Euskadiko Kooperatiben Erregistro

Deskribapena


OHAR GARRANTZITSUA: 2023ko abenduaren 31n amaitu zen estatutu sozialak Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Lege berrira egokitzeko ezarritako epea. Epe hori igarota, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan ez da sozietate kooperatiboaren agiririk inskribatuko estatutu sozialen egokitzapena inskribatu arte, aipatutako legearen bigarren xedapen iragankorrean jasotako salbuespenak izan ezik.

Euskadiko Kooperatiben Erregistroa herritarrentzako eta bertara sartu nahi duten erakundeentzako doako zerbitzu publikoa da.

Ekainaren 13ko 84/2023 Dekretuaren bidez onetsi zen Antolaketa eta Funtzionamendurako Erregelamendua.

Honako hauek dira Erregistroaren eginkizunak:

 • Indarreko araudiaren arabera Erregistrora sartu behar duten egintzak kalifikatzea, inskribatzea eta ziurtatzea. Egintza horien artean daude honako hauek: lehengo, bigarren edo beste maila bateko kooperatibak eta Erregelamenduaren 2. artikuluan aipatzen diren erakunde edo entitateak.
 • Nahitaezko liburuak prestatzea eta legeztatzea.
 •  a) atalean aipatzen diren kooperatiben urteko kontuen gordailua eta erabakien ziurtagiriak jasotzea, aurkeztu diren dokumentuak legean eskatzen direnak diren, batzar nagusian behar bezala onartu diren eta nahitaezko sinadurak dauzkaten kalifikatzeko.
 • Erakunde kooperatiboen izenari buruzko ziurtagiriak egitea.
 • Bere eskumeneko gaien inguruko kontsultak ebaztea.
 • Kooperatiba berrietako sustatzaileei eta jada eratutako kooperatibetako administrariei eta aholkulariei aholku ematea, kalifikatzeko, inskribatzeko, jasotzeko edo gordetzeko aurkezten diren dokumentuen gaineko zalantzei, urritasunei edo bestelako hutsegiteei dagokienez.
 • Euskadiko Kooperatiben Legeak, Erregelamenduak edo berori garatzeko arauek esleitzen dioten bestelako edozein eginkizun.

Erregistroa organo bateratua da, eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Lan Sailaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzara atxikita dago. Horri kalterik egin gabe, Laneko Lurralde Ordezkaritzetan daude deszentralizatuta erakunde kooperatiboen kontu-liburuak eta -gordailuak legeztatzeko eta prestatzeko eginkizunak, kooperatibaren helbide sozialaren arabera.

Publizitate material eta formalaren, legezkotasunaren, legitimazioaren, lehentasunaren eta segidako traktuaren printzipioek zehazten dute Erregistroaren eraginkortasuna.

Erregistroan inskribatzea derrigorrezkoa da Euskadiko Kooperatiben Legeak edo Erregistroaren Erregelamenduak berak hala xedatzen duenean.

Kooperatibak eratzeko, fusionatzeko, zatitzeko, desegiteko eta berraktibatzeko egintzen inskripzioa eratzailea izango da, bai eta sozietate bat kooperatiba bihurtzeko eraldaketa ere. Gainerakoetan, inskripzioa deklaratze-akzioa izango da.

 

 

Aplikatu beharreko araudia


Araudi autonomikoa BOPV Nº 03268/2023

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Sozietateko organoen izendapenak eta kargu-uzteak inskribatzea: 0008901
 • Bat-egiteko proiektua: 0008901
 • Administratzaileen dimisioa: 0008901
 • Estatutu sozialen aldez aurreko kalifikazioa: 0008901
 • Domeinua/web-orria inskribatzea: 0008901
 • Izen berdinik ezaren ziurtagiria : 0008902
 • Urteko kontuen gordailuak: 0008906
 • Legeztatzea eta liburuak gaitzea: 0008905
 • Erregistroko inskripzioen publizitate formala: 0008901
 • Urteko kontuen publizitate formala: 0008909
 • Besteak: 0008901

Komunikazioa


Para la inscripción de nombramientos y/o ceses de los órganos sociales descritos anteriormente, debe constar realizado previamente, en la correspondiente Delegación territorial, el depósito de cuentas de los tres últimos ejercicios sociales.

La certificación en todos los casos deberá contener:

 • Fecha y lugar de la reunión.
 • Convocatoria. Fecha y modo en que se haya efectuado, salvo que se trate de Asamblea Universal, y el orden del día de la misma.
 • Número de personas socias concurrentes, indicando cuántos lo hacen personalmente y cuántos por representación.
 • Si se celebra la Asamblea en primera o segunda convocatoria (o, en su caso, tercera).
 • El contenido de los acuerdos adoptados.
 • El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubieran adoptado cada uno de los acuerdos.
 • Fecha y sistema de aprobación del acta.
 • Fecha de expedición de la certificación.
 • Asistencia de Letrado Asesor, o su no obligatoriedad
 • Firma electrónica cualificada o avanzada

Kontseilu Errektoreko idazkariak sinatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, lehendakariaren oniritziarekin, sinadura elektroniko aurreratuaren edo kualifikatuaren bidez.

Aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, administratzaile solidarioetako batek sinatuta gutxienez, sinadura elektroniko aurreratu edo kualifikatuaren bidez.

Aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, administratzaile bakarrak sinatuta, sinadura elektroniko aurreratuaren edo kualifikatuaren bidez.

Aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, administratzaile mankomunatuek sinatuta, sinadura elektroniko aurreratuaren edo kualifikatuaren bidez.

Aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, Zaintza Batzordeko idazkariak sinatuta eta Kontseilu Errektoreko lehendakariaren oniritziarekin, sinadura elektroniko aurreratu edo kualifikatuaren bidez. Bestela, Kontseilu Errektoreko idazkariak egin ahal izango du, lehendakariaren oniritziarekin.

Aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, Errekurtsoen Batzordeko idazkariak sinatuta, Kontseilu Errektoreko presidentearen oniritziarekin, sinadura elektroniko aurreratu edo kualifikatuaren bidez. Bestela, Kontseilu Errektoreko idazkariak egin ahal izango du, Kontseilu Errektoreko lehendakariaren oniritziarekin.

Gizarte Kontseiluko idazkariak sinatutako aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, Kontseilu Errektoreko presidentearen oniritziarekin, sinadura elektroniko aurreratuaren edo kualifikatuaren bidez. Bestela, Kontseilu Errektoreko idazkariak egin ahal izango du, lehendakariaren oniritziarekin.

Bat-egiteko proiektuaren inskripzioa


Bat-egitean parte hartzen duten sozietateetako administratzaile guztiek sinatu behar dute bat-egite proiektua, sinadura elektroniko aurreratuarekin edo kualifikatuarekin.

Proiektuak alderdi hauek jaso beharko ditu gutxienez:

 • Parte hartzen duten kooperatiben izena, mota eta helbidea, eta bakoitzaren erregistroko identifikazio-datuak.
 • Azkentzen den kooperatibako bazkideei kooperatiba xurgatzailearen kapitalerako ekarpen gisa aitortzen zaien zenbatekoa finkatzeko sistema.
 • Azkendutako kooperatibako bazkideei kooperatiba xurgatzailean aitortzen zaizkien eskubideak eta betebeharrak.
 • Zein egunetatik aurrera joko den azkendutako kooperatibaren eragiketak, kontabilitate-ondorioetarako, kooperatiba xurgatzailearen kontura egindakotzat.
 • Azkendutako kooperatibako bazkideei kooperatiba xurgatzailean aitortzen zaizkien eskubideak eta betebeharrak.
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.

Administratzaileen dimisioa inskribatzea


Batzar Nagusiaren edo, hala badagokio, administrazio-organoaren aktaren ziurtagiria, sinadura elektroniko aurreratu edo kualifikatuaren bidez sinatua.

Ziurtagiriak honako hauek jaso beharko ditu:

 • Bileraren eguna eta lekua.Deialdia.
 • Batzarra egin den eguna eta modua, non eta ez den Batzar Unibertsala, eta batzarraren gai-zerrenda.
 • Bertaratutako bazkideen kopurua, zenbat diren pertsonalki eta zenbat ordezkari bakoitzeko.
 • Batzarra lehenengo edo bigarren deialdian egiten bada (edo, hala badagokio, hirugarren deialdian).
 • Hartutako erabakien edukia.Bozketen emaitza, erabaki bakoitza zein gehiengorekin hartu den adierazita.
 • Akta onartzeko data eta sistema.Ziurtagiriaren emate-data.
 • Letradu aholkulariaren laguntza, edo nahitaezkoa ez izatea.
 • Sinadura elektroniko kualifikatua edo aurreratua
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.

Estatutu sozialen kalifikazioa inskribatzea


Batzar eratzailearen aktaren ale bat aurkeztu beharko da, aldez aurretik kalifikatu nahi diren estatutu sozialen proiektua jasotzen duena, sustatzaile guztien sinadura elektroniko aurreratuarekin edo kualifikatuarekin. Espediente bat ireki eta ebazpen batekin amaitzen da, baina ez da erregistroan inskribatu behar.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.

Domeinua/web-orria inskribatzea


Administratzaileek sinatutako aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, sinadura elektroniko aurreratuaren edo kualifikatuaren bidez.

Ziurtagiriak honako hauek jaso beharko ditu:

 • Bileraren eguna eta lekua.
 • Deialdia. Batzarra egin den eguna eta modua, non eta ez den Batzar Unibertsala, eta batzarraren gai-zerrenda.
 • Bertaratutako bazkideen kopurua, zenbat diren pertsonalki eta zenbat ordezkari bakoitzeko.
 • Batzarra lehenengo edo bigarren deialdian egiten bada (edo, hala badagokio, hirugarren deialdian).
 • Hartutako erabakien edukia.Bozketen emaitza, erabaki bakoitza zein gehiengorekin hartu den adierazita.
 • Akta onartzeko data eta sistema.
 • Ziurtagiriaren emate-data.
 • Legelari aholkulariaren laguntza, edo derrigorrezkoa ez izatea.
 • Sinadura elektroniko kualifikatua edo aurreratua.
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.

Izen berdinik ezaren ziurtagiria eskabidea


Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren eginkizunen artean dago erakunde kooperatiboei izen berdinik ezaren ziurtagiria ematea.

Izen berdinik ezaren ziurtagiria hiru izenetarako eska daiteke gehienez; bada, interesdunek Erregistroan egin behar dute eskaera, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearekin bat eginez.

Kooperatiben izenek identifikazio-zati bat eta kooperatiba-izaera adieraziko duen beste zati bat edukiko dituzte. Hala: «Sozietate Kooperatiboa» edo «S. Koop.» laburdura, eta, kooperatiba txikien kasuan, «Sozietate Kooperatibo Txikia» edo «S. Koop. Txikia» laburdura.

Erregistroak izena kalifikatuko du, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamendurako Erregelamenduaren 93. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta baliodun 10 eguneko epean egingo du ziurtagiria.

Hainbat izen eskatzen badira, eskaeran agertzen den lehentasun-ordenaren arabera ebatziko dira horiek, eta ezezko ziurtagiria jasotzen duen lehenengoa erreserbatuko da.

Estatutuak eratzeko edo aldatzeko eskritura matrizean jaso beharko da izen berdinik ezaren ziurtagiria, jatorrizkoa, indarrekoa eta kudeatzaileen, sustatzaileen edo kooperatibaren beraren izenean egindakoa.

Izen objektiboak sozietatearen xedea aipatu ahalko du, edo fantasiazkoa izan ahalko da. Sozietatearen xedea aipatzen badu, aldatu egin beharko da xede hori aldatzen duenean. Inola ere ezingo du aipatu xedeak biltzen ez duen jarduerarik. Ezingo dira erabili aurretiko kooperatiba baten erantzukizun motari buruzko terminoak eta siglak.

Ezezko ziurtagiriak sei hilabeteko indarraldia izango du, Erregistroak ematen duenetik zenbatzen hasita. Ziurtagiria iraungitzen denean, interesdunak beste bat eskatu ahalko du, izen berberarekin.

Izenaren aldi baterako erreserba: hamazortzi hilabete, ziurtagiria ematen denetik zenbatzen hasita. Kooperatiba edo estatutuen aldaketa inskribatu gabe igarotzen bada epe hori, erregistratutako izena iraungiko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Urteko kontuen gordailua


1.- Las personas administradoras presentarán para su depósito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, en el plazo de un mes desde su aprobación, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión y el de las personas auditoras de cuentas.

Las cuentas anuales de la cooperativa comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y, en su caso, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información financiero que le resulta de aplicación (Artículo 75 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi.

Es la asamblea general ordinaria, que se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social, la que tiene por objeto principal el examen de la gestión social, y la aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Artículo 34 en relación con el artículo 35.2, ambos de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi).

2.- Para ello, junto a la correspondiente solicitud, se presentarán los siguientes documentos:

 

1.– Certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado por la asamblea general de la entidad cooperativa, garantizada con las correspondientes firmas electrónicas. Dicha certificación deberá cumplir los requisitos exigidos por el artículo 33.4 y 6 del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de cooperativas de Euskadi, aprobado por Decreto 84/2023, de 13 de junio (BOPV de 7 de julio de 2023). Identificará debidamente las cuentas anuales presentadas, con referencia expresa a los siguientes extremos:

a)      Ejercicio al que corresponden.

b)      Activo total según el balance.

c)      Resultado del ejercicio y la aplicación de excedentes o imputación de pérdidas, aprobada por la asamblea general.

d)      Si existe o no obligación de auditar las cuentas anuales de acuerdo con la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

e)    La certificación expresará igualmente que las cuentas anuales y, en su caso, la documentación exigida por el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, que les acompañe, están firmadas electrónica o manualmente por todos los miembros del órgano de administración, identificando a cada uno de los firmantes, indicando su nombre, dos apellidos y número de identificación fiscal. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará esta circunstancia en la certificación, con expresa indicación de la causa.

f)       En caso de que las cuentas anuales presentadas a depósito se encuentren auditadas, la certificación deberá incluir asimismo manifestación expresa de que estas se corresponden con las auditadas.

 

2.–  Las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y, en su caso, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) y, en su caso, el informe de gestión, conforme a lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3.– El informe de auditoría de las cuentas anuales, cuando sea preceptivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y, en su caso, 121.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.

Liburuak eta aktak gaitzea eta legeztatzea


Los libros que legalmente o por exigencia estatutaria han de llevar las cooperativas o asociaciones cooperativas deberán ser habilitados (con anterioridad a su utilización) o legalizados (con posterioridad a la realización en ellos de asientos y anotaciones el Registro).


LEGALIZACIÓN DE LIBROS.

1.– Las entidades cooperativas, de forma electrónica:


a) deberán presentar en el Registro los libros de inventarios y balances y libro diario, así como cualesquiera otros que vengan exigidos por otras disposiciones legales (artículo 74.1 d) y e) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre) antes de que transcurran los cuatro primeros meses desde la fecha del cierre del ejercicio económico para que puedan ser legalizados en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del correspondiente ejercicio económico.  
b) Esta obligación se extenderá al libro registro de personas socias, libro registro de aportaciones al capital social, libro de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de la comisión de vigilancia, del comité de recursos y de las juntas preparatorias (artículo 74.1 a), b) y c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre) en los que la entidad cooperativa opte por su legalización.
c) Las entidades cooperativas podrán remitir al Registro una copia certificada de las correspondientes actas en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones, para su legalización.Los libros o las copias certificadas de las actas podrán ser presentados para su legalización en ficheros encriptados, en cuyo caso la entidad cooperativa deberá conservar la clave que permita su desencriptación.

2.– En la solicitud de legalización de libros se harán constar los siguientes datos:


a) Identificación de la persona solicitante.
b) Denominación de la entidad cooperativa.
c) Clase de libro o libros que se presentan y fecha de apertura y fecha de cierre del ejercicio económico al que corresponden.
d) En su caso, que la solicitud de legalización se fundamenta en los supuestos descritos en el artículo 80.4 (cambio del sistema de habilitación al de legalización).
e) Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En la solicitud de legalización de copias certificadas de las actas, además de los datos enumerados en las letras a), b) y e) del anterior punto, deberán consignarse las fechas de las reuniones y las de aprobación de las actas.


A la solicitud se acompañará en ficheros separados y debidamente identificados, el libro o libros correspondientes, o copia certificada de las actas de que se trate. Los ficheros podrán estar encriptados; en cuyo caso, la entidad cooperativa deberá conservar la clave que permita su desencriptación.


LEGALIZACIÓN DE ACTAS.


1.- En tanto no estén legalizados los libros de actas de la asamblea general, del consejo rector y en su caso, de la comisión de vigilancia, del comité de recursos y de las juntas preparatorias, habrá de remitirse al Registro una copia certificada de las correspondientes actas en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones, para su legalización (Artículo 74.3, último párrafo de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre).


2.- En la solicitud de legalización de actas se harán constar los siguientes datos:


a) Identificación de la persona solicitante.
b) Denominación de la entidad cooperativa.
c) Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) La fecha de la reunión y de la aprobación del acta correspondiente.


A la solicitud se acompañará en fichero separado y debidamente identificado copia certificada de las actas de que se trate. 


Los ficheros podrán estar encriptados; en cuyo caso, la entidad cooperativa deberá conservar la clave que permita su desencriptación.


HABILITACIÓN DE LIBROS.

1.- Las entidades cooperativas podrán solicitar al Registro la habilitación el libro Registro de personas socias, libro registro de aportaciones al capital social y libro de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de la comisión de vigilancia, del comité de recursos y de las juntas preparatorias (artículo 74.1 a), b) y c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre), después de haber quedado inscrito en el Registro el título correspondiente de constitución.Podrán habilitarse nuevos libros de su misma clase cuando se certifique el cierre del anterior por su íntegra utilización, extravío o destrucción, o se denuncie la sustracción del mismo.

Igualmente se podrán cerrar libros antes de su íntegra utilización cuando se acuerde cambiar del sistema de habilitación al de legalización, por medio de diligencia extendida por la persona encargada de su llevanza en la última hoja en la que consten anotaciones.


2.- En la solicitud de habilitación, que deberá ser efectuada de forma electrónica se harán constar los siguientes datos:


a) Identificación de la persona solicitante.
b) Denominación de la entidad cooperativa y, en su caso, datos de identificación registral de la misma.
c) Relación de libros que se presentan, indicando el número de hojas que integran cada libro.
d) Causa justificativa para la habilitación de un nuevo libro: extravío o destrucción.
e) Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En el plazo máximo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se presente la correspondiente solicitud de habilitación, las entidades cooperativas deberán remitir al Registro los libros en formato papel acompañados de una copia del recibo acreditativo de la presentación de la solicitud de habilitación.

Los libros deberán estar formados por hojas móviles, en blanco y numeradas sus hojas correlativamente. No obstante, se deberá reservar la primera hoja sin numerar para insertar la correspondiente diligencia de habilitación.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ziurtagiria eta ohar soilak


Publizitatea honela egiten da eraginkorra:

 1. Erregistro-idazpenek aipatzen dituzten liburuen eta artxiboko dokumentuen adierazpenaren bidez;
 2. Erregistroak egindako ziurtagiriaren bidez;
 3. informazio-ohar soil baten bidez;
 4. Erregistroan gordetako idazpenen eta dokumentuen fotokopiaren bidez.

Ziurtagiria da Erregistroko idazpenen edukia edo bertan artxibatutako edo gordetako dokumentuen edukia modu frogagarrian egiaztatzeko bide bakarra. Ziurtagiriak eskatzean, argi eta garbi adierazi behar dira egitateak, arrazoiak eta eskaera bera, eta hamabost eguneko epean egingo dira, eskaera Erregistrora sartzen denetik zenbatzen hasita. Dagoeneko inskribatuta dauden tituluei edo egintzei buruzko ziurtagiriak bakarrik egin ahalko dira. Inskribatzeko baldin badaude, dagokion informazioa eman ahalko zaie interesdunei, izapidearen egoera barne hartuta. Idazpen laburren ziurtagirian, artxiboan jasota dauden datuak agertuko dira, berak bakarrik Erregistroko edukia egiaztatzeko moduan. Ziurtagiria literala denean, fotokopiak edo bestelako kopia-bitartekoak erabiliko ahalko dira.

Publizitatea eraginkorra izango da, baita ere, informazio-ohar soil baten edo Erregistroan gordetako idazpenen eta dokumentuen fotokopiaren bidez. Orri-kopurua eta egite-data jasoko da horietan, eta behar bezala zigilatuta egongo dira.

Erregistroan inskribatuta ez dauden egintzen edo tituluen informazioa eraginkorra egingo da, datu pertsonalak babesteko arau erregulatzaileetan eta administrazio-prozeduraren arau erregulatzaileetan xedatzen dena betetzen bada, prozeduran interesa duten hirugarrenei dagokienez.

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Urteko kontuen publizitatea


 

Urteko kontuen publizitatea jarraian zerrendatzen diren bitartekoen bidez egingo da, alegatutako interesa egiaztatzen duen eta oinarritutako egitate eta arrazoien deskribapen argia egiten duen eskaera aurkeztu ondoren:

1. ziurtagiri bidez;

2. informazio-ohar soil bidez;

3. Erregistroan gordailututako idazpenen eta dokumentuen fotokopia edo erreprodukzio elektronikorako bestelako bitarteko baten bidez.

Ziurtagiria da Erregistroko idazpenen eta bertan gordailututako dokumentuen edukia modu frogagarrian egiaztatzeko bide bakarra. Erregistroak gordailututako urteko kontuei buruzko ziurtagiriak soilik egin ditzake. Gordailutzeke baleude, interesdunei hala eskatuz gero dagokion informazioa eman ahal izango zaie, izapidetze-egoerari buruzkoa barne. Ziurtagiria hitzez-hitzezkoa bada, fotokopien edo erreprodukzio elektronikorako bestelako bitarteko baten bidez egin daiteke. Ziurtagiriak hamar egun balioduneko epean emango dira eskaera Erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita, eskaeraren konplexutasunak epe luzeago bat eskatzen duen kasuetan salbu; edonola ere, epe hori gehienez hogei egun balioduneko izango da.

Gordailututako urteko kontuen publizitatea informazio-ohar soil bidez edo Erregistroan gordailututako idazpenen eta dokumentuen fotokopia edo erreprodukzio elektronikorako bestelako bitarteko baten bidez ere egin daiteke. Paperezko euskarrian eginez gero, behar bezala zigilatuko da eta orri-kopurua eta data adieraziko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Besteak


Se tramitarán por este expediente los actos objeto de inscripción que no tengan asignado expediente propio.

Documentación adjunta

• Deberá adjuntarse el documento que contenga el acto que se pretende inscribir.

• Dicho documento se ajustará a los requisitos, formales y de fondo, que regule el mismo.

• Deberá estar firmado electrónicamente por quien se halle habilitado para acreditarlo.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak nola digitalizatu).
 3. Sartu tramitazio elektronikoko aplikazio honetan.