Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2013ko abenduaren 30a, astelehena

N.º 247, lunes 30 de diciembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5596
5596

466/2013 DEKRETUA, abenduaren 23koa, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.

DECRETO 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

«Etxebizitza Hutsen Programa», «Bizigune» izenez ezagunago, 2003. urtean jarri zen abian helburu hau zuela: etxebizitza libre hutsak erakartzea, errentamendu-merkatuan jartzeko eta Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emanda duten pertsonen edo bizikidetza-unitateen eskuragarri jartzeko. Hauek dira ezaugarri nabarmenenak: merkatuan ohikoa den hileko errentaren % 65etik % 75era bitarteko kopurua jasoko dute jabeek; etxebizitza antzeko egoeran bueltatuko zaiela ziurtatzen zaie; eta errentariek etxebizitzaren truke ez dute urtean jasotako diru-sarrera gordinen % 30 baino gehiago ordaintzen, babes ofizialeko etxebizitzen alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera zenbatuta diru-sarrerak.

El «Programa de Vivienda Vacía», más conocido como «Bizigune», vio la luz en 2003 con el propósito de captar viviendas libres vacías para ponerlas en el mercado del arrendamiento y destinarlas a las personas o unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda. Sus características más destacables son que los propietarios perciben aproximadamente entre el 65% y el 75% de la renta mensual habitual en el mercado, con la garantía de recuperar su vivienda en similares condiciones, y que los arrendatarios no abonan por ella más del 30% de sus ingresos brutos anuales computados de conformidad con la normativa vigente en materia de viviendas de protección oficial.

Programa abian jarri zela hamar urte igaro ondoren, ukaezina da programak arrakasta handia duela. Nolanahi ere, programa abian jarri zeneko egoera ekonomikoak eta oraingoak ez dute zerikusirik. 2012. urtean, etxebizitzaren alokairuagatiko hileko errentaren batez bestekoaren mailak Euskadin % 10 egin zuen behera, aurreko urtearen aldean. Horrenbestez, logikoa da «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartuta dauden etxebizitza-jabeei eman beharreko ordainsariaren zenbatekoa ere murriztea; eta are gehiago kontuan izanik ez dutela inolako arriskurik errenta ez jasotzeko, ez eta etxebizitza hondatzeko ere, denboraren joanak eragindako galerak izan ezik.

Diez años después, los resultados del programa son innegables. Sin embargo, las condiciones económicas existentes en el momento de su nacimiento poco tienen que ver con las actuales. En 2012 el nivel medio de la renta mensual por alquiler de vivienda en Euskadi cayó un 10% respecto al año anterior. Por lo tanto, es lógico que también disminuya la retribución a los propietarios de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», máxime teniendo en cuenta que no asumen riesgo alguno de impago de rentas ni de otros deterioros de las viviendas que no sean los exclusivamente debidos al transcurso del tiempo.

Jabeei ordainsaria murrizteko beste arrazoi bat, halaber, hau da: etxebizitzen alokairuaren merkatu librean ordaintzen diren errentetan arlo publikoak esku-hartzea beharrezkoa da, etxebizitza-eskatzaileen egungo premietara gehiago egokitzen jarraitzeko.

Esta disminución de la retribución a los propietarios responde también a la necesidad de incidir desde la esfera pública en las rentas que se abonan en el mercado libre de alquiler, de manera que sigan adecuándose aún más a las actuales necesidades de los demandantes de vivienda.

Horrez gain, 2009ko irailaren 24ko Aginduan, sustatzaile pribatuen titulartasunpeko etxebizitza libre berriak mobilizatzeko finantza-neurriei buruzkoan, aurreikusten diren zenbatekora ere gerturatuko dira. Horrela, jadanik ez da beharrezkoa izango lege horrek indarrean jarraitzea; izan ere, pertsona fisikoen titulartasuneko etxebizitzen prozedura beraren bitartez sartu daitezke pertsona juridikoen titulartasuneko etxebizitzak «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programara.

Además, se van a acercar también a la cuantía de las medidas financieras previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2009 para la movilización de vivienda libre de nueva titularidad de promotores privados. De este modo, ya no va a ser necesario mantener dicha orden vigente, toda vez que la incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» de las viviendas titularidad de las personas jurídicas se puede someter exactamente al mismo procedimiento que las viviendas titularidad de las personas físicas.

Bestalde, abenduaren 30eko 316/2002 Dekretua, programa hau bultzatu eta sustatu zuena, lau aldiz aldatu da. Horrez gain, programa kudeatzeko ardura lehendabizi Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. Sozietate Publikoak (Visesa) izan zuen; gero, Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoak; eta, azkenik, Alokabide, S.A.k. Horren guztiaren ondorioz, Dekretu hori nahasgarri samarra da. Horixe bera gertatzen da 2003ko apirilaren 22ko Aginduarekin, «Etxebizitza Hutsaren Programaren» lagapen-baldintzak eta esleipenprozedura arautu zuen aginduarekin. Horrenbestez, ahalik eta argien izan dadin, programaren arau erregulatzaile berri bat ematea da helburua, aurreko biak ordeztu ditzan.

Por otra parte, el Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, que promovió e impulsó este programa, ya ha sido objeto de cuatro modificaciones. A ello se suma que la gestión del mismo ha estado encomendada sucesivamente a la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa) y a la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A. para recaer finalmente en Alokabide, S.A. En consecuencia, el manejo de dicho Decreto presenta cierto grado de dificultad. Lo mismo ocurre con la Orden de 22 de abril de 2003, sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del «Programa de Vivienda Vacía». Así pues, se trata de reducir al mínimo esta dificultad mediante el dictado de una nueva norma reguladora del programa que sustituya a las dos citadas.

Horrez gain, duela gutxi aldatu dituzte Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroari buruzko erregulazioa, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedura eta araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedura, eta, aldaketa horiek, nabarmen eragiten diote «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programari. Etxebizitza-eskaera egiten duten pertsonek etxebizitza erosteko edo etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa inskribatu behar dute, baina ez bietan batera. Etxebizitza alokatzea aukeratuz gero, ezin izango dute aukeratu zer etxebizitzamota nahi duten. Beraz, egokitu ahal izango zaie babes ofizialeko etxebizitza bat, zuzkidurabizitoki bat edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sustatutako alokairuprogramaren baten barruan dagoen etxebizitza libre bat. Horrezaz guztiaz gain, kontuan izan behar da babes ofizialeko etxebizitzen esleipenak eta zuzkidura-bizitokien esleipenak baremo baten aplikazioa dutela oinarri, eta ez zozketa. Beraz, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programaren barruan dauden etxebizitzen esleipen-prozeduran aldaketak egitea beharrezkoa da.

Además, la regulación del Registro de Solicitantes de Vivienda y los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico ha cambiado recientemente y este cambio también influye de manera notable en el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune». Las personas demandantes de vivienda deben inscribirse o bien en régimen de compra o bien en régimen de arrendamiento, pero no simultáneamente en ambos. Si optan por el régimen de arrendamiento, tampoco pueden elegir el tipo de vivienda al que accederán, de forma tal que les puede corresponder indistintamente una vivienda de protección oficial, un alojamiento dotacional o una vivienda libre incorporada a algún programa de alquiler impulsado por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este hecho, sumado a que la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales se basa en la aplicación de un baremo y no en el resultado de un sorteo, obliga a hacer reajustes en el procedimiento de adjudicación de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

Komeni da, halaber, urte hauetan guztietan izan dugun eskarmentua kontuan hartuta, zenbait arau gehitzea. Esate baterako, etxebizitzek nahitaez izan behar dituzten altzariei eta etxetresna elektrikoei buruzko arauak, bai eta horien tratamenduari zein zenbait jabek beren borondatez uzten dituztenen tratamenduari edo etxeko gauzen tratamenduari buruzko arauak ere. Etxebizitzak berritzeko obrei buruzkoak, berriz, kendu egin dira, ez baitira ia aplikatu.

Conviene también incorporar diversos preceptos que nos sugiere la experiencia acumulada en estos años. Es el caso de los dedicados a los muebles y electrodomésticos de los que necesariamente han de estar dotadas las viviendas y al tratamiento tanto de éstos como de los que algunos propietarios dejan de manera voluntaria o de los enseres. En cambio, se eliminan los relativos a las obras de reforma de las viviendas por su escasa utilización en la práctica.

Azkenik, gogora ekarri behar da ekainaren 4ko 4/2013 Legeak, etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutzeko eta sustatzeko neurriei buruzkoak, Hiri Errentamenduen Legearen zenbait artikulu aldatu zituela, eta, beraz, bide eman duela alokatutako etxebizitzen errenta bi aldeek adostuta eguneratzeko. Horrek guztiak aukera ematen du oraindik ere gehiago ziurtatzeko «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa barruan dauden etxebizitzen errenta ez dela izango pertsonen edo bizikidetza-unitateen urteko diru-sarrera haztatuen % 30 baino gehiago, diru-laguntza publikoetara jo beharrik gabe.

Finalmente, hay que apuntar que la reciente Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, al modificar diversos artículos de la Ley de Arrendamiento Urbanos, ha abierto la puerta a que la renta de las viviendas arrendadas se actualice con arreglo a la voluntad de las partes. Esto permite reforzar la garantía de que las rentas de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» en ningún caso van a superar el 30% de los ingresos anuales ponderados de las personas o unidades convivenciales arrendatarias, sin necesidad de recurrir a la concesión de subvenciones públicas a favor de éstas.

Aldaketa-zerrenda luze horrek pentsarazi dezake «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa berezko funtsa galtzen ari dela. Baina hori ez da hala; izan ere, programaren filosofia bera eta helburuak ez dira inola ere aldatu. Helburua erabilera hobetzea baino ez da.

Esta larga relación de modificaciones puede inducir a pensar que el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» pierde sus señas de identidad. Pero no es así, puesto que se mantienen intactos la filosofía que lo inspira y los objetivos que persigue. Únicamente se trata de mejorar su funcionamiento.

Dekretu hau izapidetzean, bestalde, bete egin dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 22. artikuluan ezarritakoa, bai eta genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko jarraibideak eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak ere.

Se debe señalar también que la tramitación de este Decreto se ha sujetado a los señalado en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como a las Directrices sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2013ko abenduaren 23an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honek titulartasun pribatuko etxebizitza hutsak eskuratzeko «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzea du xede.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» de captación de viviendas vacías de titularidad privada.

2.– Lortzen diren etxebizitzak Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatuta dauden pertsonen edo bizikidetza-unitateen alokairu-eskariari erantzutera bideratuko dira.

2.– Las viviendas captadas se destinarán a satisfacer la demanda de arrendamiento de las personas o unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

2. artikulua.– Kudeaketa.

Artículo 2.– Gestión.

Alokabide, S.A. Sozietate Publikoari dagokio «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa kudeatzea, etxebizitza-alorrean eskumena duen Sailaren zuzendaritzapean eta kontrolpean.

La gestión del Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» corresponde a la sociedad pública Alokabide, S.A., bajo la dirección y control del Departamento competente en materia de vivienda.

3. artikulua.– Etxebizitza Hutsen Programaren ezaugarriak.

Artículo 3.– Características del Programa de Vivienda Vacía.

1.– Etxebizitza bat «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko, Alokabide, S.A. Sozietate Publikoari laga behar diote etxea bere titularrek, sei urtez gutxienez.

1.– Las viviendas se incorporarán al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» mediante su cesión por parte de sus titulares a Alokabide, S.A. a cambio de un mínimo de seis años.

2.– Lagapena edozein kontratu-motaren bidez formalizatu ahal izango da, Alokabide, S.A. sozietateak etxebizitza horiek gero alokairuan edo azpierrentan jar ditzan.

2.– La cesión se podrá formalizar utilizando cualquier figura contractual que faculte a Alokabide, S.A. para arrendar o subarrendar posteriormente las viviendas.

3.– Etxebizitzak programa barruan daudenean, Alokabide, S.A. sozietateak etxebizitzak esleitu eta errentamendu-kontratuak sinatuko ditu.

3.– Una vez incorporadas las viviendas, Alokabide, S.A. procederá a su adjudicación y a suscribir los correspondientes contratos de arrendamiento.

4.– Lagapen-epea amaitzean, Alokabide, S.A. sozietateak itzuli behar dizkie etxebizitzak haien titularrei.

4.– Al finalizar el plazo de cesión, Alokabide, S.A. deberá entregar las viviendas a sus titulares.

5.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa barruan egon diren etxebizitzak berriro ere laga ahal izango dira, eta programan sartzeko prozedurari buruzko 7. artikuluan xedatutakoaren arabera izapidetuko dira etxebizitza horiek.

5.– Las viviendas que hayan estado incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» podrán ser objeto de posteriores cesiones, que se tramitarán con arreglo al procedimiento de incorporación previsto en el artículo 7.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BALDINTZAK ETA PROGRAMARA SARTZEKO ETA ETXEBIZITZAK ITZULTZEKO PROZEDURA
REQUISITOS, PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA Y DEVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS

4. artikulua.– Zer udalerritan eskuratu etxebizitzak.

Artículo 4.– Municipios de captación.

1.– Etxebizitza-alorrean eskumena duen Sailak ezarritako helburuen eta aurrekontu-baliabideen arabera, Alokabide, S.A. sozietateak erabakiko du aldian-aldian zer udalerritan eskuratu etxebizitzak, eskuratu beharreko gehieneko etxebizitza-kopurua, zer epetan eskuratu zein noiz eten, kontuan hartuta zein den alokairu-eskariaren bilakaera.

1.– Dentro de las disponibilidades presupuestarias y de los objetivos establecidos por el Departamento competente en materia de vivienda, Alokabide, S.A. decidirá periódicamente los municipios de captación de viviendas, el número máximo de viviendas a captar, los períodos de captación o la suspensión de ésta, en función de la evolución de la demanda de arrendamiento.

2.– Datu horiei buruzko informazioa Alokabide, S.A. sozietatearen webgunean argitaratuko da.

2.– La información sobre estos extremos se publicará en la página web de Alokabide, S.A.

5. artikulua.– Etxebizitzek bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos de las viviendas.

1.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko, baldintza hauek bete behar dituzte etxebizitzek:

1.– Para su incorporación al Programa de Vivienda Vacía Bizigune, las viviendas han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Inolako babes publikorik ez izatea.

a) No estar sometidas a régimen alguno de protección pública.

b) Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren III. eta IV. eranskinetan adierazitako hirigintza- eta egituraegokitzapenari buruzko eta bizigarritasunerako gutxieneko baldintzei buruzko baldintza orokorrak betetzea, edo hura ordeztuko duen araudian ezarritakoak.

b) Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva y la mínimas de habitabilidad señaladas en los anexos III y IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en la normativa que lo sustituya.

c) Itxura txukuna eta garbia edukitzea.

c) Presentar un aspecto pulcro y aseado.

d) Sukaldea behar bezala hornituta edukitzea: altzari altuak zein baxuak, janaria prestatzeko plaka, harraska, arropa-garbigailua eta hozkailua; eta bainugela ere bai: komuna, konketa eta dutxa edo bainuontzia. Horien guztien funtzionamendua egokia izan behar du.

d) Tener la cocina equipada con muebles altos y bajos, placa de cocinar, fregadero, lavadora y frigorífico, y un baño provisto de inodoro, lavabo y ducha o bañera, todo ello en perfecto funcionamiento.

e) Bizigune Etxebizitza Hutsen Programan sartu aurreko bederatzi hilabeteetan hutsik egotea, etxebizitza hauek izan ezik:

e) No haber estado ocupadas durante los nueve meses anteriores a su incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», a excepción de las viviendas siguientes:

– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartuta egon diren eta berriro lagako diren etxeak.

– Las que hayan estado incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» y vayan a ser objeto de una cesión inmediatamente posterior.

– Titularrak adinekoen etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan aipatutako etxeetako gizarte-zerbitzuetako batera bildu izanaren ondorioz hutsik geratu diren etxebizitzak. Halakoetan, ziurtagiri bidez egiaztatu behar da titularra etxe horietako batean dagoela.

– Las que queden vacías como consecuencia del ingreso de sus titulares en alguno de los servicios sociales residenciales a que se refiere el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. En este caso ha de aportarse certificación acreditativa de dicho ingreso.

f) Ez egotea lehendik alokatuta, ez okupatuta, eta alokatzea eragotziko lukeen bestelako mugarik ere ez izatea.

f) No estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a cualquier limitación que impida arrendarlas.

6. artikulua.– Instalazioak, altzariak eta etxeko gauzak.

Artículo 6.– Instalaciones, mobiliario y enseres.

1.– Dekretu honi dagokionez, hauek dira termino horien definizioak:

1.– A los efectos de este Decreto, se consideran:

a) Instalazioak: etxebizitzak berez izan beharreko elementu ez-mugigarriak; esate baterako: ura, gasa eta elektrizitatea edukitzeko hoditeria, saneamendurako hoditeria, komunak, konketak, bidetak, bainuontziak, dutxaontziak, berogailu-galdarak, erradiadoreak eta antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuk.

a) instalaciones: los elementos no movibles adosados a la vivienda, tales como conducciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, inodoros, lavabos, bidés, bañeras, platos de ducha, calderas de calefacción, radiadores y otros de similares características.

b) Altzariak eta etxetresna elektrikoak: tamaina handiko elementu mugigarriak; esate baterako: armairuak, oheak, mahaiak, aulkiak, sofak, apalak, komodak, idazmahaiak, hozkailuak, izozkailuak, arropa-garbigailuak, ontzi-garbigailuak, harraskak, janaria prestatzeko plakak, mikrouhinak, labeak, berotzeko zein hozteko tresna eramangarriak, telebistak eta antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuk.

b) mobiliario y electrodomésticos: los elementos movibles de gran tamaño, tales como armarios, camas, mesas, sillas, sofás, estanterías, cómodas, escritorios, frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, fregaderos, placas de cocinar, microondas, hornos, aparatos portátiles de calefacción o refrigeración, televisores y otros de similares características.

c) Etxeko gauzak: sukaldeko tresneria, etxetresna elektriko txikiak, baxera, mahai-tresneria, beirateria, mahai- eta ezpain-zapiak, koltxoiak eta oheko zein bainugelako arropa, xurgagailuak, garbiketarako tresnak –erratzak, lanbasak, luma-eskuilak, pertzak eta baietak–, errezelak eta antzekoak, ispiluak, lanparak, margolanak, eskulturak, alfonbrak, erlojuak, apaintzeko objektuak, esekigailuak, erremintak, landareak, objektu elektriko zein elektroniko txikiak, bai eta antzeko ezaugarriak dituzten beste tresna edo lanabes batzuk ere.

c) enseres: menaje de cocina, pequeños electrodomésticos, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería, colchones y ropa de cama y baño, aspiradores, artículos de limpieza tales como escobas, fregonas, plumeros, cubos y bayetas, cortinas y similares, espejos, lámparas, cuadros, esculturas, alfombras, relojes, objetos decorativos, perchas, herramientas, plantas, pequeños objetos eléctricos o electrónicos, así como otros utensilios o instrumentos de similares características.

2.– Titularrek 5.1.d) artikuluak eskatutakoez gain, beste altzari, etxetresna elektriko eta etxeko gauza gehiago dituztela laga ditzakete etxebizitzak, baldin eta 11. artikuluan xedatutako itzulketa-baldintzak onartzen badituzte eta horrek ez badakar etxebizitza lagatzeagatik jasoko duten kontraprestazioa handitzea.

2.– Los titulares podrán ceder las viviendas con mobiliario, electrodomésticos y enseres adicionales a los exigidos por el artículo 5.1.d), siempre que acepten las condiciones de devolución previstas en el artículo 11 y sin que ello suponga un incremento de la contraprestación que recibirán por la cesión.

7. artikulua.– Etxebizitzak programan sartzeko prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de incorporación de las viviendas.

1.– Etxebizitza libre hutsen titular diren pertsonek «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartu nahi badituzte etxebizitzak, idatziz egin behar diote eskaera Alokabide, S.A. sozietateari.

1.– Las personas titulares de viviendas libres vacías interesadas en incorporarlas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» deberán solicitarlo por escrito a Alokabide, S.A.

2.– Erakarri beharreko gehieneko etxebizitza-kopurua osatu bada, etxebizitzak erakartzeko lana bertan behera utzi bada, etxebizitzak erakarri beharreko udalerrietan ez badaude etxebizitza horiek edo «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko baldintzak betetzen ez badituzte, Alokabide, S.A. sozietateak hiru hileko epean jakinarazi behar die etxebizitza horien jabeei.

2.– En los casos de que se haya alcanzado el número máximo de viviendas a captar, la captación de viviendas se haya suspendido, las viviendas no se encuentren situadas en los municipios de captación o no cumplan los requisitos para su incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», Alokabide, S.A. deberá comunicarlo a sus titulares en el plazo de tres meses.

3.– Bestela, Alokabide, S.A. sozietateko zerbitzu teknikoek etxebizitzaren egoerari buruzko txosten bat egin behar dute hiru hileko epean, eta bertan adieraziko dute «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeari buruzko balorazioa aldekoa edo kontrakoa izan den. Balorazioa aldekoa bada, txosten horretan bertan adierazi behar dira 5.1.d) artikuluak eskatutako instalazio guztien inbentarioa, bai eta altzari guztien eta etxetresna elektriko guztien inbentarioa ere, zer egoeratan dauden adierazita.

3.– En caso contrario, los servicios técnicos de Alokabide, S.A. deberán elaborar en el plazo de tres meses un informe sobre el estado de la vivienda, que finalizará con una valoración favorable o desfavorable a su incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune». En caso de que sea favorable, el informe incluirá un inventario de todas las instalaciones, así como del mobiliario y de los electrodomésticos exigidos por el artículo 5.1.d), con indicación de su estado.

4.– Balorazioa kontrakoa bada, eskaera ez dela onartu jakinaraziko die Alokabide, S.A. sozietateak etxebizitzen jabeei, txostena igorri eta hilabeteko epea igaro baino lehen.

4.– En caso de que la valoración sea desfavorable, Alokabide, S.A. comunicará a los titulares de las viviendas el rechazo de su solicitud dentro del mes siguiente a la fecha de emisión del informe.

5.– Balorazioa aldekoa bada, epe berean jakinaraziko zaie titularrei etxebizitza «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartu dela.

5.– Si es favorable, comunicará la incorporación de la vivienda al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» a sus titulares en el mismo plazo.

6.– Sartuko delako erabakiarekin batera, proposamen bat ere egingo dute, eta bertan zehaztuko dute zer egoeratan dagoen etxebizitza, altzarien inbentarioa zein haien egoera, merkatuko batez besteko prezioaren arabera kalkulatutako errenta, aldiriko kanona eta lagapenari aplika dakiokeen kontratu-formula.

6.– La decisión de incorporación irá acompañada de una propuesta en la que se especifiquen el estado de la vivienda, el inventario y estado del mobiliario, la renta calculada al precio medio del mercado, el canon periódico y la fórmula contractual aplicable a la cesión.

7.– Titularrek proposamena onartzen badute, etxebizitzaren lagapen-dokumentua formalizatuko da. Proposamenari uko egiteak eskabideari uko egin zaiola esan nahi du, eta amaiera ematen dio sartzeko prozedurari.

7.– Si los titulares aceptan la propuesta, se procederá a formalizar el documento de cesión de la vivienda. El rechazo de la propuesta implica la renuncia a la solicitud y pone fin al procedimiento de incorporación.

8.– Etxebizitzaren lagapen-dokumentuan, 5.1.d) artikuluak eskatutako instalazioen, altzarien eta etxetresna elektrikoen inbentarioa ere jasoko da. Ez dira jasoko, ordea, 5.1.d) artikuluak eskatzen ez dituen etxeko gauzak, altzariak ez eta etxetresna elektrikoak ere.

8.– En el documento de cesión de la vivienda deberá incluirse el inventario de las instalaciones, del mobiliario y de los electrodomésticos exigidos por el artículo 5.1.d) y no se incluirán los enseres ni el mobiliario y los electrodomésticos no exigidos por el artículo 5.1.d).

8.– artikulua.– Lagapenagatiko kontraprestazioa.

Artículo 8.– Contraprestación por la cesión.

1.– Lagatako etxebizitzen titularrek kontraprestazio ekonomiko bat jasoko dute: Alokabide SAren kanon ekonomiko bat, zeina lehenengo alokairu-kontratua sinatzen denetik aurrera ordainduko baitie.

1.– Las personas titulares de las viviendas cedidas recibirán una contraprestación económica, consistente en un canon periódico que Alokabide, S.A. les abonará a partir de la firma del primer contrato de arrendamiento.

2.– Merkatuko batez besteko prezioaren arabera kalkulatutako errentaren % 65 izango da kanona, gehienez ere hileko 450 euro.

2.– El canon ascenderá al 65% de la renta de la vivienda calculada al precio medio del mercado, con un máximo de 450 euros mensuales.

3.– Errenta Alokabide, S.A. zerbitzu teknikoek kalkulatuko dute.

3.– El cálculo de la renta lo realizarán los servicios técnicos de Alokabide, S.A.

9. artikulua.– Konponketak lagapenak iraun bitartean.

Artículo 9.– Reparaciones durante la cesión.

1.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartuta dauden bitartean, Alokabide, S.A. sozietateak bere gain hartuko ditu, subsidiarioki, etxebizitzen, instalazioen, altzarien eta etxetresna elektrikoen konponketak, baldin eta errentamenduari buruzko legediaren arabera errentariak bere gain hartzekoak badira, eta etxebizitzen jabeek ezin badituzte edo nahi ez badituzte beren gain hartu.

1.– Mientras estén incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», Alokabide, S.A. se hará cargo subsidiariamente de aquellas reparaciones de las viviendas, de las instalaciones, del mobiliario o de los electrodomésticos que, conforme a la legislación arrendaticia, deba asumir el arrendador, en los casos en que los titulares de las viviendas no quieran o no puedan asumirlas.

2.– Halakoetan, etxebizitzen jabeei eman beharreko kontraprestaziotik deskontatuko da konponketa horien zenbatekoa.

2.– En tal caso, descontará el importe de tales reparaciones de la contraprestación que deba satisfacer a las personas propietarias.

10. artikulua.– Etxebizitzak itzuli aurreko txostena.

Artículo 10.– Informe previo a la devolución de las viviendas.

1.– Lagapen-epea amaitutakoan, Alokabide, S.A. sozietateak txosten tekn.iko bat egingo du, adierazteko zer egoeratan dauden etxebizitza eta inbentarioetan adierazitako instalazioak, altzariak eta etxetresna elektrikoak

1.– Finalizado el plazo de cesión, Alokabide, S.A. elaborará un informe técnico sobre el estado de la vivienda, de las instalaciones, del mobiliario y de los electrodomésticos inventariados.

2.– Lagapenaren unean zuten egoerarekin alderatuta hondatuta daudela edo galerak izan dituztela hautemanez gero, txosten horretan bertan adierazi behar da errentarien erruz edo doloz diren, ohiko erabilerarengatik diren edo beste arrazoiren batengatik diren.

2.– Si se aprecia deterioro o menoscabo con respecto al estado que presentaban en el momento de la cesión, el informe debe indicar si son debidos al dolo o culpa de las personas arrendatarias, a su uso normal o a cualquier otra causa.

11. artikulua.– Etxebizitzak itzultzea.

Artículo 11.– Devolución de las viviendas.

1.– Alokabide, S.A. sozietateak, Lagapena amaitutakoan, jaso zituen egoera berean itzuliko dizkie etxebizitzak, instalazioak, altzariak eta etxetresna elektrikoak haien titularrei, salbu utzita ohiko erabileraren ondorioz soilik izandako narriadurak.

1.– Al finalizar la cesión, Alokabide, S.A. entregará a sus titulares las viviendas, las instalaciones, el mobiliario y los electrodomésticos en el mismo estado de conservación en que los recibió, dejando a salvo el desgaste que hayan podido sufrir debido exclusivamente a su uso normal.

2.– Inbentarioetan adierazitako altzariak eta etxetresna elektrikoak lagapena amaitzean dauden bezala itzuliko dira.

2.– El mobiliario y los electrodomésticos inventariados se devuelven en el estado en que se encuentren al finalizar la cesión.

3.– Errentarien erruz edo doloz inbentarioetan adierazitako altzariak eta etxetresna elektrikoak desagertzen edo hondatzen badira, Alokabide, S.A. sozietateak bere gain hartuko du berrien balioa; nolanahi ere, doloz jardun izanaren ondorioz izan bada, errentariei jasanaraziko zaie.

3.– Alokabide, S.A. responde por el valor de reposición en caso de desaparición o deterioro del mobiliario y electrodomésticos inventariados debidos al dolo o culpa de las personas arrendatarias, sin perjuicio de repetir contra éstas en caso de dolo.

4.– Etxeko gauzak ez dira itzuli, konpondu edo ordeztu beharrekoak.

5.– Los enseres no son objeto de devolución, reparación o sustitución.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ALOKAIRUA
ARRENDAMIENTO

12. artikulua.– Etxebizitzen xedea.

Artículo 12.– Destino de las viviendas.

1.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartuta dauden etxebizitzak hurrengo artikuluan zehazten diren pertsonei alokairuan edo azpierrentan emateko erabiliko ditu Alokabide, S.A. sozietateak.

1.– Alokabide, S.A. destinará las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» a su arriendo o subarriendo a las personas a que se refiere el artículo siguiente.

2.– Alokabide, S.A. sozietateak emandako errentamenduak bertan behera geratu.ko dira, errentamenduari buruzko legedian xedatutako arrazoiez gain, etxebizitzak «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko indarraldia amaitzen denean.

2.– Los arrendamientos o subarriendos otorgados por Alokabide, S.A. se extinguirán, además de por el resto de causas previstas en la legislación arrendaticia, cuando concluya el plazo de incorporación de las viviendas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

13. artikulua.– Errentariak.

Artículo 13.– Personas arrendatarias.

«Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartutako etxebizitzak alokairuan hartu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dituzte pertsona fisikoek zein bizikidetza-unitateek: babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko indarrean dagoen araudiak xedatutako baldintzak, etxebizitza alokairuan hartzeko eskatzaile gisa izena emanda edukitzea Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan eta urteko diru-sarrera haztatuak 21.100 euro baino gutxiago izatea, hain zuzen ere, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoko eta kontratua sinatu zen egunaren aurreko hurrena den zergaldiko diru-sarrerei dagokienez.

Las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» deberán ser arrendadas a las personas físicas y unidades convivienciales que cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente para el acceso a las viviendas de protección oficial, estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento y cuyos ingresos anuales ponderados no superen los 21.100 euros en el periodo impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea inmediatamente anterior a la fecha de firma del contrato.

14. artikulua.– Errenta.

Artículo 14.– Renta.

1.– Hasiera batean, etxebizitzen urteko errenta pertsona errentariaren edo bizikidetza-unitate errentariaren urteko diru-sarrera haztatuen % 30 izango da, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatuta, 450 euro gehienez.

1.– La renta inicial anual de las viviendas ascenderá al 30% de los ingresos anuales ponderados de la persona o unidad convivencial arrendataria calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial, con un límite de 450 euros.

2.– Errentamendu-kontratua indarrean dagoen bitartean, urtero eguneratuko da prezioa, garestituz edo merkatuz, urteko diru-sarrera haztatuak egiaztatu eta gero.

2.– Mientras el contrato de arrendamiento continúe vigente, la renta se actualizará, al alza o a la baja, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia, previa comprobación de dichos ingresos anuales ponderados.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ETXEBIZITZAK ESLEITZEA
ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

15. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Etxebizitza-alorrean eskumena duen Sailak hilero bidaliko dio Alokabide, S.A. sozietateari Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan etxebizitza alokairuan hartzeko eskatzaile gisa izena emana duten eta urteko diru-sarrera haztatua 21.100 eurotik behera duten pertsonen eta bizikidetza-unitateen zerrenda.

1.– Con carácter mensual, el Departamento competente en materia de vivienda remitirá a Alokabide, S.A. una relación de personas y unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento y cuyos ingresos anuales ponderados no superen los 21.100 euros.

2.– Alokabide, S.A. sozietateak esleipen-prozedura bat egin behar du «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartutako etxebizitza bakoitzeko.

2.– Alokabide, S.A. deberá llevar a cabo un procedimiento de adjudicación por cada una de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

3.– Prozedura bakoitzean, multzotan jarriko ditu artikulu honen 1. paragrafoan xedatutako zerrendan ageri diren pertsonak edo bizikidetza-unitateak, lehentasun-ordena honen arabera:

3.– En cada procedimiento se procederá a agrupar a las personas o unidades convivenciales que figuran en la relación prevista en el párrafo 1 de este artículo con arreglo al siguiente orden de prioridades:

a) Udalerrian etxebizitza eskatu duten pertsonak edo bizikidetza-unitateak.

a) Personas o unidades convivenciales que demandan vivienda en el municipio.

b) Etxebizitzaren ezaugarriak ahalik eta ondoen egokitzea bizikidetza-unitatearen beharretara.

b) Adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad convivencial.

4.– Gero, ordenan jarriko ditu, baremo hau aplikatuta lortutako puntuazioaren arabera:

4.– A continuación se procederá a ordenarlas según la puntuación que obtengan en aplicación del siguiente baremo:

a) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna: 5 puntu emango dira antzinatasunik handiena duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko. Gehienez 40 puntu 8 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten eskaerentzat, eta gutxienez 5 gutxienez urtebete eta gehienez bi urteko antzinatasuna duten eskaerentzat.

a) Antigüedad de la inscripción en régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda: se otorgarán 5 puntos por cada año de inscripción en régimen de arrendamiento del miembro de la unidad convivencial que tenga mayor antigüedad. Un máximo de 40 puntos para las solicitudes con una antigüedad de 8 años o más, y un mínimo de 5 para las solicitudes con una antigüedad igual o superior a un año e inferior a dos.

b) Bizikidetza-unitateko kide kopurua: Bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 5 puntu emango dira; horretarako, hauek baino ez dira kontuan hartuko: titularrak, horien seme-alabak eta etxean erroldatuta dauden edo bisita-araubidea judizialki onartuta duten horien legezko tutoretzapeko edo familia-harrerapeko pertsonak. Gehienez 30 puntu 6 kide baino gehiagoko eskaerentzat eta gutxienez 5 puntu kide bakarreko eskaerentzat.

b) Número de miembros de la unidad convivencial: se otorgarán 5 puntos por cada miembro de la unidad convivencial, a cuyo efecto se computarán sólo las personas titulares, sus hijos e hijas y las personas sometidas a su tutela legal o acogimiento familiar que estén empadronadas en su domicilio o sobre las que tengan reconocido judicialmente un régimen de visitas. Un máximo de 30 puntos para las solicitudes de más de 6 miembros y un mínimo de 5 puntos para las solicitudes de 1 miembro.

c) Etxebizitza-premia berezia: 10 puntu emango zaizkie etxebizitza-premia bereziko kolektiboren bateko titularren bat duten espedienteei.. Adimen- eta garapen-desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonei dagokienez, 10 puntu emango zaizkie hori egiazta dezakeen bizikidetza-unitateko kideren bat duten espedienteei. Kolektibo bateko kide direnei 10 puntu emango zaizkie horietako bakoitzeko, gehienez 30.

c) Especial necesidad de vivienda: se otorgarán 10 puntos a los expedientes en los que alguno de sus titulares forme parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda. En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, se otorgarán 10 puntos a los expedientes en los que cualquiera de los miembros de la unidad convivencial pueda acreditar dicha condición. A quienes formen parte de más de un colectivo se les otorgarán 10 puntos por cada uno de ellos, con un máximo de 30.

5.– Berdinketarik bada, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairu-erregimeneko etxebizitza-eskatzaile gisa urte gehien daraman pertsonak edo bizikidetza-unitateak izango du lehentasuna.

5.– Los empates se resolverán a favor de la persona o unidad convivencial con mayor antigüedad de inscripción en régimen de alquiler en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

6.– Lehentasun-irizpideak betetzen eta puntu gehien lortzen dituen pertsonari edo bizikidetza-unitateari esleituko zaio etxebizitza.

6.– La vivienda se adjudicará a la persona o unidad convivencial que cumpla los criterios de prioridad y haya obtenido la mayor puntuación.

16. artikulua.– Esleipenaren jakinarazpena.

Artículo 16.– Comunicación de la adjudicación.

1.– Alokabide, S.A. sozietateak ziurtatutako postaz eta hartu izanaren agiriarekin jakinaraziko dio etxebizitzaren esleipena zerrendan lehen postuan geratu den pertsonari edo bizikidetza-unitateari.

1.– Alokabide, S.A. deberá comunicar la adjudicación de la vivienda por correo certificado y con acuse de recibo a la persona o unidad convivencial que haya quedado en el primer lugar de la relación.

2.– Jakinarazpena jaso eta zazpi egun naturaleko epean, pertsona edo bizikidetza-unitate esleipendunak hitzordua eskatuko dio Alokabide, S.A. sozietateari, jakin dezan zer dokumentazio eraman behar duen errenta zehazteko eta kontratua formalizatzeko, bai eta zer egunetan sinatuko duten kontratua zehazteko ere.

2.– En el plazo de siete días naturales siguientes a la recepción de la comunicación, la persona o unidad convivencial adjudicataria deberá solicitar una cita con Alokabide, S.A. para concretar la documentación que ha de aportar para la determinación de la renta y la formalización del contrato, así como la fecha de firma del éste.

3.– Aurreko paragrafoan adierazitako epean hitzordua eskatzen ez badio Alokabide, S.A. sozietateari edo hitzordura joaten ez bada, etxebizitzaren esleipenari uko egin diola ulertuko da.

3.– No solicitar la cita con Alokabide, S.A. en el plazo indicado en el párrafo anterior o no acudir a ella se considerarán renuncias a la vivienda adjudicada.

4.– Etxebizitzaren esleipenari uko egin diola ulertuko da, halaber, artikulu honen 2. paragrafoan adierazitako dokumentazioa aurkezten ez badu, errentamendu-kontratua sinatzera joaten ez bada edo sinatzen ez badu.

4.– Se considerarán así mismo renuncias a la vivienda adjudicada el no aportar la documentación a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, no acudir al acto de firma del contrato de arrendamiento o no firmarlo.

5.– Pertsona edo bizikidetza-unitate bati ezin bazaio jakinarazi «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programako etxebizitza bat esleitu zaiola, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan baja emango zaio, eta esleitutako etxebizitzari uko egiten den kasuetarako xedatutako ondorioak eragingo ditu.

5.– La imposibilidad de comunicar a una persona o unidad convivencial la adjudicación de una vivienda del Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» supondrá la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda con las consecuencias previstas para los casos de renuncia a la vivienda adjudicada.

6.– Ezin izan badio jakinarazi edo esleipendunak etxebizitzari uko egin badio, Alokabide, S.A. sozietateak eskumena du etxebizitza horren esleipen-prozedurari berriro ekiteko.

6.– La imposibilidad de practicar la comunicación y la renuncia a la vivienda facultarán a Alokabide, S.A. para iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación de la misma.

17. artikulua.– Uko egitearen ondorioak.

Artículo 17.– Efectos de la renuncia.

Esleitutako etxebizitzari uko eginez gero, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan baja emango zaio pertsona edo bizikidetza-unitate horri, arau erregulatzailean aurreikusten diren ondorioekin, kasu hauetan izan ezik:

La renuncia a la vivienda adjudicada será causa de baja del Registro de Solicitantes de Vivienda de la persona o unidad convivencial que la haya realizado, con las consecuencias previstas en su normativa reguladora, excepto en los siguientes supuestos:

a) Etxebizitzak ez baditu irisgarritasun-baldintzak betetzen eta 70 urte baino gehiagoko pertsona bat edo mugikortasun mugatu iraunkorra duen pertsona bat badago etxebizitza hori esleituko zaion bizikidetza-unitatean.

a) Cuando la vivienda no cumpla los requisitos de accesibilidad y haya sido adjudicada a una unidad convivencial de la que forme parte una persona mayor de 70 años o una persona con movilidad reducida permanente.

b) Etxebizitza «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko indarraldia urtebete baino lehen amaituko bada, eta horren ondorioz, errentamendua bertan behera geratuko bada aurretiaz.

b) Cuando la incorporación de la vivienda al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» vaya a finalizar en un plazo inferior a un año y, en consecuencia, el arrendamiento se vaya a extinguir anticipadamente.

18. artikulua.– Etxebizitza Eskatzaileen Erregistrora bidali beharreko jakinarazpenak.

Artículo 18.– Comunicación al Registro de Solicitantes de Vivienda.

1.– Alokabide, S.A. sozietateak hilero igorriko du Etxebizitza Eskatzaileen Erregistrora «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartutako etxebizitzak esleitu zaizkien pertsonen edo bizikidetza-unitateen zerrenda.

1.– Alokabide, S.A. deberá remitir mensualmente al Registro de Solicitantes de Vivienda la relación de personas o unidades convivenciales adjudicatarias de viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

2.– Horren gain, hilero igorriko du Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan baja eman behar zaien pertsonen edo bizikidetza-unitateen zerrenda, bai eta zein izan den baja ematearen arrazoia ere; horrekin batera, hori hala dela egiaztatzen duen dokumentazioaren kopia bat ere bidaliko dio.

2.– Asimismo remitirá mensualmente relación de personas o unidades convivenciales que deben causar baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda, con indicación de la causa que la motiva, y acompañará copia de la documentación que lo acredite.

19. artikulua.– Esleipen-prozeduratik kanpo uztea etxebizitzak.

Artículo 19.– Viviendas excluidas del procedimiento de adjudicación.

«Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartutako etxebizitzak dekretu honetan xedatutako esleipen-prozeduratik kanpo utz ditzake administrazio-organoak berak eta babes ofizialeko etxebizitzen kasu berberetan.

Las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» podrán excluirse del procedimiento de adjudicación previsto en este Decreto por el mismo órgano administrativo y en los mismos casos que las viviendas de protección oficial.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Dekretu hau «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programarako egindako etxebizitza-lagapenei eta indarrean sartu ondoren gauzatzen diren errentamendu-kontratuei aplikatuko zaie.

1.– El presente Decreto será de aplicación a las cesiones de viviendas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» y a los contratos de arrendamiento que tengan lugar a partir de su entrada en vigor.

2.– Egun hori baino lehen etxebizitza-lagapenerako zeuden baldintzak eta egun hori baino lehen sinatutako errentamendu-kontratuen baldintzak aurreko araudiak xedatutakoen arabera arautuko dira, indarraldia amaitu bitartean.

2.– Las condiciones de cesión de las viviendas y de los contratos de arrendamiento celebrados antes de esa fecha, continuarán rigiéndose por la normativa anterior hasta que finalice su vigencia.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Honako hauek indargabetu egingo dira: 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, «Etxebizitza Hutsaren Programa» sustatu eta bultzatzen duena, programa horren araubide juridikoa ezartzen duena eta Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA Baltzu Publikoari (Visesa) programa kudeatzeko ardura ematen diona, Alokabide SA Sozietate Publikoak, bere xede soziala gauzateko behar dituen kudeaketak, jarduerak eta jarduketak bermatzeari uko egin gabe; Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2003ko apirilaren 22ko Agindua, lagapen-baldintzei eta esleipen-prozedurari buruzkoa; eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2009ko azaroaren 4ko Aginduaren xedapen gehigarria, «Etxebizitza Hutsaren Programaren» lagapen-baldintzei eta esleipen-prozedurari buruzko Aginduaren hirugarren aldaketa egiteko dena.

Quedan derogados el Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el «Programa de Vivienda Vacía», se establece su régimen jurídico y se encomienda su gestión a la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa)», sin perjuicio de garantizar el desarrollo de las gestiones, actividades y actuaciones que precise la Sociedad Pública Alokabide, S. A. para llevar a cabo su objeto social; la Orden de 22 de abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del «Programa de Vivienda Vacía» y la disposición adicional de la Orden de 4 de noviembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de tercera modificación de la Orden sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del «Programa de Vivienda Vacía".

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetu egiten da 2009ko irailaren 24ko Agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, sustatzaile pribatuen titulartasuneko etxebizitza libre berriak mobilizatzeko finantza-neurriei buruzkoa.

Queda derogada la Orden de 24 de septiembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la movilización de vivienda libre de nueva titularidad de promotores privados.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

1.– Aldatu egin da babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 22. artikuluaren 1. paragrafoa, eta honela geratuko da:

1.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 22 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá la siguiente redacción:

«1.– Bizikidetza-unitatea osatuko duten eta babes ofizialeko etxebizitzaren titularkide izango diren pertsona guztiak hartuko dira kontuan diru-sarrera zenbakarrien jasotzaile gisa.»

«1.– Se tendrán en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aquellas personas que formen parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de la vivienda de protección pública.»

2.– Aldatu egin da babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 26. artikulua, eta honela geratuko da:

2.– Se modifica el artículo 26 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá la siguiente redacción:

«26. artikulua.– Prezioaren kontura jasotako zenbatekoak entregatzea.

«Artículo 26.– Entrega de cantidades a cuenta del precio.

Konturako zenbateko gisa eta uztailaren 24ko 2114/1968 Dekretuak onartutako Babes Ofizialeko Etxebizitzen Araudiaren 114. artikuluak ezarritako baldintzak bete ondoren, babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileek horiek eskuratzen dituztenei eskatu ahal izango dizkiete etxebizitzaren prezioaren % 20 arteko eta eranskinen prezioaren % 40 arteko zenbatekoak. Eskuratzaileek berariaz eskatzen badute, ehuneko horiek handitu ahal izango dira, dagokion Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak baimendu ondoren. Sustatzaileak aseguru-kontratua edo banku-abala aurkeztu beharko du, kontura jasotako zenbatekoen berme gisa.

En concepto de cantidades a cuenta y previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 114 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de julio, los promotores de viviendas de protección oficial podrán exigir a los adquirentes de las mismas, importes de hasta el 20% del precio de la vivienda y de hasta el 40% del precio de los anejos. Estos porcentajes podrán ser incrementados a solicitud expresa de los adquirentes y previa autorización por parte de la correspondiente Delegación Territorial de Vivienda. El promotor deberá presentar contrato de seguro o aval bancario en garantía de las cantidades recibidas a cuenta.

Herri-administrazioek eta babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea xede duten sektore publikoko erakundeek ez dute artikulu honetan xedatutako bermea eratzeko betebeharrik.»

Las administraciones públicas y las entidades pertenecientes al sector público que tengan por objeto la promoción de viviendas de protección oficial no tendrán la obligación de constituir la garantía prevista en el presente artículo.»

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa, aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

Ezabatu egiten dira Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren, Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoaren, 8. artikuluko 2 paragrafoa eta 9. artikuluko 3. paragrafoa.

Se suprimen el párrafo 2 del artículo 8 y el párrafo 3 del artículo 9 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Garatzeko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Facultades de desarrollo.

Ahalmena ematen zaio etxebizitza-alorrean eskumena duen Saileko sailburuari beharrezko xedapenak eman ditzan dekretu hau garatzeko, eta, bereziki, etxebizitza-esleipenagatiko gehieneko kontraprestazioari buruz 8. artikuluan xedatutakoa aldatzeko.

Se faculta al Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de vivienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto y, en particular, para modificar mediante orden el máximo de la contraprestación por la cesión de la vivienda prevista en el artículo 8.

AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 23a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental