Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

180. zk., 2021eko irailaren 9a, osteguna

N.º 180, jueves 9 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
4690
4690

AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa.

ORDEN de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeak Zioen Azalpenean adierazten duenez, eraikinak birgaitzea eta hiri-eremuak berroneratzea ekintza publiko bat da,- hitzartua, jakina -, lehentasunezkoa etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidearekin duen loturari dagokionez, eta ingurumen eta gizarte aldetik jasangarriagoa da lurzoru-azalera berrien hedapen eta kontsumo itzulezina baino. Horrela, Euskadin finkatu egin da etxebizitza-politiken tradizio historikoa, egungo etxebizitza eta eraikinen parkea birgaitzea bultzatu eta sustatzea printzipio gidari eta oinarrizko gisa hartu baitute.

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, señala en su Exposición de Motivos que la rehabilitación de edificios y regeneración de áreas urbanas se convierte en una acción pública, obviamente concertada, prioritaria en su relación con el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, resultando ambiental y socialmente más sostenibles que la expansión y consumo irreversible de nuevas superficies de suelo. De esta forma se consolida en Euskadi la tradición histórica de las políticas de vivienda que han adoptado como un principio rector y básico el impulso y el fomento de la rehabilitación del parque existente de viviendas y edificios.

Tradizio luzea duen arren, ohartarazi behar da etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko jarduketak bilakaera garrantzitsua eta beharrezkoa izan duela. Izan ere, higiezinen kontserbazio tradizionalarekin batera, azken urteotan eraikinen irisgarritasun-baldintzak eta energia-efizientzia hobetzea dakarten erronkak gehitu dira, eta hori Europako azken eta oraintsuko zuzentarauekin lotu behar da, energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murriztea sustatzen baitute, baita energia berriztagarrien erabilera areagotzea ere, erregai fosiletatik datozen energiekiko mendetasun txikiagoa izateko. Hori guztia, eskura dauden baliabideak errespetatzearen ikuspegitik egin beharra dago, etorkizuneko belaunaldien garapena arriskuan jarri gabe.

A pesar de su dilatada tradición, se debe advertir que la actividad de rehabilitación en viviendas y edificios ha sufrido una importante y necesaria evolución en la que, a la tradicional conservación de los inmuebles, se han sumado estos últimos años los retos que implican la mejora de las condiciones de accesibilidad y la mejora de la eficiencia energética de los edificios, lo que debe ponerse en conexión con las últimas y recientes directivas europeas que preconizan la reducción del consumo energético y de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como el incremento de la utilización de las energías renovables para tener una menor dependencia de energías procedentes de combustibles fósiles, todo ello bajo la perspectiva de respetar los recursos disponibles sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.

Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legean, betebehar berriak esleitzen zaizkie bizitegi-izaerako eraikinei. Hori beste urrats bat izan zen berriki onartu diren Klima Aldaketari buruzko legeek, bai estatu mailan, bai Europa mailan, bultzatu berri duten bide horretan, eta, ondorioz, 2030erako eta 2050erako klima-konpromisoak gorantz berregokitu dira.

La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca en el que se atribuyen nuevas obligaciones a los edificios de carácter residencial, fue un paso más en este camino que se acaba de ver fuertemente impulsado por las Leyes de Cambio Climático recientemente aprobadas, tanto a nivel estatal como europeo, con el subsiguiente reajuste al alza en los compromisos climáticos para 2030 y 2050.

Azken hiru urteetan, Europan gomendatutako eraberritze gehienak abiarazi dira. Bereziki, estatuan Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratua (PNIEC) onartu zen, 2050erako klima-neutraltasuna lortzeko ibilbide-orria izan nahi duena. Autokontsumoa energia berriztagarriekin garatzeko oztopoak ere kendu ziren («eguzki-zerga» gisa ezagutzen da).

Durante los últimos tres años, se han puesto en marcha buena parte de las reformas recomendadas a nivel europeo. En particular, se adoptó a nivel estatal el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se pretende sea la hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el horizonte 2050. Se eliminaron también los obstáculos para el desarrollo del autoconsumo con energías renovables (conocido como «impuesto al sol»).

Argi geratu da birgaitze-jarduera ikuspegi integral batetik sustatzea, eta ez soilik energia-efizientzian oinarrituta, giltzarria dela energiaren, klimaren eta digitalizazioaren arloko konpromiso europarrak eta nazionalak betetzeko, baita eraikuntzaren eta higiezinen sektorea suspertzeko eta eraldatzeko ere.

Ha quedado evidenciado que impulsar la actividad de rehabilitación con una visión integral y no solo basada en la eficiencia energética, es una pieza clave en el cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digitalización y en la reactivación y transformación del sector de la construcción e inmobiliario.

Bada garaia ahaleginak bikoizteko; beraz, araudi berri honekin datorren birgaitze-bolada erraztu eta mantendu nahi dugu. Horrek esan nahi du, gure kasuan, gaur egun ditugun jarduketak bikoiztu egin behar ditugula (EAEko eraikinen % 1,5 dira urtean) 2021etik aurrera eta 2030erako mugan, eta, Estatuaren kasuan, hamar aldiz handitu behar dutela birgaitze-jardueraren egungo maila.

Es hora de redoblar esfuerzos, por lo que pretendemos con esta nueva normativa facilitar y sostener la oleada de rehabilitación que viene, y que en nuestro caso implica pasar a duplicar nuestras actuaciones de hoy en día (que son del 1,5 % de los edificios vascos anualmente) a partir de 2021 y en el horizonte 2030 y, para el caso estatal, multiplicar por diez su nivel actual de actividad rehabilitadora.

Eta, jakina, politika berri horren arrakastaren funtsezko elementua, praktikatzen ditugun laguntza publikoen ageriko indartzearekin batera, etxebizitzen eta eraikinen jabeak diren eta/edo etxebizitza eta eraikin horiek beren benetako birgaitze-eskariaren hartzaileak eta erabakitzaileak diren pertsonak dira, eta birgaitze horrek balio ekonomikoa, erosotasuna eta bizi-kalitatearen hobekuntza ekarri behar dizkie, inbertitzeko ahaleginaren ordain gisa.

Y, obviamente, el elemento central clave del éxito de esta nueva política, junto al potenciamiento evidente de las ayudas públicas que practicamos, son las personas que viven y/o son propietarias de las viviendas y edificios, receptoras y decisoras de su demanda efectiva de rehabilitación, que les debe reportar valor económico, confort y mejora de su calidad de vida como contrapartida a su esfuerzo inversor.

Arauaren helburua, beraz, eraikitako parkearen berritze-erritmoa nabarmen handitzea da, bideragarritasun tekniko eta finantzarioagatik epe ertainean eta luzean mantendu daitezkeen ereduen bidez, 2026ra arte geratzeko etorriko diren aparteko funts europarretatik haratago.

El objetivo de la norma es por tanto producir un sustancial incremento en el ritmo de renovación del parque edificado con modelos que, por su viabilidad técnica y financiera, se puedan sostener en el medio y largo plazo, más allá incluso de los fondos europeos extraordinarios que van a venir para quedarse hasta 2026.

Era berean, arau honetan eskaintzen dugun etxebizitza-parkea eta eraikinak berritzeak ikuspegi integralen aldeko apustua egiten du, energia-efizientzia eta energia-iturri berriztagarrien integrazioa hobetzearekin batera eraikinen bizigarritasuna, irisgarritasuna, kontserbazioa, erabilera-segurtasuna eta digitalizazioa ere hobetu daitezen.

Asimismo, la renovación del parque de vivienda y de edificios que facilitamos en la presente norma apuesta por enfoques integrales, de modo que la mejora de la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovable, se acompañe de una mejora de la habitabilidad, la accesibilidad, la conservación, mejora de la seguridad de utilización y la digitalización de los edificios.

Kontua ez da soilik energia-fakturak eta emisioak murriztea; aitzitik, berritzeak aukera asko sor ditzake, baita irismen handiko onura sozialak, ingurumenekoak eta ekonomikoak ere. Esku-hartze berarekin, eraikin osasungarriagoak, ekologikoagoak, irisgarriagoak, muturreko gertaera naturalekiko erresilienteak, elkarri lotuak eta elektromugikortasunerako birkarga-puntuak dituztenak lor daitezke.

No solo se trata de reducir las facturas de energía y las emisiones, sino que la renovación puede crear muchas posibilidades y generar beneficios sociales, ambientales y económicos de gran alcance. Con la misma intervención, se pueden lograr unos edificios más sanos, más ecológicos, más accesibles, resilientes a sucesos naturales extremos, interconectados y equipados con puntos de recarga para la electromovilidad.

Eraikinetan inbertitzeak ere estimulu oso beharrezkoa eman dezake eraikuntzaren ekosisteman eta ekonomia osoan. Berritzeko obrek eskulan handia behar dute, enplegua eta hornidura-kateei lotutako inbertsioak sortzen dituzte, askotan tokikoak, efizientzia handiko ekipoen eskaria sor dezakete energiaren eta baliabideen ikuspuntutik, eta epe luzerako balioa ematen diete jabetzei eta azpiegiturei.

Invertir en edificios puede insuflar también un estímulo muy necesario en el ecosistema de la construcción y en el conjunto de la economía. Las obras de renovación requieren mucha mano de obra, crean empleo e inversiones vinculadas a cadenas de suministro, a menudo locales, pueden generar demanda de equipos altamente eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, y aportan valor a largo plazo a las propiedades e infraestructuras.

Europak aukera paregabea du orain berrikuntza klima-neutraltasunari zein berreskurapen eta eraldaketari mesede egingo dien estrategia bihurtzeko. Next Generation EU Batasunaren berreskuratze-tresnak, 2021-2027 aldirako Batasunaren urte anitzeko finantza-esparruarekin batera, aurrekaririk gabeko baliabide-bolumena emango du, eta baliabide horiek berreskurapena eta eraldaketa, erresilientzia eta gizarteratze handiagoa aktibatzeko ere erabil daitezke. Aldi berean, energia-efizientziari eta irisgarritasunari heltzeak eraikinak egokiagoak eta jasangarriagoak izatea eragiten du, biztanleriaren zahartzearen testuinguruan.

Europa tiene ahora una oportunidad única para hacer de la renovación una estrategia que beneficie tanto a la neutralidad climática como a la recuperación y transformación. El instrumento de recuperación de la Unión Next Generation EU, junto con el marco financiero plurianual de la Unión 2021-2027, proporcionarán un volumen de recursos sin precedentes, que también pueden utilizarse para activar la recuperación y transformación, la resiliencia y una mayor inclusión social. Abordar al mismo tiempo la eficiencia energética y la accesibilidad hace que los edificios sean más idóneos y sostenibles en el contexto del envejecimiento de la población.

Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzea benetan sustatzeko, eraikinen kontserbazioaren, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren helburu hirukoitzean, funtsezkoa da zenbait tresna edukitzea, hala nola Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT), Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 52. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko EITen nahitaezko edukiak arautzen dituen uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuan arautua. Eta helburu hirukoitz horren ondorioz, administrazio publikoek etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko egiten duten ohiko sustapen-jarduera ere birbideratu behar da.

Para el fomento efectivo de la rehabilitación de viviendas y edificios, en su triple objetivo de la conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios, resulta fundamental contar con instrumentos como la Inspección Técnica de la Edificación regulada en el artículo 52 de la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda del País Vasco y el Decreto 117/2018 de 24 de julio por el que se regula sus contenidos obligatorios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y de forma consecuente a este triple objetivo también se debe redirigir la tradicional actividad de fomento de las Administraciones Públicas para la intervención de rehabilitación en viviendas y edificios.

2021-2023 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak helburu horietan eragingo du, eta bereziki nabarmenduko ditu bizitegi-eraikinak irisgarritasun unibertsalaren printzipiora egokitzera bideratutako jarduketak eta energia-efizientziaren arloko neurrien sustapena. Horretarako, gainera, neurri handiagoan azpimarratu behar dira jabeen erkidegoen alde ematen diren laguntzak – hobekuntzek zerbitzatutako elementuen kopurua kontuan hartuta –, eta ahaztu gabe baliabide gutxien dituzten pertsonentzako laguntzekin jarduketak intentsitate handiagoz lagundu behar direla.

El Plan Director de Vivienda 2021-2023 va a incidir precisamente en estos objetivos, destacando especialmente la necesidad de reforzar aquellas actuaciones dirigidas a adaptar los edificios residenciales al principio de accesibilidad universal y el fomento de las medidas en materia de eficiencia energética. Para ello se hace además preciso incidir en mayor medida en aquellas ayudas que se otorgan a favor de las comunidades de personas propietarias – considerando el número de elementos servidos por las mejoras – y sin olvidar la necesidad de acompañar con mucha mayor intensidad las actuaciones con las ayudas a las personas con menos recursos.

Arau honen helburu nagusietako bat birgaitzeko laguntzak arautzen dituen 2006ko araudia eguneratzea da, nahiz eta aldaketa puntual batzuk egin diren ondoren, bizitegi-eraikinei eragiten dieten programak bakar batean txertatuz eta horien edukiak hurbiltzen saiatuz.

Uno de los objetivos principales de esta norma es actualizar la normativa reguladora de las ayudas a la rehabilitación fechada en 2006, aunque con varios cambios en cascada puntuales posteriores, incorporando en una sola los programas que afectan a edificios residenciales y procurando la aproximación de sus contenidos.

Horrek esan nahi du eraikinen birgaitze integral eta efizientearen arloko programaren urteko deialdiak desagerrarazi behar direla (garai bateko Renove Birgaitzeko Planaren 4. programa), eta, horrela, irekita geratzen da laguntzak etengabe eskuratzeko aukera, garai bateko 1. programarekin gertatzen den bezala. Baita bizitegi-eraikinetan energia-efizientzia eta, bereziki, irisgarritasuna errazteko finantza-tresna egokiak diseinatzea ere.

Esto implica hacer desaparecer las convocatorias anuales del programa de rehabilitación integral y eficiente de edificios (antiguo programa 4 del Plan Renove Rehabilitación) quedando así abierta la posibilidad de acceso permanente a las ayudas, tal y como ocurre con el asimismo antiguo programa 1. También el diseño de instrumentos financieros adecuados para favorecer la eficiencia energética y, especialmente, la accesibilidad a los edificios residenciales.

Horretarako, etxebizitza-eraikinetan esku hartzearekin zerikusia duten programen araubidea bateratzea bilatu da, ahalik eta tratamendurik arruntena emanez eta, aldi berean, bakoitzaren berezitasuna zainduz.

A estos efectos, se ha buscado la uniformización del régimen de los distintos programas que tienen relación con la intervención en los edificios de viviendas, dándoles un tratamiento lo más común posible y preservando a la vez la singularidad propia de cada uno.

Helburu horrekin, orain sustapeneko araubide juridikoa hiru obra-motatan egituratzen da: 1) eraikinetako elementu pribatiboetako eta familia bakarreko etxebizitzetako partikularren obrak; 2) eraikinetako elementu komunetan esku-hartze jakin batzuk egitea xede duten erkidegoen obrak; 3) etxebizitza-eraikinen birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrak, aurreko birgaitze integral eta efizientearen arloko programaren berezitasuna jasoz, berrikuntza garrantzitsu batekin: esku-hartze integrala egiten duten eraikinetara hedatzen ditu bere onurak, eta ezabatu egiten du orain arte eraikin-multzoei aplikatzeko eskatzen zen betekizuna.

Con este objeto, ahora el régimen jurídico de fomento se estructura en tres tipos de obras; 1) obras particulares en elementos privativos de edificios y en viviendas unifamiliares, 2) obras comunitarias que tienen por objeto determinadas intervenciones en los elementos comunes de los edificios y 3) obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente de los edificios de viviendas recogiendo la singularidad del anterior programa de rehabilitación integral y eficiente, con la importante novedad de que extiende sus beneficios a los edificios que acometan una intervención integral, eliminando el requisito hasta ahora exigible de su aplicación a conjuntos edificatorios.

Horretarako, Aginduaren edukiak sei kapitulutan egituratzea proposatu da. Lehenengo hirurak hiru jarduketa babesgarrien motei aplika dakizkieke. Laugarrena hiru ataletan banatuta dago eta, laguntzen araubide zehatza ezartzen du jarduketa mota bakoitzerako – partikularren obrak etxebizitzetan, lokaletan eta familia bakarreko etxebizitzetan, erkidegoen obrak eta birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrak –. Bosgarren kapituluak finantza-neurrien osagarritasun- eta bateragarritasun-araubidea ezartzen du. Azkenik, argitasun sistematikoa dela eta, azken kapitulua laguntzak emateko prozedurari buruzkoa da, Lurralde Ordezkaritzetan eta Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzan egin beharreko izapideak bereiziz. Nolanahi ere, programen arteko uniformizazioak programen eta esku hartzeko obren arteko bateragarritasun-araubidea argitzera ere behartzen du.

Para ello, se ha propuesto estructurar los contenidos de la Orden en seis capítulos. Los tres primeros son aplicables a los tres tipos de actuaciones protegibles. El cuarto, dividido en tres secciones, establece el régimen concreto de las ayudas de forma individualizada para cada tipo de actuación –obras particulares en las viviendas, locales y viviendas unifamiliares, obras comunitarias y obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente. El quinto capítulo establece el régimen de complementariedad y compatibilidad de las medidas financieras. Finalmente, por claridad sistemática, se dedica el último capítulo al procedimiento de concesión, separando los trámites que se han de seguir ante las Delegaciones Territoriales y ante la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura. En cualquier caso, la uniformización entre los programas también obliga a aclarar el régimen de compatibilidad entre los mismos y sus diferentes obras de intervención.

Berritasun nagusi gisa, lehen aipatu den moduan, etxebizitzen eta eraikinen birgaitze integral eta efizienterako programako laguntzak eskuratzeko deialdi espezifikoak desagertzeaz gain – orain araubide ireki etengabean ezarrita daude, harik eta aurrekontu-esleipena agortu arte –, 2021-2023 aldirako Gida Planaren aginduetan inspiratutako berritasunak nabarmendu behar dira. Berritasun horiek, funtsean, etxebizitzen eta bizitegi-eraikinen irisgarritasuna sustatzea eta dagozkien bi elementuengatiko laguntzak egituratzea eskatzen dute.

Como principales novedades, además de la previamente comentada de la desaparición de las convocatorias específicas para acceso a las ayudas propias del Programa de rehabilitación integral y eficiente de viviendas y edificios que ahora quedan establecidas en un régimen abierto continuo hasta el agotamiento de su consignación presupuestaria, se deben destacar aquellas novedades inspiradas en los mandatos del Plan Director 2021-2023, que fundamentalmente hacen necesario redundar en el fomento de la accesibilidad de viviendas y de los edificios residenciales y estructurar las ayudas en función de los elementos servidos por las respectivas actuaciones.

Irisgarritasunaren arloko sustapena indartzeko, finantza-araubide espezifiko bat eta irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezia eratu dira, laguntza arruntak finantzatzen ez duen obra-zatia estaltzeko 65 urtetik gorakoei eta/edo desgaitasuna dutenei, baita 12.000 eurora arteko urteko diru-sarrera haztatuak dituzten bizikidetza-unitateei ere (berritasuna), obraren kostuaren % 100era irits baitaitezke.

Para reforzar el fomento en materia de la accesibilidad, se configura un régimen financiero específico y una línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad para la cobertura de la parte de la obra no financiada por la ayuda ordinaria, a favor de las personas mayores de 65 años y/o con discapacidad, y de las unidades convivenciales con ingresos anuales ponderados de hasta 12.000 euros (que se añade novedosamente), que pueden alcanzar hasta el 100 % del coste de la obra.

Bestalde, jarduketak sustatzeko neurrietan zerbitzatutako etxebizitzen kopurua kontuan hartu behar denez, birgaitze integral eta efizientearen arloko programak jada ezartzen duenarekin bat, laguntzen onuradunek jaso beharreko gehieneko mugak egokitu behar izan dira, etxebizitza kopuruaren arabera haztatuz jabeen erkidegoentzat ezartzen ziren zenbatekoak. Horretarako, kalkulu-sistema bikoitza ezarri da, laguntzaren gehieneko zenbatekoaren parametro hori finkatzeko; orain, ohiko moduan, gehieneko zenbateko globala finkatuz kalkulatuko litzateke, bai erkidego osorako, bai zerbitzatutako etxebizitza bakoitzeko. Horrek, logikoa denez, 2021-2023 aldirako Gida Planean aurreikusitakoaren ildotik, jaso beharreko laguntzen gehikuntza ekarriko du.

Por otra parte, la necesidad de considerar en las medidas de fomento de las actuaciones el número de viviendas servidas, en coherencia con lo que ya venía estableciendo el programa de rehabilitación integral y eficiente, ha hecho preciso acomodar los topes máximos a percibir por las personas beneficiarias de las ayudas, ponderando en base al número de viviendas las cantidades que se establecían para comunidades de personas propietarias. Para ello se arbitra un doble sistema de cálculo con objeto de fijar este parámetro de cuantía máxima de ayuda; que ahora se calcularía mediante la ya tradicional fijación de una cantidad máxima global bien para toda la comunidad bien por cada vivienda servida. Ello, lógicamente, también va a suponer un incremento de las ayudas a percibir en línea con lo también previsto en el Plan Director 2021-2023.

Azkenik, Ezkerraldeko, Meatzaldeko, Enkarterriko eta Oiartzualdeko udalerriak biziberritzeari eta berroneratzeari buruz Eusko Legebiltzarrean adostutako estrategiarekin bat, xedapen iragankor bat gehitu da; horren bidez, aldi baterako zabaltzen da birgaitze integraturako laguntzen lehentasunezko araubidea, Lehentasunezko Jarduketa Eremutzat (LJE) jotzen diren udalerrietan kokatzen diren jarduketa babesgarrietara.

Finalmente, en línea con la estrategia acordada en el Parlamento Vasco en relación con la revitalización y la regeneración de los municipios de la Margen Izquierda, Meatzaldea, Enkarterri y Oarsoaldea, se incorpora una Disposición Transitoria donde se extiende de forma temporal el régimen preferente de ayudas a la rehabilitación integrada a las actuaciones protegibles que se ubiquen en los municipios que se declaren como Zonas de Actuación Prioritaria. (ZAP).

Arau berri hori baliatu da behar diren egokitzapenak egiteko, kontuan hartuta etxebizitza-eraikinetako energia-efizientziaren baldintzak hobetzeko jarduketak Europako funtsek finantzatuko dituztela ziurrenik, Next Generation EU ekimenaren bitartez eta/edo Euskadiko EGEF 2021-2027 aldirako Programa Eragilearen bitartez. Horrek berariazko tratamendua eskatzen du laguntza horietarako.

Se ha aprovechado esta nueva norma para realizar las adaptaciones precisas en la consideración de que las actuaciones referidas a la mejora de las condiciones de eficiencia energética en edificios de viviendas serán previsiblemente financiadas por fondos europeos, bien a través de la iniciativa Next Generation EU, y/o a través del Programa Operativo País Vasco FEDER 2021-2027, lo que exige un potencial tratamiento específico para estas ayudas.

Bestalde, argitze-ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan dirulaguntzen arloan indarrean dauden arau-aurreikuspenak sartu dira.

Por otra parte, por efectos aclaratorios, se han incorporado las previsiones normativas vigentes en materia de subvenciones dispuestas en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Era berean, aginduan sartu da herritarrek eskubidea dutela administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko, zerbitzu publikoetara jotzeko eta administrazio-prozedurak izapidetzeko, indarrean dagoen araudiaren arabera, hau da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.

Asimismo, se ha integrado en la Orden, el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, para acceder a los servicios públicos y para la tramitación de los procedimientos administrativos, a tenor de la normativa vigente, la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Laguntzen araubide hori Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak eskatzen duen bezala, eta arau horretan adierazitako edukiarekin. Bestalde, laguntza-araubide hori bateragarria da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluek ezarritakoarekin; beraz, ez dira Europar Batasuneko zuzenbidearekin bateraezinak diren estatu-laguntzak.

Este régimen de ayudas se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2024 del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. Por otro lado, este régimen de ayudas es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de modo que no se trata de ayudas de estado incompatibles con el derecho comunitario.

Horrenbestez, eta Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuak (Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) ematen didaten eskumena baliatuz, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren laguntzei eta dirulaguntzei aplika dakizkiekeen gainerako xedapenetan xedatutakoarekin bat, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da finantza-neurriak arautzea, nagusiki bizitegi-erabilera duten eraikinen eta haien elementu pribatiboen kontserbaziorako, kalitatea, irisgarritasuna eta jasangarritasuna (energia-efizientzia barne) hobetzeko esku-hartu eta birgaitzeko obrak exekutatzea xede duten jarduketei dagokienez.

Es objeto de esta Orden regular las medidas financieras de que son susceptibles las actuaciones que tengan como finalidad la ejecución de obras de intervención y rehabilitación para la conservación, la mejora de la calidad, de la accesibilidad y de la sostenibilidad, incluida la eficiencia energética, de los edificios de uso predominantemente residencial y de sus elementos privativos.

2. artikulua.– Finantza-neurriak.

Artículo 2.– Medidas financieras.

Agindu honen esparruan, honako hauek eman ahal izango dira:

En el marco de esta Orden se podrán conceder:

1.– 1. lerroa: partikularren obretarako finantza-neurriak. Birgaitzeko obrak edo esku-hartzeak familia bakarreko etxebizitzetan edo jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexu pribatuko eraikinen elementu pribatiboetan egiten direnean, bai etxebizitzetan, bai etxebizitza-erabilera duten lokaletan. Jarduketak honako hauek izan daitezke:

1.– Línea 1: medidas financieras para obras particulares. Cuando las obras o intervenciones de rehabilitación se efectúen en viviendas unifamiliares o en elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, tanto en las viviendas como en los locales que se destinen a vivienda. Las actuaciones podrán ser:

1. mota. Kontserbazio- eta bizigarritasun-obrak.

Tipo 1. Obras de conservación y habitabilidad.

2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak.

Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética.

3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak.

Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad.

4. mota. Eraikuntzaren akabera orokorra eraikuntza onaren printzipioetara egokitzeko obrak.

Tipo 4. Obras de adecuación del acabado general de la edificación a los principios de la buena construcción.

2.– 2. lerroa: erkidegoen obretarako finantza-neurriak. Birgaitzeko obrak edo esku-hartzeak bi familiako etxebizitzen edo etxebizitza atxikien eraikuntzako elementu komunetan, instalazioetan edo zerbitzu komunetan eta nagusiki etxebizitza-erabilera duten bizitegi kolektiboko eraikinetan egiten direnean, jabetza horizontaleko, higiezin-konplexu pribatuko edo titulartasun bakarreko araubidean. Jarduketak honako hauek izan daitezke:

2.– Línea 2: medidas financieras para obras comunitarias. Cuando las obras o intervenciones de rehabilitación se efectúen en elementos comunes de la construcción, instalaciones o servicios comunes de viviendas bifamiliares o adosadas y de edificios de tipología residencial colectiva con uso principal de vivienda, en régimen de propiedad horizontal, de complejo inmobiliario privado o de titularidad única. Podrán ser:

1. mota. Kontserbazio-, segurtasun- eta bizigarritasun-obrak.

Tipo 1. Obras de conservación, seguridad y habitabilidad.

2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak.

Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética.

3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak.

Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad.

3.– 3. lerroa: birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurriak. Birgaitze-obrek energia-efizientzian, irisgarritasunean eta suteetatik babesteko segurtasunean batera eta aldi berean esku hartzeko proiektu baten berezko irismen globala dutenean, gutxienez, etxebizitza-erabilera nagusia duen bizitegi-tipologia kolektiboko eraikin oso bat denean. Era berean, esku hartzeko proiektuek etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak jaso ahal izango dituzte.

3.– Línea 3: medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente. Cuando las obras de rehabilitación tienen un alcance global propio de un proyecto de intervención que abarca de forma conjunta y simultánea, la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad en caso de incendio de, al menos, un edificio completo de tipología residencial colectiva con uso principal de vivienda. Asimismo, los proyectos de intervención podrán contemplar actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas.

3. artikulua.– Finantza-neurrien motak.

Artículo 3.– Tipos de medidas financieras.

1.– Agindu honetan araututako finantza-neurriak dirulaguntzak izan daitezke edo ez:

1.– Las medidas financieras reguladas en esta Orden pueden tener naturaleza subvencional y no subvencional.

a) Honako hauek dira dirulaguntzak:

a) Tienen naturaleza subvencional:

– Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak edo laguntzak.

– Las subvenciones o ayudas a fondo perdido.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak mailegu kualifikatuen interes-tasa partzialki subsidiatzea.

– La subsidiación parcial por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco del tipo de interés de los préstamos cualificados.

b) Honako hauek ez dira dirulaguntzak:

b) Tienen naturaleza no subvencional:

– Kreditu-establezimenduek emandako mailegu kualifikatuak, interes-tasa, zenbatekoa, amortizazio-epea, gabealdia eta bermeak (hipoteka-mailegua barne) jasota; horiek abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuak (kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa dena) araututako finantza-lankidetzako hitzarmenean eta birgaitzeko finantza-tresna berezian hitzartzen dira.

– Los préstamos cualificados concedidos por los establecimientos de crédito, con el tipo de interés, cuantía, plazo de amortización y de carencia y garantías, incluida la hipotecaria, que se estipulan en el Convenio de colaboración financiera y en Instrumento financiero especial para la rehabilitación regulados por el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, o norma que lo sustituya.

2.– Arau honetan jasotako itzuli beharrik gabeko laguntzak eta, bereziki, energia-efizientzia hobetzeko dirulaguntzak EGEF funtsak (2021-2027 aldirako eta ondorengoetarako urte anitzeko finantza-esparrua exekutatuz), 2021-2026 aldirako Europako berreskuratze-tresnaren (Next Generation UE) ezohiko funtsek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Aurrekontu Orokorretatik datozen funts arruntek batera finantzatu ahal izango dituzte.

2.– Las ayudas a fondo perdido contempladas en esta norma y, especialmente, las subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, podrán estar cofinanciadas por el FEDER en ejecución del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 y posteriores, por los fondos extraordinarios del instrumento europeo de recuperación (Next Generation UE) para el periodo 2021-2026, y por los fondos ordinarios procedentes de los Presupuestos Generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Itzuli beharrik gabeko gainerako laguntzak, arau honek arautzen dituenak eta Europako funtsekin batera finantzatu ezin direnak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren funts arruntekin finantzatuko dira % 100ean.

El resto de ayudas a fondo perdido, reguladas por la presente norma, no cofinanciables con fondos europeos, serán financiadas al 100 % por fondos ordinarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Zerga-onurak.

Artículo 4.– Beneficios tributarios.

Agindu honetan araututako finantza-neurriak guztiz bateragarriak dira foru-ogasunek etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko jarduketei dagokienez ezartzen dituzten kenkariekin, hobariekin edo beste edozein zerga-onurarekin.

Las medidas financieras reguladas en esta Orden son plenamente compatibles con las deducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio tributario que establezcan las Haciendas Forales en relación con las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios residenciales.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Artículo 5.– Costes subvencionables.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoarekin bat, diruz lagundu daitezkeen kostuak etxebizitza, lokal edo eraikinetako elementu komun bakoitzaren jarduketa babesgarriak osatzen dituzten birgaitzeko obra eta esku-hartzeekin lotutako partida eta kontzeptu guztietara mugatzen dira.

1.– De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los costes subvencionables se limitan estrictamente al conjunto de partidas y conceptos que se relacionan con las obras e intervenciones de rehabilitación que constituyen las actuaciones protegibles de cada vivienda, local o de elementos comunes de los edificios.

2.– Esku-hartzearen barruan babesgarriak ez diren jarduketak sartzen direnean, diruz laguntzeko moduko kostutzat hartuko dira soilik finantza-neurrien lerro bakoitzerako deskribatutako jarduketa babestuei dagozkienak. Era berean, horrelako kasuetan, dirulaguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeagatik diruz lagun daitezkeen kostuekiko proportzionalak diren ordainsari teknikoak bakarrik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, obraren guztizko kostuari dagokionez.

2.– Cuando la intervención incluya actuaciones no protegidas, solo se considerarán costes subvencionables los relativos a las actuaciones protegidas descritas para cada línea de medidas financieras. Igualmente, en esos casos solo se considerarán subvencionables los honorarios técnicos proporcionales a los costes subvencionables por la ejecución de las actuaciones objeto de subvención respecto al coste total de la obra.

3.– Ez da diruz lagunduko lurzorua edo eraikinen zatiak erosteko kostua, birgaitze-jarduketak exekutatzeko beharrezkoa bada.

3.– No será subvencionable el coste de adquisición del suelo o de partes de los edificios que, en su caso, sea necesaria para la materialización de las actuaciones de rehabilitación.

6. artikulua.– Aurrekontu babesgarria.

Artículo 6.– Presupuesto protegible.

1.– Partikularren obretarako (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako (2. lerroa) finantza-neurrietan, aurrekontu babesgarritzat hartuko dira diruz lagun daitezkeen honako kostu hauei dagozkien partidak:

1.– En las medidas financieras para obras particulares (línea 1) y para obras comunitarias (línea 2), se considerarán presupuesto protegible las partidas correspondientes a los siguientes costes subvencionables:

a) Ordainsari profesionalen kostuak, obrak egiteko eta, hala badagokio, obrak zehazten dituen Eraikinen Ikuskapen Teknikoa idazteko laguntza teknikoaren kontratuan adierazitakoak, baita birgaitze-jarduketak kudeatzeaz zuzenean arduratzen diren finka-administratzaileen edo profesionalen ordainsariak ere.

a) Los costes de honorarios profesionales, señalados en el contrato de asistencia técnica para la ejecución de las obras y, en su caso, para la redacción de la Inspección Técnica del Edificio que determine las mismas, así como los honorarios de la administración de fincas o profesionales directamente encargados de la gestión de las actuaciones de rehabilitación.

b) Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua, obrak exekutatzeko kontratuan adierazitakoa.

b) El presupuesto de ejecución por contrata, señalado en el contrato de ejecución de las obras.

c) Birgaitze-jarduketa horrengatik ordaindutako gainerako eskubide, tasa eta prezio publikoak, baita Balio Erantsiaren gaineko zergaren kostua ere, onuradunek zerga hori jasaten dutenean eta hirugarrenei jasanarazi ezin dietenean.

c) Los demás derechos, tasas y otros precios públicos satisfechos por razón de la citada actuación de rehabilitación, así como el coste del Impuesto del Valor Añadido cuando el mismo sea soportado y no sea repercutible a terceros por las personas beneficiarias.

2.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurrietan (3. lerroa), aurrekontu babesgarritzat hartuko dira diruz lagun daitezkeen honako kostu hauei dagozkien partidak:

2.– En las medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), se considerarán presupuesto protegible las partidas correspondientes a los siguientes costes subvencionables:

a) Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteko eta obren zuzendaritza fakultatiborako ordainsari profesionalak, baldin eta horiek ezinbestekoak badira dirulaguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko, zergak kanpo utzi ondoren. Era berean, eta hala badagokio, Eraikinen Ikuskapen Teknikoa idazteko ordainsari profesionalen kostuak.

a) Los honorarios profesionales para la redacción de informes, certificaciones y proyectos y para la dirección facultativa de las obras, siempre que estos resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención, una vez excluidos los impuestos. Asimismo, y en su caso, los costes de honorarios profesionales para la redacción de la Inspección Técnica del Edificio.

b) Obrak gauzatzea, baldin eta ezinbestekoak badira dirulaguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko, behin zergak kenduta, proiektua onartu ondoren eta obra-amaierako ziurtagiriaren data baino lehen exekutatu, ziurtatu eta fakturatu badira.

b) La ejecución de las obras, siempre que resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención, una vez excluidos los impuestos, que hayan sido ejecutadas, certificadas y facturadas con posterioridad a la aprobación del proyecto y con anterioridad a la fecha del certificado final de obra.

3.– Aurrekontu babesgarria izango da itzuli beharrik gabeko laguntzen ehunekoak aplikatzeko oinarria, eta interes-tasen subsidiazioa kalkulatuko da. Mailegu kualifikatuen gehieneko zenbatekoa ere izango da.

3.– El presupuesto protegible constituirá la base sobre la que se aplicarán los porcentajes de las ayudas a fondo perdido y se calculará la subsidiación de tipos de interés. También constituirá el importe máximo de los préstamos cualificados.

7. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 7.– Dotación presupuestaria.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak urtero kontsignatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

1.– Las ayudas reguladas en esta Orden serán objeto de consignación anual en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko dagokion esleipena, edo, indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira, esleipen hori eguneratzetik ateratzen dena.

El volumen total de ayudas a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no excederá de la correspondiente consignación, o la que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Eskaerarik ez dagoelako edo betekizunak betetzen ez direlako adierazitako lerro edo azpilerroetako bati esleitutako zenbatekoa agortzen ez bada, soberako zenbatekoak beste esleipen-lerro edo -azpilerro bati esleitutako zenbatekoa handitu ahal izango du, Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen bidez eta aurkeztutako eskaera-kopuruaren arabera.

2.– En el caso de que, por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos, no se agotase la cantidad asignada para alguna de las líneas o sublíneas señaladas, la cantidad excedente podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea o sublínea de adjudicación, mediante resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Vivienda y en función del número de solicitudes presentadas.

3.– Lerro bakoitzera bideratutako laguntzak eta horiek osatzen dituzten funtsak finantzatzeko urtero esleitutako kredituen zenbatekoa agortutakoan, ez da laguntza berririk emango.

3.– Una vez agotado el importe de los créditos consignados anualmente para la financiación de las ayudas destinadas a cada línea y de los fondos que los complementan, no procederá la concesión de nuevas ayudas.

Hala ere, arau honetan jasotako araudiaren arabera erantzuteko betekizun guztiak betetzen dituzten eta baliabide ekonomikorik ez izateagatik soilik ukatzen diren eskaerak hurrengo ekitaldi ekonomikoan ebatzi ahal izango dira, baldin eta eskatzaileak laguntzen organo kudeatzaileari idazki bat bidaltzen badio, bere eskaerari baldintza berberetan eusteko asmoa adieraziz.

No obstante, las solicitudes que reúnan todos los requisitos para ser atendidas conforme a la regulación contenida en esta norma y sean denegadas únicamente por falta de recursos económicos, podrán ser resueltas en el ejercicio económico siguiente, siempre y cuando la persona solicitante dirija un escrito al órgano gestor de las respectivas ayudas, manifestando su intención de mantener su solicitud en las mismas condiciones.

4.– Zenbateko osoa handitu ahal izango da, baita laguntzak emateko prozedura bakoitzari esleitutako zenbateko zehatza ere, eskatutako laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren beste programa batzuk exekutatu ondoren agortu gabe geratu diren aurrekontu-baliabideen arabera, eta betiere laguntzen ebazpena eman baino lehen. Horrelakorik gertatuz gero, Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da.

4.– El importe global, así como la asignación concreta a cada uno de los procedimientos de concesión señalados en la presente Orden, podrán ser incrementados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros Programas del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y con carácter previo a la resolución de las mismas. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante la correspondiente resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Vivienda.

8. artikulua.– Kredituen publizitatea.

Artículo 8.– Publicidad de créditos.

1.– Urtero, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailburuaren agindu bidez, argitara emango dira lerro bakoitza finantzatzeko esleitutako kredituen zenbatekoak eta, hala badagokio, horiek osatzen dituzten funtsenak.

1.– Anualmente, y mediante orden de la Consejera o Consejero competente en materia de vivienda, se dará publicidad a los importes de los créditos consignados para la financiación de cada una de las líneas y, en su caso, de los fondos que los complementan.

