Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

23. zk., 2020ko otsailaren 4a, asteartea

N.º 23, martes 4 de febrero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
544
544

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez jarraibide tekniko bat onartzen baita, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari buruzkoa, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari lotua.

ORDEN de 23 de enero de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se aprueba la Instrucción Técnica sobre la interpretación y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en relación a la exigencia de un informe base para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas.

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak 12.1.f artikuluan ezartzen du legeria hori bete behar duten instalazioek aurkeztu behar dutela instalazioak okupatzen duen lekuaren oinarrizko txosten bat.

El artículo 12.1.f del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación establece la obligación de las instalaciones sometidas a esta legislación de presentar un informe base del emplazamiento ocupado por la instalación.

Txosten horren helburu nagusia da egiten den unean kutsadurak lurzoruari eta lurpeko urei zenbateraino eragiten dien zehaztea, lehenik eta behin, pertsonen osasunerako eta ingurumenerako gaur egun dagoen arriskua baloratzeko, eta, bigarrenik, substantzia arriskutsuen kontzentrazioen banaketa deskribatzeko, industria-jarduera amaitzean, lehengoratze-beharraz eta saneamendu-helburuez erabakitze aldera.

El objetivo principal de este informe es establecer el nivel de afección al suelo y las aguas subterráneas en el momento de su realización para, en primer lugar, valorar el riesgo actual para la salud de las personas y el medio ambiente y, en segundo lugar, describir la distribución de las concentraciones de sustancias peligrosas que sirvan para decidir sobre la necesidad de remediación y los objetivos de saneamiento a la finalización de la actividad industrial.

Arauaren atal hori interpretazio-zalantzen iturri izan da, bai eta eraginpeko operadore juridikoek Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari egindako argibide-eskaeren iturri ere. Egoera hori ebazteko, aipatutako arau-xedapen orokorra behar bezala interpretatzearen eta aplikatzearen arloan ziurtasuna eta segurtasun juridikoa eskaintzen duten jarraibide teknikoak edo gidak idatzi behar dira.

Este apartado de la norma han sido fuente de dudas interpretativas y de solicitudes de aclaración al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco por parte de los operadores jurídicos afectados, situación que debe ser resuelta por medio de la redacción de instrucciones técnicas o guías que ofrezcan certeza y seguridad jurídica en relación a la correcta interpretación y aplicación de la citada disposición normativa de carácter general.

Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren zerbitzu teknikoek dokumentuaren lehen zirriborro bat idatzi zuten, eta hor bilduta daude Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren eraginpeko jarduerek lurzorua babesteko dituzten betebeharrak betetzeko jarraibideak. Ingurumen-arloko informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziarako eskubideei buruzko uztailaren 18ko 27/2006 Legean ezarritakoa betetze aldera, zirriborroa jendaurrean jarri zen. Horretarako, arauak zuzenean eragindako enpresei eta lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko egiaztatutako erakundeei igorri zitzaien, kontrastatzeko eta hobetzeko ekarpenak eta iradokizunak jasotzeko.

Con este objetivo, los servicios técnicos del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco redactaron un primer borrador de documento conteniendo las directrices para el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección del suelo por parte de las actividades afectadas por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación que, en cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue sometido a participación pública, a través de la remisión del texto para su contraste y la recepción de aportaciones y sugerencias de mejora, por parte de las empresas directamente afectados por la norma y las entidades acreditadas en investigación y recuperación de la calidad del suelo.

Operadore pribatuekin kontraste hori egin ondoren, jarraibide teknikoko behin betiko dokumentua idatzi da, agindu honi erantsita. Azken helburua da kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko araudiak eragindako jardueren titularrei eta laguntza ematen dieten ingurumen-espezialistei lanak egiten eta lurzoruaren babesaren arloko betebeharrekin lotutako txostenak egiten laguntzea, nahitaez bete beharreko jarraibideak emanez. Jarraibideok koherenteak dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua babesteko helburuekin.

Tras este contraste con los operadores privados, se ha redactado el documento definitivo de instrucción técnica, anexo a la presente Orden, cuyo objetivo último es facilitar a los titulares de las actividades afectadas por la normativa de prevención y control integrados de la contaminación y a los especialistas ambientales que les den apoyo, el desarrollo de los trabajos y la elaboración de los informes asociados a sus obligaciones en materia de protección del suelo, proporcionando unas directrices de obligado cumplimiento coherentes con los objetivos de la protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen duen abenduaren 26ko 209/2019 Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenak ahalmena ematen dio ingurumen-arloko eskumenak dituen Sailari dekretu horretan ezarritakoa garatzeko beharrezkoak diren xedapen eta jarraibide teknikoak emateko.

La Disposición Final Segunda del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo faculta al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el mismo.

Administrazio-egintza honen izapidetzeari dagokionez, adierazi behar da xedapen orokorren aplikazioa errazteko ematen diren jarraibideak berariaz salbuetsita daudela Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen aplikazio-eremutik.

En cuanto a la tramitación del presente acto administrativo, indicar que las instrucciones que se dicten a fin de facilitar la aplicación de disposiciones de carácter general se encuentran expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Aipatutako xedapenak, beste xedapen orokor batzuk eta haiekin bat datozenak aintzat hartuta, honako hau

Vistas las disposiciones normativas citadas y otras de carácter general y concordante aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jarraibide tekniko bat onartzea, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari buruzkoa, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari lotua.

Primero.– Aprobar la Instrucción Técnica sobre la interpretación y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación en relación a la exigencia de un informe base para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas.

Bigarrena.– Denek jakin dezaten, ebazpen honen eranskin gisa argitaratzea xedatzen da.

Segundo.– Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución.

Hirugarrena.– Jarraibide tekniko hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean hasitako prozeduretan.

Tercero.– Desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco será de aplicación la citada instrucción técnica en los procedimientos que se inicien ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RECURSOS

Errekurtsoak: agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, zuzenean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioko organo eskudunean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorrita.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2020.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental