Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

4. zk., 2020ko urtarrilaren 8a, asteazkena

N.º 4, miércoles 8 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
31
31

AGINDUA, 2019ko abenduaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, onartu egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoan erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko baldintzak betetzen dituztela akreditatzera bideratutako prozedura.

ORDEN de 10 de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuak, urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuak emandako idazkerarekin, erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatu, erabili eta banatzeko baimena arautzen du, osasunaren arreta integralaren printzipioen esparruan asistentziari eta pazienteen segurtasunari jarraipena emateko, bat etorriz sendagaien eta produktu sanitarioen bermeen eta erabilera zentzuzkoari buruzko Legearen testu bateginaren (uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartua) 79. artikuluan aurreikusitakoarekin, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko Legearen (44/2003, azaroaren 21ekoa) 7. eta 9.1 artikuluekin lotuta.

El Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, con la redacción dada por el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las y los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial y de la seguridad de cualquier paciente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en relación con los artículos 7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Zehazki, hauek hartzen ditu barnean:

En concreto contempla:

a) Erizainek beraien lanean erabiltzen dituzten giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko jarduketak.

a) Las actuaciones de los enfermeros y de las enfermeras en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, relacionados con su ejercicio profesional.

b) Erizainek medikuaren preskripzioa duten sendagaiak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko praktika klinikoko eta asistentzialeko gidak eta protokoloak egitea eta baliozkotzea.

b) La elaboración y validación de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros y de las enfermeras.

c) Erizainak akreditatzea, bai zainketa orokorren arduradunak bai zainketa espezializatuen arduradunak, aurretiko eta nahitaezko baldintza izango da 2. eta 3. artikuluetan aipatu diren jarduketak osorik gauzatu ahal izateko.

c) El procedimiento de acreditación de la enfermera y del enfermero, tanto responsable de cuidados generales como responsable de cuidados especializados, como requisito previo y necesario para el pleno desarrollo de las actuaciones referidas en los artículos 2 y 3.

3.1 artikuluak adierazten du erizainek, euren lanbidean jardutean, medikuaren preskripzioa duten sendagaiak indikatu, erabili eta ematea baimendu ahalko dituztela, 6. artikuluak aipatzen dituen praktika klinikoko eta asistentzialeko giden eta protokoloen arabera eta dagokien banaketa-aginduaren bitartez. Bestalde, artikulu horren 2. puntuak adierazten du elkarlaneko jarduketa horiek gauzatzeko, bai zainketa orokorretako erizaina bai zainketa espezializatuetako erizaina, dagokion autonomia-erkidegoko organo eskudunak ematen duen akreditazioaren titularrak izan behar direla. Xedapen hori 8.1 artikuluan berresten da, dagokion autonomia-erkidegoko organo eskudunaren titularrari ahalmena ematen dionean, bai zainketa orokorrez arduratzen diren erizainak, bai zainketa espezializatuez arduratzen direnak, medikuaren preskripzioa duten gizakientzako sendagaiak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko, aipatutako Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako baldintzak eta prozedura betez.

El artículo 3.1 señala que las enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, conforme a los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial a los que se refiere el artículo 6, y mediante la correspondiente orden de dispensación. Por su parte, el punto 2 del citado artículo señala que para el desarrollo de estas actuaciones colaborativas, tanto la enfermera y enfermero de cuidados generales como la enfermera y enfermera responsable de cuidados especializados, deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva. Dicha previsión se ratifica en el artículo 8.1, cuando atribuye a la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma respectiva la facultad de otorgar la acreditación de las enfermeras y enfermeros responsables de cuidados generales como la de las enfermeras y enfermeros responsables de cuidados especializados, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano con sujeción a los requisitos y procedimiento regulados en los artículos 9 y 10 del Real Decreto citado.

Halaber, 9. artikuluak erizainek giza erabilerako sendagaiak agintzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko akreditazioa lortzearren bete behar dituzten baldintzak azaltzen dira, bai zainketa orokorren eremuan, baita zainketa espezializatuen eremuan ere; besteak beste, titulazioa eta gutxieneko esperientzia profesionala, eta, azken hori izan ezean, administrazio sanitarioak doan ematen duen egokitzapen-ikastaroa gainditzea.

Asimismo, el artículo 9 detalla los requisitos que deben reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, ya sea para el ámbito de los cuidados generales o de los cuidados especializados, como son la titulación y la experiencia profesional mínima o, en defecto de esta última, la superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita.

Lege-testu horren 10. artikuluak xedatzen du autonomia-erkidegoek arautuko dutela, euren eskumenen esparruan, erizainak akreditatzeko prozedura.

El artículo 10 del citado texto legal dispone que el procedimiento para la acreditación de las enfermeras y enfermeros será regulado por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

Azaldutako guztiagatik, honako agindu hau eman da, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuan eskatutako baldintzak betetzeagatik ematen den akreditazioa onartzeko.

Por lo expuesto, se dicta la presente Orden a los efectos del reconocimiento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, precitado.

Horiek horrela izanik, eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluak eta Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 4.1 artikuluak erakunde honi administrazio-xedapen orokorrak emateko esleitzen dizkioten eskumenez baliatuz, honako hau

Por todo ello, en ejercicio de la competencia para dictar disposiciones administrativas generales que le son atribuidas a este órgano por el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y 4.1 del Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

Honako agindu honek erizainek giza erabilerako sendagaiak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko baldintzak betetzen dituztela akreditatzera bideratutako prozedura arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, bai zerbitzu sanitario publikoen eremuan, bai osasun pribatuaren eremuan.

La presente Orden regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto en el ámbito de los servicios sanitarios públicos como en el de la sanidad privada.

2. artikulua.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren eremuan jarduten diren pertsonak akreditatzeko prozedura.

Artículo 2.– Procedimiento para la acreditación de las personas que ejerzan su actividad en el ámbito en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan zerbitzuak ematen dituzten edo eman dituzten profesionalen kasuan, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ofizioz egingo du akreditazioa. Baina, hori egin aurretik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak langileen erregistroan dauden datuen bidez egiaztatu beharko du, agindua indarrean jartzen den egunean betetzen ote diren urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1 eta 9.2 artikuluek eskatzen dituzten titulazio-baldintzak eta esperientzia profesionalaren gutxieneko iraupena, eta aipatu zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, ondorio horietarako.

En el caso de profesionales que presten o hayan prestado servicios en Osakidetza-Servicio vasco de salud, la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias realizará de oficio la acreditación una vez que Osakidetza-Servicio vasco de salud compruebe el cumplimiento de los requisitos de titulación y acreditación del tiempo mínimo de experiencia profesional a fecha de entrada en vigor de esta orden, exigidos en los artículos 9.1 y 9.2, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, a través de los datos incluidos en su registro de personal y lo comunique a la citada Dirección a los mencionados efectos.

3. artikulua.– Osasungintzaren beste eremu batzuetan jardun diren pertsonak akreditatzeko prozedura.

Artículo 3.– Procedimiento para la acreditación de las personas que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en otros ámbitos de la sanidad.

1.– Osasun Sailaren akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzak, akreditazioa egin baino lehen, dagokion profesionalen elkargoak osasun publikoaren edo pribatuaren eremuan zerbitzuak ematen dituzten edo eman dituzten pertsonen erregistro publiko profesionaletan dauden datuen bidez egiaztatuko du urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1 eta 9.2 artikuluetan eskatutako baldintzak betetzen direla, baldin eta ezin bada egiaztatu aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– La Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud realizará la acreditación una vez que el colegio profesional correspondiente compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 9.1 y 9.2. del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, a través de los datos incluidos en sus registros públicos profesionales de las personas que presten, o hayan prestado, servicios en otros ámbitos de la sanidad pública o privada y de las que no sea posible su acreditación conforme a lo establecido en el artículo anterior.

2.– Horretarako, interesdunek izena emanda dauden elkargora jo beharko dute, edo, bestela, Euskal Autonomia Erkidegoko profesionalen elkargoren batera, bere akreditazio-eskaera egiteko. Eskaerarekin batera, titulazio-ziurtagiri ofiziala eta, esperientzia profesionala egiaztatzeko, lan-bizitzaren agiria (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ematen du) aurkeztu beharko ditu; eta, beharrezkoa denean, egokitzapen-ikastaroa gainditu duela egiaztatzen duen ziurtagiria.

2.– A tal fin, las personas interesadas deberán dirigirse al colegio profesional en el que se hallen inscritos o, en su caso, a uno de los colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de instar su solicitud de acreditación, acompañada de la certificación oficial de la titulación, experiencia profesional acreditada mediante certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y el certificado que acredite la superación del curso de adaptación cuando proceda.

Hori guztia egingo da elkargoak, ondoren, Osasun Sailaren akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzari jakinaraz diezaion aurreko puntuan adierazitako baldintzak betetzen direla.

Todo ello, a los efectos de que el propio colegio comunique la Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto anterior.

3.– Elkargoak, baita ere, Osasun Saileko akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzari jakinaraziko dio bere erregistroetan izena emanda dauden zer profesionali eman dizkioten beste autonomia-erkidego batzuetako akreditazioak, eta nork gainditu duen Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan ematen ez den egokitzapen-ikastaroa, jakinaren gainean egon dadin.

3.– El colegio también comunicará a la Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud las acreditaciones por otras comunidades autónomas de profesionales inscritos en sus registros y la superación de un curso de adaptación no impartido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al efecto de su conocimiento.

4. artikulua.– Urtebeteko lana egiaztatuta ez duten pertsonak akreditatzeko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de acreditación de las personas que no tengan reconocido un año de ejercicio profesional.

1.– Erizaintzako graduatu-titulua, diplomatu-titulua edo laguntzaile sanitario teknikoaren titulua edo titulu baliokide bat dutenek eta 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1.b.1 edo 9.2.b.1 artikuluetan zehaztutako esperientzia profesionalaren gutxieneko iraupena egiaztatuta ez dutenek egokitzapen-ikasturte bat gainditu beharko dute giza erabilerako sendagaiak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko akreditazioa lortzearren, behar dituzten baldintzak beteko badituzte, urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1.b.2 edo 9.2.b.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. Errege Dekretu horrek erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatu, erabili eta banatzeko baimena izan dezaten arautzen du. Ikastaroa doakoa izango da, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) etengabe eskaini eta emango du.

1.– Quienes dispongan del título de Graduada o Graduado en Enfermería, de Diplomada o Diplomado en Enfermería, o de Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, y no tengan reconocido el tiempo mínimo de experiencia profesional especificado en los artículos 9.1.b.1 o 9.2.b.1 del citado Real Decreto 954/2015, deberán superar un curso de adaptación que permita a las personas interesadas reunir los requisitos para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, según se recoge en el artículo 9.1.b.2 o 9.2.b.2 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos de uso humano por parte de los enfermeros. Ese curso será de carácter gratuito y será ofertado permanentemente e impartido por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

2.– Prestakuntzaren edukiak aipatu Errege Dekretuan ezarritako konpetentziak izan beharko ditu, eta, gainera, erizaintzako titulu ofizialak lortzeko prestakuntza arautuan txertatzea sustatuko da. Titulu ofizial horiek UPV/EHUk ematen ditu, Eusko Jaurlaritzan irakaskuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez.

2.– El contenido de la citada formación deberá reunir las competencias necesarias establecidas en el citado Real Decreto y, además, se impulsará su inclusión en la formación reglada destinada a la obtención de los títulos oficiales de enfermera y enfermero que imparta la UPV/EHU por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de enseñanza.

3.– UPV/EHUk Osasun Sailari bidaliko dizkio aipatu Errege Dekretuaren 9.1.a edo 9.2.a artikuluetan eskatutako titulazioa duten eta egokitzapen-ikastaroa gainditu duten pertsonen akreditazio-eskaerak, giza erabilerako sendagaiak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko akreditazioa lortzearren, bai zainketa orokorren eremuan, baita zainketa espezializatuen eremuan ere.

3.– La UPV/EHU trasladará a Departamento de Salud las solicitudes de acreditación que dispongan de la titulación exigida en los artículos 9.1.a o 9.2.a del mencionado Real Decreto y, además, hayan superado el correspondiente curso de adaptación para la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el ámbito de los cuidados generales o de los cuidados especializados.

5. artikulua.– Ebazpena eta ondorioak.

Artículo 5.– Resolución y efectos.

1.– Osasun Sailaren akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzako titularraren bidez egingo da akreditazioa, eta zainketa orokorrez arduratzen diren erizainak eta zainketa espezializatuez arduratzen direnak gaituko ditu, beraien lanean erabiltzen dituzten giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko. Hori guztia, erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatu, erabili eta banatzeko baimena arautzen duen urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuan ezarritako baldintzen arabera.

1.– La acreditación se realizará por resolución de la persona titular de la Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud y habilitará a las enfermeras y enfermeros responsables de cuidados generales y a las enfermeras y enfermeros responsables de cuidados especializados, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional por parte de los enfermeros en las condiciones establecidas en el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos de uso humano por parte de los enfermeros.

2.– Organo beraren ebazpenaren bidez, urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1 eta 9.2 artikuluetan eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ezin diren eskakizunak ukatuko dira.

2.– Por resolución del mismo órgano se denegarán aquellas solicitudes respecto a las que no pueda acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 9.1 y 9.2, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.

3.– Agindu honen 2. artikuluan adierazten den prozedura ebazteko epea, gehienez, hiru hilabetekoa izango da. 3. artikuluan araututako prozeduren kasuan, sei hilabetekoa izango da epea. Adierazitako epeetan ez bada ebazpenik egiten, baiespen-ondorioak izango ditu.

3.– El plazo máximo de resolución del procedimiento señalado en el artículo 2 de esta orden será de tres meses. En el caso de los procedimientos regulados en el artículo 3 será de seis meses. La no resolución en los plazos indicados tendrá efectos estimatorios.

4.– Osasun Sailaren akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzako titularrak onartu duen akreditazio-ebazpena jakinaraztearren, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, honako web-helbide honetan: https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/. Horrez gain, Osasun Sailaren webgunean argitaratuko da: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/

4.– La notificación de la resolución de acreditación aprobada por la persona titular de la Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la dirección web https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones/. Además, se publicará en la página web del Departamento de Salud: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-salud/inicio/

5.– Halaber, ematen diren akreditazioak interesdunen eskura egongo dira, bide elektroniko hauen bitartez:

5.– Asimismo, la acreditación otorgada, estarán a disposición de los interesados por medios electrónicos a través de:

http://www.euskadi.eus/micarpeta/

http://www.euskadi.eus/micarpeta/

http://www.euskadi.eus/nirekarpeta/

http://www.euskadi.eus/nirekarpeta/

Ezarritakoaren aurka egin gabe, egindako jakinarazpenaren abisuak bidali ahal izango dizkie Osasun Sailaren akreditazio teknikoa eta profesionala emateko eskumena duen zuzendaritzak interesdunei; hartarako, SMS mezuak edo posta elektronikoa erabiliko ditu. Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen-baliorik.

Sin perjuicio de lo establecido, la Dirección competente para la acreditación técnica y profesional del Departamento de Salud podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación.

5.– Era berean, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioari jakinaraziko zaio, Osasun Profesionalen Estatuko Erregistroan sar dezan.

5.– Asimismo, se notificará al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para su inclusión en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

6.– Aipatu ebazpenaren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Osasun Sailburuordetzan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera.

6.– Contra la citada resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. artikulua.– Lanpostuaren baldintzei kalterik ez egitea.

Artículo 6.– No afectación a las condiciones del puesto de trabajo.

Erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko akreditazioa lortzeak ez du berez lanpostu-aldaketa eragingo, baina lanpostuak betetzeko merezimendu gisa balora liteke, kasuan kasuko deialdiak edo araudiak hori aurreikusten badu.

La obtención por los enfermeras y enfermeros de la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano no supondrá, por sí misma, una modificación de su puesto de trabajo, sin perjuicio de que pueda ser valorada como mérito para la provisión de puestos de trabajo cuando así lo prevea la normativa o la convocatoria correspondiente.

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko erizaintzako profesionalen elkargoekin elkarlanean.

Artículo 7.– Colaboración con los colegios profesionales de enfermería de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Lankidetzako hitzarmenak egingo dira Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko elkargo ofizialekin elkarlanean. Helburua da lankidetza-eremua zehaztea, agindu honen 3. artikuluan ezarritako beste osasungintza-eremu batzuetan jarduten diren pertsonak akreditatzeko prozedurarako ezarri diren jarduketetan.

Se realizarán acuerdos de colaboración con los Colegios Oficiales de Enfermería de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia a los efectos de determinar el ámbito de colaboración en las actuaciones establecidas para el procedimiento para la acreditación de las personas que ejerzan su actividad en otros ámbitos de la sanidad que se establece en el artículo 3 de esta orden.

8. artikulua.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean.

Artículo 8.– Colaboración con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

1.– Lankidetza-hitzarmenak egingo dira Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin, lankidetza-eremua zehazteko, bai eta 954/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluak aipatzen duen egokitzapen-ikasturtea prestatzeko eta emateko ere.

1.– Se realizarán acuerdos de colaboración con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para determinar el ámbito de colaboración, así como la elaboración e impartición del curso de adaptación adecuado a que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 954/2015.

2.– Izenpetzen diren lankidetza-hitzarmenetan, bide egokiak ezarriko dira unibertsitateak agindu honen 4. artikuluari buruzko guztiaren berri eman diezaion Osasun Sailari.

2.– En los acuerdos de colaboración que se suscriban se establecerán los cauces oportunos para que la universidad comunique al Departamento de Salud todo lo relativo al artículo 4 de esta orden.

9. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 9.– Protección de datos de carácter personal.

Agindu honek kalte egiten dien datu pertsonalen tratamendua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EE) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakora egokituko da, baita aplika daitekeen beste arau batzuetara ere. 2016/679 Erregelamendua datu pertsonalen prozesamenduan eta datu horien zirkulazioan pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du; 3/2018 Lege Organikoa, berriz, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa da.

El tratamiento de los datos de carácter personal afectados por esta Orden se adecuará a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Araudi aplikagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Dekretu honetan aurreikusten ez den guztian, prozedura gauzatzeari buruzko xedapenak aplikatuko dira; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen IV. tituluan daude jasota.

En todo lo no previsto en este Decreto será de aplicación las disposiciones relativas a la realización del procedimiento en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Preskripzio-sistemak eguneratzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Actualización de los sistemas de prescripción.

Osasun Sailak eguneraketa teknikoa egiteko jarduketak sustatuko ditu. Horrela, erizaintzako langileen banaketa-agindu elektronikoa eraginkorra izateko, gaur egungo preskripzio-sistemen barruan (orain arte medikuentzat bakarrik ziren).

El Departamento de Salud impulsará la realización de actuaciones para la necesaria adaptación técnica para la efectividad de la orden de dispensación electrónica del personal de enfermería dentro de los sistemas actuales de prescripción reservados hasta ahora al personal médico.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2019.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental