Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

49. zk., 2019ko martxoaren 11, astelehena

N.º 49, lunes 11 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1274
1274

EBAZPENA, 2019ko martxoaren 7koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko lege-aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko lege-aurreproiektua prestatu du, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak zehaztu bezala izapidetu behar dena.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha elaborado un Anteproyecto de Ley de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, texto que ha de tramitarse conforme determina la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Horregatik, legezko erregulazio hori betetzeko, Lehendakarik eman zuen 2018ko urriaren 19ko 16/2018 Dekretua, zeinaren bidez hasiera eman baitzitzaion Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-aurreproiektua egiteko prozedurari, erakunde autonomiadun hau izendatuta legegintza-prozedura hau tramitatu behar duen organo gisa.

Para ello, en cumplimiento de dicha regulación legal, el Lehendakari dictó el Decreto 16/2018, de 19 de octubre de 2018, por la que se daba inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, designando a este organismo autónomo como órgano encargado de la tramitación del procedimiento legislativo.

Aipatu dekretuan, gaia arautzeko bi aukera hauek kontuan hartzeko planteatu zen: arau independente bat idaztea, edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea aldatzea, zehatzago, haren VII. kapitulua aldatzea, orain indarrean dauden arauak, nazioarteko, Europako eta Estatuko arauetara egokitzeko. Aurreratu zen, orobat, legea aldatzeko arau bat onartzea erabakiz gero, bazitekeela arau horretan jasotako beste agindu batzuk ere egokitu behar izatea.

En el citado Decreto se planteó que se tuvieran en consideración dos alternativas regulatorias, la redacción de una norma independiente o la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el sentido de modificar el contenido de su Capítulo VII, para adecuar la normativa actualmente vigente a lo dispuesto por la normativa internacional, europea y estatal. También se adelantó que, en el caso de optarse por la aprobación de una norma modificativa, pudiera estimarse necesaria la adaptación de otros preceptos contenidos en esa norma.

Planteatutako bi aukerak aztertu ondoren, koherenteagotzat jo da, autonomia-erkidego honen ibilbide historikoari jarraitzearen alde eginez, gaia gaur egun indarrean dagoen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen barruan sartzen jarraitzea. Izan ere, lotura bereizezina dago emakumeen aurkako biolentziaren eta emakumeen eta gizonen arteko ezberdinkeriaren artean.

Tras el correspondiente análisis de las dos alternativas planteadas, se ha considerado más coherente mantener esta materia dentro de la actualmente vigente Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, dado el vínculo indisoluble que existe entre la violencia contra las mujeres y la desigualdad de mujeres y hombres y, de este modo, continuar con la trayectoria histórica de esta Comunidad Autónoma.

Egin nahi den arautzeak zehaztugabeko hainbat pertsona fisiko eta juridikori eragiten die, eta pertsona horiek ez daude beti guztiak biltzen edo ordezkatzen dituzten antolakundeetan sartuta; horregatik komeni da jendaurrean jartzea.

La regulación que se pretende afectará a una pluralidad indeterminada de personas físicas y jurídicas, no siempre integradas en organizaciones que las agrupe o represente, siendo aconsejable por ello someterla a información pública.

Hori dela-eta, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. artikuluarekin eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 83. artikuluarekin bat etorriz, aipatutako lege-aurreproiektua jendaurrean jartzen da, eta, horretarako, hilabeteko epea ematen da hari alegazioak egiteko, epe hori nahikoa dela iritzita.

A tal efecto, se somete el Anteproyecto a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerándose para ello apropiado otorgar el plazo de un mes.

Azaldutakoagatik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen egitura organikoa eta funtzionala ezarri zituen urriaren 31ko 214/2006 Dekretuaren 17.2.f) artikuluan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2.f) del Decreto 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean jartzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko lege-aurreproiektua, egungo izapidetze fasean dagoen moduan eta hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Primero.– Someter a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la forma en que se encuentra en la actual fase de tramitación, concediendo de plazo un mes, a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko atalean xedatutakoaren ondorioetarako eta alegazioak aurkeztu ahal izateko, proiektuaren edukia eskuragarri egongo da Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko Idazkaritza Nagusian (Manuel Iradier, 36), interneteko atarian (www.emakunde.euskadi.eus) baita Gobernu Irekiaren atarian (https://www.irekia.euskadi.eus/eu) eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoko iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa) ere.

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el contenido del Anteproyecto de Ley se hallará disponible en la Secretaría General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, sita en Vitoria-Gasteiz, calle Manuel Iradier n.º 36, en el portal de internet www.emakunde.euskadi.eus, así como en el de Gobierno Abierto www.irekia.euskadi.eus y en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2019.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental