Euskara planak

Euskara planen bidez, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak euskararekin lotutako gai guztiak kudeatzen ditu.

Ildo horretatik, sailak VI. Plangintzaldiko (2018-2022) Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusian oinarrituta diseinatu du Euskara Plana.

Helburu nagusia da euskara lanerako hizkuntza integrala izatea, hau da: zerbitzu hizkuntza herritarrekin, harreman hizkuntza gainontzeko administrazioekin, eta sail barruko lan hizkuntza.

Saileko Euskara Plana

Euskararen arloan landutako tresnak

  1. Ingurumen Hiztegi Entziklopedikoa
  2. Habitat Zuzentaraua
  3. Hegaztien Zuzentaraua
  4. Zuzenean zerbitzuko datuak, sailari dagokionez.
  5. Trengintza hiztegia

Tresnak eta baliabideak, euskaraz aritzeko

  1. ELET
  2. DUDANET
  3. Euskarazko softwarea deskargatzea
  4. Hizkuntza Eskubideak bermatzeko zerbitzua
  5. Terminologia batzordearen hiztegiak
  6. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren agiri-ereduen bankua
  7. Hainbat hiztegi
  8. IVAPeko idazki ereduak
  9. Euskalterm
  10. Izendegiak eta Glosategiak
  11. Euskaltzaindiaren toponimia
  12. Udal euskaldunen zerrenda
  13. Administrazioa Euskaraz Aldizkaria

Euskara Planen oinarri juridikoa

Hainbat dira euskararen arloan argitatu diren arauak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartua, oinarrizko araua da hizkuntzei dagokienez, bertan ofizialtasun izaera aitortzen baitzaio euskarari gaztelaniarekin batera.
 • Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilpena Arautzekoa, bi hizkuntzen ofizialtasunaren ondorioa da, eta bertan hizkuntza betebeharrak ezartzen zaizkie herri administrazioei.
 • Uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
 • 67/1998 Dekretua, apirilaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitalpenak arautzen dituena.
 • Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua abenduaren 22ko 6/2003 Legeak onartu zuen, eta bertan aitortzen diren eskubideen artean hizkuntza eskubideak daude, herritarrek herri administrazioen aurrean ere erabiltzekoak direnak. Aldaketak jasan zituela otsailaren 9ko 2/2012 Legearen eraginez.
 • Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna espainiar estatuak sinatu eta berretsi zuen, eta ondorioz bere lurraldean aplikatu beharreko araua da. Gutun hori berrestean, estatuak betebehar batzuk hartu ditu hizkuntzen babesaren inguruan.
 • 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.
 • Euskararen ezagutza egiaztatzeko, ziurtagiri batzuk ditugu, hemen kontsulta ditzakezu: Euskara titulu eta ziurtagiriak.
 • Halaber, gogoratu behar dugu apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.
 • 233/2012 Dekretua, azaroaren 6koa, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena.
 • 28/2019 Dekretua , otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.
 • 179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa.

Azken aldaketako data: