Joko-aretoaren baimena

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Segurtasuna


Egitura atal kudeatzailea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza


Xedea

Joko-aretoa instalatzeko baimena.

Nori Zuzendua

Joko-aretoen enpresa titularrak.

Araudia

7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).

380/1994 Dekretua, Joko Aretoen eta jolas Aretoen Araudia onartzen duena (1994ko urriaren 20ko EHAA, 200. zk.), Joko Aretoen eta Jolas Aretoen araudia aldatzen duen abenduaren 26ko 277/2000 Dekretuak ,aldatuta. (2000ko abenduaren 29ko EHAA, 248. zk.).

25/2012 Dekretua otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 945017020
Faxa: 945017021

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 946075520
Faxa: 946075521

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 943467125
Faxa: 943474532

Erantsi beharreko agiriak

Documentación

 • Eskabidea.
 • Obren oinarrizko proiektua, teknikari eskudunak idatzia eta dagokion lanbide-elkargoak ikus-onetsia. Proiektuak jasoko du 380/1994 Dekretuaren Eranskinak –Dekretu hori 7/2012 Legea aldatu baitzuen- aipatzen dituen baldintza teknikoak betetzeari buruzko memoria.
 • Lokalaren kokapen-planoa, gutxienez 250 metroko erradioa mugatzen duen azalerari loturik, eta eremu horretan joko-aretorik ez dagoela jasotzen duen adierazpena; hain zuzen, erradioan neurtutako 250 m-koa edo txikiagoa den distantzia eta linealki neurtutako 400 m-ko distantzia kontuan hartuz.
 • Dagokion udalak emandako agiria joko-aretoa instalatu nahi den lokalaren jarduera egiteko aukerari buruz.
 • Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria oinarrizko proiektua eta egikaritze-proiektua bat datozen jasotzeko.
 • 30051,61 euroko fidantza edo abala jarri izana frogatzeko agiria.
 • Lokalaren erabilgarritasunari buruzko egiaztagiria.
 • Instalazio elektrikoen urteko ikuskapenari buruzko irizpena.
 • Suteen aurka babesteko lokalean dauden bitartekoen instalazioaren/urteko berrikuspenaren ziurtagiria.
 • Erantzukizun zibileko aseguru-polizia kontratatu izana egiaztatzeko ziurtagiria.
 • Aretoko errotuluei buruzko 386/1994 Dekretuaren 15.5 artikulua bete izana egiaztatzeko argazkiak.
 • Instalatu beharreko makinen zerrenda eta makina bakoitzeko izapide-eskabidea.

Dagokion tasa

Indarreko Tasen Legearen arabera. 5/2011 Legea abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoak arautzen dituen Legea aldatzeko dena (abenduaren 28ko EHAA, 245. zk.).

Eskabideak Aurkezteko Epea

Interesdunak eskatuta.


Eskabideak aurkezteko lekua

Aurrez aurrekoa

Arabako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Lurralde Bulegoa

Helbidea: Kale Nagusia 81, 1. solairua
48011 Bilbao

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Vitoria-Gasteiz hiribidea, 3-4.
20018 Donostia-San Sebastián

 

Tramiteen deskripzioa

1. eta 2. dokumentuak aurkeztuta, Hauteskunde Administrazio, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak baimenaren bideragarritasunari buruzko txostena egingo du. Ildo horretan, baimena lortze aldera interesdunak 6 hilabeteko epea izango du beharrezkoa den gainerako dokumentazioa aurkezteko.


Egitura Atal Ebazlea

 Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzako titularra.


Ebazteko epea

3 hilabetekoa da.

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

 Ikusi agiri atala

Bestelako Agiriak

 Ikusi agiri atala


Oharrak

Baimena besterenezina izango da eta balioko du berak iraun bitartean indarreko araudian ezarritako baldintzak betetzen badira

Edozein interesdunek bideragarritasunari buruzko aldez aurreko kontsulta egin ahalko du  Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzan; hain zuzen, lokal jakin batean joko-aretoa instalatu eta funtzionamenduan jartze aldera baimena eskuratzeko aukeraren gainean. Horretarako hauek aurkeztuko ditu:

 • Eskatzailearen NANa edo bere nortasuna egiaztatzen duen agiria.
 • Obren oinarrizko proiektua.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

03/02/2017