Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

88. zk., 2022ko maiatzaren 9a, astelehena

N.º 88, lunes 9 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1960
1960

AGINDUA, 2022ko apirilaren 12koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2022rako laguntzen deialdia iragartzen duena.

ORDEN de 12 de abril de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2022.

Deialdi-agindu honen bidez, otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuan biltzen diren aurreikuspenak betetzen dira 2022rako. Dekretu horrek Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Funtsaren kargurako programetarako laguntzak arautzen ditu (martxoaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 53. zk.). Dekretu hori aldatu egin zuen Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Funtsaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituen dekretua aldatu zuen uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak (uztailaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 143. zk.). Deialdi hau Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2022rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago.

Mediante la presente Orden de convocatoria se da cumplimiento para el año 2022 a las previsiones contenidas en el Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo (Boletín Oficial del País Vasco número 53, de 15 de marzo), modificado por el Decreto 390/2013, de 23 de julio (Boletín Oficial del País Vasco número 143, de 29 de julio), de modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo. Esta convocatoria se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2022 de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

34/2007 Dekretuak arautzen ditu, hegoaldeko pobretutako herrialdeen prozesu endogenoak eta gaitasunak indartuz, pobreziaren aurkako borrokan laguntzen duten garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak. Horretarako, tokikoari lehentasuna eman nahi zaio estatukoari eta nazioartekoari loturik, garapenerako lankidetzako irabazi asmorik gabeko erakundeen bitartez.

El Decreto 34/2007 regula las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo como un instrumento que contribuye de manera significativa a la lucha contra la pobreza, fortaleciendo los procesos endógenos y las capacidades en los países empobrecidos del Sur, incidiendo prioritariamente en lo local en su interrelación con lo estatal e internacional, a través de entidades sin ánimo de lucro de cooperación para el desarrollo.

Aipatutako dekretuak 2. artikuluan ezartzen duenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia atxikita dagoen saileko organo eskudunak xedatuta, laguntzen deialdia egingo da. Deialdi horretan, honako hauek adieraziko dira: deialdiaren xedea, diru-hornidura orokorra, hiru laguntza-modalitateetarako aurreikusitako diru-hornidura, erakunde bakoitzak gehienez eska dezakeen zenbatekoa, hautaketa-irizpideak, eskabideak aurkezteko tokia eta epea, eta eskabide-eredua.

El citado Decreto establece en su artículo 2 que, por disposición del órgano competente del Departamento al que esté adscrita la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, se procederá a la convocatoria de las ayudas, en la que se habrá de señalar el objeto de la convocatoria, dotación económica general, dotación económica estimada para cada una de las tres modalidades de ayuda, importe máximo a solicitar por cada entidad, criterios de selección, lugar y plazo de presentación de solicitudes y modelo de solicitud.

Beste alde batetik, dekretuaren 22.4 artikuluak hau ezartzen du: erakunde bakoitzak gehienez aurkez ditzakeen eskabideen kopurua edo erakunde bakoitzak proiektu guztietarako gehienez eska dezakeen guztirako zenbatekoa zehaztuko da dagokion deialdia egiteko aginduan.

Por otro lado, el artículo 22.4 del Decreto establece que la orden de la convocatoria fijará el número máximo de solicitudes que se pueden presentar por entidad y/o el importe máximo que cada entidad pueda solicitar, conjuntamente, en los diferentes proyectos de la convocatoria.

Halaber, 24. artikuluak ezartzen duenez, dirulaguntzaren ordainketa bakoitzaren ehunekoak ere deialdiaren aginduan ezarriko dira.

Asimismo, el artículo 24 establece que los porcentajes de cada uno de los pagos de la subvención se fijarán en la Orden de la convocatoria.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuarekin bat etorriz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten egitekoak (18/2020 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, compete al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales las funciones relativas a cooperación para el desarrollo.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak du eskumena laguntza horiek eta emango diren ebazpenak kudeatzeko, hala xedatuta baitago, batetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 11.2 artikuluan, eta, bestetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren 5.b) artikuluan.

En cuanto a la gestión de las citadas ayudas y resoluciones que hayan de dictarse a tal efecto, la competencia corresponde al Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en virtud de lo que dispone el artículo 11.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; así como el artículo 5.b) del Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Horrez gainera, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektoreak, 2022ko urtarrilaren 25ean egindako bileran, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzen duen ekainaren 9ko 5/2008 Legearen 10. artikuluak ematen dizkion ahalmenekin bat etorriz, erabaki du eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari proposatu dio onar ditzala deialdi-agindu hau eta laguntzak emateko oinarrizko irizpideak.

A su vez, el Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en sesión celebrada el 25 de enero de 2022, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 10 de la Ley 5/2008, de 9 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ha acordado y propuesto a la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales la aprobación de la presente Orden de convocatoria, así como los criterios básicos para su otorgamiento.

Hori dela eta, honako hau

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2022rako dirulaguntzen deialdia egitea; uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak (Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena) arautzen ditu laguntza horiek –390/2013 Dekretua, uztailaren 23koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituen dekretua aldatzen duena–.

El objeto de la presente Orden es convocar, para el año 2022, las ayudas destinadas a subvencionar proyectos de cooperación para el desarrollo reguladas por el Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, modificado por el Decreto 390/2013, de 23 de julio, de modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

Deialdi honetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbatekoa, guztira, 32.000.000 eurokoa izango da. Laguntza mota bakoitzerako, honako diru-zuzkidura hau kalkulatu da:

El importe global de la dotación económica destinada a esta convocatoria será de 32.000.000 euros. La dotación económica estimada para cada una de las modalidades de ayuda es la siguiente:

a) Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzetara 26.000.000 euro bideratuko dira.

a) Para las ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo se destinará la cantidad de 26.000.000 euros.

b) Ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzetara 1.200.000 euro bideratuko dira.

b) Para las ayudas a proyectos de desarrollo productivo, de formación y asistencia tecnológica se destinará la cantidad de 1.200.000 euros.

c) Garapenerako hezkuntzarako proiektuetarako laguntzetara 4.800.000 euro bideratuko dira.

c) Para las ayudas a proyectos de educación para el desarrollo se destinará la cantidad de 4.800.000 euros.

3. artikulua.– Proiektu bakoitzeko eskatutako dirulaguntza.

Artículo 3.– Subvención solicitada por proyecto.

Proiektu bakoitzeko ezin izango da 600.000 euro baino dirulaguntza handiagoa eskatu.

La subvención solicitada por proyecto no podrá superar los 600.000 euros.

4. artikulua.– Erakunde bakoitzeko eska daitekeen gehieneko zenbatekoa, guztira.

Artículo 4.– Importe total máximo a solicitar por entidad.

Erakunde bakoitzak, banaka edo beste batzuekin elkartuta, gehienez 4 proiektu aurkeztu ahal izango ditu, eta horien zenbatekoa gehienez ere aurreko artikuluan ezarritako gehieneko dirulaguntza-zenbatekoa izango da. Kopuru hori 5 proiektutara zabaldu ahal izango da, baldin eta horietako bat Afrikako kontinentean gauzatzen bada.

Cada entidad de manera individual o consorciada, podrá presentar hasta 4 proyectos por el importe máximo de subvención fijado en el artículo anterior. Este número podrá ampliarse a 5 proyectos, siempre que uno de los mismos se ejecute en el continente africano.

2022ko aurrekontu-ekitaldian ematen diren dirulaguntza guztien % 7koa izango da entitate eskatzaile bakoitzak gehienez eskura dezakeen dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa. Hau da, 2.989.000 euro, garapenerako lankidetzaren kargura urtean onartzen diren laguntzen edozein deialditan; dirulaguntza horiek geroago ordaindu litezke, aurreragoko ekitaldietan.

El importe máximo de subvenciones al que podrá acceder cada entidad solicitante será el 7 % del total de subvenciones que se concedan en el ejercicio presupuestario 2022. Esto es 2.989.000 euros, en cualesquiera de las convocatorias de ayudas con cargo a la cooperación para el desarrollo que se aprueben en el año, con independencia de que el abono de dichas subvenciones se realice en ejercicios futuros.

5. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 5.– Abono de las ayudas.

Emandako dirulaguntza honako epe hauetan ordainduko da:

La subvención concedida se abonará en los siguientes plazos:

a) Emandako dirulaguntzaren % 25 (lehenengo ordainketa), laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren.

a) Un primer pago del 25 % del importe de la subvención concedida, tras la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.

b) Emandako dirulaguntzaren % 40 (bigarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.

b) Un segundo pago del 40 % del total de la subvención, una vez justificada la realización de, al menos, el 80 % de la subvención ya desembolsada.

c) Emandako dirulaguntzaren % 35 (hirugarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.

c) Un tercer pago del 35 % del total de la subvención una vez justificada la realización de, al menos, el 80 % de la subvención ya desembolsada.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 6.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Agindu honen ondoriozko eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoz bakarrik egingo dira.

2.– La realización de solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones derivadas de la presente convocatoria se efectuará exclusivamente por medios electrónicos.

3.– Eskaera-orria eskuratzeko eta betetzeko, www.euskadi.eus egoitza elektronikora jo beharko da; laguntzak eta dirulaguntzak atalera, zehazki.

3.– El acceso al formulario de solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica www.euskadi.eus en el apartado ayudas y subvenciones.

4.– Egoitza elektroniko horretan egongo dira eskuragai elektronikoki nola izapidetu behar den argitzeko zehaztapenak, bai eta eskaera-orria ere. Laguntzari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, www.euskadi.eus webgunean eskuratu ahal izango da, laguntzen eta dirulaguntzen atalean.

4.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como el formulario de solicitud, estarán disponibles en la citada sede electrónica. Podrán obtener información adicional de la ayuda en www.euskadi.eus en el apartado Ayudas y subvenciones.

5.– Entitate interesduna espedientean sartzeko, dokumentazioa aurkezteko eta zuzenketak, jakinarazpenak eta prozedura honekin lotutako gainerako izapideak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioa baliatu behar da (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/).

5.– El acceso al expediente, aportación de documentación y subsanación por parte de la entidad interesada, así como la práctica de notificaciones y demás trámites implicados en este procedimiento, se realizará exclusivamente a través de la aplicación «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

6.– Eskabidearekin batera, erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna duen pertsonaren edo erakundearen sinadura elektroniko aitortuaz gain, harekin batera aurkeztu beharreko agiri guztiak eta Administrazioak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera eska ditzakeenak ere aurkeztu beharko dira.

6.– La solicitud incorporará, además de la firma electrónica reconocida de la persona o entidad que posea capacidad legal para representar a la entidad solicitante, toda aquella documentación que haya de acompañarse a la solicitud y la que pueda ser requerida por la Administración, en los términos dispuestos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, interesdunak baimena eman ondoren, legezko ordezkaritzaren akreditazioa ofizioz begiratu, ziurtatu edo egiaztatuko du administrazio eskudunean. Hala ere, ordezkaritza beste pertsona bati eman ahal izango zaio, haren izenean elektronikoki jardun dezan ebazpen honi dagozkion jarduketa guztietan, eta, horretarako, aukera hauetako bat erabiliko da:

7.– La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, previa autorización de la persona interesada, comprobará, constatará o verificará de oficio en la administración competente la acreditación de la representación legal. No obstante, se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en su nombre por medios electrónicos en todas las actuaciones relativas a la presente Resolución utilizando para ello:

– Ahalordeen Erregistro Elektronikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan kokatua (https://www.euskadi.eus/ordezkariak/), edo

– bien el Registro Electrónico de Apoderamientos ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/representantes/), o

– «Borondatezko ordezkaritza egilesteko inprimaki normalizatua» (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/), behar bezala formalizatua, eskabidearekin batera aurkeztu beharko da. Pertsona juridikoek ordezkaritza-ahalordearen kopia, edo ahalorde-emailea erakunde ordezkaritza-emailearen legezko ordezkari gisa legitimatzen duen legezko zeinahi dokumentu erantsi beharko dute, edo

– bien el «impreso normalizado de otorgamiento de representación voluntaria» (https://www.euskadi.eus/otorgamiento-representacion/), debidamente formalizado, que deberá adjuntarse a la solicitud. Las personas jurídicas deberán adjuntar copia del poder de representación o cualquier documento válido en derecho que legitime al poderdante como representante legal de la entidad que otorga la representación a otra persona, o

– Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan kokatua (https://www.euskadi.eus/erregistroa/reg_ag_coop/web01-tramite/eu/).

– bien el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/registro/reg_ag_coop/web01-tramite/es/).

Ordezkariak egoitza elektroniko horretan onartutako bitarteko bat izan beharko du elektronikoki identifikatzeko.

La persona representante deberá disponer de un medio de identificación electrónico admitido en la citada sede electrónica.

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

8.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera.

8.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione.

9.– Eskaerak aurkezteak esan nahi du deialdi honen oinarriek zehazten dituzten baldintzak berariaz eta formalki onartzen direla.

9.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

7. artikulua.– Eskabidearen edukia eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Contenido de las solicitudes y documentación a presentar.

1.– I. eranskinaren araberako eredu normalizatuko eskabide-inprimakia osorik bete behar da telematikoki, eta eskabidea aurkezteko behar diren datu orokorrak jasoko ditu. Halaber, erakunde eskatzailearen/partzuergoko buruaren erantzukizunpeko adierazpen hauek jasoko ditu eskaerak:

1.– El formulario de solicitud en modelo normalizado de acuerdo con el Anexo I, debe cumplimentarse telemáticamente en su integridad y contendrá los datos generales necesarios para la presentación de la solicitud. Así mismo, la solicitud contendrá las siguientes declaraciones responsables de la entidad solicitante/cabeza de consorcio:

a) Dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituela eta hori frogatzeko dokumentazioa duela; dokumentazio hori Administrazioaren eskura jarriko duela, eskatzen zaionean; eskubidea aitortzen zaion bitartean baldintza horiek betetzeko konpromisoa hartzen duela; funtsezko zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo ez-egiteak erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak izan ditzakeela; eta Administrazioak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko eskumena duela.

a) Que cumple con los requisitos para acceder a la ayuda y que dispone de la documentación que así lo acredita; que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida; que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del derecho; que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial puede dar lugar a responsabilidades penales, civiles o administrativas y que la Administración tiene atribuidas facultades de comprobación, control e inspección.

b) Konpromisoa hartzen dutela jakinarazteko helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu eta, hala badagokio, jaso dituztela, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

b) Que se comprometen a comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para el mismo objeto y finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

c) Ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomoek eta bestelako entitateek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzultze- edo zehapen-prozedura batean.

c) Que no se encuentra incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos y otras entidades, se hallen aún en tramitación.

d) Ez dagoela sartuta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako inolako debeku-egoeratan.

d) Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Ez zaiola ezarri laguntza eta dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapenik, ez administrazio-arlokorik, ez zigor-bidekorik, eta ez duela halakorik eskuratzeko legezko debekurik (ildo horretatik, kontuan izan behar dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean sexuaren ziozko bereizkeria zehatzeko ezarritako zigor eta debekuak).

e) Que no se encuentra sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o ni incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello incluidas las sobrevenidas por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

2.– Junto con el impreso de solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Erakunde eskatzaileen partzuergo bat eratzen bada, partzuergoko burua ez den erakunde eskatzaile bakoitzak egindako erantzukizunpeko adierazpenei buruzko II. eranskina aurkeztu beharko da.

a) En caso de que se constituya un consorcio de entidades solicitantes, se deberá presentar el Anexo II referente a las declaraciones responsables por cada entidad solicitante consorciada distinta de la cabeza de consorcio.

b) Lankidetzaren esparruan gutxienez bi urte jarraituko esperientzia izatearen egiaztagiria, baldin eta entitatearen estatutuetan ez bada berariaz adierazten hegoaldeko herrialdeetan garapenerako lankidetza-proiektuak egitea dela bere helburuetako bat. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, interesdunak baimena eman ondoren, egiaztagiria ofizioz begiratu, ziurtatu edo egiaztatuko du administrazio eskudunean.

b) Acreditación de la experiencia en el ámbito de la cooperación, de forma continuada, un mínimo de dos años cuando en los estatutos de la entidad no se refleje expresamente que, entre sus finalidades, se encuentra la realización de proyectos orientados a la cooperación para el desarrollo en los países del Sur. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, previa autorización de la persona interesada, comprobará, constatará o verificará de oficio en la administración competente dicha acreditación.

Hala ere, estatutuetan helburu hori jasota ez badago, gutxienez bi urte jarraituko esperientzia egiaztatzeko honako dokumentu hauetako bat aurkeztu beharko da: administrazio publikoek emandako ziurtagiriak edo ebazpenak, edo interesdun ez diren beste entitate pribatu batzuek emandako ziurtagiriak (auditoretzak barne), edo administrazio publikoek diruz lagundutako proiektuak jasotzen dituzten aldizkari ofizialetako argitalpenak, edo organo eskudunek egiaztatutako memoriak edo urteko kontuak –horietan, esperientzia jarraitu horrek espresuki adierazita egon behar du–.

No obstante, en caso de no disponer de dicha finalidad en sus estatutos, deberá acreditarse el mínimo de los dos años de experiencia de manera continuada aportando alguna de la siguiente documentación: certificados o resoluciones emitidas por administraciones públicas, o certificados emitidos por entidades privadas distintas de la propia interesada (incluidas auditorías), o publicaciones de Boletines Oficiales en donde consten proyectos subvencionados por administraciones públicas, o memorias o cuentas anuales certificadas por los órganos competentes para ello en donde conste expresamente dicha experiencia continuada.

c) Eskabidea aurkezteko epea amaitu baino urtebete lehenagotik gutxienez esku-hartzean parte hartzen duten toki-erakundeen eraketa-eskritura edo estatutuak eta erregistro-dokumentazioa. Dokumentazio hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren esku badago, agentziak dokumentazio hori eskuratu eta ofizioz kontsultatu ahal izango du, baldin eta entitate interesdunak eskabidean adierazten badu zer espediente-zenbakitan dagoen eta noiz aurkeztu zen.

c) Escritura de constitución o estatutos, y documentación registral de las entidades locales que participan en la intervención con un año de antelación al menos a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud. Si esta documentación se encuentra en poder de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, esta podrá recabar dicha documentación y consultarla de oficio siempre y cuando la entidad interesada indique en la solicitud el número de expediente en el que se encuentra la misma y la fecha en la que la presentó.

Herrialdeko zirkunstantzien ondorioz ezintasun juridiko edo politikoa dagoela frogatuz gero, toki-erakundearen erregistro-inskripzioaren betekizuna egiaztatu ordez, esperientzia eta jarduera bermatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

En el caso de que exista probada imposibilidad jurídica o política derivada de las circunstancias del país, la acreditación del requisito de inscripción en el registro de la entidad local será sustituido por documentación que garantice la experiencia y actividad de la misma.

d) Erakunde-partzuergo bat eratzen bada, hala eskatzaileena nola toki-erakundeena, haien artean sinatutako erantzunkidetasun-hitzarmena aurkeztuko da, III. eranskin gisa eskuragarri dagoen eredu normalizatuan, behar bezala beteta eta sinatuta, hau da, orri guztietan sinatuta eskuz sinatzen bada, edo sinadura elektronikoarekin hitzarmenaren azken orrialdean.

d) En caso de que se constituya un consorcio de entidades, tanto solicitantes como locales, se aportará el convenio de corresponsabilidad suscrito entre las mismas, en modelo normalizado disponible como Anexo III, convenientemente cumplimentado y debidamente firmado, esto es, firmado en todas las hojas si se firma a mano o con firma electrónica en la última página del convenio.

e) Gastuak fakturekin ez baizik eta ordainagirien bidez justifikatzea aurreikusi bada, azalpen-memoria bat aurkeztu beharko da, hori justifikatzen duten arrazoiekin. Azalpen-memoria hori IV. eranskinean dago.

e) En caso de que se prevea la justificación de gastos mediante recibos y no facturas, se deberá presentar una memoria explicativa con las razones que lo justifiquen, que se encuentra disponible como Anexo IV.

f) Erakunde eskatzaileak erbesteratutako pertsonak bidaltzen baditu, egin beharreko lanak eta iraupena azalduko dituen eta beharrezko gaitasun- eta kalifikazio-irizpideak jasoko dituen justifikazio-memoria aurkeztu beharko da, zeina V. eranskinean jasota egongo baita.

f) En caso de que la entidad solicitante envíe personas expatriadas, se aportará una memoria justificativa que describa las tareas a realizar y la duración y contenga los criterios de aptitud y calificación necesarios, que se encontrará disponible como Anexo V.

g) Garapenerako lankidetzako proiektuetan eta garapenerako hezkuntzakoetan, proformako fakturak, aurrekontuak edo kanpo-balorazioak, 34/2007 Dekretuaren 22.3.b) artikuluan ezarritako kasuetan –34/2007 Dekretua, otsailaren 27koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena, zeina uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatu baitzuen–.

g) En los proyectos de cooperación al desarrollo y en aquellos de educación para el desarrollo, facturas proforma, presupuestos o valoraciones externas en los casos establecidos en el artículo 22.3.b) del Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, modificado por el Decreto 390/2013, de 23 de julio.

h) Errotazio-funts bat izatea aurreikusten bada, dagokion azalpen-memoria aurkeztuko da, VI. eranskin gisa erantsi den eredu normalizatuaren arabera.

h) En el caso de prever contar con un fondo rotatorio, se aportará la memoria explicativa correspondiente, de acuerdo con el modelo normalizado que se adjunta como Anexo VI.

i) Ez da beharrezkoa izango entitate eskatzaileak erregistro-inskripzioa aurkeztea eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza iraunkorra edo egoitza nagusia izatea, baldin eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari baimena ematen badio eskumena duen administrazioan ofizioz begiratu, ziurtatu edo egiaztatzeko.

i) No será necesario que la entidad solicitante presente la inscripción registral y disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre que la misma autorice a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo su comprobación, constatación o verificación de oficio en la administración competente.

3.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituen, datu-bitartekaritzarako plataformei edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuei kontsulta eginez.

3.– El cumplimiento de los requisitos relativos a obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificarán automáticamente por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Hala ere, pertsona edo entitate eskatzaileak espresuki egin diezaioke uko egiaztatze horri, eta, hala eginez gero, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la persona o entidad solicitante podrá oponerse expresamente a dicha verificación debiendo aportar la documentación justificativa correspondiente.

4.– Proiektuak baloratzeko, entitate eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu ahal izango du:

4.– Para la valoración de los proyectos, la entidad solicitante podrá presentar la siguiente documentación:

a) Proposamen teknikoa, VII. eranskin gisa argitaratutako eredu normalizatuaren arabera. Proposamen teknikoak gehienez ere 35.000 hitz izan ditzake. Proposamen teknikoan 35.000 hitz baino gehiago badago, hori ez da kontuan hartuko aurkeztutako proiektua baloratzeko.

a) Propuesta técnica según el modelo normalizado publicado como Anexo VII. El número máximo de palabras que se puede incluir en la propuesta técnica es de 35.000 palabras. El exceso en el número de palabras en la propuesta técnica no será tenido en cuenta para la valoración del proyecto presentado.

b) Aurrekontua, VIII. eranskin gisa argitaratutako eredu normalizatuaren arabera.

b) Presupuesto según el modelo normalizado publicado como Anexo VIII.

c) Esku-hartzearen bideragarritasuna eta jasangarritasuna baloratzeko, garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzen eta produkzio-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzen kasuan: obra edo azpiegituren karpeta teknikoak, bideragarritasun- eta merkatu-azterketak, abalak, materialei eta metodologiei buruzko edukiak dituzten prestakuntza-planak, jasangarritasun-konpromisoak.

c) Para valorar la viabilidad y sostenibilidad de la intervención, en el caso de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo y de ayudas a proyectos de desarrollo productivo, de formación y asistencia tecnológica: carpetas técnicas de obras o infraestructuras, estudio de viabilidad y de mercado, avales, planes de formación con contenidos relativos a materiales y metodologías, compromisos de sostenibilidad.

d) Esku-hartzearen bideragarritasuna eta jasangarritasuna baloratzeko, garapenerako hezkuntza-proiektuetarako laguntzen kasuan: materialei eta metodologiei buruzko edukiak dituzten prestakuntza-planak, jasangarritasun-konpromisoak.

d) Para valorar la viabilidad y sostenibilidad de la intervención, en el caso de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo: planes de formación con contenidos relativos a materiales y metodologías, compromisos de sostenibilidad.

e) Garapenerako lankidetza-proiektuetarako eta garapenerako hezkuntza-proiektuetarako laguntzen kasuan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak ofizioz egiaztatuko du, Euskadiko GGKE-en Koordinakundearekin, erakunde eskatzaileak Euskadiko GGKE-en Koordinakundeari atxikita dauden. Horretarako, erakunde eskatzaileek baimena eman beharko dute aldez aurretik.

e) Para el caso de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo y proyectos de educación para el desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, previa autorización de las entidades solicitantes, comprobará de oficio con la Coordinadora de ONGD de Euskadi si las entidades solicitantes se encuentran adheridas a la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

f) Ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzen kasuan, proiektuaren gaiarekin lotura duen nazioarteko koordinakunde, sare edo mugimenduko kide dela egiaztatzen duen ziurtagiria erantsi beharko da.

f) Para el caso de ayudas a proyectos de desarrollo productivo, de formación y asistencia tecnológica, se deberá adjuntar certificado de pertenencia a coordinadora, red o movimiento internacional que tenga vinculación temática con el proyecto.

g) Garapenerako hezkuntza-proiektuetarako laguntzen kasuan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak ofizioz egiaztatuko du, Euskadiko GGKE-en Koordinakundearekin, erakunde eskatzaileek Euskadiko GGKE-en Koordinakundearen gizarte-eraldaketarako hezkuntzako talde eta prozesuetan parte hartzen duten. Horretarako, erakunde eskatzaileek baimena eman beharko dute aldez aurretik. Euskadiko GGKE-en Koordinakundea ez den gizarte-eraldaketarako hezkuntzako talde eta prozesuetan parte hartzen badute, parte-hartze horren ziurtagiria erantsi beharko da.

g) Para el caso de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, previa autorización de las entidades solicitantes, comprobará de oficio con la Coordinadora de ONGD de Euskadi, si las entidades solicitantes participan en grupos y procesos de Educación para la Transformación Social de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. En caso de que participen en grupos y procesos de Educación para la Transformación Social distinta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, se deberá adjuntar certificado de dicha participación.

8. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 8.– Órgano de gestión de las ayudas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Zuzendaritzari dagokio dirulaguntza-lerro honen kudeaketa-lanak egitea.

Corresponde a la Dirección de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la realización de las tareas de gestión de la presente línea subvencional.

9. artikulua.– Hautaketa-batzordea.

Artículo 9.– Comisión de Selección.

1.– Hautaketa-batzordea Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko Zerbitzuak osatuko du. Zerbitzu horrek laguntza-eskaeren azterketa teknikoa eta balorazioa egingo ditu, eta Kontseilu Errektoreari helaraziko dio, dagozkion laguntzak ematea proposa dezan.

1.– La Comisión de Selección estará compuesta por el Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo que realizará el análisis técnico y valoración de las solicitudes de ayudas, dando traslado de ello al Consejo Rector, que propondrá la concesión de las ayudas que correspondan.

2.– Hautaketa-batzordea osatuko duten kideen zehaztapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La determinación concreta de los miembros que compondrán la Comisión de Selección, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

10. artikulua.– Esleitzeko eskumena duen organoa.

Artículo 10.– Órgano competente para la adjudicación.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendaria da iragarritako laguntzak esleitzeko eskumena duen organoa.

El órgano competente para la adjudicación de las ayudas que se convocan es el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

11. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de selección.

Eskatutako betekizun guztiak biltzen dituzten eskabideak agindu honen IX. eranskinean jasotako hautaketa-irizpideen arabera baloratuko dira.

Las solicitudes que reúnan todos los requisitos exigidos se valorarán de acuerdo con los criterios de selección recogidos en el Anexo IX de la presente Orden.

12. artikulua.– Hitzarmena sinatzea.

Artículo 12.– Firma del convenio.

1.– Dirulaguntza onartu ondoren, emandako dirulaguntza bakoitzeko hitzarmen bana sinatu beharko dute Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta erakunde esleipendunak, finantzatuko den proiektu-mota kontuan hartuta.

1.– Tras la aprobación de la subvención se procederá a la firma de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la entidad adjudicataria, por cada una de las subvenciones concedidas, en función del tipo de proyecto que se financie.

2.– Sinatu beharreko hitzarmena telematikoki izapidetuko da laguntza onartzean. Hitzarmen horren edukia, publikotasunaren ondorioetarako, agindu honekin batera argitaratu da, X. eranskin gisa.

2.– El convenio a suscribir se tramitará telemáticamente en la aceptación de la ayuda. El contenido del mismo, a efectos de publicidad, está publicado junto a la presente Orden como Anexo X.

13. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 13.– Resolución.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.9 artikuluarekin bat, eskabidea aurkeztu zenetik 6 hilabeteko epea igaro ondoren, berariazko ebazpenik jakinarazi ez bada, eskabidea ezetsitzat joko da.

De conformidad con el artículo 51.9 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, una vez transcurrido el plazo de 6 meses, a contar desde la presentación de la solicitud, si no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud correspondiente se entenderá desestimada.

14. artikulua.– Laguntza onartzea.

Artículo 14.– Aceptación de la ayuda.

Ebazpenean onuradun gertatzen diren erakundeek hamar egun balioduneko epea izango dute, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, laguntza onartzen dutela jakinarazteko.

Las entidades que resulten beneficiarias en la resolución dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, para que comuniquen la aceptación de la ayuda.

15. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 15.– Datos de carácter personal.

Eskabideetan ageri diren datu pertsonalak «Garapenerako lankidetzako laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran sartu eta tratatuko dira. Datu pertsonalak honako hauetan ezarritakoaren arabera tratatuko dira: batetik, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta, bestetik, 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal que consten en las solicitudes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Ayudas y subvenciones de cooperación para el desarrollo». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aipatutako dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoan oinarritzen dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 34/2007 Dekretua, otsailaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak –dekretu hori uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez aldatu zen (390/2013 Dekretua, uztailaren 23koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituen dekretua aldatzen duena)–.

Las ayudas a las que se refiere la presente Orden se fundamentan en lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 34/2007, de 27 de febrero por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, modificado por el Decreto 390/2013, de 23 de julio, de modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDEA
FORMULARIO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
PARTZUERGO BATEKO KIDE D(IR)EN ENTITATE ESKATZAILEAK/ESKATZAILEEK SINATUTAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BERE DOKUMENTAZIOA OFIZIOZ EGIAZTATZEKO BAIMENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSCRITA POR LA/S ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S CONSORCIADA/S Y PERMISO DE COMPROBACIÓN DE OFICIO DE SU DOCUMENTACIÓN
(K1, K2 eta K3)
(K1, K2 y K3)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
PARTZUERGO BAT OSATZEN DUTEN ERAKUNDEEN ERANTZUNKIDETASUN-HITZARMENAK
CONVENIOS DE CORRESPONSABILIDAD DE ENTIDADES QUE CONSTITUYEN UN CONSORCIO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
AZALPEN MEMORIA: ORDAINAGIRIEN ERABILERA
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE USO DE RECIBOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
AZALPEN MEMORIA: ERBESTERATUTAKO LANGILEAK
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PERSONAL EXPATRIADO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
ERROTAZIO FONDOAREN AZALPEN-MEMORIA
MEMORIA EXPLICATIVA DE FONDO ROTATORIO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
PROPOSAMEN TEKNIKOA
PROPUESTA TÉCNICA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
AURREKONTUA
PRESUPUESTO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IX. ERANSKINA
ANEXO IX
HAUTAKETA-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE SELECCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
X. ERANSKINA
ANEXO X
ERAKUNDE ESLEIPENDUNAK ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAK SINATU BEHARREKO HITZARMENA
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA Y LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana