Arte plastiko eta ikusizkoak, musika eta dantza euskararen eremu geografikotik kanpo zabaltzeko diru-laguntzak emateko modua arautzen duena. 2017ko deialdia.

[ZABALKUNDE]

Etxepare Euskal Institutua

LABURPENA
Xedea

Deialdiko modalitateak:

 • Arte plastikoak eta ikusizkoak:
  2017. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo arte garaikideko erakusketak edo gertakizunak antolatzea eta/edo beraietan parte hartzea (lehiaketak, jaialdiak, erakusketak, egoiliar gisako proiektuak…).
  Ez dira aintzat hartuko urteko programazioak, ezta ohiko jarduntzat hartzen direnak ere, erakusketa iraunkorrak kasu. Hortaz, ohiz kanpokotzat jo daitezkeen proiektu edo ekimen zehatzak onartuko dira soilik.
   
 • Musika:
  Honakoak izango dira diru-laguntza: musika birak eta kontzertu bereziak (euskal musika nazioartean zabaltzearren aparteko interesa izan dezakeen azoka, jaialdi edo gertakizun batean kontzertua ematea)
  • Deialdi honen ondorioetarako honakoa hartuko da musika biratzat: euskararen eremu geografikotik kanpo, urte osoan, gutxienez 5 kontzertu jotzea 3 plazatan.
  • Honakoa joko da kontzertu berezitzat: euskal musika nazioartean zabaltzearren aparteko interesa izan dezakeen azoka, jaialdi edo gertakizun batean kontzertua ematea.
  Ondokoetarako ez da diru-laguntzarik emango, musika bira nahiz kontzertu berezia izan:
  • Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.
  • Kalean kontraturik gabe eta antzeko egoeretan egiten diren emanaldietarako.
 • Dantza:
  Dantza-biratzat hartuko da urte osoan 3 emanaldi egitea beste horrenbeste plazatan.
  Salbuespen modura, nazioarteko dantza-azoka profesional batean parte hartzea biratzat onartuko da.

Ez da diru-laguntzarik emango ondokoetarako:

 1. Izaera amateurra duten erakustaldi edo jaialdietarako.
 2. Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.
 3. Kalean kontraturik gabe eta antzeko egoeretan egiten diren emanaldietarako.
Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Pertsona fisikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Pertsona fisiko edo juridiko pribatua izatea eta errolda edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Zabaldu nahi den obraren edo lanaren komunikazio-hitza euskara denean, errolda edo egoitza soziala euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak ere aurkeztu ahal izango dira.
  • Zerga betebeharrak betetzen direla
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko
  • Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denerako alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, egingo den jarduerari dagokion epigrafean, arte plastiko eta ikusizkoak modalitatean salbu
 • Pertsona juridiko pribatuak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Pertsona fisiko edo juridiko pribatua izatea eta errolda edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Zabaldu nahi den obraren edo lanaren komunikazio-hitza euskara denean, errolda edo egoitza soziala euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak ere aurkeztu ahal izango dira.
  • Legez eratuta egotea
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denerako alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, egingo den jarduerari dagokion epigrafean, arte plastiko eta ikusizkoak modalitatean salbu.
Betekizunak eta merezimenduak
 • Ez da onartuko nagusiki kapital ekarpen publikoa duten entitate pribatuen, fundazioen, eta dagokion modalitateko sektorearen jarduerarekin lotura zuzenik ez duten elkarteen eskaerarik.
 • Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publikoek helburu berbererako emandakoekin, betiere gain-finantzaketarik gertatzen ez bada. Gain-finantzaketarik badago, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.
 • Baloraziorik altuenak lortzen dituzten eskabideetatik hasita esleituko dira diru-laguntzak, proportzionalki lortutako puntuazioaren arabera, harik eta horretarako diru-baliabideak amaitu arte.
 • Diru-laguntza adierazitako helburu zehatzerako erabiltzea, eta diruz lagundutako jarduera 2017. urtean burutzea.
 • Esleipen-ebazpena argitaratzen den egunetik aurrera, katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta argitaratzen diren gainerako material grafiko zein soinudunetan, Etxepare Institutuaren logoaren bitartez babesa jaso dutela adieraztea. Nolanahi ere, diru-laguntza diru-laguntza esleituz eman beharreko ebazpena eman aurretik gauzatutako egitasmoak betebehar hori betetzetik kanpo egongo dira.
 • Onuradunak, diruz lagundutako proiektuarekin lotutako materiala eta irudiak erabili ahal izateko baimena bermatzea EEIri, horrek informazioa hainbat euskarritan zabal dezan.
 • Arte plastiko eta ikusizkoen modalitatean, egoiliar proiektutzat honakoa hartuko da: gutxienez bi asteko iraupena izango duen prestakuntza artistikoa hobetzeko egonaldia. Egoiliar zentroak helburu horretarako prestatutako tokia izan beharko du.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.
Aurrekontuko zuzkidura
216.000 (euro)
Prestazio ekonomikoa

Aurrekontuzko hornidura osoaren xehatzea:

Arte plastikoak eta ikusizkoak      53.000 euro
Musika birak110.000 euro
Kontzertu bereziak20.000 euro
Dantza33.000 euro
Aurrekontuzko dotazio osoa  216.000 euro

Eskaeren ebaluazio irizpideak eta ebazpen proposamenak:

Eskatzaileen ibilbide profesionala%20 arte
Kide kopurua            3 puntu
Taldearen antzinatasuna3 puntu
Sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna6 puntu
Azken 3 urteetan atzerrian burututako ekitaldi kopurua8 puntu
Jarduera garatuko den espazioa/gertakizuna% 55 arte
Birako ikuskizun kopurua (arte plastikoetan izan ezik 15 puntu
Hiriak eta herrialdeak 10 puntu
Antzoki, areto ala espazioaren ezaugarriak, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala 20 puntu
Proiektuko autofinantziazio maila 10 puntu
Proiektuaren ezaugarriak eta Etxepareren helburuekin duen lerratze maila Hasta 25%
Jasotako sariak eta kritika espezializatuak, autore edo taldearen proiekzioa, euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena15 puntu
Euskeraren presentzia proiektuan (dantzan izan ezik)10 puntu

Balorazioan lor daitezkeen puntuen %50 lortzen ez duten proiektuak ez dute diru laguntza jasoko.

Diruz laguntza diren gastuak:

 • Dagokion jaialdi edo jardueran parte hartzekoak: joan-etorria, ikuskizuna jendaurreko egingo den tokiko muntaia-gastuak, eszenografia edo materialaren garraioa, ostatua eta dietak.
 • Artisten katxetak eta nominak ez dira diruz lagunduko.
 • Gastu amortizagarririk ez da onartuko.

Diru laguntzaren zenbatekoak:

1. Laguntzen zenbatekoak:

 • Ostatuetarako gehienezko gastuak, pertsonako eta eguneko: Espainian, hirurogeita hamabost (75) euro, eta dieta-kontzeptuko berrogeita bi (42)euro.
 • Espainiatik kanpora, ostaturako ehun eta hogei euro(120), eta dieta kontzeptuko hirurogeita hiru euro (63).
 • Hurrengo dietak onartuko dira: emanaldi egunetakoak, eta joan-etorrietako beste egun bat.
 • Arte-plastikoak eta ikuste erakusketen kasuan, soilik joan-etorrietako, eta muntaia eta inauguraziorako dietak onartuko dira. Astebeteko dietak onartu dira gehienez ere.
 • Automobila erabiliz gero, zero koma hogeita bost (0,25) euro km-ko gehi autopista eta parkinga.
 • Furgoneta erabiliz gero, zero koma hogeita hamabost (0,35) euro km-ko. Kilometro kopurua kalkulatzeko, diru-laguntza eskaera egin duen pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren errolda edo sozietate egoitza hartuko da abiapuntutzat.

2. Arte plastikoak eta ikusizkoak jardueren diru kopuruak:

Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete, baina jasotako diru-laguntza guztien batura ez da inoiz izango hamabi mila eta bostehun (12.500) euro baino handiagoa.

 1. Ez da inbertsio amortizagarririk onartuko.
 2. Joan-etorri bati dagozkion gastuez gain, egoiliar proiektu bakoitzeko eman daitekeen gehienezko zenbatekoa lau mila eta berrehun (4.200) eurokoa izango da eta hilabeteko gehienez ere 700 eurokoa.

3. Musika jardueren kasuan diru kopuruak:

Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete. Halere, musika talde bakoitzeko bira bakarra eta kontzertu berezi bakarra hartu ahal izango da kontuan, eta jasotako diru-laguntza guztien batura ez da inoiz izango ondoko kopuruak baino handiagoa:

 • Hamabi mila bostehun (12.500) euro taldeko.
 • Musika birako jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa honakoa izango da:
  • 1.200 km arteko tokietarako: bi mila eta bostehun (2.500) euro.
  • 5.000 km arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.
  • 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro.
 • Kontzertu berezi baterako jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa (materialen garraioa eta tokiko muntaia gastuak barne), honakoa izango da:
  • 1.200 km arteko tokietarako: bi mila (2.000) euro.
  • 1.200 eta 5.000 km arteko tokietarako: lau mila (4.000) euro.
  • 5.000 km-tik haragoko tokietarako: sei mila (6.000) euro

4. Dantza jardueren kasuan diru kopuruak:

Eskatzaile bakoitzak nazioarteko birako eskabide bakarra aurkez dezake.

Distantziaren arabera, honakoa izango da dantza bira bakoitzeko jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa:

 • 1.200 km arteko tokietarako: bi mila eta bostehun (2.500) euro.
 • 5.000 km arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.
 • 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro.

** Artikulu honetan ezarritako distantziak honelaxe kalkulatzen dira: emankizuna egiten deneko herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen egoitza edo establezimendura zuzenean dagoen distantzia. Bira bateko emanaldiak denboran jarraian egiten badira, emanaldi bat egiten den tokitik hurrengo emanaldiaren tokirainoko distantzia ere kontuan hartuko da. Distantzi hori neurtzeko, ondorengo, web orrialdea erabiliko da:http://www.distancefromto.net/

Ordainketa-modua:

Ebazpen honetan oinarrituz emandako diru-laguntzen ordainketa bi zatitan egingo da honako prozedurari jarraituz:

 • % 75 diru-laguntza onartzen den egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean. 
 • % 25 jarduera amaitu, justifikazioa egin  eta gehienez ere sei hilabeteko epean.
Deitzen duen erakundea
 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua
Ebazten duen erakundea
 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

  Bira edo proiektuko eskabide bat aurkeztuko da.

  Eskatzaile berak eskabide bat baino gehiago aurkeztuko badu, nahikoa izango da eskatzaileari buruzko administrazio-dokumentazioa behin aurkeztea.

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Berariazko izapideak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Diru-laguntza onartzea

  Ebazpena Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den egunetik kontatzen hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak berariaz uko egiten ez badio, diru-laguntza onartu egongo dela onartuko da

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Jasotako diru-laguntzak justifikazioa

  Ebazpen honetan ezarritako diru-laguntzen onuradunek 2017ko Abenduaren 31ra arteko epean aurkeztu beharko dituzte jarraian zerrendatzen diren agiriak. Salbuespenez, abenduan egindako jardueren kasuan, 2018ko urtarrilaren 31ra arte luzatu ahal izango da epea.

  Pertsona juridikoek justifikazioak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, Iparraldeko Euskal Herri Elkargoko pertsona juridikoek justifikazioak bide presentzialaz ere egin ahal izango dituzte

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gehienez hamar egun balioduneko epean, Eusko Jaurlaritzaren Iragarki Taula elektronikoan onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratuko da.
Epe hori igarota, Etxepare Institutuko zuzendariaren ebazpenez, onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da.
Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik kontatzen hasita, gehienez lau hilabeteko epean eman eta jakinaraziko dira modalitateetako ebazpenak.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Musika biren eta arte plastiko eta ikusizkoen modalitatean
Alberto Irazu
a-irazu@etxepare.eus
Teléfono: 943023402

Danza modalitatean
Alex Aginagalde
a-aginagaldelopez@etxepare.eus
Teléfono: 943-023406

Jendaurreko arreta: 

    Bulegoa: Etxepare Euskal Institutua, Andre Zigarrogileen plaza 1, 20012 Donostia - San Sebastián.

    Harrera ordutegia: 10:00-14:00 

Telefono bidezko arreta: 

    Ordutegia: 10:00-14:00

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea
1032102