Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2021eko maiatzaren 17a, astelehena

N.º 95, lunes 17 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2797
2797

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2021eko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko apirilaren 21eko batzarrean hartutako Erabakiaren bidez, 2021. urterako dirulaguntzen deialdia onartu du lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) apartatuan xedatutakoaren arabera, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de abril de 2021, ha procedido a aprobar la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horregatik guztiagatik, hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2021eko apirilaren 21eko batzarrean hartu duen erabakia. Erabaki horren bidez, dirulaguntzen 2021eko deialdia onartu da, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 21 de abril de 2021, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
2021EAN LANA DUTEN LANGILEEI ETA LANA LORTZEKO EDO HARI EUSTEKO ZAILTASUNAK DITUZTEN LANGABEEI ZUZENDUTAKO LANERATZE ETA GIZARTERATZE PROIEKTU BEREZIEN GARAPENERAKO LAGUNTZEN 2021. URTERAKO DEIALDIA
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2021 DE LAS AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL EMPLEO O MANTENIMIENTO DEL MISMO EN 2021

Urriaren 13ko 3/2011 Legeak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren izaera, helburuak eta eginkizunak arautzen dituenak, honako hau ezartzen du 2. artikuluan: helburua da enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen garapen osoari laguntzea, eta langileen enplegagarritasuna bermatzen lagunduko duen lan-merkatuaren garapenaren alde lan egitea, eta enpresaren eskakizunei egokitutako langileen beharrizanak asetzea, bai eta gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea ere, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria egikarituz.

La Ley 3/2011, de 13 de octubre, por la que se articula la naturaleza, fines y funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, establece, en su artículo 2 que el organismo autónomo tiene como finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.

Era berean, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituenak, 15. artikuluan ezartzen du Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari dagokiola sostengua ematea, enplegurako prestakuntza planifikatzea eta diseinatzea, eta babesa, laguntza eta prestakuntzarako ekintza osagarriak ematea, baita enpleguaren eta prestakuntzaren arteko jarduera mistoak egitea ere.

Asimismo, el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en su artículo 15 especifica que corresponde a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos dar soporte, planificar y diseñar la formación para el empleo, el apoyo, acompañamiento, las acciones complementarias a la formación, así como llevar a cabo actuaciones mixtas de empleo y formación.

Zehazki, maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duenak, 26. artikuluaren 2. apartatuan adierazten du, programa espezifikoei eta lanean eta gizartean txertatzeko proiektuei dagokienez –deialdi honetan proiektu berezi izendatu ditugu–, prestakuntza-helburuak dituen arreta osoko proiektu baten bitartez, zenbait motatako esku-hartzeak beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin biltzen edo koordinatzen dituen proiektu baten bitartez pertsona langileak gizartean eta lanean txertatzera zuzendutako ekimenak direla, parte hartzen duten pertsonen enplegagarritasuna hobetzea lortzeko asmoz.

Concretamente, el apartado 2 del artículo 26 del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, señala sobre programas específicos y proyectos de inserción social y laboral, también denominados en esta convocatoria como proyectos singulares, que son aquellas iniciativas destinadas a la integración social y laboral de las personas trabajadoras a través de un proyecto de atención integral con fines formativos, que aúne o coordine distintos tipos de intervención con otras instituciones públicas o privadas en aras a conseguir una mejora sustancial de la empleabilidad de las personas participantes.

Bestalde, arestian aipatutako 82/2012 Dekretuaren 14. artikuluari erreparatuz, Lana Aktibatzeko Zuzendaritzari dagokio enplegua, laneratzea, lan-merkatuko bitartekaritza eta orientazioa sustatzeko prozesuak planifikatzea eta diseinatzea. Modu berean, Enpleguaren Legearen testu bateginean –urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua– (horixe baita enpleguaren oinarrizko araudia), enplegurako politika aktiboen printzipioetako bat da langabezian daudenei, beren enplegagarritasuna hobetzeko, tratamendu indibidualizatua eta espezializatua eman behar zaiela, eta lanean ari direnei, berriz, enpleguaren kalitateari eusteko. Gainera, enpresek giza kapital, enplegu eta prestakuntzan dituzten beharrei erantzutea bermatu behar da.

Por otro lado, atendiendo al artículo 14 del Decreto 82/2012 arriba mencionado, corresponde a la Dirección de Activación Laboral planificar y diseñar procesos para el fomento del empleo, la inclusión laboral, la intermediación en el mercado laboral y la orientación. Del mismo modo, en la normativa básica de empleo, el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, entre los principios de las políticas activas de empleo se contempla la necesidad de realizar un tratamiento individualizado y especializado a las personas en situación de desempleo para mejorar su empleabilidad y a las personas ocupadas para contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo. Además, se debe garantizar atender a las necesidades de las empresas en materia de capital humano, empleo y formación.

Ondorioz, kontuan hartuz 82/2012 Dekretuaren 3. artikuluko b) letran aipatutakoa, non, besteak beste, esaten baita Lanbidek honako funtzio hau duela: «Enplegu-programak, enplegurako prestakuntza-programak eta autoenplegua sustatzeko eta enpresak sortzeko programak kudeatzea, dagozkion deialdi diruz lagungarrien onarpena eta izapidea barne. Enplegua sortzeko jarduera eta izaera ekintzailea sustatzeko helburua duten programak kudeatzea». Eta hori k letrarekin lotuz, hau da, «laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei zuzendutako enplegu-programa bereziak egitea», dirulaguntza hauek sortu dira, eta, ondorioz, Lanbideren hainbat zerbitzu deialdi bakar batean koordinatuko eta bateratuko dira, parte-hartzaileak lan-merkatuan sartzeko jarduera integral bat ziurtatze aldera.

En consecuencia, atendiendo a lo mencionado en el punto b) del artículo 3 del Decreto 82/2012, que habla entre otras, de la función de Lanbide de «Gestionar programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas incluyendo la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales. Gestionar programas destinados a fomentar la actividad y el espíritu emprendedor generadores de empleo.»; y uniéndolo al punto k) «Elaborar programas de empleo específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.» se crea esta línea subvencional con el objetivo de coordinar y armonizar los distintos servicios de Lanbide en una única convocatoria que asegure una actuación integral cuyo fin sea la inserción de las personas participantes en el mercado laboral.

Enplegurako lanbide-heziketa eta lana aktibatzea enplegu-zerbitzu publikoek beren zerbitzuen barruan langileei eskaintzen dieten bi tresna dira, erabakigarriak inondik ere, haiei lan-merkatuan sartzen laguntzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko. Ekintza horien bidez, hartzaileak bere gaitasun profesionalak eta pertsonalak bereganatzea, hobetzea edo eguneratzea lortzen du, baita enplegagarritasuna hobetzea eta lan-merkatuan sartzea ere.

La formación profesional para el empleo y la activación laboral constituyen dos de los instrumentos que los servicios públicos de empleo ofrecen en su cartera de servicios a las personas trabajadoras, contribuyendo de manera decisiva a su inserción laboral en el mercado de trabajo o a la mejora de su empleabilidad. A través de estas acciones la persona destinataria consigue la adquisición, mejora o actualización de sus competencias profesionales y personales, mejorando la empleabilidad e insertándose en el mercado laboral.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak Lan eta Enplegu Sailari atxikitako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari esleitzen dizkio enplegu-politikari buruzko egitekoak, bai eta enplegurako lanbide-heziketa ere.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye a Lanbide-Servicio Vasco de empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, las funciones relativas a la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo.

Hortaz, deialdi honen bidez diruz lagundutako jardueren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeei prestakuntza jasotzeko aukera ematen zaie, lana aktibatzeko ekintzekin batera, lan-merkatuan sartzea bermatzeko. Dirulaguntzen lerro hori beste erakunde batzuen finantzaketa jadanik baduten proiektuak kofinantzatzeko dela nabarmendu behar da, eta helburua dela ahaleginak batzea eta koordinatzea, eta helburuak lortzea bermatzea.

En este contexto, mediante las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria se posibilita que las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con mayores dificultades de inserción social o laboral dispongan de una formación junto con acciones para la activación laboral que garanticen su inserción en el mercado laboral. Cabe destacar que esta línea subvencional es para cofinanciar proyectos que ya cuentan con una financiación de otras instituciones, con el objetivo de aunar y coordinar esfuerzos y asegurar la consecución de objetivos.

Lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu bereziak finantzatzeko laguntzak aurreikusita daude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2021eko ekitaldiko Dirulaguntza Plan Estrategikoan. Organismo autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartu zuen plan hori, 2020ko abenduaren 15eko batzarrean hartutako Erabakiaren bidez, eta, hartara, bete egin zuen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa. Erabaki hori Lanbideren www.lanbide.euskadi.eus orrian argitaratu zen, «Laguntzak eta dirulaguntzak» apartatuan.

Las ayudas para la financiación de proyectos singulares de inserción socio laboral para las personas ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración de este organismo autónomo mediante acuerdo adoptado en su sesión de 15 de diciembre de 2020, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y publicado en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus, en el apartado de «Ayudas y Subvenciones».

Ez da ahaztu behar, COVID-19aren krisiaren ondorioz sortu den nahasmendu ekonomiko eta sozial masiboak EAEko biztanle aktibo eta enpresa gehienei eragiten diela, eta eragiten jarraituko duela, epe labur eta ertainean. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lagundu nahi du, bere eskumenen baitan, enpleguaren, enpresen eta jarduera ekonomikoaren berreskurapenean.

Cabe añadir que la masiva perturbación económica y social derivada de la crisis por el COVID-19 está afectando y va a seguir afectando a la mayor parte de las empresas y de la población activa de la CAPV en el corto y medio plazo. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo quiere contribuir dentro de sus competencias, a la recuperación del empleo, de las empresas y de la actividad económica.

Beraz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariaren proposamenari jarraikiz, organismo autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2021eko apirilaren 21ean, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako 2021eko ekitaldirako deialdia onartu zuen, maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, zeinaren bidez Euskadiko Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen baita, honako baldintza hauetan:

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de abril de 2021, aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021 de las subvenciones para la realización de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da proiektu bereziak finantzatzera bideratutako 2021. urterako laguntzak arautzea, gizarteratzeko eta laneratzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko jarduera integralak diren aldetik, betiere langileei zuzenduta.

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación, para el año 2021, de las ayudas destinadas a la financiación de los Proyectos Singulares, como actuaciones integrales de inserción socio laboral o mejora de la empleabilidad dirigidas a personas trabajadoras.

Proiektu bereziak erakunde publiko edo pribatu batek edo gehiagok bultzatutakoak dira, eta prestakuntzako, orientazioko, enpleguko edo bestelako esku-hartze motak koordinatzen dituzte, parte-hartzaileen enplegagarritasuna eta konpetentzia pertsonalak eta profesionalak indartzeko. Aurkeztutako ekimenak ez dira aintzat hartuko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren beste deialdi batzuetan.

Los Proyectos Singulares son aquellos impulsados por una o varias instituciones públicas o privadas y que coordinan distintos tipos de intervención de formación, de orientación, de empleo u otras con el fin de favorecer reforzar la empleabilidad y las competencias personales y profesionales de las personas participantes. Las iniciativas presentadas no tendrán cabida en otras convocatorias de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak laguntza hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak esleitzen ditu. Guztira, 4.000.000 euro dira; horietatik, 2.000.000 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio, eta, gainerako 2.000.000 euroak, 2022ko konpromiso-kredituari, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrekontutik.

1.– La ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, asigna los recursos económicos totales destinados a financiar esta ayuda, los cuales ascienden a 4.000.000 euros, de los cuales 2.000.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021 y 2.000.000 euros al crédito de compromiso de 2022 del presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako kopurua edo hori eguneratzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriarekin bat eginez aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta, hala bada, egoera hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da argitara EHAAn.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak.

Artículo 3.– Actuaciones subvencionables.

1.– Deialdi honen barruan diruz lagundu ahalko da proiektu berezien betearazpena. Proiektu bereziak izango dira prestakuntza-, orientazio- edo enplegu-ekintzak edo proiektu horietan parte hartzen dutenen enplegagarritasuna nabarmen hobetuko duen beste edozer neurri bateratuko dituzten proiektuak:

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria la ejecución de proyectos singulares, entendiendo como tales los que combinen acciones de formación, orientación, empleo o cualquier otra medida que mejore de forma significativa la empleabilidad de las personas participantes en los mismos:

a) Aurrez aurreko prestakuntza ematea, bai Kualifikazio Profesionalen Sistema Nazionalaren berezko eskumen profesionaletan, bai Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzeko oinarrizko eskumenetan, edo Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan erregistratutako premiazko prestakuntzetan edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako beste prestakuntzetan. Lanpostuan bertan prestakuntza-ekintzak egiteko aukera ere egon daiteke, prestakuntza enpleguarekin txandakatuz.

a) Formación en modalidad presencial, tanto en competencias profesionales propias del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, como en competencias básicas de acceso a los Certificados de Profesionalidad, o en aquellas formaciones necesarias y registradas en el Catálogo de Especialidades Formativas u otras autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. También podrán incluir acciones formativas de aprendizaje en puesto de trabajo mediante formación en alternancia con el empleo.

b) Aurrez aurreko orientazio profesionaleko eta laneratzeko ekintzak, laneratze-ibilbide pertsonalizatu bat egitea sustatze aldera, parte hartzen duten pertsonen jarraipen pertsonala eta emaitzen ebaluazioa egiteko.

b) Acciones de orientación e inserción profesional en modalidad presencial, que promuevan la elaboración de un itinerario de inserción personalizado que permita el seguimiento personal y la evaluación de resultados de las personas participantes.

c) Enplegu-aukerak aztertzea, agente kontratatzaileak izan daitezkeenekin harremanetan jartzeko eta tartean sartzeko, lan-merkatuko beharrak identifikatuz eta proiektu berezian parte hartzen duten pertsonen kontratazioa bultzatuz.

c) Prospección de oportunidades de empleo que permita contactar e implicar a posibles agentes contratadores, identificando necesidades del mercado laboral y que finalice con contrataciones de las personas participantes en el Proyecto Singular.

d) Hartzaileen enplegagarritasuna hobetzea helburu duen beste edozein jarduketa, aurretik deskribatutako hiru jarduketez bestelakoa.

d) Cualquier otra actuación cuyo objetivo sea asegurar la mejora de la empleabilidad del colectivo destinatario y que difiera de las tres actuaciones anteriormente descritas.

2.– Dirulaguntza eskatzen den proiektu bereziak dirulaguntzak ezarritako aldian burutu beharreko proiektu osoaren % 10eko finantzazio ekonomikoa lortu beharko du gutxienez beste administrazio publiko baten eskutik edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuen eskutik, eta, azkeneko kasu horretan, erakunde eskatzailea ez den beste erakunde baten eskutik, eta betiere eskaera aurkeztu aurretik. Proiektu berezia bultzatzeko finantzaketa ekonomikoa dirulaguntza eskatu den proiektua osatzen duten jarduketetako batean esku hartzen duen erakunde batetik badator, finantzaketa ekonomiko horrek ez du balio izango.

2.– El Proyecto Singular para el que se solicita subvención deberá haber obtenido al menos un 10 % de financiación económica sobre el total del proyecto a ejecutar en el periodo subvencionable de otra Administración Pública o, de entidades privadas sin ánimo de lucro ajenas a la propia entidad solicitante, previamente a la presentación de la solicitud. No será válida una financiación económica para el impulso del Proyecto Singular proveniente de una entidad que intervenga en la ejecución de alguna de las diferentes actuaciones que componen el proyecto para el que se solicita la subvención.

3.– Jarduerak garatu eta iraunarazteko adina aurrekontu-zuzkidura izan beharko da.

3.– Se deberá disponer de una dotación presupuestaria suficiente que permita el desarrollo y la sostenibilidad de las actuaciones.

4.– Proiektu berezia 2021eko ekitaldian hasi beharko da.

4.– El proyecto singular deberá iniciarse en el ejercicio 2021.

5.– Proiektu berezi bakoitzaren azken ekintza 2022ko irailaren 30a baino lehen amaitu beharko da, lantokietako prestakuntza praktikoaren edo, hala badagokio, lanekoak ez diren praktiken modulua barnean dela.

5.– La fecha de finalización de la última acción de cada Proyecto Singular, deberá ser anterior al 30 de septiembre de 2022 incluido el módulo de formación práctica en centro de trabajo o las prácticas no laborales, en su caso.

6.– Proiektu bereziek emaitza objektiboetan oinarritutako ikuspuntua izan beharko dute. Aurkeztutako kualifikazio- eta enplegu-helburuen arabera baloratuko da baldintza hori.

6.– Los proyectos singulares deberán presentar un enfoque basado en resultados objetivos. Este requisito se valorará en función de los objetivos de cualificación y de empleo presentados.

7.– Proiektu berezi bakoitzak pertsona talde berari zuzendutako prestakuntza-ekintza batek edo gehiagok osatutako prestakuntza-ibilbide bat bakarrik jaso ahal izango du. Hau da, prestakuntza-ekintzak eta proiektu berezi batean jasotako gainerako jarduketak pertsona-talde berarentzat izango dira.

7.– Cada proyecto singular solo podrá englobar un itinerario formativo compuesto por una o varias acciones formativas dirigido al mismo grupo de personas. Es decir, las acciones formativas, así como el resto de actuaciones incluidas en un proyecto singular, irán destinadas al mismo grupo de personas.

8.– 5. artikuluan aipatutako erakundeetako bakoitzak ezingo du parte hartu lau proiektu berezitan baino gehiagotan, aldi baterako enpresa-elkarteen bitartez aurkeztutako proiektu bereziak barnean direla.

8.– Cada entidad señalada en el artículo 5 no podrá participar en más de 4 proyectos singulares incluyendo los proyectos singulares presentados por una Unión Temporal de Empresas.

4. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 4.– Colectivo destinatario.

Proiektu berezien ekintzak laneratzeko zailtasun espezifikoak dituztenei zuzenduta daude:

Las acciones de los Proyectos Singulares estarán dirigidas a colectivos con dificultades específicas de integración laboral:

1.– Langabeak; zehazki, kolektibo hauek:

1.– Personas desempleadas, concretamente de los siguientes colectivos:

a) Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren onuradun diren pertsonak, Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen esparruan.

a) Personas beneficiarias del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social en el marco de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

b) Enplegu-erregulazioko espediente batek ukitutako langileak.

b) Personas trabajadoras afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

c) Laneratzeko behar espezifikoak dituzten gazteak. Deialdi honen ondorioetarako, 16 eta 30 urte bitarteko pertsonak hartzen dira gaztetzat.

c) Jóvenes, con necesidades específicas para lograr la inserción laboral. A efectos de esta convocatoria se considera joven a las personas de entre 16 y 30 años.

d) Emakumeak.

d) Mujeres.

e) Luzaroko langabeak.

e) Personas paradas de larga duración.

f) 45 urtetik gorakoak.

f) Mayores de 45 años.

g) Adingabeak eta/edo mendeko pertsonak ardurapean dituzten pertsonak, bai eta gizarte-bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden pertsonak ere.

g) Personas con menores y/o personas dependientes a su cargo; así como personas en situación, o riesgo de exclusión social.

h) Desgaitasuna duten pertsonak.

h) Personas con discapacidad.

i) Etorkinak.

i) Inmigrantes.

j) Lanean ari diren langileak edo langabeak, atzerrian bizi eta Euskadira lanera itzultzeko asmoa dutenak, itzultzeko borondatea duten pertsonen erregistroan izena emanda daudenak.

j) Personas trabajadoras ocupadas o desempleadas que residan en el extranjero que pretenden retornar a Euskadi a trabajar inscritas en el Registro de personas con voluntad de retorno.

2.– Lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren landunak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

2.– Personas ocupadas trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

3.– Eskabidean markatutako kolektiboetako pertsonek soilik parte hartu ahal izango dute proiektuan, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste enplegu-zerbitzu publiko batean eskatzaile eta/edo enplegu-hobekuntza gisa inskribatuta badaude.

3.– Únicamente podrán participar en el proyecto las personas pertenecientes a los colectivos marcados en la solicitud e inscritas como demandantes y/o como mejora de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o en otro Servicio Público de Empleo.

5. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi horren esparruan, honako erakunde hauek izan ahalko dira kofinantzaketaren onuradunak, horretarako eskaera egin ondoren:

1.– En el marco de esta convocatoria, podrán ser beneficiarias de cofinanciación, previa solicitud cursada al efecto, las entidades siguientes:

– Foru-aldundiak eta foru-sektore publikoa.

– Diputaciones Forales y Sector Público Foral.

– EAEko udalak eta tokiko sektore publikoko entitateak.

– Ayuntamientos de la CAPV y Entidades del sector público local.

– EAEko sektore publikoko entitateak.

– Entidades del Sector Público de la CAPV.

– EAEko tokiko edo eskualdeko garapenerako agentziak eta horiekin lotutako elkarteak.

– Agencias de Desarrollo Local o Comarcal de la CAPV y entidades de asociación de las mismas.

– Prestakuntza-erakunde pribatu akreditatuak edo/eta dagokion Prestakuntza Erakundeen Erregistroan agertzen direnak.

– Entidades de formación privadas acreditadas y/o inscritas en el correspondiente Registro de Entidades de Formación.

– Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko prestakuntza-erakundeak.

– Entidades de formación dependientes del Departamento de Educación o del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

– Diruz lagundutako jarduera EAEn egiteko bitarteko egokiak dituzten entitateak, zeinen merkataritza-jarduera xede sozial baten mende badago, lehentasunez, eta azken hamar urteetan gutxienez irabazien % 70 entitatearen xede soziala lortzeko berrinbertitu badute.

– Entidades que dispongan de los medios adecuados para llevar a cabo la actividad subvencionada en la CAPV, cuya actividad mercantil esté subordinada preferentemente a un fin social, y que hayan reinvertido en los últimos diez años al menos el 70 % de sus beneficios en la consecución del fin social de la entidad.

Zuzendaritza kudeatzaileak hori egiaztatzeko egokitzat jotzen dituen agiriak eskatu ahalko ditu, hala nola: auditoria-ziurtagiriak, emaitzen kontuak, irabaziak xede sozialetan aplikatu izanaren egiaztagiriak, etab.

La Dirección gestora podrá requerir la documentación que estime oportuna para acreditar este extremo: Certificados de auditoría, Cuentas de resultados, Certificados de aplicación de beneficios a fines sociales, etc.).

2.– Noizean behin eta proiektu berezi bat zuzen garatzeko beharrezko baliabideak eta bitartekoak arrazionalizatzeko helburuarekin, aurreko atalaren barruan dauden erakundeen arteko lankidetza ahalbidetuko da.

2.– Con carácter puntual y con objeto de racionalizar los recursos y medios necesarios para el correcto desarrollo de un Proyecto Singular, se permitirá la colaboración entre entidades que se encuentren dentro del apartado anterior.

Eskaera formalizatzeko, proiektu berezi horretan parte hartzeko interesa duten erakundeek, bere eskaera onartuz gero, legez eratzeko konpromisoa hartu beharko dute honako modu hauetako batean:

Para poder formalizar la solicitud, las entidades interesadas en participar en el mismo Proyecto Singular deberán comprometerse a constituirse legalmente, en caso de estimarse su solicitud, en:

A) Aldi baterako enpresa-elkarte bat. Kasu horretan, erakundeetako bat aukeratu behar da elkartea ordezkatzeko eta Lanbidez-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, edo

A) Una unión temporal de empresas. En este caso será necesario designar una de las entidades para que ostente las funciones de representación e interlocución con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, o bien,

B) Zuzenbide publikoko partzuergo bat, hainbat Administrazio Publikoren edo sektore publiko instituzionala osatzen duten erakundeen artean, edo erakunde pribatuen parte-hartzearekin.

B) Un consorcio de derecho público entre varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, o con participación de entidades privadas.

3.– Erakunde onuradunek proiektu berezia bermearekin garatzeko behar diren baliabide teknikoak eta giza baliabideak egiaztatu beharko dituzte.

3.– Las entidades beneficiarias deberán acreditar los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar con garantía el Proyecto Singular.

4.– Aurreko paragrafoetan adierazitakoaz gain, erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

4.– Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

a) Estar al corriente en relación con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Deialdi honen barruan diruz lagundutako jarduerak egiteko, proiektuaren kostua baino zenbateko handiagoko dirulaguntzarik ez jasotzea.

b) No haber recibido, para la realización de las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria, ayudas por importe superior al relacionado con el coste del proyecto.

c) Eskatzaileak ez izatea zigor- edo administrazio-zehapenik, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, eta ez izatea horretarako ezgaitzen duen lege debekurik, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexua dela-eta diskriminatzeagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezartzen badu.

– por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

e) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 4. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 4 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

5.– Enplegu-aukeren prospekzio-ekintzak (lan-eskaintzak biltzea, erregistratzea eta kudeatzea) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari bitartekotza-zerbitzua ematen laguntzen dioten entitateek egin ahalko dituzte, hala ezartzen baitu Lanbideko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 23ko Ebazpenean aurreikusitako prozedurak (2015-02-02ko EHAA, 21. zk.).

5.– Podrán realizar acciones de prospección de oportunidades de empleo (captación, registro y gestión de ofertas de empleo) las entidades colaboradoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación del servicio de intermediación, conforme al procedimiento previsto en la Resolución de 23 de enero del Director General de Lanbide (BOPV n.º 21 de 02-02-2015).

6.– Orientazioko ekintzak pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek edo pribatuek egin ahal izango dituzte, orientazioko jarduketa egitean hauek badituzte:

6.– Podrán realizar las acciones de orientación personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que dispongan en el momento de realizar la actuación de orientación de:

a) Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

a) Un acceso eficiente a internet de banda ancha para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Tableta grafikoko periferiko bat, sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU 430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du, eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU 430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

c) Telefono-linea finkoa, lokal espezifiko bakoitzarekin harremanetan jartzeko.

c) Línea telefónica fija de contacto específico de cada ubicación.

Orientazioko ekintzak egiten dituzten langileak teknikari gisa kontratatuko dira, eta unibertsitate-ikasketak amaituta izango dituzte.

El personal que realice las acciones de orientación estará contratado como técnico/a, con estudios universitarios finalizados.

7.– Erakunderen batek 2017ko eta 2018ko proiektu berezien ondorioz dirulaguntzaren % 40 edo gehiago itzuli behar izan badu, ez direlako helburuak erdietsi edo diruz lagundutako jarduketak osorik gauzatu ez direlako, erakunde horiek ezingo dute deialdi honetan parte hartu.

7.– Las entidades cuyos proyectos singulares de 2017 y de 2018 hayan dado lugar al reintegro del 40 % o más de la subvención, por no alcanzar los objetivos o por no haber completado la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no podrán participar en la presente convocatoria.

Aldi baterako enpresa-elkarteen eta partzuergoen kasuan, ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, aldi baterako enpresa-elkarteak edo partzuergoak ez ezik, ezta haiek osatzen dituzten erakundeek ere, zeinen kudeaketak dirulaguntza itzuli beharra ekarri baitu.

En el caso de las UTEs y de los consorcios, la imposibilidad de participar en la presente convocatoria, además de a la UTE o al consorcio, se extiende a las entidades que componen los mismos y cuya gestión haya dado lugar al reintegro.

Proiektuen exekuzio-ehunekoa kalkulatzeko, emandako zenbatekoa eta azkenean proiektuaren justifikazioan likidatutakoa hartzen dira kontuan. Deialdi berean proiektu berezi bat baino gehiago dituzten erakundeen kasuan, proiektuen urteko batezbestekoa kalkulatuko da.

El porcentaje de ejecución de los proyectos se calcula teniendo en cuenta el importe concedido y lo finalmente liquidado en la justificación del mismo. Para entidades con más de un proyecto singular en la misma convocatoria, se calculará la media anual de los distintos proyectos.

6. artikulua.– Eskabideak eta dokumentazio osagarria aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes y documentación complementaria.

1.– Eskabideak aurkeztu beharko dira deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, 2021eko irailaren 30era arte, egun hori barnean dela.

1.– Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, hasta el 30 de septiembre inclusive de 2021.

2.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez (LAN-F), eta erakundearen legezko ordezkariak sinatu beharko ditu, elektronikoki.

2.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F) y deberán ser firmadas electrónicamente por la persona representante legal de la entidad.

Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1050204

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1050204

Eskabideak elektronikoki izapidetu ahal izango dira ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza inskribatu ahal izango da Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Dirulaguntzaren eskabidea Lan-F prestakuntza-aplikazio informatikoan beteko da. Honako eremu hauek bete behar dira:

3.– La solicitud de subvención se cumplimentará en el aplicativo informático de formación Lan-F. Se deben completar los campos que se relacionan a continuación:

1) Proiektu bereziaren datu orokorrak:

1) Datos generales del Proyecto Singular:

1.1.– Proiektuaren izena.

1.1.– Denominación del proyecto.

2) Helburu orokorra.

2) Objetivo General.

3) Proiektua koordinatzeko pertsonak eta haiekin harremanetan jartzeko datuak.

3) Persona/s y sus datos de contacto para la coordinación del Proyecto.

4) Proiektuaren erakunde kofinantzatzailea, datuak eta erakunde kofinantzatzailearen harremanetarako pertsona.

4) Entidad cofinanciadora del proyecto, datos y persona de contacto de la entidad cofinanciadora.

5) Jatorria eta justifikazioa.

5) Origen y justificación.

6) Hartzaileak.

6) Colectivo destinatario.

7) Parte-hartzaileak hautatzeko prozesua.

7) Proceso de selección de los participantes.

8) Prestakuntza-ekintzak.

8) Acciones formativas.

8.1.– Exekuzio-aldia.

8.1.– Periodo de ejecución.

8.2.– Proiektua exekutatuko duen erakundea.

8.2.– Entidad ejecutora.

8.3.– Metodologia.

8.3.– Metodología.

9) Orientazio-ekintzak.

9) Acciones de orientación.

9.1.– Exekuzio-aldia.

9.1.– Periodo de ejecución.

9.2.– Proiektua exekutatuko duen erakundea.

9.2.– Entidad ejecutora.

9.3.– Metodologia.

9.3.– Metodología.

10) Enplegu-aukeren prospekzio-ekintzak.

10) Acciones de prospección de oportunidades de empleo.

10.1.– Exekuzio-aldia.

10.1.– Periodo de ejecución.

10.2.– Proiektua exekutatuko duen erakundea.

10.2.– Entidad ejecutora.

10.3.– Metodologia.

10.3.– Metodología.

11) Enplegagarritasuna hobetzeko beste ekintza batzuk.

11) Otras acciones para la mejora de la empleabilidad.

11.1.– Exekuzio-aldia.

11.1.– Periodo de ejecución.

11.2.– Proiektua exekutatuko duen erakundea.

11.2.– Entidad ejecutora.

11.3.– Metodologia.

11.3.– Metodología.

12) Helburu operatiboak eta emaitzakoak. Adierazleak.

12) Objetivos operativos y de resultado. Indicadores.

13) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena.

13) Declaración responsable de la persona representante legal de la entidad.

Eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) 3.2 artikuluan aipatzen den kofinantzaketa egiaztatzeko dokumentazioa.

a) Documentación acreditativa de la cofinanciación a la que se hace referencia en el artículo 3.2.

b) 5.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, legez ABEE edo zuzenbide publikoko partzuergoa eratzeko konpromisoa.

b) En el supuesto previsto en el artículo 5.2, compromiso de constituirse legalmente en UTE o en consorcio de derecho público.

4.– Eskabide bat aurkeztuko da dirulaguntza eskatzen den proiektu berezi bakoitzeko, eta eskabide bakoitza administrazio-espediente bat izango da.

4.– Se presentará una solicitud por cada Proyecto Singular para el que se solicita subvención, conformando cada una un expediente administrativo.

5.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, LANF aplikazioaren bidez erakunde interesdunari jakinaraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, izandako huts edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hori egingo ez balu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a través del aplicativo LANF a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria izango da prozedura kudeatzeko eta izapidetzeko organo eskuduna, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia, berriz, ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la gestión y tramitación del procedimiento será el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Emateko prozedura ondoz ondoko lehia-prozedura izango da. Eskabideek deialdi honetako betekizunak betetzen dituztela eta 8.2 artikuluan ezarritako gutxieneko puntuazioa lortu dela egiaztatutakoan, ordenan emango dira laguntzak, espedientea osatzen den unearen arabera, jarduketa horietarako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte, 2. artikuluaren 1. apartatuan aurreikusitakoa betez.

2.– El procedimiento de concesión será de concurrencia sucesiva. Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria y si se ha alcanzado la puntuación mínima establecida en el artículo 8.2, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones en el apartado 1 del artículo 2.

Aurrekontu-zuzkidura amaitzen bada, geratzen diren eskabideei dirulaguntza ukatuko zaie, eta horren berri emango da EHAAn, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bat argitaratuta.

Agotada la dotación presupuestaria, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.1– Eskabideak aztertzeko eta horien balorazioa egiteko batzorde bat osatuko da, izaera teknikokoa. Batzorde hori honako lanpostu hauek osatuko dute, eta, horiek ez badaude, haien ordezkoek:

2.1.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por los siguientes puestos y, en su ausencia, por sus suplentes:

– Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errentako zuzendaria.

– El Director de Formación y Renta de Garantía de Ingresos.

– Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

– La Directora de Activación Laboral.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikari-profila duten bost pertsona, berariaz izendatuak; horietako batek idazkari-lanak egingo ditu, eta hitza adierazteko zein botoa emateko eskubidea izango du.

– Cinco personas de perfil técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo designadas al efecto, actuando una de ellas como secretaria con derecho de voz y voto.

2.2.– Ebaluazio-batzorde horretako kideen osaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean (https://www.lanbide.euskadi.eus) eta EHAAn argitaratuko da.

2.2.– La composición nominal de los miembros de esta comisión evaluadora se publicará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, https://www.lanbide.euskadi.eus, así como en el BOPV.

2.3.– Balorazio Batzordeak ezaguera-arlo jakin batzuetako adituen aholkularitza eskatu ahalko du eskabideak aztertzeko orduan, ebaluatu beharreko irizpidearen edo azpi-irizpidearen izaerarengatik gomendagarria denean.

2.3.– La Comisión de Valoración podrá solicitar el asesoramiento de personas expertas en determinados ámbitos de conocimiento para realizar tareas de evaluación de las solicitudes cuando la naturaleza del criterio o subcriterio a evaluar así lo aconseje.

2.4.– Eskabideak aztertzean, Balorazio Batzordeak agiri gehiago aurkezteko eskatu ahalko diete eskatzaileei, aurkeztutako proposamena hobeto ulertzeko beharrezkoa bada.

2.4.– En el proceso de valoración de las solicitudes, la Comisión de Valoración podrá requerir a las entidades solicitantes la aportación de documentación complementaria necesaria para la cabal comprensión de la propuesta presentada.

2.5.– Eskabideak deialdi honen 8. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera baloratu ondoren, Balorazio Batzordeak aurkeztutako eskabideei buruzko ebazpen-proposamena egin eta igorriko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari.

2.5.– Valoradas las solicitudes según los criterios previstos en el artículo 8 de la presente convocatoria, la Comisión de Valoración elaborará y elevará a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la propuesta de resolución de las solicitudes presentadas.

2.6.– Agindu honetan aurreikusi gabeko alderdi guztietarako, Balorazio Batzordea kide anitzeko organoen funtzionamenduari buruzko arauei lotuko zaie, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak Atariko Tituluaren II. kapituluaren hirugarren atalean xedatutakoaren arabera.

2.6.– En todo lo no previsto en la presente convocatoria, la Comisión de Valoración se regirá por el funcionamiento de los órganos colegiados, tal y como se establece en la Sección Tercera del Capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

3.– Balorazio Batzordeak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, Lanbideko zuzendari nagusiak proiektu bereziak egiteko laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena emango du, eta ebazpen hori banaka jakinaraziko da.

3.– A la vista de la propuesta de resolución efectuada por la Comisión de Valoración, la Directora General de Lanbide dictará Resolución de concesión o denegación de ayudas para la realización de los Proyectos Singulares, la cual será notificada de forma individualizada.

4.– Ebazpena LAN-F aplikazio informatikoaren bidez jakinarazi eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuko da, eta 10 egun balioduneko epea emango da, emateko ebazpenaren jakinarazpenetik zenbatzen hasita, erakunde onuradunek dirulaguntza onar dezaten. Epe hori igaro ondoren dirulaguntza onartu ez bada, dirulaguntzari uko egin zaiola ulertuko da.

4.– La resolución será notificada mediante la aplicación informática LAN-F y publicada en la web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, concediendo un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de concesión para que las entidades beneficiarias acepten la subvención, transcurrido el cual sin haber aceptado la misma, se entenderá que renuncia a la misma.

Gainera, 5.2 artikuluan aipatutako erakunde onuradunak ABEE edo zuzenbide publikoko partzuergo eratu beharko dira legez 15 egun balioduneko epe barruan, emate-erabakia jakinarazten den egunetik aurrera zenbatzen hasita hori ere. Epe hori igaro ondoren legez eratu ez bada, dirulaguntzari uko egin zaiola ulertuko da. Erakunde onuradunek agiri bidez egiaztatu beharko dute betebehar hori betetzen dutela, LanF aplikazioaren bidez.

Además, las entidades beneficiarias señaladas en el artículo 5.2, deberán constituirse legalmente en UTE o en consorcio de derecho público dentro del plazo de 15 días hábiles, contado igualmente a partir de la notificación de la resolución de concesión, transcurrido el cual sin haberse constituido legalmente, se entenderá que renuncian a la subvención. Las entidades beneficiarias deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de esta obligación a través del aplicativo LanF.

5.– Eskaera onartzen ez bada, ebazpenak horren arrazoi zehatzak adieraziko ditu, ezarritako betekizun eta balorazio-irizpideetan oinarrituta.

5.– En caso de desestimación de la solicitud, la resolución indicará motivación detallada de las causas, en función de los requisitos y criterios de valoración establecidos.

Emateko ebazpenak honako eduki hauek izango ditu, gutxienez:

La resolución de concesión contendrá, con carácter básico, los siguientes aspectos:

– Erakunde onuradunaren izena.

– Nombre de la entidad beneficiaria.

– Proiektu bereziaren helburua.

– Objeto del Proyecto Singular.

– Proiektuaren hartzaileak.

– Colectivo destinatario del Proyecto.

– Onartutako jarduketak.

– Actuaciones aprobadas.

– Helburu operatiboak eta emaitzakoak.

– Objetivos operativos y de resultado.

– Lortutako puntuazioa.

– Puntuación alcanzada.

– Laguntzaren zenbateko osoa eta diruz lagundutako jarduketa bakoitzaren zenbatekoa.

– Importe global de la ayuda e importe de cada actuación subvencionada.

– Justifikazio- eta ordainketa-sistema.

– Sistema de justificación y pago.

– Ikuskapen-, jarraipen- eta kontrol-sistema.

– Sistema de supervisión, seguimiento y control.

6.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera. Epe hori igarotakoan erakunde interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntzaren eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.

6.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

7.– Las resoluciones de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

8.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer enpresak jaso duten dirulaguntzen deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

8.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

9.– Onuradunei dirulaguntzak eman eta, hala dagokionean, ordaintzea baldintzapean dago; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetze-fasean dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzearen baldintzapean.

9.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a los beneficiarios de estas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8. artikulua.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Proiektu bereziak garatzeko dirulaguntzak amaierako puntuazio baten arabera emango dira. Puntuazio hori ondoren zehazten diren ebaluazio-irizpideen balorazioan eskuratutako puntuen batuketaren emaitza izango da:

1.– La concesión de las subvenciones para el desarrollo de Proyectos Singulares se realizará en base a una puntuación final que se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en la valoración de los criterios de evaluación que se especifican a continuación.

a) Proiektuaren kalitatearen eta koherentziaren berariazko balorazioa, eskaeran oinarritzen dena. 1etik 30erako puntuazioa.

a) Valoración específica de la calidad y coherencia del proyecto, basada en la solicitud. Puntuación de 1 a 30.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Erakunde eskatzaileak 2017an eta 2018an eginiko proiektu berezien enplegagarritasun-indizea. 1etik 10era arteko puntuazioa.

b) Índice de empleabilidad de los proyectos singulares ejecutados en 2017 y 2018 por parte de la entidad solicitante Puntuación de 1 a 10:

Enplegagarritasun-indizea tasa hauek osatzen dute:

El índice de Empleabilidad se compone de las siguientes tasas:

Enplegagarritasun-indizea = (Prestakuntzaren arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzeko tasa x p3),

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3),

Hona hemen kontzeptu horien azalpenak:

Dónde:

– Prestakuntzaren arrakasta-tasa: prestakuntza-ekintzak emaitza positiboz amaitzen dituzten pertsonen kopurua, proiektu bereziko guztizko parte-hartzaile kopuruaren gainean.

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: número de personas que concluyen las acciones de formación con resultado positivo sobre el total de participantes que participan en el proyecto singular.

– Besteren konturako laneratzearen tasa: prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontratu bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Tasa de inserción por cuenta ajena: número de personas que finalizan formación y que han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa.

– Parte-hartze anitzeko tasa: prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, proiektua amaitu ondorengo sei hilabeteetan enplegurako lehen prestakuntza-ekintza bigarren batekin lotzen duten pertsonen kopurua.

– Tasa de multiparticipación: número de personas que realizan un itinerario formativo, es decir, que concatenan una segunda acción de formación para el empleo en los seis meses siguientes a la finalización del proyecto.

– p1, p2 eta p3, espezialitatearen kualifikazio-mailaren arabera kalkulaturik, tasa bakoitzari emandako pisuak dira.

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel de cualificación de la especialidad.

Tasak haztatu egiten dira espezialitate-motaren eta horien kualifikazio-mailaren arabera. Hartara, laneratzearen tasak pisu handiagoa izaten du espezialitatearen kualifikazio-maila zenbat eta handiagoa izan, behar beste konpetentzia ematen baitituzte lanpostuak betetzeko, eta, horrenbestez, baita lan-merkatuan sartzeko ere. Funtsezko konpetentzien espezialitateen, zeharkakoen eta gizarteratzeko eta laneratzeko espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzeko tasak pisu handiagoa hartzen du, prestakuntza kualifikatzailea baino lehen gauzatzen den prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide luzeago baten esparruan; edo, bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautuaren, hasierako prestakuntzaren edo profesionaltasun ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa.

La ponderación de las tasas se establece en virtud del tipo de especialidad y del nivel de cualificación de las mismas. Así, la tasa de inserción tiene mayor peso cuanto mayor es el nivel de cualificación de la especialidad, ya que proporcionan competencias suficientes para desempeñar ocupaciones laborales y, por tanto, incorporarse al mercado de trabajo. En el caso de las especialidades de competencias claves, transversales y de inserción socio laboral, pesa más la tasa de multiparticipación, al concebirse como formación previa a la formación cualificante y en el marco de un itinerario formativo de mayor recorrido, o bien formación complementaria de la formación reglada/inicial o de los certificados de profesionalidad, en el caso de las especialidades transversales.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren datu-baseetatik ofizioz ateratzen dira prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa, besteren konturako laneratzearen tasa eta parte-hartze anitzeko tasa. Erakunde eskatzaileak 2017ko eta 2018ko deialdietan gauzatutako proiektu berezien gaineko datuak soilik aintzat hartuko dira.

Tanto la tasa de éxito formativo de la acción formativa, la tasa de inserción por cuenta ajena, así como la tasa de multiparticipación se extraen de oficio de las bases de datos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Solo se tendrán en cuenta los resultados relativos a los proyectos singulares de la entidad solicitante ejecutados en las convocatorias de 2017 y 2018.

Proiektu bereziak aurretik aipatutako urteetako batean bakarrik garatu badituzte, urte horri dagokion enplegagarritasun-tasa kontuan hartuta puntuatuko da.

En el caso de que solo hayan desarrollado proyectos singulares solo en uno de los años anteriormente referenciados se puntuará teniendo en cuenta la tasa de empleabilidad correspondiente a ese único año.

Enplegagarritasun-tasaren puntuazioa kalkulatzeko, taula hau hartu beharko da kontuan:

Para calcular la puntuación de la tasa de empleabilidad habrá que tener en cuenta la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Erakunde eskatzaileek proiektu bereziak gauzatu ez badituzte aurreko bi deialdien babesean, 6 puntu emango zaizkie, proiektua egokia dela frogatzeko aukera izan dezaten.

En el supuesto de que las entidades solicitantes no hubiesen ejecutado proyectos singulares al amparo de las dos convocatorias anteriores recibirán 6 puntos con el fin de darles la oportunidad de demostrar la conveniencia del proyecto.

Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, kideak 2017ko eta 2018ko deialdietako berberak direnean bakarrik neurtuko da irizpide hori. Osterantzean, puntuazioa aurreko paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriko da.

En caso de las Uniones Temporales de Empresas solo se medirá este criterio cuando las integrantes sean las mismas que en las convocatorias 2017 y 2018. En caso contrario, la puntuación se ajustará a lo expresado en el párrafo inmediatamente anterior.

c) Proiektuaren hartzaile-multzoaren enplegagarritasunaren hobekuntzan izandako inpaktua. Prestakuntza-ibilbideak lortzeko eta gainditzeko %-a, zein erakundeak agindutako prestakuntza kateatuetan egindako kontratazioen edo izen-emateen %-a, eskabidearen 6.3.11 artikuluko helburu operatiboen arabera baloratuko dira.

c) Impacto en la mejora de la empleabilidad del colectivo de personas destinatarias del proyecto. Tanto el % de consecución y superación de itinerarios formativos como el % de contrataciones o inscripciones en formaciones concatenadas a los que se compromete la entidad se valorarán según los objetivos operativos del artículo 6.3.11 de la solicitud:

Lau aldagai oinarritzat hartuta neurtuko da:

Se medirá en base a cuatro variables:

– Proiektuak lortutako prestakuntza-ibilbideen ehunekoa. 1etik 15erako puntuazioa. Prestakuntza-ibilbide osoa osatzen eta amaitzen duten pertsonen kopurua kontuan hartuta neurtuko da.

– El porcentaje en consecución de itinerarios formativos, que conlleve el proyecto. Puntuación de 1 a 15. Se medirá teniendo en cuenta el número de personas que completa y finaliza todo el itinerario formativo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Proiektuaren prestakuntza-ibilbidea gainditzen duten pertsonen ehunekoa. 1etik 10erako puntuazioa. Prestakuntza-ibilbidea gainditzen duten pertsonen kopurua kontuan hartuta neurtuko da.

– El porcentaje de personas que aprueba el itinerario formativo del proyecto. Puntuación de 1 a 10. Se medirá teniendo en cuenta el número de personas que supera el itinerario formativo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

–Proiektuan emandako prestakuntza kateatuetan egin diren izen-emateen ehunekoa. 1etik 10erako puntuazioa.

– El porcentaje de Inscripciones en formaciones concatenadas que conlleve el proyecto. Puntuación de 1 a 10.

Prestakuntza kateatutzat hartzen da prestakuntza-ekintza bati lotutakoa, non parte-hartzaileak parte hartuko baitu proiektua amaitu ondoren; horri esker, konpetentzia profesionalak hobetuko ditu, eta gutxienez 30 orduko iraupena izango du. Pertsonak ekintza hasiko duela frogatzen duen baliozko egiaztagiriarekin frogatzeko modukoa izan behar du. Egiaztagiria proiektuaren justifikazioa bidaltzean aurkeztu behar da.

Se entiende por formación concatenada aquella vinculada a una acción formativa, en la que la persona participante tomará parte una vez finalizado el Proyecto, que supone una mejora de las competencias profesionales y con una duración mínima de 30 horas. Debe ser demostrable con documento acreditativo válido que demuestre que la persona comenzará la acción. El documento acreditativo debe presentarse en el envío de la justificación del Proyecto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Proiektuak lortutako kontratazioen ehunekoa. 1etik 15erako puntuazioa. Irizpide horren arabera, lor daitekeen puntuazio maximoa, kontratuen iraupena kontuan harturik, 15 puntukoa izango da.

– El porcentaje de contrataciones que conlleve el proyecto. Puntuación de 1 a 15. En este criterio la puntuación máxima alcanzable teniendo en cuenta las duraciones de los contratos será de 15 puntos.

Puntu horiek lanaldi osoko kontratuenak izango dira, eta lanaldiaren iraupenaren arabera murriztuko dira proportzionalki. Parte-hartzaile ezberdinen lanaldiak ez dira metagarriak izango eta ez dute puntuatuko % 50 baino gutxiago badira.

Los puntos se estiman para contratos a jornada completa y se reducirán proporcionalmente a la duración de la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo de distintas personas participantes no son acumulativas y no puntuarán si son inferiores al 50 %.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) Proiektu berezia zuzendu zaion talde hartzailearen balorazioa. 1etik 10erako puntuazioa.

d) Valoración por colectivo destinatario al que va dirigido el Proyecto Singular. Puntuación de 1 a 10.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Erakunde eskatzaileak 50 puntu lortu beharko ditu guztira eta 18 puntu gutxienez artikulu honen 1. puntuko a) irizpidean, dirulaguntza eskuratu ahal izateko. Puntuazio hori lortzen ez duten proiektu berezien eskaerak ezetsi egingo dira.

2.– La Entidad solicitante habrá de alcanzar un mínimo de 50 puntos en total y un mínimo de 18 puntos en el criterio a) del punto 1 del presente artículo para poder acceder a la subvención. Aquellas solicitudes cuyos proyectos singulares no alcancen dicha puntuación serán desestimadas.

9. artikulua.– Parte-hartzaileen hautaketa.

Artículo 9.– Selección de participantes.

1.– Proiektu berezi bakoitzeko parte-hartzaileen aurrehautaketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egingo du, Lanbiden edo beste enplegu-zerbitzu publiko batean izena emanda dauden enplegu-eskatzaileen artean; parte-hartzaile horiek 4. artikuluan deskribatutako talderen batekoak izan beharko dute, eta eskaeraren sarrera-profilean deskribatutako ezaugarriak izan beharko dituzte.

1.– La preselección de las personas participantes en cada uno de los Proyectos singulares será realizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo entre los demandantes de empleo inscritos en Lanbide o en otro Servicio Público de Empleo, que pertenezcan a alguno de los colectivos descritos en el artículo 4 y que reúnan las características descritas en el perfil de entrada de la solicitud.

2.– Proiektu berezietan parte hartzeko ikasleen azken hautaketa erakunde onuradunak egingo du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bidalitako hautagaiak oinarri harturik. Hortaz, erakunde emailea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Prestakuntza Kudeaketaren (LAN-F) aplikazioan sartu ahalko da izena eman duten hautagai guztien informazioa eskuratzeko, eta hautaketa-prozesua programatutako ekintzen hasiera baino nahiko lehenago eta behar besteko bermearekin egingo du.

2.– La selección final del alumnado participante en los Proyectos Singulares la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de las personas candidatas remitidas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder al aplicativo de Gestión de la Formación (LANF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para obtener la información de todas las personas candidatas inscritas y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones programadas y con la suficiente garantía.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, pertsonek profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan jasotako sarbide-betekizunak bete behar dituzte.

3.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad,

Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi dutenek katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte.

Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

Behar den guztietan eta proiektuak arrakasta duela bermatzeko, hautaketa-proba bat egingo da Lanbideko teknikariekin aurretiaz adostu ondoren, ekintzak ondo aprobetxatzen direla eta taldea maila akademikoan homogeneoa dela ziurtatzeko. Proba hori LAN-F aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da.

Siempre que se precise y en aras a garantizar el éxito del proyecto podrá realizarse una prueba de selección, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide, con objeto de asegurar el aprovechamiento de las acciones y asegurar la homogeneidad del grupo a nivel académico. Dicha prueba será anexada al apartado correspondiente del aplicativo LANF.

4.– Proiektu berezia 4. artikuluan zehaztutako taldeetako bateko baino gehiagotako parte-hartzaileei zuzenduta badago, proiektu berezian sartzeko betekizunak betetzen dituzten pertsonen artetik, honako lehentasun-hurrenkera hau ezartzen da:

4.– Si el Proyecto Singular estuviera destinado a participantes pertenecientes a más de uno de los colectivos especificados en el artículo 4, de entre las personas que reúnan los requisitos de acceso al Proyecto Singular, se establece el siguiente orden de prelación:

1.: 4.1.a) eta b) artikuluetako taldeak.

1.º: Colectivos del artículo 4.1.a) y b).

2.: 4.1.e) eta f) artikuluetako taldeak.

2.º: Colectivos del artículo 4.1.e) y f).

3.: 4.1. c), d), g), h), i) eta j) artikuluetako taldeak.

3.º: Colectivos del artículo 4.1.c), d), g), h), i) y j).

4.: 4.2 artikuluko taldeak.

4.º: Colectivos del artículo 4.2.

5.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituzten beste pertsona batzuen eskaerak izanez gero.

5.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de otras personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

6.– Hautaketa amaitu ondoren, erakunde onuradunek hautaketa horren emaitza jakinarazi beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LAN-F aplikazioaren bidez.

6.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a través de LANF.

7.– Erakunde onuradunak edo prestakuntza-zentroak, hala badagokio, hautatuak izan direnen eta proiektu berezian parte hartzeko erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrendak erakutsi behar ditu bere instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago, gutxienez, eta hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Horrekin batera, proiektu berezia non, noiz eta zer ordutan egingo den adierazi behar dute.

7.– La entidad beneficiaria o el centro de formación, en su caso, expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas y en un lugar previamente anunciado a las personas candidatas, la relación de personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en el Proyecto Singular, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las actuaciones del mismo.

10. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren zenbateko maximoa izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako proiektu bakoitza osatzen duten ekintzen prezio maximoaren eta kofinantzaketaren arteko aldea.

1.– La cuantía máxima de la subvención será la diferencia entre el precio máximo de las acciones que componen cada proyecto establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el importe de la cofinanciación.

2.– Ekintza-mota bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoa honako zenbateko hauen arabera kalkulatuko da:

2.– La cuantía de la subvención por cada tipo de acción se calculará en base a los siguientes importes:

A) Prestakuntza-ekintzen kostua ezin izango da izan 110 euro/orduko/taldeko baino handiagoa, baldin eta parte-hartzaileak 14 edo gehiago badira.

A) El coste de las acciones de formación no podrá superar los 110 euros/hora/grupo, siempre que el número de participantes sea igual o superior a 14.

Parte-hartzaile kopurua 14 baino txikiagoa bada, modulu ekonomikoa ezarriko da; hau da, 8 euro parte-hartzaile eta prestakuntza-ordu bakoitzeko.

Cuando el número de participantes sea inferior a 14, se aplicará el módulo económico de 8 euros por participante y hora de formación.

Prestakuntza-ekintzak onartuko dira, gehienez ere, 20 parte-hartzaileko taldeentzat, eta, gutxienez, 10 parte-hartzaileko taldeentzat. Prestakuntza-ekintzak ezin izango dira hasi 10 parte-hartzaile baino gutxiago badago.

Las acciones formativas se aprobarán para grupos de entre un máximo de 20 participantes y un mínimo de 10. No se podrá dar inicio a una acción formativa con menos de 10 participantes.

Salbuespenez, eta prestakuntzaren kalitatea bermatzeko helburuarekin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimena eman ondoren, prestakuntza-ekintzetan parte hartzen dutenen gutxieneko kopurua 8ra arte murriztu ahalko da, proiektua egingo duen taldea desgaitasunen bat duten pertsonekin osatuta badago.

Excepcionalmente y con el fin de garantizar la calidad de la formación, previa autorización de Lanbide–Servicio Vasco de Empleo, se permitirá la reducción del número de personas participantes en las acciones formativas hasta un mínimo de 8 cuando el colectivo al que se dirija el Proyecto sea el de personas con alguna discapacidad.

Dirulaguntzaren zenbatekoa Lanbidek baimendutako jarduketen zuzeneko eta zeharkako gastuak ordaintzera bideratuko da. Zuzeneko gastuen artean, funtzionamendu-gastuak sartzen dira eta zeharkakoetan sartzen ez diren langileei dagozkienak ere bai. Hauek dira zeharkako gastuak: pertsonal-gastuak (zuzendaria), administrazio-langileen gastuak, berokuntza, argia, garbiketa, instalazioen asegurua, su-itzalgailuak, alarmak, kanpoarekiko komunikazioak, bilerak, hitzaldiak, ikastaroak eta beste batzuk, lokomozioa eta enpresekin egin beharreko gestioak, fotokopiak (administrazio-arloa), bulego-materiala eta material informatikoa, ura, farmazia-produktuak, aholkularitza- eta gestoria-zerbitzuak, telefonoa eta Internet, administrazio-sailerako softwarea, langileentzako mutualitateak, kalitate-sistemak, eta igogailuen konponketak. Zeharkako gastuek ezin izango dute gainditu dirulaguntzaren guztizkoaren % 10.

El importe de la subvención estará destinado a sufragar los gastos directos e indirectos de las actuaciones autorizadas por Lanbide. Los gastos directos incluyen los de personal, no contemplados en los indirectos, y de funcionamiento. Por gastos indirectos se entiende: los gastos de personal del Director, los gastos de personal del Personal Administrativo, calefacción, alumbrado, limpieza, seguro de instalaciones, extintores, alarmas, comunicaciones con el exterior, reuniones, conferencias, cursos y otros, locomoción y gestión con empresas, fotocopias (área de administración), material de oficina e informático, agua, productos farmacéuticos, asesorías y gestorías, teléfono e Internet, software para departamento de administración, mutuas para el personal, sistemas de Calidad, reparación ascensores. Los gastos indirectos no podrán superar el 10 % del total de la subvención.

B) Lan-aktibazioarekin eta enplegu-aukerak aztertzearekin lotutako ekintzetan, ezin dira zenbateko hauek gainditu:

B) En las acciones relacionadas con la activación laboral y la prospección de oportunidades de empleo no se podrán superar los siguientes importes:

– Enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak, eta laguntzeko prozesuak garatzeko dirulaguntzen gehienezko zenbatekoa orduko 34 eurokoa izango da, jarduera horri lotutako zuzeneko eta zeharkako gastu arruntetara zuzenduko direnak. Edozein kasutan, langileen zuzeneko gastuen % 140koa izango da dirulaguntzaren gehieneko kopurua.

– El importe máximo para las acciones y servicios de orientación para el empleo y procesos de acompañamiento será de 34 euros por hora, destinados a la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad. En todo caso, la cantidad máxima a subvencionar será el 140 % de los gastos directos de personal.

Hauek hartuko dira zuzeneko langile-gastutzat: diruz lagundutako orientazio-ekintzetan diharduten pertsonen soldata-kostuak, honako muga honekin: lanaldi osorako kontratatutako pertsona bat, kontuan hartuta lan-hitzarmenean ezarritako ordu-kopurua.

Se entenderán por gastos directos de personal los costes salariales de las personas dedicadas a la realización de las acciones de orientación subvencionadas, con el límite de una persona contratada a jornada completa y teniendo en cuenta el número de horas establecidas en el convenio laboral.

– Enplegu-aukeren prospekzio-ekintzen zenbatekoa 140 eurokoa izango da, lortutako kontratua 3 hilabetekoa denean eta % 50eko lanaldia duenean. Ordaindu beharreko zenbatekoa handitu egingo da honako taula honetan definitutako arrazoiak gertatzen direnean:

– El importe para las acciones de prospección de oportunidades de empleo ascenderá a 140 euros cuando el contrato alcanzado sea de 3 meses y de una jornada al 50 %. El importe a pagar se incrementará cuando concurran las causas definidas en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Finantzatu daitezkeen prospekzio-ekintzatzat hartuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitartekotza-aplikazioan eskaintza bildu, erregistratu eta kudeatzeko jarduerak, baldin eta proiektuan parte hartzen duten pertsonen lan-kontratua badakarte.

Se entenderá por acciones de prospección susceptibles de financiación las actuaciones de captación, registro y gestión de la oferta correspondiente en el aplicativo de intermediación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y que deriven en contrato de trabajo de las personas participantes en el proyecto.

C) Enplegagarritasuna hobetzea ziurtatzen duten gainerako ekintzei dagokienez, gehieneko kostua 34 euro orduko izango da.

C) Para el resto de acciones que aseguren la mejora de la empleabilidad, el coste máximo será de 34 euros por hora.

3.– Proiektu bereziaren balorazioan guztira 50 puntu baino gehiago dituzten eta proiektuaren kalitatearen eta koherentziaren inguruko 8.1 artikuluaren a) irizpidean 18 puntu baino gehiago dituzten erakundeek Lanbideri eskatutako laguntzaren kopuru osoa jasoko dute.

3.– Las entidades cuya valoración del Proyecto Singular supere los 50 puntos en total y los 18 en el criterio a) del artículo 8.1 referente a la calidad y coherencia del proyecto, percibirán la cuantía total de la ayuda solicitada a Lanbide.

4.– 5. artikuluan aipatutako erakunde bakoitzak ezingo du jaso guztira deialdi honen 2. artikuluaren 1. puntuan adierazitako baliabide ekonomikoen % 10 baino gehiagoko dirulaguntza, parte hartzen duen proiektu berezien kopurua alde batera utzita.

4.– Cada entidad señalada en el artículo 5 no podrá obtener en la presente convocatoria una subvención total que supere el 10 % de los recursos económicos señalados en el punto 1 del artículo 2, independientemente del número de Proyectos Singulares en los que participe.

5.– Proiektu bakoitzeko dirulaguntzaren zenbatekoa ezingo da proiektu horren kostuaren % 90 baino handiagoa izan.

5.– La cuantía de la subvención por cada proyecto no superará el 90 % del coste total del mismo.

11. artikulua.– Diruz lagunduko ekintzak gauzatzea.

Artículo 11.– Ejecución de las acciones subvencionadas.

1.– Erakunde onuradunek diruz lagundutako ekintzen zati bat edo ekintza guztiak azpikontratatu ahalko dituzte.

1.– La ejecución de las acciones subvencionadas podrán ser objeto de subcontratación por las entidades beneficiarias en parte o en su totalidad.

Kontratatzen baditu, onuradunak, gutxienez ere, hiru eskaintza eskatu beharko ditu kontratuen zenbatekoak munta txikiko kontratuen zenbatekoa, azpikontratazioaren unea indarrean dagoen kontratu-araudian aurreikusitakoa, gainditzen duenean, ezaugarri bereziengatik merkatuan zerbitzua ematen duen nahikoa erakunde ez badago. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukeraketa eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

En el caso de que recurra a la contratación, la beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores prevista en la normativa contractual en vigor en el momento de la subcontratación, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Era berean, erakunde onuradunak aurrez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena eskatu beharko du hirugarrenekin azpikontratatutako prestakuntza-jardueraren zenbatekoa dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20tik gorakoa denean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean edo kontratua hari lotuta dauden pertsona edo erakundeekin sinatuko denean. Azken kasu horretan, gainera, kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin behar da. Horretarako, baimen-eskaerarekin batera, sinatu nahi den kontratuaren kopia aurkeztuko da, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du. Baimena eman dela ulertuko da, hori aurkeztu eta 20 eguneko epearen barruan berariaz ebatzi ez bada.

Asimismo, la beneficiaria deberá solicitar la autorización previa de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el caso de que el importe de la actividad formativa subcontratada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros o en el supuesto de que el contrato se vaya a celebrar con personas o entidades vinculadas con ella. En este último caso, además, la contratación ha de realizarse de acuerdo con las condiciones normales de mercado. A estos efectos, junto con la solicitud de autorización, aportará copia del contrato que se prevé suscribir, y será resuelta por la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. La autorización se entenderá concedida si no es expresamente resuelta en el plazo de 20 días desde la presentación de su solicitud.

Dena den, atal honetan aurreikusi ez denerako, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da zuzenean.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Prestakuntza-ekintzen arabera, dirulaguntzaren prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintza horiek eta ezingo dute hirugarrenekin kontratatu.

2.– En relación con las acciones de formación, las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros.

Diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat joko. Irakasleak kontratatzea pertsona fisikoak kontratatzea soilik dela ulertzen da.

No se considerará subcontratación la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.

3.– Gainera, prestakuntza-ekintzetan honako hauek hartu beharko dira kontuan:

3.– Además, en las acciones formativas habrá que tener en cuenta que:

a) Hasieran onartutako ikasleez gain, beste bi ikasle joan daitezke prestakuntza-ekintzara, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa jasotzeko eskubiderik gabe, hasierako komunikazioan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-zentroetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle guztientzat bermatzen badira berdintasun-baldintzak. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipamenduak egiaztatutakoan emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako parte-hartzaileen kopurua ere egiaztatuko da.

a) Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los inicialmente aprobados, sin derecho a financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por ellos, en aquellos centros de formación que así lo soliciten en la comunicación de inicio, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de la impartición de un certificado de profesionalidad.

b) Langabeek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu. Betiere, astean ez dira egingo 40 ordu baino gehiago. Muga horien barruan sartuta egongo dira, egin behar direnean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren orduak, edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak.

b) La participación de un trabajador o trabajadora desempleado/a en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

c) Prestakuntza-ekintza hasi ondoren, erregulartasunez burutuko da, eta prestakuntza-zentroak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

c) Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por el centro de formación, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

d) Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, haren lekuan beste parte-hartzaile bat sartu ahal izango da. Ordezkapen hori onartuko da prestakuntza-jardueraren iraupenaren % 25era iritsi baino lehen gertatzen bada kasua, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-jarduerak badira; kasu horretan, ordezkapena ez da onartuko, prestakuntza-ekintza hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen ez bada.

d) Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevos participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

e) Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, lanekoak ez diren lanbide-praktikek ezingo dute iraun, oro har, 200 ordu baino gehiago, eta prestakuntza-ekintza amaitu osteko bi hilabeteetan hasi beharko dira gehienez.

e) Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas con carácter general, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa.

Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta dagoenean, praktikaren iraupena eta edukiak lan-zentroko prestakuntza praktikoko moduluaren araberakoak izango dira (dagokion profesionaltasun-ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoak). Enpresak irizten badio iraupena eta eduki horiek nahikoa ez direla, praktika luzatu ahal izango du, lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez; hala ere, praktika biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad la duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

f) Ahal dela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak gutxienez bi bisita egingo ditu prestakuntza-ibilbidera; bata hasieran eta bestea amaieran.

f) Se procurará realizar, al menos, dos visitas al itinerario formativo por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo; una al principio y otra al final.

g) Ikastaroaren hasieran, prestakuntza-zentroek gutxienez honako material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

g) Los centros de formación entregarán al inicio del curso a cada participante en las acciones formativas, al menos:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, editatua edo euskarri informatikoan,

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– ikastaroa zuzen garatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta,

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y,

– beharrezkoak diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos.

Prestakuntza-zentroek berariaz jakinarazi behar dute material didaktiko horiek eta sortutako beste material batzuek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa izan dutela.

Los centros deberán hacer constar expresamente la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en tales materiales didácticos y de otro tipo generados.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko die ikasleei, eta kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere bai.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión.

4.– Orientazio-ekintzak gauzatzeari dagokionez, honako muga hauek hartu behar dira kontuan:

4.– En relación con la ejecución de las acciones de orientación se deben tener en cuenta los límites establecidos a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako jarduketak doan egingo dituzte parte-hartzaileek.

5.– La realización de las actuaciones subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es gratuita para los participantes.

12. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 12.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

a) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

b) Ekintzatik etekinik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

b) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

c) Justifikatu gabeko hiru hutsegitetik gora egitea hilabetean, hilabete naturala kontuan hartuta.

c) El incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes, considerando el mes natural.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertu ondoren, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertze-prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behingoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkeztu daitekeen.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean –hilabete naturala kontuan hartuta–, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako asistentzia faltak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lanean hastea), pertsona horrek geratzen den modulua egiteko aukera izatea aztertu ahal izango da.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, considerando el mes natural, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25 % se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta asistentzia faltak % 25 baino gehiago badira, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

13. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 13.– Abono de las subvenciones.

1.– Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da:

1.– La subvención concedida se abonará en dos pagos:

a) Lehenengo ordainketa erakunde onuradunari emandako guztizko kopuruaren % 50 izango da, onuradunak proiektuari dirulaguntza emateko ebazpena onartu eta proiektu berezia hasi eta gero.

a) El primero será por el 50 % de la cantidad total concedida a la Entidad beneficiaria, una vez se haya aceptado por el beneficiario la Resolución de concesión de subvención al proyecto e iniciado el Proyecto Singular.

b) Bigarren ordainketa gainerako kopurua izango da, proiektua osatzen duten ekintzak egin direla eta helburu operatiboak lortu direla justifikatu ondoren.

b) El segundo pago se realizará por la cantidad restante, una vez se haya justificado la realización de las acciones que componen el proyecto y el logro de los objetivos operativos.

Ordainketen zenbatekoa 180.303,63 eurotik gorakoa bada, dirulaguntzaren onuradun den erakundeak Lanbiden aurkeztu beharko du, dagokion ordainketaren aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian zenbateko aurreratua estaltzeko bermea, abala edo fidantza eratu izanaren frogagiria.

En el caso de que el importe de los pagos supere la cuantía de 180.303,63 euros, la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar en Lanbide, con carácter previo al pago correspondiente, el Resguardo acreditativo de la constitución de garantía, aval o fianza en la Tesorería de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que responda de la cantidad anticipada.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta egon behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduari jarraituz: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en https://www.euskadi.eus/altaterceros/

14. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 14.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Proiektu bakoitza amaitzen denean, erakunde onuradunek jarduera-memoria bat aurkeztu beharko dute, honako hau jasoko duena:

1.– A la finalización de cada uno de los proyectos, las entidades beneficiarias deberán presentar una memoria de actividad, que contendrá:

a) Proiektuaren exekuzioaren deskribapen-txostena, proiektuan aurkeztutako helburu orokorren, berariazkoen eta operatiboen betetze-maila xehatuta.

a) Informe descriptivo de la ejecución del proyecto con indicación detallada del grado de cumplimiento de los objetivos generales, específicos y operativos presentados en el Proyecto.

b) Zenbatekoaren egiaztagiria, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez emandako dirulaguntzaren aurretik eskuratutako administrazio publikoaren edo erakunde pribatuaren finantzaketaren ezarpena, 3.2 artikuluan aipatzen dena.

b) Justificación documental del importe, procedencia y aplicación de la financiación de la Administración Pública o entidad privada obtenida con anterioridad a la concesión de la subvención por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y a la que se hace referencia en el artículo 3.2.

c) Erakundearen legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, honako hauek zehaztuta: urteko soldata gordina, lan-hitzarmeneko ordu-kopurua, proiektu bereziari egotzitako orientazio-orduen kopurua eta orientatzaileen lanaldiaren ehunekoa. Onartutako orientazio-jarduketak dituzten proiektu berezien kasuan.

c) Declaración Responsable firmada por la persona representante legal de la entidad especificando el salario bruto anual, el número de horas del convenio laboral, el número de horas de orientación imputadas al proyecto singular y el porcentaje de jornada laboral del personal orientador. En el caso de los proyectos singulares con actuaciones de orientación aprobadas.

2.– Diruz lagundutako proiektu berezia osatzen duten ekintzei dagokien likidazioa diruz lagundu daitekeen proiektuko jarduketa bakoitzaren arabera egingo da, benetan egikaritu diren ekintzei dagokienez, eta lortutako helburu operatiboen araberako proportzionaltasunean. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasiera batean onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

2.– La liquidación correspondiente a las acciones que compongan el Proyecto Singular subvencionado, se realizará en base a cada actuación subvencionable del proyecto en cuanto a las acciones realmente ejecutadas y proporcionalmente a los objetivos operativos conseguidos. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

a) Prestakuntza-ekintzak egiteagatik eskuratutako laguntzen likidazioa prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasleen eta prestakuntza-ekintzen emaitzen arabera egingo da; emaitza horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LAN-F prestakuntza-aplikazioko kalifikazioen eta datuen bidez neurtuko dira.

a) La liquidación de las ayudas por la realización de las acciones formativas se hará en función de los alumnos finalizados y los resultados de las acciones de formación, medidos por las calificaciones y datos del aplicativo de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, LAN-F.

Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute; eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru errealagatik, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onartutakoa da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

Se consideran alumnos finalizados los que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.

Ez dira finantzatuko ekintza benetan amaitu duten ikasleak, hau da, gutxienez ekintzaren iraupenaren % 75era bertaratu direnak, baldin eta ez badute bete 15.1.f) artikuluan adierazitako kalitatea ebaluatzeko galdetegia.

No se financiarán los alumnos que hubiesen finalizado efectivamente la acción, esto es, las que han asistido al menos al 75 % de la duración de la acción, y no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de la calidad señalado en el artículo 15.1.f).

b) Orientazio-ekintzak egiteagatik jasotako laguntzen likidazioa egiteko, artatutako pertsona-kopurua eta eskainitako eta horretarako prestatzen den aplikazioan justifikatutako ordu-kopurua hartuko dira kontuan.

b) La liquidación de las ayudas por la realización de las acciones de orientación se hará en función del número de personas atendidas y horas ofrecidas y justificadas en el aplicativo habilitado al efecto.

c) Prospekzio-ekintzak, hau da, dagokion eskaintza bildu, erregistratu eta kudeatzearen ondoriozko laguntzen likidazioa egiteko, kontratu batean amaitzen diren laguntzak hartuko dira kontuan, baita kontratatutako pertsona proiektu bereziaren parte-hartzailea izan ote den ere, betiere laguntza horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lan-bitartekaritzaren aplikazioan kudeatu badira.

c) La liquidación de las ayudas por la realización de las acciones de prospección consistentes en la captación, registro y gestión de la oferta correspondiente, se hará teniendo en cuenta las que finalizan en un contrato y la persona contratada haya sido un participante del Proyecto Singular, siempre que hayan sido gestionadas en el aplicativo de Intermediación laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

d) Enplegagarritasuna hobetzeko jarduketen ondoriozko laguntzen likidazioa benetan gauzatutako orduen arabera egingo da; hori egiaztatzeko, beharrezko egiaztagiriak aurkeztuko dira.

d) La liquidación de las ayudas por la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad se realizará en función de las horas realmente ejecutadas, para cuya comprobación se aportará la documentación probatoria necesaria.

3.– Proiektu bereziaren eta proiektu horren jarduketa guztien justifikazioa 2 hilabeteko epean aurkeztu behar da proiektua amaitzen denetik zenbatzen hasita, eta epemuga 2022ko urriaren 31 izango da.

3.– La justificación del proyecto singular y del conjunto de sus actuaciones deberá ser presentado en un plazo de 2 meses desde la finalización del proyecto, con el límite del 31 de octubre de 2022.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan adierazitakoez gain, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak ere, eta, bereziki, honako hauek:

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular las siguientes:

a) Dirulaguntza eman den helbururako erabiltzea.

a) Destinar la subvención para la finalidad para la que ha sido concedida.

b) Solaskide moduan jardutea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrean.

b) Actuar como interlocutoras ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

c) Hautaketa Lanbiden izena emandako pertsonen artean egitea.

c) Realizar la selección de participantes entre las personas inscritas en Lanbide.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren kofinantzaketa aipatzea laguntza horien berri emateko material eta ekintza guztietan.

d) Mencionar la cofinanciación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en todos los materiales y acciones de comunicación de estas ayudas.

e) Diruz lagundutako jardueren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabar objektiboren nahiz subjektiboren aldaketa ere.

e) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

f) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea diruz lagundutako jarduera egiaztatzeko, ikuskatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, ofizioz edo alde batek eskatuta; eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztatze- eta kontrol-jardunak betetzea.

f) Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de la actividad subvencionada que lleve a cabo de oficio o a instancia de parte, así como someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Ikastaroa ematen duen erakundearen erantzukizuna da ziurtatzea kalitate-galdesorta betetzen dutela ekintza benetan amaitu duten ikasleek, hau da, ekintzaren iraupenaren % 75ean gutxienez bertaratu direnek. Horretarako, parte hartzen duten ikasleen eskura jarri beharko du diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailu dituen gela bat, inkesta telematikoa betetzea errazteko. Parte-hartzaileek inkesta betetzen ez badute, prestakuntza-ekintzaren likidazioa murriztu egingo da, 14.2.a) artikuluan adierazitako moduan.

Es responsabilidad de la Entidad impartidora asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad por parte del alumnado que hubiese finalizado efectivamente la acción, esto es, que han asistido al menos al 75 % de la duración de la acción, debiendo poner a disposición de los alumnos participantes un aula con tantos ordenadores como alumnos finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática. La no cumplimentación de la encuesta por parte de los participantes supondrá una minoración en la liquidación de la acción formativa en los términos señalados en el artículo 14.2.a).

g) Deialdi hau jakinarazi eta zabaltzeko, enpresak erabiliko duen dokumentazio, publizitate, irudi edo material orotan, hizkera ez sexista erabili beharko du, emakumeen irudi diskriminatzaile edo estereotipo sexista oro saihestu beharko du, eta irudi jakin bat sustatu beharko du, balio hauek izango dituena: berdintasuna, emakume eta gizonen presentzia orekatua, aniztasuna, erantzunkidetasuna, eta rol eta genero-identitate pluralak.

g) Toda la documentación, publicidad, imágenes o materiales que se utilicen por parte de la entidad para la comunicación y difusión de esta convocatoria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

h) Dirulaguntzaren erakunde onuradunak proiektu berezietako ekintza guztiak gauzatzeaz eta kudeatzeaz arduratu behar du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoa erabiliz.

h) La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución y gestión de todas las acciones de los Proyectos Singulares utilizando el aplicativo informático de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

i) Erakunde onuradunek proiektu berezietako parte-hartzaileei helarazi beharko diete 19. artikuluan aipatzen den datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

i) Las entidades beneficiarias deberán trasladar a las personas participantes en las acciones de los Proyectos Singulares la información sobre protección de datos de carácter personal a que hace referencia el artículo 19.

2.– Erakunde onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko dute, dirulaguntza onartzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamenduaren arduradun diren aldetik. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

2.– La persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria deberá suscribir, en el momento de aceptar la subvención, el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

3.– Erakunde onuradunek irakasleei eta prestakuntza-ekintzetan parte hartzen dutenei helarazi beharko diete 19. artikuluan aipatzen den datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

3.– Las entidades beneficiarias deberán trasladar al personal docente y a las personas participantes en las acciones formativas la información sobre protección de datos de carácter personal a que se hace referencia en el artículo 19.

16. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 16.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatuz gero, hala nola benetan gauzatutako ekintza-kopurua, laguntza betearazteko gauzatutako benetako ordu-kopurua edo bete gabeko eta agindutako helburu operatiboen ehunekoa, emandako dirulaguntza alda daiteke, dirulaguntzen onuraduna izateko deialdi honen 3.2 eta 5. artikuluetan ezarritako baldintza minimoak beteta. Baldintzak aldatzeagatik dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, tales como el número de acciones realmente ejecutadas, número real de horas realizadas para su ejecución o porcentaje de objetivos operativos comprometidos no cumplidos, podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3.2 y art. 5 de esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

17. artikulua.– Betebeharrak ez betetzea eta laguntza itzultzeko prozedura.

Artículo 17.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera ezar daitezkeen berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/ Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatzeko betebeharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jarduketei uko egitea edo haiek oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Dirulaguntza justifikatzeko datuak edo dokumentazioa errealitatearekin bat ez etortzea.

e) Presentar datos o documentación correspondiente a la justificación de la subvención no ajustados a la realidad.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Justifikatutako arrazoirik ez dagoenean, balizko ez betetzeak neurtuko dira, honako irizpide hauen arabera:

2.– Siempre y cuando no medien causas justificadas se procederá a la graduación de los posibles incumplimientos, determinándose según los siguientes criterios:

Emaitzak neurtzeko, kontuan hartuko dira kualifikazioan eta enpleguan lortutako helburuen ehunekoak, dirulaguntza emateko ebazpenean onartutakoekin alderatuta.

La medición de resultados se realizará teniendo en cuenta los porcentajes de objetivos alcanzados en cualificación y empleo respecto a los aprobados en la resolución de concesión.

Ez da ez-betetzetzat hartuko onartutako kualifikazio- eta enplegu-helburuen % 70 gutxienez lortzen denean.

No se considerará incumplimiento cuando se alcancen al menos el 70 % de los objetivos de cualificación y empleo aprobados.

Kualifikazio-helburuak egiaztatzeko, Lan-F prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez kudeatzen diren prestakuntza-ekintzen emaitzei erreparatuko zaie.

Los objetivos de cualificación se comprobarán según los resultados obtenidos en las acciones formativas gestionadas a través del aplicativo informático de formación Lan-F.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Enpleguaren alorreko helburuak egiaztatzeko, Lan-F prestakuntza-aplikazio informatikoan parte-hartzaile bakoitzari buruz jasotzen diren kontratuen gaineko datuak baliatuko dira.

Los objetivos de empleo se comprobarán a través de los datos de los contratos obtenidos de cada participante en el aplicativo informático de formación Lan-F.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta laguntza jaso duen erakundeari jakinaraziko dio, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, jakinaraziko dio hamabost eguneko epea duela egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko epea izango da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

18. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuk aldi berean jasotzea.

Artículo 18.– Concurrencia con otras subvenciones.

Kofinantzaketa nahitaezkoa denez, agindu honetan jasotako dirulaguntzak bateragarri izango dira helburu bera izan eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk eman ditzakeen dirulaguntza guztiekin, baldin eta horrek gehiegizko finantzaketarik ez badakar. Halakorik gertatuz gero, dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da dirulaguntza.

Dada la obligatoriedad de la cofinanciación, las subvenciones previstas en esta convocatoria, serán compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse sobrefinanciación, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

Bestetik, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuen babespean kontzeptu beragatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin edo diru-sarrerekin.

Por otro lado, las ayudas previstas en esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención, ayuda o ingreso que, por el mismo concepto y finalidad, le sean otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo al amparo de otros programas subvencionales.

19. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 19.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortutako datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide da, eta haren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra pertsegitzea eta datuak estatistiketarako erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Gure webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

20. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 20.– Normativa subvencional de aplicación.

1.– Laguntzen programa honi dirulaguntzen arloko arau hauetan bildutako oinarrizko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua). Era berean, arau hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (horretan arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezartzen dira horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak).

1.– A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Deialdi honetan xedatu ez den guztian, irailaren 9ko 30/2015 Legea aplikatuko da –enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena lan arloan–. 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, lan-arloan enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/15 Legea garatzen duena, eta TMS/368/2019 Agindua, martxoaren 28koa, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzekoa.

2.– En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, arau hauek aplikatuko zaizkie: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, eta urriaren 10eko ESS/1897/2013 Agindua, errege-dekretua arautzen duena, deialdi honetan ezarritako alderdi guztiei dagokienez, araudi horietan baldintza partikularrak ezartzen baitira.

En el supuesto de impartición de las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla en relación con todos aquellos aspectos regulados en esta convocatoria para los que tales normativas establecen condiciones particulares.


Azterketa dokumentala


Análisis documental