Lan arloko araudia

1.-AMIANTO

396/2006 Errege Dekretua, Martxoaren 31koa, Amiantoaren eraginpean egoteko arriskuan duten lanei aplika dakizkiokeen segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena

2.-IREKITZEA EDO JARDUERA BERRIRO HASTEA

1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa (2)eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena (256. zenbakiko BOE, 1997-10-24koa)

1/1986 Errege Lege Dekretua, martxoaren 14koa, Administrazio, Finantza, Fiscal eta Lan Arloetan berehalako neurriak ezartzen dituena

39/1997 Errege Dekretuaren, urtarrilaren 17koa(3) Prebentziozko Zerbitzuen onartzen duen Erreglamentua

EAEn Osasun Alorreko eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Alorreko Lanbide Arteko Akordion (PDF, 57 KB)(3)

3.-DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoaren eskubidea arautzen duena (11. zenbakiko BOE, 1996-01-12koa); hein batean aldatu zuten honako hauek: urtarrilaren 7ko Prozedura Zibileko 1/2000 Legeko (7. zenbakiko BOE, 2000-01-08koa) hamabosgarren azken xedapenak eta abenduaren 29ko zerga-, administrazio- eta lan-arloetako neurrien 14/2000 Legeko hogeita hamargarren xedapen gehigarriak (313. zenbakiko BOE, 2000-12-30ekoa).

Eusko Jaurlaritzaren 210/1996 Dekretua, uztailaren 30ekoa, doako laguntza juridikoari buruzkoa (171. zenbakiko EHAA, 1996-09-05ekoa).
Eusko Jaurlaritzaren 48/2000 Dekretua, martxoaren 14koa, doako laguntza juridikoaren eskubidearen aurkatze?prozeduretan ordezkatzeko eta defendatzeko gaitzeari buruzkoa (62. zenbakiko EHAA, 2000-03-29koa).
996/2003 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, doako laguntza juridikoaren araudia onartzen duena (188. zenbakiko BOE, 2003ko abuztuaren 7koa).

4.-ENPRESA-ERAKUNDEAK ELKARTEAK

1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioko 7 eta 22. artikuluak(311. zenbakiko BOE, 1978-12-29koa).
19/1977 Legea, apirilaren 1ekoa, sindikatuetan elkartzeko eskubidea arautzeari buruzkoa (80. zenbakiko BOE, 1977-04-04koa).
416/2015, Errege Dekretua, maitzaren 29koa (PDF, 253 KB), sindikatuen eta enpresaburuen elkarteen estatutuen gordailuaria buruzkoa (147. zenbakiko BOE, 2015-06-20koa).
11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa<, sindikatu askatasunari buruzkoa (189. zenbakiko BOE, 1985-08-08koa):xedapen indargabetzailea.

5.-SINDIKATU ELKARTEAK

1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioko 7 eta 22. artikuluak (311. zenbakiko BOE, 1978-12-29koa).
11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa,Sindikatu Askatasunarena (189. zenbakiko BOE, 1985-08-08koa):4. artikulua eta 2. lehenengo azken xedapena.

416/2015, Errege Dekretua, maitzaren 29koa (PDF, 253 KB), sindikatuen eta enpresaburuen elkarteen estatutuen gordailuaria buruzkoa (147. zenbakiko BOE, 2015-06-20koa).

6.-LAN EGUTEGIA

1/1995 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa; horren bidez, Langileen Estatutuaren testu berritua onartzen da, 37. artikulua (75. zenbakiko BOE, 1995-03-29koa).

2001/1983 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, lanaldiak, lanaldi bereziak eta atsedena arautzen dituena (180. zenbakiko BOE, 1983-07-29koa).

7.- UGAZABEN ITXIERA

1/1995 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa, Langileen Estatutuarena, 45. artikulua (75. zenbakiko BOE, 1995-03-29koa)
17/1977 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 4koaINSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, lan harremanei buruzkoa (58. zenbakiko BOE, 1977-03-09koa). 2005eko URTARRILEAN GAURKOTUTAKO TESTUA

8.-LAN JURISDIKZIOKO BIDEAREN AURRETIKO ADISKIDETASUNA

2/1995 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 7koa, Lan Prozedurako Legearen (86. zenbakidun BOE, 1995-04-11koa, eta akatsen zuzenketak 125. zenbakiko BOEn, 1995-05-26koan) testu berritua onartzen duena:63. artikulutik 68. artikulura, biak barne.
2756/1979 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuak funtzioak bere gain hartzeari buruzkoa (291. zenbakiko BOE, 1979-12-05ekoa, eta akatsen zuzenketa 306. zenbakiko BOEn, 1979-12-22koan):4. artikulutik 11. artikulura, biak barne.

9.- HITZARMEN KOLEKTIBOAK

1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioa, 37.1. artikulua(311. zenbakiko BOE, 1978-12-29koa).
713/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 28koa Laneko Hitzarmen Kolektiboen eta Akordioen erregistro eta gordailua arautzen duena (143. zenbakiko BOE, 2010-06-12koa)

9/2011 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, (PDF, 57 KB) Euskal Autonomia Erkidegoko Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroari eta Gordailuari buruzkoa

2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu berritua onartzen du.

10.- NAZIOZ GAINDIKO ZERBITZUAK EMATEKO LEKUALDAKETA

45/1999 Legea, arazoraren 29koa,nazioz gaindiko zerbitzuak emateko lekualdaketari buruzkoa (5 eta 6 artikuluak).

11.- SINDIKATU HAUTESKUNDEAK

1/1995 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu berritua onartzen duena (75. zenbakiko BOE, 1995-03-29koa): 61. artikulutik 81. artikulura, biak barne.
1844/1994 Errege Dekretua, irailaren 9koa, langileak enpresan ordezkatzeko organoetarako hauteskundeen araudiarena, (219. zenbakiko BOE 1994-09-13koa).
18/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, 1987-06-12ko 9/1987 Legean jasotzen den (1987/1450 lege-bilduma kronologikoa) herri administrazioen zerbitzura dauden langileak ordezkatzeko organotarako hauteskundeen araudia aldatzen duena; lege hori arautzailea da, eta era berean 1990-07-19ko 7/1990 Legeak aldatzen du (1990/1505 lege-bilduma kronologikoa) (156. zenbakiko BOE, 1994-07-01ekoa).
7/1990 Legea, uztailaren 19koa, negoziazio kolektiboari eta lan baldintzen zehaztapenean parte hartzeari buruzkoa (173. zenbakiko BOE, 1990-07-20koa).
237/2000 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza sortzen dituena (245. zenbakiko EHAA, 2000ko abenduaren 26koa). Sindikatu hauteskundeei buruzko araudia barne hartzen du
1998ko urriaren 15eko AGINDUA, Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuarena, enpresetako langileak ordezkatzeko organotarako eta herri administrazioen zerbitzurako langileak ordezkatzeko organotarako hauteskundeetarako arbitro eta ikuskatzaileak izendatzekoa (208. zenbakiko EHAA, 1998ko azaroaren 2koa).
2003ko azaroaren 20ko Agindua;horren bidez, agiriak telematika bidez aurkeztu eta izapidetzeko prozeduren irizpide orokorrak ezartzen dira (241. zenbakiko EHAA, 2003ko abenduaren 10ekoa).

12.- ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK

14/1994 Legea, ekainaren 1ekoa; horren bidez, aldi baterako laneko enpresak arautzen dira (131. zenbakiko BOE, 1994-06-02koa). 2014ko URRIAN GAURKOTUTAKO TESTUA
216/1999 Errege Dekretua, otsailaren 5ekoa, aldi baterako laneko enpresen alorreko segurtasunari eta osasunari buruzko gutxieneko xedapenei buruzkoa (47. zenbakiko BOE, 1999-02-24koa).

417/2015 Errege Dekretua, maiatzaren 29koa (147. zenbakiko BOE, 2015/6/20), Aldi Baterako Enpresen Araudia onesten duena.

ESS/1680/2015 Agindua, uztailaren 28koa, maiatzaren 29ko 417/2015 Errege Dekretua garatzen duena.

13.-LAN FUNDAZIOAK

446/1961 Dekretua, martxoaren 16koa, laneko fundazioak sortzeari eta haien xedeei buruzkoa.67 zenbakiko BOE, 1961eko martxoaren 20koa.

14.-GREBAK

1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioko 28.2. artikulua(311. zenbakiko BOE, 1978-12-29koa).
17/1977 Errege Lege-dekretua, martxoaren 4koa, lan harremanei buruzkoa (58. zenbakiko BOE, 1977-03-09koa). 2005eko URTARRILEAN GAURKOTUTAKO TESTUA

15.-LAN ARLOKO ARAU-HAUSTE ETA ZIGORRAK

5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa; horren bidez, lan arloko arau-hauste eta zigorrei buruzko legearen testu berritua onartzen da (189. zenbakiko BOE, 2000-08-08koa). 2005eko URTARRILEAN GAURKOTUTAKO TESTUA
928/1998 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa; horren bidez, lan arloko arau-hausteengatiko zigorrak ezartzeko eta Gizarte Segurantzaren kuotak kitatzeko espedienteen prozedurei buruzko Araudi Nagusia onartzen da (132. zenbakiko BOE, 1998-06-03koa). 2005eko URTARRILEAN GAURKOTUTAKO TESTUA
1398/1993 Errege Dekretua, abuztuaren 4koa; horren bidez, zehatzeko ahala erabiltzeko prozeduraren arautegia onartzen da (1993-08-09ko BOE).
36/2011 Legea, urriaren 10ekoa, Jurisdikzio Soziala arautzen duen legea;  (245. zenbakiko BOE, 2011-10-11koa).
23/2015 Legea, uztailaren 21koa, Lan eta Gizarte Segurantza Ikuskatzailetza Sistema antolatzen duena (174. zenbakiko BOE, 2015-07-22ekoa).
138/2000 Errege Dekretua, otsailaren 4koa; horren bidez, Lan eta Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzaren Antolakuntzaren eta Funtzionamenduaren Araudia onartzen da (40. zenbakiko BOE, 2000-02-16koa).
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (236. zenbakiko BOE, 2015-10-2koa).
772/2011 Errege Dekretua, ekainaren 3koa (147. zenbakiko BOE 2011-6-21ekoa)

 

16.- ADINGABEAK

1435/1985 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, jendaurreko ikuskizunetako artisten lan-harreman berezia arautzen duena (2.1 artikulua).
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa; horren bidez, Langileen Estatutuaren testu berritua onartzen da, 6.4. artikulua (255. zenbakiko BOE, 2015-10-24koa).

17.- LANAK GELDIARAZTEA

31/1995 Legeko 44. artikulua; Legea azaroaren 8koa da, laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa (269. zenbakiko BOE, 1995-11-10ekoa).

18.- LAN ISTRIPUEN PARTEEN JAKINARAZPENA

Agindua, 1987ko abenduaren 16koa, lan istripuak jakinarazteko eredu berriak ezarri eta haiek bete eta izapidetzeko jarraibideak ezartzen dituena (311. zenbakiko BOE, 1987-12-29koa) (Akatsen zuzenketa: 57. zenbakiko BOE, 1988-03-07koa).
2926/2002 Agindua, 2002ko azaroaren 19koa; horren bidez, laneko istripuak jakinarazteko eredu berriak ezartzen dira eta haiek prozedura elektronikoaren bidez transmititzea ahalbidetzen da (279. zenbakiko BOE, 2002-11-21ekoa).
Agindua, 2003ko azaroaren 20koa; haren bidez, lan istripuen eta gaixotasunen parteak aurkezteko eta telematikaren bidezko tramitazioa egiteko prozedurarako irizpide orokorrak ezartzen dira (241. zenbakiko EHAA, 2003-12-10koa).

19.- ENPLEGU ERREGULAZIOA

2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa; horren bidez, Langileen Estatutuaren testu berritua onartzen da.

 47. artikulua. KONTRATUA ETETEA edo aldi baterako lanaldia murriztea, EKONOMIA, TEKNIKA, ANTOLAMENDU, ETA EKOIZPEN ARRAZOIAK EDO EZINBESTEKO ARRAZOIAK DIRELA MEDIO.

51. artikulua. (PDF, 22 KB) KALERATZE KOLEKTIBOA, EKONOMIA, TEKNIKA, ANTOLAMENDU, ETA EKOIZPEN ARRAZOIAK EDO EZINBESTEKO ARRAZOIAK DIRELA MEDIO.

 2012ko urriaren 29ko 1483 Errege Dekretua (B.O.E. 2012/10/30ekoa), enplegu erregulazioko eta lekualdatze kolektiboen arloko administrazio jarduerako araudia onartzen duena .

20.- INGURUMEN ARRISKUAK


1561/1996 Errege Dekretuko 23. artikulua; Errege Dekretua irailaren 21ekoa da, lanaldi bereziei buruzkoa (230. zenbakiko BOE, 1995-09-26koa).

21.- PREBENTZIO-ZERBITZUAK ETA AUDITORIAK

31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 269 zenbakiko BOE, 1995eko azaroaren 10ekoa.

Prebentzio Zerbitzuen Araudia, urtarrilaren 17ko 39/1997, Errege Dekretuak onartua, eta izandako aldaketak

ORDEN TIN 2504/2010,  Lan arriskuen prebentzio zerbitzuen araudia garatzekoa.

 306/1999, DEKRETUA, uztailaren 27koa,  aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen tituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena

26/2008 Dekretua,otsailaren 5ekoa, prebentziosistemaren auditoretza edo kanpoko ebaluazio-jarduerak burutzeko pertsona edo erakunde espezializatu baimenduen eta kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa jarduteko egiaztatutako erakunde espezializatuen Erregistroa sortu eta arautzen duena

Kanpoko Prebentzio-zerbitzuen akreditaziorako sarbidea

Enpresa arteko Prebentzio-zerbitzuen irizpideak

22.- AZPIKONTRATAZIOA

32/2006 Legea, urriaren 18koa, Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duena.

1109/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 24koa, Eraikuntza Sektoreko azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legea garatzen duena.

142/2008 Dekretua, uztailaren 22koa, (PDF, 107 KB) Euskal Autonomia Erkidegoko eraikuntzaren sektoreko Enpresa Bermatuen Erregistroa (Eebe) eratzen duena.

25/2009 Legea, abenduaren 22koa, (PDF, 1 MB) zenbait lege aldatzen dituena zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legeari egokitzeko.

337/2010 Errege Dekretua, martxoaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baitira urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretua, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duena, abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretua, Eraikuntza Sektoreko azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legea garatzen duena, eta urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua, Eraikuntza-obretako segurtasunaren eta osasunaren arloko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.

AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 18koa, (PDF, 211 KB) Azpikontratazio Liburuaren gaikuntza izapidetzeko dena.

23.- GAUEKO LANALDIAK

2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu berritua onartzen du. 36.1 artikulua  (255. zenbakiko BOE, 2015-10-24koa).

24.- LEKUALDAKETA KOLEKTIBOAK

2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu berritua onartzen du. 40 artikulua (255. zenbakiko BOE, 2015-10-24koa).

Azken aldaketako data: