Kulturaren sustapenerako eta banaketarako dirulaguntzak: literatura (2023)

Deskribapena


Xedea

Literaturaren sektoreko sortzaileek (idazketa, ilustrazioa, itzulpena) eta argitaletxeak diren pertsonek edo entitateek 2023ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31ra bitartean Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo liburu eta literaturaren arloko azoka eta ekitaldi profesionaletan parte hartzeko egiten dituzten gastuak finantzatzeko dira.

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

Aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

 • Ekitaldian edo azokan izena ematea
 • Bidaiak eta garraioak
 • Ostatua eta dietak

Dirulaguntzak ezin izango dituzte eskuratu elkarte edo fundazioaren forma juridikoa duten erakunde eskatzaileek.

Aurrekontuko zuzkidura

30.000

Prestazio ekonomikoa

Eskatzaile bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ezingo da 5.000 eurotik gorakoa izan argitaletxeen kasuan, eta 3.000 eurotik gorakoa sortzaileen kasuan, ezta ere, edozein kasutan, aurkeztutako planaren aurrekontuaren% 75etik gorakoa ere.

Diruz lagun daitezkeen gastuak kalkulatzeko, honako muga hauek ezartzen dira:

 • Espainian, ostatuetarako eta dietetarako gehieneko gastuak, pertsonako eta eguneko: 70 euro ostaturako eta 40 euro dietetarako.
 • Espainiatik kanpoan, ostatuetarako eta dietetarako gehieneko gastuak, pertsonako eta eguneko: 120 euro ostaturako eta 60 euro dietetarako.

Ordainketa-modua:

Emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

 • Dirulaguntzaren % 50 dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 15 eguneko epea igaro ondoren ordainduko da.
 • Gainerako % 50a, betiere 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, diruz lagundutako jarduera egin dela egiaztatu ondoren eta behar bezala justifikatu ondoren, diruz lagundutako jarduera osoa.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Pertsona juridiko pribatuak

Betekizunak

 • Bi baldintza hauetakoren bat betetzea:

 • Bizilekua edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.
 • Eskabidea aurkezten duten unean, alta emanda egon beharko dute beren jarduerari dagokion ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigraferen batean (I. eranskinean zerrendatuta daude epigrafe horiek). Pertsona juridikoen kasuan, sozietatearen edo estatutuen arabera, aurkezten diren laguntza-modalitatearen arabera dagozkien jarduerak garatu beharko dituzte.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
 • Ezin izango dute dirulaguntzarik jaso pertsona edo erakunde eskatzaileak laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik badu, edo horretarako legezko debekuren bat badu, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera.
 • Ezin izango dute dirulaguntzarik jaso Euskal Autonomia Erkidegoko 2023rako Aurrekontu Orokorren arabera helburu bererako izendun dirulaguntzak esleituta dituztenak.
 • Ezin izango dute dirulaguntzarik jaso dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako gainerako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko laguntza edo dirulaguntza batzuk eman badizkiote eta horiek itzultzeko edo zigorren bat ezartzeko prozeduraren bat izapidetzen ari bada, prozedura bukatu arte ezingo da dirulaguntza onartu, eta hala badagokio, ordaindu. Era berean, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, itzulketa-prozedura bat amaitzean ebazpen bat eman bada.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura Sailburuordetza > Kultura Sustatzeko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika > Kultura Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Marta Merino
945-016937
marta-merino@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1111110

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Pertsona edo erakunde eskatzaileek eskabide bakarra aurkeztu ahal izango dute, eta, beraz, sustapen- eta banaketa-plan osoa sartu beharko dute.

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Ebazpena emana

Justifikazioa


Diruz lagundutako jarduera amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, eta betiere 2023ko azaroaren 30a baino lehen aurkeztu beharko da.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.
 1. Sartu online inprimaki honetara eta bete (ez da beharrezkoa identifikazio elektronikorako bitartekorik izatea).
 2. Inprimatu bete duzun eskabidea, eta eskuz sinatu.
 3. Aurkeztu eskabidea prozeduran ezarritako epean eta lekuetan.

Beste tramite batzuk