Zerga Administrazioko Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Zerga Administrazioko Zuzendaritzak, 8. artikuluan adierazitako eskudantziez gain, honako hauek izango ditu:

 1. Ordenamendu juridikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eta Instituzionalari zerga-administrazioaren arloan ematen dizkion eskumen guztiak, tasa eta kontribuzio berezien kudeaketarekin lotutako administrazio-egintzen gainekoak izan ezik, baldin eta horien zerga-egitatea ez bada Ekonomia eta Ogasun Sailaren eskumenekoa, diru-bilketa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa kanpo utzita. Atal honetan xedatutakoak ez du ezertan eragozten organismo autonomoek beren eskubide ekonomiko propioak administratu, kudeatu eta eraginkor egiteko duten eskumena, indarrean dauden xedapenek adierazten duten moduan.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko zuzenbide publikoko erregimenean zerbitzuak emateagatik ezartzen diren zergaz besteko ondare-prestazio publikoei buruzko nahitaezko txostena egitea, prestazio horiek tasa eta prezio publikoekin mugatzeko.
 3. Zergadun edo ordezko gisa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion zerga-betebehar guztiak betetzea, Administrazioko organo guztien laguntza bilduta, sailak berak, orokorrean eta kasu bakoitzerako, ezarritako baldintzen arabera.
 4. Zergadun edo ordezko gisa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako entitateei dagozkien zerga-betebeharrak betetzen direla kontrolatzea eta betebehar horiei buruzko aholkuak ematea.
 5. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nahiz haren organismo autonomoen organoek emandako zerga-egintza guztien ofiziozko berrikusketei buruzko espedienteak izapidetzea.
 6. Zerga Koordinazioko Organoari laguntza teknikoa eta administratiboa ematea.
 7. Zerga-arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskalari buruzko ikerketa, azterlan eta txostenak egitea, ordenamendu juridikoak xedatutakoaren arabera.
 8. Zerga-araudiak zerga-bilketan duen eraginari buruzko azterketak eta ikerlanak egitea, baita Euskal Autonomia Erkidegoan bildutako zerga-baliabideei buruzkoak ere.
 9. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari izatea edozein ente publikoren aurrean, bien artean zerga-harremanak badaude eta Administrazioa, zergadun edo ordezko gisa, harreman horietako partaide bada.
 10. Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoari laguntza eta babes tekniko-administratiboa ematea, esleituta dituen egitekoak bete ditzan, Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzarekin koordinatuta.
 11. Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeari laguntza eta babes tekniko-administratiboa ematea, esleituta dituen egitekoak bete ditzan.
 12. Foru-aldundiek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zerga-informazioa trukatzeko adosten dituzten tresnen kudeaketa-organoetan parte hartzea, bai eta organo horietan erabakitzen den informazio-trukea kudeatzea ere.

8. artikulua.- Ekonomia eta Ogasun Saileko zuzendaritzak.

Orokorrean, egiteko hauek izango dituzte Ekonomia eta Ogasun Saileko zuzendariek:

 1. Sailburuaren eta sailburuordeen ebazpenak betearaztea eta eskuordetzen zaizkien eskudantziak baliatzea.
 2. Saila ordezkatzea, sailburuak eskuordetuta.
 3. Zuzendaritzaren jarduera guztiak programatu, bultzatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.
 4. Zuzendaritza barruko zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea organo eskudunek ezarritako arauak aintzat harturik, eta, batez ere, espediente-erregistroak eta -artxiboak antolatzea, Zerbitzu Zuzendaritzari dagozkion eskudantziak ezertan eragotzi gabe.
 5. Errekurtsoak ebaztea, indarrean dagoen araudian aurreikusten diren kasuetan.
 6. Dagokien eskumen-eremu materialean emandako egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-espedienteak izapidetzea.
 7. Dagokien eskumen-eremu materialean emandako xedapen eta egintza deusezak berrikusteko espedienteak izapidetzea.
 8. Zerbitzu Zuzendaritzaren gidaritzapean eta hizkuntza-politikaren arloko eskumena duen organoarekin elkarlanean, indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea beren esparruan eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, beren zuzendaritzako zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez.
 9. Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezarri eta inplementatzea, eta horien jarraipena egitea Zuzendaritzaren jardun-esparruetan, besteak beste: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako ekitaldi publikoak. Halaber, hala dagokionean, kontratazio publikoan eta dirulaguntzak emateko deialdietan hizkuntza-irizpideak sartzea proposatzea.
 10. Zerbitzu Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin elkarlanean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planeko helburuak definitzea beren esparruan eta horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak gauzatu eta ebaluatzea, beren zuzendaritzako zerbitzuburuekin lankidetzan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken kudeaketa integratua eginez.
 11. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak espresuki esleitzen dizkien eskumen eta egiteko guztiak eta, komunak direlako, oro har zuzendariei dagozkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Ane Etxenausia Aramburuzabala
Zerga Administrazioko zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Goragoko erakundeak

Zerga Administrazioko Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Zerga Administrazioko Zuzendaritzak, 8. artikuluan adierazitako eskudantziez gain, honako hauek izango ditu:

 1. Ordenamendu juridikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eta Instituzionalari zerga-administrazioaren arloan ematen dizkion eskumen guztiak, tasa eta kontribuzio berezien kudeaketarekin lotutako administrazio-egintzen gainekoak izan ezik, baldin eta horien zerga-egitatea ez bada Ekonomia eta Ogasun Sailaren eskumenekoa, diru-bilketa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa kanpo utzita. Atal honetan xedatutakoak ez du ezertan eragozten organismo autonomoek beren eskubide ekonomiko propioak administratu, kudeatu eta eraginkor egiteko duten eskumena, indarrean dauden xedapenek adierazten duten moduan.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko zuzenbide publikoko erregimenean zerbitzuak emateagatik ezartzen diren zergaz besteko ondare-prestazio publikoei buruzko nahitaezko txostena egitea, prestazio horiek tasa eta prezio publikoekin mugatzeko.
 3. Zergadun edo ordezko gisa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion zerga-betebehar guztiak betetzea, Administrazioko organo guztien laguntza bilduta, sailak berak, orokorrean eta kasu bakoitzerako, ezarritako baldintzen arabera.
 4. Zergadun edo ordezko gisa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako entitateei dagozkien zerga-betebeharrak betetzen direla kontrolatzea eta betebehar horiei buruzko aholkuak ematea.
 5. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nahiz haren organismo autonomoen organoek emandako zerga-egintza guztien ofiziozko berrikusketei buruzko espedienteak izapidetzea.
 6. Zerga Koordinazioko Organoari laguntza teknikoa eta administratiboa ematea.
 7. Zerga-arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskalari buruzko ikerketa, azterlan eta txostenak egitea, ordenamendu juridikoak xedatutakoaren arabera.
 8. Zerga-araudiak zerga-bilketan duen eraginari buruzko azterketak eta ikerlanak egitea, baita Euskal Autonomia Erkidegoan bildutako zerga-baliabideei buruzkoak ere.
 9. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari izatea edozein ente publikoren aurrean, bien artean zerga-harremanak badaude eta Administrazioa, zergadun edo ordezko gisa, harreman horietako partaide bada.
 10. Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoari laguntza eta babes tekniko-administratiboa ematea, esleituta dituen egitekoak bete ditzan, Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzarekin koordinatuta.
 11. Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeari laguntza eta babes tekniko-administratiboa ematea, esleituta dituen egitekoak bete ditzan.
 12. Foru-aldundiek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zerga-informazioa trukatzeko adosten dituzten tresnen kudeaketa-organoetan parte hartzea, bai eta organo horietan erabakitzen den informazio-trukea kudeatzea ere.

8. artikulua.- Ekonomia eta Ogasun Saileko zuzendaritzak.

Orokorrean, egiteko hauek izango dituzte Ekonomia eta Ogasun Saileko zuzendariek:

 1. Sailburuaren eta sailburuordeen ebazpenak betearaztea eta eskuordetzen zaizkien eskudantziak baliatzea.
 2. Saila ordezkatzea, sailburuak eskuordetuta.
 3. Zuzendaritzaren jarduera guztiak programatu, bultzatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.
 4. Zuzendaritza barruko zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea organo eskudunek ezarritako arauak aintzat harturik, eta, batez ere, espediente-erregistroak eta -artxiboak antolatzea, Zerbitzu Zuzendaritzari dagozkion eskudantziak ezertan eragotzi gabe.
 5. Errekurtsoak ebaztea, indarrean dagoen araudian aurreikusten diren kasuetan.
 6. Dagokien eskumen-eremu materialean emandako egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-espedienteak izapidetzea.
 7. Dagokien eskumen-eremu materialean emandako xedapen eta egintza deusezak berrikusteko espedienteak izapidetzea.
 8. Zerbitzu Zuzendaritzaren gidaritzapean eta hizkuntza-politikaren arloko eskumena duen organoarekin elkarlanean, indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea beren esparruan eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, beren zuzendaritzako zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez.
 9. Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezarri eta inplementatzea, eta horien jarraipena egitea Zuzendaritzaren jardun-esparruetan, besteak beste: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako ekitaldi publikoak. Halaber, hala dagokionean, kontratazio publikoan eta dirulaguntzak emateko deialdietan hizkuntza-irizpideak sartzea proposatzea.
 10. Zerbitzu Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin elkarlanean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planeko helburuak definitzea beren esparruan eta horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak gauzatu eta ebaluatzea, beren zuzendaritzako zerbitzuburuekin lankidetzan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken kudeaketa integratua eginez.
 11. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak espresuki esleitzen dizkien eskumen eta egiteko guztiak eta, komunak direlako, oro har zuzendariei dagozkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Ane Etxenausia Aramburuzabala
Zerga Administrazioko zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Goragoko erakundeak