Elkartek 2016. Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza programa.

[Elkartek 2016]

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

Argitaratze-data 2016/12/12
II. Eranskina. Diru-laguntzaren justifikazio kontua egiaztatzeko eta berrikusteko zerrenda Informazio gehiago
Berriari/oharrari buruzko informazioa:
II_Eranskina-Diru-laguntzaren_justifikazioko_kontua.docx
Argitaratze-data 2016/12/12
2016ko ordutegi kontrolerako fitxa Informazio gehiago
Berriari/oharrari buruzko informazioa:
2016ko_ordutegi_kontrolerako_fitxa.xlsx
Argitaratze-data 2016/12/12
JE eta JEE 2016 Informazio gehiago
Berriari/oharrari buruzko informazioa:
JE_JEE_2016.xlsx
Argitaratze-data 2016/01/13
Eskaerak aurkezteko epea Informazio gehiago

2016ko urtarrilaren 14ko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea eta 2016ko otsailaren 26an amaituko da, 12:00etan.

LABURPENA
Xedea

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko emandako itzuli beharrik gabeko laguntzak, Euskadiko 2020rako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean jasotako espezializazio-esparruetan.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Erakunde Onuradunak
Betekizunak eta merezimenduak
 • Dokumentazioa | Erakunde onuradunek ondoko baldintzak bete beharko dituzte: Informazio xehatua

  Eskaerarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da proiektu bakoitzeko:

  1. Proiektuaren eragile liderrak honako hauek aurkeztuko ditu:
   1. Eskabide-orria, eragile liderrak eta parte hartzen duten gainerako erakundeek sinatua.
   2. Proiektuaren memoria tekniko-ekonomikoa, paperean eta euskarri elektronikoan.
  2. Erakunde parte-hartzaile guztiek (eragile liderrak barne) honako hauek aurkeztuko dituzte:
   1. Proiektuan parte hartzeko inprimakia.
   2. Eragilearen jarduerari buruzko oinarrizko datuen deskribapen-memoria.
   3. Eskabidea egin behar duen pertsonaren ordezkaritza-ahalordearen kopia.

  Honako alderdi hauek egiazkoak direla egiaztatzen duen Erantzukizunpeko Adierazpena:

  • Beste instituzio publiko edo pribatuei proiektu berarentzat eskatutako eta/edo haiengandik jasotako laguntzen zerrenda.
  •  
  • Erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela, eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ere ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) Azken Xedapenen arteko seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.
  •  
  • Europar Batasunaren Batzordeak aurrez emandako erabaki baten ondorioz, merkatu erkidearekin bateraezin eta legez kanpokotzat jotako laguntza itzultzeko agindua bete gabe duen enpresa edo erakundea ez izatearen erantzukizunpeko adierazpena.

  Industria-potentzial handiko ikerketa-proiektuetarako laguntza-eskaeren kasuan, pizgarri-efektuari buruzko adierazpena aurkeztu beharko dute erakunde eskatzaileek, hala ezarrita baitago Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduko 6. artikuluan.


  1. Onuradunak diren Eragileek, beraiek burutu beharko dituzte araudi honetan ezarritako jarduera diruz lagungarriak, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean kokatu beharko dituzte laguntza jasotzen duten proiektuak.
  2.  
  3. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte erakunde onuradunek, gai horretan indarrean dagoen legeriak xedatutakoarekin bat etorriz.
  4.  
  5. Nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun nahikoa izan behar dute, eta ez dira desgaituta egongo diru-laguntza publikoak eskuratzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin edo beste ente publikoekin kontratuak izenpetzeko. Zenbait ikerketa-unitateren kasuan –alegia, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa-zentro, -institutu, -departamendu, -sekzio edo beste ikerketa-unitate batzuen kasuan, Osakidetzako ikerketa eta garapeneko unitateen kasuan, eta forma juridiko propioa ez duten eta zentro sanitario pribatuetan integratuta dauden ikerketa eta garapeneko unitate sanitarioen kasuan–, onuradun izango dira ikerketa-unitate horiek euren baitan hartzen dituzten erakundeak, baldin eta nortasun juridiko propioa badute.
  6.  
  7. Erakunde onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak eman eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzea.
  8. Krisialdian dauden enpresak, betiere Krisialdian dauden enpresen salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C 249).
Aurrekontuko zuzkidura
24.000.000,00 euro
Prestazio ekonomikoa

2016. urterako, 15.000.000 € eta, 2017. urterako, 9.000.000 €.

 

Diruz laguntzeko moduko proiektuak

1.- Lankidetzan egindako oinarrizko ikerketa-proiektuak:

Elkarlaneko ikerketa-proiektutzat hartuko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko (ZTBES) eragileek elkarlanean egindako funtsezko ikerketa-proiektuak, zenbait arlotan ezagutza handitze aldera egindakoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Euskadi 2020 Planaren eta Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren (RIS3) espezializazio-esparruen parte diren honako arlo hauetan:

 1. Energia
 2. Manufaktura aurreratua
 3. Biozientziak eta osasuna

2.- Industria Potentzial Handiko Ikerketa Proiektuak

Industria-potentzial handiko ikerketa-proiektutzat hartuko dira funtsezko ikerketa orientatuko proiektuak edo industria-ikerketakoak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen I+G-ko enpresa-unitateek, merkatua erakartzeko eta hara iristeko ahalmen handia dutenek, gidatuta egongo dira proiektuok, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2020 Planaren espezializazio-esparruekin bat egingo dute.

3.– Interes bereziko ekintza osagarriak

Interes bereziko ekintza osagarritzat hartuko dira eskaintza-eskaria bitartekaritza-organismoek eta hedapen-organismoek esklusiboki garatutako eskaintza eta eskari teknologiaren arteko bitartekaritza-proiektuak, tartean, hauek:

 • Prospekzio-lanak eta eskari goiztiarrari buruzko azterlanak egitea, hala nola funtsezko ikerketaren edo ikerketa industrialaren arloetako proiektuei loturiko zaintza teknologikoari buruzkoak.
 • Funtsezko ikerketaren edo ikerketa industrialaren arloetako I+G+b-ko proiektuak prestatzerakoan, lankidetza teknologikoa eta aholkularitza aldeztera bideratutako jarduerak.
 • Funtsezko ikerketaren edo ikerketa industrialaren arloetako proiektuei loturiko ezagutzaren transferentziarako eta baloraziorako I+G+B kudeatzeko jarduerak.
 • Funtsezko ikerketaren edo ikerketa industrialaren arloetako proiektuei loturiko I+G+B nazioartekotzeko jardueretan parte-hartzea sustatzea.
 • Ekintza osagarriek bat etorri beharko dute Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2020 Euskadi Planaren espezializazio-esparruekin.

 

Deitzen duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak > Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburua
Ebazten duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak > Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

  2016ko urtarrilaren 14ko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea eta 2016ko otsailaren 26an amaituko da, 12:00etan.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea),

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

 

SPRI

Tfno.: 94 403 70 43

e-mail: mgarcia@spri.eus

 

Tfno: 94 403 70 30

e-mail: mhernandez@spri.eus

 

 

GOBIERNO VASCO 

Tfno: 945 01 82 24

e-mail: a-gandarias@euskadi.eus

 

Tfno: 945 01 65 70

e-mail: ja-martinez@euskadi.eus

Kodea
1027102