2.– Era berean, hala badagokio, lerro bakoitzera bideratutako laguntzak finantzatzeko urteko kreditua eta laguntza horiek osatzen dituzten funtsak agortu direla jakinaraziko da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta. Urteko kreditua agortu izana argitaratu ondoren, aurrekontu-ekitaldi horretan ondoren aurkezten diren laguntza-eskaerak ukatu egin beharko dira, aurreko artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe.

2.– Asimismo, se hará público, en su caso, el agotamiento del crédito anual para la financiación de las ayudas destinadas a cada línea y de los fondos que las complementan, mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Una vez publicado el agotamiento del crédito anual, las solicitudes de ayudas que se presenten con posterioridad en dicho ejercicio presupuestario deberán denegarse sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.

II. KAPITULUA. PERTSONA ETA ERAKUNDE ONURADUNAK
CAPÍTULO II. PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS

9. artikulua.– Pertsona eta erakunde onuradunen betekizun orokorrak.

Artículo 9.– Requisitos generales de las personas y entidades beneficiarias.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan edo hori ordezten duen araudian jasotako egoeraren batean dauden pertsonek edo erakundeek ezin izango dituzte finantza-neurriak hartu; beraz, ezin izango dira onuradun izan.

1.– No podrán acceder a las medidas financieras ni, por tanto, obtener la condición de beneficiarias, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 párrafos 2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa que lo sustituya.

2.– Zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta dauden pertsona fisikoek edo juridikoek ezin izango dituzte finantza-neurriak eskuratu, ezta horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean daudenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedaturikoarekin bat.

2.– No podrán acceder a las medidas financieras las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Onuradun izateko debekurik ez dutela justifikatzeko, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.7 artikuluan eta administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera.

3.– La justificación de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, podrá realizarse mediante la presentación de una declaración responsable, en los términos previstos en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y en la normativa reguladoras del procedimiento administrativo común.

4.– Eskatzaileek egunean izan behar dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat.

4.– Las personas solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

10. artikulua.– Partikularren obrak (1. lerroa).

Artículo 10.– Obras particulares (línea 1).

1.– Birgaitzearen titulartzat eta finantza-neurrien onuraduntzat hartuko da pertsona fisikoa edo juridikoa, pribatua edo publikoa, ondasun-erkidegoa edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, nortasun juridikorik ez izan arren, jabe, errentari, gozamendun edo eskubide errealen titular edo familia bakarreko etxebizitza edo birgaitu beharreko eraikinaren elementu pribatiboak erabiltzeko eta aprobetxatzeko legitimatzen duen beste edozein eskubideren titular dena.

1.– Se considerará titular de la rehabilitación y beneficiaria de las medidas financieras, a la persona física o jurídica, privada o pública, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aunque carezca de personalidad jurídica, que ostente la condición de propietaria, arrendataria, usufructuaria, o titular de derechos reales o cualquier otro derecho que le legitime para el uso y aprovechamiento de la vivienda unifamiliar o de los elementos privativos del edificio a rehabilitar.

2.– Ezin izango da onuradun izan eraikina tolerantzia-egintza huts gisa erabiltzen duena, haren gaineko titulu juridikorik ez duela egiaztatu gabe.

2.– No podrá ser persona beneficiaria la que utilice el edificio como acto de mera tolerancia, sin acreditar ostentar título jurídico alguno sobre el mismo.

3.– Birgaitze-jarduketen titularra eraikinaren jabea ez denean, haren baimena aurkeztu beharko da, baita jabearen eta onuradunaren arteko berariazko akordioa ere, birgaitze-lanak nork ordainduko dituen zehazteko.

3.– En aquellas actuaciones de rehabilitación cuyo titular no sea la persona propietaria del edificio, será precisa la presentación de la autorización de esta, así como el acuerdo expreso entre la propietaria y la beneficiaria, sobre quién costeará las obras de rehabilitación.

4.– Etxebizitza birgaitu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekaritza-programetan gutxienez sei urtez sartu nahi duen onuradunak aldez aurretik formalizatu beharko du bere asmoa erantzukizunpeko adierazpen bidez, eta programa publikoak formalki onartu beharko du finantza-neurriak eskuratu ahal izateko.

4.– La persona beneficiaria que quiera incluir su vivienda, una vez rehabilitada, en los programas de intermediación en el mercado del alquiler del Gobierno Vasco por un periodo mínimo de seis años, deberá formalizar previamente su intención mediante declaración responsable y la misma deberá ser formalmente aceptada por el programa público para acceder a las medidas financieras.

11. artikulua.– Erkidegoen obrak (2. lerroa).

Artículo 11.– Obras comunitarias (línea 2).

1.– Honako hauek izango dira birgaitze-jarduketen titularrak eta 25. eta 27. artikuluetan ezarritako finantza-neurrien onuradunak:

1.– Serán titulares de las actuaciones de rehabilitación y beneficiarias de las medidas financieras establecidas en los artículos 25 y 27:

a) Pertsona fisiko edo juridikoak, pribatuak edo publikoak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, nortasun juridikorik ez izan arren, birgaituko den etxebizitzaren erabilera nagusia duen bizitegi kolektiboko eraikinaren jabe bakarra direnak.

a) las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aunque carezca de personalidad jurídica, que ostenten la condición de propietaria única del edificio de tipología residencial colectiva con uso principal de vivienda objeto de rehabilitación.

b) Jabeen erkidegoak, jabeen erkidegoen elkarteak eta etxebizitza-kooperatibak, Jabetza Horizontalaren Legean ezarritako moduan ordezkatuta egon beharko dutenak.

b) las comunidades de personas propietarias, las agrupaciones de comunidades de personas propietarias y las cooperativas de viviendas, que deberán estar representadas en los términos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra partaide duten jabeen erkidegoak ere finantza-neurrien onuradun izan daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasunekoak ez diren etxebizitzen eta erkidegoaren partaidetza-kuoten arabera, baina administrazio horrek ezin izango du dirulaguntzetatik eratorritako onuretan parte hartu.

Las comunidades de personas propietarias de las que forme parte la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco también podrán ser beneficiarias de las medidas financieras en función de las viviendas y de las cuotas de participación de la comunidad que no sean de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que esta pueda participar de los beneficios que se deriven de las ayudas.

c) Eraikuntza- eta zerbitzu-enpresak, eraikinen edo haien zati baten errentariak edo emakidadunak, birgaitze-jarduketak egiteko ahalmena badute eta eraikinaren jabearekin indarrean dagoen kontratuaren bidez edo horretarako emandako administrazio-ebazpenaren bidez egiaztatzen badute.

c) Las empresas constructoras y de servicios, las arrendatarias o concesionarias de los edificios, o de parte de los mismos, que dispongan de la facultad de acometer las actuaciones de rehabilitación y lo acrediten mediante contrato vigente con la propiedad del edificio o mediante una resolución administrativa dictada al efecto.

2.– Birgaitze-jarduketen titular eta 26. eta 27. artikuluetan aipatzen diren finantza-neurrien onuradun izango dira pertsona fisiko edo juridikoak, pribatuak edo publikoak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereiziak. Horiek, nortasun juridikorik izan ez arren, jabe, errentari, gozamendun, eskubide errealen titular edo birgaituko diren eraikinaren elementu pribatiboen (etxebizitzak edo lokalak izan) erabilera eta aprobetxamendurako legitimatzen dituen beste edozein eskubide duten titularrak izan behar dira, baldin eta, horretara behartuta egonda, dagokien kuotarekin parte hartzen badute erkidegoaren, eraikuntzaren, eraikinaren edo kide diren higiezin-multzoaren obren ordainketan.

2.– Serán titulares de las actuaciones de rehabilitación y beneficiarias de las medidas financieras a que se refieren los artículos 26 y 27, las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, ostenten la condición de propietarias, arrendatarias, usufructuarias, titulares de derechos reales o cualquier otro derecho que les legitime al uso y aprovechamiento de los elementos privativos del edificio a rehabilitar, tanto de viviendas, como de locales, siempre que, estando obligadas a ello, participen con la cuota que les corresponda, en el pago de las obras comunitarias, de la construcción, edificio o complejo inmobiliario del que formen parte.

Aipatutako banakako finantza-neurriak eskuratu ahal izateko, 9. eta 10. artikuluetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Para acceder a las medidas financieras individuales referidas deberán cumplir las condiciones establecidas en los artículos 9 y 10.

3.– Jarduketa babesgarrietan edozein tituluren bidez esku hartzen duten enpresa, erakunde edo sozietateak, onuradun izateaz gain, artikulu honetan aipatutako onuradunei emandako finantza-neurrien kudeaketan erakunde laguntzaile ere izan daitezke.

3.– Las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en las actuaciones protegibles, además de poder ser beneficiarias, también podrán ser entidades colaboradoras en la gestión de las medidas financieras otorgadas a las personas beneficiarias señaladas en este artículo.

12. artikulua.– Partikularren obretarako betekizun gehigarriak eta erkidegoen obren banakako finantza-neurriak.

Artículo 12.– Requisitos adicionales para las obras particulares y las medidas financieras individuales de las obras comunitarias.

1.– Birgaitzearen xede den eraikinean elementu pribatibo bat baino gehiago dituzten pertsona edo erakunde onuradunek partikularren obretarako finantza-neurriak (1. lerroa) edo erkidegoen obren banakako finantza-neurriak (2. lerroa) eskuratu ahal izango dituzte horietako bati dagokionez soilik.

1.– Las personas o entidades beneficiarias que dispongan de varios elementos privativos en el edificio objeto de rehabilitación podrán acceder a las medidas financieras para obras particulares (línea 1) o a las medidas financieras individuales de las obras comunitarias (línea 2) solamente en relación a una de ellas.

2.– Partikularren obrei finantza-neurriak (1. lerroa) eta erkidegoen obrei banakako finantza-neurriak (2. lerroa) emateko, ezinbestekoa izango da etxebizitza laguntza eskatzen duen pertsonaren edo erakundeen ohiko etxebizitza iraunkorra izatea, edo exekutatutako obraren ziurtagiria jaso eta gehienez ere 3 hilabeteko epean izatea.

2.– Para la concesión de medidas financieras a las obras particulares (línea 1) y medidas financieras individuales en las obras comunitarias (línea 2), será requisito necesario que la vivienda tenga la condición de vivienda habitual y permanente de la persona o personas o de los miembros de las entidades solicitantes de la ayuda, o que vaya a tenerla en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de la certificación de obra ejecutada.

Betekizun horretatik, honako hauek salbuetsita daude:

Se exceptúan de este requisito:

a) Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekaritza-programaren batean gutxienez sei urtez sartutako edo sartuko diren etxebizitzak.

a) Las viviendas incorporadas o que se vayan a incorporar a alguno de los programas de intermediación en el mercado del alquiler del Gobierno Vasco durante un plazo mínimo de seis años.

b) Errentamenduan edo prekarioan lagatako etxebizitzak.

b) Las viviendas cedidas en arrendamiento o precario.

c) Lan-, osasun- edo mendekotasun-arrazoiengatik aldi baterako jenderik gabe dauden etxebizitzak, modu justifikatuan, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 24. artikuluaren hirugarren paragrafoan edo hori ordezten duen araudian xedatutakoaren arabera.

c) Las viviendas desocupadas de forma temporal por razones laborales, de salud o dependencia de forma justificada, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo o normativa que la sustituya.

d) Indarrean dagoen araudian ezarritako irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituzten etxebizitzak, baldin eta mugikortasun murriztua edo desgaitasun sentsoriala duten desgaituek okupatzeari utzi badiote, indarreko araudian ezarritako irisgarritasun-baldintzak ez betetzeagatik.

d) Las viviendas que no cumplen los requisitos de accesibilidad establecidos en la normativa vigente y hayan sido desocupadas por personas discapacitadas con movilidad reducida o discapacidad sensorial por no cumplir esta los requisitos de accesibilidad establecidos en la normativa vigente.

e) Ezkontza-banaketa, dibortzioa edo izatezko bikotearen haustura dela-eta bikoteko kide bakar bati esleitutako etxebizitzak, esleipendun ez diren pertsonek etxebizitza abandonatu behar dituztenean.

e) Las viviendas adjudicadas a un solo miembro de la pareja en caso de separación matrimonial, divorcio o ruptura de pareja de hecho, cuando las personas no adjudicatarias tengan que abandonarlas.

f) Genero-indarkeriaren ondorioz edo behar bezala egiaztatutako antzeko arrazoi sozialen ondorioz abandonatutako etxebizitzak.

f) Las viviendas abandonadas a consecuencia de la violencia de género o de razones similares de índole social debidamente acreditadas.

3.– Birgaitzearen titular edo titularkide diren pertsona fisikoek (salbu eta birgaitutako etxebizitza Eusko Jaurlaritzak gutxienez sei urtez kudeatutako jenderik gabeko etxebizitzak erakartzeko programaren batean sartuko badute) honako muga hauek gainditzen ez dituzten urteko diru-sarrera haztatuak dituzten bizikidetza-unitateen parte izan behar dute:

3.– Las personas físicas titulares o cotitulares de la rehabilitación, excepto cuando vayan a incorporar la vivienda rehabilitada a alguno de los programas de captación de vivienda deshabitada gestionados por el Gobierno Vasco durante un plazo mínimo de seis años, deben formar parte de unidades convivenciales cuyos ingresos anuales ponderados no exceden de los siguientes límites:

– Mailegu kualifikatuak eskuratzeko, 39.000 euro.

– Para acceder a los préstamos cualificados, 39.000 euros.

– Itzuli beharrik gabeko laguntzak eta mailegu kualifikatuen interes-puntuen subsidioak eskuratzeko, 25.000 euro.

– Para acceder a ayudas a fondo perdido y a subsidios de puntos de interés de los préstamos cualificados, 25.000 euros.

4.– Urteko diru-sarrera haztatuak babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuan edo hori ordezten duen araudian xedatutakoaren arabera kalkulatuko dira.

4.– Los ingresos anuales ponderados se calcularán conforme a lo dispuesto en el Decreto 39/2008 de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, o normativa que lo sustituya.

5.– Birgaitu beharreko elementu pribatiboaren edo familia bakarreko etxebizitzaren jabekidetasun-egoeretan, jabekide guztiak birgaitze-jarduketa babestuaren titularrak izango dira, kapitulu honetan aurreikusitako betekizunak bete beharko dituzte eta bizikidetza-unitateko kidetzat hartuko dira diru-sarrera haztatuak kalkulatzeko.

5.– En situaciones de copropiedad sobre el elemento privativo o vivienda unifamiliar a rehabilitar, todas las personas copropietarias serán titulares de la actuación protegida de rehabilitación, deberán cumplir los requisitos previstos en este Capítulo y serán consideradas miembros de la unidad convivencial para el cálculo de los ingresos ponderados.

Salbuespen gisa, finantza-neurriei buruzko ebazpena emateko eskumena duen organoak aukera izango du alderdi hori kontuan ez hartzeko, jabekide guztiek elementu pribatiboa edo familia bakarreko etxebizitza erabiliko ez dutenean edo hori justifikatzen duten inguruabar bereziak daudenean, betiere interesdunek hala eskatzen badute, eta pertsona horiek egiaztatzen badute birgaitzearen titularra nor izango den, jabekide batek edo batzuek etxebizitza nola erabiliko duten, jabekideen beste kuota batzuen tamaina edo antzekoak.

Excepcionalmente, el órgano competente para resolver sobre las medidas financieras podrá no tener en cuenta este extremo, cuando el elemento privativo o vivienda unifamiliar no vaya a ser utilizado por todas las personas copropietarias o concurran especiales circunstancias que lo justifiquen, siempre que así sea solicitado por las personas interesadas, y estas acrediten, quién va a ser la persona titular de la rehabilitación, en función de circunstancias tales como la utilización de la vivienda por una o algunas personas copropietarias, el tamaño de las cuotas de propiedad, u otras análogas, que puedan apreciarse.

13. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrak (3. lerroa).

Artículo 13.– Obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

1.– Finantza-neurrien onuradun izango dira laguntza-lerro honen esparruan planteatutako esku-hartze proposamenen eremuko jabeen erkidegoak, baldin eta jarduketak beren kontura egiten badituzte.

1.– Serán beneficiarias de las medidas financieras las comunidades de personas propietarias que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas en el marco de esta línea de ayudas y que realicen a su costa las actuaciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra partaide duten jabeen erkidegoak ere finantza-neurrien onuradun izan daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasunekoak ez diren etxebizitzen eta erkidegoaren partaidetza-kuoten arabera, eta administrazio horrek ezin izango du dirulaguntzetatik eratorritako onuretan parte hartu.

Las comunidades de personas propietarias de las que forme parte la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco también podrán ser beneficiarias de las medidas financieras en función de las viviendas y de las cuotas de participación de la comunidad que no sean de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que esta pueda participar de los beneficios que se deriven de las ayudas.

2.– Era berean, onuradunak izan ahal izango dira udalak, toki-erakunde txikiak, etxebizitza-sozietate publikoak eta etxebizitzen sustatzaile publikoak, baldin eta jarduketen eremuan sartutako eraikinen jabe bakarrak badira eta haien xedea errentamendu babestua bada.

2.– Así mismo, podrán ser beneficiarias y beneficiarios los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotoras Públicas de Viviendas siempre y cuando sean propietarias únicas o propietarios únicos de los edificios incluidos en el ámbito de las actuaciones y su objeto sea el del arrendamiento protegido.

3.– Eraikuntza-enpresek, energia-zerbitzuetako enpresek, eraikinen edo horien zati bateko errentariek edo emakidadunek birgaitzeko jarduketei ekiteko ahalmena badute eta hori egiaztatzen badute eraikinaren jabearekin indarrean dagoen kontratuaren bidez edo horretarako emandako administrazio-ebazpenaren bidez.

3.– Las empresas constructoras, de servicios energéticos, arrendatarias o concesionarias de los edificios, o de parte de los mismos, que dispongan de la facultad de acometer las actuaciones de rehabilitación y lo acrediten mediante contrato vigente con la propiedad del edificio o mediante una resolución administrativa dictada al efecto.

4.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kasu honetan ere (3. lerroa), esku-hartzearen xede den eraikineko etxebizitzaren baten jabe, errentari, gozamendun edo eskubide errealen titular diren pertsonak edo etxebizitza hori erabiltzeko eta aprobetxatzeko legitimatzen dituen beste edozein eskubide duten pertsonak irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziaren onuradun izan ahal izango dira, 1. eta 2. lerroetako norbanakoen baldintza berberetan, mailegu kualifikatuen osagai espezifikoa barne.

4.– También para este caso de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), las personas que ostenten sobre alguna de las viviendas del edificio objeto de intervención la condición de propietarias, arrendatarias, usufructuarias, o titulares de derechos reales o cualquier otro derecho que les legitime para el uso y aprovechamiento de la misma, podrán ser beneficiarias de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad en los mismos términos que las personas individuales en las líneas 1 y 2, incluyendo préstamos cualificados para el componente específico de accesibilidad.

5.– Jarduketa babesgarrietan edozein tituluren bidez esku hartzen duten enpresa, erakunde edo sozietateak, onuradun izan ahal izateaz gain, artikulu honetan aipatutako onuradunei emandako finantza-neurrien kudeaketan erakunde laguntzaile ere izan daitezke.

5.– Las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en las actuaciones protegibles, además de poder ser beneficiarias, también podrán ser entidades colaboradoras en la gestión de las medidas financieras otorgadas a las personas beneficiarias señaladas en este artículo.

III. KAPITULUA. JARDUKETEN XEDE DIREN ERAIKINAK
CAPÍTULO III. EDIFICIOS OBJETO DE LAS ACTUACIONES

14. artikulua.– Partikularren obretako (1. lerroa) jarduketa babesgarriak xede dituzten eraikinen betekizunak.

Artículo 14.– Requisitos de los edificios objeto de actuaciones protegibles en obras particulares (línea 1).

1.– Jarduketa babesgarri horien xede izan ahal izango dira familia bakarreko etxebizitzak eta jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexuko araubideko eraikinetako elementu pribatiboak, bizitegi-erabilera izango duten etxebizitzak zein lokalak, hogei (20) urtetik gorako antzinatasuna dutenak, hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuko dena.

1.– Podrán ser objeto de estas actuaciones protegibles las viviendas unifamiliares y los elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, tanto viviendas como locales que se destinen a vivienda, que tengan una antigüedad superior a veinte (20) años, que se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

2.– Jarduketen xedea jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexuko araubideko eraikinetako elementu pribatiboak direnean, ez da betekizuna izango nagusiki bizitegi-erabilera duten eraikinetan kokatzea, baina egiaztatu beharko dute eskatzailearen ohiko etxebizitza gisa erabiltzen direla edo, hala badagokio, esku-hartzearen xedea dela lokala bizitegi-erabilera horretarako gaitzea, arau honetan ezarritako baldintzetan.

2.– Cuando las actuaciones tengan por objeto elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, no será requisito que se emplacen en edificios con uso principal residencial, pero sí deberán acreditar su uso como vivienda habitual de la persona solicitante o, en su caso, que la intervención tiene por objeto la habilitación del local a dicho uso residencial en las condiciones establecidas en esta norma.

3.– Edonola ere, ez da beharrezkoa izango eraikin osoan aldez aurretik Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egin izana, familia bakarreko etxebizitzen eta baserrien kasuan izan ezik, horiei Eraikinen Ikuskapen Teknikoa legez eskatzea baitagokie.

3.– En cualquier caso, no será exigible que se haya realizado previamente en todo el edificio la Inspección Técnica de los Edificios, salvo en el caso de viviendas unifamiliares y caseríos a las que les sea legalmente exigible la Inspección Técnica de los Edificios.

4.– Eraikin hauetako elementu pribatiboetan proposatzen diren jarduketak ez dira finantza-neurrien xede izango:

4.– No serán objeto de medidas financieras las actuaciones que se propongan en elementos privativos sitos en los siguientes edificios:

a) Jenderik gabeko eraikinei buruzkoak, aurri-deklarazioa dutenak edo deklaratzeko espedientea hasita dutenak. Eraikin bat jenderik gabe dagoela joko da etxebizitzen % 70 baino gehiago okupatu gabe daudenean, etxebizitza bakoitzaren erroldatze kolektiboaren ziurtagirian jasotakoaren arabera.

a) Las que se refieran a edificios deshabitados, declarados en ruina o con expediente incoado para su declaración. Se considera que un edificio se encuentra deshabitado cuando más del 70 % de las viviendas no se encuentran ocupadas, de conformidad con lo que se recoja en el certificado de empadronamiento colectivo de cada vivienda.

b) Partzialki eraitsitako eraikinei buruzkoak, barruan hutsik daudenak edo fatxada eraistea aurreikusten dutenak.

b) Las que refieran a edificios demolidos parcialmente, que se encuentren vaciados en su interior o que prevean la demolición de su fachada.

c) Egiturazko finkapena edo eraikinaren berezko bizitegi-erabilera aldatzeko birgaitze integrala aurreikusita duten eraikinak, etxebizitza kopurua handitzeko, baldin eta etxebizitza horiek babes publikoko etxebizitzetarako ez badira eta dagokien kalifikazioa badute.

c) edificios sobre los que se proyecte su consolidación estructural o la rehabilitación integral para cambiar el uso residencial característico del edificio para aumentar el número de viviendas cuando estas no sean destinadas a vivienda de protección pública con la correspondiente calificación.

5.– Esku-hartzeek kultura-interesekotzat deklaratutako eraikinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden eraikinei eragiten badiete, aplikatzekoa den babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak aldez aurretik aldeko txostena eman beharko du, edo, hala badagokio, baimena eman beharko du, bere araudiaren arabera.

5.– Cuando las intervenciones afecten a edificios declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, deberán previamente ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

15. artikulua.– Erkidegoen obretako (2. lerroa eta 3. lerroa) jarduketa babesgarriak xede dituzten eraikinen betekizunak.

Artículo 15.– Requisitos de los edificios objeto de actuaciones protegibles en obras comunitarias (línea 2 y línea 3).

1.– Bizitegi kolektiboko eraikinetako elementu komunak birgaitzeko finantza-neurriak nagusiki etxebizitza-erabilera duten eraikinetara bideratuko dira.

1.– Las medidas financieras para la rehabilitación de elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva irán dirigidas a aquellas edificaciones con uso principal de vivienda.

Ondorio horietarako, nagusiki etxebizitza-erabilera duten eraikinak dira nagusiki etxebizitza-erabilera duten eraikinak, bi familiakoak eta atxikiak barne, baita bizitegi kolektibokoak ere, hau da, etxebizitza batek baino gehiagok osatutakoak, aldi berean bizitegi-erabileraz bestelako erabilerak izan baditzakete ere. Etxebizitza-erabilera eraikinean gehiengotzat jotzeko, etxebizitzarako guztizko azalera erabilgarriaren % 70 eduki beharko dute gutxienez, beheko solairuaren azalera zenbaketatik kanpo utzita.

A estos efectos se entiende por edificación con uso principal de vivienda, aquellos edificios cuyo uso mayoritario sea destinado a vivienda, incluyendo bifamiliares y adosados, así como los de tipología residencial colectiva, entendiéndose por estos los compuestos por más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos del residencial. Para que el uso de vivienda sea considerado como mayoritario en el edificio deberán disponer de un mínimo del 70 % de la superficie útil total destinada a vivienda, excluyendo del cómputo la superficie de planta baja.

Solairu osoak beste erabilera batzuetarako erabiltzen dituzten eraikinen kasuan, bizitegi-erabilera duten etxebizitzei edo lokalei dagozkien jarduketak soilik hartuko dira finantza-neurritzat.

En el caso de edificios que destinen plantas enteras a otros usos, solo serán objeto de medidas financieras aquellas actuaciones que correspondan a las viviendas o locales con destino a vivienda.

2.– Eraikinen pertsona edo erakunde jabeek Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) egina izan beharko dute eskaera formalizatu aurretik, dagokion udalean sarrera-erregistroarekin, eraikinaren adina edozein dela ere.

2.– Las personas o las entidades propietarias de las edificaciones deberán haber realizado la inspección técnica del edificio (ITE) con anterioridad a la formalización de la solicitud, con registro de entrada en el ayuntamiento correspondiente, e independientemente de la edad del edificio.

Era berean, emandako dirulaguntza likidatu aurretik, beharrezkoa izango da egiaztatzea EITan identifikatutako patologia guztiak zuzendu dituela, 1. (berehalakoa), 2. (oso premiazkoa) eta/edo 3. (premiazkoa) esku-hartze mailarekin, eta dagokion Erabilera eta Mantentze Plana duela.

Asimismo, con carácter previo a la liquidación de la subvención concedida, será necesario acreditar haber subsanado todas aquellas patologías identificadas en la ITE con grados de intervención 1 (inmediata), 2 (muy urgente) y/o 3 (urgente), así como disponer del correspondiente Plan de Uso y Mantenimiento.

3.– Jarduketa babesgarriak xede dituzten eraikinek hogei (20) urtetik gorako antzinatasuna izan beharko dute, honako kasu hauetan izan ezik:

3.– Los edificios objeto de actuaciones protegibles deberán tener una antigüedad superior a veinte (20) años, salvo en los siguientes casos:

– Eraikinak egonkortasunari eta segurtasunari kalte larriak dituela egiaztatzen duten finantza-neurrien eskaerak.

– Solicitudes de medidas financieras en las que se acredite que el edificio presenta graves daños que afectan a su estabilidad y seguridad.

– Arkitektura-oztopoak kentzeko aurkezten diren finantza-neurrien eskaerak, eraikinean kokatutako etxebizitzetako bat gutxienez 65 urtetik gorakoen edo mugikortasun murriztua edo sentsoriala duten desgaituen ohiko bizileku iraunkorra dela justifikatzen denean.

– Solicitudes de medidas financieras que se presenten para la supresión de barreras arquitectónicas, cuando se justifique que al menos una de las viviendas ubicadas en el edificio, es residencia habitual y permanente de personas mayores de 65 años o de personas discapacitadas con movilidad reducida o sensorial.

Eraikinaren adina kalkulatzeko, eraikina erabat amaitu zenetik igarotako denbora hartuko da kontuan. Eraikinaren adina zehazteko, dokumentu hauek hartuko dira kontuan, lehentasunaren arabera ordenatuta: obra-amaierako ziurtagiria edo obra-harreraren akta; halakorik ezean, obra berriaren deklarazioa, katastroko ziurtagiria, lehen okupazioko lizentzia; eta, azkenik, katastroan edo eraikinen erroldan agertzen dena. Eraikinean birgaitze integraleko esku-hartze bat egin bada, birgaitze integralaren ondoren eraikina lehenengoz okupatzeko lizentziari dagokion data hartuko da eraikinaren erabateko amaieraren datatzat, haren adina kalkulatzeko ondorioetarako, eta, halakorik ezean, obren amaierako ziurtagiriarena. Aurreko dokumenturik ezean, zuzenbidean onargarria den beste edozein frogabidez egiaztatu ahal izango da eraikinaren adina.

La edad del edificio se calculará por el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de la construcción del edificio. A efectos de determinar la edad del edificio se estará, por orden preferente, a los siguientes documentos: certificado final de obras o acta de recepción de la obra; en su defecto, declaración de obra nueva, certificado catastral, licencia de primera ocupación; y en última instancia, la que figure en el catastro o en el censo de edificios. En el supuesto de que el edificio hubiera sido objeto de una intervención de rehabilitación integral, se considerará como fecha de terminación total del edificio, a los efectos de calcular su edad, la fecha correspondiente a la licencia de primera ocupación del edificio tras su rehabilitación integral y, en su defecto, la del certificado final de obras. En defecto de los documentos anteriores, la edad del edificio se podrá acreditar a través de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

4.– Honako eraikin hauetan proposatzen diren jarduketak ez dira finantza-neurrien xede izango:

4.– No son objeto de medidas financieras las actuaciones que se propongan en los siguientes edificios:

a) jenderik gabeko eraikinak, aurri-deklarazioa dutenak edo deklaratzeko espedientea hasita dutenak. Eraikin bat jenderik gabe dagoela joko da etxebizitzen % 70 baino gehiago okupatu gabe daudenean, etxebizitza bakoitzaren erroldatze kolektiboaren ziurtagirian jasotakoaren arabera.

a) edificios deshabitados, declarados en ruina o con expediente incoado para su declaración. Se considera que un edificio se encuentra deshabitado cuando más del 70 % de las viviendas no se encuentran ocupadas, de conformidad con lo que se recoja en el certificado de empadronamiento colectivo de cada vivienda.

b) partzialki eraitsitako eraikinak, barrualdean hutsik daudenak edo fatxada eraistea aurreikusten dutenak.

b) edificios demolidos parcialmente, que se encuentren vaciados en su interior o que prevean la demolición de su fachada.

c) egiturazko finkapena edo eraikinaren berezko bizitegi-erabilera aldatzeko birgaitze integrala aurreikusita duten eraikinak, etxebizitza kopurua handitzeko, baldin eta etxebizitza horiek babes publikoko etxebizitzetarako ez badira eta dagokien kalifikazioa badute.

c) edificios sobre los que se proyecte su consolidación estructural o la rehabilitación integral para cambiar el uso residencial característico del edificio para aumentar el número de viviendas cuando estas no sean destinadas a vivienda de protección pública con la correspondiente calificación.

5.– Esku-hartzeek kultura-interesekotzat deklaratutako eraikinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden eraikinei eragiten badiete, aplikatzekoa den babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak aldez aurretik aldeko txostena eman beharko du, edo, hala badagokio, baimena eman beharko du, bere araudiaren arabera.

5.– Cuando las intervenciones afecten a edificios declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección deberán previamente ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

16. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretako (3. lerroa) jarduketa babesgarriak xede dituzten eraikinen betekizun gehigarriak.

Artículo 16.– Requisitos adicionales de los edificios objeto de actuaciones protegibles en obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

15. artikuluan ezarritako betekizunez gain, birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. lerroa) finantza-neurrien kasuan jarduketa babesgarriak xede dituzten eraikinek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

Además de los requisitos establecidos en el artículo 15, los edificios objeto de actuaciones protegibles en el supuesto de medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Gutxienez 4 etxebizitza dituzten familia anitzeko tipologiako bizitegi-eraikinak izatea.

1.– Que se trate de edificios residenciales de tipología plurifamiliar con un mínimo de 4 viviendas.

2.– Eraikinak, salbuespenik gabe, 1980. urtea baino lehenagokoak izatea. Eraikinaren adina aurreko artikuluan zehaztutakoaren arabera zehaztuko da.

2.– Que los edificios, sin excepción, sean anteriores al año 1980. La edad del edificio se determinará de acuerdo a lo especificado en el artículo anterior.

3.– Hirigintza- eta egitura-egokitzapena izatea, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan edo hori ordezten duen araudian xedatutako moduan.

3.– Que dispongan de adecuación urbanística y estructural en los términos dispuestos por el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado o normativa que la sustituya.

4.– Esku-hartzearen xede den eraikineko etxebizitzetan gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzea. Alde horretatik, esku-hartzearen xede diren eraikinetako etxebizitzek gutxieneko bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte, hau da, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren IV. eranskinean edo hura ordezten edo osatzen duen araudian ezarritakoak. Esku-hartzearen eremuan etxebizitzen bizigarritasun-baldintzak definitzen dituen beste araudi aplikagarri bat dagoenean, araudi hori gailenduko da justifikaziorako.

4.– Que se cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad en las viviendas del edificio objeto de intervención. En este sentido, las viviendas de los edificios objeto de intervención deberán cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o normativa que lo sustituya o complemente. Cuando exista otra normativa de aplicación en el ámbito de intervención que defina las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes, prevalecerá dicha normativa a efectos de justificación.

Salbuetsita egongo dira gutxieneko bizigarritasun-baldintza guztiak betetzen ez dituzten eta hutsune horiek laguntza likidatzeko eskaera egin aurretik konponduko direla justifikatzen duten eraikinak. Inguruabar hori egiaztatu ahal izango da, bai esku hartzeko proposamenean beharrezkoak diren obrak sartuz, bai akats horiek dituzten etxebizitzen jabeek obra horiek eskatutako epean egiteko konpromisoa aurkeztuz.

Quedarán exceptuados aquellos edificios que, sin cumplir en su totalidad las condiciones mínimas de habitabilidad, justifiquen que dichas deficiencias serán subsanadas con anterioridad a la solicitud para la liquidación de la ayuda. Se podrá acreditar dicha circunstancia, bien incorporando las obras necesarias a la propuesta de intervención, bien presentando compromiso de ejecución de dichas obras en el plazo exigido, por parte de las personas propietarias de las viviendas que presentan dichas deficiencias.

5.– Eraikinak energia-efizientzian, irisgarritasunean eta suteetatik babesteko segurtasunean gabeziak dituela egiaztatzea. Horrek esku-hartze global baten beharra justifikatu behar du, baita esku-hartze horren bidez gabezia horiek konpondu daitezkeela ere. Esku-hartzearen xede diren eraikinek eremu bakoitzean gutxienez jarraian deskribatzen diren gabeziak dituztela justifikatu beharko da:

5.– Que se acredite que el edificio presenta carencias tanto en materia de eficiencia energética, como en accesibilidad y en seguridad en caso de incendio, que justifiquen la necesidad de una intervención global y que puedan ser subsanadas por dicha intervención. Se deberá justificar que los edificios objeto de intervención presentan, como mínimo, las carencias que se describen a continuación en cada ámbito:

a) Energia-efizientzia: eraikinaren energia-efizientziaren egungo ziurtagiriak D kalifikazio energetikoa edo baxuagoa izan beharko du, bai emisioei dagokienez, bai energia primario berriztaezinaren kontsumoari dagokionez.

a) Eficiencia energética: la certificación de eficiencia energética del edificio en su estado actual deberá tener una calificación energética D o inferior, tanto en emisiones como en consumo de energía primaria no renovable.

Esku-hartzeak hainbat atariri eragiten badie, eta horiek batera esku hartu behar badute, hau da, proiektu bakar baten bidez zehaztutako esku-hartzea bada, eta proiektu horren obrak denbora-eremu berean exekutatzen badira, justifikazio hori ataritik atarira edo eraikuntza-multzorako egin ahal izango da, betiere energia-efizientziaren hobekuntza irizpide beraren arabera egiaztatzen bada.

Cuando la intervención afecte a varios portales que vayan a ser objeto de intervención conjunta, entendiendo como tal la intervención que se defina mediante un único proyecto cuyas obras se ejecuten en el mismo ámbito temporal, esta justificación podrá realizarse indistintamente portal a portal o para el conjunto edificatorio, siempre que la mejora en eficiencia energética se acredite bajo el mismo criterio.

b) Irisgarritasuna: eraikinaren egungo egoerak ez du bermatzen bide publikotik etxebizitza bakoitzera bitarteko irisgarritasuna, honako arrazoi hauengatik:

b) Accesibilidad: el estado actual del edificio no garantiza la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas porque:

– Eraikinak ez du igogailurik.

– El edificio carece de ascensor.

– Eraikinak igogailua du, baina kabina ez da irisgarria edo erabilgarria.

– El edificio dispone de ascensor, pero la cabina no es accesible o practicable.

– Bide publikotik etxebizitza bakoitzera zero kotako irisgarritasuna ez dago bermatuta, eta ezin da arrapala irisgarrien bidez soilik konpondu.

– La accesibilidad a cota cero desde la vía pública hasta cada una de las viviendas no está garantizada y no puede ser resuelta exclusivamente mediante rampas accesibles.

Esku-hartzeak hainbat atariri eragiten badie, eta atari horiek batera esku hartu behar badute, hau da, proiektu bakar baten bidez zehaztutako esku-hartzea bada, eta proiektu horren obrak denbora-eremu berean exekutatzen badira, nahikoa izango da atarien % 50 baino gehiago aurreko kasuren batean daudela egiaztatzea. Horrek ez du salbuetsiko baterako esku-hartzea egingo duten atarietako bat bera ere arau honen xedea eta irisgarritasunari buruzko araudia 27. artikuluan jasotako moduan betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren obrak egiteko betebeharretik.

Cuando la intervención afecte a varios portales que vayan a ser objeto de una intervención conjunta, entendiendo como tal la intervención que se defina mediante un único proyecto cuyas obras se ejecuten en el mismo ámbito temporal, será suficiente acreditar que más del 50 % de los portales se encuentran en alguno de los supuestos anteriores. Esto no eximirá a ninguno de los portales objeto de la intervención conjunta de la obligación de acometer aquellas obras necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto de la presente norma y de la normativa de accesibilidad en los términos recogidos en el artículo 27.

c) Suteetatik babesteko segurtasuna: egungo egoerak ez ditu betetzen suteetatik babesteko segurtasunari buruzko oinarrizko dokumentuan ezarritako betekizunak, suteak detektatzeko, alarma jotzeko eta itzaltzeko ekipo eta instalazio orokorrei dagokienez, eta/edo ez du detekzio- eta alarma-sistemarik.

c) Seguridad en caso de incendios: el estado actual no cumple los requisitos establecidos en el DB-SI en caso de reforma en relación a los equipos e instalaciones generales para la detección, alarma y extinción de incendios, y/o carece de sistema de detección y alarma.

IV. KAPITULUA. JARDUKETA BABESGARRIAK ETA HORIEN FINANTZA-NEURRIEN ARAUBIDEA
CAPÍTULO IV. ACTUACIONES PROTEGIBLES Y SU RÉGIMEN DE MEDIDAS FINANCIERAS
I. ATALA. PARTIKULARREN OBRAK (1. LERROA)
SECCIÓN I. OBRAS PARTICULARES (LÍNEA 1)

17. artikulua.– Jarduketa babesgarrien betekizunak eta baldintzak.

Artículo 17.– Requisitos y condiciones de las actuaciones protegibles.

1.– Jarduketa babesgarriak 14. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eraikinetan kokatu beharko dira.

1.– Las actuaciones protegibles deberán emplazarse y tener por objeto los edificios que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14.

2.– Lokaletako jarduketak babesgarriak izateko, helburua etxebizitza izatea izan beharko da, eta lokal bakoitzeko etxebizitza bakarra gaitu beharko da.

2.– Las actuaciones en locales solo serán protegibles si tienen por objeto destinarlos a vivienda y se habilita una sola vivienda por local.

3.– Tabike-obrak xede dituzten jarduketek bizigarritasun-araudia betetzen dela bermatu beharko dute.

3.– Las actuaciones que tengan por objeto obras de tabiquería deberán garantizar el cumplimiento de la normativa de habitabilidad.

4.– Eraikuntza berriko obren bidez etxebizitzaren barne-eremu bizigarria handitzeko edo lokalak etxebizitza bihurtzeko esku-hartzeak egiten direnean, ondoriozko etxebizitzek bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte, eta 90 m2 baino gutxiagoko guztizko azalera erabilgarria edo eraikitzeko unean etxebizitzek hartu zuten babes publikoko araubidean ezarritako gehieneko azalera izango dute.

4.– Cuando se realicen intervenciones de ampliación del espacio interior habitable de vivienda o la conversión de locales en viviendas, mediante obras de nueva construcción, las viviendas resultantes deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad y darán como resultado una superficie útil total que no exceda de 90 m2 o de la superficie máxima establecida en el régimen de protección pública al que se acogieron las viviendas en el momento de su construcción.

5.– Ez dira jarduketa babesgarritzat joko eta ez dira finantza-neurrien xede izango honako jarduketa hauek:

5.– No se considerarán actuaciones protegidas, ni serán objeto de medidas financieras las actuaciones que consistan en:

a) Balkoiak edo terrazak ixteko edo ordezkatzeko obrak.

a) Obras de cerramiento de balcones o terrazas o su sustitución.

b) Dekorazio- edo apainketa-elementuetako obrak edo altzariak, armairuak, ispiluak, etxetresna elektrikoak edo antzekoak jartzea edo eraberritzea. Hala ere, jarduketa babesgarritzat joko dira, baldin eta arau honetan eskatutako gainerako betekizunak betetzen badituzte, elektrizitate-elementu txertagarrietan, fokuetan, downlightetan edo antzeko instalazioetan egindako obrak, edo horien instalazioa irisgarritasuna hobetzeko jarduketa baten ondoriozkoa bada.

b) Obras en elementos decorativos u ornamentales o la instalación o reforma de muebles, armarios, espejos, electrodomésticos o similares. Si bien, sí se considerarán actuaciones protegibles, si cumplen el resto de los requisitos exigidos en esta norma, las obras en elementos empotrables de electricidad, focos, downlights, o instalaciones equiparables, o si su instalación se deriva de una actuación de mejora de la accesibilidad.

6.– Edonola ere, elementu pribatiboen, etxebizitzen edo lokalen gaineko jarduketa babestuek nahitaezko udal-lizentzia eduki beharko dute.

6.– Se exigirá, en cualquier caso, que las actuaciones protegidas sobre los elementos privativos, viviendas o locales, cuenten con la preceptiva licencia municipal de obras.

7.– Gutxieneko aurrekontu babesgarria 3.000 eurotik gorakoa izango da, irisgarritasuna sustatzeko obretarako izan ezik.

7.– El presupuesto protegible mínimo habrá de ser superior a 3.000 euros, excepto para las obras de promoción de la accesibilidad.

8.– Gehieneko aurrekontu babesgarria kalkulatzeko, esku-hartzea kokatzen den udalerriko araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteko sisteman indarrean dagoen metro koadro erabilgarriko prezioa aplikatuko zaio etxebizitzaren edo lokalaren gehieneko azalera erabilgarri konputagarriari.

8.– El presupuesto protegible máximo será el que resulte de aplicar a la superficie útil máxima computable de la vivienda o local, el precio por metro cuadrado útil vigente en el sistema de determinación de precios máximos de las viviendas de protección oficial de régimen general del municipio donde se localice la intervención.

9.– Aurrekontu babesgarriaren gehieneko muga zehazteko gehieneko azalera erabilgarria, benetako azalerak, hala badagokio, aipatutako kopuruak gainditu arren, honako hau izango da:

9.– La superficie útil máxima computable para la determinación del límite máximo del presupuesto protegible, con independencia de que, en su caso, la superficie real exceda de las citadas cifras, será:

a) Etxebizitzetarako, 90 m2 erabilgarri, eta 120 m2 erabilgarri 5 kide edo gehiagoko familia ugarien edo bizikidetza-unitateen kasuan.

a) Para las viviendas, 90 m2 útiles, y 120 m2 útiles en caso de familias numerosas o unidades convivenciales de 5 o más miembros.

b) Etxebizitzari edo lokalari atxikitako garaje eta trastelekuetarako, 30 m2 erabilgarri.

b) Para los garajes y trasteros vinculados a la vivienda o local, 30 m2 útiles.

Lotura behar bezala egiaztatuta dagoela ulertuko da Jabetza Erregistroan inskribatuta badago edo frogatzen bada etxebizitzaren edo lokalaren titularra den pertsona edo erakundea ere jabeen erkidego bereko garajearen edo trastelekuaren titularra dela.

Se entenderá que la vinculación está suficientemente acreditada cuando conste inscrita en el Registro de la Propiedad o se demuestre que la persona o entidad titular de la vivienda o del local lo es también del garaje o del trastero pertenecientes a la misma comunidad de personas propietarias.

c) Etxebizitzarako diren lokalen kasuan, gehieneko azalera erabilgarria 90 m2-koa izango da beti.

c) Para los locales con destino a vivienda, la superficie útil máxima computable será siempre de 90 m2.

Birgaitze Integratuko Areetan eta Area Degradatuetan ez da kontuan hartuko atal honetan ezarritako gehieneko azalera konputagarria aurrekontu babesgarriaren gehieneko muga zehazteko, dagokion Birgaitze Plan Berezian xedatutakoa errespetatzeko betebeharraren kalterik gabe.

En las Áreas de Rehabilitación Integrada y en las Áreas Degradadas no se tendrá en cuenta la superficie máxima computable establecida en este apartado para la determinación del límite máximo del presupuesto protegible, sin perjuicio de la obligación de respetar lo dispuesto en el correspondiente Plan Especial de Rehabilitación.

10.– Etxebizitza edo lokal bererako bost urtez babes daitezkeen gehieneko aurrekontuen batura ezin izango da aurreko 8. eta 9. paragrafoetan aurreikusitakoa baino handiagoa izan.

10.– La suma de los presupuestos máximos protegibles durante cinco años para una misma vivienda o local no podrá superar al previsto en los dos apartados anteriores 8 y 9.

18. artikulua.– Jarduketa babesgarriak.

Artículo 18.– Actuaciones protegibles.

Partikularren obretan lau mota bereiz daitezke, helburuaren arabera.

En las obras particulares pueden distinguirse cuatro tipos, en función de su objetivo.

a) 1. mota. Kontserbazio- eta bizigarritasun-obrak.

a) Tipo 1. Obras de conservación y habitabilidad.

Etxebizitza eta haren instalazio pribatiboak kontserbatzeko obrak, baita eraikina kontserbatzeko obrak ere, familia bakarreko etxebizitzen kasuan, eraikuntza-arloan indarrean dagoen araudira egokitzeko.

Obras de conservación de la vivienda o local con destino a vivienda y sus instalaciones privativas, así como obras de conservación del edificio, en caso de viviendas unifamiliares, para su adaptación a la normativa vigente en materia de edificación.

Elementu pribatiboak edo eraikina egokitzeko obrak, familia bakarreko eraikinen kasuan, etxebizitzek indarreko araudian eskatzen diren bizigarritasun-baldintzak bete ditzaten.

Obras de adecuación de los elementos privativos, o del edificio, en el supuesto de edificios unifamiliares, para que las viviendas cumplan con las condiciones de habitabilidad exigidas en la normativa vigente.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Elektrizitatearen, saneamenduaren, horniduraren, oinarrizko horniduren, espazioen funtzionaltasuna hobetzearen, barneko airearen kalitatea hobetzearen, hondakinak kudeatzeko sistemen eta abarren instalazio osoak egitea edo berritzea.

– Nueva ejecución o la reforma de instalaciones completas de electricidad, saneamiento, abastecimiento, suministros básicos, mejora de la funcionalidad de los espacios, mejora de la calidad del aire interior, sistemas de gestión residuos, etc.

– Konfort akustikoa hobetzea.

– Mejora confort acústico.

– Lokalak etxebizitza bihurtzea.

– Conversión de locales en viviendas.

– Fatxada, estalkia eta egitura, familia bakarreko eraikinen kasuan.

– Fachada, cubierta y estructura en el caso de edificios unifamiliares.

b) 2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak.

b) Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética.

Eraikinetako instalazio pribatiboetan edo, hala badagokio, familia bakarreko eraikinetan energia-efizientziaren mailak hobetzeko obrak, energia aurrezteko eta energia-efizientziari buruzko araudi aplikagarrira egokitzeko.

Obras de mejora de los niveles de eficiencia energética en las instalaciones privativas de los edificios, o en los edificios unifamiliares, en su caso, para su adecuación a la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Berotzeko, hozteko, aireztatzeko, ur bero sanitarioa sortzeko, argiztatzeko, energia elektrikoaren autokontsumorako, inguratzaile termiko eta akustikorako eta barneko airearen kalitaterako instalazioak egitea edo berritzea.

– Nueva ejecución o reforma de las instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua caliente sanitaria, iluminación, autoconsumo de energía eléctrica, envolvente térmica y acústica, calidad de aire interior.

– Isolamendu termikoa eta akustikoa.

– Aislamiento térmico y acústico.

– Kanpoko arotzeria ordeztea.

– Sustitución de carpintería exterior.

– Leihoak eta galdarak aldatzea.

– Cambios de ventanas y calderas.

Esku-hartzeek behar adinako irismena izan beharko dute jasangarritasun energetikoaren arloan erregelamendu bidez eskatzen diren gutxieneko kalifikazio-irizpideak bete ahal izateko, eta, nolanahi ere, CO2 isuriak gutxienez % 30 murriztea lortu beharko dute lehendik dagoen etxebizitzaren, lokalaren edo familia bakarreko eraikinaren adierazle globalarekiko. Jasangarritasun energetikoaren arloan eska daitekeen kalifikaziorik ezean, gutxienez D letra duen adierazle orokor bat lortu beharko du, energia-efizientziaren ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera; hori etxebizitzen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago. Azkenean, helburu horiek betetzen ez badira kontsumoak murriztuta, emandako laguntzak proportzioan egokituko dira, benetan lortutako aurrezpenaren arabera, betiere jarduketaren azken emaitza nahikoa bada, gutxienez, jasangarritasun energetikoaren arloan erregelamendu bidez eskatzen diren gutxieneko kalifikazio-irizpideak bete ahal izateko.

Las intervenciones deberán tener el alcance suficiente para poder dar cumplimiento a los criterios mínimos de calificación que se exijan reglamentariamente en materia de sostenibilidad energética y, en todo caso, deberán conseguir una reducción mínima de las emisiones de CO2 del 30 % respecto del indicador global de la vivienda, local o el edificio unifamiliar preexistente. En defecto de calificación exigible en materia de sostenibilidad energética, deberá conseguir al menos un indicador global con la letra D, atendiendo al indicador global del Certificado de eficiencia energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de viviendas. Si finalmente no se cumplieran estos objetivos en reducción de consumos, las ayudas concedidas se reajustarán a la baja proporcionalmente en función del ahorro realmente obtenido, siempre que el resultado final de la actuación tenga el alcance suficiente para, como mínimo, poder dar cumplimiento a los criterios mínimos de calificación que se exijan reglamentariamente en materia de sostenibilidad energética.

c) 3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak.

c) Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad.

Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideen arloan indarrean dagoen araudian ezarritako irisgarritasun-betekizunetara eta diskriminaziorik ezaren baldintzetara egokitzeko obrak, arkitektura-oztopoak kentzeko edo zentzumen-desgaituei egokitzeko, etxebizitzetan edo lokaletan barne-eraberritzeak eginez, edo familia bakarreko eraikinean eta haren ingurunean jarduketak eginez.

Obras de adecuación a las condiciones de accesibilidad y no discriminación, establecidas en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad, para la supresión de barreras arquitectónicas o la adaptación a los discapacitados sensoriales, mediante la ejecución de reformas interiores en las viviendas o locales, o mediante actuaciones en el edificio unifamiliar y su entorno.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Komunak egokitzea.

– Adaptación de baños.

– Etxebizitzaren banaketa egokitzea arkitektura-oztopoak kentzeko edo zentzumen-desgaituentzat egokitzea.

– Adaptación de la distribución de la vivienda para la supresión de barreras arquitectónicas o adaptación a discapacitados sensoriales.

d) 4. mota. Eraikuntzaren akabera orokorra eraikuntza onaren printzipioetara egokitzeko obrak.

d) Tipo 4. Obras de adecuación del acabado general de la edificación a los principios de la buena construcción.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, etxebizitzen barne-erreformekin lotutako obrak (igeltserotzakoak, eskaiolakoak, barneko arotzeriakoak, iturgintzakoak, eta abar) eta elektrizitate, telefonia, berokuntza, gas eta pinturako instalazio partzialak.

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con reformas interiores de viviendas, de albañilería, escayola, carpintería interior fontanería, etc., e instalaciones parciales de electricidad, telefonía, calefacción, gas y pintura.

19. artikulua.– Jarduketa babesgarrien denbora-eremua.

Artículo 19.– Ámbito temporal de las actuaciones protegibles.

1.– Partikularren obretarako finantza-neurrien xede diren jarduketak gehienez ere urtebeteko (1) epean amaitu beharko dira, horiek ematea erabakitzen duen ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

1.– Las actuaciones objeto de medidas financieras para obras particulares deberán estar concluidas en un plazo no superior a un (1) año, a contar desde la notificación de la resolución que acuerda la concesión de las mismas.

2.– Pertsona edo erakunde onuradunaren borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiak gertatzen badira eta arrazoi horiek behar bezala justifikatzen badira, exekutatze-epea amaitu baino lehen epea luzatzeko eskatu ahal izango du pertsona edo erakunde onuradunak. Epea ez da luzatuko justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, eta Etxebizitzako lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez onartu beharko da.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la persona o entidad beneficiaria debidamente justificadas, esta podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado, y deberá ser aprobada por resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de Vivienda.

20. artikulua.– Itzuli beharrik gabeko laguntzak.

Artículo 20.– Ayudas a fondo perdido.

1.– Finantza-neurrien onuradun izateko betekizunak betetzen dituzten pertsonek edo erakundeek itzuli beharrik gabeko banakako laguntzak jaso ahal izango dituzte elementu pribatiboak edo familia bakarreko etxebizitzak birgaitzeko jarduketa babestuak egiteagatik, partikularren obrak egiteagatik. Horien zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko dira aurrekontu babesgarria, obra mota, bizikidetza-unitatearen diru-sarrera haztatuak eta Birgaitze Integratua (I) edo Isolatua (A) den, taula honetan ezarritako zenbatekoen arabera:

1.– Las personas o entidades que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de medidas financieras, podrán recibir ayudas individuales a fondo perdido, por la realización de actuaciones protegidas de rehabilitación de elementos privativos o viviendas unifamiliares, cuya cuantía se calculará en función del presupuesto protegible, del tipo de obra, de los ingresos ponderados de la unidad convivencial y según se trate de Rehabilitación Integrada (I) o Aislada (A), en base a las cuantías establecidas en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Jarduketa babestuak Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekaritza-programaren batean gutxienez sei urtez sartuko diren etxebizitzetan egiten badira, aurreko baremoak aplikatuta legozkiekeen laguntzei dirulaguntza gehigarri bat gehituko zaie, aurrekontu babesgarriaren % 25ekoa, 4.000 euroko mugarekin.

2.– Si las actuaciones protegidas se realizan en viviendas que se vayan a incorporar a alguno de los programas de intermediación en el mercado del alquiler del Gobierno Vasco por un plazo mínimo de seis años, a las ayudas que les pudieran corresponder en aplicación de los baremos anteriores, se añadirá una subvención adicional por un importe que será del 25 % del presupuesto protegible y con un límite de 4.000 euros.

3.– Lokalak etxebizitza gisa erabiltzeko birgaitzen direnean, betiere udal-ordenantzek eskatutako betekizunak betetzen badira eta lokal bakoitzeko etxebizitza bakarra gaitzen bada, laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:

3.– En los supuestos de rehabilitación de locales para su destino a vivienda, siempre y cuando se respeten las condiciones exigidas por las ordenanzas municipales, y se habilite una sola vivienda por local, la cuantía de la ayuda será:

– Birgaitze integratuko areetako jarduketetan: aurrekontu babesgarriaren % 25, 5.500 euro gehienez.

– En actuaciones en áreas de rehabilitación integrada: 25 %, del presupuesto protegible con un máximo de 5.500 euros.

– Birgaitze isolatuko areetako jarduketetan: aurrekontu babesgarriaren % 20, 4.000 euro gehienez.

– En actuaciones en áreas de rehabilitación aislada: 20 % del presupuesto protegible, con un máximo de 4.000 euros.

4.– Artikulu honetan ezarritako itzuli beharrik gabeko laguntzak lortzen dituzten etxebizitzen edo lokalen pertsona edo erakunde titularrek laguntza horiek 46. artikuluan aurreikusitako moduan itzuliko direla bermatu beharko dute.

4.– Las personas o entidades titulares de las viviendas o locales que obtengan las ayudas a fondo perdido establecidas en este artículo deberán garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

21. artikulua.– Mailegu kualifikatuen baldintzak.

Artículo 21.– Condiciones de los préstamos cualificados.

1.– Etxebizitzak eta lokalak birgaitzeko jarduketen pertsona edo erakunde titularrek kreditu-establezimenduek emandako mailegu kualifikatuak eskuratu ahal izango dituzte, finantza-lankidetzarako hitzarmenean eta birgaitzerako finantza-tresna berezian jasotako baldintzetan, betiere dagokion administrazio-organoaren ebazpen bidez hala onartu bada. Maileguaren zenbatekoa aurrekontu babesgarriaren guztizkoa izan daiteke, eta, hala badagokio, administrazio honek edo beste batzuek emandako itzuli beharrik gabeko laguntza guztiak kenduko dira. Maileguaren hasierako xedapenaren ehunekoa % 100etik beherakoa bada, gainerako xedapen partzialak obrak exekutatzeko erritmora egokituko dira, eta dagozkion obra-ziurtagiriak aurkeztu beharko zaizkio kreditu-establezimenduari, aldez aurretik teknikari eskudunak edo obra-kontratistak eratuta.

1.– Las personas o entidades titulares de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y locales, podrán acceder a los préstamos cualificados, concedidos por los establecimientos de crédito, en las condiciones que se recogen en el Convenio de colaboración financiera y en Instrumento financiero especial para la rehabilitación, siempre que así se haya reconocido mediante resolución del órgano administrativo correspondiente. La cuantía del préstamo podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegible, deduciéndose, en su caso, la totalidad de las ayudas a fondo perdido concedidas por esta u otras Administraciones. En el caso de que la disposición inicial del préstamo sea por un porcentaje inferior al 100 %, el resto de disposiciones parciales se acomodará al ritmo de ejecución de las obras y se realizará mediante la presentación ante el establecimiento de crédito de las correspondientes certificaciones de obras, previamente conformadas por persona técnica competente o por la empresa contratista de obras.

Jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera onartu eta formalizatu ahal izango dira maileguak, ebazpen horretatik hiru hilabeteko gehieneko epean. Maileguen eskuratzea edozein unetan egin ahal izango da, jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

La aprobación y la formalización de los préstamos podrán llevarse a cabo desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida y hasta un plazo máximo de tres meses desde dicha resolución. La disposición de los préstamos podrá llevarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida.

2.– Birgaitzeko jarduketa babesgarrien kasuan, baldin eta, obrak amaitu ondoren, etxebizitza Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekotza-programaren batean gutxienez sei urtez eskuragarri jartzea badakarte, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak behar besteko interes-tasa subsidiatuko du, pertsona edo erakunde onuradunarentzat subsidiatutako interes-tasa urteko efektiboaren % 1 izan dadin (0,99 nominala hileko muga-egunekin) bizitza osoan zehar. Horrelako eragiketetan diruz lagunduko dira interes aldakorreko tasak nahiz tasa finkoak edo mistoak.

2.– En el caso de actuaciones protegibles de rehabilitación que impliquen, una vez concluidas las obras, la puesta a disposición efectiva de la vivienda en alguno de los programas de intermediación en el mercado de alquiler del Gobierno Vasco por un periodo mínimo de seis años, el departamento competente en materia de vivienda subsidiará el tipo de interés en cuantía suficiente para que el tipo de interés subsidiado para la persona o entidad beneficiaria sea del 1 % efectivo anual (0,99 nominal con vencimientos mensuales) a lo largo de toda la vida del préstamo. En este tipo de operaciones se subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.

3.– Birgaitze-jarduketa babesgarriek irisgarritasun-obrak dakartzatenean, osagai espezifiko horretarako soilik eta aurrekontu babesgarritik bereiz daitekeenean, eta irisgarritasunagatik egotz daitezkeen itzuli beharrik gabeko laguntzak deskontatu ondoren, zenbateko bat zehaztuko da, mailegu bidez finantza daitekeena, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezi horren onuradunentzat soilik. Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak behar adinako interes-tasa subsidiatuko du, benetako TIN kostua pertsona edo erakunde onuradunarentzako urteko benetako % 0 izan dadin mailegu kualifikatuaren iraunaldi osoan. Horrelako eragiketetan diruz lagunduko dira interes aldakorreko tasak nahiz tasa finkoak edo mistoak.

3.– Cuando las actuaciones protegibles de rehabilitación impliquen obras de accesibilidad, exclusivamente para este componente específico y separable del presupuesto protegible, y tras ser descontadas las ayudas a fondo perdido imputables por accesibilidad, quedará determinada una cuantía financiable vía préstamo exclusivamente para las personas beneficiarias de esa línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad. El departamento competente en materia de vivienda subsidiará el tipo de interés en cuantía suficiente para que el coste efectivo TIN resulte del 0 % efectivo anual para la persona o entidad beneficiaria a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. En este tipo de operaciones se subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.

4.– Aurreko bi paragrafoetan ezarritako interesen subsidiazioa lortzen duten pertsonek edo erakundeek itzulketa bermatu beharko dute 46. artikuluan aurreikusitako moduan.

4.– Las personas o entidades que obtengan la subsidiación de intereses establecida en los dos apartados anteriores deberán garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

II. ATALA. ERKIDEGOEN OBRAK (2. LERROA)
SECCIÓN II. OBRAS COMUNITARIAS (LÍNEA 2)

22. artikulua.– jarduketa babesgarrien betekizunak.

Artículo 22.– Requisitos de las actuaciones protegibles.

1.– Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren (EIT) txostenak 1., 2. eta 3. mailetako esku-hartzeak zehazten baditu, esku-hartze horiek barne hartzen dituzten obrak bakarrik hartuko dira jarduketa babesgarritzat.

1.– En el caso de que el informe de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) determine intervenciones de los grados 1, 2 y 3, solo se considerará actuación protegible la realización de obras que incluyan entre las mismas dichas intervenciones.

Era berean, jarduketa babesgarritzat hartuko dira kasuan kasuko udalak obrak exekutatzeko emandako agindua betetzeko beharrezkoak diren obrak, hirigintzari edo etxebizitzari buruzko legerian aurreikusitako baldintzetan, Eraikinen Ikuskapen Teknikoan zehaztutako 1., 2. eta 3. mailako esku-hartzeak barne hartzen ez badira ere.

Asimismo, se considerarán actuaciones protegibles las obras necesarias para cumplir una orden de ejecución de obras dictada por el ayuntamiento respectivo, en los términos previstos en la legislación urbanística o de vivienda, aun cuando no se incluyan las intervenciones de los grados 1, 2 y 3 determinadas en la Inspección Técnica de Edificios.

2.– Honako jarduketa hauek ez dira jarduketa babesgarritzat hartuko, eta ez dituzte finantza-neurriak jasoko:

2.– No se considerarán actuaciones protegidas, ni recibirán medidas financieras las actuaciones que:

a) Eraikinen barnealdea husteko obrak, fatxadak zatitzeko edo eraisteko obrak edo barrualdeko trenkaden birbanatzeko obrak direnean, baldin eta obra horien ondorioz etxebizitza-kopurua handitzen bada edo etxebizitzaren aurretiazko erabilera bereizgarria aldatzen bada, etxebizitza horiek babes publikoko etxebizitzetarako ez direnean eta dagokien kalifikazioa dutenean.

a) consistan en obras de vaciado interior de edificios, de división o de demolición de fachadas o de redistribución de tabiquería interior, que dé como resultado el aumento del número de viviendas o el cambio de uso característico previo de vivienda, cuando estas no sean destinadas a vivienda de protección pública con la correspondiente calificación.

b) Eraikinaren apaingarriak edo edergarriak jartzeko obrak.

b) consistan en obras de elementos decorativos u ornamentales del edificio.

3.– Jarduketa babestua eraikuntza-unitateari lotutako eraiki gabeko lursailen urbanizazioa eta akabera egokitzera hedatu ahal izango da, nagusiki etxebizitzarako den eraikuntza batekin.

3.– La actuación protegida podrá extenderse a la adecuación de la urbanización y acabado de los terrenos no edificados vinculados a la unidad edificatoria con una construcción cuyo destino principal sea el de vivienda.

4.– Gutxieneko aurrekontu babesgarria 3.000 eurotik gorakoa izango da etxebizitza edo lokal bakoitzeko. Hala ere, irisgarritasuna sustatzea xede duten obretarako ez da gutxieneko mugarik ezartzen.

4.– El presupuesto protegible mínimo habrá de ser superior a 3.000 euros por vivienda o local. No obstante, para las obras que tengan por objeto la promoción de la accesibilidad no se establece límite mínimo.

5.– Edonola ere, eraikinen gaineko jarduketa babestuek nahitaezko udalaren obra-baimena izatea eskatuko da.

5.– Se exigirá, en cualquier caso, que las actuaciones protegidas sobre los edificios cuenten con la preceptiva licencia municipal de obras.

6.– Finantzaketa kualifikatua jarduketaren xede den eraikineko etxebizitzei eta lokalei lotuta dauden trasteleku eta garajeetara ere hedatuko da. Lotura behar bezala egiaztatuta dagoela ulertuko da Jabetza Erregistroan inskribatuta dagoenean.

6.– La financiación cualificada se extenderá también a los trasteros y garajes que estén vinculados a las viviendas y a los locales del edificio objeto de la actuación. Se entenderá que la vinculación está suficientemente acreditada cuando conste inscrita en el Registro de la Propiedad.

Erregistro-loturarik ez dagoen kasuetan, finantzaketa garaje eta trastelekuetara hedatuko da egiaztatzen denean etxebizitzaren edo lokalaren titularra jabeen erkidego bereko garajearen edo trastelekuaren titularra ere badela.

En los casos en los que no exista vinculación registral, la financiación se extenderá a los garajes y trasteros cuando se acredite que la persona titular de la vivienda o local lo es también del garaje o del trastero pertenecientes a la misma comunidad de personas propietarias.

23. artikulua.– Jarduketa babesgarrien motak.

Artículo 23.– Tipos de actuaciones protegibles.

Erkidegoen obretan hiru mota bereiz daitezke, obren helburuaren arabera.

En las obras comunitarias pueden distinguirse tres tipos, en función del objetivo de las obras.

a) 1. mota. Kontserbazio-, segurtasun- eta bizigarritasun-obrak.

a) Tipo 1. Obras de conservación, seguridad y habitabilidad.

Elementu komunak eraikuntzaren arloan indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen parametroetara egokitzeko obrak, eraikuntza-teknikaren printzipioekin bat, behar bezala kontserbatzeko eta erabiltzeko. Eta elementu komunak egokitzeko obrak, eraikinean dauden etxebizitzek indarreko araudian eskatzen diren bizigarritasun-baldintzak bete ditzaten.

Obras de adecuación de los elementos comunes, a los parámetros que exige la normativa vigente en materia de edificación, de acuerdo a principios de la técnica constructiva, para su correcta conservación y uso. Y obras de adecuación de los elementos comunes, para que las viviendas existentes en el edificio, cumplan con las condiciones de habitabilidad exigidas en la normativa vigente.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Egitura egokitzeko jarduketak.

– Actuaciones para la adecuación estructural.

– Fatxadak birgaitzea.

– Rehabilitación de fachadas.

– Eraikuntzako etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak; horretarako, terrazak eta balkoiak jarriko zaizkie halakorik ez zuten etxebizitzei. Halaber, balkoiak handitzea edo luzatzea lehendik dituzten eraikinetan, kanpoko gela edo terraza bihurtu arte, espazio horietara bideratutako azalera handitzen denean eta etxebizitzetarako erabilera pribatiboko espazio gisa eratzen direnean.

– Intervenciones para la mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas de la edificación mediante la instalación de terrazas y balcones a las viviendas que carecían de ellas. También ampliación o prolongación de balcones en edificios que ya disponen de ellos hasta convertirlos en estancias exteriores o terrazas, cuando se produzca un aumento de la superficie destinada a estos espacios y se configuren como espacios de uso privativo de las viviendas.

– Estalkiak, instalazioak eta isolamendu akustikoa ordeztea, birgaitutako elementua indarreko araudiak eskatzen dituen parametroetara egokitzeko.

– Sustitución de cubiertas, instalaciones, aislamiento acústico con el fin de adaptar el elemento rehabilitado a los parámetros que exige la normativa vigente.

– Hirigintza egokitzeko jarduketak.

– Actuaciones para la adecuación urbanística.

– Eraikinaren segurtasunerako jarduketak, suteetatik babesteko arloan.

– Actuaciones para la seguridad del edificio en materia de incendios.

– Atariak eta eskailerak konpontzea.

– Arreglos de portal y escaleras.

b) 2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak.

b) Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética.

Eraikinaren eta bertan dauden etxebizitzen energia-efizientziaren mailak hobetzeko obrak, energia aurrezteari eta energia-efizientziari buruzko araudi aplikagarrira egokitzeko. Esku-hartzeek ez badute lortzen 25. artikuluan obra mota hori aintzat hartzeko ezarritako gutxieneko energia-efizientziaren maila, emandako laguntzak proportzionalki doituko dira, benetan lortutako aurrezpenaren arabera, betiere jarduketaren azken emaitzak, gutxienez, jasangarritasun energetikoaren arloan erregelamendu bidez eskatzen diren gutxieneko kalifikazio-irizpideak bete ahal izateko adinako irismena badu.

Obras de mejora de los niveles de eficiencia energética del edificio y de las viviendas existentes en el mismo, para su adecuación a la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación. Si las intervenciones no alcanzaran el grado de eficiencia energética señalado como mínimo para la consideración de este tipo de obras en el artículo 25, las ayudas concedidas se reajustarán a la baja proporcionalmente en función del ahorro realmente obtenido, siempre que el resultado final de la actuación tenga el alcance suficiente para, como mínimo, poder dar cumplimiento a los criterios mínimos de calificación que se exijan reglamentariamente en materia de sostenibilidad energética.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Kanpoko arotzeria ordeztea.

– Sustitución de carpinterías exteriores.

– Isolamendu termikoa. Isolamendua kanpoaldetik jartzen denean, EI-60 sektorizazio horizontala gehitu beharko da solairu bakoitzeko forjatuan, suterik izanez gero fatxadan zehar hedapen bertikala mugatzeko.

– Aislamiento térmico. Cuando el aislamiento se coloque por el exterior, se deberá incorporar una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio.

– Erkidegoaren instalazioetan honako arlo hauetako instalazio berriak edo eraberritzeak egitea: berokuntza, hozketa, aireztapena, energia elektrikoaren autokontsumoa, ur bero sanitarioaren ekoizpena, argiztapena, inguratzaile termikoa edo barneko airearen kalitatea. Edonola ere, aplikatu beharreko araudian ezarritako gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte.

– Ejecución de nuevas instalaciones o reformas de las instalaciones comunitarias de calefacción, refrigeración, ventilación, autoconsumo de energía eléctrica, producción de agua caliente sanitaria, iluminación, envolvente térmica, o calidad de aire interior que deberán en todo caso cumplir las condiciones mínimas establecidas por la normativa de aplicación.

– Eraikin osoan terrazak eta balkoiak modu uniformean ixtea.

– Cerramiento de terrazas y balcones con carácter uniforme en todo el edificio.

c) 3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak.

c) Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad.

Eraikina eta haren ingurunea desgaitasuna duten pertsonen eskubideen arloan indarrean dagoen araudian ezarritako irisgarritasun-betekizunetara eta diskriminaziorik ezaren baldintzetara egokitzeko obrak. Horiek obra berriak egitea edo instalazioak guztiz berritzea dakarte.

Obras de adecuación del edificio y su entorno a las condiciones de accesibilidad y no discriminación, establecidas en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad que comporten la realización de nuevas obras o la renovación completa de sus instalaciones.

Mota honetan sartuko dira, gutxienez, honako hauekin zerikusia duten obrak:

En este tipo se incluirán, al menos, las obras relacionadas con:

– Arkitektura-oztopoak kentzen dituzten igogailuak berritzea edo instalatzea.

– Renovación o instalación de ascensores, que supriman las barreras arquitectónicas.

– Arkitektura-oztopoak kentzea, hala nola bide publikotik ibilbide erabilgarri global bat sortzea edo, ibilbide erabilgarri global bat sortu gabe, betiere eraikinaren aukeretara egokitzea.

– Supresión de barreras arquitectónicas, como creación de un itinerario practicable global desde la vía pública, o sin crear un itinerario practicable global, que se adapten a las posibilidades del edificio.

– Bide publikoko sarbideak eraberritzea.

– Reformas de los accesos desde la vía pública.

– Ekipoak eta tresnak berritzea eta behar bezala seinaleztatzea.

– Renovación de equipos e instrumentos, así como su apropiada señalización.

24. artikulua.– Jarduketa babesgarrien denbora-eremua.

Artículo 24.– Ámbito temporal de las actuaciones protegibles.

1.– Erkidegoen obren kasuan, laguntzaren xede diren jarduketak hemezortzi (18) hilabeteko epean amaitu beharko dira, laguntza ematea erabaki duen ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

1.– Las actuaciones objeto de ayuda en el supuesto de obras comunitarias deberán estar concluidas en un plazo no superior a dieciocho (18) meses, a contar desde la notificación de la resolución que acuerda la concesión de la misma.

2.– Erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatuta dauden arrazoiak badaude, erakunde horrek epea luzatzeko eskatu ahal izango du, ezarritako exekuzio-epea amaitu baino lehen. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, eta Etxebizitzako lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez onartu beharko da.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado por la persona beneficiaria, y deberá ser aprobada por resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de Vivienda.

25. artikulua.– Itzuli beharrik gabeko laguntza orokorrak.

Artículo 25.– Ayudas generales a fondo perdido.

Jabetza horizontaleko, higiezin-konplexuko edo jabe bakarreko araubideko eraikinetan egiten diren erkidegoen obretan, itzuli beharrik gabeko laguntza bat emango zaie jabeen erkidegoari edo erkidegoen elkarteari, etxebizitza-kooperatibari, jabeari edo jarduketa babestuen onuradun diren enpresa, erakunde edo sozietateei. Obra-motaren arabera, honako zenbateko hau izan daiteke:

En las obras comunitarias en edificios en régimen de propiedad horizontal, de complejo inmobiliario o de persona propietaria única, se concederá una ayuda a fondo perdido a la comunidad de personas propietarias o la agrupación de comunidades, a la cooperativa de viviendas, a la persona propietaria o las a empresas, entidades o sociedades que tengan la condición de beneficiarias de las actuaciones protegidas, cuya cuantía, en función del tipo de obras, podrá ser:

a) 1. mota. Kontserbazio-, segurtasun- eta bizigarritasun-obrak:

a) Tipo 1. Obras de conservación, seguridad y habitabilidad:

– Birgaitze isolatuko areetan egin beharreko jarduketak: aurrekontu babesgarriaren % 40. Gehienez ere 2.500 euro etxebizitza bakoitzeko eta 25.000 euro atari bakoitzeko.

– Actuaciones en áreas de rehabilitación aislada: 40 % del presupuesto protegible, con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; de 2.500 euros por vivienda y 25.000 euros por portal.

– Birgaitze integratuko areetako jarduketak: aurrekontu babesgarriaren % 50. Gehienez ere 3.000 euro etxebizitza bakoitzeko eta 30.000 euro atari bakoitzeko kalkulatuko da.

– Actuaciones en áreas de rehabilitación integrada: 50 % del presupuesto protegible, con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; de 3.000 euros por vivienda y 30.000 euros por portal.

b) 2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak:

b) Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética:

– Energia-efizientziaren Ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera (eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago), eraikineko egungo adierazle globalarekin alderatuta, CO2 isuriak % 30etik gora murriztea lortzen duten edo lor dezaketen jarduketek, jasangarritasun energetikoaren arloko erregelamenduzko araudiak gutxienez ezartzen duen D letrako edo goragoko adierazle orokor bat gutxienez lortuz, gehieneko aurrekontu babesgarriaren % 40ko laguntza lortu ahal izango dute, 50.000 euroko gehieneko mugarekin.

– Las actuaciones que, atendiendo al indicador global del Certificado de Eficiencia Energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, alcancen o puedan alcanzar una reducción de las emisiones de CO2 superior al 30 % respecto del indicador global del edificio en estado actual, consiguiendo al menos un indicador global con la letra D o superior que estableciera como mínima la normativa reglamentaria en materia de sostenibilidad energética, podrán obtener una ayuda del 40 % del presupuesto protegible con un tope máximo de 50.000 euros.

– Energia-efizientziaren Ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera (eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago), eraikineko egungo adierazle globalarekin alderatuta, CO2 isuriak % 50etik gora murriztea lortzen duten edo lor dezaketen jarduketek, jasangarritasun energetikoaren arloko erregelamenduzko araudiak gutxienez ezartzen duen C letrako edo goragoko adierazle orokor bat gutxienez lortuz, gehieneko aurrekontu babesgarriaren % 50eko laguntza lortu ahal izango dute, 65.000 euroko gehieneko mugarekin.

– Las actuaciones que, atendiendo al indicador global del Certificado de Eficiencia energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, alcancen o puedan alcanzar una reducción de las emisiones globales, superior al 50 % respecto del indicador global del edificio en estado actual, consiguiendo al menos un indicador global con la letra C o superior que estableciera como mínima la normativa reglamentaria en materia de sostenibilidad energética, podrán obtener una ayuda del 50 % del presupuesto protegible con un tope máximo de 65.000 euros.

c) 3. mota. Irisgarritasuna hobetzeko obrak:

c) Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad:

– Birgaitze isolatuko areetan egin beharreko jarduketak: aurrekontu babesgarriaren % 40, gehienekoa txikienaren arabera kalkulatuko da; 3.000 euro etxebizitza bakoitzeko edo 30.000 euro atari bakoitzeko.

– Actuaciones en áreas de rehabilitación aislada: 40 % del presupuesto protegible, con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; 3.000 euros por vivienda o 30.000 euros por portal.

– Birgaitze integratuko areetako jarduketak: aurrekontu babesgarriaren % 50, gehienekoa txikienaren arabera kalkulatuko da; 3.500 euro etxebizitza bakoitzeko edo 35.000 euro atari bakoitzeko.

– Actuaciones áreas de rehabilitación integrada: 50 % del presupuesto protegible, con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; 3.500 euros por vivienda o 35.000 euros por portal.

26. artikulua.– Itzuli beharrik gabeko banakako laguntzak erkidegoen obretako elementu pribatiboen titularrentzat (2. lerroa).

Artículo 26.– Ayudas individuales a fondo perdido para las personas titulares de elementos privativos en las obras comunitarias (línea 2).

1.– Aurreko artikuluan araututako laguntza orokorrak itzuli beharrik gabeko banakako laguntzekin osatu ahal izango dira jabetza horizontaleko araubidean banatutako eraikinetan dauden elementu pribatiboen (etxebizitzak zein lokalak) titularrentzat. Banakako laguntza horien zenbatekoa kalkulatzeko, partikularren obretarako araututako irizpide berberak erabiliko dira.

1.– Las ayudas generales reguladas en el artículo anterior, podrán ser complementadas con ayudas individuales a fondo perdido para las personas titulares de elementos privativos, tanto de viviendas, como de locales, en edificios divididos en régimen de propiedad horizontal. Para el cálculo de la cuantía de estas ayudas individuales se atenderá a los mismos criterios regulados para las obras particulares.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Banakako laguntzak zehazteko, emandako laguntza orokorrak kendu ondoren, erkidegoko obren aurrekontu babesgarriari elementu pribatiboen titular bakoitzaren partaidetza-kuotari dagokion ehunekoa aplikatuko zaio. Oinarri horren gainean, 2. taulan ezarritako gehieneko ehunekoak eta mugak aplikatuko dira.

Para la determinación de las ayudas individuales se aplicará al presupuesto protegible de las obras comunitarias, una vez deducidas las ayudas generales concedidas, el porcentaje correspondiente a la cuota de participación de cada titular de elementos privativos. Sobre dicha base, se aplicarán los porcentajes y límites máximos establecidos en la tabla 2.

2.– Artikulu honetan ezarritako banakako laguntzak jasotzen dituzten etxebizitzen edo lokalen pertsona edo erakunde titularrek laguntza horiek 46. artikuluan aurreikusitako moduan itzuliko direla bermatu beharko dute.

2.– Las personas o entidades titulares de las viviendas o locales que obtengan las ayudas individuales establecidas en este artículo deberán garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

27. artikulua.– Mailegu kualifikatuen baldintzak.

Artículo 27.– Condiciones de los préstamos cualificados.

1.– Jabeen erkidegoek eta erkidegoen obren gainerako titularrek kreditu-establezimenduek emandako mailegu kualifikatuak eskuratu ahal izango dituzte, finantza-lankidetzarako hitzarmenean eta birgaitzeko finantza-tresna berezian jasotako baldintzetan.

1.– Las comunidades de personas propietarias y demás personas titulares de las obras comunitarias podrán acceder a los préstamos cualificados, concedidos por los establecimientos de crédito, en las condiciones que se recogen en el Convenio de colaboración financiera y en Instrumento financiero especial para la rehabilitación.

Maileguaren zenbatekoa aurrekontu babesgarriaren guztizkoa izan daiteke, eta, hala badagokio, administrazio honek edo beste batzuek emandako itzuli beharrik gabeko laguntza orokor eta banakako guztiak kenduko dira. Maileguaren hasierako xedapenaren ehunekoa % 100etik beherakoa bada, gainerako xedapen partzialak obrak exekutatzeko erritmora egokituko dira, eta dagozkion obra-ziurtagiriak aurkeztu beharko zaizkio kreditu-establezimenduari, aldez aurretik teknikari eskudunak edo obra-kontratistak eratuta.

La cuantía del préstamo podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegible, deduciéndose, en su caso, la totalidad de las ayudas generales e individuales a fondo perdido concedidas por esta u otras Administraciones. En el caso de que la disposición inicial del préstamo sea por un porcentaje inferior al 100 %, el resto de disposiciones parciales se acomodará al ritmo de ejecución de las obras y se realizará mediante la presentación ante el establecimiento de crédito de las correspondientes certificaciones de obras, previamente conformadas por persona técnica competente o por la empresa contratista de obras.

Jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera onartu eta formalizatu ahal izango dira maileguak, ebazpen horretatik hiru hilabeteko gehieneko epean. Maileguen eskuratzea edozein unetan egin ahal izango da, jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

La aprobación y la formalización de los préstamos podrán llevarse a cabo desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida y hasta un plazo máximo de tres meses desde dicha resolución. La disposición de los préstamos podrá llevarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida.

2.– Jabetza horizontalaren araubidean banatutako eraikinetako elementu pribatiboen pertsona edo erakunde titularrek aukera izango dute kreditu-establezimenduek erkidegoen obrak finantzatzeko emandako mailegu kualifikatuak eskuratzeko, partaidetza-kuotagatik dagokien zatian, baldin eta dagokion administrazio-organoaren ebazpen bidez hala onartu bada. Baldintzak finantza-lankidetzarako hitzarmenean eta birgaitzeko finantza-tresna berezian jasotakoak izango dira. Maileguaren zenbatekoa partaidetza-kuotaren arabera ordaintzea dagokien aurrekontu babesgarriaren zatira irits daiteke, eta, hala badagokio, administrazio honek edo beste batzuek emandako itzuli beharrik gabeko laguntza guztiak kenduko dira, orokorrak zein partikularrak. Maileguaren hasierako xedapenaren ehunekoa % 100etik beherakoa bada, gainerako xedapen partzialak obrak exekutatzeko erritmora egokituko dira, eta dagozkion obra-ziurtagiriak aurkeztu beharko zaizkio kreditu-establezimenduari, aldez aurretik teknikari eskudunak edo obra-kontratistak eratuta.

2.– Las personas o entidades titulares de elementos privativos de edificios divididos en régimen de propiedad horizontal podrán acceder a los préstamos cualificados concedidos por los establecimientos de crédito para financiar las obras comunitarias en la parte que les corresponda por su cuota de participación, siempre que así se haya reconocido mediante resolución del órgano administrativo correspondiente. Las condiciones serán las que se recogen en el Convenio de colaboración financiera y en Instrumento financiero especial para la rehabilitación. La cuantía del préstamo podrá alcanzar la parte del presupuesto protegible que les corresponda abonar en función de su cuota de participación, deduciéndose, en su caso, la totalidad de las ayudas a fondo perdido, tanto generales como particulares, concedidas por esta u otras Administraciones. En el caso de que la disposición inicial del préstamo sea por un porcentaje inferior al 100 %, el resto de disposiciones parciales se acomodará al ritmo de ejecución de las obras y se realizará mediante la presentación ante el establecimiento de crédito de las correspondientes certificaciones de obras, previamente conformadas por persona técnica competente o por la empresa contratista de obras.

Aurretiazko eta banakako onespena edo baimena eta maileguen formalizazioa jarduketa babestua onartzeko administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera exekutatu ahal izango dira, ebazpen hori ematen denetik gehienez ere hiru hilabeteko epean. Maileguen eskuratzea edozein unetan egin ahal izango da, jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

La aprobación o autorización previa e individualizada y la formalización de los préstamos podrán llevarse a cabo desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida y hasta un plazo máximo de tres meses desde dicha resolución. La disposición de los préstamos podrá llevarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida.

3.– Mailegu kualifikatuak Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekaritza-programaren batean gutxienez sei urtez sartuko diren elementu pribatiboen pertsona edo erakunde titularrei ematen zaizkienean, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak interes-tasa nahikoa subsidiatuko du pertsona edo erakunde onuradunarentzat subsidiatutako interes-tasa urteko efektiboaren % 1 izan dadin (0,99 nominala hileroko muga-egunekin) maileguaren iraunaldi osoan. Horrelako eragiketetan diruz lagunduko dira interes aldakorreko tasak nahiz tasa finkoak edo mistoak.

3.– Cuando los préstamos cualificados se concedan a las personas o entidades titulares de elementos privativos que vayan a incorporarse a alguno de los programas de intermediación en el mercado de alquiler del Gobierno Vasco por un periodo mínimo de seis años, el departamento competente en materia de vivienda subsidiará el tipo de interés en cuantía suficiente para que el tipo de interés subsidiado para la persona o entidad beneficiaria sea del 1 % efectivo anual (0,99 nominal con vencimientos mensuales) a lo largo de toda la vida del préstamo. En este tipo de operaciones se subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.

4.– Birgaitze-jarduketa babesgarriek irisgarritasun-obrak dakartzatenean, osagai espezifiko eta aurrekontu babesgarritik bereiz daitekeen osagai horretarako bakarrik, eta irisgarritasunagatik egotz daitezkeen laguntzak kendu ondoren, zenbateko bat zehaztuko da, mailegu bidez finantza daitekeena, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezi horren onuradunentzat soilik. Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak behar adinako interes-tasa subsidiatuko du, benetako TIN kostua pertsona edo erakunde onuradunarentzako urteko benetako % 0 izan dadin mailegu kualifikatuaren iraunaldi osoan. Horrelako eragiketetan diruz lagunduko dira interes aldakorreko tasak nahiz tasa finkoak edo mistoak.

4.– Cuando las actuaciones protegibles de rehabilitación impliquen obras de accesibilidad, exclusivamente para este componente específico y separable del presupuesto protegible, y tras ser descontadas las ayudas imputables por accesibilidad, quedará determinada una cuantía financiable vía préstamo exclusivamente para las personas beneficiarias de esa línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad. El departamento competente en materia de vivienda subsidiará el tipo de interés en cuantía suficiente para que el coste efectivo TIN resulte del 0 % efectivo anual para la persona o entidad beneficiaria a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. En este tipo de operaciones se subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.

5.– Aurreko bi paragrafoetan ezarritako interesen subsidiazioa lortzen duten pertsonek edo erakundeek itzulketa bermatu beharko dute 46. artikuluan aurreikusitako moduan.

5.– Las personas o entidades que obtengan la subsidiación de intereses establecida en los dos apartados anteriores deberán garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

III. ATALA. BIRGAITZE INTEGRAL ETA EFIZIENTERAKO ERKIDEGOEN OBRAK (3. LERROA)
SECCIÓN III. OBRAS COMUNITARIAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE (LÍNEA 3)

28. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurriak (3. lerroa). Azpilerroak.

Artículo 28.– Medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3). Sublíneas.

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurrien ildo horren esparruan, honako hauek eman ahal izango dira:

En el marco de esta línea de medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente se podrán conceder:

1.– 1. azpilerroa: etxadiak edo etxebizitza-blokeak konfiguratu arte elkartutako familia anitzeko eraikinetarako edo eraikin-multzoetarako finantza-neurriak, Fig.1 irudian jasotako eskemaren arabera.

1.– Sublínea 1: medidas financieras para edificios o conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias o bloques de viviendas de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 1.

2.– 2. azpilerroa: taldekatutako familia anitzeko eraikinetarako edo eraikin-multzoetarako finantza-neurriak, horien albo bat konfiguratu arte, gutxienez etxadiaren edo etxebizitza-blokearen albo bat barne hartuta, Fig. 2 irudian jasotako eskemaren arabera.

2.– Sublínea 2: medidas financieras para edificios o conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar un lateral de los mismos, de manera que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria o del bloque de viviendas de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 2.

3.– 3. azpilerroa: familia anitzeko eraikinetarako edo eraikin-multzoetarako finantza-neurriak, multzokatuta egon edo ez, baldin eta mehelinen artean badaude, Fig. 3 irudian jasotako eskemaren arabera.

3.– Sublínea 3: medidas financieras para edificios o conjuntos de edificios plurifamiliares, agrupados o no, que se encuentren entre medianeras de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 3.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

29. artikulua.– Esku-hartzeen betekizunak.

Artículo 29.– Requisitos de las intervenciones.

1.– Lerro honetako finantza-neurriak jasotzen dituzten eraikitako ondareko esku-hartzeak globalak izango dira, eta halakotzat hartuko dira, gutxienez eta aldi berean, lehendik dauden eraikinen energia-efizientzia, irisgarritasuna eta suteetatik babesteko segurtasuna hobetzera bideratutakoak. Horretarako, esku-hartzeko proiektuek eta obrek jarraian zerrendatzen diren jarduketak jaso behar dituzte:

1.– Las intervenciones en el patrimonio edificado que se acojan a esta línea de medidas financieras tendrán carácter global, entendiendo como tales aquellas encaminadas, como mínimo y de forma simultánea, a la mejora de las condiciones de eficiencia energética, accesibilidad y seguridad frente al riesgo de incendio de los edificios existentes. Para ello los proyectos de intervención y las obras deben recoger el conjunto de actuaciones que se enumeran a continuación:

a) Energia-efizientzia hobetzea: eraberritzearen ondoren, eraikinaren energia-efizientziaren ziurtagiriak gutxienez C kalifikazio energetikoa lortzeko beharrezkoak diren jarduketa pasiboak eta/edo aktiboak jaso behar ditu esku-hartzeak, bai CO2 emisioei dagokienez, bai energia primario berriztaezinaren kontsumoari dagokionez, eta gutxienez D kalifikazio partzial bat berokuntza-eskarian.

a) Mejora de la eficiencia energética: la intervención debe contemplar las actuaciones pasivas y/o activas necesarias para que la certificación de eficiencia energética del edificio tras la reforma alcance al menos una calificación energética C, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable y al menos una calificación parcial D en la demanda de calefacción.

Fatxadaren energia-birgaitze bati ekiten zaionean, nahitaezkoa izango da honako alderdi hauek justifikatzea:

Cuando se acometa una rehabilitación energética de la fachada será obligatorio justificar los siguientes extremos:

– Jarduketak arotzeria ordeztea dakarrenean, kanpoko aire-emari nahikoa ziurtatuta geratzea HS3 oinarrizko dokumentuan eskatutakoa betetzeko, oinarrizko dokumentu horren aplikazio-eremuari kalterik egin gabe. Hori justifikatzeko, fatxadan edo arotzerian etxebizitzak aireztatzeko mekanismoak txertatu ahal izango dira (aireztagailuak, mikroaireztapeneko gailuak, etab.).

– Que, cuando la actuación implique la sustitución de carpinterías, quede asegurado un caudal de aire exterior suficiente para cumplir lo requerido en el DB-HS3, sin perjuicio del ámbito de aplicación de dicho documento básico. Este extremo se podrá justificar mediante la integración de mecanismos de ventilación de viviendas en la fachada o en las carpinterías (aireadores, dispositivos de microventilación, etc.).

– Kanpoko hedapenari dagokionez, suteetatik babesteko segurtasunari buruzko oinarrizko dokumentua betetzeari kalterik egin gabe, proposatutako fatxada-soluzioak EI-60 sektorizazio horizontala du solairu bakoitzeko forjatuan, suterik izanez gero fatxadan zehar hedapen bertikala mugatzeko. Era berean, inguratzaile eraberrituaren gainazaleko bao guztien inguruan suebaki-hesi bat bermatu beharko da, E30 suarekiko erresistentzia bermatzeko.

– Que, sin perjuicio del cumplimiento del DB-SI en cuanto a la propagación exterior, la solución de fachada propuesta incorpora una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio. Deberá garantizarse asimismo una barrera cortafuegos alrededor de todos los huecos de la superficie de envolvente reformada, que garantice una resistencia al fuego E30.

Era berean, proiektuak monitorizazio-sistema bat instalatzea aurreikusi beharko du. Horrek berokuntzaren energia-kontsumoei eta ingurumen-baldintzei buruzko datuak tele-irakurtzea, biltzea eta ustiatzea ahalbidetuko du birgaitze-obrak amaitu ondorengo 3 urteetan, birgaitutako eraikinaren edo blokearen etxebizitzen lagin adierazgarri batean, III.B eranskinean (monitorizazio-sistemaren ezaugarriak) jasotako baldintzetan.

Asimismo, el proyecto deberá contemplar la instalación de un sistema de monitorización, que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos energéticos de calefacción y condiciones ambientales durante los 3 años posteriores a la finalización de las obras de rehabilitación, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado en los términos contemplados en el Anexo III.B. Características del sistema de monitorización.

b) Eraikinen irisgarritasuna hobetzea: esku-hartzeak modu autonomoan bermatu behar du irisgarritasuna pertsona guztientzat, eta, bereziki, gurpil-aulkien erabiltzaileentzat, bide publikotik etxebizitza bakoitzera, koskadun desnibelak gainditu behar izan gabe eta irisgarritasunaren arloko araudia betez.

b) Mejora de la accesibilidad de las edificaciones: la intervención debe garantizar la accesibilidad de manera autónoma para todas las personas, y especialmente las personas usuarias de sillas de ruedas, desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles con peldaños y en cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad.

Horretarako, proposamenak ahalik eta irisgarritasun-mailarik handiena bermatzen duela justifikatu beharko da, eta justifikazioan eta/edo alternatiba posibleen azterketa tekniko eta ekonomikoan, hala badagokio, Agindu honetan araututako laguntzen zenbatekoa sartu beharko da. Esku-hartzeak honako kasu hauetakoren batean kokatu beharko dira:

A tal efecto, se deberá justificar que la propuesta garantiza el mayor grado de accesibilidad posible, incluyendo en la justificación y/o en el análisis técnico y económico de las posibles alternativas, en su caso, la cuantía de las ayudas reguladas en la presente Orden. Las intervenciones deberán enmarcarse en alguno de los siguientes supuestos:

– Gurpil-aulkien erabiltzaileen erabilera autonomoa bermatuko duten proposamenak. Baldintza hori betetzen dutela ulertuko da proposamenak bat datozenean EKTarekin eta 68/2000 Dekretuaren eranskinekin, gurpil-aulkien erabiltzaile guztien erabilera autonomoa bermatzeko eska daitezkeen baldintzei dagokienez.

– Propuestas que garanticen el uso autónomo de las personas usuarias de sillas de ruedas. Se considera que cumplen dicha condición cuando las propuestas se ajustan al CTE y anejos del Decreto 68/2000 en relación a las condiciones exigibles para garantizar el uso autónomo de todas las personas usuarias de sillas de ruedas.

– Eraberritze-kasuetan irisgarritasunaren arloko araudia betez, gurpil-aulkien erabiltzaile guztien erabilera autonomoa bermatzen ez duten baina gurpil-aulkien erabiltzaileen % 50en erabilera autonomoa ahalbidetzen duten proposamenak. Baldintza hori betetzen dutela ulertuko da, proposamenak, aplikatu beharreko gainerako arauez gain, 68/2000 Dekretuaren I. eranskineko 4.4 taulako 50. pertzentila betetzen dutela justifikatzen duenean.

– Propuestas que, cumpliendo la normativa en materia de accesibilidad en los casos de reforma, no garantizan el uso autónomo de todas las personas usuarias de sillas de ruedas, pero permiten el uso autónomo de al menos el 50 % de personas usuarias de sillas de ruedas. Se considerará que cumplen dicha condición cuando la propuesta justifique, además del resto de normativa de aplicación, el cumplimiento del percentil 50 de la tabla 4.4. del Anejo I del Decreto 68/2000.

– Eraberritze-kasuetan irisgarritasunaren arloko araudia betez, gurpil-aulkien erabiltzaile guztien erabilera autonomoa bermatzen ez duten baina gurpil-aulkien erabiltzaileen % 5en erabilera autonomoa ahalbidetzen duten proposamenak. Baldintza hori betetzen dutela ulertuko da, proposamenak, aplikatu beharreko gainerako arauez gain, 68/2000 Dekretuaren I. eranskineko 4.4 taulako 5. pertzentila betetzen dutela justifikatzen duenean.

– Propuestas que, cumpliendo la normativa en materia de accesibilidad en los casos de reforma, no garantizan el uso autónomo de todas las personas usuarias de sillas de ruedas, pero permiten el uso autónomo de al menos el 5 % de personas usuarias de sillas de ruedas. Se considerará que cumplen dicha condición cuando la propuesta justifique, además del resto de normativa de aplicación, el cumplimiento del percentil 5 de la tabla 4.4. del Anejo I del Decreto 68/2000.

Pertzentil horiek betetzen dituztela joko da bide publikotik irisgarria den ibilbidearen puntu orotan laukizuzen bat inskribatu ahal denean, dagozkion biraketak eta maniobrak kontuan hartuta, zabalera eta guztizko luzera bost zentimetrotan handituta. Ibilbidearen punturen batean baldintza hori betetzen ez duten jarduketak ez dira diruz lagunduko.

Se considerará que cumplen dichos percentiles cuando en todo punto del itinerario accesible desde la vía pública sea posible inscribir un rectángulo, considerando los correspondientes giros y maniobras, de las dimensiones de anchura y longitud total incrementadas en cinco centímetros. No serán subvencionables actuaciones que en algún punto del itinerario incumplan dicha condición.

Proposamenak lurzoru publikoa okupatzea badakar, okupazio hori baimentzeko eskumena duen udalak proposamenaren berri baduela egiaztatu beharko da.

En los casos en los que la propuesta implique la ocupación de suelo público se deberá acreditar que el Ayuntamiento competente para la autorización de dicha ocupación tiene conocimiento de la propuesta.

Esku-hartzeak hainbat atariri eragiten badie, eta baterako esku-hartzearen xede izango badira, eta atarietakoren batek ez badu eskatzen irisgarritasuna hobetzeko jarduketarik egitea eraikin osoan edo haren zati batean, agindu honen 16. artikuluaren 5.b) atalean adierazitako moduan, egiaztatu beharko da atari horretan betetzen dela irisgarritasun fisikoari eta sentsorialari buruzko araudia, bide publikotik etxebizitza bakoitzera, esku-hartzearen xede izango ez den eremu komun orotan.

Cuando la intervención afecte a varios portales que vayan a ser objeto de una intervención conjunta y alguno de los portales no requiera actuaciones de mejora de la accesibilidad en la totalidad del edificio o parte de él, en los términos indicados en el apartado 5.b) del artículo 16 de la presente Orden, deberá acreditarse el cumplimiento en dicho portal de la normativa de accesibilidad tanto física como sensorial desde la vía pública a cada una de las viviendas en toda zona común que no vaya a ser objeto de intervención.

c) Suteetatik babesteko segurtasun-baldintzak hobetzea: esku-hartzean, suteak detektatzeko, alarma jotzeko eta itzaltzeko ekipamendu eta instalazio orokorrak jarri behar zaizkio eraikinari edo eraikin-multzoari. Era berean, larrialdietarako argiztapen-neurriak izan behar ditu, ebakuazio-kasuetan argiztapena bermatzeko eta irteerak eta dauden babes-ekipamenduen eta -bitartekoen kokapena adierazten duten seinaleak ikusteko.

c) Mejora de las condiciones de seguridad contra incendios: la intervención debe incluir la dotación al edificio o conjunto de edificios de los equipos e instalaciones generales para la detección, alarma y extinción de incendios. Asimismo, debe incorporar medidas de alumbrado de emergencia que garanticen la iluminación en caso de evacuación y permitan la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Era berean, esku hartzeko proiektuek etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak jaso ahal izango dituzte.

Asimismo, los proyectos de intervención podrán contemplar actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas.

2.– EITaren txostenean 1., 2. edo 3. mailako obrak jasotzen badira, akats horiek konpontzeko obrak egiteko aurreikuspena jaso beharko da esku-hartzean, honako kasu hauetan izan ezik:

2.– Cuando el informe de la ITE refleje obras de grado 1, 2 o 3, la intervención deberá incluir la previsión de la ejecución de las obras encaminadas a subsanar dichas deficiencias salvo en los siguientes casos:

– Laguntzak eskatzeko unean, obra horien EIT zuzendu izanaren ziurtagiria izatea, dagokion udalean sarrera-erregistroa duela.

– Que se disponga, en el momento de la solicitud de ayudas, de certificado de subsanación de la ITE de dichas obras, con registro de entrada en el ayuntamiento correspondiente.

– Laguntzen eskaeran Erkidegoaren Akordioa aurkeztea. Akordio horretan, laguntzen likidazioa eskatu aurretik obra horiek exekutatzeko konpromisoa hartzen du.

– Que se presente en la solicitud de ayudas Acuerdo de la Comunidad en el que se compromete a la ejecución de dichas obras con carácter previo a la solicitud de la liquidación de las ayudas.

3.– Etxebizitzetako batek gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen ez dituenean, gutxieneko baldintza horiek betetzeko behar diren obrak egiteko aurreikuspena jaso beharko du esku-hartzeak, salbu eta ez-betetzearen xede diren etxebizitzen jabeek akatsak konpontzeko obrak egiteko konpromisoa hartzen dutela adierazten duen dokumentua aurkezten badute eskaeran eta 16. artikuluan adierazitako baldintzetan, laguntzaren likidazio-eskaera egin aurretik.

3.– Cuando alguna de las viviendas no cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad, la intervención deberá incluir la previsión de la ejecución de las obras necesarias para cumplir dichas condiciones mínimas, salvo que las personas propietarias de las viviendas objeto de incumplimiento presenten en la solicitud, y en los términos indicados en el artículo 16, documento en el que se comprometan a realizar las obras encaminadas a subsanar dichas deficiencias, con anterioridad a la solicitud de liquidación de la ayuda.

30. artikulua.– Jarduketa babesgarrien deskribapena.

Artículo 30.– Descripción de las actuaciones protegibles.

Jarduketa babesgarritzat hartuko dira arau honen 15. eta 16. artikuluetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eraikinetan garatzen direnak, 29. artikuluko betekizunak betetzen dituzten esku-hartzeen esparruan, eta 9. eta 13. artikuluetako betekizunak betetzen dituzten pertsonek sustatutakoak, gainera honako baldintza hauek betetzen direnean:

Serán consideradas actuaciones protegibles aquellas que se desarrollan en edificios que cumplen los requisitos establecidos en los artículos 15 y 16 de esta norma, en el marco de intervenciones que cumplen los requisitos del artículo 29, y promovidos por personas que cumplen los requisitos de los artículos 9 y 13, cuando además se den las siguientes condiciones:

1.– Energia-efizientzia hobetzea:

1.– Mejora de la eficiencia energética:

a) Jarduketa pasiboak: diruz lagundu ahal izango dira eraberritzearen aurretik eraikinarekiko berokuntzako urteko energia-eskaria gutxienez % 50 murrizten duten eraikinen inguratzailearen gaineko jarduketa pasibo integralak.

a) Actuaciones pasivas: serán subvencionables las actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente de los edificios que reduzcan al menos un 50 % la demanda energética anual de calefacción respecto al edificio antes de la reforma.

b) Jarduketa aktiboak: diruz lagundu ahal izango dira, oro har, eraikinaren energia primarioaren urteko kontsumoa gutxienez % 20 murriztea lortzen duten jarduketa aktiboak, eraberritutako eraikinari dagokionez, proposatutako jarduketa pasiboak soilik kontuan hartuta. Honako hauek sartzen dira:

b) Actuaciones activas: serán subvencionables las actuaciones activas que, en su conjunto, consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos en un 20 % respecto al edificio reformado considerando solo las actuaciones pasivas propuestas. Se incluyen:

Energia-efizientzia handiko ekipoak dituzten instalazio zentralizatuak.

– Instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética.

– Energia-efizientzia handiko instalazio indibidualizatuak.

– Instalaciones individualizadas de alta eficiencia energética.

– Eguzki-kolektoreak edo energia berriztagarriko beste iturri batzuk gehitzea.

– Incorporación de colectores solares u otras fuentes de energía renovable.

– Aireztapen mekaniko kontrolatuko sistemak, energia-eskaria murrizteko sistemak dituztenak, hala nola hezetasuna detektatzeko sistemak, CO2 bidezko presentzia detektatzekoak edo fluxu bikoitzeko bero-berreskuratzaileak, betiere berokuntza-eskaria gutxienez % 30 murriztea justifikatzen badute instalazio hori gabe proposatutako eraberritzearekin alderatuta. Aireztapen-sistemek sortutako eskariaren murrizketa kalkulatzeko, III.A eranskinean (Laguntza eskatzen den esku-hartze proposamenaren edukia eta egitura) jasotako jarraibideei jarraituko zaie.

– Sistemas de ventilación mecánica controlada que incluyan sistemas de reducción de la demanda energética tales como sistemas de detección de humedad, detección de presencia mediante CO2 o recuperadores de calor de doble flujo, que justifiquen una reducción mínima de la demanda de calefacción de un 30 % respecto a la reforma propuesta sin esta instalación. Para el cálculo de la reducción de la demanda producida por los sistemas de ventilación se seguirán las pautas recogidas en el Anexo III.A-. Contenido y estructura de la propuesta de intervención para la que se solicita la ayuda.

c) Monitorizazio energetikoa: diruz lagundu ahal izango dira III.B eranskinean (Monitorizazio-sistemaren ezaugarriak) ezarritakoa betetzen duten etxebizitzak monitorizatzeko instalazioak.

c) Monitorización energética: serán subvencionables las instalaciones de monitorización de viviendas que cumplan lo establecido en el Anexo III.B. Características del sistema de monitorización.

Etxebizitzen gutxienez % 80 monitorizatzen denean, diruz lagundu ahal izango dira, halaber, monitorizazio-sistemari lotutako energiaren kudeaketa aurreratuko sistemak. Halakotzat hartuko dira datuak eskuratu, biltegiratu eta aztertzean dautzanak eta, gainera, hainbat zerbitzutan (klimatizazioa, ur bero sanitarioa, aireztapena eta argiztapena) eraikinaren energia-portaera globala hobetzeko jardutea ahalbidetzen dutenak.

Cuando se monitorice como mínimo un 80 % de las viviendas, podrán ser subvencionables asimismo sistemas de gestión avanzada de la energía vinculados al sistema de monitorización, entendiendo como tales aquellos que consistan en la adquisición, almacenamiento y análisis de los datos y que además permitan la actuación en los diferentes servicios (climatización, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación) para mejorar el comportamiento energético global del edificio.

2.– Irisgarritasuna hobetzea: irisgarritasuna hobetzeko jarduketak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta honako kasu hauetakoren batean sar badaitezke:

2.– Mejora de la accesibilidad: serán subvencionables las actuaciones de mejora de la accesibilidad, que puedan enmarcarse en alguno de los siguientes casos:

a) Igogailuak instalatzea, kanpoaldetik edo barrualdetik, lehen igogailurik ez zuten eraikinetan, hala badagokio, eskailerak aldatzea barne.

a) Instalación de ascensores por el exterior o por el interior en edificios que antes carecían de él incluyendo, en su caso, la modificación de escaleras.

b) Igogailuak egokitzea dagoeneko igogailurik baduten eraikinetan, zero kotako irisgarritasuna bermatzeko eta/edo kabinaren neurriak irisgarritasun-araudira egokitzeko.

b) Adaptación de ascensores en edificios que ya disponen de él para garantizar la accesibilidad a cota cero y/o adaptar las dimensiones de la cabina a la normativa de accesibilidad.

c) Eraikinaren zero kotarainoko irisgarritasuna konpontzera bideratutako jarduketak, aurreko bietan sartu ezin direnak.

c) Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad hasta cota cero en el edificio y que no puedan incluirse en las dos anteriores.

d) Irisgarritasuna konpontzera eta bide publikotik eraikinera iristeko ibilbide irisgarri bat bermatzera bideratutako jarduketak, atariaren ondoko urbanizazio pribatuko eremuetan egiten direnak (jarduketak arkupeetan edo lorategi-aurreetan), betiere beste ibilbide irisgarri alternatiborik ez badago.

d) Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad y garantizar un itinerario accesible desde la vía pública hasta el edificio que se acometan en zonas de urbanización privada inmediatas al portal (actuaciones en soportales o antejardines), siempre que no exista otro itinerario accesible alternativo.

Diruz laguntzeko modukotzat hartuko dira, halaber, irisgarritasun sentsoriala hobetzeko jarduketak (ikusizko seinaleztapena, ukimen- seinaleztapena eta soinu- seinaleztapena, bideo-atezaina, etab.), baldin eta aurreko jarduketen esparruan sartzen badira.

Se considerarán también subvencionables las actuaciones de mejora de la accesibilidad sensorial (señalización visual, táctil y sonora, videoportero...) que se incluyan en el marco de las actuaciones anteriores.

3.– Suteetatik babesteko segurtasuna hobetzea:

3.– Mejora de la Seguridad contra Incendios:

a) Detekzio- eta alarma-sistemak instalatzea.

a) Instalación de sistemas de detección y alarma.

b) Ebakuaziorako sistemak instalatzea: larrialdietako argiztapena.

b) Instalación de sistemas para la evacuación: iluminación de emergencia.

c) Itzaltze-sistemak instalatzea: su-itzalgailuak eta tutu lehorra.

c) Instalación de sistemas de extinción: extintores y columna seca.

4.– Kanpoko bizigarritasuna hobetzea: esku-hartzeak kanpoko bizigarritasuna hobetzeko honako jarduketa hauek jaso ahal izango ditu:

4.– Mejora de la habitabilidad exterior: la intervención podrá incluir las siguientes actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior:

a) Lehenago balkoirik edo terrazarik ez zuten eraikinetan kanpoaldetik balkoiak edo terrazak jartzea, espazio horiek etxebizitzen erabilera pribatiboko espazio gisa konfiguratzen direnean.

a) Instalación de balcones o terrazas por el exterior en edificios que antes carecían de ellos, cuando dichos espacios se configuren como espacios de uso privativo de las viviendas.

b) Balkoiak lehendik dituzten eraikinetan zabaltzea edo luzatzea, kanpoko gela edo terraza bihurtu arte, espazio horietara bideratutako azalera handitzen denean eta etxebizitzen erabilera pribatiboko espazio bihurtzen direnean.

b) Ampliación o prolongación de balcones en edificios que ya disponen de ellos hasta convertirlos en estancias exteriores o terrazas, cuando se produzca un aumento de la superficie destinada a estos espacios y se configuren como espacios de uso privativo de las viviendas.

31. artikulua.– Jarduketa babesgarrien denbora-eremua.

Artículo 31.– Ámbito temporal de las actuaciones protegibles.

1.– Birgaitze integral eta efizienterako obren kasuan, laguntzaren xede diren jarduketak hogeita hamar (30) hilabeteko epean amaituta egon beharko dira, laguntza ematea erabakitzen duen ebazpena jakinarazten denetik aurrera, eta hori obren harrera-aktarekin edo obra-amaierako ziurtagiriarekin egiaztatuko da.

1.– Las actuaciones objeto de ayuda en el supuesto de obras de rehabilitación integral y eficiente deberán estar concluidas en un plazo no superior a treinta (30) meses, a contar desde la notificación de la resolución que acuerda la concesión de la misma, certificándose este extremo con el acta de recepción de las obras o certificado final de la obra.

2.– Erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatuta dauden arrazoiak badaude, erakunde horrek epea luzatzeko eskatu ahal izango du, ezarritako exekuzio-epea amaitu baino lehen. Eskaera, gutxienez, proiektua exekutatzeko emandako epea amaitu baino hilabete lehenago egin beharko da. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, eta Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendariaren ebazpen bidez onartu beharko da.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La solicitud deberá realizarse como mínimo un mes antes de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución concedido. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado por la beneficiaria, y deberá ser aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

32. artikulua.– Itzuli beharrik gabeko laguntzak.

Artículo 32.– Ayudas a fondo perdido.

1.– Birgaitze integral eta efizienterako obren kasuan, itzuli beharrik gabeko laguntza bat emango zaie jabeen erkidegoei, udalei, toki-erakunde txikiei, etxebizitza-sozietate publikoei eta etxebizitza-sustatzaile publikoei, baldin eta jarduketa babestuen onuradun diren etxebizitza-eraikinen jabeak badira.

1.– En el supuesto de obras de rehabilitación integral y eficiente se concederá una ayuda a fondo perdido a favor de las Comunidades de personas propietarias, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotoras Públicas de Viviendas propietarias de edificios de viviendas que tengan la condición de personas beneficiarias de las actuaciones protegidas.

Horretarako, jarduketa bakoitzaren kostuari edo aurrekontuari gehieneko ehuneko bat aplikatuko zaio, laguntzaren gehieneko zenbateko bat kontuan hartuta, artikulu honen hurrengo ataletan jasotako baldintzetan.

A tales efectos, por cada una de las actuaciones se aplicará un porcentaje máximo sobre su coste o presupuesto, tomando en consideración una cuantía máxima de ayuda, en los términos contemplados en los siguientes apartados de este artículo.

Itzuli beharrik gabeko laguntzaren zenbatekoa energia-efizientzia, irisgarritasuna, suteetatik babesteko segurtasuna eta, hala badagokio, kanpoko bizigarritasuna hobetzeko diruz lagun daitezkeen jarduketei dagozkien laguntzen baturaren emaitza da.

La cuantía de la ayuda a fondo perdido es el resultado de la suma de las ayudas correspondientes a las diferentes actuaciones subvencionables para la mejora de eficiencia energética, de la accesibilidad, y de la seguridad contra incendios y, en su caso, de la mejora de la habitabilidad exterior.

Esku-hartzeak elementu pribatiboen gaineko obrak barne hartzen baditu, ez dira kontuan hartuko elementu pribatibo horien jabeen baimenik ez duten jarduketak (ez laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzerako eskatutako hobekuntza-maila betetzeko), horiei eragiten dieten obrak egiteko.

Cuando la intervención incluya obras sobre elementos privativos no se tendrán en cuenta, ni a efectos de cálculo de cuantía de la ayuda ni a efectos de cumplimiento del grado de mejora exigido para cada actuación subvencionable, aquellas actuaciones que no dispongan de la autorización de las personas propietarias de dichos elementos privativos para la ejecución de las obras que afecten a los mismos.

2.– Honako jarduketa hauek hartuko dira kasu berezitzat, dirulaguntzen zenbatekoari dagokionez, eta laguntzen gehieneko ehuneko eta mugak handiagoak izango dira:

2.– Se entenderán por casos especiales, a efectos de cuantía de las subvenciones, y contarán con unos porcentajes y límites máximos de ayudas superiores, las siguientes actuaciones:

– Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan bildutako jarduketak.

– Actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.

– Errentamendu babestura bideratutako etxebizitzek etxebizitza guztien % 50 gainditzen duten higiezinetako jarduketak.

– Actuaciones en inmuebles en los que las viviendas destinadas a arrendamiento protegido superen el 50 % del total de viviendas.

– Kultura-interesekotzat deklaratutako higiezinetako jarduketak edo Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean aurreikusitakoaren arabera aitortutako beste edozein babes-araubideren mende dauden higiezinetako jarduketak.

– Actuaciones en inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección reconocido conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Dirulaguntzen zenbatekoari dagokionez, kasu orokortzat hartuko dira lehen aipatutako kasu berezietan sartu ezin diren jarduketa guztiak.

Se entenderá por caso general, a efectos de cuantía de las subvenciones, todas las actuaciones que no puedan encuadrarse en ninguno de los casos especiales antes señalados.

Esku-hartzeak baterako esku-hartzearen xede izango diren atari bati baino gehiagori eragiten dienean, atari bakoitzari dagokion kasua hartuko da kontuan, errentamendu babesturako eraikinen kasuan izan ezik; kasu horretan, eraikuntza-multzoaren guztizkoa hartuko da kontuan.

Cuando la intervención afecte a varios portales que vayan a ser objeto de una intervención conjunta, se considerará el caso que corresponda a cada portal, salvo cuando se trate de edificios destinados a arrendamiento protegido, en cuyo caso se considerará el total del conjunto edificatorio.

3.– Artikulu honetan araututako zenbatekoak eta ehunekoak esku-hartzearen azpilerroaren arabera igoko dira, honela:

3.– Las cuantías y porcentajes regulados en el presente artículo se incrementarán en función de la sublínea en la que se enmarque la intervención de la siguiente manera:

– 1. azpilerroan sartzen diren esku-hartzeei dagozkien zenbatekoak eta ehunekoak % 2 igoko dira ondorengo tauletan adierazitakoekin alderatuta.

– Las cuantías y porcentajes correspondientes a las intervenciones que se enmarquen en la sublínea 1 se incrementarán en un 2 % respecto a las indicadas en las tablas siguientes.

– 2. azpilerroan sartzen diren esku-hartzeei dagozkien zenbatekoak eta ehunekoak % 1 igoko dira ondorengo tauletan adierazitakoen aldean.

– Las cuantías y porcentajes correspondientes a las intervenciones que se enmarquen en la sublínea 2 se incrementarán en un 1 % respecto a las indicadas en las tablas siguientes.

4.– Artikulu honetan araututako zenbatekoak eta ehunekoak esku-hartzearen xede diren atari-kopuruaren arabera igoko dira, honela:

4.– Las cuantías y porcentajes regulados en el presente artículo se incrementarán en función del número de portales objeto de intervención de la siguiente manera:

– Lau atari edo gehiagotan batera egiten diren esku-hartzeen zenbatekoak eta ehunekoak % 3 igoko dira ondorengo taula hauetan adierazitakoekin alderatuta.

– Las cuantías y porcentajes correspondientes a las intervenciones que se acometan de manera conjunta en cuatro o más portales se incrementarán en un 3 % respecto a las indicadas en las tablas siguientes.

Hiru ataritan batera egiten diren esku-hartzeen zenbatekoak eta ehunekoak % 2 igoko dira ondorengo taula hauetan adierazitakoen aldean.

– Las cuantías y porcentajes correspondientes a las intervenciones que se acometan de manera conjunta en tres portales se incrementarán en un 2 % respecto a las indicadas en las tablas siguientes.

– Bi ataritan batera egiten diren esku-hartzeen zenbatekoak eta ehunekoak % 1 igoko dira ondorengo taula hauetan adierazitakoen aldean.

– Las cuantías y porcentajes correspondientes a las intervenciones que se acometan de manera conjunta en dos portales se incrementarán en un 1 % respecto a las indicadas en las tablas siguientes.

5.– Laguntzaren guztizko zenbatekoak ezin izango ditu muga hauek gainditu:

5.– La cuantía total de la ayuda no podrá superar los siguientes límites:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

6.– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteari eta obren zuzendaritza fakultatiboari dagozkien ordainsari teknikoen laguntzetarako, taula honetan jasotako formulak aplikatzearen ondorioz lortutako zenbateko txikiena hartuko da kontuan:

6.– Para las ayudas de honorarios técnicos correspondientes a la redacción de informes, certificaciones y proyectos y a la dirección facultativa de las obras, se considerará la menor de las cuantías obtenidas por la aplicación de las fórmulas recogida en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Laguntzaren gehieneko ehunekoa kostu garbiaren gainean aplikatzen da, hau da, dokumentuak idazteko ordainsari teknikoen eta obren zuzendaritza fakultatiboaren gaineko zergak kenduta.

El porcentaje máximo de la ayuda se aplica sobre el costo neto, es decir, impuestos excluidos, de los honorarios técnicos de redacción de los documentos y dirección facultativa de obras.

7.– Energia-efizientziako jarduketetarako laguntzen kasuan, honako taula hauetan jasotako formulak aplikatuta lortutako zenbateko txikiena hartuko da kontuan:

7.– Para las ayudas de actuaciones de eficiencia energética se considerará la menor de las cuantías obtenidas por la aplicación de las fórmulas recogidas en las siguientes tablas:

a) Jarduketa pasiboak.

a) Actuaciones pasivas.

Honako zenbateko eta ehuneko hauek ezartzen dira jarduketa pasiboak exekutatzeko, eraberritutako egoeraren berokuntza-eskariaren kalifikazio partzialaren arabera:

Se establecen las siguientes cuantías y porcentajes máximos de ayuda a la ejecución de actuaciones pasivas en función de la calificación parcial en la demanda de calefacción del estado reformado.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Jarduketa aktiboak.

b) Actuaciones activas.

Jarduketa aktiboak, oro har, exekutatzeko laguntzen gehieneko zenbateko eta ehuneko hauek ezartzen dira, eraberritutako egoeraren kalifikazio energetikoaren arabera. Isuriei eta kontsumoari buruzko kalifikazio energetikoa bat ez badator, kalifikazio txarrena hartuko da.

Se establecen las siguientes cuantías y porcentajes máximos de ayuda a la ejecución de actuaciones activas, en su conjunto, en función de la calificación energética del estado reformado. En caso de que la calificación energética relativa a emisiones y a consumo no coincida, se tomara la más desfavorable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gainera, jarduketa aktibo bakoitzari dagokionez, ezingo dira 8. taulako gehieneko ehunekoak gainditu, ezta hurrengo tauletan adierazitako gehieneko zenbatekoak ere. Zenbateko horiek kalkulatzeko, jarduketa aktibo bakoitza zer etxebizitzatan egiten den bakarrik hartuko da kontuan.

Además, en relación a cada una de las actuaciones activas, no se podrán superar los porcentajes máximos de la tabla 8 ni las cuantías máximas indicadas en las siguientes tablas. Para el cálculo de dichas cuantías solo se considerarán las viviendas en las que se acometa cada actuación activa.

– Aireztapen mekanikoko sistemak instalatzea.

– Instalación de sistemas de ventilación mecánica.

Energia-eskaria murrizteko sistemak sartzen dira, hala nola hezetasuna detektatzeko sistemak, presentzia CO2 bidez atzemateko sistemak edo fluxu bikoitzeko bero-berreskuratzaileak, proposatutako eraberritzearen aldean berokuntza-eskaria gutxienez % 30 murriztea justifikatzen dutenak, jarduketa pasiboak bakarrik kontuan hartuta.

Se incluyen sistemas de reducción de la demanda energética tales como sistemas de detección de humedad, detección de presencia mediante CO2 o recuperadores de calor de doble flujo, que justifiquen una reducción mínima de la demanda de calefacción de un 30 % respecto a la reforma propuesta considerando tan solo las actuaciones pasivas.

Aurrezpena kalkulatzeko, sistemak aitortutako balioa erabili behar da, haren dokumentazio ofizialaren bidez (ETD/EED, prestazioen adierazpenak, CE marka, etab.), eta, beroa berreskuratzearen kasuan, «berreskuratzailearen efizientzia», ekipoaren, kontsumoen eta abarren xehetasunak sartzeko aukera ematen duen kalkulu-tresnaren bidez lortutakoa.

Para el cálculo del ahorro, se debe utilizar el valor declarado por el sistema mediante documentación oficial del mismo (DIT/DAU, Declaraciones de prestaciones, marcado CE...) y, en el caso de la recuperación de calor, la «eficiencia del recuperador» obtenida mediante la herramienta de cálculo que permita introducir detalles del equipo, consumos, etc.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Etxeko ur beroa sortzeko instalazio zentralizatuak eta energia-efizientzia handiko ekipoak dituzten berogailuak.

– Instalaciones centralizadas para generación de ACS y calefacción con equipos de alta eficiencia energética.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Etxeko ur beroa sortzeko instalazio indibidualizatuak eta efizientzia handiko ekipoak dituzten berogailuak. Banakako galdarak eraikineko eta/edo atariko etxebizitza guztien % 80tik gorako kopuruan instalatzeko eta/edo ordezteko, sorgailu berrien potentzia termikoen (∑Pi) batura (kW) taulan adierazitako kopuruekin biderkatzearen emaitzari dagokion gehienekoa emango da:

– Instalaciones individualizadas para generación de ACS y calefacción con equipos de alta eficiencia. Para la instalación y/o sustitución de calderas individuales en número superior al 80 % del n.º de viviendas totales del edificio y/o portal se concederá un máximo correspondiente al resultado de multiplicar la suma de las potencias térmicas (∑Pi) de los nuevos generadores (kW) por las cantidades indicadas en la tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Eguzki-instalazioak. Taulan adierazitako kopuruak eguzki-instalazio termikoaren potentziarekin (P1) biderkatzearen emaitzari dagokion gehienekoa emango da. Potentzia hori instalatutako eguzki-atzitzaileen azalera 0,7 kW/m2 -rekin biderkatu ondoren kalkulatuko da.

– Instalaciones solares. Se concederá un máximo correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la potencia de la instalación solar térmica (P?), calculada tras multiplicar la superficie de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Beste energia berriztagarri batzuk instalatzea. Beste energia berriztagarri batzuk ere lagundu ahal izango dira diruz, baldin eta lehen mailako energia berriztagarriaren kontsumoa eta CO2 isuriak murrizten laguntzen badute egoera eraberrituaren energia-efizientziaren ziurtagirian. Nolanahi ere, 8. taulako gehieneko laguntzen ehunekoak errespetatu beharko dira, eta jarduketa aktibo guztiek ezingo dituzte 7. taulako gehieneko zenbatekoak gainditu.

– Instalación de otras energías renovables. Serán subvencionables asimismo otras energías renovables que contribuyan a la reducción del consumo de energía primaria renovable y las emisiones de CO2 en el certificado de eficiencia energética del estado reformado. Deberán respetarse en todo caso los porcentajes de ayudas máximos de la tabla 8 y el conjunto de actuaciones activas no podrá superar las cuantías máximas de la tabla 7.

c) Monitorizazioa.

c) Monitorización.

Monitorizazio-instalazioetan, muga hauek aplikatuko dira:

Para las instalaciones de monitorización se aplicarán los siguientes límites:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Etxebizitzen gutxienez % 80 monitorizatzen denean, diruz lagundu ahal izango dira, halaber, monitorizazio-sistemari lotutako energiaren kudeaketa aurreratuko sistemak. Halakotzat hartuko dira datuak eskuratu, biltegiratu eta aztertzean dautzanak eta, gainera, hainbat zerbitzutan (klimatizazioa, ur bero sanitarioa, aireztapena eta argiztapena) eraikinaren energia-portaera globala hobetzeko jarduketa ahalbidetzen dutenak. Horrelako kasuetan, 13. taulan jasotako zenbatekoak eta ehunekoak % 50 igoko dira.

Cuando se monitorice como mínimo un 80 % de las viviendas, podrán ser subvencionables asimismo sistemas de gestión avanzada de la energía vinculados al sistema de monitorización, entendiendo como tales aquellos que consistan en la adquisición, almacenamiento y análisis de los datos y que además permitan la actuación en los diferentes servicios (climatización, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación) para mejorar el comportamiento energético global del edificio. En estos casos, las cuantías y porcentajes reflejados en la tabla 13 se incrementarán un 50 %.

8.– Irisgarritasun-jarduketetarako laguntzen kasuan, ondorengo tauletan jasotako formulak aplikatuta lortutako zenbateko txikiena hartuko da kontuan.

8.– Para las ayudas de actuaciones de accesibilidad se considerará la menor de las cuantías obtenidas por la aplicación de las fórmulas recogidas en las siguientes tablas.

Lehenik eta behin, zenbateko eta gehieneko ehuneko hauek ezartzen dira, lortutako irisgarritasun-mailaren arabera: lortutako irisgarritasun-maila zehazteko, punturik txarrena hartuko da kontuan.

En primer lugar, se establecen las siguientes cuantías y porcentajes máximos de ayuda, en su conjunto, en función del grado de accesibilidad conseguido. A efectos de determinar el grado de accesibilidad conseguido, se tendrá en cuenta el punto más desfavorable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Esku-hartzeak hainbat atariri eragiten badie eta horiek batera esku hartu behar bada, atari bakoitzean lortutako irisgarritasun-maila hartuko da kontuan.

Cuando la intervención afecte a varios portales que vayan a ser objeto de una intervención conjunta, se considerará el grado de accesibilidad alcanzado en cada portal.

Gainera, irisgarritasuna hobetzeko jarduketa bakoitzari dagokionez, ezingo dira gainditu 15. taulako gehieneko ehunekoak, ezta hurrengo tauletan adierazitako gehieneko zenbatekoak ere.

Además, en relación a cada una de las actuaciones de mejora de la accesibilidad, no se podrán superar los porcentajes máximos de la tabla 15 ni las cuantías máximas indicadas en las siguientes tablas.

a) Igogailu berria instalatzea, hala badagokio, eskailerak aldatzea barne.

a) Instalación de nuevo ascensor, incluyendo en su caso la modificación de escaleras.

Kasu horretan sartuko dira lehen igogailurik ez zuten eraikinak, baita, igogailua izan arren, haien kokapena aldatu eta beste komunikazio-gune bat sortu behar dutenak ere, irisgarritasuna bermatzeko.

Se considerarán incluidos en este supuesto los edificios que antes carecían de ascensor, así como aquellos edificios que, disponiendo de ascensor, deban modificar su ubicación y crear un nuevo núcleo de comunicación para garantizar la accesibilidad.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Eskailerak aldatzeak komunikazio-gune berri bat eraikitzea esan nahi du. Eskaileren aldaketatzat ez da jotzen eskaileraren zabalera murrizteko lauzak moztea.

La modificación de escaleras se refiere a la construcción de un nuevo núcleo de comunicación. No se considera modificación de escaleras cortar las losas para reducir el ancho de la escalera.

Eskaileren aldaketak eraikinera sartzeko solairuan soilik eragiten badu, zero kotako obratzat hartuko dira.

Cuando la modificación de escaleras solo afecte a la planta de acceso al edificio se considerarán obras de cota cero.

b) Lehendik dauden igogailuak egokitzea.

b) Adaptación de ascensores ya existentes.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Esku-hartzearen ondorioz irisgarritasun-maila hobetzen duten egokitzapenak baino ez dira diruz lagunduko.

Solo serán subvencionables aquellas adaptaciones en las que la intervención implique una mejora respecto al grado de accesibilidad existente.

c) Irisgarritasuna zero kotaraino, aurrekoez bestelakoak, eta irisgarritasuna bide publikotik eraikineraino, urbanizazio pribatuko eremuetan.

c) Accesibilidad hasta cota cero, distintas de las anteriores, y accesibilidad desde la vía pública hasta el edificio en zonas de urbanización privada.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

9.– Suteetatik babesteko segurtasun-jarduketetarako laguntzen kasuan, taula hauetan jasotako formulak aplikatuta lortutako zenbateko txikiena hartuko da kontuan:

9.– Para las ayudas de actuaciones de seguridad contra incendios se considerará la menor de las cuantías obtenidas por la aplicación de las fórmulas recogidas en las siguientes tablas:

a) Detekzio- eta alarma-instalaziorako.

a) Para la instalación de detección y alarma.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Su-itzalgailuak eta larrialdiko argiztapena instalatzeko.

b) Para la instalación de extintores e iluminación de emergencia.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Tutu lehorra instalatzeko.

c) Para la instalación de columna seca.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

10.– Kanpo-bizigarritasuneko jarduketetarako laguntzen kasuan, ondorengo tauletan jasotako formulak aplikatuz lortutako zenbateko txikiena hartuko da kontuan.

10.– Para las ayudas de actuaciones de habitabilidad exterior se considerará la menor de las cuantías obtenidas por la aplicación de las fórmulas recogidas en las siguientes tablas.

Kanpoko espazioetan esku hartzen den etxebizitzak bakarrik hartuko dira kontuan kalkulua egiteko.

Solo se considerarán para el cálculo las viviendas en cuyos espacios exteriores se intervenga.

Gehieneko zenbateko eta ehuneko hauek ezarri dira kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak egiteko.

Se establecen las siguientes cuantías y porcentajes máximos de ayuda a la ejecución de actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior, en su conjunto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

a) Kanpo-espazio sortu berrietan, gehieneko kopuru hau emango da: taulan adierazitako kopuruak bider espazio horien azalera (m2-tan). Ez da diruz lagunduko 1 m2 baino gutxiagoko azalera duen espaziorik.

a) Para los espacios exteriores de nueva creación, se concederá un máximo correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la superficie de dichos espacios, en m2. No se subvencionarán espacios cuya superficie sea inferior a 1 m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Lehendik dauden kanpo-espazioak handitzeko, gehieneko kopuru hau emango da: taulan adierazitako kopuruak bider espazio horietan zabaldutako azalera (m2-tan). Handitzearen ondorioz lehendik dauden elementuak ordeztu behar badira, zabaldutako azaleratzat hartuko da, betiere azalera 1m2 baino gehiago handitzen bada. Ez dira diruz lagunduko 1 m2 baino gutxiagoko azalera duten esku-hartzeak.

b) Para la ampliación de espacios exteriores existentes, se concederá un máximo correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la superficie ampliada en dichos espacios, en m2. Cuando la ampliación implique la sustitución de los elementos existentes, se considerará también como superficie ampliada, siempre que el incremento de superficie resultante sea mayor a 1 m2. No se subvencionarán intervenciones en las que el incremento de superficie sea inferior a 1 m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

33. artikulua.– Mailegu kualifikatuak.

Artículo 33.– Préstamos cualificados.

1.– Itzuli beharrik gabeko laguntzen onuradunek kreditu-establezimenduek emandako mailegu kualifikatuak eskuratu ahal izango dituzte, finantza-lankidetzako hitzarmenean eta birgaitzeko finantza-tresna berezian jasotako baldintzetan.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas a fondo perdido podrán acceder a los préstamos cualificados concedidos por los establecimientos de crédito, en las condiciones que se recogen en el Convenio de colaboración financiera y en Instrumento financiero especial para la rehabilitación.

Maileguaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen kostu guztietara irits daiteke, eta, hala badagokio, administrazio honek edo beste batzuek emandako itzuli beharrik gabeko laguntza guztiak kenduko dira. Maileguaren ehunekoa % 100etik beherakoa bada, gainerako xedapen partzialak Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak aldez aurretik onartutako obren exekutatze- eta justifikazio-erritmora egokituko dira, 50. artikuluan jasotako baldintzetan.

La cuantía del préstamo podrá alcanzar la totalidad de los costes subvencionables, deduciéndose, en su caso, la totalidad de las ayudas a fondo perdido concedidas por esta u otras Administraciones. En el caso de que la disposición del préstamo sea por un porcentaje inferior al 100 %, el resto de disposiciones parciales se acomodará al ritmo de ejecución y justificación de las obras previamente conformadas por la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, en los términos recogidos en el artículo 50.

2.– Irisgarritasuna hobetzeko jarduketen kasuan, osagai espezifiko eta babesgarritik bereiz daitekeen osagai horretarako bakarrik, eta irisgarritasunagatik egotz daitezkeen laguntzak deskontatu ondoren, mailegu bidez finantza daitekeen zenbateko bat zehaztuko da irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza berezi horren onuradunentzat soilik. Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak behar adinako interes-tasa subsidiatuko du, benetako TIN kostua pertsona edo erakunde onuradunarentzako urteko benetako % 0 izan dadin mailegu kualifikatuaren iraunaldi osoan. Horrelako eragiketetan diruz lagunduko dira interes aldakorreko tasak nahiz tasa finkoak edo mistoak.

2.– En el caso de las actuaciones de mejora de accesibilidad, exclusivamente para este componente específico y separable del presupuesto protegible, y tras ser descontadas las ayudas imputables por accesibilidad, quedará determinada una cuantía financiable vía préstamo exclusivamente para las personas beneficiarias de esa línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad. El departamento competente en materia de vivienda subsidiará el tipo de interés en cuantía suficiente para que el coste efectivo TIN resulte del 0 % efectivo anual para la persona o entidad beneficiaria a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. En este tipo de operaciones se subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.

3.– Aurreko paragrafoan ezarritako interesen subsidiazioa lortzen duten pertsonek edo erakundeek itzulketa bermatu beharko dute 46. artikuluan aurreikusitako moduan.

3.– Las personas o entidades que obtengan la subsidiación de intereses establecida en el apartado anterior deberá garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

4.– Maileguak onartu edo baimendu ahal izango dira, aldez aurretik eta banan-banan, itzuli beharrik gabeko laguntzak aitortzen dituen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera, eta, gehienez ere, hiru hilabeteko epean, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak proiektua teknikoki onartzen duenetik aurrera. Maileguak edozein unetan erabil daitezke, aldez aurretik onartu edo baimendu ondoren.

4.– La aprobación o autorización previa e individualizada y la formalización de los préstamos podrán llevarse a cabo desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de las ayudas a fondo perdido y hasta un plazo máximo de tres meses desde la aprobación técnica del proyecto por parte de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura. La disposición de los préstamos podrá llevarse a cabo en cualquier momento desde su aprobación o autorización previa.

V. KAPITULUA. FINANTZA-NEURRIEN OSAGARRITASUNA ETA BATERAGARRITASUNA
CAPÍTULO V. COMPLEMENTARIEDAD Y COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS

34. artikulua.– Irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezia.

Artículo 34.– Línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad.

1.– 65 urtetik gorako pertsonek eta mugikortasun murriztua edo sentsoriala duten desgaituek, pertsona horiek parte hartzen duten bizikidetza-unitateekin batera, eta, horrez gain, 12.000 eurotik beherako urteko diru-sarrera haztatuak dituzten bizikidetza-unitateek, dirulaguntza-lerro berezi bat eskuratu ahal izango dute, irisgarritasun-partikularren obrak eta erkidegoenak egitea errazteko.

1.– Las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad de movilidad reducida o sensorial junto con las unidades convivenciales de las que estas personas formen parte, y adicionalmente, las unidades convivenciales con ingresos anuales ponderados que no excedan de 12.000 euros, podrán acceder a una línea subvencional especial destinada a facilitar la ejecución de obras de accesibilidad particulares y comunitarias.

2.– Dirulaguntza-lerro berezia eskuratu ahal izango dute arau honetan obretarako aurreikusitako finantza-neurrien onuradunek.

2.– Podrán acceder a la línea subvencional especial las personas que resulten beneficiarias de las medidas financieras contempladas en la presente norma para obras.

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kasuan (3. lerroa), dirulaguntza-lerro hau eskuratu ahal izango dute esku-hartze horren xede den eraikineko etxebizitzaren baten jabe, errentari, gozamendun edo eskubide errealen titular direnek, edo 1. eta 2. lerroetako onuradunen baldintza berberetan hura erabili eta aprobetxatzeko legitimatzen dituen beste edozein eskubide dutenek.

En el supuesto de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), podrán acceder a esta línea subvencional las personas que ostenten, sobre alguna de las viviendas del edificio objeto de dicha intervención, la condición de propietarias, arrendatarias, usufructuarias, o titulares de derechos reales o cualquier otro derecho que les legitime para el uso y aprovechamiento de la misma en las mismas condiciones que las personas beneficiarias de las líneas 1 y 2.

3.– Dirulaguntza-lerro bereziaren xedea da agindu honetan ezarritako itzuli beharrik gabeko laguntzek estaltzen ez duten irisgarritasunari egotz dakiokeen aurrekontu babesgarriaren zatiaren % 100era arteko ehunekoa ordaintzea, edo xede bererako jasotzen den eta etxebizitzen titularrek edo okupatzaileek okupazioa legitimatzen duen kontratuan oinarrituta ordaindu behar duten beste edozein zati.

3.– La línea subvencional especial está dirigida a sufragar un porcentaje de hasta el 100 % de la parte del presupuesto protegible imputable a la accesibilidad no cubierta por las ayudas a fondo perdido establecidas en esta orden, o cualquier otra que se perciba con la misma finalidad, y que deba ser abonada por las personas titulares de las viviendas o por sus ocupantes en base al contrato que legitima la ocupación.

4.– Aplikatu beharreko ehunekoa urteko familia-errenta haztatuaren eta bizikidetza-unitateko kide kopuruaren araberakoa izango da, eta taula honetan ezarritakoaren arabera aplikatuko da:

4.– El porcentaje concreto a aplicar estará en función de la renta ponderada familiar anual y del número de miembros de la unidad convivencial y se aplicará según lo establecido en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– Erkidegoen obretan (2. lerroa) eta birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretan (3. lerroa), dirulaguntza bereziak zehazteko, erkidegoen obren irisgarritasunari egotz dakiokeen aurrekontu babesgarriari aplikatuko zaio onuradunak jabetza horizontalean duen partaidetza-kuotari dagokion ehunekoa, emandako laguntza orokorrak kendu ondoren. Oinarri horren gainean, aurreko taulan ezarritako gehieneko ehunekoak aplikatuko dira.

5.– En las obras comunitarias (línea 2) y obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), para la determinación de las subvenciones especiales se aplicará al presupuesto protegible imputable a la accesibilidad de las obras comunitarias, una vez deducidas las ayudas generales concedidas, el porcentaje correspondiente a la cuota de participación de la persona beneficiaria en la propiedad horizontal. Sobre dicha base, se aplicarán los porcentajes establecidos en la tabla anterior.

6.– Lerro berezi horretara sartzeko berariazko eskaera izan beharko da, eta finantza-neurriak eskatzeko unean eta egintzan egin beharko da, argi eta garbi bereiziz irisgarritasun-obrei dagokien aurrekontua eta gainerako jarduketa babesgarriei dagokien aurrekontua.

6.– La solicitud de acceso a esta línea especial habrá de ser expresa, debiendo ser formulada en el momento y el acto de solicitud de las medidas financieras, diferenciando claramente el presupuesto correspondiente a las obras de accesibilidad del presupuesto correspondiente al resto de actuaciones protegibles.

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kasuan (3. lerroa), interesdunek jabeen erkidegoaren aldeko itzuli beharrik gabeko laguntzak aitortzen dituen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera aurkeztu ahal izango dute eskaera, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak proiektuari onespen teknikoa ematen dionetik gehienez ere hiru hilabeteko epean.

En el supuesto de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) la solicitud podrá ser formulada por las personas interesadas desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de las ayudas a fondo perdido a favor de la Comunidad de personas propietarias y hasta un plazo máximo de tres meses desde la aprobación técnica del proyecto por parte de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

7.– Artikulu honetan ezarritako dirulaguntza bereziak jasotzen dituzten pertsonek itzulketa bermatu beharko dute 46. artikuluan aurreikusitako moduan.

7.– Las personas que obtengan las subvenciones especiales establecidas en este artículo deberán garantizar su reversión en la forma prevista por el artículo 46.

35. artikulua.– Finantza-neurrien ildoen eta beste laguntza-programa batzuen arteko bateragarritasuna.

Artículo 35.– Compatibilidad entre las líneas de medidas financieras y con otros programas de ayudas.

1.– Agindu honetan aurreikusitako finantza-neurrien lerroak elkarren artean bateragarriak izango dira, erkidegoen obretarako (2. lerroa) eta birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. lerroa) ezarritakoak izan ezik, bateraezinak baitira, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezian izan ezik.

1.– Las líneas de medidas financieras previstas en esta orden serán compatibles entre sí, con la salvedad de las establecidas para las obras comunitarias (línea 2) y para las obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), que son incompatibles entre sí, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior sobre la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad.

2.– Arau honetan aurreikusitako finantza-neurriak bateragarriak dira beste administrazio batzuek helburu bererako eman dezaketen beste edozein laguntzarekin, baldin eta laguntza horiek bateragarritasun hori finkatzen badute. Hala ere, honako hauekin erabat bateraezinak direla deklaratzen da:

2.– Las medidas financieras previstas en esta norma son compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad por otras administraciones, si estas fijan tal compatibilidad. No obstante, se declaran expresamente del todo incompatibles con:

a) Lehendik dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketetarako laguntza-programa (PREE programa), Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) kudeatua.

a) Programa de Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes (programa PREE) gestionado por el Ente Vasco de Energía (EVE).

b) EGEFek, Next Generationek edo Europako Egitura eta Inbertsio Funtsek (EIE) kofinantzatutako beste edozein laguntza edo dirulaguntza, higiezinen parkea energia-efizientziarako berritzeko programa baten arabera, baldin eta eragiketa batek EIE funts baten edo batzuen laguntza jaso badezake aldi berean, edo Europar Batasuneko programa batena edo batzuena eta beste tresna batzuena. Helburua da Europako Inbertsio Funtsetako bat itzultzeko ordainketa-eskaeran sartutako gastuak Europar Batasuneko beste funts edo tresna batek edo funts berak diruz laguntzea galaraztea, beste programa baten arabera.

b) Cualquier otra ayuda o subvención cofinanciada por el FEDER, Next Generation u otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) conforme a un programa de renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, en que una operación pueda recibir ayuda simultánea de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión Europea y con el objetivo de imposibilitar que gastos incluidos en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE pueda estar subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.

c) Beste laguntza publiko batzuk, Europako programen esparruan etxebizitzaren arloan hauta daitezkeen jarduketengatik, beste egitura-funts edo eraldatzeko aparteko funts batzuen bidez kofinantzatutakoak, baldin eta aldi berean Eusko Jaurlaritza partaide bada, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez.

c) Otras ayudas públicas por actuaciones elegibles en materia de vivienda en el marco de programas europeos cofinanciados a través de otros fondos estructurales o fondos extraordinarios de transformación, en los que sea partícipe al mismo tiempo el Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia de vivienda.

3.– Laguntza bateragarrien zenbatekoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jarduketen kostua, ez beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako dirulaguntza edo laguntzekin batera, ezta helburu bererako beste diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera ere. Kasu horretan, egin beharreko izapideak egin ondoren, laguntza baiesteko dokumentuaren ebazpena aldatuko da, eta emandako laguntza dagokion kopuruan murriztuko da.

3.– El importe de las ayudas compatibles, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste de actuaciones subvencionadas. En este supuesto, previa sustanciación de los trámites oportunos, se procederá a la modificación de la resolución de la concesión, minorando la ayuda concedida en la cantidad que corresponda.

VI. KAPITULUA. FINANTZA-NEURRIAK IZAPIDETZEA ETA EBAZTEA
CAPÍTULO VI. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS

36. artikulua.– Eskaerak aurkeztea. Interesdunen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 36.– Presentación de solicitudes. Derechos y deberes de las personas interesadas.

1.– Finantza-neurriak emateko prozedura birgaitze-jarduketen titularrek aurkeztuko duten eskaeraren bidez hasiko da. Eskaerarekin batera, laguntzen onuradun izateko beharrezkoak diren baldintzak eta betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko dira.

1.– El procedimiento para concesión de las medidas financieras se iniciará mediante solicitud que presentarán las personas titulares de actuaciones de rehabilitación y a la que se deberá adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiaria de las mismas.

Eskaera hori honako kasu hauetan aurkeztu beharko da:

Dicha solicitud deberá presentarse:

– Partikularren obretarako finantza-neurrien kasuan (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako laguntzen kasuan (2. lerroa): obrak hasi aurretik.

– En el caso de las medidas financieras para obras particulares (línea 1) y ayudas a obras comunitarias (línea 2): Antes del inicio de las obras.

– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntzen kasuan (3. lerroa): lizentzia eskatu aurretik.

– En el caso de las ayudas a obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3): antes de la solicitud de licencia.

2.– Pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek eta elkargo bateko kide izan beharra eskatzen duen jarduera profesional batean aritzen diren interesdunek bitarteko elektronikoz jardun behar duten prozedurako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte. Eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/

2.– Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las personas interesadas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites del procedimiento en el que actúe utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/sede-electronica

Eskaeraren osteko izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan egingo dira, «Nire karpeta» atalean: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud se realizan en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el apartado «Mi carpeta» https://www.euskadi.eus/mi-carpeta

Pertsona fisikoek bitarteko elektronikoak edo aurrez aurrekoak erabili ahal izango dituzte izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta egiteko. Eskaera izapidetzeko eta dokumentuak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein unetan alda daiteke, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak xedatzen duenaren arabera:

Las personas físicas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites utilizando medios electrónicos o presenciales. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento, según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica:

– Aurrez aurre: eskaerak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Zuzenean), aurrez hitzordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/), edo telefono esklusiboaren bidez (945 01 90 00), EAEko erregistro osagarrietan (72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean. 1., 2. eta 3. lerroetako eskaera-ereduak arau honen I., II. eta III. eranskin gisa erantsi dira, hurrenez hurren.

– Canal presencial: las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa 945 01 90 00, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los modelos de solicitud de las líneas 1, 2 y 3 se adjuntan como Anexos I, II y III, respectivamente, de la presente norma.

– Bide elektronikoa: Euskadiko egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskaerak, atal honetan adierazitako helbideen bitartez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de Euskadi a través de las direcciones indicadas en este apartado.

3.– Birgaitze Integratuko Areetan edo Area Degradatuetan (BIA/AD) egin beharreko jarduketengatik partikularren obretarako (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako (2. lerroa) finantza-neurrien kasuan, birgaitze-sozietate urbanistikoak edo xede horretarako lankidetza-hitzarmena sinatu duten sozietateak badaude, eskaerak aipatutako sozietateari aurkeztu beharko zaizkio, eta sozietate horrek egindako eskaerari buruzko txostena egin beharko du, eta, hala badagokio, bere etxebizitza-eskaerari buruzko espedientea igorri ahal izango du hilabeteko epean, gehienez ere. Espedientea Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzara berandu bidaltzeak ez dio interesdunari kalterik eragingo, baldin eta sozietate hartzaileari egotzi ahal bazaio.

3.– En el supuesto de medidas financieras para las obras particulares (línea 1) y las obras comunitarias (línea 2) por actuaciones a desarrollar en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Degradadas (ARI/ARD) donde existan Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación o sociedades con las que se haya firmado un convenio de colaboración con este objeto, se deberán presentar las solicitudes ante la citada sociedad, la cual deberá efectuar el correspondiente informe sobre la solicitud realizada y remitir el expediente en el plazo máximo de un mes a la Delegación Territorial de Vivienda, pudiendo conceder previamente, si así estuviera establecido, sus propias ayudas económicas. La demora en la remisión del expediente a la Delegación Territorial de Vivienda no perjudicará a la persona interesada, cuando sea imputable a la sociedad receptora.

Horretarako sinatutako hitzarmenaren bidez, eskaerak beste erakunde batzuetan ere aurkezteko baimena eman ahal izango da, prozedura berari jarraituz.

Mediante convenio suscrito al efecto, se podrá autorizar también la presentación de las solicitudes ante otras entidades, siguiendo el mismo procedimiento.

4.– Erkidegoen obren kasuan (2. lerroa) eta birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kasuan (3. lerroa), laguntzak eraikinaren jabe bakarrak edo jabeen erkidegoaren ordezkariak izapidetu beharko ditu, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legean ezarritako baldintzetan, edo, bestela, behar bezala egiaztatutako erkidegoaren ordezkari batek. Era berean, etxebizitza-kooperatibaren edo birgaitze-eragiketetan edozein tituluren bidez esku hartzen duten enpresa, entitate edo sozietateen ordezkariak ere aurkeztu ahal izango ditu eskaerak.

4.– En el supuesto de las obras comunitarias (línea 2) y obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3), la tramitación de las ayudas deberá efectuarse por la persona propietaria única del edificio o por quien represente a la comunidad de personas propietarias, en los términos establecidos por la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre propiedad horizontal o, en su defecto, por una persona representante de la comunidad debidamente acreditada. Así mismo podrán también presentarse solicitudes por quien represente a la cooperativa de viviendas o a las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en las operaciones de rehabilitación.

Horrelako kasuetan, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

En estos casos, la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

5.– Administrazio publikoekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta dagoen pertsona edo erakunderen batek eskaera aurrez aurre aurkezten badu, laguntza kudeatzen duen organoak hura zuzentzeko eskatuko du elektronikoki aurkeztuz. Horretarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

5.– En el supuesto de que alguna persona o entidad obligada a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos presentase su solicitud presencialmente, el órgano gestor de la ayuda requerirá su subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada dicha subsanación.

6.– Eskaerarekin batera erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen dena.

6.– La solicitud conlleva la declaración responsable, a la que se refiere el apartado 6 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Edonola ere, administrazio-prozedura izapidetzean, herritarrek Administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko duten eskubidea bermatuko da, eta laguntza emango da dokumentuak elektronikoki aurkezteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan zerrendatutako bulegoetan.

7.– En cualquier caso, en la tramitación del procedimiento administrativo, se garantizará el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, y se prestará asistencia para la presentación electrónica de los documentos en las oficinas relacionadas en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

8.– Prozeduran interesa duten pertsonak ez daude behartuta administrazio publikoen esku dauden datuak eta dokumentuak aurkeztera, baldin eta elektronikoki kontsulta badaitezke haien sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformetan edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuetan, salbu eta berariaz adierazten badute prozedura zehatz bakoitzean aurka daudela agindu honetan araututako finantza-neurriak izapidetzeko eskumena duen organoan. Hala ere, edozein unetan, berariaz aurka egin ahal izango diote datuen eta dokumentuen kontsulta elektronikoari; kasu horretan, datuak eta dokumentuak aurkeztu beharko dituzte.

8.– Las personas interesadas en el procedimiento no estarán obligadas a presentar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas y que puedan ser consultados electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que manifiesten su oposición expresa, en cada procedimiento concreto, ante el órgano competente para la tramitación de las medidas financieras reguladas en esta Orden. No obstante, en cualquier momento podrán oponerse expresamente a la consulta electrónica de los datos y documentos, en cuyo caso estarán obligadas a aportarlos.

Paragrafo honetan aurreikusitakoa ez da aplikatuko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzean.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

9.– Eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko da, eta, horretarako, ez da eskatzaileen baimenik beharko, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat. Hala ere, eskatzaileak modu arrazoituan egin ahal izango du aurka, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat. Kasu horretan, aipatutako egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

9.– El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de las personas solicitantes se verificará automáticamente, sin necesidad del consentimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, la persona solicitante podrá oponerse de manera motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

10.– Eskaerak aurkezteko eta prozedura izapidetzeko, indarrean dagoen araudian ezarritako hizkuntza-koofizialtasuna errespetatuko da, eta interesdunak aukera izango du izapideak egiteko eta komunikazioak jasotzeko hizkuntza (euskara edo gaztelania) aukeratzeko. Berariazko adierazpenik egin ezean, ulertuko da eskaera izapidetzeko eskumena duen organoari zein hizkuntzatan zuzendu zaion.

10.– Para la presentación de solicitudes y la tramitación del procedimiento se respetará el régimen de cooficialidad lingüística, dispuesto en la normativa vigente, permitiéndose a la persona interesada elegir el idioma, euskera o castellano, para realizar trámites y recibir comunicaciones, entendiéndose, en ausencia de declaración expresa, que ha optado por el idioma en que se haya dirigido al órgano competente para la tramitación, en su solicitud.

37. artikulua.– Partikularren obretarako (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako (2. lerroa) finantza-neurrien eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 37.– Documentación a aportar en la solicitud de medidas financieras para obras particulares (línea 1) y para obras comunitarias (línea 2).

1.– Interesdunek eskaera eta beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0048201 eta https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0048202 hurrenez hurren.

1.– Las personas interesadas deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria, conforme al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/servicios/0048201 y https://www.euskadi.eus/servicios/0048202 respectivamente.

2.– Eskaerak obrak exekutatzeko egutegia jaso behar du. Horiek, gehienez ere, bi aurrekontu-urtetan gauzatu eta finantzatu beharko dira: lehenengoa eskaera aurkeztu den urteari dagokiona izango da, eta bigarrena hurrengo urtekoa.

2.– La solicitud debe incluir el calendario de ejecución de las obras. Estas se deberán ejecutar y financiar, como máximo, en dos anualidades presupuestarias: la primera será la correspondiente al año en la que se ha presentado la solicitud, y la segunda será la inmediatamente posterior.

3.– Eraikinaren energia-efizientzia hobetzeko jarduketetan erkidegoen obretarako sakoneko laguntzak eskatzen badira, eskaerarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira:

3.– En el supuesto específico de solicitar ayudas a fondo pedido para obras comunitarias en actuaciones de mejora de la eficiencia energética del edificio se acompañará a la solicitud, adicionalmente;

a) Esku hartzeko proposamenaren xede den eraikinaren egungo egoeraren energia-efizientziaren ziurtagiria: energia-efizientziaren ziurtagiria, eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera, sinatuta eta erregistratuta, eta etiketa energetikoa.

a) Certificado de eficiencia energética del estado actual del edificio objeto de la propuesta de intervención: certificado de eficiencia energética conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, firmado y registrado, y etiqueta energética.

b) Esku-hartzearen xede den eraikinaren egoera eraberrituaren energia-efizientziaren proposamena, proiektu teknikoan justifikatua, eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera.

b) Propuesta de eficiencia energética del estado reformado del edificio objeto de intervención, justificada en el proyecto técnico conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

38. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurrien eskaeran aurkeztu beharreko dokumentazioa (3. lerroa).

Artículo 38.– Documentación a aportar en la solicitud de medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

1.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntza-eskaerak (3. lerroa) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren araberakoak izango dira (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0048213), eta honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez, erakunde eskatzailearen eta garatu beharreko jarduketaren ezaugarrien arabera:

1.– Las solicitudes de ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) se ajustarán al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/servicios/0048213 y se acompañarán, con carácter obligatorio, de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) Jabeen erkidegoko edo erakunde eskatzaileko hirugarrenaren altaren dokumentu betea. Esteka honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa

a) Documento cumplimentado de alta de tercero de la comunidad de personas propietarias o entidad solicitante, accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

b) Proposatutako esku-hartzeen baimena egiaztatzen duten dokumentuak:

b) Documentos que acrediten la autorización de las intervenciones propuestas:

– Jabeen Erkidegoaren Batzarrak hartutako erabakiaren akta, arau honen III.C.1.A eranskinean jasotako ereduaren araberakoa. Erabaki hori Jabetza Horizontalaren Legean legez ezarritako gehiengoz hartu zen, eta laguntza-eskaeraren xede den esku hartzeko proiektua onartu zuen. Akta horretan obren irismena eta onartutako zenbateko ekonomikoa jasoko dira. Akta bat aurkeztu beharko da laguntza eskatzen den esku-hartzeko proiektuaren parte diren jabeen erkidego bakoitzeko.

– Acta, según modelo recogido en el Anexo III.C.1.A. de la presente norma, del Acuerdo adoptado por la Junta de la comunidad de personas propietarias, por la mayoría legalmente establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se aprueba el proyecto de intervención objeto de la solicitud de ayuda y en el que constará el alcance de las obras, así como el importe económico aceptado. Se deberá presentar un acta por cada una de las comunidades de personas propietarias que formen parte del proyecto de intervención para el que se solicita la ayuda.

– Jabeen Erkidegoaren Batzarrak hartutako erabakiaren ziurtagiria, erakunde eskatzaileen izenean eta haiek ordezkatuz jarduten duen pertsonak sinatua, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legean, erakundeari bereziki aplikatu beharreko araudian eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera. Horrek agerraraziko du jabeen erkidegoaren Batzarrak hartutako erabakia ez dela aurkaratu hilabete igaro ondoren.

– Certificado del acuerdo adoptado por la Junta de la comunidad de personas propietarias, suscrito por la persona que actúe en nombre y representación de las entidades solicitantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en la normativa especialmente aplicable a la entidad y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que hará constar que el acuerdo adoptado por la Junta de la comunidad de personas propietarias no ha sido objeto de impugnación transcurrido un mes.

Ez da onartuko, inola ere, Jabetza Horizontalaren Legean ezarritakoa baino jabeen edo partaidetza-kuoten kopuru txikiagoarekin adostasuna adierazten duen eta jarduketa bideraezina egiten duen proposamenik.

No se aceptarán en ningún caso propuestas que manifiesten un acuerdo en número de personas propietarias o de cuotas de participación inferior al determinado por la Ley de Propiedad Horizontal vigente y que hagan inviable la actuación.

– Esku-hartzeak elementu pribatiboen gaineko obrak barne hartzen dituenean, elementu pribatibo horien jabeen baimena aurkeztu beharko da elementu horiei eragiten dieten obrak exekutatzeko. Baimen hori kaltetutako etxebizitza bakoitzaren jabeek aurkeztu beharko dute, III.C.1.B eranskinean jasotako ereduaren arabera.

– Cuando la intervención incluya obras sobre elementos privativos deberá aportarse autorización de las personas propietarias de dichos elementos privativos para la ejecución de las obras que afecten a los mismos. Dicha autorización deberá presentarse según modelo recogido en el Anexo III.C.1.B, por las personas propietarias de cada una de las viviendas afectadas.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena, behar bezala sinatua, honako hauek jasoko dituena:

c) Declaración responsable debidamente firmada, a la que se refiere el apartado 6 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprenderá lo siguiente:

– Erakunde eskatzaileak beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik xede bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik eskatu duen eta, hala badagokio, lortu duen, berariaz adierazita BEZa berreskuragarria den ala ez diruz lagun daitezkeen programa horietan.

– Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, incluyendo indicación expresa respecto a si el IVA es recuperable o compensable o no en esos programas subvencionables.

– Erakunde eskatzailea itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen edo egon den.

– Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador.

– Erakunde eskatzailea administrazio- edo zigor-arloan laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta dagoen edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean dagoen.

– Si la entidad solicitante se encuentra sancionada administrativamente o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o está incursa en alguna prohibición legal que la inhabilite para ello.

– Pertsona edo erakunde eskatzailea administrazio-zehapen edo zehapen penalik betetzen ari den ala ez sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen arabera debeku horrekin zigortuta dagoen ala ez.

– Si la persona o entidad solicitante está cumpliendo o no sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Erakunde eskatzaileak eskaera honen xede diren obrak hasi dituen edo obra horiek egiteko udal-lizentzia eskatu duen.

– Si la entidad solicitante ha iniciado las obras objeto de la presente solicitud o si ha solicitado licencia municipal para la ejecución de las mismas.

– Erakunde eskatzaileak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituen.

– Si la entidad solicitante reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Eraikinaren adina egiaztatzen duen dokumentua: obra berriaren deklarazioa edo, halakorik ezean, katastro-ziurtagiria.

d) Documento que certifique la edad del edificio: declaración de obra nueva o certificado catastral en su defecto.

e) Erregistro-ohar soila edo etxebizitzen titulartasuna egiaztatzen duen zuzenbidezko beste edozein bitarteko.

e) Nota simple registral o cualquier otro medio válido en derecho que acredite la titularidad de las viviendas.

f) Eraikineko etxebizitzen % 50 baino gehiago okupatuta daudela egiaztatzen duen dokumentua (errolda-ziurtagiriak, indarrean dauden errentamendu-kontratuak, hileko errenta ordaindu izanaren ziurtagiri berriekin batera, edo baliokideak).

f) Documento que acredite que más del 50 % de las viviendas del edificio están ocupadas (certificados de empadronamiento, contratos de arrendamiento vigentes acompañados de justificantes recientes del pago de la renta mensual, o equivalentes).

g) Eraikina edozein araubide berezitakoa dela egiaztatzeko beharrezkoa den dokumentazioa, hala badagokio.

g) Documentación necesaria para certificar la pertenencia del edificio a cualquier régimen especial, en su caso.

h) Hala badagokio, errentamendu babestuko kontratuen kopia.

h) En su caso, copia de los contratos de arrendamiento protegido.

i) Esku-hartzeko proposamenari buruzko udal-txostena, agindu honen III.C.2 eranskinean jasotako ereduaren arabera.

i) Informe municipal sobre la propuesta de intervención, según modelo contemplado en el Anexo III.C.2. de la presente Orden.

j) Esku-hartzea osatzen duten eraikinaren edo eraikinen ikuskapen teknikoari dagokionez:

j) En referencia a la Inspección Técnica del edificio o edificios que constituyen la intervención:

– EITa EuskoRegite plataforman erregistratu bada, ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea, eta ofizioz egingo da egiaztapena.

– Cuando la ITE se haya registrado en la plataforma de EuskoRegite, no será necesario presentar esta documentación y la comprobación se realizará de oficio.

– Dagokion udal-erregistroan erregistratutako EITen kasuan, erregistro horren egiaztagiria erantsiko da.

– En el caso de las ITEs registradas en el registro municipal correspondiente, se adjuntará justificante de dicho registro.

k) Irizpenean 1., 2. edo 3. mailako obrak eskatzen badira, honako dokumentu hauetakoren bat ere aurkeztu beharko da:

k) En caso de que en el dictamen se requieran obras de grado 1, 2 o 3 deberá presentarse, además, alguno de los siguientes documentos:

– Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren zuzenketa-ziurtagiria: EITaren zuzenketa EuskoRegite plataforman erregistratu bada, ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea, eta egiaztapena ofizioz egingo da; dagokion udal-erregistroan erregistratutako EITen zuzenketen kasuan, erregistro horren egiaztagiria erantsiko da.

– Certificado de subsanación de la inspección técnica del edificio: cuando la subsanación de la ITE se haya registrado en la plataforma de EuskoRegite, no será necesario presentar esta documentación y la comprobación se realizará de oficio; en el caso de las subsanaciones de ITEs registradas en el registro municipal correspondiente, se adjuntará justificante de dicho registro.

– Jabeen Erkidegoko Batzarrak hartutako erabakia, EITaren irizpenaren 1., 2. eta 3. mailako obrak egiteko konpromisoa hartzen duena.

– Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de personas propietarias por el que se compromete a ejecutar las obras de grado 1, 2 y 3 del dictamen de la ITE.

l) Esku hartzeko proposamenaren xede den eraikinaren egungo egoeraren energia-efizientziaren ziurtagiria: energia-efizientziaren ziurtagiri sinatua eta erregistratua, kalkuluaren artxibo editagarria eta etiketa energetikoa.

l) Certificado de eficiencia energética del estado actual del edificio objeto de la propuesta de intervención: certificado de eficiencia energética firmado y registrado, archivo editable de cálculo y etiqueta energética.

Egungo egoerarako eta proposamenetarako erabilitako energia-ziurtapeneko programak berbera izan beharko du. Kalkulu-tresna horrek aukera eman beharko du dauden eta proposatzen diren ekipoen xehetasunak sartzeko, baita zubi termikoak eta eraikinaren energia-eskarian eta -kontsumoan eragin berezia duen bestelako informazioa sartzeko ere.

El programa de certificación energética utilizado para el estado actual y para las propuestas deberá ser el mismo. Dicha herramienta de cálculo deberá permitir en todo caso la introducción de detalles de los equipos existentes y propuestos, así como los puentes térmicos y otra información de especial influencia sobre la demanda y el consumo energético del edificio.

m) Esku-hartzeko proposamenaren xede den eraikinaren egoera eraberrituaren energia-efizientziaren proposamena, kalkuluko artxibo editagarria barne.

m) Propuesta de eficiencia energética del estado reformado del edificio objeto de la propuesta de intervención, incluyendo el archivo editable de cálculo.

n) Proposamenak diruz lagun daitezkeen jarduketa aktiboak jasotzen baditu, bitarteko energia-efizientziako proposamenak, fitxategi editagarriak barne, jarduketa aktiboek eragindako kontsumo-murrizketa justifikatzeko.

n) En caso de que la propuesta incluya actuaciones activas subvencionables, propuestas de eficiencia energética intermedias, incluyendo archivos editables, que justifiquen la reducción de consumo producida por las actuaciones activas.

o) Proposamenak diruz lagun daitezkeen aireztapen-instalazioak barne hartzen baditu, bitarteko energia-efizientziako proposamenak, fitxategi editagarriak barne, instalazio horrek sortutako eskariaren murrizketa justifikatzeko.

o) En caso de que la propuesta incluya instalaciones de ventilación subvencionables, propuestas de eficiencia energética intermedias, incluyendo archivos editables, que justifiquen la reducción de demanda producida por dicha instalación.

p) Etxebizitzetakoren batek gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen ez dituenean, eta esku-hartzeko proposamenak hutsune horiek konpontzeko beharrezkoak diren obrak jasotzen ez dituenean, ez-betetzearen xede den etxebizitza bakoitzaren jabeek sinatutako konpromisoa, laguntzaren likidazio-eskaeraren aurretik bizigarritasun-arloko gabeziak konpontzeko beharrezkoak diren obrak egiteko. Idazkian, exekutatu beharreko obrak deskribatu beharko dira.

p) Cuando alguna de las viviendas no cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad, y la propuesta de intervención no incluya las obras necesarias para subsanar dichas deficiencias, compromiso firmado por las personas propietarias de cada vivienda objeto de incumplimiento, para la realización de las obras necesarias para subsanar las deficiencias en materia de habitabilidad con anterioridad a la solicitud de liquidación de la ayuda. El escrito deberá describir las obras a ejecutar.

q) Esku hartzeko proposamena, III.A eranskinaren arabera idatzia, eta arau honen III.B eranskinaren arabera egindako monitorizazio-proposamena jaso behar duena. Proposamen horretan, energia-efizientziako hobekuntzak egin ondorengo hasierako eta aurreikusitako produktibitate- eta jarraipen-adierazleak jasoko dira.

q) Propuesta de intervención redactada de acuerdo al Anexo III.A. y que debe incluir propuesta de monitorización realizada de acuerdo al Anexo III.B. de la presente norma. Dicha propuesta incluirá indicadores de productividad y de seguimiento iniciales y previstos tras la realización de las mejoras de eficiencia energética.

r) Ordainsari teknikoen zenbatespena, jabeen erkidego bakoitzerako banakatuta.

r) Estimación de los honorarios técnicos, que debe desglosarse para cada comunidad de personas propietarias.

2.– Birgaitze integral eta efizienteko (3. lerroa) erkidegoen obretarako mailegu kualifikatuen eskaerek, baldin eta aurreko itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen onuradunak badira, eskaera eta beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0048214).

2.– Las solicitudes de préstamos cualificados para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) cuyas solicitantes sean las personas beneficiarias de las subvenciones a fondo perdido anteriores deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria, conforme al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/servicios/0048214

Ez da beharrezkoa izango aurretik aurkeztutako dokumentaziorik aurkeztea.

No será necesario presentar ninguna documentación ya presentada anteriormente.

3.– Mailegu kualifikatuen eskaerek eta irisgarritasunaren berariazko osagairako interes-tasen eta irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziko laguntzen subsidiazioak eskaera aurkeztu beharko dute, beharrezko dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0048214).

3.– Las solicitudes de préstamos cualificados y subsidiación de los tipos de interés para el componente específico de accesibilidad y de ayudas de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria, conforme al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/servicios/0048214

Ez da beharrezkoa izango aurretik aurkeztutako dokumentaziorik aurkeztea.

No será necesario presentar ninguna documentación ya presentada anteriormente.

39. artikulua.– Akatsak edo omisioak zuzentzea.

Artículo 39.– Subsanación de errores u omisiones.

1.– Aurkeztutako eskaeran akatsen bat, zehaztasun faltaren bat edo omisioren bat atzematen bada, izapidetzeko eskumena duen organoak eskatzaileari jakinaraziko dio, bitarteko elektronikoen bidez, hura erabiltzea nahitaezkoa den edo borondatez aukeratu den kasuetan, edo, bestela, eskaeran adierazitako helbidean, eta hamar eguneko epea emango dio zuzentzeko, konpontzeko edo aurkezteko, eta adieraziko dio ezen, hala egiten ez badu, atzera egin duela ulertuko dela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren.

1.– Si se detecta algún defecto, inexactitud u omisión en la solicitud presentada, el órgano competente para su tramitación lo comunicará a la solicitante, bien por medios electrónicos en los supuestos en que sea preceptiva su utilización o se haya optado voluntariamente por ella, o bien en el domicilio señalado por esta en su solicitud, en otro caso, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su corrección, subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bide elektronikoz egindako justifikazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Las justificaciones por canal electrónico se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Eskaera eskabide-formatuaren arabera aurkezten ez bada edo eskatutako dokumentazioa aurkezten ez bada, hala badagokio, zuzentzeko emandako epea igaro ondoren, eskatzaileak atzera egin duela ulertuko da.

2.– La no presentación de la solicitud de acuerdo con el formato de la solicitud o la no presentación de la documentación exigida, transcurrido en su caso el plazo de subsanación concedido, supondrá tener por desistida a la persona solicitante.

3.– Era berean, eskaera izapidetzeko onartu ondoren, laguntzak kudeatzeko ardura duen organoak egokitzat jotzen duen informazioa eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari, aurkeztu den dokumentazioa behar bezala baloratzeko, eta 10 eguneko epean emateko. Halaber, adieraziko zaio, hala egin ezean, dokumentazioa eskatutako informazioa kontuan hartu gabe baloratuko dela.

3.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las ayudas podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente la documentación que haya sido presentada, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará la documentación sin considerar la información requerida.

40. artikulua.– Finantza-neurrien organo kudeatzaileak.

Artículo 40.– Órganos gestores de las medidas financieras.

1.– Agindu honetan araututako partikularren obretarako finantza-neurriak (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako finantza-neurriak (2. lerroa) kudeatzeko eta ebazteko lanak dagokion lurralde historikoko Etxebizitzako lurralde-ordezkariari dagozkio.

1.– La realización de las tareas de gestión y de resolución de las medidas financieras para obras particulares (línea 1) y de las medidas financieras para obras comunitarias (línea 2) reguladas en la presente Orden corresponde a la persona titular de la Delegación Territorial de Vivienda del Territorio Histórico correspondiente.

2.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntzak (3. lerroa) kudeatu eta ebazteko lanak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendariari dagozkio.

2.– La realización de las tareas de gestión y de resolución de las ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) corresponde a la persona titular de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Edonola ere, etxebizitzaren arloan eskumena duen saileko Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariari dagozkio honako hauek:

3.– Corresponderán, en todo caso, a la persona titular de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del departamento competente en materia de vivienda:

– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretan (3. lerroa) irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziaren laguntzak kudeatu eta ebaztea.

– la gestión y resolución de ayudas de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad en obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. lerroa) mailegu kualifikatu guztien kudeaketa, ebazpena eta onespena edo aurretiazko baimen indibidualizatua.

– la gestión, resolución y aprobación o autorización previa e individualizada de todos los préstamos cualificados para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

– Partikularren obretan (1. lerroa) eta erkidegoen obretan (2. lerroa) mailegu kualifikatuak onartzea edo baimentzea, aldez aurretik eta banan-banan, interes-tasak diruz laguntzen diren kasuetan.

– la aprobación o autorización previa e individualizada de los préstamos cualificados en obras particulares (línea 1) y en obras comunitarias (línea 2) en los casos de subsidiación de tipos de interés.

4.– 36.3 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak eta finantza-neurrien eskaerak jasotzen dituzten sozietateak dirulaguntzen kudeaketan erakunde laguntzaile izendatu ahal izango dira, 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 52. artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak ezarri ziren.

4.– Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación y las sociedades receptoras de solicitudes de medidas financieras podrán ser declaradas entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones, de conformidad con la previsto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

41. artikulua.– Administrazio-ebazpena. Isiltasunaren ondorioak.

Artículo 41.– Resolución administrativa. Efectos del silencio.

1.– Aurkeztutako eskaera aztertu ondoren, betiere osorik badago, ezesteko edo baiesteko ebazpena emango da, eta, azken kasu horretan, jarduketak birgaitze babestutzat joko dira, eta birgaitze-jarduketa horien titularrek eskuratu ahal izango dituzten finantza-neurriak zehaztuko dira. Finantza-neurriak emateak berekin ekarriko du, ondorio guztietarako, obra birgaitzeko jarduketa babestu deklaratzea, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren edo horren ordezko araudiaren arabera.

1.– A la vista de la solicitud presentada, siempre que la misma esté completa, se dictará resolución denegatoria o estimatoria, procediendo, en este último caso, a reconocer las actuaciones como rehabilitación protegida, así como a la determinación de las medidas financieras a las que tendrán acceso las personas titulares de las citadas actuaciones de rehabilitación. La concesión de las medidas financieras implicará, a todos los efectos, la declaración de la obra como actuación protegida de rehabilitación en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado o normativa que lo sustituya.

2.– Eskaera egin eta lau hilabeteko epean jakinarazi beharko da ebazpena, eta administrazio-isiltasuna ezestekoa izango da. Eskatzaileari dokumentazio gehigarria aurkezteko eskatzen bazaio, ebazteko epea etenda geratuko da jakinarazpena jasotzen denetik dokumentazio hori aurkeztu arte.

2.– La resolución habrá de ser notificada en el plazo de cuatro meses desde la fecha de la solicitud, siendo el silencio administrativo desestimatorio. En el supuesto de que se requiera a la persona solicitante la aportación de documentación adicional, el plazo de resolución quedará suspendido desde la recepción de la notificación hasta la presentación de dicha documentación.

3.– Oro har, arau honetan ezarritako finantza-neurrien xede izango dira bertan ezarritako betekizunak betetzen dituzten jarduketak, 7. artikuluan aurrekontu-izendapenei buruz ezarritakoa alde batera utzi gabe. Eskaerak prozedura ireki ez-lehiakorraren bidez izapidetuko dira.

3.– Con carácter general, serán objeto de las medidas financieras establecidas en la presente norma aquellas actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 en relación a las consignaciones presupuestarias. Las solicitudes se tramitarán por el procedimiento abierto no competitivo.

4.– Administrazio-ebazpena baiestekoa bada, honako hauek adierazi beharko dira: pertsona edo erakunde onuradunen izena edo izen soziala eta IFZ edo NANa, finantzatutako jarduketa, aurrekontu babesgarria, itzuli beharrik gabeko dirulaguntzaren zenbatekoa, diruz lagundutako jarduketen arabera banakatua eta aurrekontu-urteen arabera banatua, eta obrak egiteko epea.

4.– En el supuesto de que la resolución administrativa sea estimatoria, expresará el nombre o denominación social y el NIF o DNI de las personas o entidades beneficiarias, la actuación financiada, el presupuesto protegible, la cuantía de la subvención a fondo perdido, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades presupuestarias, y el plazo en el que deben ejecutarse las obras.

1. eta 2. lerroetan, administrazio-ebazpenak honako hauek ere jasoko ditu, hala badagokio: hitzartutako kreditu-erakunde batek eman dezakeen mailegu kualifikatuaren gehieneko zenbatekoa, eta irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziko laguntzen zenbatekoa.

En las líneas 1 y 2 la resolución administrativa también incluirá, en su caso, la cuantía máxima del préstamo cualificado que puede conceder una de las entidades de crédito convenidas, y la cuantía de las ayudas de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad.

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntzak emateko ebazpenak (3. lerroa), gainera, diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbateko osoa jasoko du.

La resolución de concesión de ayudas a obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) incluirá, además, la cuantía total de los costes subvencionables.

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. lerroa) irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziaren eta mailegu kualifikatuen laguntzak emateko ebazpenak barne hartuko ditu, hala badagokio, hitzartutako kreditu-erakunde batek eman dezakeen mailegu kualifikatuaren gehieneko zenbatekoa eta irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziaren laguntzen zenbatekoa.

La resolución de concesión de las ayudas de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) y de los préstamos cualificados incluirá, en su caso, la cuantía máxima del préstamo cualificado que puede conceder una de las entidades de crédito convenidas y la cuantía de las ayudas de la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad.

Ezesteko eskaeren kasuan, eskatzaileen izena edo izen soziala, IFZ eta laguntza ukatzeko arrazoiak adieraziko dira.

En el caso de las solicitudes denegadas recogerá el nombre o denominación social de los y las solicitantes, NIF y los motivos que fundamenten la denegación.

5.– 2. lerroko energia-efizientzia hobetzeko obrei dagozkien laguntzen kasuan, salbu eta banakako laguntzak eta pertsona fisikoentzako laguntzak, eta 3. lerrokoak, baldin eta EGEF edo Next Generation funtsekin kofinantzatzen badira, laguntzaren jakinarazpena Laguntzaren Baldintzak Ezartzen dituen Dokumentua (LBED) da; 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 125.3.c) artikuluak edo hura ordezten duen erregelamenduak eskatzen du hori. Beraz, ebazpenak jasoko ditu, halaber, EGEF edo Next Generation funtsaren baterako finantzaketatik eratorritako alderdi espezifikoak, arau honetan adierazitakoak, hala badagokio.

5.– En el caso de las ayudas relativas a obras para la mejora de la eficiencia energética de la línea 2, con excepción de las ayudas individuales y a personas físicas, y de la línea 3, que estén cofinanciadas con fondos FEDER o Next Generation, la notificación de concesión constituye el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) exigido por el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) 1303/2013 o reglamento que lo sustituya, por lo que la Resolución también incluirá los diferentes aspectos específicos derivados de la cofinanciación del FEDER o Next Generation, en su caso, indicados a lo largo de la presente norma.

6.– Ebazpena beti jakinaraziko zaie interesdunei edo jabeen erkidegoa edo, hala badagokio, jabeen erkidegoen elkartea ordezkatzen duen pertsona edo erakundeari.

6.– La resolución será notificada en todo caso a las personas interesadas o a la persona o entidad que represente a la comunidad de personas propietarias o a la agrupación de las comunidades de personas propietarias, en su caso.

Ebazpenaren jakinarazpen elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo da: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

La notificación electrónica de la resolución se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

7.– Ebazpenak ez dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko. Hala ere, urtero argitaratuko da Eusko Jaurlaritzaren gardentasunaren atarian pertsona juridiko onuradunen zerrenda eta eman zaizkien laguntzen zenbatekoa, baita pertsona fisikoei emandako laguntzen kopurua eta zenbateko osoa ere, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera bereizita. Hori guztia Dirulaguntzen Datu-base Nazionalari informazioa emateari kalterik egin gabe gauzatuko da.

7.– Las resoluciones no serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, con carácter anual se publicará en el portal de la transparencia del Gobierno Vasco la relación de personas jurídicas beneficiarias y el importe de las ayudas que se les hayan concedido, así como el número y el importe global de las ayudas concedidas a personas físicas disgregado por Territorio Histórico y por sexo. Todo ello sin perjuicio del suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

8.– Itzuli beharrik gabeko laguntzak eta dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

8.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas y subvenciones a fondo perdido a las personas beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

42. artikulua.– Administrazio-ebazpena. Zerga-onurak jasotzeko baliozkotasuna.

Artículo 42.– Resolución administrativa. Validez para acogerse a beneficios tributarios.

1.– Elementu pribatiboen titularrek, erkidegoen obrak (2. lerroa) edo birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrak (3. lerroa) egiteagatik onura fiskalak jaso nahi badituzte, baiesteko administrazio-ebazpena erabili beharko dute, baita exekutatutako erkidegoen obraren ziurtagiria ere, jabeen erkidegoaren alde emanak.

1.– Las personas titulares de elementos privativos que pretendan acogerse a beneficios fiscales por la realización de obras comunitarias (línea 2) o de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) deberán valerse de la resolución administrativa estimatoria, así como de la certificación de obra comunitaria ejecutada, emitidas a favor de la comunidad de personas propietarias.

2.– Elementu pribatiboen titularrek, partikularren obrak (1. lerroa) egiteagatik zerga-onurak jaso nahi badituzte, baiesteko administrazio-ebazpenaz baliatu beharko dute, baita beren alde emandako partikularren obren ziurtagiriaz ere.

2.– Las personas titulares de elementos privativos que pretendan acogerse a beneficios fiscales por la realización de obras particulares (línea 1) deberán valerse de la resolución administrativa estimatoria, así como de la certificación de obras particulares, emitidas a su favor.

3.– Zerga-onuretarako ez da banakako ebazpenik emango.

3.– No se emitirán resoluciones individuales para beneficios tributarios.

43. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 43.– Recursos.

1.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Etxebizitzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

1.– La resolución que se dicte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Gora jotzeko errekurtsoa berariaz edo administrazio-isiltasunaren bidez ezesten bada, dagokion administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, indarrean dagoen legeriaren arabera.

2.– Frente a la desestimación, expresa o por vía de silencio administrativo del recurso de alzada, puede deducirse el correspondiente recurso contencioso-administrativo, conforme a la legislación vigente.

44. artikulua.– Pertsona eta erakunde onuradunen betebehar orokorrak.

Artículo 44.– Obligaciones generales de las personas y entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako itzuli beharrik gabeko laguntzen eta dirulaguntzen pertsona eta erakunde onuradunek honako hauetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 56. artikuluetan; eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan.

1.– Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones a fondo perdido reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las obligaciones, establecidas en los artículos 14 y 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Pertsona eta erakunde onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

2.– En particular las personas y entidades beneficiarias están obligadas a lo siguiente:

a) Emandako laguntza onartzea. Ondorio horietarako, dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazi eta hamabost eguneko epean berariaz eta idatziz laguntzari uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. A estos efectos, si en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución por la que se concede la ayuda, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Laguntza emateko bete beharreko betekizunak eta baldintzak betetzen direla justifikatzea; bereziki, laguntzen xede den ekintza behar bezala exekutatzeko beharrezkoak diren lizentziak, baimenak eta gainerako betekizun sektorialak kontuan hartuta eta hitzartutako epeetan exekutatzea.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la ayuda; en particular, ejecutar la acción objeto de ayudas observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos para su correcta ejecución y en los plazos comprometidos.

c) Dirulaguntza eman den xederako erabiltzea.

c) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailaren zerbitzu teknikoei obretarako sarbidea erraztea, obren jarraipena egin eta obren azken egiaztapena egiteko.

d) Facilitar el acceso a las obras a los servicios técnicos del Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco para el seguimiento de las obras y para la comprobación final de las mismas.

e) Dirulaguntza eman dion erakundeari xede bererako lortutako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos obtenidos para la misma finalidad.

f) Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izateko betekizunak betetzen jarraitzea. Emandako laguntza likidatu arte eutsi beharko zaie betekizunei.

f) Continuar cumpliendo los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Los requisitos deberán mantenerse hasta la liquidación de la ayuda concedida.

g) Behar bezala ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentuak izatea, kasu bakoitzean pertsona edo erakunde onuradunari aplikatzekoa den merkataritzako eta sektoreko legeriak eskatutako baldintzetan, egiaztapen- eta kontrol-ahalmenak behar bezala baliatzen direla bermatzeko.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze- eta kontrol-jarduketak egiteko erabil baitaitezke, eta erakunde emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduketen mende jartzea. Halaber, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta, hala badagokio, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzari beren eginkizunetan aritzean eskatzen zaien informazioa ematea; betiere, lankidetzan aritzeko betebeharra errespetatuz, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 46. artikuluan edo hura ordezten duen araudian ezarritako baldintzetan.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, sometiéndose a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente, y facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y, en su caso, a la Dirección de Economía y Planificación, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las ayudas recibidas; respetando en todo momento, la obligación de colaboración, en los términos exigidos en el artículo 46 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, o normativa que la sustituya.

i) Laguntza emateko kontuan hartu den edozein inguruabar objektibo edo subjektibo aldatu bada, dirulaguntza eman duen erakundeari horren berri izan bezain laster jakinaraztea, nolanahi ere, justifikazioa izapidetu baino lehen, eta jasotako funtsak itzultzea, dagokion itzulketa-espedientearen ondoren hala eskatzen bazaio.

i) Comunicar tan pronto como se conozca a la entidad concedente y, en todo caso, con anterioridad al trámite de la justificación, la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda, y proceder al reintegro de los fondos percibidos, en el supuesto de que sea requerido tras el oportuno expediente de reintegro.

j) Laguntza jaso duten birgaitze-obrei buruz eskatutako informazioa ematea, eskatzen diren formatuetan.

j) Aportar la información que se le solicite sobre las obras de rehabilitación que han sido objeto de ayudas y en los formatos que se le soliciten.

k) 3. lerroari dagozkion esku-hartzeen kasuan, obraren prozesuan zehar, eta haren aurrekontuaren kargura, barneko konfort termikoa eta berokuntzaren energia-kontsumoa monitorizatzeko sistema bat instalatzea, arau honen III.B eranskinean zehaztutako ezaugarriekin, eta sistema horri eustea eta Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzari sarbidea ematea, berokuntzaren energia-kontsumoen eta ingurumen-baldintzen hiru urte-amaierako datuen teleirakurketa, bilketa eta ustiapena ahalbidetzeko moduan.

k) En el caso de intervenciones correspondientes a la línea 3, instalar durante el proceso de obra, y con cargo al presupuesto de la misma, un sistema de monitorización del confort térmico interior y el consumo energético de calefacción con las características detalladas en el Anexo III.B. de esta norma, así como mantener dicho sistema y dar acceso al mismo a la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, de manera que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos energéticos de calefacción y condiciones ambientales, durante un periodo mínimo de tres años desde la finalización de las obras.

45. artikulua.– Pertsona eta erakunde onuradunen betebehar gehigarriak, laguntza Eskualde Garapeneko Europako Funtsak kofinantzatzen badu.

Artículo 45.– Obligaciones adicionales de las personas y entidades beneficiarias en el caso de que la ayuda se encuentre cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

2. eta 3. lerroetako energia-efizientzia hobetzeko obretarako laguntzen pertsona eta erakunde onuradunek, banakako laguntzak izan ezik, laguntza horiek Europar Batasunak Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren bidez kofinantzatzen dituenean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduan edo hura ordezten duen erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Horregatik, aurreko artikuluan ezarritako betebeharrez gain, EGEF edo Next Generation funtsaren baterako finantzaketatik eratorritako honako betebehar hauek izango dituzte, eta laguntza baiesteko dokumentuaren jakinarazpenean sartuko dira:

Las personas y entidades beneficiarias de ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética de las líneas 2, con excepción de las ayudas individuales, y 3, cuando las mismas sean cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, estarán sometidas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo de 17 de diciembre de 2013, o reglamento que lo sustituya. Por ello, además de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, tendrán las siguientes obligaciones, derivadas de la cofinanciación del FEDER o Next Generation, en su caso, que se incluirán en la notificación de la concesión de la ayuda:

a) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluko 2. atalean jasotako eragiketen zerrenda publikoan sartzea onartzeko betebeharra.

a) Obligación de aceptar su inclusión en la lista pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

b) Egindako ekintzen garapenari buruzko finantza- eta administrazio-informazioa eta jarraipen-informazioa artxibatuta izateko betebeharra, eragiketaren gastuak sartuta dauden kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik 3 urte igaro arte. Testuinguru horretan, onuradunaren betebeharra da, halaber, informazio hori erraz eskuratzeko moduan egotea (kontabilitate-sistema bereizia edo kodetze espezifikoa).

b) Obligación de tener archivada la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación de la persona beneficiaria que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación específica).

c) Kontrolaren, erantzukizunaren, zehapen-araubidearen eta ez-betetzearen arloko nazioko eta Europar Batasuneko legeria betetzeko betebeharra, eta beren kudeaketa-eremuan iruzurraren aurkako neurri efizienteak eta proportzionatuak aplikatzen laguntzeko betebeharra, finantzaketa bikoitza eta dokumentuen faltsutzeak saihesteko, baita informazioa emateko betebeharra ere. Neurri horien ondorioz, iruzur-arriskuak saihesteko prozedurak berrikusi ahal izango dira, laguntza-eskaera ezetsi ahal izango da edo kobratutako laguntza kendu ahal izango da.

c) Obligación de cumplir la legislación nacional y comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento, y a colaborar en la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, para evitar doble financiación, y falsificaciones de documentos, así como proporcionar información. Esas medidas podrán derivar en la revisión de los procedimientos para evitar riesgos de fraude, en rechazar la solicitud de ayuda o en la retirada de la ayuda cobrada.

d) Eragiketari lotutako produktibitate- eta jarraipen-adierazleen lorpen-mailari buruzko informazioa emateko betebeharra, gastuak justifikatzearekin batera (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduaren 125.2 artikulua).

d) Obligación de informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad y seguimiento asociados a la operación al mismo tiempo que justifica los gastos, (artículo 125.2 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013).

e) Koloretako argazkiak eta dokumentazio deskribatzailea aurkezteko betebeharra, 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluaren 3. atalaren eta XII. eranskinaren 2.2 atalaren arabera EGEF edo Next Generation funtsaren baterako finantzaketaren informazio- eta dibulgazio-ekintzei buruz.

e) Obligación de aportar fotografías en color y documentación descriptivas de las acciones de información y divulgación de la cofinanciación del FEDER o Next Generation, llevadas a cabo de acuerdo según el artículo 115 apartado 3 y el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

46. artikulua.– Jasotako dirulaguntzak itzultzeko betebeharra.

Artículo 46.– Obligación de reversión de las ayudas económicas percibidas.

1.– Arau honetan xedatutako interes-puntuen laguntza eta/edo subsidio gisa 6.000 euroko edo hortik gorako laguntza ekonomikoak jaso dituzten etxebizitzen edo lokalen pertsona edo erakunde titularrek, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro bereziari dagozkionak barne, ezin izango dituzte etxebizitza edo lokal horiek inter vivos eduki edo mortis causa eskualdatu exekutatutako obraren ziurtapenetik 10 urteko epean, aldez aurretik jasotako laguntzen itzulketarekin batera dagokion legezko interesa egiaztatu gabe, jasotako laguntzen itzulketarekin batera. Zenbateko horretan ez dira sartzen jabeen erkidegoari zuzenean emandako laguntzak.

1.– Las personas o entidades titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas económicas en cuantía igual o superior a 6.000 euros en forma de ayudas y/o subsidios de puntos de interés reguladas en esta norma, incluidas las correspondientes a la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad, no podrán disponer voluntariamente inter vivos ni transmitir mortis causa tales viviendas o locales en el plazo de 10 años desde la certificación de obra ejecutada, sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas, actualizadas al momento de su reintegro, junto con el interés legal correspondiente. En esta cuantía no se incluyen las ayudas concedidas directamente a la comunidad de personas propietarias.

2.– Itzulketatik kanpo geratuko dira etxebizitzaren edo lokalaren titularkideetako baten alde egindako esleipenak, baldin eta izatezko bikoteen erregistroan inskribatutako edo inskribatu gabeko bikoteen banantze-, dibortzio- edo haustura-prozesuen ondorio badira, baita bizikidetza-unitateak haustearen ondorio diren esleipenak ere, baldin eta lehen graduko odol-ahaidetasunezko harremana duten pertsonek osatzen badituzte.

2.– Quedan excluidas de la reversión las adjudicaciones que se produzcan a favor de una de las personas cotitulares de la vivienda o local, como consecuencia de procesos de separación matrimonial, divorcio o ruptura de parejas, inscritas o no en el Registro de Parejas de Hecho, y aquellas otras que se produzcan como consecuencia de la ruptura de unidades convivenciales, constituidas por personas unidas por una relación de parentesco de consanguinidad en primer grado.

3.– 6.000 euroko edo hortik gorako laguntza ekonomikoak emateko ebazpena jakinarazi ondoren, etxebizitzaren edo lokalaren pertsona edo erakunde titularrak Euskal Autonomia Erkidegoaren aldeko alde bakarreko hipoteka bat eratu eta Jabetza Erregistroan inskribatu beharko du, 1. paragrafoan aurreikusitako itzulketa bermatzeko.

3.– Tras la notificación de la resolución de concesión de ayudas económicas en cuantía igual o superior a 6.000 euros, la persona o entidad titular de la vivienda o local deberá constituir e inscribir en el Registro de la Propiedad una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para garantizar la reversión prevista en el párrafo 1.

4.– Administrazio emaileak Euskal Autonomia Erkidegoaren aldeko hipoteka aldebakarrekoa erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen dokumentua jaso ondoren, eta horretarako aurreikusitako gainerako betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, laguntza eta/edo subsidioa ordaintzeko agindua emango da. Era berean, mailegua eman behar duen kreditu-establezimenduak kontratua sinatu ahal izango du.

4.– Una vez que la Administración concedente reciba el documento que acredite la inscripción registral de la hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y comprobado el cumplimiento del resto de los requisitos previstos para ello, se procederá a ordenar el pago de la ayuda y/o subsidio. Así mismo, el establecimiento de crédito que deba conceder el préstamo podrá proceder a la firma del contrato.

5.– Errentariak egindako esku-hartzeetan eta jabeak baimendutako esku-hartzeetan, errentariak konpromisoa hartuko du laguntza eman duen organoaren aurrean Euskal Autonomia Erkidegoaren aldeko aldebakarreko hipoteka eratzeko, etxebizitza edo lokala inter vivos edo mortis causa eskualdatzen bada exekutatutako obraren ziurtagiritik 10 urtez, 1. paragrafoan aurreikusitako itzulketa bermatzeko, errentariak betetzen ez badu.

5.– En las intervenciones realizadas por la persona arrendataria y autorizadas por la persona o entidad propietaria, esta última se comprometerá ante el órgano concedente de la ayuda a la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el caso de que se produzcan transmisiones inter vivos o mortis causa de la vivienda o local durante 10 años desde la certificación de obra ejecutada para garantizar la reversión prevista en el párrafo 1, en caso incumplimiento por parte de la persona arrendataria.

6.– Artikulu honetan aipatzen diren pertsonek edo erakundeek, etxebizitzaren edo lokalaren gaineko jabetza edo beste edozein eskubide inter vivos eskualdatu badute, ezin izango dute laguntza berririk jaso, artikulu honetan ezarritako itzulketa jasota ez dagoen bitartean.

6.– Las personas o las entidades a que se refiere este artículo que hubieran transmitido por cualquier título inter vivos la propiedad o cualquier otro derecho sobre la vivienda o local, no podrán ser beneficiarias de nuevas ayudas en tanto no conste la reversión establecida en este artículo.

47. artikulua.– Azpikontratazio kasuetako betebeharrak.

Artículo 47.– Obligaciones en supuestos de subcontratación.

1.– Finantza-neurrien pertsona edo erakunde onuradunek hirugarren batzuekin itundu ahal izango dute neurriaren xede den jardueraren % 100 egitea.

1.– Las personas o entidades beneficiarias de las medidas financieras podrán concertar con terceros la ejecución de hasta el 100 % de la actividad que constituye el objeto de la misma.

2.– Azpikontratatuko den diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa sektore publikoko kontratuen legerian kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak baino handiagoa bada, onuradunak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa hartu, zerbitzua eman edo ondasuna entregatu aurretik.

2.– Cuando el importe del gasto subvencionable que va ser objeto de subcontratación supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar con carácter mínimo tres ofertas de diferentes proveedoras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.

Diruz lagundu daitekeen kostua 60.000 eurotik gorakoa bada, kontratua idatziz egin beharko da, eta, gainera, organo kudeatzaileak eskatu ahal izango du berak baimenduta egotea obrak hasi aurretik.

Cuando el coste subvencionable supere los 60.000 euros, el contrato deberá celebrarse por escrito y además el órgano gestor podrá exigir que esté autorizado por él con carácter previo al inicio de las obras.

Ezin izango da kontratua zatikatu kontratuaren zenbatekoa murrizteko eta artikulu honetan eskatutako betekizunak ez betetzeko.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo.

Hornitzaileen hautaketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, baina baita kalitate teknikoaren irizpideen arabera ere. Egindako hautaketa berariaz justifikatu beharko da memoria batean, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen ez denean. Aurkeztutako eskaintzen arteko hautaketa ordainsari teknikoen edo obren justifikazioan aurkeztu beharko da, edo, hala badagokio, laguntza eskatzeko unean. Nolanahi ere, hornitzaileek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, honako hauek egiaztatzeko: Enpresa Bermatuen Erregistroan edo, hala badagokio, dagokion elkargo profesionalean inskribatuta daudela; higiezinak edo zerbitzu teknikoak birgaitzeko edo zaharberritzeko helburu soziala dutela, horretarako egokia den Jarduera Ekonomikoen Kode Nazionalarekin; zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela; emandako zerbitzuak eta/edo obra estaliko duen erantzukizun zibileko asegurua edukitzea, poliza edo ordainagiria aurkeztuta; eta, langileekin eraikuntza-hitzarmena edo dagokion lurralde historikoan aplikatzekoa zaiena betetzea, gerenteak edo ahaldunak sinatutako konpromiso-gutun bat aurkeztuta.

La selección de empresas proveedoras se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, pero también de calidad técnica, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección realizada, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. La elección entre las ofertas presentadas deberá aportarse en la justificación de los honorarios técnicos o de las obras, o, en su caso, en el momento de solicitud de la propia ayuda. En cualquier caso, las empresas proveedoras deberán presentar una declaración responsable que acredite su inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, o en el Colegio Profesional correspondiente en su caso, tener el objeto social de rehabilitar o restaurar inmuebles o servicios técnicos a tal efecto en su caso, con un Código Nacional de Actividades Económicas acorde a ello, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los servicios prestados y/o la obra, aportando póliza o recibo y cumplir con sus personas trabajadoras en el convenio de la construcción, o aquel que les resulte de aplicación, en el Territorio Histórico correspondiente, aportando una carta de compromiso firmada por persona gerente o apoderada.

3.– Era berean, obraren exekutatze partziala edo osoa hitzartu duten kontratistei jakinarazi beharko diete dirulaguntzen arloan indarrean dagoen araudian eta agindu honetan aurreikusitako lankidetza-betebeharra dutela, laguntzaren mugak betetzen direla behar bezala egiaztatu ahal izateko.

3.– Asimismo deberán comunicar a las empresas contratistas con las que hayan concertado la ejecución parcial o total de la obra, que están sujetos al deber de colaboración previsto en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en la presente Orden, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de los límites de la ayuda.

4.– Onuradunak ezin izango du obrak osorik edo partzialki exekutatzea itundu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29.7 artikuluan edo hura ordezten duen oinarrizko araudian araututako kasuetan dauden pertsona edo erakundeekin.

4.– En ningún caso podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las obras con personas o entidades incursas en los supuestos regulados en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, o normativa básica que lo sustituya.

48. artikulua.– Diruz lagundutako jarduketen publizitatea eta zabalkundea egiteko betebeharra.

Artículo 48.– Obligación de publicidad y difusión de actuaciones subvencionadas.

1.– Eraikinetan edo haien elementu komunetan diruz lagundutako jarduketek adierazi beharko dute Eusko Jaurlaritzaren baterako finantzaketa eskuragarri dutela eta gozatzen dutela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan onuradunentzat aurreikusitako publikotasun-betebeharra betez.

1.– Las actuaciones subvencionadas en edificios o en sus elementos comunes deberán hacer constar que disponen y gozan de la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco en cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada para las personas beneficiarias en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Horretarako, administrazio-ebazpenaren jakinarazpenarekin batera, erabat egindako kartel bat bidaliko zaio jabeen erkidegoari. Kartelaren gutxieneko tamaina A3 izango da.

A estos efectos, junto con la notificación de la resolución administrativa, se remitirá a la comunidad de personas propietarias un cartel completamente confeccionado cuyo tamaño mínimo será A3.

2.– Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituzten eraikinek kartela agerian eta eraikineko atearen edo ateen burutik hurbil jarriko dute, eta bertan adieraziko dute Eusko Jaurlaritzak eta, hala badagokio, EGEF edo Next Generation funtsek batera finantzatutako birgaitze-jarduketa babestua dela, laguntza emateko ebazpenean ezarritakoaren arabera.

2.– Los edificios acogidos a las ayudas reguladas por la presente Orden expondrán el cartel en lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio en el que se informe de su condición de actuación protegida de rehabilitación cofinanciada por Gobierno Vasco y por los fondos FEDER o Next Generation, en su caso, conforme a lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda.

Informazio-kartel hori bide publikotik ikusteko moduan jarri beharko da obrek irauten duten bitartean. Era berean, pertsona edo erakunde onuradunek, obra-amaierako ziurtagiriarekin batera, kartela bide publikotik ikusteko moduko leku batean jarri dela egiaztatzen duen argazkia bidali beharko diote laguntza eman duen organo edo erakundeari.

Dicho cartel informativo deberá exhibirse en lugar visible desde la vía pública durante toda la realización de las obras. Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberán remitir al órgano o la entidad concedente de la ayuda, junto con la certificación final de obra, la fotografía en la que quede constancia de que el cartel se ha expuesto en lugar visible desde la vía pública.

3.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntzen 3. lerroari atxikitako eraikinek metalezko plaka bat izango dute, obrak amaitu ondoren ikusteko moduko leku batean eta haien atearen edo ateen burutik hurbil. Laguntzaren behin betiko ebazpenarekin batera jakinaraziko da eredu hori, eta bertan adieraziko da birgaitze-jarduketa babestua dela, Eusko Jaurlaritzak eta, hala badagokio, EGEF edo Next Generation funtsek batera finantzatuta.

3.– Los edificios acogidos a la línea 3 de ayudas a obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente ostentarán, una vez finalizadas las obras, en un lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso de los mismos una placa metálica, según modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la ayuda, en el que se informe de su condición de actuación protegida de rehabilitación cofinanciada por Gobierno Vasco y por los fondos FEDER o Next Generation, en su caso.

4.– Era berean, Eusko Jaurlaritzaren baterako finantzaketa ere jasoko da jarduketa zabaltzeko edo hedatzeko beste edozein bitartekotan.

4.– Asimismo, se hará constar la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco en cualquier otro medio de divulgación o difusión de la actuación.

5.– Artikulu honen ondorioetarako, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan edo hura ordezten duen araudian xedatutakoa aplikatuko da.

5.– A los efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de identidad Corporativa del Gobierno Vasco o normativa que lo sustituya.

6.– 2. eta 3. lerroetako energia-efizientzia hobetzeko obretarako laguntzen pertsona eta erakunde onuradunek, banakako laguntzak eta pertsona fisikoentzako laguntzak izan ezik, laguntza horiek Europar Batasunak Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren bidez kofinantzatzen dituenean, EAEko 2021-2027 aldirako eta hurrengoetarako EGEF Programa Operatiboaren esparruan baterako finantzaketa dutenean, edo Next Generation funtsarena, hala badagokio, eraikuntzan energia-efizientzia hobetzeko berariazko helburuarekin, diruz lagundutako obrei buruzko informazio- eta komunikazio-jarduketetan, hedapen horretarako sortzen diren materialetan/euskarrietan Europar Batasunak EGEF edo Next Generation funtsen bidez finantzatzen duela aipatuko da. Gainera, Europar Batasunaren enblema eta erreferentzia ere sartu dira. Halaber, hala badagokio, eragiketa egiten den bitartean, haren deskribapen labur bat egingo da Interneteko webgunean, Europar Batasunaren finantza-laguntza nabarmenduz. Gutxienez, proiektuari buruzko informazioa duen kartel bat jarriko da, gutxienez A3 neurrikoa. Bertan, Batasunaren finantza-laguntza aipatuko da jendeak ikusteko moduko leku batean, eta kartela ikusten den argazki bat aterako da. Argazki hori birgaitze-obrei buruzko dokumentazioarekin batera artxibatu beharko da, eta obra horiek amaitu direla egiaztatzen duten dokumentuekin batera entregatu.

6.– En el caso de las ayudas para eficiencia energética de las líneas 2, con excepción de las ayudas individuales y a personas físicas, y 3, que gocen de la cofinanciación en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2021-2027 y siguientes, o Next Generation, en su caso, con el objetivo específico de mejorar la eficiencia energética en la edificación, las actuaciones de información y de comunicación de las obras subvencionadas harán mención a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER o Next Generation en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluyendo asimismo el emblema de la Unión y la referencia a la Unión Europea. Así mismo, en su caso, durante la realización de la operación se hará una breve descripción de la misma en su sitio de Internet destacando el apoyo financiero de la Unión. Se colocará al menos, un cartel con información sobre el proyecto, de un tamaño mínimo A3, en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión en un lugar visible para el público, y se sacará una fotografía en la que se vea dicho cartel. Dicha fotografía deberá archivarse junto con la documentación relativa a las obras de rehabilitación y entregarse con la documentación justificativa de la finalización de estas.

7.– 100.000 eurotik gorako laguntzen edo dirulaguntzen pertsona eta erakunde onuradunek gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen I. tituluaren II. kapituluan ezarritako publikotasun aktiboko betebeharrak bete beharko dituzte.

7.– Las personas y entidades beneficiarias de ayudas o subvenciones superiores a 100.000 euros deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa del Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

49. artikulua.– Partikularren obretarako (1. lerroa) eta erkidegoen obretarako (2. lerroa) finantza-neurrien justifikazioa. Obra-amaieraren jakinarazpena eta exekutatutako obraren ziurtagiria.

Artículo 49.– Justificación de las medidas financieras para obras particulares (línea 1) y obras comunitarias (línea 2). Comunicación de finalización de obras y certificación de obra ejecutada.

1.– Partikularren obrak (1. lerroa) eta erkidegoen obrak (2. lerroa) birgaitzeko jarduketen pertsona edo erakunde titularrek urteko bakoitzean exekutatutako inbertsioa justifikatu beharko dute, teknikari eskudun batek edo obra-kontratistak emandako obra-ziurtagiriaren bidez.

1.– Las personas o entidades titulares de las actuaciones de rehabilitación de obras particulares (línea 1) y obras comunitarias (línea 2) deberán justificar la inversión materializada en cada una de las anualidades mediante certificación de obra, emitida por persona técnica competente o por la empresa contratista de obras.

2.– Birgaitze-jarduketen pertsona edo erakunde titularrek hilabeteko epea izango dute obrak edo, hala badagokio, luzapenak exekutatzeko ezarritako epea amaitzen denetik aurrera, obrak egin dituztela justifikatzeko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan. Horretarako, amaitutako obraren jakinarazpena aurkeztu beharko dute, eta, bertan, esku-hartzea osatzen duten kontzeptuetako bakoitzaren azken zenbatekoa zehaztuko da, eta honako hauek erantsiko dira:

2.– En el plazo de un mes a partir del vencimiento del término señalado para la ejecución de las obras o, en su caso, de su prórroga, las personas o entidades titulares de las actuaciones de rehabilitación deberá justificar su realización ante la Delegación Territorial de Vivienda, presentando la oportuna comunicación de obra terminada, en la que se especificará al importe final de cada uno de los conceptos de que se componga la intervención o intervenciones y se adjuntará:

a) Obren fakturak eta ziurtagiriak, enpresa jaulkitzailearen eta birgaitze-jarduketen pertsona edo erakunde titularren datuak (IFZ barne), data, zenbakia eta BEZa barne.

a) Facturas y certificaciones de obras, en las que deben figurar los datos, incluido el NIF, de la empresa emisora y las personas o entidades titulares de las actuaciones de rehabilitación, la fecha, el número y el IVA.

b) Egindako lanaren koloretako argazkiak.

b) Fotografías en color de la obra realizada.

c) Proiektuari buruzko informazio-kartelaren argazkia, koloretan. Jabeen erkidegoak jarriko du, obrak egiten diren bitartean jendeak ikusteko moduko tokian, eta, bertan, hala badagokio, EGEF edo Next Generation funtsen baterako finantzaketa agertuko da.

c) Fotografía en color del cartel informativo sobre el proyecto, colocado por la comunidad de personas propietarias en un lugar bien visible para el público durante la realización de las obras, en el que, en su caso, figure la cofinanciación del FEDER o Next Generation.

d) Obrak egiteko udal-lizentzia eta eska daitezkeen udal-zergak ordaindu izanaren egiaztagiria, indarrean dagoen araudiaren arabera. Lizentzia hori beharrezkoa ez bada, dagokion aldez aurreko jakinarazpena.

d) Licencia municipal de obras y justificante del pago de los tributos municipales exigibles, según la normativa vigente. En caso de no ser necesaria dicha licencia, la correspondiente comunicación previa.

e) Kontratistak emandako erantzukizunpeko adierazpena, hornitzaileen betebeharrak, 47.2 artikuluan jasotakoak, bete direla egiaztatzen duena. Betebehar horiek honako hauek dira: Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatzea, bai kontratista bera, bai azpikontratistak, enpresaren edo enpresen helburu soziala, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzea, obraren erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta eraikuntza-hitzarmena betetzea obra osoan zehar.

e) Declaración responsable emitida por la empresa contratista que acredite que se han mantenido las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2, relativas a la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de la propia empresa contratista como de las subcontratistas, al objeto social de la o las empresas, al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social, al seguro de responsabilidad civil de la obra y al cumplimiento del convenio de la construcción durante toda la obra.

f) Obraren amaierako ziurtagiria, teknikari eskudunak emana eta bere elkargo profesionalak ikus-onetsia, egindako obren izaerak hala eskatzen badu.

f) Certificado final de obra emitido por persona técnica competente y visado por su colegio profesional, en el caso de que la naturaleza de las obras ejecutadas lo requiera.

g) Zuzendaritza fakultatiboaren obra-likidazioa, dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsia, egindako obren izaerak hala eskatzen badu.

g) Liquidación de obra de la dirección facultativa, visada por el correspondiente colegio profesional, en el caso de que la naturaleza de las obras ejecutadas lo requiera.

h) Exekutatutako obren izaerak hala eskatzen badu, zuzendaritza fakultatiboak emandako erantzukizunpeko adierazpena, hornitzaileen betebeharrak, 47.2 artikuluan jasotakoak, mantendu direla egiaztatzen duena. Betebehar horiek honako hauei buruzkoak izango dira: Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatzea, kontratistak zein azpikontratistak, enpresaren edo enpresen helburu soziala, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzea, obraren erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta eraikuntza-hitzarmena edo aplikagarria zaiena betetzea obra osoan zehar.

h) En el caso de que la naturaleza de las obras ejecutadas lo requiera, declaración responsable emitida por la dirección facultativa que acredite que se han mantenido las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2, relativas a la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de contratistas como de subcontratistas, al objeto social de la o las empresas, al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social, al seguro de responsabilidad civil de la obra y al cumplimiento del convenio de la construcción, o el que les resultara de aplicación, durante toda la obra.

i) Eraikin amaitu eta erregistratuaren energia-efizientziaren ziurtagiria eta dagokion etiketa energetikoa, hasierako eta obrak egin ondoren lortutako produktibitate-adierazleak eta jarraipena adierazita, eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedurari buruz indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera.

i) Certificado de eficiencia energética del edificio terminado y registrado y Etiqueta Energética correspondiente con señalamiento de los indicadores de productividad y seguimiento iniciales y conseguidos tras la realización de las obras conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.

l) Erabilera eta Mantentze Planaren ziurtagiria, 2. lerroko jarduketa babesgarrien kasuan.

j) Certificado de disposición del Plan de Uso y Mantenimiento en el supuesto de actuaciones protegibles de la línea 2.

3.– 2. lerroko energia-efizientzia hobetzeko birgaitze-jarduketa babestuetarako laguntzen kasuan, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) edo Next Generation funtsak kofinantzatzen badituzte, fakturan jasotako gastu orok hura ordaindu dela egiaztatzen duen dokumentua izan beharko du, honela:

3.– En el supuesto de ayudas para las actuaciones protegidas de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de la línea 2, que estén cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER o Next Generation, en su caso, todo gasto reflejado en la correspondiente factura deberá incorporar el oportuno documento acreditativo de la formalización del pago del mismo de la siguiente forma:

a) Transferentziarekin edo banku-helbideratzearekin batera, faktura eta banku-ordainagiria aurkeztu beharko dira (kartilla, banku-laburpena, zordunketa edo banku-mugimendua), eta fakturaren zenbakia eta ordainketaren xedea adierazi beharko dira.

a) La transferencia o domiciliación bancaria deberá acompañarse de la factura y el justificante de pago bancario (cartilla, extracto bancario, adeudo o movimiento bancario) debiendo figurar en el concepto de la misma el número de factura y objeto del pago.

b) Eskudirutan egindako entregekin batera, ordainagiria aurkeztu beharko da, pertsona edo erakunde jaulkitzaileari zenbatekoa ordaindu zaiola adieraziz, eta dagokion faktura identifikatuz.

b) Las entregas en efectivo deberán acompañarse de un justificante de pago en el que conste que a la persona o entidad emisora le ha sido satisfecho el importe, con identificación de la factura a la que corresponde.

c) Merkataritza-dokumentuek, hala nola kanbio-letrek, txekeek edo zor-agiriek, gainera, horien fotokopia edo hornitzaileak emandako hartu-agiria (bertan adieraziko da ordaintzeko modu gisa onartzen dela) eta pertsona edo erakunde hartzaileak ordaindu duela egiaztatzen duen banku-laburpena edo –mugimendua erantsi beharko dituzte.

c) Los documentos mercantiles tales como letras de cambio, cheques o pagarés, deberán añadir, además, fotocopia del mismo o acuse de recibo emitido por la empresa proveedora en el que se indique que se admite como forma de pago y extracto o movimiento bancario que acredite que la persona o entidad destinataria ha hecho efectivo el mismo.

d) Obrak geroratzea ituntzeagatik obra amaitzean justifikatu ezin diren ordainketak dagokion kontratuaren bidez justifikatu beharko dira. Kontratu horretan, alderdien artean ordaintzeko modu hori itundu dela jaso beharko da.

d) Los pagos que resulten imposibles de justificar en el momento a la finalización de la obra por haberse pactado su aplazamiento deberán justificarse mediante la aportación del oportuno contrato en el que conste que se ha pactado esa forma de pago entre las partes.

Laguntzaren likidazioaren ondorioetarako, dokumentazio hori ordainagiritzat hartzea alde batera utzi gabe, laguntza kudeatzen duen organoaren aurrean justifikatu beharko da ordainketa horiek egin direla Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) eta/edo Europako beste funts batzuen programa operatiboengatik diruz lagundutako gastuengatik. Ordainagiritzat hartuko da pertsona edo erakunde igorlea eta ordainketaren hartzailea, faktura-zenbakia, ordainketaren xedea, zenbatekoa eta ordainketa-data argi eta garbi identifikatuta dituena.

Sin perjuicio de que a efectos de liquidación de la ayuda la presentación de dicha documentación se considere justificante de pago, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a dichos pagos por gastos subvencionados por los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y/o otros fondos europeos. Se considerará documento acreditativo del pago todo aquel que contenga claramente identificados la persona o entidad emisora, y la receptora del pago, el número de factura, objeto de pago, importe y la fecha de abono.

Horrelako kasuetan, konprometitutako azken ordainketaren muga-egunetik hiru hilabeteko epean, ordainketa guztiak egin izana justifikatu beharko zaio laguntza kudeatzen duen organoari. Epe hori igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, ez-betetzea gertatu dela ulertuko da, eta 56. artikuluan aurreikusitako prozedurak hasiko dira.

En estos casos, en un plazo de tres meses desde la fecha de vencimiento del último pago comprometido, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a todos los pagos. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera aportado dicha justificación, se considerará que se ha producido un incumplimiento y se dará inicio a los procedimientos contemplados en el artículo 56.

4.– Bide elektronikoz egindako justifikazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

4.– Las justificaciones por canal electrónico se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Obrak amaitu izanaren jakinarazpenarekin batera aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, emandako laguntza publikoak edo finantzaketa kualifikatua aldatu ahal izango dira. Obrak egiten ez badira edo eskatutako dokumentuak aurkezten ez badira, laguntzak ezeztatu egingo dira.

5.– El análisis de la documentación presentada junto con la comunicación de finalización de las obras podrá dar lugar a la modificación a la baja de las ayudas públicas concedidas o de la financiación cualificada. La no ejecución de las obras, así como la no presentación de la documentación exigida, dará lugar a la revocación de las ayudas.

6.– Dokumentazioa aztertu ondoren, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak exekutatutako obraren ziurtagiria emango du.

6.– Analizada la documentación, la Delegación Territorial de Vivienda emitirá la correspondiente certificación de obra ejecutada.

50. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurrien justifikazioa (3. lerroa).

Artículo 50.– Justificación de las medidas financieras para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

1.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako itzuli beharrik gabeko laguntza baiesteko dokumentua jakinarazi eta gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean, pertsona edo erakunde onuradunek obren exekutatze-proiektua aurkeztu beharko dute, honako dokumentazio honekin batera:

1.– En el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la notificación de la concesión de la ayuda a fondo perdido para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente, las personas o entidades beneficiarias deberán presentar el Proyecto de ejecución de las obras junto con la documentación siguiente:

– Exekutatze-proiektua idazteko kontratua eta obren zuzendaritza fakultatiboa edo esleipena egiaztatzen duen beste edozein dokumentu.

– Contrato para la redacción del Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras o cualquier otro documento que acredite su adjudicación.

– 47.2 artikuluan jasotako hornitzaileen betebeharrei buruzko dokumentazioa, proiektua idazteko ardura duen talde teknikoari eta obren zuzendaritza fakultatiboari dagokienez:

– Documentación relativa a las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2, en relación al equipo técnico encargado de la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras:

a) Talde teknikoak emandako erantzukizunpeko adierazpena, Enpresa Bermatuen Erregistroan kontratisten eta azpikontratisten inskripzioari buruzkoa, eta enpresaren helburu sozialaren deskribapena, Jarduera Ekonomikoen Kode Nazionala aurkeztuz.

a) Declaración responsable emitida por el equipo técnico sobre la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de contratistas como de subcontratistas, y descripción del objeto social de la empresa, aportando Código Nacional de Actividades Económicas.

b) Talde teknikoak egindako erantzukizunpeko adierazpena, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzeari buruzkoa.

b) Declaración responsable emitida por el equipo técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social.

c) Obra estaltzen duen talde teknikoaren erantzukizun zibileko aseguruaren poliza edo ordainagiria.

c) Póliza o recibo del seguro de responsabilidad civil del equipo técnico que cubra la obra.

d) Talde teknikoak emandako konpromiso-gutuna, eraikuntzako hitzarmena edo aplikatu behar zaiena betetzeari buruzkoa.

d) Carta de compromiso emitida por el equipo técnico, relativa al cumplimiento del convenio de la construcción, o aquel que les resulte de aplicación.

– Eskatutako ordainsari teknikoen hiru eskaintzak, 47. artikuluan oinarrituta aplikagarria denean.

– Las tres ofertas de honorarios técnicos solicitadas, cuando sea de aplicación en base al artículo 47.

– Obrak exekutatzeko proiektua.

– Proyecto de ejecución de obras.

2.– Exekutatze-proiektuak bakarra izan beharko du egin beharreko jarduketa guztietarako, eta EKTan eta aplikatu beharreko gainerako araudi teknikoan ezarritakoaren arabera egin beharko da. Lehendik dauden eraikinei dagokienez, araudiak onartzen dituen malgutasun-irizpideak eta tolerantziak salbuespen gisa aplikatuko dira, eta, betiere, beste aukera batzuk justifikatu eta aztertu ondoren, bideragarritasun-azterlanean emandako laguntzen zenbatekoa barne hartuta. Tolerantziak araudian berariaz adierazitako alderdiei soilik aplikatuko zaizkie, eta gainerako arau-alderdiak ez betetzea aginduaren xedea ez betetzearen arrazoia izango da. Era berean, esku hartzeko proposamenean eskatutako edukia eta justifikazioak jaso beharko dira proiektuan, eta, hala badagokio, berariaz adierazi beharko dira laguntzaren oinarri izan zen proposamenarekiko egindako aldaketak.

2.– El proyecto de ejecución, que deberá ser único para el conjunto de actuaciones a realizar, deberá realizarse conforme a lo establecido en el CTE y a la restante normativa técnica de aplicación. Los criterios de flexibilidad y las tolerancias permitidas por la normativa en edificaciones existentes se aplicarán de manera excepcional, y en todo caso previa justificación y análisis de otras alternativas, incluyendo en el estudio de viabilidad la cuantía de las ayudas concedidas. Las tolerancias se aplicarán exclusivamente a los aspectos expresamente indicados en la normativa, considerándose causa de incumplimiento del objeto de la orden el incumplimiento del resto de aspectos normativos. Asimismo, en el proyecto se deberá recoger el contenido y justificaciones exigidas en la propuesta de intervención, indicando en su caso expresamente las modificaciones realizadas respecto a la propuesta que sirvió de base para la ayuda.

Aurrekontua egitean, kapitulu independenteen sistema bat ezarri beharko da diruz lagun daitekeen jarduketa bakoitzerako, agindu honen III.A eranskinean jasotako proposamena idazteko jarraibideetan ezarritakoaren arabera.

En la elaboración del presupuesto se deberá establecer un sistema de capítulos independientes para cada actuación subvencionable, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta contempladas en el Anexo III.A. de la presente Orden.

Energia-efizientziaren ziurtagiriari dagokionez, exekutatze-proiektuan sartu beharko dira bai egungo egoeraren ziurtagiria, erregistratua eta dagokion etiketarekin, bai kalkulu-tresna berarekin egindako hobekuntza-proposamena. Halaber, egoera eraberrituaren energia-efizientziaren ziurtagiriaren kanpo-kontrolari dagokionez, honako hauek aurkeztu beharko dira:

En relación al certificado de eficiencia energética, deberán incluirse en el proyecto de ejecución tanto el certificado del estado actual, registrado y con su correspondiente etiqueta, como la propuesta de mejora realizada con la misma herramienta de cálculo. Asimismo, en relación al control externo del certificado de eficiencia energética del estado reformado se deberá presentar, indistintamente:

– Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailari kanpo-kontrola egiteko egindako eskaera jaso izana.

– Acuse de la solicitud realizada al Departamento competente en materia de Energía del Gobierno Vasco, para la realización del control externo.

– Kanpo-kontrola egingo duen agente akreditatuari buruzko informazioa.

– Información relativa al agente acreditado que realizará el control externo.

Obrak ezin izango dira lizitatu, ezta hasi ere, harik eta Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak dagokion obra-proiektua onartu arte, proiektua arau honen helburuekin bat datorrela egiaztatu ondoren.

No podrán licitarse ni iniciarse las obras en tanto en cuanto la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura no haya aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, tras comprobar que el mismo se ajusta a los objetivos de la presente norma.

3.– Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak obrak exekutatzeko proiektua onartu ondoren, pertsona edo erakunde onuradunek obrak egiten hasi beharko dute, gehienez ere sei (6) hilabeteko epean. Horretarako, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte epe horretan:

3.– Una vez aprobado el Proyecto de ejecución de las obras por parte de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, en el plazo máximo de seis (6) meses las personas o entidades beneficiarias deberán dar inicio a la ejecución de las obras. A tal efecto, deberán presentar dentro de dicho plazo los siguientes documentos:

– Obrak exekutatzeko kontratua.

– El contrato para la ejecución de las obras.

– 47.2 artikuluan jasotako hornitzaileen betebeharrei buruzko dokumentazioa:

– Documentación relativa a las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2:

a) Kontratistak emandako erantzukizunpeko adierazpena, Enpresa Bermatuen Erregistroan kontratisten eta azpikontratisten inskripzioari buruzkoa, eta enpresaren helburu sozialaren deskribapena, Jarduera Ekonomikoen Kode Nazionala aurkeztuz.

a) Declaración responsable emitida por la empresa contratista sobre la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de contratistas como de subcontratistas, y descripción del objeto social de la empresa, aportando Código Nacional de Actividades Económicas.

b) Kontratistak egindako erantzukizunpeko adierazpena, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzeari buruzkoa.

b) Declaración responsable emitida por la empresa contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social.

c) Obra estaltzen duen erantzukizun zibileko aseguruaren poliza edo ordainagiria.

c) Póliza o recibo del seguro de responsabilidad civil que cubra la obra.

d) Kontratistak emandako konpromiso-gutuna, aplikatu beharreko eraikuntzaren hitzarmena betetzeari buruzkoa.

d) Carta de compromiso emitida por la empresa contratista relativa al cumplimiento del convenio de la construcción de aplicación.

– Obrak exekutatzeko eskatutako hiru eskaintzak, 47. artikuluan oinarrituta aplikatzekoa denean.

– Las tres ofertas de ejecución de obras solicitadas, cuando sea de aplicación en base al artículo 47.

– Obretarako udal-lizentziaren kopia, dagokion agintaritzak emana.

– Copia de la Licencia Municipal de Obras otorgada por la autoridad correspondiente.

– Obren hasierako akta.

– Acta de inicio de obras.

– Kultura-interesekotzat deklaratutako eraikinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden eraikinei eragiten dieten esku-hartzeen kasuan, aplikatzekoa den babes-araubidea kudeatzeko organo eskudunak emandako aldeko txostena edo, hala badagokio, baimena, bere araudiaren arabera.

– En el caso de intervenciones que afecten a edificios declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, informe favorable o autorización, en su caso, emitido por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

4.– Obrak exekutatzeko proiektua onartu ondoren, eta obrek dirauten bitartean, egindako gastuaren egiaztagiriak aurkeztu ahal izango dira. Justifikazio hori urtero aurkeztu beharko da, epe hauetan:

4.– Una vez aprobado el Proyecto de ejecución de obras, y durante el transcurso de las obras, podrá presentarse justificación acreditativa del gasto incurrido. Dicha justificación deberá presentarse anualmente dentro de los siguientes plazos:

– Otsailaren 1etik 28ra.

– Del 1 al 28 de febrero.

– Ekainaren 1etik 30era.

– Del 1 al 30 de junio.

– Urriaren 1etik 31ra.

– Del 1 al 31 de octubre.

5.– Ordainsari teknikoak justifikatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau izango da, onuradun bakoitzarentzat bereizia:

5.– La documentación a presentar para la justificación de honorarios técnicos será la siguiente, diferenciada para cada persona beneficiaria:

– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko eta/edo obren zuzendaritza fakultatiboagatiko ordainsari teknikoei dagozkien fakturak.

– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y/o por la dirección facultativa de las obras.

– Aurreko fakturen inguruan egindako ordainagiriak.

– Justificantes de los pagos realizados en relación a las facturas anteriores.

6.– Obrak egin bitartean, dokumentazio hau aurkeztu beharko da obrak exekutatu direla justifikatzeko, onuradun bakoitzarentzat bereizia:

6.– La documentación a presentar para la justificación de la ejecución de las obras durante el transcurso de las obras será la siguiente, diferenciada para cada persona beneficiaria:

– Obraren bilakaerari buruzko txostena, honako hauek argi adierazita: exekutatutako obraren %, kapitulukako aurrekontua eta portzentajezko banakapena, eta une horretan diruz lagun daitekeen jarduketa bakoitzaren obraren egoera islatzen duten argazkiak. Argazkiren batean informazio-kartela agertu behar da beti.

– Un informe relativo a la evolución de la obra, con expresión clara del % de obra ejecutada, del presupuesto por capítulos y desglose porcentual y que incluya fotografías que reflejen el estado de la obra de cada una de las actuaciones subvencionables en ese momento. En alguna de las fotografías debe aparecer en todo caso el cartel informativo.

– Jatorrizko obraren laburpena eta ziurtagiriak, zuzendaritza fakultatiboak sinatuta. Obren ziurtagirien eskema aurrekontura egokitu behar da, diruz lagun daitezkeen jarduketak kapitulu independente gisa ager daitezen, arau honen III.A eranskinean proposamena idazteko jasotako jarraibideetan ezarritakoaren arabera. Ziurtagiriek exekutatutako partiden deskribapena eta neurketak jaso behar dituzte, eta bat etorri behar dute ziurtagiria egiteko unean exekutatutako obraren errealitatearekin. Ziurtagirien laburpena soilik aurkezten duten justifikazioak ez dira baliozkoak izango, exekutatutakoaren deskribapen argia egiten ez bada, dagozkien neurketekin.

– Resumen y Certificaciones de obra, a origen, firmadas por la Dirección Facultativa. El esquema de las certificaciones de las obras debe ajustarse al presupuesto, de forma que las actuaciones subvencionables aparezcan como capítulos independientes de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta recogidas en el Anexo III.A. de la presente norma. Las certificaciones deben incluir la descripción y mediciones de las diferentes partidas ejecutadas y deben corresponderse con la realidad de la obra ejecutada en el momento de la certificación. No serán válidas las justificaciones que aporten exclusivamente el resumen de las certificaciones, sin una descripción clara de lo ejecutado, con sus correspondientes mediciones.

– Obrak exekutatzeari dagozkion fakturak. Fakturetan jasotako kontzeptuek erraz ezagutzeko modukoak izan behar dute obra-ziurtagirietan.

– Facturas correspondientes a la ejecución de obras. Los conceptos recogidos en las facturas deben ser fácilmente reconocibles en las certificaciones de obra.

– Aurreko fakturen inguruan egindako ordainagiriak.

– Justificantes de los pagos realizados en relación a las facturas anteriores.

7.– Obrak amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean, hau da, obren harrera-aktaren edo obra-amaierako ziurtagiriaren egunean, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

7.– En el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización de las obras, entendiendo como tal la fecha del acta de recepción de las obras o del certificado final de la obra, se deberán presentar los siguientes documentos:

– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko eta/edo obren zuzendaritza fakultatiboagatiko ordainsari teknikoei dagozkien fakturak.

– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y/o por la dirección facultativa de las obras.

– Aurreko ordainsarien fakturekin lotuta egindako ordainagiriak.

– Justificantes de los pagos realizados en relación a las facturas de honorarios anteriores.

– Jatorrizko obraren laburpena eta ziurtagiriak, zuzendaritza fakultatiboak sinatuta, aurreko atalean ezarritakoaren arabera.

– Resumen y Certificaciones de obra, a origen, firmadas por la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

– Obrak exekutatzeari dagozkion fakturak, aurreko atalean ezarritakoaren arabera.

– Facturas correspondientes a la ejecución de obras, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

– Aurreko obrak exekutatzeko fakturekin lotuta egindako ordainagiriak.

– Justificantes de los pagos realizados en relación a las facturas de ejecución de obras anteriores.

– Obren azken likidazioa, zuzendaritza fakultatiboak sinatuta.

– Liquidación Final de las Obras firmada por la Dirección Facultativa.

– Talde teknikoak emandako erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena 47.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete direla hornitzaileei dagokienez. Betebehar horiek honako hauei buruzkoak izango dira: Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatzea, kontratistak zein azpikontratistak, enpresaren edo enpresen helburu soziala, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzea, obraren erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta eraikuntza-hitzarmena edo aplikagarria zaiena betetzea obra osoan zehar.

– Declaración responsable emitida por el equipo técnico que acredite que se han mantenido las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2, relativas a la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de contratistas como de subcontratistas, al objeto social de la empresa, al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social, al seguro de responsabilidad civil de la obra y al cumplimiento del convenio de la construcción, o el que les resultara de aplicación, durante toda la obra.

– Kontratistak emandako erantzukizunpeko adierazpena, hornitzaileen betebeharrak, 47.2 artikuluan jasotakoak, bete direla egiaztatzen duena. Betebehar horiek honako hauek dira: Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatzea, bai kontratista bera, bai azpikontratistak, enpresaren edo enpresen helburu soziala, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak betetzea, obraren erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta eraikuntza-hitzarmena betetzea obra osoan zehar.

– Declaración responsable emitida por la empresa contratista que acredite que se han mantenido las obligaciones de las empresas proveedoras recogidas en el artículo 47.2, relativas a la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, tanto de contratistas como de subcontratistas, al objeto social de la empresa, al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente Hacienda y la Seguridad Social, al seguro de responsabilidad civil de la obra y al cumplimiento del convenio de la construcción durante toda la obra.

– Obren amaierako ziurtagiria eta obraren azken egoera islatzen duten argazkiak. Horietako batzuetan, nolanahi ere, laguntzen baterako finantzaketari buruzko informazio-kartela agertu beharko da.

– Certificado Final de Obras y fotografías que reflejen el estado final de la obra. En alguna de ellas deberá aparecer, en todo caso, el cartel informativo de la cofinanciación de las ayudas.

– Eraikin amaitu eta erregistratuaren energia-efizientziaren ziurtagiria eta dagokion etiketa energetikoa. Ziurtagiriaren kanpo-kontrola, hala badagokio.

– Certificado de eficiencia energética del edificio terminado y registrado y Etiqueta Energética correspondiente. Control externo del certificado, en su caso.

– Proposamenak diruz lagun daitezkeen jarduketa aktiboak jasotzen baditu, tarteko energia-efizientziako proposamenak, jarduketa aktiboek eta/edo aireztapenak eragindako kontsumoaren murrizketa justifikatzeko.

– En caso de que la propuesta incluya actuaciones activas subvencionables, propuestas de eficiencia energética intermedias, que justifiquen la reducción de consumo producida por las actuaciones activas y/o ventilación.

– Instalazio termikoaren ziurtagiria, autonomia-erkidegoko organo eskudunean baimendutako instalatzailearen zuzendariak sinatua.

– Certificado de la instalación térmica, suscrito por la directora o el director de la instalación o instaladora autorizada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

– Hala badagokio, EITan 1., 2. eta 3. esku-hartze mailetan antzemandako akatsak zuzentzeko ziurtagiria. EITaren zuzenketa EuskoRegite plataforman erregistratu bada, ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea, eta ofizioz egingo da egiaztapena; dagokion udal-erregistroan erregistratutako EITen zuzenketen kasuan, erregistro horren egiaztagiria erantsiko da.

– En su caso, certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE en los grados de intervención 1, 2 y 3. Cuando la subsanación de la ITE se haya registrado en la plataforma de EuskoRegite, no será necesario presentar esta documentación y la comprobación se realizará de oficio; en el caso de las subsanaciones de ITEs registradas en el registro municipal correspondiente, se adjuntará justificante de dicho registro.

– Erabilera eta Mantentze Planaren ziurtagiria, agindu honen III.D.1 eranskinean jasotako ereduaren arabera egina.

– Certificado de disposición del Plan de Uso y Mantenimiento, de acuerdo a modelo recogido en el Anexo III.D.1 de la presente Orden.

– Egindako esku-hartzeari buruzko informazio- eta dibulgazio-ekintzak deskribatzen dituen dokumentazioa, betiere Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak eta EGEFek edo Next Generation funtsak – hala badagokio – obrak finantzatzen dituztela adierazi behar badute: web-orrietako erreferentziak, prestakuntza-saioak, erakusketak edo ponentziak, etab.

– Documentación descriptiva de las acciones de información y divulgación relativa a la intervención llevadas a cabo, en las que en todo caso debe haberse hecho constar, en su caso, la cofinanciación de las obras por parte de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura de Gobierno Vasco y del FEDER o Next Generation, en su caso: referencias en páginas webs, sesiones formativas, exposiciones o ponencias...

– Laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala egin direla egiaztatzen duen medikuaren txostena.

– Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda.

Txosten horrek justifikatu egin beharko du diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzerako ezarritako betekizunak betetzen direla. Exekuzio-proiektukoak ez diren beste konponbide batzuk exekutatu badira, berariaz adierazi beharko da. Alde horretatik, aldaketaren arrazoiak eta aginduaren xedea eta aplikatu beharreko araudia konponbide berriekin bete direla justifikatu beharko da. Honako alderdi hauek jaso beharko ditu:

Dicho informe deberá justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada actuación subvencionable. En caso de que se hayan ejecutado soluciones distintas a las del proyecto de ejecución se deberá indicar expresamente, justificando las razones de la modificación y el cumplimiento del objeto de la orden y de la normativa de aplicación con las nuevas soluciones. Deberá recoger los siguientes aspectos:

a) Energia-efizientzia hobetzea: energia-efizientzia hobetzeari buruzko laburpena, ziurtagiri energetikoa kalkulatzeko aintzat hartutako parametroak barne hartzen dituena, obra-bukaeran eta ziurtagirietan jasotako informazioarekin koherente izanik. Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko ditu:

a) Mejora de la eficiencia energética: resumen relativo a la mejora de eficiencia energética que incluya los parámetros considerados para el cálculo de la certificación energética en coherencia con la información recogida en el Final de Obra y en las certificaciones. Deberá incluir en todo caso:

a1) EEZren egungo egoeraren eta egoera eraberrituaren emaitzen laburpen-taula, energia-eskariaren eta -kontsumoaren alorrean lortutako murrizketa berariaz adierazita.

a1) Cuadro resumen de los resultados del CEE del estado actual y el estado reformado, con indicación expresa de la reducción conseguida tanto en demanda como en consumo energético.

a2) Egindako jarduketa pasiboen deskribapena. Jardun den itxituren ereduzko sekzioak sartu behar dira, lodierak, erresistentzia termikoak eta guztizko transmisioak adieraziz, eraberritutako egoeraren EEZrekin eta obra-ziurtagirietan jasotakoarekin bat. Hobetutako elementu guztien obraren garapenaren argazkiak sartu behar dira, sektorizazio-hesiak barne. Egindako eraikuntza-soluzioen suarekiko erresistentziei eta erreakzioei buruzko justifikazio-fitxak sartu behar dira.

a2) Descripción de las actuaciones pasivas acometidas. Se deben incluir secciones tipo de los cerramientos sobre los que se ha actuado, indicando espesores, resistencias térmicas y transmitancias totales, en coherencia con el CEE del estado reformado y con lo reflejado en las certificaciones de obra. Se deben incluir fotografías del desarrollo de la obra de todos los elementos mejorados, incluyendo las barreras de sectorización. Se debe incluir fichas justificativas relativas a las resistencias y reacciones al fuego de las soluciones constructivas ejecutadas.

a3) Jarduketa aktiboen deskribapena (galdara kopurua, galdaren potentzia, etab.), instalazio termikoaren ziurtagiriarekin, eraberritutako egoeraren EEZrekin eta obra-ziurtagirietan adierazitakoarekin bat etorriz instalatu diren etxebizitzak adierazita. Instalatutako ekipoak justifikatzeko dokumentazio teknikoa sartu behar da (ETD/EED, prestazioen adierazpenak, CE marka edo antzekoa). Instalatutako ekipoen argazkiak sartu behar dira.

a3) Descripción de las actuaciones activas (n.º de calderas, potencia de las mismas...) indicando las viviendas en las que se han instalado, en coherencia con el certificado de la instalación térmica, el CEE del estado reformado y con lo reflejado en las certificaciones de obra. Se debe incluir documentación técnica justificativa de los equipos instalados (DIT/DAU, declaraciones de prestaciones, marcado CE o similar). Se deben incluir fotografías de los equipos instalados.

a4) Exekutatutako monitorizazio-instalazioa deskribatu behar da, baita hura instalatzeko agindu arautzailean jasotako jarraibideak betetzen direla ere. Enpresa instalatzaileak egindako memoria aurkeztu behar da, exekutatutakoaren arabera. Memoria horretan, datuak eskuratzeko plataformari, erabiltzaileari eta pasahitzari buruzko datuak jaso behar dira. Gainera, instalatutako monitorizazio-sentsoreen argazkiak sartu behar dira.

a4) Se debe describir la instalación de monitorización ejecutada y el cumplimiento de las directrices recogidas en la Orden reguladora para su instalación. Se debe aportar la memoria emitida por la empresa instaladora conforme a lo ejecutado, que incluya datos relativos a la plataforma de acceso a los datos, usuario y contraseña. Se deben incluir fotografías de los sensores de monitorización instalados.

a5) Hasierako produktibitate-adierazleak eta hobekuntzak egin ondoren lortutako jarraipena:

a5) Indicadores de productividad y seguimiento iniciales y conseguidos tras la realización de las mejoras:

Hona hemen adierazle horien identifikazioa:

La identificación de esos indicadores es la siguiente:

C031 - Energia-kontsumo hobea duten etxeen kopurua (Etxeak).

C031 - Número de hogares con mejor consumo energético (Hogares).

C034 - Berotegi-efektuko gasen urteko gutxitze zenbatetsia (CO2 tona baliokide/urte).

C034 - Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (Toneladas equivalentes de CO2/año).

C031 - Energia-kontsumo hobea duten etxeen kopurua (Etxeak).

C031 - Número de hogares con mejor consumo energético (Hogares).

Jabeen erkidegoak eraikinaren inguratzailea eraberrituta energia-efizientzia hobetu zaien etxebizitzen kopurua zenbatu da, bulegoak, lokalak eta abar kontuan hartu gabe.

Se contabiliza el número de viviendas que ven mejorada su eficiencia energética con la reforma de la envolvente del edificio por parte de la comunidad de personas propietarias, sin tener en cuenta oficinas, locales, etc.

C034 - Berotegi-efektuko gasen urteko gutxitze zenbatetsia (CO2 tona baliokide/urte).

C034 - Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (Toneladas equivalentes de CO2/año).

Adierazle hau behar bezala kalkulatzeko, informazio hau behar da:

Para el adecuado cálculo de este indicador es necesaria la siguiente información:

– Eraikinaren aurreko egoeraren kalifikazio energetikoa, CO2/m2 urteko tona baliokideetan, aurreko egoeraren EEZ (energia-efizientziaren ziurtagiria), zenbakizko balioa eta letra.

– Calificación energética en el estado previo del edificio, en Toneladas equivalentes de CO2/m2 año, a obtener del CEE (Certificado de eficiencia energética) del estado previo, el valor numérico y la letra.

Energia-efizientziaren Ziurtagirian (EEZ) agertzen den balioa kg-tan dago; beraz, zati 1.000 egin behar da tonak (Tn) jartzeko.

El valor que figura en el CEE (Certificado de Eficiencia Energética) está en Kg, por tanto, hay que dividirlo entre 1.000 para pasarlo a Toneladas (Tn).

– Azalera erabilgarri bizigarria (m2) aurretiko egoeran: EEZn sartutako datua (Energia-efizientziaren Ziurtagiria).

– Superficie útil habitable (m2) en el estado previo: dato incluido en el CEE (Certificado de Eficiencia Energética).

– Eraikinaren egoera eraberrituaren kalifikazio energetikoa, CO2/m2-ko tona baliokideetan, urtean, egoera eraberrituaren EEZ (energia-efizientziaren ziurtagiria), zenbakizko balioa eta letra.

– Calificación energética en el estado reformado del edificio, en Toneladas equivalentes de CO2/m2, año, a obtener del CEE (Certificado de eficiencia energética) del estado reformado, el valor numérico y la letra.

Energia-efizientziaren Ziurtagirian (EEZ) agertzen den balioa kg-tan dago; beraz, zati 1.000 egin behar da tonak (Tn) jartzeko.

El valor que figura en el CEE (Certificado de Eficiencia Energética) está en Kg, por tanto, hay que dividirlo entre 1.000 para pasarlo a Toneladas (Tn).

– Azalera erabilgarri bizigarria (m2) egoera eraberrituan: egoera eraberrituaren EEZn (energia-efizientziaren ziurtagiria) sartutako datua.

– Superficie útil habitable (m2) en estado reformado: Dato incluido en el CEE (Certificado de eficiencia energética) del estado reformado.

CO34 adierazlearen balioa: (A x B) – (C x D)

Valor indicador CO34: (A X B) – (C X D)

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Irisgarritasuna hobetzea: irisgarritasuna hobetzeari buruzko laburpena, araudia betetzearen justifikazioa eta gurpil-aulkien erabiltzaileen erabilera autonomoa barne hartzen dituena, bide publikotik etxebizitza bakoitzeko ateraino. Araudiak baimendutako tolerantziak aplikatu diren puntuak berariaz adierazi beharko dira. Ez da onartuko gurpil-aulkien erabiltzaileen erabilera autonomoa bermatzen ez duen konponbiderik, ezta zabalera libreei, altuera libreei, babes-neurriei eta abarrei dagokienez irisgarritasun-araudia betetzen ez duenik ere, eta koherentzia egon beharko da justifikazioaren, dokumentazio grafikoaren, argazkien eta obra-ziurtagirietan islatutakoaren artean. Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko ditu:

b) Mejora de la accesibilidad: resumen relativo a la mejora de la accesibilidad que incluya la justificación del cumplimiento de la normativa y el uso autónomo de personas usuarias de sillas de ruedas desde la vía pública hasta la puerta de cada vivienda. Los puntos en los que se hayan aplicado las tolerancias permitidas por la normativa deberán indicarse expresamente. No se admitirán soluciones que no garanticen el uso autónomo de personas usuarias de sillas de ruedas, o que incumplan la normativa de accesibilidad en relación a anchuras libres, alturas libres, medidas de protección, etc. Deberá existir coherencia entre la justificación, la documentación gráfica, las fotografías y lo reflejado en las certificaciones de obra. Deberá incluir en todo caso:

b1) Irisgarritasun-araudia betetzearen justifikazioa: 68/2000 Dekretuaren eranskinak (III. eranskina, nolanahi ere, V. eranskina, bertan baimendutako tolerantziak aplikatu direnean, eta II. eranskina, kanpoko espazio pribatuak daudenean) eta erabileraren segurtasuna eta irisgarritasunari buruzko oinarrizko dokumentua.

b1) Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad: anejos del Decreto 68/2000 (anejo III en todo caso, Anejo V cuando se hayan aplicado las tolerancias permitidas en el mismo, y anejo II cuando existan espacios exteriores privados) y DB-SUA.

b2) Aurretiazko egoeraren eta eraberritutako egoeraren planoak, behar besteko xehetasunekin (kotak, sestrak, maldak, zirkuluak, eskudel bikoitzak, etab.), exekutatutako jarduketak eta araudia betetzen dela egiaztatzeko.

b2) Planos del estado previo y del estado reformado con detalle suficiente (cotas, rasantes, pendientes, círculos, dobles pasamanos...) para comprobar las actuaciones ejecutadas y el cumplimiento de la normativa.

b3) Bide publikotik etxebizitza bakoitzera bitarteko elementu komun guztiak islatzen dituzten argazkiak.

b3) Fotografías que reflejen todos los elementos comunes desde la vía pública hasta cada una de las viviendas.

c) Suteetatik babesteko segurtasuna hobetzea: suteetatik babesteko segurtasuna hobetzeari buruzko laburpena, barnean hartuta sartutako babes-bitartekoen deskribapena eta egindako esku-hartzearen suteetatik babesteko segurtasunari buruzko oinarrizko dokumentuaren justifikazioa, aplikatzekoak diren alderdi guztietan. Koherentzia egon beharko da justifikazioaren, dokumentazio grafikoaren, argazkien eta obra-ziurtagirietan islatutakoaren artean. Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko ditu:

c) Mejora de la seguridad en caso de incendio: resumen relativo a la mejora de la seguridad en caso de incendio ejecutada, incluyendo la descripción de los medios de protección incorporados y la justificación del DB-SI de la intervención realizada en todos los aspectos que resultaran de aplicación. Deberá existir coherencia entre la justificación, la documentación gráfica, las fotografías y lo reflejado en las certificaciones de obra. Deberá incluir en todo caso:

c1) Suteetatik babesteko segurtasun-araudia betetzearen justifikazioa eta fitxa teknikoak, hala badagokio.

c1) Justificación del cumplimiento de la normativa de seguridad en caso de incendio y fichas técnicas en su caso.

c2) Diruz laguntzeko moduko babes-bitartekoen laburpena (su-itzalgailuak, larrialdi-argiak, detekzio- eta alarma-sistema, etab.).

c2) Resumen de los medios de protección subvencionables incorporados (extintores, luminarias de emergencia, sistema de detección y alarma...)..

c3) Aurretiazko egoeraren eta eraberritutako egoeraren planoak, exekutatutako jarduketak eta araudia betetzen dela egiaztatzeko behar besteko xehetasunarekin.

c3) Planos del estado previo y del estado reformado con detalle suficiente para comprobar las actuaciones ejecutadas y el cumplimiento de la normativa.

c4) Txertatutako babes-bitartekoak islatzen dituzten argazkiak, sektorizazioari buruzkoak barne.

c4) Fotografías que reflejen los medios de protección incorporados, incluyendo los relativos a la sectorización.

d) Kanpoko bizigarritasuna hobetzea: hala badagokio, egindako kanpoko bizigarritasuna hobetzeari buruzko laburpena, espazio berrien edo zabaldutako espazioen deskribapena barne. Koherentzia egon beharko da justifikazioaren, dokumentazio grafikoaren, argazkien eta obra-ziurtagirietan islatutakoaren artean. Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko ditu:

d) Mejora de la habitabilidad exterior: resumen relativo a la mejora de la habitabilidad exterior ejecutada, en su caso, incluyendo la descripción de los nuevos espacios o los espacios ampliados. Deberá existir coherencia entre la justificación, la documentación gráfica, las fotografías y lo reflejado en las certificaciones de obra. Deberá incluir en todo caso:

d1) zabaldutako edo sortu berri diren kanpo-espazioen laburpena, espazio horien aurretiazko azalerak eta azalera eraberrituak barne.

d1) Resumen de espacios exteriores ampliados o de nueva creación, incluyendo las superficies previas y reformadas de dichos espacios

d2) Aurretiazko egoeraren eta eraberritutako egoeraren planoak, exekutatutako jarduketak egiaztatzeko behar besteko xehetasunarekin.

d2) Planos del estado previo y del estado reformado con detalle suficiente para comprobar las actuaciones ejecutadas.

d3) Kanpoko espazio bizigarriak islatzen dituzten argazkiak.

d3) Fotografías que reflejen los espacios habitables exteriores.

e) Hasieran gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen ez dituzten etxebizitzak badaude, egindako konponketa-obrak justifikatu beharko dira, baita eraberritutako egoeraren bizigarritasun-araudia betetzen dela ere.

e) En el caso de que existieran viviendas que inicialmente no cumplieran las condiciones mínimas de habitabilidad, se deberán justificar las obras de subsanación ejecutadas y el cumplimiento de la normativa de habitabilidad del estado reformado.

8.– Erakunde onuradunek banku-transferentzia eta -ziurtagirien bidez ordaindu beharko dituzte jarduketak. Ez da eskudiruzko ordainketarik onartuko.

8.– Las entidades beneficiarias deberán proceder al pago de las actuaciones a través de transferencias y certificaciones bancarias. No se aceptarán pagos en metálico.

9.– Egindako ordainketak justifikatzeko dokumentuek, aurreko paragrafoan aurreikusitakoek, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

9.– Los documentos para justificar los pagos realizados contemplados en el apartado anterior deberán cumplir las siguientes condiciones:

– Transferentzietan, banku-ziurtagirietan edo ordainketa-laburpenetan argi eta garbi identifikatu beharko dira pertsona edo erakunde hartzailea, ordainketaren jaulkitzailea, ordainketaren xede den fakturaren zenbakia eta data. Ordaintzeko modua banku-transferentzia bat bada, haren karguaren frogagiriaren kopiaren bidez justifikatuko da, eta transferentziaren kontzeptuan faktura-zenbakia agertu beharko da, edo, halakorik ezean, abonatuaren kontzeptua.

– En las transferencias, certificaciones bancarias o extractos de pago deberán constar claramente identificados la persona o entidad receptora, y la emisora del pago, el número de factura objeto del pago y fecha del mismo. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de este el concepto de abonado.

– Pertsona edo erakunde onuradunak aurkezten dituen ordainagiri guztietan agertu behar du ordainketaren jaulkitzaile gisa; ordainagirian ordainketaren jaulkitzailea agertzen ez bada, banku-erakundearen egiaztagiria aurkeztuko da, ordainketaren jasotzaileari, datari eta zenbatekoari buruzko informazioa jasotzen duena.

– En todos los justificantes de pago que se aporten la persona o entidad beneficiaria debe figurar como emisora del pago; en caso de no aparecer la emisora del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre la emisora de pago, destinataria del pago, fecha e importe.

10.– Ordainketa geroratuak ebazpenean ezarriko den laguntzaren justifikazioa aurkezteko azken egunaren ondoren amaitzen badira, honako hauek egindako ordainketak bakarrik onartuko dira ordainketa horiek ordaintzeko laguntza gisa:

10.– En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha límite de presentación de la justificación de la ayuda que se establecerá en la resolución, solo se admitirán como objeto de ayuda para su abono los pagos realizados por:

– Txeke pertsonala, deskontua banku-laburpenean justifikatuz,

– cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario,

– Banku-txekea, hornitzaileak txeke hori ordaintzeko modu gisa onartzen duela adierazten duen hartu-agiria erantsita.

– cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago,

– Zor-agiria, hornitzaileak ordaintzeko modu gisa onartzen duela adierazten duen hartu-agiria erantsita.

– pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago,

– Kanbio-letra, onartua, edo

– letra de cambio, aceptada, o

– Kreditu-gutun ezeztaezina, berresteko, edo dokumentu-kreditu ezeztaezina.

– carta de crédito irrevocable confirmando o crédito documentario irrevocable.

Laguntzaren likidazioaren ondorioetarako, dokumentazio hori ordainagiritzat hartzea alde batera utzi gabe, laguntzaren organo kudeatzailearen aurrean justifikatu beharko da, hala badagokio, ordainketa horiek egin direla Eskualde Garapeneko Europako (EGEF) 2021-2027 aldirako programa operatiboetan diruz lagun daitezkeen gastuei buruzko arauak betez.

Sin perjuicio de que, a efectos de liquidación de la ayuda, la presentación de dicha documentación se considere justificante de pago, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda, en su caso, haber procedido a dichos pagos en cumplimiento de las normas sobre gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2021-2027.

Horrelako kasuetan, konprometitutako azken ordainketaren muga-egunetik hiru hilabeteko epean, ordainketa guztiak egin izana justifikatu beharko zaio laguntza kudeatzen duen organoari. Epe hori igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, ez-betetzea gertatu dela ulertuko da, eta agindu honen 56. artikuluan aurreikusitako prozedurak hasiko dira.

En estos casos, en un plazo de tres meses desde la fecha de vencimiento del último pago comprometido, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a todos los pagos. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera aportado dicha justificación, se considerará que se ha producido un incumplimiento y se dará inicio a los procedimientos contemplados en el artículo 56 de la presente Orden.

11.– Bide elektronikoz egindako justifikazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

11.– Las justificaciones por canal electrónico se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

51. artikulua.– Partikularren obretarako (1. Lerroa) eta erkidegoen obretarako (2. lerroa) itzuli beharrik gabeko laguntzen ordainketa.

Artículo 51.– Pago de las ayudas a fondo perdido a obras particulares (línea 1) y obras comunitarias (línea 2).

1.– Itzuli beharrik gabeko laguntzen ordainketa Etxebizitzako lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez egingo da, onuradunak agindu honen 49. artikuluan eskatutako dokumentazioa aurkeztu eta exekutatutako obraren ziurtagiria eman ondoren.

1.– El abono de las ayudas a fondo perdido se hará efectivo mediante resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de Vivienda, tras la presentación por la persona beneficiaria de la documentación exigida en el artículo 49 de esta Orden y la emisión de la certificación de obra ejecutada.

2.– Onuradunek eskatu eta dokumentu bidez justifikatu ondoren, Etxebizitzako lurralde-ordezkariak aukeran ebatzi ahal izango du, obraren zenbatekoa kontuan hartuta, onartutako itzuli beharrik gabeko laguntzen % 20 aldez aurretik ordaintzea, 49. artikuluan aurreikusitako justifikazioa egin beharrik gabe, hasierako inbertsioak exekutatzea errazteko, eta aurrekontu- eta diruzaintza-irizpideak kontuan hartuta. Aurrerakinaren % 20 1. urterokoari dagokion zenbatekoa baino handiagoa bada, aurrerakin hori 1. urterokoaren zenbatekoaren gehienekora murriztuko da.

2.– Previa solicitud y justificación documentada por parte de las personas beneficiarias, la persona titular de la Delegación Territorial de Vivienda podrá resolver discrecionalmente, en consideración del importe de la obra, el abono con carácter anticipado y sin necesidad de proceder a la justificación prevista en el artículo 49, de hasta el 20 % de las ayudas a fondo perdido reconocidas, para facilitar la ejecución de las inversiones iniciales y tomando en consideración criterios presupuestarios y de tesorería. En el supuesto de que el 20 % del anticipo sea superior al importe correspondiente a la anualidad 1, dicho anticipo se reducirá hasta el máximo del importe de la anualidad 1.

3.– Aitortutako itzuli beharrik gabeko laguntzak pertsona edo erakunde onuradunaren kontu baliozkotura egindako banku-transferentzia bidez jasoko dira. Horretarako, aldez aurretik hirugarrenaren alta bete beharko du onuradunak.

3.– La percepción de las ayudas a fondo perdido reconocidas, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta validada de la persona o entidad beneficiaria, que deberá cumplimentar para estos efectos libratorios, con carácter previo, la correspondiente alta de tercero.

52. artikulua.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako itzuli beharrik gabeko laguntzen ordainketa (3. lerroa).

Artículo 52.– Pago de las ayudas a fondo perdido para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3).

1.– Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kontzeptuan (3. lerroa) emandako itzuli beharrik gabeko laguntzaren ordainketa ordainketa zatika egingo da, honela:

1.– El abono de la ayuda a fondo perdido concedida en concepto de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3) se efectuará mediante libramientos parciales de la siguiente manera:

a) Agindu honen 44. artikuluaren 2. atalaren a) letran ezarritako epea igaro ondoren berariazko ukorik ez bada, aldez aurretik ordaintzeko agindua emango da, emandako dirulaguntzaren ehuneko hamabostari (% 15) dagokion zenbatekoaz. Ez da dirulaguntzaren ordainketa berririk egingo harik eta, 32. artikuluan jasotakoaren arabera, ordainketa aurreratu horren berdina edo handiagoa den dirulaguntza bati dagozkion jarduketak justifikatu arte.

a) Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado 2, letra a) del artículo 44 de la presente Orden, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al quince por ciento (15 %) de la subvención concedida. No procederán nuevos abonos de subvención en tanto no se hayan justificado actuaciones a las que corresponda, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 32, una subvención igual o superior a dicho pago anticipado.

b) Obrak exekutatzeko proiektua onartu ondoren, eta 50. artikuluan aurreikusitako baldintzetan eta datetan egindako gastuaren egiaztagiriak justifikatu ondoren, ordainketa zatika egingo da, emandako laguntzaren % 90era iritsi arte gehienez.

b) Una vez aprobado el proyecto de ejecución de obras y previa justificación de la documentación acreditativa del gasto incurrido en los términos y en las fechas contemplados en el artículo 50, el pago se realizará por libramientos parciales hasta alcanzar un máximo del 90 % de la ayuda concedida.

c) Jarduketa amaitzean, azken ordainketa bat egingo da dirulaguntzaren likidazio gisa, esku-hartzea amaitu dela justifikatzen duten dokumentuak aurkeztu ondoren, 50. artikuluan ezarritako moduan. Emandako dirulaguntzaren eta benetan exekutatu eta fakturatutakoaren artean desadostasunik badago, dirulaguntza egokitu ahal izango da, agindu honen 32. artikuluan eta 55. artikuluan ezarritakoaren arabera.

c) Al finalizar la actuación, se realizará un último pago en concepto de liquidación de la subvención, previa presentación de la documentación justificativa de la finalización de la intervención en los términos del artículo 50. En caso de existir discrepancias entre la subvención concedida y lo realmente ejecutado y facturado, la subvención podrá ser objeto de ajuste en base a lo establecido al artículo 32 y en los términos contemplados en el artículo 55 de la presente Orden.

Ekitaldi batean ordaindutako kopuruek ez dute inolaz ere gaindituko esleipen-ebazpenak urte horretarako ezartzen duen zenbatekoa.

En ningún caso las cantidades abonadas en un ejercicio superarán el importe que para dicha anualidad señala la resolución de adjudicación.

2.– Aitortutako itzuli beharrik gabeko laguntzak pertsona edo erakunde onuradunaren kontu baliozkotura egindako banku-transferentzia bidez jasoko dira. Horretarako, hirugarrenaren alta bete beharko du onuradunak.

2.– La percepción de las ayudas a fondo perdido reconocidas, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta validada de la persona o entidad beneficiaria, que deberá cumplimentar para estos efectos libratorios, el correspondiente alta de tercero.

53. artikulua.– Mailegu kualifikatuen interes-tasen subsidioak ordaintzea.

Artículo 53.– Pago de los subsidios de tipos de interés de préstamos cualificados.

Hitzartutako maileguen interes-puntuen subsidioak jakinarazteko eta ordaintzeko araubidea Finantza Lankidetzako Hitzarmenaren eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzerako, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantza-tresna bereziaren klausuletan ezarritakoa izango da. Nolanahi ere, kreditu-erakunde horien eta etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren arteko harreman zuzenean oinarrituko da ordainketa horiek likidatzeko.

El régimen de comunicación y pago de los subsidios de puntos de interés de los prestamos convenidos será el estipulado en los clausulados del Convenio de colaboración financiera y del Instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética. En todo caso, se basará en una relación directa entre dichas entidades de crédito y el Departamento competente en materia de vivienda para la liquidación de estos pagos.

54. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 54.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatzen duen pertsonak eskaeran atzera egin ahal izango du. Eskatutako finantza-neurriak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko da atzera, eta organo kudeatzaileari aurkeztuko zaio. Organo horrek, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du atzera egitea, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las medidas financieras solicitadas y se presentará ante el órgano gestor, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak emandako finantza-neurriei uko egin ahal izango die, onartu ondoren ere. Uko egitea organo kudeatzaileari aurkeztuko zaio, eta hark, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du uko egite hori, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– La persona beneficiaria podrá presentar la renuncia a las medidas financieras concedidas, que podrá realizarse con posterioridad a su aceptación. La renuncia se presentará ante el órgano gestor, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartu ondoren, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli beharko ditu.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

55. artikulua.– Finantza-neurrien edo aurrekontu babesgarriaren baldintzak aldatzea.

Artículo 55.– Alteración de las condiciones de las medidas financieras o del presupuesto protegible.

1.– Birgaitze-jarduketaren titularra pertsona fisikoa bada, finantza-neurriak onartu dizkion administrazio-ebazpena eman ondoren, hura ordeztuko da, eta jarduketaren titular berriaren aldeko ebazpena emango da, II. kapituluan aurreikusitako betekizunak betetzen baditu.

1.– La sustitución de la persona titular de la actuación de rehabilitación, siempre que sea una persona física, una vez dictada la resolución administrativa que le haya reconocido las medidas financieras, conllevará la revocación de esta y el dictado de una resolución a favor de la nueva titular de la actuación en el caso de que cumpla los requisitos previstos en el Capítulo II.

2.– Finantza-neurriak emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, betiere, haien xedea betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, aldi berean beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako laguntzak eta dirulaguntzak jasotzen badira, horren berri eman beharko da aldez aurretik, organo kudeatzaileak berariaz onar ditzan.

2.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las medidas financieras, siempre que se entienda cumplido el objeto de estas y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por el órgano gestor.

Finantza-neurriak emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta betiere xedea betetzat jotzen bada, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, organo eskudunak aldatzeko edo likidatzeko ebazpena emango du. Ebazpen horretan, emandako finantza-neurrien zenbatekoa berregokitu egingo da, eta ematerakoan ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira. Hala badagokio, onuradunak soberan jasotako zenbatekoa itzuli beharko du. Finantza-neurriak doitzeak ez du inola ere ekarriko hasierako ebazpenean emandako zenbatekoa baino handiagoa aitortzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las medidas financieras, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. A estos efectos, el órgano competente dictará la oportuna resolución de modificación o liquidación, en la que se reajustará el importe de las medidas financieras concedidas, aplicándose los criterios y límites establecidos en su otorgamiento, quedando obligada la persona beneficiaria, en su caso, a la devolución del importe recibido en exceso. El ajuste de las medidas financieras en ningún caso podrá conllevar el reconocimiento de un importe superior al concedido en la resolución inicial.

3.– Baldin eta onuradunak, justifikazioan, adierazten badu ebazpena aldatzea eragin zezaketen finantza-neurriak emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketak izan direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta onartzeko aldez aurreko administrazio-baimenaren izapidea egin ez bada, finantza-neurriak ematen dituen organoak onartu ahal izango du aurkeztutako justifikazioa, betiere hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie. Organo emaileak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez du onuraduna salbuesten legozkiokeen zehapenetatik.

3.– Cuando la persona beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las medidas financieras que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de las medidas financieras, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceras personas. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que pudieran corresponderle.

4.– Aldaketak ez dio inola ere eragingo jarduketaren izaerari.

4.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

5.– Obrek dirauten bitartean, eta jada aurrekontuan sartutako kontzeptuen barruan, partiden kostua beherantz aldatzen bada, emandako ebazpena aldatu egingo da, baldin eta aurrekontu babesgarria edo diruz lagun daitezkeen kostuak murrizten badira. Oro har zenbatetsiko da hori, eta, ondorio horietarako, gutxitze-ebazpen bat eman ahal izango da.

5.– Si durante el transcurso de las obras, y dentro de los conceptos ya presupuestados, se variara a la baja el coste de las partidas, se modificará la resolución dictada siempre que se produzca una disminución del presupuesto protegible o de los costes subvencionables, estimado globalmente, pudiendo emitirse una resolución de minoración a estos mismos efectos.

Obrek dirauten bitartean aurrekontu babesgarria edo diruz lagun daitezkeen kostuak gorantz aldatzen badira, edo horien kontzeptuak edo partidak aldatzen badira, onuradunek beste laguntza-eskaera bat izapidetu ahal izango dute partida berriengatik edo kostuak handitzeagatik, birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obren kasuan izan ezik (3. lerroa). Hala ere, emandako administrazio-ebazpenak eta laguntzek bere horretan iraun ahal izango dute, baldin eta aurrekontuko partidek edo kontzeptuek ez badituzte handitzen onartutako finantza-neurriak, edo, hala izan badaiteke, neurri horiek handitzeko eskatzen ez bada.

Si durante el transcurso de las obras, se variara al alza el presupuesto protegible o los costes subvencionables, o bien se modificasen los conceptos o partidas de los mismos, las personas beneficiarias podrán tramitar una nueva solicitud de ayudas por las nuevas partidas o por el incremento de costes, excepto en el supuesto de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (línea 3). No obstante, la resolución administrativa dictada y las ayudas concedidas podrán mantenerse inalteradas en el supuesto de que las partidas o los conceptos presupuestados no supongan un incremento de las medidas financieras reconocidas o, pudiendo suponerlo, no se solicite la ampliación de estas.

56. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 56.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan edo hori ordezten duen araudian araututako kasuetan, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan araututako kasuetan, edo itzuli beharrik gabeko laguntzen edo dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunak arau honetan aipatzen den edozein baldintza edo betekizun betetzen ez badu, emandako laguntzaren zenbatekoak jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko da. Gainera, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, berandutze-interesak gehituta, ordainketa-datatik aurrera.

1.– En los casos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, o normativa que la sustituya, en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o en el supuesto de que la persona o entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones a fondo perdido incumpliese cualquiera de las condiciones y requisitos a que se refiere esta norma, se procederá a la declaración de la pérdida del derecho a la ayuda concedida, así como, en su caso, al reintegro de las cantidades hechas efectivas, incrementadas en los intereses de demora desde la fecha de pago.

Era berean, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainetik lortutako soberakina itzuli egin beharko da, eta horrek berekin dakar dirulaguntzen arloan aplikatzekoa den berandutze-interesa eskatzea. Onuradunak bete duena nabarmen hurbiltzen bada guztiz betetzera, eta konpromiso horiek argi eta garbi betetzeko jardun duela egiaztatzen badu, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 17. artikuluaren 3. ataleko n) letran adierazitako irizpideak aplikatuta zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa.

Así mismo procederá el reintegro por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, lo que conlleva la exigencia del interés de demora aplicable en materia de subvenciones. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.

2.– Mailegu kualifikatuen kasuan, obrak egiten ez badira, edo laguntzak galtzea dakarren beste edozein ez-betetze gertatzen bada, hasierako baldintzetan onartutako maileguaren administrazio-baimena baliogabetuko da; beraz, mailegua berriro negoziatzea aldeen nahierara geratuko litzateke, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko finantza-tresna bereziaren eta finantza-lankidetzarako hitzarmenean ezarritako baldintzetatik kanpo, abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuan (kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa dena) edo hori ordezkatzen duen horretan azaltzen den bezala.

2.– En el supuesto de préstamos cualificados, si no se realizan las obras, así como en cualquier otro supuesto de incumplimiento que diera lugar a la pérdida de las ayudas, se revocará la autorización administrativa del préstamo aprobado en sus términos iniciales, por lo que la renegociación del préstamo quedaría al arbitrio de las partes, fuera de los términos establecidos en el Convenio de colaboración financiera y del Instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, que figuran en los Anexos del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, o norma que lo sustituya.

3.– Itzultzeko prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa izango da. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak ezarri ziren.

3.– El procedimiento de reintegro será el establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Agindu honetan Birgaitze Integratuko Areetarako (BIA) edo Area Degradatuetarako (AD) ezarritako finantza-neurrien araubidea aplikatuko zaie Lehentasunezko Jarduketa Eremuetan (LJE) dauden udalerrietan egiten diren jarduketa babesgarriei, baldin eta arau hau indarrean jarri ondoren eskatzen badira laguntzak.

El régimen de las medidas financieras establecidas en esta orden para las Áreas de Rehabilitación Integrada o las Áreas Degradadas (ARI) será de aplicación a las actuaciones protegibles que se realicen en aquellos municipios incluidos en Zonas de Actuación Prioritaria- ZAP y cuyas ayudas se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la presente norma.

Ondorio horietarako, eta orientazio gisa soilik, gaur egun Ezkerraldea, Meatzaldea, Enkarterri eta Oiartzualdea izan dira LJE. Beraz, honako udalerri hauei eragiten diete: Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Muskiz, Ortuella, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, Zalla, Alonsotegi, Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia.

A estos efectos, y con carácter meramente orientativo, a día de hoy se hayan declaradas como ZAP las comarcas de Ezkerraldea, Meatzaldea, Enkarterri y Oarsoaldea por lo que se afectan los municipios de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Muskiz, Ortuella, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, Zalla, Alonsotegi, Errenteria, Lezo, Oiartzun, y Pasaia.

Onuren luzapenak zortzi urteko indarraldia izango du, agindua indarrean jartzen denetik aurrera.

La extensión de los beneficios tendrá un periodo de vigencia de ocho años a contar a partir de la entrada en vigor de la orden.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailak esku hartzen duen prozeduren instrukzio-organoek ofizioz egiaztatu, kontsultatu eta ziurtatu ahal izango dituzte prozedura horietan esku hartzen duten pertsonen nortasun-datuak, bai interesdun gisa, bai ordezkari gisa.

Los órganos instructores de los procedimientos en los que intervenga el Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco podrán comprobar, consultar y verificar de oficio los datos de identidad de las personas que intervienen en dichos procedimientos, ya sea en calidad de interesadas y/o de representantes.

Nortasun-datu horien ofiziozko egiaztapenak, kontsultak eta ziurtapenak administrazioen artean datu elektronikoak trukatzeko ezarritako sistemen bidez egingo dira; berariaz, baina ez modu esklusiboan, nortasun-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko zerbitzuen bidez, nortasun-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko.

Las comprobaciones, consultas y verificaciones de oficio de dichos datos de identidad se realizarán a través de los sistemas implementados para el intercambio de datos electrónicos entre administraciones; de manera específica, aunque no exclusiva, a través de los servicios de consulta y verificación de datos de identidad, de consulta de datos de identidad, y de verificación de datos de identidad.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

3. lerroko itzuli beharrik gabeko laguntzak finantzatzeko 2021eko ekitaldian esleitutako kredituen zenbatekoa zazpi milioi bostehun eta hogeita hamar mila eurokoa da (7.530.000 euro), honela banatuta:

El importe de los créditos consignados en el ejercicio 2021 para la financiación de las ayudas a fondo perdido de la línea 3 asciende a siete millones quinientos treinta mil euros (7.530.000 euros), con la siguiente distribución plurianual:

2021. urtea 1.129.500 euro.

Año 2021 - 1.129.500 euros.

2022. urtea 2.000.500 euro.

Año 2022 - 2.000.500 euros.

2023. urtea 2.900.000 euro.

Año 2023 - 2.900.000 euros.

2024. urtea 1.500.000 euro.

Año 2024 - 1.500.000 euros.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetuta geratuko da etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Agindua, hargatik eragotzi gabe haren babesean emandako administrazio-egintzetan ondorioak izaten jarraitzea.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden queda derogada la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda, sin perjuicio de que pueda seguir generando efectos respecto a los actos administrativos que se hubieren dictado a su amparo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz aurreikusi gabeko guztian, honako hauetan jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2021.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental