Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak 2023

[CONCM 2023]

Deskribapena


Xedea

Langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko laguntzea, zeinen helburua baita, hain zuzen ere, besteren konturako langileak edo kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak ordezkatzea, egoera hauetakoren batean daudenak: eszedentzian edo lanaldi-murrizketa hartuta, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo oso osasun egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko.

Aurrekontuko zuzkidura

2.200.000 euros

Prestazio ekonomikoa

 • Besteren konturako langileak kontratatzen direnean edo Kooperatiba-sozietateek iraupen mugatuko kontratuak egiten badizkiete langile-bazkideei edo lan-bazkideei kasuan, aurrekoen antzekotzat jotzen direnean, kontingentzia arruntengatik enpresak Gizarte Segurantzari egiten dion kotizazioaren % 100erainoko diru-laguntzak emango dira, kontzeptu horrengatik Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak diruz laguntzen ez duen aldearen pareko zenbatekoan.
 • Kooperatiba-sozietateek iraupen zehatzeko kontratuak egiten badizkiete bazkide langileei edo lan-bazkideei, eta sozietatearen Estatutuek erabaki badute beren bazkide langileak edo lan-bazkideak langile autonomoen parekoak izatea, Gizarte Segurantzari dagokionez, kontingentzia arruntengatik (aldi baterako ezintasuna izan ezik) gutxieneko kotizazioaren gainean kotizazio mota aplikatzearen ondorioz sortzen den kuotaren pareko zenbatekoaren araberako diru-laguntza emango da.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntzaren %100 baiezko ebazpenarekin batera.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Pertsona juridiko pribatuak

Betekizunak

 • Enpresa edo Kooperativa eskatzailea egokirik osatuta izan behar da

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak egunean edukitzea.

 • Ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan ez edukitzea, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera (2023ko otsailaren 17ko EHAA)

 • Zigor-zehapena edo administrazio-zehapena ezarrita edukitzea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauek barne: Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoak) edo martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak) ezarritakoaren arabera edo Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez

 • Ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan ez edukitzea, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera (2023ko otsailaren 17ko EHAA).

 • Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, otsailaren 18ko 4/2005 Legean (emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan) No estar incursa en causa legalmente establecida

 • Ez izatea Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeretako batean ere, dirulaguntzen onuradun izateari dagokionez

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Informazio orokorra 945 160 601

Kodea

1008909

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Epea kontratuaren amaieratik edo eskatutako sei hileko epea amaitzen den datatik hiru hilabetean egingo da eskaera

Diru-laguntza eskatzeko, honako hauek egin behar dituzu:

 • ziurtagiri elektronikoa izan
 • dokumentazioa bete, PDF formatuan (edo onartutako beste batean), eskaneatu eta ordenagailuan gorde
 • inprimakiak dauden kasuetan: horiek bete eta ordenagailuan gorde
 • Zerbitzu elektronikora sartu. Bertan 4 pausu jarraitu beharko dira:
  • eskabidea bete
  • dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
  • eskabidea sinatu
  • bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak
 • Era berean, elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu ahal izango da.
 • Eskaeraren ondorengo izapideak Euskal Autonomia erkidegoko egoitza elektronikoko "nire karpeta" atalaren bidez egingo dira.
 • Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetuko da, egoitza elektronikoan ere eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez.

Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.

Oharra: Zure eskubidea da ez aurkeztea eskatzen den dokumentazioa, baldin eta Administrazioak dagoeneko bere esku badauka edota ez bada eskatzen prozedurari aplika dakizkiokeen arauetan (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53. artikulua). Eskubide hau erabil ahal izateko, eskaerako "emandako dokumentazioa" atalean, emandako dokumentuen informazioa beteko du.

Abisua: Espedientearen segimendua Nire karpetaen egin dezakezu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskagiria aurkeztu eta hurrengo 6 hilabete barruan.

164/2019 Dekretuaren 59.4 artikuluak administrazio-isiltasunari zentzu positiboa ematen dion arren, otsailaren 11ko 1/2021 Legeak,Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51. artikuluan 9. zenbaki berri bat sartu du. Bertan ezartzen denez, diru-laguntzak emateko prozedura guztietarako, oro har, ezetsitzat joko dira horretarako ezarritako gehieneko epean berariazko ebazpena jakinarazi ez zaien eskabideak.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk