Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Lege-proposamen berriak aldaketa-garaietarako: Ingalaterran osasun eta gizarte arreta integratzea

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Lege-proposamen berriak aldaketa-garaietarako: Ingalaterran osasun eta gizarte arreta integratzea

Lege-proposamen berriak aldaketa-garaietarako: Ingalaterran osasun eta gizarte arreta integratzea

Ingalaterrako Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Sailak Integrazioari eta Berrikuntzari buruzko Liburu Zuria argitaratu du: Elkarlanean, guztientzako osasun- eta gizarte-arreta hobetzeko (Integration and innovation: working together to improve health and social care for all), Osasunari eta Gizarte Zerbitzuei buruzko lege-proiektu berri bat egiteko lege-proposamen batzuk jasotzen ditu.

Proposamen horiek, funtsean, bi erakundek (NHS England (leiho berri batean irekitzen da) eta NHS Improvement) egindako gomendioetan oinarritzen dira, 'Zainketak integratzen: Ingalaterran arreta-sistema integratu solido eta eraginkorrak eraikitzeko hurrengo urratsak' (Integrating care: Next steps to building strong and effective integrated care systems across England) honako gai hauek jorratzen dituzten beste proposamen batzuekin batera: biztanleriaren osasun-emaitzei buruzko ikuspegia duten sistemen funtzionamendua; pertsonen arreta bultzatzeko datuak eta teknologia berriak erabiltzea arreta horren ardatz gisa; edo erakundeen arteko akordioa arreta ematen laguntzeko, eta abar.

Dokumentuak ikuspegi-aldaketa bat planteatzen du, lehiaketa alde batera uzten duena (2012ko gobernu-erreformen ardatza), osasun-sistemen eta gizarte-zerbitzuen integrazioa babesten jarraitzeko, apustu honen alde:

 • Laguntza-koordinazioaren, teknologia berrien txertaketa bizkortzearen, lan-kultura berrien garapenaren eta ikuspegi berrien (berrikuntza, sormena, eta abar) erabileraren arloan pandemian ikasitakoa onartzea arazoak konpontzeko.
 • Osasun eta gizarte-arretaren arteko lankidetza (COVID-19 pandemiaren kudeaketan frogatua), pertsonen gizarte-arretako eta osasuneko premiei erantzun eraginkorragoa emateko bide gisa.
 • Gizarte eta osasun-erronkei heltzeko askotariko ikuspegiak sustatzea eta hartzea.
 • Erabakiak tokiko sistemetara eta liderretara eramatea, ezinezkoa baita legeak egitea zerbitzuen elkarlanerako eta koordinaziorako, eta tokiko autonomiak garrantzi handia baitu ekimenen ezarpenean.
 • Teknologia berriak sartzea profesionalei eta pertsonen arretari laguntzeko plataforma gisa, datuen boterearekin batera arretaren eraldaketa lortu nahi baitu.
 • Zerbitzuen finantzatzaileak eta osasun- eta gizarte-arreta ematen dutenak bereiztea; hala ere, lankidetza-harremanak garatu behar dituzte, baita erabaki estrategikoak hartzeko garaian ere.
 • Tokiko sistemako baliabide kolektiboen erabilera (NHS, tokiko agintariak, osasun-zerbitzu komunitarioak, tokiko boluntarioak, etab.) toki-eremuan osasuna hobetzeko.
 • Osasun-baldintzak tratatzeaz gain, portaera osasungarriak, bizi-estiloak eta bizi-urte osasungarriak, aktiboak, kalitatezkoak eta independenteak irabazten laguntzeko prebentzio-neurriak jorratzera bideratutako arreta.

Integrazioari eta Berrikuntzari buruzko Liburu Zuri hau: elkarrekin lan eginez osasun- eta gizarte-arreta hobetzeko, lau proposamen-ardatz ditu: Baterako lana eta integraziorako laguntza; beharrezkoa ez den burokratizazioa ezabatzea; konfiantza eta erantzukizun publikoa areagotzea; eta osasun publikoari, gizarte-arretari, kalitateari eta segurtasunari laguntzeko neurri osagarriak, besteak beste.

 • Baterako lana arreta integraturako

Liburu Zuriak osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen eta tokiko gobernuen eta NHS osatzen duten erakundeen arteko konexioaren, lankidetzaren eta komunikazioaren beharra defendatzen du, besteak beste, pertsonen eta komunitateen premiei erantzun egokiak emateko.

Legezko babesa duten bi integrazio-modu bereizten dira: NHSren barruan egiten den lana, baterako lana antolamendu-printzipio bihurtzeko; eta, bestalde, NHSren eta tokiko gobernuaren artean garatzen den lankidetza, tokiko biztanleriaren osasun-arreta eta ongizatea hobetzeko.

Horrela, Ingalaterran arreta integratuko (ICS) bi sistema ezartzea proposatzen da: 'NHS ICS organismoa' eta 'ICS zainketen eta osasunaren aliantza/elkartea'. Egitura dual horrek tokiko biztanleen osasuna eta ongizatea hobetzera bideratutako biztanleriaren osasunaren ikuspegia hartzeko behar diren bi integrazio-moduak aitortzen ditu: NHSn integratuta (NHSko erakundeen artean) eta NHSren eta tokiko gobernuaren (eta beste bazkide batzuen) artean integratuta. Funtzioen banaketan, ICSko NHSko erakundea izango da plangintza estrategikoaren eta NHSa esleitzeko erabakien arduraduna. NHS England-ek finantza-esleipen bat ezarriko du bere biztanleriaren NHSren arretaren zatirik handiena estaltzeko, eta NHSren gastuaren eta sistema mailako beste finantza-helburu batzuen arduraduna izango da. Bestalde, ICS zainketen eta osasunaren elkartea sistemaren osasun, osasun publiko eta gizarte-arretako premiei aurre egiteko plan bat garatzeaz arduratuko da, eta ICS NHS erakundeak eta tokiko agintariek "kontuan hartu" beharko dituzte plan hori erabakiak hartzerakoan.

 • Burokrazia murriztea

Abiapuntutzat hartuta Ingalaterran gaur egun indarrean dagoen legeria preskribitzaileegia dela zenbait esparrutan, proposamen honek toki-eremuko arreta-zerbitzuen kontratazioa eta antolamendua malgutuko dituen lege-erreforma baten alde egiten du (tokiko gobernu-batzorde eta batzordeei dagokienez, adibidez), NHSren eta tokiko agintarien arteko beharrezko lankidetza alde batera utzi gabe (eta NHSren arreta klinikoaren printzipio antolatzaile gisa lehia ezabatuz).

 • Kontu-ematea hobetzea eta konfiantza publikoa areagotzea

Dokumentuak proposatzen du kontu-ematea hobetzen lagunduko duten hainbat neurri sartzea, erakundeen gardentasun eta ahalduntze handiagoaren alde egiteko eta, era berean, erakundeen jardunean eta emaitzetan konfiantza handiagoa lortzeko formula gisa.

Horretarako, NHS England eta NHS Improvement erakundeek bat egitea aurreikusten da, NHSri lidergo bateratua emateko.

 • Gizarte-arreta, osasun publikoa eta NHS bera babesteko beste neurri batzuk

Pertsonek bizitza osasungarriagoez eta independenteagoez denbora luzeagoan gozatzen lagun dezaketen erreformak defendatzen dira, prebentzio-ikuspegi argiarekin eta osasuna sustatzearen aldeko apustuarekin, bai maila indibidualean, bai komunitateetan.

Gizarte-laguntzaren arloan, Liburu Zuriak zaintza integratuen sistemen (Integrated Care Systems, ICSs) barruan gizarte-laguntzaren posizioa hobetzeko neurriak ezartzea proposatzen du, edo informazioa erregistratzeko beharra, besteak beste, gardentasunean irabazteko eta kontuak behar bezala emateko.

Biztanleriaren osasunaren ikuspegitik, Liburu Zuriak biztanleria proaktiboaren osasun-arreta eta gizarte-premiak defendatzen ditu. Horretarako, gizarte-arretako hornitzaileek larrialdiko finantza-laguntza jaso ahal izango dute beharrezkoa denean, tokiko komunitateetako pertsona kalteberenei zuzendutako prebentzioko esku-hartzeak garatzeko. Gainera, dokumentuak proposatzen du Arretaren Kalitate Batzordearen (Care Quality Commission, CQC) betebehar berri bat sartzea, tokiko agintariek helduen gizarte-zaintzan dituzten betebeharrak eta konpromisoak betetzen dituzten ebaluatzeko, baita botere berri bat ere, Estatuko idazkariak esku har dezan Arretaren Kalitate Batzordeak uste duenean tokiko agintaritza batek ez dituela bere betebeharrak betetzen. Gainbegiratze handiagoa babesteko, zainketen sektorearen funtzionamenduari eta horiek erregistratzeko maiztasunari buruzko datu zentralizatuen motetan aldaketak ezartzen dira.

NHSn kalitatea eta segurtasuna areagotzeko helburuarekin, Osasun Zerbitzuen Segurtasuna Ikertzeko Erakundea (Health Services Safety Investigations Body) arautzea planteatzen da; mediku-aztertzaileen legezko sistema ezartzea; Sendagaiak eta Osasun Produktuak Arautzeko Agentziak sendagaien erregistro nazionalak ezar ditzan ahalbidetzea; edo mundu osoko herrialdeekin elkarrekiko mediku-arretarako akordio integralak ahalbidetuko dituen legeria garatzea.

Liburu Zuri honen helburua da lege-eraldaketak erraztea, beste neurri batzuekin batera (finantzaketa-ereduen eta datuak erregistratzeko formulen aldaketak, adibidez), osasun-sisteman eta gizarte-zerbitzuetan beharrezko erreformak sustatzen laguntzeko, arreta integratua hobetzeko apustuari laguntzeko, eta, era berean, herritarren premia aldakorrei erantzuteko, pandemiak eragindako erronkei aurre egiteko eta Covid-19 osasun-desberdintasunei aurre egiteko.

Informazio gehiago nahi izanez gero eta proposatutako legegintza-neurriak sakon ezagutu nahi izanez gero, 'Integrazioa eta berrikuntza: elkarlanean, guztientzako osasun- eta gizarte-arreta hobetzeko' (Integration and innovation: working together to improve health and social care for all). Erresuma Batuko Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Sailak 2021ean argitaratua.