Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Euskadiko 23-27 NPBPE-ren Gobernantza

AGINTARITZA ESKUDUNA

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua izango da NPBaren Plana Estrategikoaren agintaritza eskuduna Euskadin. Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako Sailburuordetzaren bitartez, 2022/2116 Erregelamenduaren 8. artikuluan agintari eskudunei esleitutako eginkizunak beteko ditu, Espainiako NPBaren Plana Estrategikoaren gobernantzari buruzko errege-dekretuan zehaztutakoak:

Erakunde ordaintzailea baimentzea eta ziurtapen-erakundea izendatzea.

Erakunde ordaintzailea gainbegiratzea, etengabeko jarraipenaren bidez.

Ekintza-planak egitea, baimendutako erakunde ordaintzaileak baimentzeko gutxieneko baldintzetako bat edo batzuk betetzeari uzten dionean edo behar bezala betetzen ez dituenean.

Ziurtapen-erakundeari laguntza eta lankidetza ematea, helburu hauek lortzeko:

- Erakunde ordaintzailearen eta Europako Batzordearen informazio guztia eskura duela ziurtatzea.

- Erakunde ordaintzailearen eta ziurtapen-erakundearen arteko bitartekari gisa jardutea, urteko kontuetarako eta errendimenduari buruzko urteko txostenerako behar den informazioa aurkeztean atzerapenik ez dagoela ziurtatuz.

- Ziurtapen-erakundearen eta erakunde ordaintzailearen artean adostasunik ez badago, bitartekari gisa jardutea.

- Europako Batzordeak finantza-likidazioaren eta adostasun-likidazioaren prozeduran egindako gomendioen jarraipena egitea. Koordinazio-erakundeak agintaritza eskudunari bidaliko dio gomendio horien gaineko informazioa.

- 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 12. artikuluan ezarritako eginkizunak betetzen dituela bermatzea.

KUDEAKETA-AGINTARITZA

Euskadiko Kudeaketa Agintaritza Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila da, eta Euskadin NPBaren Plana Estrategikoaren modu eraginkor eta egokian kudeatu eta betearazteaz arduratuko da, eta kudeaketa-agintaritzei 2021/2115 Erregelamenduaren 123.2 artikuluan esleitutako eginkizunak beteko ditu, Gobernantzari buruzko Errege Dekretuaren zirriborroan zehaztuta. Kudeaketa Agintaritzaren gaineko erantzukizuna Jone Fernandez Landa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariak hartuko du bere gain.

ERAKUNDE ORDAINTZAILEA

Euskadiko Erakunde Ordaintzailea Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila da, eta 2022/2116 Erregelamenduaren 9. artikuluan erakunde ordaintzaileei esleitutako eginkizunak beteko ditu. Eginkizun horiek Gobernantzari buruzko Errege Dekretuan eta NPBaren Plana Estrategikoaren esku-hartzeen kudeaketari eta kontrolari buruzko Errege Dekretuan zehazten dira. Erakunde Ordaintzaileak izapidetutako ordainketak.

ERAKUNDE ZIURTATUA

Egiaztapen-erakundea auditoria-organo bat da, baimendutako erakunde ordaintzaileek beren lurralde-eremuan eskumena duten jardueretarako izendatua, NPBren esku-hartzeen eta neurrien ordainketa kudeatzeko eta kontrolatzeko, NBEF eta LGENFren bidez Batasunaren aurrekontuaren kontura. Euskadiko ziurtapen-erakundea Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa da.

Ziurtapen-erakundeak urtero irizpen bat egingo du, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 12.2 artikuluaren arabera. Irizpen hori nazioartean onartutako auditoretza-arauen arabera egingo da, eta honako hauek zehaztuko ditu:

- Kontuek irudi fidagarria ematen badute.

- Erakunde ordaintzaileek ezarritako gobernantza-sistemek behar bezala funtzionatzen duten.

- Zuzenak badira, errendimenduari buruzko txostenean eta bere eskumen-esparruan, gauzatze-adierazleak, 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 54. artikuluan aipatzen den errendimenduaren urteko likidazioaren ondorioetarako, eta errendimenduaren urte anitzeko jarraipenerako emaitzen adierazleei buruzko errendimenduaren txostena, 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 128. artikuluan aipatzen dena.

ESKU-HARTZEAK KUDEATZEN DITUZTEN ORGANOAK

Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien administrazio-unitateak izango dira organo kudeatzaileak, administrazio bakoitzak nekazaritza, basogintza eta landa-garapenaren arloan dituen eskumenen arabera. Esku-hartzeen kudeaketak, besteak beste, zeregin hauek izango ditu: laguntza-deialdiak egitea, laguntza-espedienteak kudeatzea eta dagozkion kontrolak egitea.

Prestakuntzari dagokion landa-garapeneko esku-hartzearen kasu zehatzean, Eusko Jaurlaritzak HAZI Fundazioaren bidez antolatuko ditu laguntzak, berezko bitarteko gisa, eta Eusko Jaurlaritzak esleitzen dizkien enkarguetan zehaztuko dira haien eginkizunak.

Landa-garapeneko esku-hartzeen barruan (LGENF), LEADER esku-hartzearen esparruan hautatutako Tokiko Ekintza Taldeak ere organo kudeatzailetzat hartuko dira, eta haien funtzio zehatzak Partaidetzazko Toki Garapeneko Estrategiak abian jartzeko eta ezartzeko sinatzen diren hitzarmenetan jasoko dira.

JARRAIPEN-BATZORDEA

2021/2115 Erregelamenduaren 124.5 artikuluaren eta Espainian KEBPBren gobernantza arautzen duen Errege Dekretuaren 5.5 artikuluaren arabera, Euskadiko 2023-2027 KEBPBren Eskualde Jarraipenerako Batzordea sortzen da. Batzorde horren osaera Eskualdea Kudeatzeko Agintaritzaren ebazpen bidez zehaztuko da. Batzorde horrek Plan Estrategikoaren eskualde-elementuen aplikazioa gainbegiratu beharko du, eta horri buruzko informazioa eman beharko dio Jarraipen Batzorde Nazionalari. Jarraipen-batzordea gutxienez urtean behin bilduko da, eta NPBren plan estrategikoaren aurrerapenari eragiten dioten gai guztiak aztertuko ditu, bere helburuak lortze aldera.

Batzorde horren osaerak honako hauen arteko ordezkaritza orekatua bermatuko du:

a) ingurumenaren eta klimaren arloan eskumena duten agintari publikoak;

b) solaskide ekonomiko eta sozialak, nekazaritza-sektoreko ordezkariak barne;

c) gizarte zibila ordezkatzen duten erakundeak, eta, hala dagokionean, gizarteratzea, oinarrizko eskubideak, genero-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzeaz arduratzen diren erakundeak.

Komitearen eginkizunak 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 124. artikuluko 3. eta 4. paragrafoetan finkatutakoak dira, betiere NPBren Euskadiko Plan Estrategikoari buruzkoak, eta, zehazki, honako hauei buruzko irizpenak eman beharko ditu:

a) Euskadin programatutako esku-hartzeen bidez finantzatutako eragiketak hautatzeko irizpideak.

b) Euskadiri buruzko urteko errendimendu-txostena

c) Ebaluazio-plana, Euskadin garatzeari dagokionez.

d) Euskadiko eskualde-alderdiak aldatzeko proposamenak, KEBPBn jasotakoak, edo KEBPBren alderdi orokorrak, Kudeaketa Nazionaleko Agintaritzari helarazi nahi zaizkionak.

Azken aldaketako data: