Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Araudia

ARAUAK

3/2015 LEGEA, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena 2015eko ekainaren 26ko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 119. zenbakian. Indarrean dagoen testu kontsolidatua
 
117/2018 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen tek­nikoari buruzkoa. 2018ko irailaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 171. zenbakian.

Hirigintzako legeria

2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. (EHAA, 138. zk., 2006ko uztailaren 20koa) Indarrean dagoen testu kontsolidatua

7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena. (EHAA, 261. zk.,2015eko urriaren 31koa) Indarrean dagoen testu kontsolidatua *Jatorrizko bertsioari eutsi zaio, euskarazko bertsiorik ez dagoelako.

Irisgarritasuna

20/1997 LEGEA, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa. (EHAA, 246. zk., 1997ko abenduaren 24koa)

68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. (EHAA, 110. zk., 2000ko ekainaren 12koa)

Eraginkortasun energetikoa

RD 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. (BOE nº 131, de 2 de junio de 2021)

Erabilera- eta mantentze-plana

250/2003 DEKRETUA, urriaren 21ekoa, etxebizitzarako. Eraikinaren Liburua arautzen duena. (EHAA, 230. zk., 2003ko azaroaren 25ekoa).

Indargabetutako araudia

241/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena. (EHAA, 241. zk., 2012ko abenduaren 14koa).

Azken aldaketako data: