundu behar du gure esku dauden esparruetan, hala nola klima-aldaketaren aurkako borrokan, elikadura osasungarri eta arduratsuaren sustapenean edo lurzoruaren eta ekosistema naturalen babesean.

Lo es por convicción. Porque desde el sector agrario debemos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030, en aquellos ámbitos que estén en nuestras manos como son la lucha contra el cambio climático, el fomento de una alimentación saludable y responsable o la preservación del suelo y los ecosistemas naturales.

Nekazaritzak aurrekaririk gabeko erronka bati egin behar dio aurre, elikagai eta zuntz gehiago ekoitzi behar ditu, munduko biztanleria gero eta handiagoa –aurreikuspen demografikoen arabera, mende amaieran 10.000 milioi pertsona– elikatzeko; horrek esan nahi du baliabideen eskaria % 70 handituko dela. Gainera, elikagaien ekoizpenaren hazkunde hori klima-aldaketaren testuinguruan gertatu behar da, baliabide naturalen gero eta eskasia handiagoa eta gero eta eskulan gutxiago egonik eta kontuan izanik munduko biztanle gehienak hiriguneetan bizi direla: kalkuluen arabera, biztanleria osoaren % 60 hiriguneetan biziko da (70eko hamarkadan, ordea, % 40 baino ez zen).

La agricultura se enfrenta a un desafío sin precedentes, debe producir más alimentos y fibras para alimentar a una población creciente que según las proyecciones demográficas a finales de siglo podrían alcanzar los 10.000 millones de personas, lo que supone un aumento en la demanda de recursos del 70 %. Además, este aumento en la producción de alimentos debe darse en un contexto de cambio climático, con una escasez creciente de recursos naturales, una menor mano de obra, y un mundo mayoritariamente urbano, las estimaciones afirman que la población urbana alcanzará el 60 % cuando en los 70 era solo del 40 %.

Horren ondorioz, elikagaiak ekoizteko egungo sistemen jasangarritasuna zalantzagarria da; izan ere, urteetan zehar, ekoizpena handitzeko helburu argiarekin, baliabideen erabilera intentsiboa egin da, eta horrek ingurumen-inpaktu konponezinak eragin ditu. Elikagaien ekoizpenak eragin du mundu mailan emandako biodibertsitate-galeraren % 60, baita berotegi-efektuko gasen isurketen % 24. Era berean, biodibertsitatearen galera hori, klima-aldaketa eta lurzoruaren degradazioa elikadura-segurtasunean zuzeneko eragina duten arazo handiak dira, etorkizuneko elikadura-segurtasuna bera arriskuan jartzeraino. Alabaina, kontuan hartu behar da nekazaritza, ingurumen-arazoaren parte izanik ere, ingurumen-erronkak konpontzeko ere garrantzitsua dela.

Esto hace que la sostenibilidad de los actuales sistemas de producción de alimentos sea cuestionable, ya que, a lo largo de los años, con el claro objetivo de aumentar la producción, se ha llevado a cabo un uso intensivo de los recursos que ha generado unos impactos ambientales irreparables. La producción de alimentos es responsable del 60 % de la pérdida de biodiversidad a nivel global, y del 24 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, esta pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación del suelo son grandes problemas que tienen un impacto directo y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del futuro. Sin embargo, es necesario considerar que la agricultura aun siendo parte de la problemática medioambiental es también una parte importante de las soluciones a los retos medioambientales.

Horregatik guztiagatik, zalantzarik gabe, nekazaritza jasangarriago baterako trantsizioa egin behar da, elikatze-kateko eragile guztiak kontuan hartuko dituen trantsizioa. Zehazki, lehen sektoreak azkarrago eraldatu behar ditu bere ekoizpen-metodoak, eta ahalik eta modurik onenean erabili behar ditu irtenbide teknologikoak, digitalak eta naturan oinarritutakoak, ingurumen-emaitza hobeak lortzeko, klima-aldaketaren aurreko erresilientzia handitzeko eta sargaien erabilera murriztu eta optimizatzeko. Etorkizuneko edozein agertokik proteina-iturri berriak eskatzen ditu, barazkiak ekoizteko ur, ongarri eta fitosanitario gutxiago behar dituzten sistemak, baita elikagai-galera eta -hondakinak geldiaraztea ere.

Por todo ello, es indudable que debe darse una transición hacia una agricultura más sostenible involucrando a todos los agentes de la cadena alimentaria. En particular el sector primario necesita transformar sus métodos de producción con mayor rapidez y utilizar de la mejor manera posible soluciones tecnológicas, digitales y basadas en la naturaleza, para obtener mejores resultados medioambientales, aumentar la resiliencia frente al cambio climático, y reducir y optimizar el uso de los insumos. Cualquier escenario futuro requiere de nuevas fuentes de proteínas, sistemas de producción de vegetales con menor demanda de agua, fertilizantes y fitosanitarios, y frenar las pérdidas y desechos alimentarios.

Baina aldaketa hori ezinezkoa da erakunde publikoen inplikaziorik gabe. Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan, eragileen arteko lankidetza funtsezkoa da nekazaritza berde, digital eta erresistentea bermatuko duen ezagutza sortzeko, eta, aldi berean, jakintza hori helaraziko duten eta elikagaien ekoizpenaren ondoriozko ingurumen-arazo nagusiei irtenbidea emango dieten ingurumen-politikak diseinatzeko.

Pero este cambio no es posible sin la implicación de las instituciones públicas. En este sentido en el País Vasco la colaboración entre agentes es clave para generar conocimiento que garantice una agricultura verde, digital y resistente, y a su vez para diseñar políticas ambientales que trasladen dicho conocimiento y den solución a los principales problemas ambientales derivados de la producción de alimentos.

Uste sendo horretatik bultzatu nahi da gure Autonomia Erkidegoan ziurtatutako ekoizpen ekologikoaren hedapena, bere garaian ekoizpen integratuari eman zitzaion bultzadatik harago joanez, eta ondo jakinda uneotan Euskadiko egiaztapen ekologikoa duten laboreen azalera (7.500 hektarea gutxi gorabehera, % 11) urrun dagoela 2030erako EBko biodibertsitate-estrategiak markatutako parametroetatik, hau da, nekazaritza-azaleraren gutxienez % 25 izatetik.

Es desde esta convicción desde la que se quiere impulsar la expansión de la producción ecológica certificada en nuestra Comunidad Autónoma, yendo un paso más allá del impulso que en su día se dio a la producción integrada, y desde la constatación de que en estos momentos en Euskadi la superficie de cultivos bajo certificación ecológica (aproximadamente 7.500 ha, un 11 %) se halla lejos de los parámetros que marca la estrategia de biodiversidad de la UE para 2030, de al menos un 25 % de la superficie agraria.

Horregatik, laguntzen Agindu honen helburua da gure ekoizpen konbentzionalaren zati bat ekoizpen ekologikorako trantsizioan jartzea sustatutako duten jarduerak bultzatzea, betiere, ekoizpen-ereduen arteko liskarrik eragin gabe eta bi ekoizpen-sistemetako ekoizleen arteko errezeloak gainditzen laguntzeko.

Es por ello por lo que el objeto de esta Orden de ayudas sea el propiciar actuaciones que contribuyan a una transición de parte de nuestra producción convencional hacia la producción ecológica, sin que ello suponga un enfrentamiento entre modelos productivos, y contribuya a superar viejos recelos entre productores de ambos sistemas productivos.

Horretarako, bi motako laguntzak proposatzen dira: batetik, aholkularitzarekin eta ezagutza eta informazio transferentziarekin lotutakoak, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamendua (EB) aintzat hartuta –nekazaritza eta basogintza sektoreetarako eta landa eremuetarako laguntza kategoria jakin batzuk barne merkatuarekin bateragarriak deklaratzen ditu, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (193. EBAO, 2014ko uztailaren 1ekoa)–; eta, bestetik, ekoizpen konbentzionaleko nekazaritza-ustiategiak ekoizpen ekologikora aldatzeko proiektuak garatzen laguntzea, zenbait jarduketa bilduz, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB) aintzat hartuta –Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzetan aplikatzeari buruzkoa (352. EBAO, 2013ko abenduaren 24koa)–.

Para ello se proponen ayudas de dos tipos: apoyo al asesoramiento y transferencia de conocimientos e información enmarcado en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE 193, de 1 de julio de 2014); y apoyo al desarrollo de proyectos para la conversión de explotaciones agrarias con una producción convencional a ecológica, englobando diferentes actuaciones, en base al Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 352, de 24 de diciembre de 2013).

Laguntza-deialdi honek aurrekontu-estaldura nahikoa du, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeak baimendutako kredituen arabera.

La presente convocatoria de ayudas cuenta con dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

Dirulaguntzen deialdi hau, halaber, jasota dago 2022ko otsailaren 16ko Aginduan, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduak onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa; azken agindu horren bidez onartzen da, hain zuzen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021, 2022 eta 2023ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluari jarraikiz.

Asimismo, la presente convocatoria de subvenciones está incluida en la Orden de 16 de febrero de 2022, de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023, de conformidad con lo indicado en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Onartzea, ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzetarako 2022ko deialdiaren oinarriak. Agindu honen I. eranskinean jasota daude oinarriok.

Aprobar, para el año 2022, las bases de la convocatoria de ayudas para el apoyo a la transición hacia la producción ecológica certificada, y que se recogen en el Anexo I de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta biharamunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZATI OROKORRA
PARTE GENERAL

1. oinarria.– Laguntzaren xedea.

Base 1.– Objeto de la ayuda.

Agindu honen xedea da ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzen deialdia egitea 2022ko ekitaldirako.

Es objeto de la presente Orden convocar para el ejercicio 2022, ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada.

2. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Base 2.– Líneas de ayuda.

Ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzen barruan, honako lerro hauek ezarriko dira:

Dentro de las ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada, se establecerán las siguientes líneas:

1.– «Ekoizpen ekologikoan sartzeko gidaliburuak» sortzen laguntzea, oinarrion II. kapituluan garatu bezala.

1.– Apoyo a la creación de «Guías para la incorporación a la producción ecológica», que se desarrolla en el Capítulo II de las presentes bases.

2.– Ekoizpen ekologikora aldatzeko proiektuen bideragarritasun-azterlanak egiten laguntzea; oinarrion III. kapituluan daude garatuta halako azterlanak.

2.– Apoyo a la realización de estudios de viabilidad de proyectos de conversión a producción ecológica, que se desarrollan en el Capítulo III de las presentes bases.

3.– Erakusketa-jarduerak eta bisitak babestea; oinarrion IV. kapituluan daude garatuta halakoak.

3.– Apoyo a las actividades de demostración y visitas, que se desarrollan en el Capítulo IV de las presentes bases.

4.– Ekoizpen ekologikora aldatzeari buruzko aholkularitza integrala; oinarrion V. kapituluan dago garatuta halako aholkularitza.

4.– Asesoramiento integral para la transformación en producción ecológica, que se desarrollan en el Capítulo V de las presentes bases.

5.– Ekoizpen ekologikoan espezializatutako aholkularitza; oinarrion VI. kapituluan dago garatuta halako aholkularitza.

5.– Asesoramiento especializado en producción ecológica, que se desarrollan en el Capítulo VI de las presentes bases.

6.– Ekoizpen konbentzionaleko nekazaritza-ustiategiak ekoizpen ekologikora aldatzeko proiektuak garatzea; oinarrion VII. kapituluan daude garatuta halako proiektuak.

6.– Desarrollo de proyectos para la conversión de explotaciones agrarias con una producción convencional a ecológica, que se desarrollan en el Capítulo VII de las presentes bases.

1 eta 5 puntuen arteko laguntzok, II. kapitulutik VI. kapitulura garatuta daudenak, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduko 22. artikuluan araututakoen artean daude. Erregelamendu horrek nekazaritza eta basogintza sektoreetarako eta landa eremuetarako laguntza kategoria jakin batzuk barne merkatuarekin bateragarriak deklaratzen ditu, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

Las ayudas 1 a 5 anteriores y reguladas en los Capítulos II a VI se enmarcan dentro de las reguladas por el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Laguntza horiek Tratatuaren 108.3 artikuluan ezarritako jakinarazpen-betebeharretik salbuetsita daude, Erregelamenduaren 9. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe.

Estas ayudas están exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108.3 del Tratado sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento.

Bestalde, 6. puntuko laguntza, VII. kapituluan garatuta dagoena, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EB) araututakoen artean dago. Erregelamendu hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzetan aplikatzeari buruzkoa da.

La ayuda del punto 6 anterior y regulada en el Capítulo VII se encuadran dentro de las reguladas por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Laguntza horiek Tratatuaren 108.3 artikuluan ezarritako jakinarazpen-betebeharretik salbuetsita daude.

Estas ayudas están exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108.3 del Tratado.

3. oinarria.– Finantzaketa.

Base 3.– Financiación.

1.– II., III., IV., V., VI. eta VII. kapituluetan aurreikusitako laguntzak osorik Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira.

1.– Las ayudas previstas en los capítulos II, III, IV, V, VI, y VII serán financiadas con cargo íntegramente a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Agindu honen bidez deitutako laguntzak finantzatzeko, 500.000 euroko aurrekontu-kredituak erabiliko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, honela banatuta:

2.– Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a las ayudas convocadas mediante la presente Orden, son 500.000 euros, distribuidos de la siguiente manera:

– 30.000 euro II. kapituluko laguntzetarako.

– 30.000 euros se atribuyen al Capítulo II.

– 50.000 euro III. kapituluko laguntzetarako.

– 50.000 euros se atribuyen al Capítulo III.

– 40.000 euro IV. kapituluko laguntzetarako.

– 40.000 euros se atribuyen al Capítulo IV.

– 100.000 euro V. kapituluko laguntzetarako.

– 100.000 euros se atribuyen al Capítulo V.

– 30.000 euro VI. kapituluko laguntzetarako.

– 30.000 euros se atribuyen al Capítulo VI.

– 250.000 euro VII. kapituluko laguntzetarako.

– 250.000 euros se atribuyen al Capítulo VII.

3.– Jarduketa baterako aurreikusitako funtsak estaltzen ez badira, funts gehiago behar dituen beste jarduketa batera transferitu ahal izango dira, 7.2 oinarriko azken paragrafoan ezarritakoari jarraituz.

3.– En el caso de que no se cubran los fondos previstos para una actuación, estos podrán ser transferidos a otra actuación que precise de más fondos, siguiendo lo establecido en el último párrafo de la Base 7.2.

4. oinarria.– Baldintza orokorrak.

Base 4.– Requisitos generales.

1.– Agindu honetan iragarritako edozein laguntzaren onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dira. Baldintza horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko baldintzak jasotzen dituzte. Hauek dira:

1.– Para poder tener la condición de persona beneficiaria de cualquiera de las ayudas convocadas en la presente Orden, se deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recogen los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que son los siguientes:

a) Epai irmo baten bidez, laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor bat ezarri ez izana edo delitu hauetakoren bat egitearen erruduntzat jo ez izana: prebarikazioa, eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

a) No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Borondatezko konkurtso-deklarazioa ez eskatu izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat ez jo izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitu ez izana, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-denboraldia amaitu gabe.

b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin ez izana, suntsiarazpen-arrazoi horren errudun deklaratu dituztelarik.

c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea honako lege hauetan jasotako kasuren batean: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

d) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) Egunean izatea indarreko xedapenek zergen eta Gizarte Segurantzaren arloan ezartzen dituzten betebeharrak. Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

e) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

f) Egoitza fiskala ez izatea araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako ezein lurralde edo herrialdetan.

f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) EAEko Administrazioak edo haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketa egunean dutela ulertuko da, baldin eta zorrik ez badute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edozein erakunderekin edo haren sektore publikoarekin, betearazpen-aldiko dirulaguntzak itzultzeagatik, edo, onuradunen edo premiamendu-bidea erabili behar ez duten erakunde laguntzaileen kasuan, borondatezko aldian ordaindu ez diren zorrak ez badituzte. Dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean dituztela ulertuko da zorrak geroratuta edo bermatuta daudenean, edo dagokion ebazpenaren inpugnazioa dela-eta horiek bertan behera uztea erabaki denean. Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando no tengan deudas frente a cualquiera de las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o su sector público por reintegro de subvenciones en periodo ejecutivo o, en el caso de personas beneficiaras o entidades colaboradoras contra las que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Se considerará que se encuentran al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, garantizadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

h) Ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak jasotzeko aukera galtzeko zigorrik ezarri ez izana.

h) No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

i) Elkarteen kasuan, horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. zenbakietan aurreikusitako debekuen kausetan nahastuta ez egotea. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

i) En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

j) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez. Eta, VII. kapituluko laguntzen kasuan, de minimis erregimeneko beste laguntzarik eskatu ote duen, eta, eskatzekotan, jaso ote duen.

j) Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados. Y, en el caso de las ayudas del Capítulo VII, comunicar si ha solicitado o no y si ha obtenido o no otras ayudas acogidas el régimen de minimis.

k) II. kapitulutik VI. kapitulura bitarteko laguntzen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertaintzat hartua izatea, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

k) En el caso de las ayudas de los Capítulos II a VI, ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

l) II. kapitulutik VI. kapitulura bitarteko laguntzen kasuan, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 2. artikuluaren 14. puntuaren arabera krisian den enpresatzat hartua ez izatea.

l) En el caso de las ayudas de los Capítulo II a VI, no tener la consideración de empresa crisis de acuerdo al punto 14 del artículo 2 del Reglamento UE 702/2014.

m) II. kapitulutik VI. kapitulura bitartean araututako laguntzen kasuan, pertsona onuraduna berreskuratze-agindu baten eraginpean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu emandako laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

m) En el caso de las ayudas reguladas en los capítulos II a VI, no estar la persona beneficiaria sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda concedida ilegal e incompatible con el mercado interior.

Halaber, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 19.3 artikuluan xedatuta dagoen bezala, nekazaritzaren arloan eskumena duten EAEko administrazioek ez diete laguntzarik ez dirulaguntzarik emango nekazaritzaren arloan jarduten duten profesionalen, enpresen, sindikatuen edo bestelakoen elkarte edo erakundeei, zuzendaritza-organoetan emakumeen presentzia gutxienez orekatua ez badute.

Tal y como establece la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de la Mujer Agricultora, en su artículo 19.3 las administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan una presencia de mujeres en sus órganos de dirección como mínimo equilibrada.

Izaera juridikorik ez duten pertsona fisikoen edo juridikoen taldeetako kideei dagokienez, onuraduntzat har daitezkeenek 1. apartatu honetan jasotako baldintzak bete beharko dituzte.

Todos los miembros de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica que puedan ser consideradas personas beneficiarias, deberán cumplir los requisitos recogidos en el presente apartado 1.

Era berean, dirulaguntzak jasotzeko debekuek honako enpresei ere eragingo diete: zuzentzen dituzten pertsonak edo beste zirkunstantzia batzuk direla-eta, horiek tartean izan dituzten beste enpresa batzuen jarraipentzat edo deribaziotzat har daitezkeenei –eraldaketa, bat-egite edo ondorengotzaren ondorioz–.

A su vez, las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

2.– Era berean, aurkeztutako proiektuek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Asimismo, los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

a) Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Diruz lagundu daitezkeen gastuak 2022an eginak izatea.

b) Que los gastos subvencionables hayan sido efectuados en el año 2022.

702/2014 Erregelamenduaren (EB) 6. artikuluan araututako efektu pizgarria bermatzeko, ezingo dira diruz lagundu II. kapitulutik VI. kapitulura bitartekoetan oinarrituta agindu honen 5. oinarrian aipatzen den eskabidea aurkeztu aurretik hasitako jarduerak.

Con el fin de garantizar el efecto incentivador regulado en el artículo 6 del Reglamento UE n.º 702/2014, no podrán ser subvencionadas en base a los Capítulos II a VI, aquellas actividades iniciadas antes de la presentación de la solicitud a que hace referencia la Base 5 de la presente Orden.

5. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 5.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Eskabide hori oinarri honen 7. paragrafoan ezarritako baldintzetan eskatutako dokumentazioarekin osatu beharko da, baita hurrengo kapituluetan adierazitako baldintza espezifikoetan oinarrituta beharrezkoa den dokumentazioarekin ere.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta solicitud se deberá completar con la documentación requerida en los términos que establece el párrafo 7 de la presente base, así como con la documentación necesaria en base a los requisitos específicos señalados en los capítulos siguientes.

2.– Dirulaguntzen efektu pizgarria –Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan aurreikusitakoa– bermatzeko, gastu edo inbertsioa eskabidea aurkezteko data igaro ondoren abiarazten duten pertsona eskatzaileek baino ezingo dituzte baliatu; betiere 2022ko ekitaldi honetan hasi beharko dute.

2.– Para garantizar el efecto incentivador de las subvenciones previsto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, podrán acogerse a la misma las personas solicitantes que inicien el gasto o inversión con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, y siempre deberán iniciar la ejecución en el presente ejercicio 2022.

Dena den, deialdi hau argitaratu eta eskabidea aurkeztu aurretik egiten diren gastu edo inbertsioak ere hartuko dira kontuan, inbertsioak abiarazi aurretik, eskatzaileak laguntza eskuratzeko aldez aurretiko idatzizko eskabide bat aurkeztu badu eta, salbuespenen 702/2014 Erregelamenduaren 6.2 artikuluan zehaztutakoari jarraikiz, honako informazio hau jasotzen badu: enpresaren izena eta tamaina; proiektuaren edo jardueraren deskribapena, hasierako eta amaierako datak barne; proiektuaren edo jardueraren kokapena; diruz lagundu daitezkeen kostuen zerrenda; eskatutako laguntza mota (itzuli beharrik gabeko dirulaguntza); eta proiekturako/jarduerarako behar den finantzaketa publikoaren zenbatekoa. Kasu horretan, eskabidea aurkezteko epea ireki ondoren, interesdunak behin betiko eskabidea aurkeztu beharko du agindu honetan ezarritako baldintzei jarraikiz.

No obstante, se tendrán en cuenta los gastos o inversiones que se realicen antes de la publicación de la presente convocatoria y presentación de la solicitud, si el solicitante, previo al inicio de las mismas, ha presentado, por escrito, una presolicitud de ayuda que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Reglamento (UE) 702/2014, contendrá la siguiente información: nombre y tamaño de la empresa; a descripción del proyecto o de la actividad, incluidas sus fechas de inicio y finalización; la ubicación del proyecto o de la actividad; la lista de costes subvencionables; el tipo de ayuda solicitada (subvención a fondo perdido); y el importe de la financiación pública necesarios para el proyecto/actividad. En este supuesto, la interesada deberá presentar necesariamente, una vez abierto el plazo al efecto, una solicitud definitiva en los términos establecidos en la presente Orden.

3.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluari jarraikiz, pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, bai eta ondorengo izapideak egin ere. Pertsona fisikoek hala aurrez aurre nola elektronikoki aurkez ditzakete eskabideak.

3.– De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes y realizar los trámites posteriores por medios electrónicos. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Bide presentziala (aurrez aurre): eskabideak aldez aurretik hitzordua eskatuta baino ez dira aurkeztuko Zuzenean Zerbitzuan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán, exclusivamente con cita previa en el Servicio Zuzenean accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean

– Bide elektronikoa: Bitarteko elektronikoak erabilita aurkeztu ahalko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207002)

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán por medio electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/1207002

Helbide horretan eskuratu ahal izango da eskabide-orria (II. eranskina), bai eta eskabideak aurrez aurre nahiz modu telematikoan aurkezten eta justifikatzen (III. eranskina) laguntzeko informazioa ere.

En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud (Anexo II), así como información encaminada a facilitar la presentación y justificación (Anexo III) de las solicitudes tanto por canal presencial como de forma telemática.

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egiteko (baita gastua justifikatzeko izapidea ere), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartu beharko da, «Nire karpeta» atalera:

4.– Los trámites posteriores a la solicitud (incluidos el trámite de justificación del gasto), por canal electrónico, se realizan accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el apartado «Mi carpeta»:

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri:

5.– Las especificaciones sobre cómo tramitar la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez:

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro electrónico de Apoderamientos:

7.– Laguntza-eskabidearen ereduaren oinarri hauen eranskin gisa argitaratu da (II. eranskina).

7.– El modelo de solicitud de las ayudas, se publica como apéndice de las presentes bases (Anexo II).

8.– Laguntza eskatzen duen pertsona fisiko edo juridiko bakoitzeko, honako dokumentazio hau aurkeztuko da laguntza-lerro bakoitzari dagokion kapituluan deskribatutako dokumentazioarekin batera:

8.– Por cada una de las personas físicas o jurídicas solicitantes de la ayuda, se presentará la documentación siguiente junto con aquella descrita en el capítulo correspondiente a cada una de las líneas de ayuda:

a) Pertsona juridikoek, eratzeko eskrituraren kopia bat eta estatutuen kopia bat (dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita). Gainera, II. kapitulutik VI. kapitulura bitarteko laguntzen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertain bat dela egiaztatzen duen dokumentazioa, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro. Además, en el caso de las ayudas de los capítulos II a VI documentación acreditativa de ser una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, agindu honetan eskatutako baldintzak betetzen direla eta aurkeztutako dokumentu guztiak egiazkoak direla adierazteko.

b) Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden y respecto de la veracidad de todos los documentos presentados.

c) Erakunde eskatzaileak laguntza kuantifikatzeko aurkeztu nahi duen beste edozein dokumentazio osagarri.

c) Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

Laguntzak eskatu dituzten eta izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridikoen taldeen kasuan, proiektu pilotuan parte hartzen duten enpresa edo erakunde bakoitzari dagokionez aurkeztu beharko da dokumentazioa.

En las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica solicitantes de las ayudas, la documentación será aportada respecto de todas y cada una de las empresas o entidades participantes en el proyecto piloto.

9.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu NAN eta IFK zenbakiak, zerga-betebeharren ordainketak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean direla egiaztatzen duten agiriak, pertsona eskatzaileek edo onuradunek horretarako berariazko baimena eman beharrik izan gabe, berariaz aurka egiten denean salbu, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria edo dokumentua aurkeztu beharko da. Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikuluari dagokionez.

9.– La Dirección de Agricultura y Ganadería verificará automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido; todo ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

10.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

10.– Conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados.

Eskatzaileak adierazi egin beharko du zein Administraziotan eta noiz aurkeztu diren dokumentuok, eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak elektronikoki bilduko ditu bere korporazio-sareen bidez.

La persona solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado, siendo estos recabados de forma electrónica a través de sus redes corporativas por la Dirección de Agricultura y Ganadería.

11.– Laguntza-eskabidea, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Gainera, laguntza-eskabidetik eratorritako jarduketetan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak oinarri honetan eskatutako dokumentazioa ez badauka, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak ebazpena eman ondoren, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

12.– Si la solicitud no reúne la documentación exigida en la presente base, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución del Director de Agricultura y Ganadería, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoa betetzeko, eskabidea legez telematikoki aurkeztu behar badu interesdunak baina, aitzitik, aipatutako obligazio hori saihestu eta aurrez aurre egiten badu eskabidea, aurkezteko modua zuzentzeko eskatuko zaio, eta legez ezarritako bide elektronikoen bidez egiteko. Eskakizun hori bete ezean, aurrez aurre aurkeztutako eskabidea ez da baliozkotzat joko. Elektronikoki aurkezteko jarritako epea da eskabidea aurkezteko epea.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la persona interesada estuviese legalmente obligada a presentar la solicitud de forma telemática y lo hiciere presencialmente, incumpliendo la citada obligación, se le requerirá para que la subsane y la presente por el cauce electrónico legalmente establecido. De no ser atendido el requerimiento, la presentación presencial carecerá de validez o eficacia. La fecha de presentación de la solicitud es la fecha de la presentación electrónica.

Ondorio horietarako, baldin eta, zuzentzeko xedez, eskabide elektronikoa aurkezten bada, baina oinarri honetan ezarritako epetik kanpo, aurkeztu gabekotzat joko da eskabide hori.

A estos efectos, si la presentación electrónica de la solicitud, producto de la subsanación, se efectúa fuera del plazo establecido en la presente base, dicha solicitud se tendrá por no presentada.

13.– Edonola ere, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertu, ebaluatu eta eskabidea izapidetzeko beharrezko irizten dituen bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

13.– En cualquier caso, la Dirección de Agricultura y Ganadería podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

14.– Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak:

14.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

6. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 6.– Gestión de las ayudas.

1.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak du deialdi honetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena.

1.– La Dirección de Agricultura y Ganadería será la competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria.

2.– Balorazio Batzorde bat sortuko da II., III., IV., V., VI. eta VII. kapituluetako laguntza-lerroetako proiektuak ebaluatzeko eta baloratzeko, bai eta balorazio-irizpide objektiboak aplikatzeko eta haztatzeko ere.

2.– Para la evaluación y valoración de los proyectos de las líneas de ayuda acogidas a los capítulos II, III, IV, V, VI, y VII, así como para la aplicación de los criterios objetivos de valoración y su ponderación se creará una Comisión de Valoración.

3.– Balorazio Batzordea Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako hiru kidek osatuko dute: Hugo Macía Oliver –zerbitzu horren arduraduna– batzordeburu izango da (hura ez badago, Beatriz Garcia andreak ordeztuko du); Amaia Pérez de Anucita González eta Resurrección Abasolo García, biak ala biak Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako teknikariak. Resurrección Abasolo García andrea idazkaria izango da.

3.– La Comisión de Valoración estará compuesta por tres personas, pertenecientes a la Dirección de Agricultura y Ganadería, que serán D. Hugo Macía Oliver, Responsable de Servicio que será quien ejerza la presidencia, en caso de ausencia ejercerá la presidencia de la comisión Dña. Beatriz Garcia, Dña. Amaia Pérez de Anucita González y Dña. Resurrección Abasolo García, ambas personal técnico de la Dirección de Agricultura y Ganadería. Dña. Resurrección Abasolo García será quien ejercerá la Secretaría.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, nola bileretan parte hartzeko hala aholkularitza emateko eskatu ahalko die arloko aditu diren pertsonei, beharrezko irizten dionean.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

4.– Balorazio Batzordearen egitekoak hauek izango dira:

4.– La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako eskabide guztiak aztertzea, eta aplikatzekoa den araudia betetzen ez dutenak baztertzea. Horrez gain, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de las que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten proiektuen eskabideak ebaluatzea, hau da, proiektuak eta ezarritako irizpide objektiboen betetze-maila balioestea. Laguntza-lerroan inplikatutako azpisektorearen garrantziari lotutako balorazio-irizpidearen ondorioetarako (29., 41., 47. eta 53. oinarrietan dago), azken hiru urteetan Euskadiko azken nekazaritza-ekoizpenari egindako balio erantsi gordinaren ekarpenaren batez besteko ehunekoaren garrantzia hartuko da kontuan.

b) Evaluar las solicitudes de los proyectos que cumplen la normativa de aplicación valorando el proyecto y el grado de cumplimiento de los criterios objetivos establecidos. A los efectos del criterio de valoración ligado a la relevancia del subsector implicado en la línea de la ayuda, presente en las bases 29, 41, 47 y 53, se entenderá la relevancia por el porcentaje medio de aportación de VAB a la producción final agraria de Euskadi en los últimos tres años.

c) Balorazio-irizpide eta laguntzak kuantifikatzeko irizpide objektiboetan oinarrituta, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza eman proposatzea.

c) Realizar, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada persona beneficiaria.

5.– Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari. Proposamenak agindu honen 8. oinarrian aipatzen den edukia jaso beharko du gutxienez.

5.– La Comisión de Valoración realizará una propuesta de resolución al Director de Agricultura y Ganadería. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido al que hace referencia en la base 8 de la presente Orden.

6.– Balorazio Batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

6.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Base 7.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

1.– Lehiaketa bidez esleituko dira Agindu honen II., III., IV., V., VI., eta VII. kapituluek arautzen dituzten laguntza-lerro bakoitzeko laguntzak.

1.– Para la adjudicación de las ayudas reguladas en cada una de las líneas de ayudas recogidas en la presente Orden en los capítulos II, III, IV, V, VI, y VII el procedimiento a utilizar será el de concurrencia competitiva.

2.– Aipatu kapituluek arautzen duten laguntza-lerro bakoitzaren barruan, proiektu bakoitzari ematen zaion laguntzaren hasierako zenbatekoa kalkulatzeko, aurkezten diren proiektuak konparatuko dira, eta aginduak finkatzen dituen hautaketa-irizpide objektiboak eta balioespena aplikatuko zaizkie. Ondoren, laguntza-lerro bakoitzeko aurkeztutako proiektuen zerrenda egingo da, proiektuak puntu gehien duenetik puntu gutxien duenera ordenatuta. Ordena horretan esleituko dira laguntzak, deialdi honen 24., 30., 36., 42. eta 48. oinarriek finkatzen dituzten ehunekoak aplikatuta, funts guztiak agortu arte.

2.– Dentro de cada línea de ayudas que recogen los precitados Capítulos, y de forma separada para cada una de ellas, la cuantía inicial de la ayuda a conceder a cada proyecto de actuación presentado se calculará, mediante la comparación de los proyectos presentados, a los que se aplicarán los criterios de selección y su valoración fijados en la presente convocatoria. Aplicada la regla anterior se elaborará un listado ordenado de proyectos presentados por cada línea de ayudas, en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida por cada uno de ellos. A continuación, se adjudicarán las ayudas siguiendo el indicado orden y aplicando los porcentajes de ayuda establecidos respectivamente en las bases 24, 30, 36, 42, 48 y de la presente convocatoria, hasta el agotamiento total de los fondos.

Funtsak mugatuak direla kontuan izanik, lerro bakoitzeko azken laguntzari dagokionez, proposatutako kopurua diru kopuru erabilgarria baino handiagoa bada, esleituko den laguntza diru kopuru erabilgarri hori izango da, baldin eta kopuru hori diruz lagundu daitekeen gastuaren % 70ekoa edo handiagoa bada. Diru kopuru erabilgarri hori diruz lagundu daitekeen gastuaren % 70 baino gutxiago bada, ez da laguntza esleituko, eta kopuru horrek 1. oinarrian jasotako beste lerro batera zuzendutako funtsak handituko ditu, honako hurrenkera honetan: II., III., V., VII., VI. eta IV. kapituluak, harik eta guztiz agortzen diren arte.

Teniendo en cuenta la limitación de los fondos, si respecto a la última de las ayudas de cada línea, la cantidad propuesta rebasa la cantidad disponible, se adjudicará la ayuda por la citada cantidad, si esta es igual o superior al 70 % del gasto subvencionable. En el supuesto de que la cantidad disponible sea inferior al 70 % gasto subvencionable, no se adjudicará la ayuda y dicha cantidad incrementará los fondos destinados a otra de las líneas recogidas en la base 1, por el siguiente orden Capítulo II, III, V, VII, VI, y Capítulo IV, hasta su total agotamiento.

3.– VII. kapituluko laguntzen kasuan, eta lehen aipatutako 1407/2013 Erregelamenduan (EB) ezarritakoaren arabera, enpresa bakar bati emandako de minimis laguntzen zenbateko osoa ez da 200.000 eurotik gorakoa izango hiru zerga-ekitalditan (2020, 2021 eta 2022).

3.– En el caso de las ayudas del Capítulo VII y según lo establecido en el Reglamento UE 1407/2013 ya mencionado, el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022).

8. oinarria.– Ebazpena.

Base 8.– Resolución.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak aztertu ondoren, Balorazio Batzordeak egin duen proposamena ikusirik, 6. oinarrian xedatutakoaren arabera Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak ebatziko du eskatutako laguntzak eman ala ez, ebazpen bakar baten bitartez.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, conforme lo dispuesto en la base 6, corresponderá al Director de Agricultura y Ganadería la resolución de la convocatoria, concediendo o denegando las ayudas solicitadas mediante una única Resolución.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

1.– Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

1.– Nombre o denominación social de los beneficiarios, CIF o DNI.

2.– Diruz lagundutako zenbatekoa.

2.– Cantidad subvencionada.

3.– Aplikatutako irizpide objektiboak eta laguntzaren ehunekoa.

3.– Criterios objetivos aplicados y porcentaje de ayuda.

4.– Izaerarik gabeko pertsona fisikoen edo juridikoen taldeek berariaz adierazi beharko dituzte taldeko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntza zenbatekoa.

4.– En los casos de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de ellos.

5.– VII. kapituluko laguntzen kasuan, de minimis laguntzak direla agerraraztea.

5.– En el caso de las ayudas del capítulo VII, hacer constar que son ayudas de minimis.

B) Ezetsitako eskabideei dagokienez:

B) Respecto de las solicitudes desestimadas:

1.– Eskabidea aurkezten duen pertsonaren edo sozietatearen izena, IFK edo NAN zenbakia.

1.– Nombre o denominación social de los solicitantes, CIF o DNI.

2.– Laguntza ukatzeko arrazoiak.

2.– Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko desgaikuntza badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, baldintzapean emandako laguntza baliogabetu egingo da, onuradun izateko debekua ezartzen duen egoera batean egoteagatik.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, la concesión de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

4.– Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitartez eman eta jakinaraziko da, Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean.

4.– La resolución se dictará y notificará a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden.

Ondoren, lehia-prozeduraren ebazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. zenbakiko b) letran xedatutakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da.

Posteriormente, la resolución del procedimiento en concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el BOPV, a efectos de publicidad.

5.– Agindu hau indarrean jarri eta sei hilabete igaro ondoren berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dituzte eskabideak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.9 artikuluan xedatutakoaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen hirugarren xedapen gehigarriak aldatzen du.

5.– Si transcurren seis meses desde que surta efectos la presente Orden, sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 51.9 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, modificado por la Disposición Adicional tercera de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

6.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da:

7.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

9. oinarria.– Pertsona onuradunen betebeharrak.

Base 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Agindu honek arautzen dituen laguntzen onuradunek oinarri honetan ezarritako betebeharrak bete behar dituzte, hau da, honako hauek: 2003ko azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetako betebeharrak; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko betebeharrak; eta laguntza ezberdinen betebehar espezifikoak, besteak beste, honako hauek direnak:

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones establecidas en la presente base, que recogen las obligaciones incluidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 50 del Real Decreto 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y las específicas de las distintas ayudas, y que, entre otras, son las siguientes:

a) Diruz laguntzen den jarduera egitea 10. oinarrian ezarritako epean.

a) Realizar la actividad objeto de la ayuda en el plazo establecido en la base 10.

b) Dirulaguntza eman den xede zehatzerako erabiltzea.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean onuradunak berariaz uko egiten ez badio, dirulaguntza onartutzat emango da.

c) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

d) Ebazpen-proposamena eman baino lehen, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

d) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera edo proiektua partez edo osorik gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren dokumentu guztiak.

e) Comunicar a la Dirección de Agricultura y Ganadería la ejecución parcial o total de la actividad o proyecto y poner a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución.

f) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta Europar Batasuneko kontrol-organoei jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

f) Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los órganos de control comunitario, cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

g) Deialdi honen 4. oinarriko 1.j) paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, baldin eta beste administrazio batek edo erakunde publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen duen beste dirulaguntza edo laguntzarik eskatu eta eskuratzen bada, horren berri ematea Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari, idatziz, beste laguntza edo dirulaguntza eskuratu izanaren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan eta, betiere, funts publikoen erabilera justifikatu aurretik. Gainera, VI. kapituluko laguntzen kasuan, beste de minimis laguntza batzuk eskatu eta, hala badagokio, jaso direla jakinaraztea, aldi eta modu berean.

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en la base 4 párrafo 1.j) de la presente convocatoria, comunicar por escrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos públicos. Además, en el caso de las ayudas del Capítulo VI, comunicar en el mismo tiempo y forma la solicitud y, en su caso, la obtención de otras ayudas de minimis.

h) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri ematea Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari, idatziz.

h) Comunicar por escrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería, la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

i) Kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentu guztiak behar bezala auditatuta izatea, merkataritza-legeriak eskatutako baldintzetan, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako gastu guztietarako kontabilitate-sistema bereizi bat edo kontabilitate-kode egoki bat izatea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todos los gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa.

j) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzak gauzatzeko erabil baitaitezke.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

k) Finantzazio publikoaren publizitate egokia egitea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 31. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

k) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación, en los términos previstos en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak automatikoki eta ofizioz egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dauden. Hala ere, eskatzaileak modu arrazoituan aurka egin ahal izango du eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Agricultura y Ganadería. No obstante, el solicitante podrá oponerse, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10. oinarria.– Gauzatzeko gehieneko epeak.

Base 10.– Plazos máximos de ejecución.

Proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2022ko ekitaldiko abenduaren 15a izango da.

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será el 15 de diciembre del presente ejercicio 2022.

11. oinarria.– Gastua justifikatzea.

Base 11.– Justificación del gasto.

1.– Laguntzen den proiektua gauzatu dela justifikatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzan:

1.– La justificación de la ejecución del proyecto objeto de la ayuda concedida se realizará mediante la presentación, ante la Dirección de Agricultura y Ganadería de la siguiente documentación:

a) Egindako jardueren justifikazio-memoria, proiektuaren betetze-mailari, betetze-mailari eta azken emaitzei buruzko informazioa jasoko duena, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan eta aurreko Legearen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 72. eta 73. artikuluetan ezarritakoaren arabera (III. eranskina)

a) Una memoria justificativa de las actuaciones realizadas que contenga la información relativa al cumplimiento del proyecto y a su grado ejecución y sus resultados finales en función de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior (Anexo III)

b) Langileengatiko gastuak, honako hauen bidez justifikatuko dira: ordainsariak, horiek ordaindu izanaren agiriak, Langile Zerrenda Izenduna (LZI), aurreko ekitaldiari dagozkion Kotizazioen Likidazioaren Ordainagiriak (KLO) eta hitzartutako lanordu kopurua adierazten duen agiria. Langile autonomoen kasuan, ordutegi-kostuaren ziurtagiri bat aurkeztuko da, proiektuan parte hartzen duten gainerako langileen ordu-kostuaren batezbestekoaren arabera kalkulatuta.

b) Gastos de personal: se justificarán mediante las nóminas, los justificantes de pago de las mismas, el modelo Relación Nominal de Trabajadores (RNT), el modelo Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) correspondientes al ejercicio anterior y documento que acredite el n.º de horas de trabajo convenidas. En el caso de trabajadores autónomos, se presentará una certificación de coste horario calculado en función de la media de coste horario del resto de participantes en el proyecto.

c) Fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako dokumentuak, baliozkoak direnak merkataritzako trafiko juridikoan, edo administrazio-efikazia dutenak. Egiaztagiriak zigilu batekin markatuko dira, eta laguntza honetara aurkeztu izana eta egiaztagiriari egotzitako dirulaguntzaren ehunekoa adieraziko dira.

c) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Los justificantes se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la presente subvención a la que se ha presentado, y el porcentaje de subvención imputado al justificante.

d) Erantzukizunpeko adierazpen bat, zehazten duena fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zehazten duena zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz.

d) Declaración responsable en la que se explicite que las facturas y demás documentos justificativos de los pagos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, o en el caso de que hayan sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, el programa o programas subvencionales al que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo del pago.

e) Aldaketa-proiektuaren kasuan, «ekoizpen-eskuliburu» bat egin beharko da, eta bertan jasoko dira garatutako proiektuaren informazio teknikoa, planteamenduak, lortutako emaitzak eta hirugarrenek pilotua ekoizpen-baldintzetan erreplikatu edo eskalatu ahal izateko behar den informazio tekniko eta ekonomiko guztia.

e) En el caso de proyecto de conversión deberá elaborarse un «Manual de producción» en el que se recoja la información técnica del proyecto desarrollado, sus planteamientos, los resultados obtenidos y toda aquella información técnica y económica necesaria para permitir que terceros puedan replicar o escalar el piloto en condiciones de producción.

f) Behar izanez gero, dirulaguntzak itzultzeagatik dagozkion betebeharrak ordaindu dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

f) En su caso, una declaración responsable en la que se explicite que se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

g) V. eta VI. kapituluetako laguntzak eskatuz gero, emandako zerbitzuaren ezaugarriak (ustiategiak, azalerak, azienda larriko unitateak, ekoizpen-orientazioak) jasotzen dituen urteko txostena aurkeztu beharko du erakundeak. Txostenean agerian jarri beharko dira aholkatutako ustiategiek ekoizpen ekologikoaren ziurtagiria lortzea errazten edo zailtzen duten faktoreak. Txostena ekitaldia amaitzen den unean entregatuko da.

g) En el caso de haber solicitado las ayudas de los capítulos V y VI, la entidad deberá presentar un informe anual en el que se presenten las características el servicio prestado (explotaciones, superficies, UGM, orientaciones productivas). En el informe deberán ponerse de manifiesto los factores que propician o dificultan que las explotaciones asesoradas consigan la certificación en producción ecológica. Este informe se entregará en el momento de finalización del ejercicio.

h) VII. kapituluko laguntzak eskatu dituzten nekazaritza-ustiategien kasuan, fase guztiak gauzatu ondoren, Euskadiko Ekoizpen Ekologikoko Operadoreen Erregistroaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Ziurtagiria osorik gauzatu edo onartu ez bada, erregistro horretan inskribatzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, eta geroago, ziurtagiria aurkeztu.

h) En el caso de explotaciones agrarias que hayan solicitado las ayudas del Capítulo VII, una vez finalizada la ejecución de todas las fases deberán presentar la certificación del Registro de Operadores de producción ecológica de Euskadi. Si no se hubiera realizado o aceptado totalmente la certificación, deberán presentar la solicitud de inscripción en el citado registro a expensas de la posterior presentación del certificado.

2.– Laguntzak modu egokian kudeatu eta ordaintzen direla bermatzeko, egindako gastua justifikatzeko agiriak aurkezteko epea 2022ko abenduaren 31ra artekoa izango da.

2.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa del gasto realizado, será el 31 de diciembre de 2022.

3.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak agiri gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki irizten badio. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

3.– El Director de Agricultura y Ganadería, podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

12. oinarria.– Ordainketa.

Base 12.– Pago.

1.– Ordainketa egiteko, aurretik eskatu eta gastua justifikatu beharra dago, aurreko oinarrian adierazitako agiriak aurkeztuz.

1.– El pago se realizará previa solicitud y justificación del gasto mediante los documentos a los que hace referencia la base anterior.

2.– Ez da laguntzen aurrerakinik edo konturako ordainketarik emango.

2.– No se concederán anticipos ni pagos a cuenta de las ayudas.

3.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 11. oinarriaren 1. zenbakian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Dokumentazio hori osatu eta gehienez ere bi hilera, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak egin beharreko izapideak egingo ditu Ogasun eta Ekonomia Sailak ordainketa egin dezan.

3.– Junto con la solicitud de pago, se presentará la documentación a la que hace referencia la base 11 párrafo 1. En el plazo máximo de dos meses desde que la citada documentación esté completa, la Dirección de Agricultura y Ganadería, efectuará la tramitación necesaria al Departamento de Economía y Hacienda para que proceda al pago.

4.– Diruz lagundutako gastua ez bada ezarritako gehieneko epean egiten, luzapenak barne, edo inbertsioa egin izana egiaztatzeko agiriak ez badira epean aurkezten, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala dagokionean, Agindu honen 16. oinarrian aurreikusitako itzulera-prozedura jarriko da abian.

4.– La no realización del gasto subvencionable dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las prórrogas, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización de la inversión, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y según el caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 16 de la presente Orden.

5.– Pertsona fisikoen edo juridikoen elkarteen –izaera juridikorik ez dutenen– kasuak, elkarteak funtsen hartzaile izateko izendatu duen kideari egingo zaio ordainketa, eta hark banatuko ditu elkarteko gainerako kideen artean.

5.– En el supuesto de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin personalidad jurídica, el pago se realizará al miembro designado por la agrupación, como destinatario de los fondos, y será este quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.

6.– Dirulaguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoak emandako antzeko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurak, artean izapideetan daudenak. Prozedura laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntzarekin edo itzultzeko betebeharrarekin burutzen bada, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik, eta laguntza ez da inolaz ere ordainduko.

6.– El pago de la ayuda concedida estará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento sancionador o de reintegro que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la CAE, se halle en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de persona beneficiaria y en ningún caso se procederá al pago de la misma.

7.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

7.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

13. oinarria.– Azpikontratazioa.

Base 13.– Subcontratación.

1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikulua eta uztailaren 21eko 887/2016 Errege Dekretuaren 68. artikulua aplikatuz, diruz lagundutako jardueraren gauzatzea onuradun ez diren hirugarrenei azpikontratatu ahal izango die onuradunak. Proiektua gauzatzeko azpikontratua diruz lagunduko den jardueraren % 60koa izan daiteke gehienez.

1.– En aplicación del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y del artículo 68 del Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, la persona beneficiaria podrá subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada a terceros que no tengan la condición de persona beneficiaria. La subcontratación de la ejecución del proyecto no podrá exceder del 60 % de la actividad subvencionada.

2.– Baldin eta hirugarrenei azpikontratatutako jardueraren zenbatekoa dirulaguntzaren zenbatekoa baino % 20 handiagoa bada, eta, gainera, dirulaguntza 60.000 eurotik gorakoa bada, idatzizko kontratua egin beharko da, zeina Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak baimendu beharko baitu kontratua formalizatu aurretik eta eskabidea aurkeztu ondoren.

2.– Cuando el pago de la actividad subcontratada al tercero exceda en un 20 % del importe de la subvención y además dicho importe sea superior a 60.000 euros, será necesario la formalización de un contrato por escrito que deberá ser autorizado por la Dirección de Agricultura y Ganadería, con carácter previo a su formalización y con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Kontratua formalizatzeko baimen-eskabidea laguntza-eskabidearekin batera aurkeztuko da, eta onartze- edo ukatze-ebazpena, aldiz, aurkezten den egunetik bi hileko epean emango eta jakinaraziko da; epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez bada, eskabidea onartu dela ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera. Prozeduraren ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari. Horretarako, hilabeteko epea izango du ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo hiru hilabeteko epea administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta hurrengo egunetik aurrera.

La solicitud de autorización para la formalización del contrato, se presentará junto con la solicitud de la ayuda y la resolución de autorización o denegación, se dictará y notificará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de su presentación, siendo que trascurrido dicho plazo sin resolución expresa, podrá entenderse estimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3.– Kontratu bat ezingo da zatikatu, kontratuaren zenbatekoa murriztu eta 2. paragrafoko baldintzak bete beharra saihesteko.

3.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo 2.

4.– Kontratistek onuradunaren aurrean baino ez dute betebeharrik izango, eta onuradunari dagokio diruz lagundutako jarduera ondo gauzatzeko erantzukizun osoa Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrean.

4.– Los contratistas quedarán obligados solo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

5.– Aurreko apartatuan jasotakoa betetzeko, onuradunen erantzukizuna da diruz lagunduko den jarduera itundua gauzatzean Agindu honetan ezarritako mugak errespetatzen direla zaintzea, diruz lagundutako gastuen izaera eta zenbatekoari dagokionez, eta kontratistek, aldiz, agindu honen 9. oinarrian adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, muga horiek benetan betetzen dituztela behar bezala egiaztatzeko aukera emateaz gain.

5.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto la base 9 de la presente Orden para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

6.– Alabaina, onuradunak ezingo du diruz lagundutako jardueraren gauzatze osoa edo partziala honako hauekin itundu:

6.– En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) 4. oinarrian ezarritako baldintza orokorrak betetzen ez dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

a) Personas físicas o jurídicas que no cumplan los requisitos generales establecidos en la base 4.

b) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

b) Personas físicas o jurídicas que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Bitartekari edo aholkulariekin, horiei ordaindu beharrekoak eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa zehazten badira; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Pertsona onuradunarekin loturaren bat daukaten pertsona fisikoekin edo juridikoekin, inguruabar hauek gertatzen direnean izan ezik:

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren aldez aurretiko baimena lortu izana.

1.– Que se obtenga la previa autorización de la Dirección de Agricultura y Ganadería.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa ez izatea atxikitako entitateak egindako kostuarena baino handiagoa. Onuradunaren gastuak egiaztatzeko ezarritako baldintza beretan justifikatuta egiaztatuko da kostua.

2.– Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

e) Deialdi eta programa berean laguntza eskatu duten, baina baldintzak betetzen ez dituztelako edo beharrezkoa den balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsona fisiko edo juridikoak.

e) Personas físicas o jurídicas solicitantes de ayuda en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

14. oinarria.– Dirulaguntzaren kondizioak aldatzea.

Base 14.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Baldin eta proiektuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada onartutako eta dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutako aurrekontua baino, eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikiagotu egingo da, dagokion proportzioan, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

En el supuesto de que el coste definitivo real del proyecto fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación del Director de Agricultura y Ganadería, en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

15. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 15.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza-eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskabidea helarazi beharko diote Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskabidea, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido al Director de Agricultura y Ganadería, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak emandako laguntzari uko egin ahal izango dio, baita laguntza onartu ondoren ere –agindu honen 9. oinarriko 1.c). apartatuan ezarritako betebeharrarekin bat–; hori bai, diruz lagundutako gastua egin aurretik egin behar du, eta, betiere, baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Uko egiteko asmoa idatziz aurkeztuko zaio Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida en la base 9 apartado 1.c) y antes de la finalización de la realización del gasto subvencionable, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. La renuncia se presentará por escrito dirigido al Director de Agricultura y Ganadería, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

3.– Nolanahi ere, ematen diren atzera egite edo uko kasuetan, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legea 94. artikuluan ezarritakoari men egingo zaio.

3.– En todo caso, los supuestos de desistimiento y/o renuncia que se presenten, deberán atenerse a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

16. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 16.– Incumplimientos.

1.– Baldin eta onuradunek ez badute betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak finkatzen duen baldintzaren bat, proiektua ez badute osorik gauzatzen eta horren ondorioz erabat hutsaltzen badute laguntzaren helburua edo dirulaguntzak itzultzera behartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude, laguntzak ematen dituen organo eskudunak, baldintzak ez betetzeagatiko espedientea izapidetu eta interesduna entzun eta gero, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partzialki edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

1.– Si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano competente que concedió las ayudas, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondore guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Itzulketa-prozedura Administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion, baita interesdunari ere. Administrazioko arau-hausteak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotako jokabideak.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador y del interesado. Constituirán infracciones administrativas las conductas recogidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 17.– Compatibilidades.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu 30., 36., 42., 48., eta 54. oinarriek egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituz gero, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio programa honen babespean emandako dirulaguntzari.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con cualquier otra que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que el montante total de todas ellas no supere los porcentajes máximos de ayuda que para cada supuesto establecen las bases 30, 36, 42, 48 y 54 de la presente convocatoria. Caso de superarse dicho límite, se reducirá la subvención concedida al amparo del presente programa en la cantidad correspondiente al exceso.

Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, baliteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko baldintzak eta laguntza ematea eragin zuen helburua mantendu beharko dira. Horretarako, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, hala badagokio, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, el Director de Agricultura y Ganadería, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

VII. kapituluko laguntzen kasuan, beste dirulaguntza eta laguntza batzuekiko konkurrentziak ezin izango du gainditu 7. oinarriko hirugarren puntuan ezarritako muga.

En el caso de las ayudas del Capítulo VII, la concurrencia con otras subvenciones y ayudas no podrá superar el límite establecido en el punto tercero de la Base 7.

18. oinarria.– Datuen babesa.

Base 18.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Para obtener información sobre Protección de Datos: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
«EKOIZPEN EKOLOGIKOAN SARTZEKO GIDALIBURUAK» SORTZEN LAGUNTZEA
APOYO A LA CREACIÓN DE «GUÍAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA»

19. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 19.– Objeto y finalidad.

Kapitulu honen xedea honako laguntza-lerro hauek arautzea da:

Es objeto del presente capítulo es regular las siguientes líneas de ayudas:

1.– «Ekoizpen ekologikoan sartzeko gidaliburuak» egiteko eredua sortzeko laguntzak: Edozein ekoizpen-orientaziori aplika dakiokeen bide-orriaren oinarrizko gidoia markatuko duen oinarrizko dokumentu bat ezartzea.

1.– Ayudas a la elaboración de la plantilla para las «Guías para la incorporación a la producción ecológica»: Establecimiento de un documento base que marque un guion de hoja de ruta aplicable a cualquier orientación productiva.

2.– «Ekoizpen ekologikoan sartzeko gidaliburuak» sortzeko laguntzak: Gidaliburu horiek espezifikoak izango dira ekologikoki garatu beharreko ekoizpen-orientazio bakoitzerako. Ekoizpen ekologikora aldatzeko prozesua hasi nahi denetik Ekoizpen Ekologikoko egiaztagiria lortu arte egin beharreko urratsak argitzeko jomuga izan behar du edukiak. Beraz, Egiaztapen Ekologikoaren Kontseiluak eskatutako memoriaren eskakizunetara egokitu behar dira gidaliburuok. Elementu garrantzitsu gisa, ekoizpen paraleloko aldaketaren berezitasunak landu behar dituzte.

2.– Ayudas a la elaboración de «Guías para la incorporación a la producción ecológica»: Estas guías serán específicas para cada una de las orientaciones productivas a desarrollar en ecológico. Su contenido debe estar orientado a clarificar los pasos a dar desde que se desea iniciar el proceso de conversión hasta que se consigue la certificación en Producción Ecológica. Deben por tanto ajustarse a las exigencias de la memoria exigida por el Consejo de Certificación Ecológica. Como elemento relevante, deben trabajar las especificidades de la conversión en la producción paralela.

20. oinarria.– Onuradunak.

Base 20.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira, pertsona fisikoak edo juridikoak, nekazaritza-alorreko kooperatibak edo bestelako elkarte batzuk barne hartuta, baldin eta, besteak beste, sektoreko aholkularitza edo informazioa eta laguntza emateko helburua badute, baita esperientzia egiaztatua ere ekoizpen ekologikoren alorrean.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras entidades asociativas agrarias, que tengan entre sus finalidades el asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan acreditada experiencia en la producción ecológica.

Pertsona juridikoen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

21. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 21.– Requisitos específicos.

1.– Gidaliburuetarako ereduen kasuan, Agindu honen 4. oinarrian jasotako baldintza orokorrak betetzeaz gain, Eusko Jaurlaritzaren baliozkotzea beharko dute eredu eta gidaliburuok.

1.– En el caso de las plantillas de guías, además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, estas plantillas deberán ser validadas por el Gobierno Vasco.

2.– Gidaliburuen kasuan, Agindu honen 4. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, honako baldintza hauek ere bete behar dituzte:

2.– En el caso de las guías, además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Aurkezten den gidaliburuak gidaliburu berria izan beharko du, existitzen ez dena edo, existitzekotan, gutxienez hiru urteko antzinatasuna duena.

a) La guía que se presente deberá ser una guía nueva, que no exista o, de existir, que tenga, al menos, tres años de antigüedad.

b) Eskabidearekin batera, lan-plan bat aurkeztuko da, garatu beharreko jarduerak deskribatuko dituena, eta kronograma bat, gehienez ere sei hilabeteko lana aurreikusiko duena.

b) Junto con la solicitud, se presentará un plan de trabajo con descripción de las actividades a desarrollar y un cronograma que no podrá superar los seis meses de trabajo.

c) Amaitu ondoren, gidaliburua sektore interesdunari aurkeztu beharko zaio.

c) La guía elaborada, se presentará una vez finalizada al sector interesado.

3.– Erakusketa garatzen duten pertsonek trebakuntza eta esperientzia egiaztatua izan beharko dute, hau da:

3.– Las personas que desarrollen el proyecto deberán contar con una capacitación y experiencia contrastada, a saber:

a) Titulazioa nekazaritza-alorrean eta antzekoetan.

a) Titulación en materias agrarias y afines.

b) Ekoizpen ekologikoko titulazio espezifikoa.

b) Titulación específica en producción ecológica.

Kasu batzuetan, zerbitzua ematen duen pertsonaren gaitasun espezifikoa esperientzian oinarrituta egiazta daiteke, edo ekoizpen ekologikoaren arloan ospe handia duten argitalpenen bidez dokumentatuta.

Eventualmente puede certificarse la capacitación específica de la persona prestadora del servicio basado en experiencia y/o documentado a través de publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la producción ecológica.

22. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 22.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan eta emateko ebazpenean edo hark izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa-kostuak ezingo du inoiz gainditu merkatuko balioa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Serán gastos subvencionables.

a) Langileengatiko gastuak.

a) Gastos de personal.

b) Desplazamendu-gastuak.

b) Gastos de desplazamiento.

c) Gastu orokorrak, gehienez ere langile-kostuaren % 25.

c) Gastos generales, que no podrá exceder el 25 % del coste de personal.

3.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

23. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 23.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Eredu edo gidalibururako proposamena sortzea. Gehienez ere 30 puntu emango dira.

a) Elaboración de la propuesta de plantilla o guía. Se asignarán hasta un máximo de 30 puntos.

b) Gidaren xede den sektorearen garrantzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

b) Relevancia del sector para el que se plantea la guía. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

c) Aurretiazko gidalibururik ez izatea (gidaliburuaren antzinatasuna). Gehienez ere 10 puntu emango dira.

c) No existencia de una guía previa (antigüedad de la misma). Se asignarán hasta un máximo de 10 puntos.

d) Idazleen taldeak gidaliburuaren xede den sektorean duen esperientzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

d) Experiencia del equipo redactor en el sector para el que se propone la guía. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

e) Lan-plana eta kronograma. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

e) Plan de trabajo y cronograma. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

f) Idazleen taldean emakumeen presentzia gutxienez orekatua izatea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

f) Presencia al menos equilibrada de mujeres en el equipo redactor. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

24. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 24.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta proiektu bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, 1.500 euroko mugarekin eredu edo gidaliburu bakoitzeko.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados como beneficiarios, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por proyecto del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 1.500 euros por plantilla o guía.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
NEKAZARITZA-USTIATEGIAK EKOIZPEN EKOLOGIKORA ALDATZEKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUN-AZTERLANAK EGITEKO LAGUNTZA
APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE CONVERSIÓN A PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

25. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 25.– Objeto y finalidad.

Nekazaritza-ustiategietan ekoizpen konbentzionaletik ekoizpen ekologikora aldatzeko proiektuen bideragarritasun-azterlanak egiteko laguntzak arautzea da kapitulu honen xedea.

Es objeto del presente capítulo es regular las ayudas para la elaboración de estudios que permitan conocer la viabilidad de proyectos de conversión de producción convencional a ecológica en explotaciones agrarias.

26. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 26.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira, pertsona fisikoak edo juridikoak, nekazaritza-alorreko kooperatibak edo bestelako elkarte batzuk barne hartuta, baldin eta, besteak beste, sektoreko aholkularitza edo informazioa eta laguntza emateko helburua badute, baita esperientzia egiaztatua ere ekoizpen ekologikoren alorrean.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras entidades asociativas agrarias, que tengan entre sus finalidades el asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan acreditada experiencia en la producción ecológica.

Pertsona juridikoen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

27. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 27.– Requisitos específicos.

Agindu honen 4. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, honako baldintza hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Eskabidearekin batera, nekazaritza-ustiategi baten edo batzuen bideragarritasun-azterlanerako proposamen bat aurkeztuko da. Bertan, gauzatu beharreko jarduerak deskribatuko dituen lan-plan bat bilduko da, baita aldaketa-prozesuaren faseen kronograma bat ere. Azterlan hori justifikazio-fasean entregatu beharko da, eta nekazaritza-ustiategiak ekoizpen ekologikora aldatzearen bideragarritasuna justifikatzeko memoria ekonomiko bat izango du.

1.– Junto a la solicitud, se presentará una propuesta de estudio de viabilidad de una o varias explotaciones agrarias que incluirá un plan de trabajo con descripción de las actividades a desarrollar y un cronograma de las distintas fases de la conversión. Este estudio, que deberá ser entregado en la fase de justificación, incluirá una memoria económica que justifique la viabilidad de la trasformación de la o las explotaciones agrarias a producción ecológica.

2.– Erakusketa garatzen duten pertsonek trebakuntza eta esperientzia egiaztatua izan beharko dute, hau da:

2.– Las personas que desarrollen el proyecto deberán contar con una capacitación y experiencia contrastada, a saber:

a) Titulazioa nekazaritza-alorrean eta antzekoetan.

a) Titulación en materias agrarias y afines.

b) Ekoizpen ekologikoko titulazio espezifikoa.

b) Titulación específica en producción ecológica.

Kasu batzuetan, zerbitzua ematen duen pertsonaren gaitasun espezifikoa esperientzian oinarrituta egiazta daiteke, edo ekoizpen ekologikoaren arloan ospe handia duten argitalpenen bidez dokumentatuta.

Eventualmente puede certificarse la capacitación específica de la persona prestadora del servicio basado en experiencia y/o documentado a través de publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la producción ecológica.

28. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak

Base 28.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan eta emateko ebazpenean edo hark izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa-kostuak ezingo du inoiz gainditu merkatuko balioa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Serán gastos subvencionables.

a) Langileengatiko gastuak.

a) Gastos de personal.

b) Desplazamendu-gastuak.

b) Gastos de desplazamiento.

c) Gastu orokorrak, gehienez ere langile-kostuaren % 25.

c) Gastos generales, que no podrá exceder el 25 % del coste de personal.

3.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

29. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 29.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Bideragarritasun-azterlana egiteko proposamenaren kalitatea. Gehienez ere 40 puntu emango dira.

a) Calidad de la propuesta de elaboración del estudio de viabilidad. Se asignarán hasta un máximo de 40 puntos.

b) Azterlanean interesa duen azpisektorearen garrantzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

b) Relevancia del subsector interesado en el estudio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

c) 4 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duen antzeko lanik ez egotea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

c) No existencia de trabajos similares con una antigüedad de menos de 4 años. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

d) Idazleen taldeak azterlanaren xede den sektorean duen esperientzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

d) Experiencia del equipo redactor en el sector para el que se plantea el estudio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

e) Idazleen taldean emakumeen presentzia gutxienez orekatua izatea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

e) Presencia al menos equilibrada de mujeres en el equipo redactor. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

30. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 30.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta proiektu bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, 1.500 euroko mugarekin azterketa bakoitzeko.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados como beneficiarios, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por proyecto del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 1.500 euros por estudio.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERAKUSKETA-JARDUERAK ETA BISITAK BABESTEA
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y LAS VISITAS

31. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 31.– Objeto y finalidad.

Kapitulu honen xedea da erakusketa-jarduerak egiteko laguntzak arautzea, hau da, praktika, makineria edo lan-sistema berriak nola erabiltzen edo egiten diren erakusten duten saio praktikoak. Jarduera ustiategietan edo erakusketa-finketan egingo da.

Es objeto del presente capítulo regular las ayudas a la realización de actividades de demostración, esto es, sesiones prácticas que ilustren el uso o la realización de nuevas prácticas, maquinarias o sistemas de trabajo. La actividad se llevará a cabo en explotaciones o en fincas de demostración.

32. oinarria.– Onuradunak.

Base 32.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira, pertsona fisikoak edo juridikoak, nekazaritza-alorreko kooperatibak edo bestelako elkarte batzuk barne hartuta, baldin eta, besteak beste, sektoreko aholkularitza edo informazioa eta laguntza emateko helburua badute, baita esperientzia egiaztatua ere ekoizpen ekologikoren alorrean.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras entidades asociativas agrarias, que tengan entre sus finalidades el asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan acreditada experiencia en la producción ecológica.

Pertsona juridikoen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

33. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 33.– Requisitos específicos.

Agindu honen 4. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, aurkeztu beharreko proiektuan jaso eta zehaztuko diren honako baldintza hauek ere bete beharko dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos que se recogerán y especificarán en el proyecto a presentar:

1.– Jarduera berritzaile bat aurkeztu beharko da, bai aurkeztutako praktikaren izaeragatik, bai bertaratutakoengatik. Zirkunstantzia hori adierazi egin beharko da proiektuaren memorian.

1.– Deberá tratarse de la presentación de una actividad innovadora bien por la naturaleza de la práctica presentada o por la de los asistentes a la misma, indicándose esta circunstancia en la memoria del proyecto.

2.– Garatu beharreko erakusketa-jardueraren deskribapena aurkeztuko da, jardueraren izaera berritzailea justifikatuz eta xede-publikoaren ezaugarriak zehaztuz.

2.– Se presentará una descripción de la actividad demostrativa a desarrollar, justificando la naturaleza innovadora de la misma y detallando las características del público objetivo.

3.– Jarduera zabaltzeko eta sustatzeko proposamen bat egingo da, eta proposamen hori proiektuan zehaztuko da.

3.– Se realizará una propuesta de difusión y promoción de la actividad, especificando dicha propuesta en el proyecto.

4.– Erakusketa garatzen duten pertsonek trebakuntza eta esperientzia egiaztatua izan beharko dute, hau da:

4.– Las personas que desarrollen la demostración deberán contar con una capacitación y experiencia contrastada, a saber:

a) Titulazioa nekazaritza-alorrean eta antzekoetan.

a) Titulación en materias agrarias y afines.

b) Ekoizpen ekologikoko titulazio espezifikoa.

b) Titulación específica en producción ecológica.

c) Nekazaritza-ekoizleen kasuan, ekoizpen ekologikoan gutxienez 5 urteko esperientzia frogatzeak balioko du.

c) En el caso de productores agrarios, servirá demostrar al menos 5 años de experiencia en producción ecológica.

Kasu batzuetan, zerbitzua ematen duen pertsonaren gaitasun espezifikoa esperientzian oinarrituta egiazta daiteke, edo ekoizpen ekologikoaren arloan ospe handia duten argitalpenen bidez dokumentatuta.

Eventualmente puede certificarse la capacitación específica de la persona prestadora del servicio basado en experiencia y/o documentado a través de publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la producción ecológica.

34. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 34.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) Teknikariengatiko gastuak.

a) Gastos de personal técnico.

b) Erakusketa-jarduerak ematen dituzten nekazarien edo abeltzainen ordutegi-kostuen gastuak.

b) Gastos de costes horarios imputados de personas agricultoras o ganaderas que impartan las actividades demostración.

c) Desplazamendu-gastuak.

c) Gastos de desplazamiento.

d) Jarduerarekin lotutako gastuak (gasolioa, ongarriak, tratamenduak...)

d) Gastos relacionados con la actividad (gasoil, abonos, tratamientos...)

e) Jarduera hedatu eta sustatzeko gastuak.

e) Gastos de difusión y promoción de la actividad.

2.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

2.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes

3.– Dirulaguntza jaso dezaketen gastuetan, erosketa-kostua inoiz ez da izango merkatuko balioa baino handiagoa.

3.– En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

35. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 35.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Erakutsi beharreko teknikaren/prozesuaren/ekintzaren berrikuntza-maila. Gehienez ere 50 puntu emango dira.

a) Grado de innovación de la técnica/proceso/acción a mostrar. Se asignarán hasta un máximo de 50 puntos.

b) Xede-publikoa osatzen duten pertsonen profila. Gehienez ere 20 puntu emango dira.

b) Perfil de las personas que constituyen el público objetivo. Se asignarán hasta un máximo de 20 puntos.

c) Erakusketa garatzen duten pertsonen esperientzia eta prestakuntza. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

c) Experiencia y formación de las personas que desarrollan la demostración. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

d) Proposamenaren genero-ikuspegia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

d) Visión de género de la propuesta. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

36. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 36.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako jarduera bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta jarduera bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, jarduera bakoitzeko 1.500 euroko mugarekin.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada una de las actividades seleccionadas como beneficiarias, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por actividad del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 1.500 euros por actividad.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
EKOIZPEN EKOLOGIKORA ALDATZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA INTEGRALA
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

37. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 37.– Objeto y finalidad.

Kapitulu honen xedea da ustiategi osoa edo zati bat ekoizpen ekologikora aldatzeko aukera planteatzen duten ustiategiei ibilbide horretan laguntzeko etengabeko laguntza ematen dieten zerbitzuen laguntzak arautzea. Ustiategiak planteamendua egiten duenetik aldaketaren aldia amaitu eta bost urtera arte hartzen du, eta lagun egiteko urte horiek guztiak lagundu ahal izango dira diruz.

Es objeto del presente capítulo regular las ayudas a los servicios de acompañamiento continuado para apoyar a explotaciones que se planteen el paso de parte o la totalidad de la explotación a producción ecológica en este trayecto. Abarca desde el momento en el que la explotación hace el planteamiento hasta cinco años después de que haya acabado el período de conversión y podrán subvencionarse todos estos años de acompañamiento.

38. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 38.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira, pertsona fisikoak edo juridikoak, nekazaritza-alorreko kooperatibak edo bestelako elkarte batzuk barne hartuta, baldin eta, besteak beste, sektoreko aholkularitza edo informazioa eta laguntza emateko helburua badute, baita esperientzia egiaztatua ere ekoizpen ekologikoren alorrean.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras entidades asociativas agrarias, que tengan entre sus finalidades el asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan acreditada experiencia en la producción ecológica.

Pertsona juridikoen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

39. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 39.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, aurkeztu beharreko proiektuan zehaztuko diren honako baldintza hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos, que se indicarán en el proyecto presentado:

1.– Nekazaritza-ustiategien titularrei emandako zerbitzuak baino ez dira diruz lagunduko, betiere, baldin eta aholkularitza-zentroak emandako agiri bidez egiaztatzen badute ustiategi osoa edo zati bat ekoizpen ekologikora aldatzeko konpromisoa.

1.– Solo serán subvencionables los servicios prestados a titulares de explotaciones agrarias que certifiquen mediante documento emitido por el centro de asesoramiento el compromiso de acometer la conversión de todo o parte de su explotación a producción ecológica.

2.– Zerbitzua ematen duten erakundeek baliabide materialak eta langile kualifikatuak izan behar dituzte, aldian behin prestakuntza jasotzen dutenak eta aholkularitzaren arloan esperientzia eta fidagarritasuna dutenak.

2.– Las entidades prestadoras del servicio deben contar con medios materiales y personal cualificado que reciba formación periódica y que disponga de experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento.

3.– Zerbitzua ematen duten pertsonek trebakuntza eta esperientzia egiaztatua izan beharko dute, hau da:

3.– El personal que preste el servicio deberán contar con una capacitación y experiencia contrastada, a saber:

a) Titulazioa nekazaritza-alorrean eta antzekoetan.

a) Titulación en materias agrarias y afines.

b) Ekoizpen ekologikoko titulazio espezifikoa.

b) Titulación específica en producción ecológica.

Kasu batzuetan, zerbitzua ematen duen pertsonaren gaitasun espezifikoa esperientzian oinarrituta egiazta daiteke, edo ekoizpen ekologikoaren arloan ospe handia duten argitalpenen bidez dokumentatuta.

Eventualmente puede certificarse la capacitación específica de la persona prestadora del servicio basado en experiencia y/o documentado a través de publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la producción ecológica.

4.– Erakundeak zerbitzua emateko plan bat aurkeztu beharko du, eta bertan metodologia zehaztu beharko du, aholkatu beharreko ustiategien ezaugarrien arabera (esperientzia, ekoizpen-orientazioa, hedadura, etab.).

4.– La entidad deberá presentar un plan para la prestación del servicio en el que detalle la metodología en función de las características de las explotaciones a asesorar (experiencia, orientación productiva, dimensión).

40. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 40.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan eta emateko ebazpenean edo hark izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa-kostuak ezingo du inoiz gainditu merkatuko balioa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Serán gastos subvencionables:

a) Teknikariengatiko gastuak.

a) Gastos de personal técnico.

b) Desplazamendu-gastuak.

b) Gastos de desplazamiento.

c) Material-gastuak eta funtzionamendu-gastuak.

c) Gastos de material y de funcionamiento.

3.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

41. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 41.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Zerbitzua emateko aurkeztutako planerako proposamenaren kalitatea. Gehienez ere 40 puntu emango dira.

a) Calidad de la propuesta del plan de prestación de servicio presentado. Se asignarán hasta un máximo de 40 puntos.

b) Ustiategiaren azpisektorearen garrantzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

b) Relevancia del subsector al que pertenece la explotación. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

c) Zerbitzu-emaileen esperientzia eta prestakuntza. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

c) Experiencia y formación del personal prestador del servicio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

d) Zerbitzua emateko eskura dauden baliabide materialak. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

d) Recursos materiales disponibles para la prestación del servicio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

e) Aholkularitza-taldean emakumeen presentzia gutxienez orekatua izatea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

e) Presencia al menos equilibrada de mujeres en el equipo asesor. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

42. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 42.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako jarduera bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta jarduera bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, 1.500,00 euroko mugarekin urtean eta laguntzan parte hartzen duen ustiapen bakoitzeko.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada una de las actividades seleccionadas como beneficiarias, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por actividad del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 1.500,00 euros por año y explotación que participa en el acompañamiento.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
EKOIZPEN EKOLOGIKOAN ESPEZIALIZATUTAKO AHOLKULARITZA
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

43. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 43.– Objeto y finalidad.

Kapitulu honen xedea hau da: ekoizpen ekologikoan ziurtatutako nekazaritza-ustiategietako titularrei emandako aholkularitza-zerbitzu espezializatu eta puntualetarako laguntzak arautzea, izaera berritzaileagatik, jakintzaren alderdi espezifikoagatik edo beste arrazoi batzuengatik aholkularitza-zerbitzu jarraituek eman ezin dituzten gaiak ebazteko.

Es objeto del presente capítulo regular las ayudas a los servicios de asesoramiento especializado y puntual prestados a titulares de explotaciones agrarias certificados en producción ecológica para resolver cuestiones que bien por su carácter innovador, por lo específico del conocimiento o por otras razones no pueden ser prestadas por los servicios continuados de asesoramiento.

44. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 44.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira, pertsona fisikoak edo juridikoak, nekazaritza-alorreko kooperatibak edo bestelako elkarte batzuk barne hartuta, baldin eta, besteak beste, sektoreko aholkularitza edo informazioa eta laguntza emateko helburua badute, baita esperientzia egiaztatua ere ekoizpen ekologikoren alorrean.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras entidades asociativas agrarias, que tengan entre sus finalidades el asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan acreditada experiencia en la producción ecológica.

Pertsona juridikoen kasuan, mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, 702/2014 Erregelamenduaren (EB) 1. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014.

45. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 45.– Requisitos específicos.

Agindu honen 4. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Zerbitzu hori ematen duten pertsonek trebakuntza eta esperientzia egiaztatua izan beharko dute, hau da:

1.– Las personas que presten este servicio deberán contar con capacitación y experiencia contrastada, a saber:

a) Titulazioa nekazaritza-alorrean eta antzekoetan.

a) Titulación en materias agrarias y afines.

b) Titulazio espezifikoa ekoizpen ekologikoan.

b) Titulación específica en producción ecológica.

Kasu batzuetan, zerbitzua ematen duen pertsonaren gaitasun espezifikoa egiaztatzeko beste modu batzuk ere egongo dira, hala nola esperientzian oinarrituta, eta/edo ekoizpen ekologikoaren arloan ospe handia duten argitalpenen bidez dokumentatuta.

Eventualmente puede certificarse la capacitación específica de la persona prestadora del servicio basado en experiencia y/o documentado a través de publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la producción ecológica.

2.– Erakundeak zerbitzua emateko plan bat aurkeztu beharko du, premia justifikatzeko eta jarraitu beharreko metodologia azaltzeko.

2.– La entidad deberá presentar un plan para la prestación del servicio en el que justifique la necesidad y exponga la metodología a seguir.

46. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 46.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan eta emateko ebazpenean edo hark izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa-kostuak ezingo du inoiz gainditu merkatuko balioa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Serán gastos subvencionables:

a) Teknikariengatiko gastuak.

a) Gastos de personal técnico.

b) Desplazamendu-gastuak.

b) Gastos de desplazamiento.

c) Material-gastuak eta funtzionamendu-gastuak.

c) Gastos de material y de funcionamiento.

3.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes

47. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 47.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Zerbitzua emateko aurkeztutako planaren kalitatea. Gehienez ere 40 puntu emango dira.

a) Calidad de la propuesta del plan de prestación del servicio presentado. Se asignarán hasta un máximo de 40 puntos.

b) Ustiategiaren azpisektorearen garrantzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

b) Relevancia del subsector al que pertenece la explotación. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

c) Zerbitzu-emaileen esperientzia eta prestakuntza. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

c) Experiencia y formación del personal prestador del servicio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

d) Zerbitzua emateko eskura dauden baliabide materialak. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

d) Recursos materiales disponibles para la prestación del servicio. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos

e) Aholkularitza-taldean emakumeen presentzia gutxienez orekatua izatea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

e) Presencia al menos equilibrada de mujeres en el equipo asesor. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

48. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 48.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako jarduera bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta jarduera bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, 1.500 euroko mugarekin erakunde bakoitzeko.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada una de las actividades seleccionadas como beneficiarias, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por actividad del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 1.500 euros por entidad.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
EKOIZPEN KONBENTZIONALEKO NEKAZARITZA-USTIATEGIAK EKOIZPEN EKOLOGIKORA ALDATZEKO PROIEKTUAK GARATZEA
DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA CONVERSIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS CON UNA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL A ECOLÓGICA

49. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 49.– Objeto y finalidad.

Kapitulu honen xedea zera da, nekazaritza-ustiategietarako laguntzak arautzea, ekoizpen-eredu konbentzionaletik ekoizpen-eredu ekologikora aldatzea (dela ekoizpena oso-osorik dela partzialki) ahalbidetuko dieten neurriak hartu eta ezartzeko proiektuak gauzatzeko laguntzak, hain zuzen. Azken helburua nekazaritza-ustiategiak ekoizpen ekologikoaren ziurtagiria eskuratzea da. Beraz, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak eskatutako memoriaren eskakizunetara egokitu behar dira gidaliburuok (https://ekolurra.eus/eragileak-ekolurra/)

Es objeto del presente capítulo regular las ayudas a la ejecución de proyectos para la adopción y establecimiento de medidas que permitan a explotaciones agrarias someterse a un proceso de conversión de modelo de producción convencional a ecológico de la totalidad o de parte de su producción. El objetivo final es la certificación de la explotación agraria en Producción ecológica. Deben por tanto ajustarse a las exigencias de la memoria exigida por el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (https://www.ekolurra.eus/es/operadoras/)

50. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 50.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira nekazaritza-ustiategietako titularrak, baldin eta nekazaritza-ustiategiaren zati bat edo ustiategia oso-osorik ekoizpen ekologikora aldatzeko prozesuaren eraginpean jarri nahi badute.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, las personas titulares de explotaciones agrarias que quieran someter a parte o a toda su explotación agraria a un proceso de conversión hacia la producción ecológica.

51. oinarria.– Baldintza espezifikoak.

Base 51.– Requisitos específicos.

Agindu honen 4. oinarriko baldintza orokorrak ez ezik, honako baldintza hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Aldatu nahi diren nekazaritza-ustiategiak Nekazaritza Ustiategien Erregistroan edo legez dagokion erregistro ofizialean inskribatuta egon beharko dira.

1.– Las Explotaciones agrarias objeto de conversión deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) o en el registro oficial que legalmente corresponda.

2.– Nekazaritza-ustiategiak ziurtagiri ekologikoa eskuratzeko gauzatu beharreko faseak eta neurriak zehaztuko dituen proiektua aurkeztu beharko da. Era berean, proiektuan deskribatu egingo dira zer helburu eta emaitza espero diren eta aurrekontu arrazoitu batekin jarraitu beharreko lan-metodologia.

2.– Deberá presentarse el proyecto en el que se especificará las fases y medidas que tiene que dar la explotación agraria para dar el paso hacia la certificación ecológica. Asimismo, se describirán en el proyecto cuáles son los objetivos y resultados esperados y la metodología de trabajo a seguir con un presupuesto razonado.

3.– Ustiategiaren titularrak/ek aldaketa-azterlanaren emaitzara sarbide publikoa izateko konpromisoa hartzen du(te), eta Eusko Jaurlaritzak ezarriko du azterlana argitaratzeko eta zabaltzeko modurik egokiena.

3.– La o las personas titulares de la explotación se comprometen a permitir el acceso público al proyecto de conversión realizado pudiendo el Gobierno Vasco establecer la forma más adecuada de publicación y difusión del mismo.

52. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 52.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan eta emateko ebazpenean edo hark izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa-kostuak ezingo du inoiz gainditu merkatuko balioa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Serán gastos subvencionables:

a) Langileengatiko gastuak.

a) Gastos de personal.

b) Material-gastuak eta funtzionamendu-gastuak.

b) Gastos de material y gastos de funcionamiento.

c) Hertsiki aldaketarekin lotuta dauden inbertsioengatiko gastuak.

c) Gastos de inversiones estrictamente ligadas a la conversión.

3.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

53. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 53.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Aurkeztutako proiektua irizpide hauen arabera baloratuko da:

El proyecto presentado será valorado en relación con los siguientes criterios:

a) Aldaketa-proiekturako proposamenaren kalitatea eta ustiategiak etorkizunean ekoizpen ekologikoa mantentzearen bideragarritasuna. Gehienez ere 50 puntu emango dira.

a) Calidad de la propuesta del proyecto de conversión y su viabilidad para el mantenimiento de la explotación en producción ecológica en el futuro. Se asignarán hasta un máximo de 50 puntos.

b) Proiektuaren xede den azpisektorearen garrantzia. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

b) Relevancia del subsector objeto del proyecto. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

c) Proiektua garatzeko eskuragarri dauden giza baliabideak eta baliabide materialak: Gehienez ere 20 puntu emango dira.

c) Recursos personales y materiales disponibles para el desarrollo proyecto: se asignarán hasta un máximo de 20 puntos.

e) Aldatu beharreko nekazaritza-ustiategiaren titulartasunean gutxienez presentzia orekatua izatea. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

e) Presencia al menos equilibrada en la titularidad de la explotación agraria a transformar. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

54. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 54.– Cuantificación de la ayuda.

Onuradun gisa hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Horren arabera, kapitulu honetarako ezarritako eta 3.2 oinarrian aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, eta proiektu bakoitzeko laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 izango da, 60.000 euroko mugarekin proiektu pilotu eta azterketa bakoitzeko.

Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados como beneficiarios, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para este capítulo y prevista en la base 3.2, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, siendo el porcentaje máximo de la ayuda por proyecto del 100 % del coste subvencionable, con un límite de 60.000 euros por proyecto piloto y estudio.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental