Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

56. zk., 2022ko martxoaren 18a, ostirala

N.º 56, viernes 18 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak

Cursos de formación y perfeccionamiento

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1283
1283

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 2koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCen) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko 2022. urterako HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza (HOBE) deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Director de HABE, por la que se realiza la convocatoria de 2022 para la acreditación mediante recursos tecnológicos (HOBE) de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera, definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC).

179/2003 zein 166/2019 Dekretuek eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak araututakoaren babesean, HABEk interesaturik dauden herritar guztiei zuzendutako deialdiak egin ditzake urtero, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko.

Al amparo de los Decretos 179/2003 y 166/2019 y de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, HABE puede realizar convocatorias anuales de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera establecidos en el HEOC, para las personas que estén interesadas en las mismas.

Bestalde, helduen euskalduntzearen araubide akademikoaren baitan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak 2015eko uztailaren 22ko Agindu bidez HEOCaren egitura eta deskribapena onartu zituen. Honek helduen euskalduntze-ikasprozesua sei mailotan antolatu zuen: A1, Hasierako erabiltzailea; A2, Oinarrizko erabiltzailea; B1, Erabiltzaile independentea; B2, Erabiltzaile aurreratua; C1, Erabiltzaile gaitua eta C2, Erabiltzaile aditua. Betiere, elkarreragin soziodiskurtsiboan ardaztua; hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboan oinarritua; ekintza komunikatibotan definitua, eta euskararen ezaugarri eta egoera soziolinguistikora egokitua. Ikuspegi horiei jarraikiz, Agindu horrek zehaztu ditu mailaz mailako helburuak, ildo metodologikoak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak (testuinguru soziolinguistikoa, gaiak, testu-generoak, funtzioak, adierazpide testualak, adierazpide linguistikoak, estrategiak...).

Por otro lado, el Consejero de Cultura y Política Lingüística aprobó la estructura y la descripción del Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC), en el marco de su ordenamiento académico, mediante Orden de 22 de julio de 2015, por la que se conformó un proceso de aprendizaje definido en seis niveles (A1, Usuario inicial; A2, Usuario básico; B1, Usuario independiente; B2, Usuario avanzado; C1, Usuario competente; C2, Usuario experto); articulado en base a la interacción sociodiscursiva, basado en un enfoque comunicativo definido mediante acciones comunicativas, en función de las características propias del euskera y que toma en consideración la situación sociolingüística del contexto de aprendizaje. Desde dicho enfoque y visión, la citada Orden define los contenidos (contexto sociolingüístico, temas, géneros textuales, funciones, exponentes textuales, exponentes lingüísticos, estrategias...), las orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación.

Hizkuntzen ikas-irakaskuntzan eta egiaztatzegintzan, gizarteko beste esparru batzuetan bezalaxe, informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKTen) erabilera nabarmen areagotzen ari dela ikusita, HABEk abian jarri du HOBE izeneko egiaztatzegintza-sistema, HEOCean zedarritutako euskararen komunikagaitasun mailen egiaztatzegintza-prozesuak errazteko eta berauek gaur egungo testuinguru digitalera gerturatzeko helburuz: HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza.

Ante el creciente uso social de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), en general, y en la enseñanza y la acreditación de idiomas en particular, HABE, en orden a simplificar los procesos de acreditación y acercarlos al contexto digital actual, ha diseñado un sistema de acreditación basado en recursos tecnológicos denominado HOBE (HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza).

Horrenbestez, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HEOCean zedarritutako B1, B2, C1, eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2022ko HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza deialdia (HOBE) egitea, ebazpen honen I. eta II. eranskinetan jasotako oinarrien eta irizpideen arabera.

Primero.– Realizar la convocatoria de 2022 para la acreditación mediante recursos tecnológicos (HOBE) de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el HEOC, de acuerdo con las bases y criterios que figuran en los Anexos I y II de esta Resolución.

Bigarrena.– Interesdunei jakinaraztea administrazio-bidea agortzen ez duen ebazpen honen aurka egiteko, gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Segundo.– Comunicar a las personas interesadas que contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2022ko martxoaren 2a.

En San Sebastián, a 2 de marzo de 2022.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
B1, B2, C1 ETA C2 EUSKARAREN KOMUNIKAGAITASUN-MAILAK ORDENAGAILU BIDEZ EGIAZTATZEKO DEIALDIAREN OINARRI OROKORRAK (HOBE).
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA MEDIANTE RECURSOS TECNOLÓGICOS (HOBE) PARA LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES B1, B2, C1 Y C2

1. oinarria.– Xedea.

Base 1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak xedatutakoaren arabera, HOBE deialdian matrikulatutakoek HEOCean zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasuna egiaztatzeko, 2022. urteko HOBE bidezko azterketaldien zehaztapenak egitea.

Es objeto de estas bases establecer las especificaciones necesarias para los periodos de exámenes en la convocatoria mediante recursos tecnológicos (HOBE) de 2022 de cara a la acreditación de la competencia comunicativa de euskera en los niveles B1, B2, C1 y C2 establecidos en el Currículum Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC) por parte de las personas matriculadas, conforme a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020.

2. oinarria.– Azterketaldietarako oinarrizko esparrua.

Base 2.– Marco básico de los procesos de acreditación.

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) eta Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko Bateratua izango dira azterketariaren euskararen komunikagaitasuna egiaztatzeko oinarri eta barruti, hurrenez hurren.

El Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas de HABE (HEOC) y el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas constituirán, respectivamente, el fundamento y el ámbito de referencia para la acreditación del nivel de competencia del examinando.

Horrela, B1, B2, C1 eta C2 mailei dagozkien ziurtagiriak lortzera bideratutako euskarazko gaitasun-probak HEOCean zedarritutako ebaluazio-irizpideetara eta II. eranskineko edukietara bilduko dira.

Siendo así, las pruebas de competencia dirigidas a la obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia de euskara B1, B2, C1 y C2 previstos en el HEOC, se regirán por los criterios de evaluación fijados en dicho Currículo y por los contenidos y las características recogidas en el Anexo II.

3. oinarria.– Deialdian parte hartzeko baldintzak.

Base 3.– Requisitos para tomar parte en esta convocatoria.

Deialdi honetan matrikulatu ahal izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

Para poder matricularse en estas convocatorias, las personas interesadas deben cumplir las condiciones que se especifican a continuación:

a) Gutxienez 16 urte beteta izatea izena eman nahi den azterketaldiko matrikula-epean.

a) Tener 16 años cumplidos dentro del plazo de matrícula del período de exámenes correspondiente.

b) Matrikula egoki egin eta jarritako epean ordaintzea.

b) Formalizar debidamente la matrícula y el abono de la misma en el plazo establecido.

4. oinarria.– Matrikula egiteko izen-ematea.

Base 4.– Inscripción, precio y abono de la matrícula.

1.– Deialdi honetan izen-emateko eta ordaintzeko epeak dagokion azterketaldiko lehen probak egin baino hilabete lehenago argitaratuko dira HABEren web-orrian.

1.– Los plazos para la inscripción y abono de la matrícula se publicarán en la página web de HABE un mes antes de la realización de las primeras pruebas.

2.– Deialdi honetan parte hartzeko eskainiko den plaza-kopurua mugatua izango da eta azterketaldi bakoitza web-orrian iragartzearekin batera zehatuko da, probak egiteko tokia eta probak egiteko datekin batera.

2.– El número de plazas ofertadas en esta convocatoria será tasado y se dará a conocer en la página web de HABE con la publicación de cada periodo de exámenes a la vez que los lugares y fechas correspondientes.

3.– Deialdi honetan parte hartzeko eskariak matrikulazioa egiteko ordenaren arabera onartuko dira, eskainitako plaza-kopurua agortu arte.

3.– Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria serán admitidas por orden de matriculación hasta agotar el número de plazas ofertadas.

4.– Deialdi honetan parte hartzeko izen-ematea www.habe.euskadi.eus web-orrian egingo da, matrikula-orria edo matrikula inprimakia betez, horretarako ezarritako epe barruan. C2 mailan matrikulatu nahi duen azterketariak norbera aditua den espezialitate akademiko edo teknikoa zehaztuko du matrikula-orrian.

4.– La inscripción para tomar parte en esta convocatoria se realizará en la página web www.habe.euskadi.eus, con la cumplimentación de la hoja de inscripción, en el plazo fijado al efecto. En el caso de la inscripción para las pruebas de nivel C2, el examinando deberá consignar en el formulario de inscripción la especialidad académica o técnica en la que es experto.

5.– Izena emateko epean ordaindu beharko da matrikula, dagokion matrikula-orria edo matrikula inprimakia erabiliz, internet bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra).

5.– Asimismo, el abono de la matrícula deberá realizarse en el plazo fijado para la inscripción, cumplimentando la hoja o impreso de matrícula, por Internet, o, en su caso, mediante pago en entidades bancarias que ofrezcan dicho servicio (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra).

6.– Izena emateko eta ordaintzeko epeak ez betetzeak automatikoki ekarriko du prozesutik kanpora geratzea.

6.– El incumplimiento del plazo para la inscripción y pago de la matrícula conllevará la exclusión del proceso.

7.– Arrazoiak arrazoi, matrikula-eskubideak ordaindu ondoren, ez da dirurik itzuliko. Salbuespen gisa, lau kasu hauetan itzuliko da:

7.– Una vez abonados los derechos de matrícula, no se devolverá el importe de los mismos. Como excepción, se devolverá en los siguientes cuatro casos:

a) oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan ordaindu bada

a) en el caso de haber abonado erróneamente la matrícula dos veces para un mismo nivel

b) okerreko maila baterako burutu baldin bada matrikula

b) cuando el nivel para el que se ha abonado la matrícula sea erróneo

c) aurreko deialdiaren jarraibideen baitan, HABEren zuzendari nagusiak azterketariak jarritako gora jotzea onartu badu eta, ondorioz, burututako matrikula baliogabetu badu

c) si el Director General de HABE ha estimado el recurso de alzada que interpuso dicho examinando a una convocatoria anterior y, en consecuencia, ha anulado la matrícula de referencia

d) azterketariaren heriotza.

d) el fallecimiento del examinando.

8.– Matrikularen ordainari dagokionez, deialdi honen matrikula-epealdiak irekitzen denean, HABEk eskainitako jarduerentzat indarrean dagoen araudiak finkatutako prezio publikoak ezarriko dira. Unean uneko zenbatekoak www.habe.euskadi.eus web-orri bidez emango ditu ezagutzera HABEk.

8.– Respecto al precio de matrícula, se aplicarán los precios públicos que se encuentren en vigor al inicio de los períodos de matriculación de esta convocatoria, de conformidad con la normativa de precios públicos de los servicios y actividades que realiza HABE. HABE dará a conocer estos precios a través de la página web www.habe.euskadi.eus.

9.– Azterketariak euskararen komunikagaitasun-maila bakar batean matrikulatu ahal izango du HOBE deialdiko azterketaldi bakoitzean.

9.– El examinando se podrá matricular en un solo nivel de competencia comunicativa en cada periodo de examen de esta convocatoria HOBE.

10.– HOBE deialdian matrikulatzen den azterketariak ezin izango du inolako matrikularik burutu seihileko horretako HABEren beste azterketaldi batean.

10.– El examinando que se matricule en la convocatoria de HOBE no podrá formalizar matrícula en ningún periodo de exámenes realizada por HABE en dicho semestre.

11.– Matrikula egitearekin batera, azterketariak oinarri hauetako irizpide eta jokabide guztiak bere egin eta onartu dituela ulertuko da.

11.– Al formalizar la matrícula, el examinando acepta los criterios y procedimientos establecidos en estas bases.

5. oinarria.– Azterketaldiak burutzea.

Base 5.– Desarrollo de los períodos de exámenes.

1.– Azterketaldien ezaugarriak HABEk argitara emango ditu www.habe.euskadi.eus web-orrian azterketa-egunak baino hilabete lehenago.

1.– HABE publicará en su página web www.habe.euskadi.eus las características del desarrollo de los periodos de exámenes con un mes de antelación a la realización de las primeras pruebas.

2.– HOBE deialdian, lehenik, entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak egun berean egingo dira ordenagailu bidez; ondoren, beste egun batean, mintzamen-proba egingo da mailako epaimahai baten aurrean.

2.– En la convocatoria por recursos tecnológicos denominado HOBE, las pruebas de acreditación se organizarán en dos días diferentes: en primer lugar, en un mismo día, las pruebas de comprensión y expresión escritas y la de comprensión oral, utilizando un ordenador; y más adelante, otro día diferente, la prueba de expresión oral ante un tribunal del nivel correspondiente.

3.– HABEk azterketen egutegia eta azterketak egiteko tokiak egokituko ditu, betiere eskaera kopurua eta azterketak egiteko behar diren baliabideak kontuan hartuta. Baldintza horiek aintzat hartuta, aukera egongo da egun bakarrean azterketa-proba bat baino gehiago gauzatzeko. Halaber, HABEk egutegian aurreikusitako egunak alda ditzake azterketaldiaren kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera.

3.– HABE conformará el calendario y decidirá los lugares de los exámenes, en función de la demanda y de la disponibilidad de sus recursos para atenderla debidamente. En base a dichos presupuestos, HABE podrá realizar convocatorias para la realización de pruebas distintas en un solo lugar y en un día determinado. Asimismo, HABE podrá modificar las fechas recogidas en el calendario en función de las vicisitudes que puedan producirse en el desarrollo de la convocatoria.

4.– Matrikula egin eta gero, HABEren web-orrian argitaratu den azterketa-egutegian ezarritako egunean azterketaria azterketa-lekura agertzen ez bada, ez-aurkeztutzat joko da, eta azterketariak galdu egingo du azterketa egiteko aukera.

4.– Una vez formalizada la matrícula, si el examinando no se ha presentado al lugar del examen en el día fijado en el calendario de exámenes publicado en la página web de HABE, se le considerará como no presentada a dicha persona y perderá la posibilidad de examinarse.

Salbuespen gisa, bi egoera hauek aurreikusi dira, jarraian adierazitako ondorioekin:

Como excepción, se prevén las siguientes dos situaciones, con las consecuencias seguidamente mencionadas:

a) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera ustekabekoa eta ezinbestekoa den arrazoi batek eragin badu edota lege edo erregelamendu izaera duen arau batek babestutako egoera bada, azterketa-probaren eguna aldatu ahal izango da, egutegian zehaztutako ezohiko egunera, betiere, honako baldintza hauek betez gero:

a) Si la situación que ha impedido al examinando realizar la prueba el día ordinario fijado en el calendario es producida por una causa sobrevenida y de fuerza mayor o bien, si la situación está amparada por una norma con rango de ley o de reglamento, se podrá modificar el día ordinario de la prueba del examen, a otro día extraordinario previamente fijado en el calendario, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:

Azterketariak, proba-egunaren biharamunetik aurrera, hiru lanegun izango ditu HABEri posta elektronikoz igortzeko azterketa-egunean aurkeztea eragotzi dion egoera eta arrazoia azaltzen duen adierazpen-orria eta berau justifikatzen duen ziurtagiriaren kopia (helbide elektroniko honetara: egiaztatzegintza@habe.eus). Adierazpen-orri horretan azaldutako karia justifikatuko duen ziurtagiria, txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko du. Horretarako, proba-egunaren biharamunetik aurrera, bost lanegun izango ditu, HABEren egoitzetako batean zuzenean aurkezteko posta elektronikoz bidalitako ziurtagiriaren jatorrizko agiria, HABEn dagokion konpultsa gauzatu ahal izateko.

El examinando tendrá tres días hábiles, a partir del día siguiente de la prueba del examen, a fin de enviar por email a HABE (al email egiaztatzegintza@habe.eus) la declaración que explica la situación y la razón que le ha impedido acudir en el día ordinario del examen, así como, la copia del certificado que justifica dicha situación. La razón o motivación expuesta en la declaración debe ser justificada por certificado que será probado y acreditado con informes o documentos fehacientes. Para ello, dispone de un plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente a la celebración de la prueba del examen, a fin de presentar presencialmente en una de las sedes de HABE el documento original del certificado cuya copia se remitió anticipadamente por email, con el objeto de que se compulse en HABE.

Aukera hori behin bakarrik probestu ahal izango da.

Esta opción será posible una sola vez.

Hiru laneguneko epea igarota, azterketariak ez badu HABEra posta elektronikoz igorri adierazpen agiria, ez-aurkeztutzat joko da azterketaldi horretan.

Si en el plazo de tres días hábiles no se ha enviado a HABE por email la declaración antedicha, se considerará como no presentada a dicha persona.

b) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera lege edo erregelamendu izaera duen arau batek babestutako arrazoi batek eragin badu, eta azterketariak proba egiteko ezohiko egunaz baliatzerik izan ez badu, egindako matrikula eta azterketaldian jadanik lortutako emaitzak hurrengo azterketaldirako gordeko zaizkio, baita deialdi honetako bigarren azterketalditik hurrengo urteko lehen azterketaldira ere.

b) Si la situación que ha impedido al examinando realizar la prueba el día ordinario fijado en el calendario está amparada por una norma con rango de ley o de reglamento, y el examinando no ha podido valerse del día extraordinario para realizar la prueba, se guardarán la matrícula y los resultados obtenidos en el período de examen, para el siguiente periodo de exámenes, inclusive, desde el segundo periodo de exámenes de esta convocatoria hasta el siguiente primer periodo de exámenes del próximo año.

Mintzamen-probetan azterketariari jarritako egun- zein ordu-aldaketari dagokionez, aldaketa jakinak eska ditzake azterketariak, eta HABEk baimendu, HABEren web-orrian argitaratu den azterketa-egutegian jarritako epe eta jarraibideen baitan.

Respecto a las modificaciones de fecha y horario asignados por HABE para la realización de las pruebas de expresión oral, podrán ser solicitadas y autorizadas por HABE, conforme a los plazos y procedimientos establecidos al efecto.

5.– Azterketa-lekua aldatzeko eskabidea posta elektronikoz egingo da www.habe.euskadi.eus web-orrian finkatutako prozedurei jarraikiz, eskari hori egiteko arrazoiak azalduz eta, betiere, azterketaldiaren egutegian ezarritako epeetan.

5.– La solicitud de cambio de lugar de realización de las pruebas se formalizará por correo electrónico, en base al procedimiento determinado en la página web www.habe.euskadi.eus explicando los motivos de la solicitud, siempre y cuando sea dentro de las fechas establecidas en el calendario.

6. oinarria.– Matrikularen egoera.

Base 6.– Situación de la matrícula.

Matrikula egiteko epea amaitu ondoren, matrikularen egoera ezagutzera emateko akordioa argitaratuko da www.habe.euskadi.eus web-orrian. Azterketari bakoitzak www.habe.euskadi.eus web-orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez ikusi ahal izango du norberari dagokion matrikula zertan den (onartu den edo ez den onartu).

Finalizado el período de matriculación, se publicará en la página web www.habe.euskadi.eus el acuerdo de comunicación sobre la situación de la matrícula. Cada examinando, a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web www.habe.euskadi.eus podrá ver el estado en que se encuentra su matrícula (si se ha aceptado o no).

7. oinarria.– Berariazko egoerak.

Base 7.– Situaciones específicas.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 28. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, egiaztatze-probetan parte hartu nahi izan, eta egokitzapen jakinak behar dituzten ikasleen kasuan, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu HABEk, desgaitasunen bat duten azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetzeke edota balioetsi beharreko gaitasun-maila murrizteke.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden de 9 de septiembre de 2020 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, en los casos en que deseando participar en las pruebas de competencia se requiera de algún tipo de adaptación específica, HABE adoptará las medidas oportunas a fin de garantizar que los examinandos que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en las debidas condiciones de igualdad, siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba o se reduzca o menoscabe el nivel de competencia comunicativa exigible al mismo.

Gaitasun-proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak azterketaldirako matrikula egiteko garaian, HABEren lurralde-arduradunari egin beharko dio eskaera eta, duen desgaitasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez zuritzeaz gain, eskatzen duen egokitzapena azalduko du (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.), kasuan kasuko antolaketa-moduaren arabera. Halaber, aurkeztutako agiriaren konpultsa HABEren egoitzetako batean egin beharko du bost lanegunetan, matrikula egiteko epea amaitu eta biharamunetik aurrera.

A fin de llevar a cabo las adaptaciones necesarias, la persona interesada deberá presentar su solicitud al responsable territorial de HABE en el momento de realizar la matrícula de examen, acreditando la discapacidad alegada mediante informe oficial emitido por la institución pública competente en dicho ámbito, e indicando la adaptación solicitada (silla, mesa u ordenador especiales, auriculares, sistema braille, etc.), conforme al modelo organizativo establecido. Asimismo, deberá presentar la compulsa de la documentación en HABE en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la finalización del plazo de matrícula.

Eskari hauen aurrean, HABEk denbora nahiz baliabideak egokituko dizkio behar bereziak dituen azterketariari, betiere Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduari edota gaitasun-probok izan egunean indarrean egon daitekeen arautegiari jarraikiz.

A la vista de las solicitudes presentadas, HABE adecuará los medios materiales, así como la duración de las pruebas, a las personas que así lo hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 9 de septiembre de 2020 del Consejero de Cultura y Política Lingüística o en la normativa aplicable en el momento de realización de las pruebas.

8. oinarria.– Proben ezaugarriak, antolamendu-modua, ebaluazio-irizpideak eta atalez ataleko kalifikazioa.

Base 8.– Características, organización, criterios de evaluación y calificación de los distintos apartados de las pruebas de competencia.

1.– Gaitasun-maila bakoitza ebaluatzeko prestatutako probek azterketariaren euskarazko gaitasun komunikatiboaren zenbatekoa eta nolakoa balioetsiko dute: azterketariak euskaraz entzundakoa ulertzeko eta irakurritakoa bereganatzeko duen gaitasuna, batetik, eta euskaraz aditzera eman nahi dituen testuak ahoz zein idatziz egiteko duena, bestetik.

1.– Las pruebas de acreditación diseñadas para la evaluación de los niveles de competencia evaluarán la competencia comunicativa en euskera de cada examinando: su destreza para comprender lo escuchado y asimilar lo leído y su destreza para expresar tanto oralmente como por escrito lo que desea comunicar.

2.– HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak lau trebetasunak neurtzeko probak prestatuko ditu, II. eranskinean zehaztutakoa oinarri hartuz, eta Zerbitzuak berak aplikatuko ditu proba horiek, lurraldeka eta lurralde bakoitzean eremu bateratuan antolatuta, egutegian zehaztutako datetan.

2.– La Sección de Evaluación y Acreditación del Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE elaborará las pruebas oportunas para la evaluación de las cuatro destrezas lingüísticas, de conformidad con lo establecido en Anexo II, y ese mismo Servicio aplicará dichas pruebas, organizadas por territorios y en un ámbito único por territorio, en las fechas establecidas en el calendario.

3.– Maila bateko probak gainditzeko, 100 puntutik gutxienez 50 lortu beharko ditu azterketariak, II. eranskineko puntuazio-sistemari jarraikiz. Azterketariak maila gainditzeko azaldu beharreko hizkuntza-gaitasuna, HEOCaren «Ebaluazio-irizpideak eta eskalak» atalean, mailaz maila eta trebetasunez trebetasun zehazten diren ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalako bigarren deskriptoreak adierazitakoa da. Maila bat gainditzeko, ikasleak lau trebetasunetako probak gainditu beharko ditu, aipatutako eranskinean jarritako irizpideak betez.

3.– Las pruebas correspondientes a un nivel sumarán un total de 100 puntos, y para darlas por superadas el examinando deberá obtener un mínimo de 50 puntos conforme al sistema de puntuación establecido en el Anexo II. El segundo descriptor de la escala de valoración de criterios de evaluación, del capítulo «Criterios de evaluación y escalas» por niveles y destrezas del HEOC, indica cuál es el nivel de competencia a alcanzar por el examinando. Para superar un nivel, el examinando deberá superar las pruebas de cada una de las cuatro destrezas lingüísticas, conforme a los criterios establecidos en dicho anexo.

4.– HOBE deialdiko egiaztatze-prozesua bideratzeko, HABEk eskainiko ditu behar diren baliabideak, propio egokitutako aztertokietan. Hortaz, azterketariek ezingo dituzte euren gailu elektronikoak erabili probak egiteko (telefonoa, ordenagailua, argazki-kamera, soinu-grabagailua, haririk gabeko entzungailuak, irakurtresnadun ordulariak eta entzungai edo ikusgai diren edukietara sarbidea eskaintzen duten betaurrekoak, besteak beste). Halaber, HABEk jarritako baliabide teknologiko horiek hutsegingo balute, ohiko eraz bideratuko litzateke proba.

4.– HABE aportará los medios necesarios a los centros de examen acondicionados con ese fin, para que el proceso de acreditación de la convocatoria de HOBE se desarrolle debidamente. Por todo ello, a la hora de realizar las pruebas de acreditación, los examinandos no podrán utilizar dispositivos electrónicos, tales como teléfonos, ordenadores, cámaras de fotos, grabadores de sonido, auriculares inalámbricos, relojes con aparatos de lectura o gafas con acceso a contenidos audiovisuales, entre otros. Asimismo, en caso de que los recursos tecnológicos facilitados por HABE no respondieran correctamente, se procederá a efectuar el proceso de acreditación de la manera habitual.

5.– Mintzamen-probetan, argi ahoskatu eta zuzen ebakiko dira hitzak.

5.– En las pruebas de expresión oral, la dicción debe ser clara y la pronunciación correcta.

6.– Probak egiterakoan, azterketariak ematen zaizkion jarraibideak zuzen eta egoki bete behar ditu.

6.– Para la realización de las pruebas el examinando deberá cumplir correcta y adecuadamente las instrucciones comunicadas.

9. oinarria.– Gaitasun-proben zuzenketa-prozesua.

Base 9.– Proceso de corrección de las pruebas de competencia.

1.– Hizkuntza-arauak eta euskalkiak.

1.– Normas lingüísticas y dialectos.

Lau hizkuntza-trebetasunak balioesteko azterketariek egindako probek Euskaltzaindiak indarrean dituen arauak beteko dituzte, eta, betiere, euskara-eredu landu eta jantzian emanak etorriko dira.

Las pruebas realizadas en las cuatro destrezas lingüísticas deberán cumplir las normas en vigor aprobadas por Euskaltzaindia, y se presentarán en registros normativos correctos y cultos.

Mintzamen- probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta jariotasuna erakuts dezake, betiere, egitekoaren testuinguruari hala badagokio. Honelakoetan, aztertzaileek azterketarion gaitasun- eta jariotasun-maila hori aintzat hartu eta balioetsiko dute azken emaitza jartzean.

En las pruebas de expresión oral, el examinando podrá demostrar su capacitación y fluidez en el uso de su dialecto, siempre que así lo requiera la tarea encomendada. En estos casos, los examinadores considerarán debidamente estos usos y los valorarán en la calificación final del ejercicio.

2.– Izengabetasuna.

2.– Anonimato.

Gaitasun-probak norenak diren jakin gabe zuzenduko dituzte aztertzaileek, ikerleek zein tutoreek, zuzenketa izengabea bermatzeko. Aztertzaileak ezin izango du berak azkeneko bi urteetan izandako ikasleen gaitasun-probarik zuzendu. Horrelakorik gertatuz gero, aztertzaileak berak laga beharko du zeregin hori azterketaldiaren antolaketa-garaian. Mintzamen-proba balioesterakoan azterketariak irakasle izan ez dituen aztertzaile batzuekin arituko da, eta antolaketa-irizpide ez-ohikoen baitan, ezinezkoa denetan, irakaslea epaimahaian aztertzaile moduan aritzea saihestezina den kasuetan, azterketariari jakinaraziko zaio jarduera hori beste aztertzaile batek kalifikatuko duela.

Los examinadores, evaluadores peritos y tutores corregirán los exámenes sin conocer la identidad del autor del ejercicio, con el objetivo de garantizar una corrección anónima. Las pruebas de acreditación de un examinando no podrán ser corregidas por un profesor o profesora que dicho examinando haya tenido en los últimos dos años. En el caso de que concurriera tal circunstancia, corresponderá al propio examinador presentar su abstención en el momento oportuno de la organización del ejercicio. Las pruebas de expresión oral las aplicarán examinadores distintos a sus profesores, y, en el caso de que se den circunstancias extraordinarias inevitables, que requieran la presencia del profesor o profesora como examinador en el tribunal, se le comunicará al examinando que otro examinador será quien proceda a la calificación de dicha prueba.

3.– Irakurmen- eta entzumen-proben zuzenketa.

3.– Corrección de las pruebas de comprensión escrita y comprensión oral.

B1, B2 eta C1 mailetan, gaitasun-probaren atal hauen zuzenketa automatikoki gauzatuko du HOBE sistemak; C2 mailan, berriz, izendatutako aztertzaileen artean egingo da, II. eranskinera bildutako irizpideen arabera, eta emaitzak akta batera bilduko dituzte kalifikazio-proposamen gisa.

En los niveles B1, B2 y C1, la corrección de estas pruebas se realizará automáticamente por el sistema HOBE; en el nivel C2, en cambio, será llevado a cabo por examinadores nombrados al efecto, conforme a los criterios establecidos en el Anexo II y estos recogerán en un acta las calificaciones otorgadas con carácter de propuesta.

Ezinbesteko baldintza izango da entzumen- eta irakurmen-probak gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

Será condición indispensable superar las pruebas de comprensión escrita y oral para que pueda corregirse la prueba de expresión escrita.

Azterketok, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak zaindu eta gordeko ditu.

Corresponderá al Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE la guarda y custodia de las pruebas realizadas.

4.– Idazmen-probaren zuzenketa.

4.– Corrección de la prueba de expresión escrita.

a) Idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzenduko dute, eta irizpen arrazoitua emango dute kalifikazio-fitxa banatan. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

a) Cada prueba de expresión escrita será corregida al menos por dos examinadores, que emitirán su dictamen razonado en sendas fichas de calificación. Las observaciones referidas a la calificación se recogerán en su correspondiente ficha digital a fin de facilitar al examinando la comprensión, con precisión y rigor, de la evaluación de su prueba.

b) B1, B2 eta C1 mailetako idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

b) El examinando de los niveles B1, B2 y C1 que, sin llegar en la prueba de expresión escrita a la puntuación mínima exigida de 15 puntos, obtuviera al menos 14, podrá compensar esa diferencia con la lograda en la prueba de expresión oral, en el único caso de que haya obtenido al menos 17 puntos en la prueba de expresión oral. En todo caso, para poder presentarse a la prueba de expresión oral, será requisito imprescindible obtener un mínimo de 14 puntos en la prueba de expresión escrita en dichos niveles.

c) Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango zaio:

c) En relación con la cantidad mínima de palabras exigidas para cada nivel, el examinador se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando hubiera escrito la cantidad mínima de palabras exigida y cumpliera los criterios mínimos de valoración correspondientes a su nivel, se calificará el ejercicio entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– A la hora de valorar los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido, al examinando que le falte menos del 10 % para llegar al mínimo estipulado, se le restará en la puntuación general, según estos parámetros:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– HOBE sistemaren hitz-kontagailuak automatikoki zenbatutako hitz-kopurua gutxi gorabeherakoa da eta, ondorioz, izaera orientagarria baino ez du. Idazmen-probei esleitutako hitz-kopurua maila bakoitzeko Epaimahaiak ebatzitakoa izango da, ebazpen honetan bildutako irizpideen baitan.

– El número de palabras calculado automáticamente por el contador de palabras del sistema HOBE será aproximado, y, en consecuencia, tendrá únicamente carácter orientativo. El número de palabras fijado para las pruebas de expresión escrita será el establecido por el Tribunal de cada nivel, de acuerdo con los criterios marcados en esta resolución.

d) Aztertzaileak idazmen-proba zuzendu ondoren, jarraibide hauei lotuko zaizkie:

d) Una vez calificada la prueba de expresión escrita, los examinadores se ajustarán al siguiente procedimiento:

Zuzenketa anonimoa egikarituko da, aldiro itsu bikoitzeko sistemaz proba bakoitzaren bi zuzenketa eginez, bi ebaluatzailek bakoitzak bere aldetik egina. Ebaluatzaileek ausazko banaketa baten bidez jasoko dituzten probak balioetsiko dituzte, Ebazpen honetako II. eranskinean HABEren zuzendari nagusiak ezarritako idazmen-probaren balioespen-irizpide berezien arabera, eta, era horretan, proba horren ebaluazioa behar bezain objektiboa izango dela bermatuko da.

Se facilitará la validación de la corrección de forma anónima, mediante una doble corrección en sistema de doble ciego en todas las actuaciones, hecha de forma independiente por dos evaluadores que reciben la prueba a través de un reparto aleatorio realizado entre evaluadores, atendiendo a los criterios singulares de valoración de la prueba de expresión escrita establecidos por el Director General de HABE en el Anexo II de esta Resolución, de forma que se garantice suficientemente la objetividad de la evaluación de dicha prueba.

Kalifikazio-prozesua jarraibide hauen arabera bideratuko da:

El proceso de calificación se llevará a cabo según las siguientes instrucciones:

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores califican el ejercicio como «Apto», se calificará la prueba de expresión escrita como «Apto».

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Ez gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Ez gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores califican dicha prueba como «No apto», se procederá a calificar la misma como «No apto».

– Baldin eta ebaluatzaileetako batek proba «Gai» gisa kalifikatzen badu eta besteak «Ez gai» gisa, probak ebaluatzaile ikerle baten irizpena jasoko du.

– En caso de que uno de los evaluadores califique la prueba como «Apto» y el otro como «No apto», la prueba se someterá al juicio de un evaluador perito.

e) Idazmen-proba berariazko aplikazio informatikoen bidez banatuko zaie aztertzaileei, ebaluatzaile ikerleei zein tutoreei euskarri digitalean.

e) La prueba de expresión escrita se pondrá a disposición de los examinadores, evaluadores peritos y tutores en soporte digital.

5.– Mintzamen-probaren zuzenketa.

5.– Corrección de la prueba de expresión oral.

a) Mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta zuzenduko dute, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango dute irizpen arrazoitua. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

a) La prueba de expresión oral será realizada y corregida por dos examinadores, que emitirán su dictamen razonado en una única ficha de calificación. Las observaciones referidas a la calificación se recogerán en su correspondiente ficha digital a fin de facilitar al examinando la comprensión, con precisión y rigor, de la evaluación de su prueba.

b) Gutxienekoak bete diren ala ez erabakitzean bi aztertzaileak bat ez badatoz, bigarren zuzenketa bideratuko da tutorearen eskutik. Tutoreak irizpen propioa eman eta gero, jarritako emaitzen proposamena Epaimahaiaren eskura jarriko du.

b) Si ambos examinadores discrepan en su valoración sobre si la prueba cumple o no con los mínimos exigidos para su superación, se procederá a una segunda corrección a cargo del tutor, que evaluará la prueba de oficio y elevará su dictamen razonado al Tribunal correspondiente.

c) Mintzamen-proba guztiak grabatu egingo dira, zuzenketa-prozesuaren euskarri eta ikerketa-helburu zein aztertzaileen trebakuntzarako.

c) Todas las pruebas de expresión oral serán grabadas, como soporte del proceso de corrección, y con la finalidad de fomentar la investigación y la formación de los examinadores.

10. oinarria.– Emaitzak onartzea.

Base 10.– Aprobación de los resultados.

Mailaz mailako epaimahaiek, aztertzaile, ikerle eta tutoreek egindako balorazioak aztertu ondoren, probei dagozkien emaitzak onartuko dituzte, eta jarraian, Azterketa Batzordeari igorriko dizkiote emaitzak.

El Tribunal de cada nivel, a la vista de las valoraciones realizadas por las personas examinadoras, peritos y tutoras, aprobará las calificaciones y a continuación las remitirá a la Comisión de Exámenes.

11. oinarria.– Emaitzak argitaratzea.

Base 11.– Publicación de los resultados.

Azterketa Batzordeak, egutegian zehaztutako datetan, emaitzak ezagutzera emateko akordioa argitaratuko du HABEren www.habe.euskadi.eus web-orrian

La Comisión de Exámenes adoptará, en las fechas concretadas en el calendario, el acuerdo de comunicación de los resultados en la página web de HABE www.habe.euskadi.eus.

Gainera, emaitzak ikusgai jarriko ditu, mailaz maila eta trebetasunez trebetasun, norberaren sarbide-gakoaz baliatuz HABEren www.habe.euskadi.eus web orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez.

Además, los resultados se podrán consultar por niveles y por destrezas lingüísticas, a través de la página web de HABE www.habe.euskadi.eus por medio de la aplicación informática Q87 a la que se podrá acceder mediante la clave de acceso personal.

Gero, Azterketa Batzordeak behin betiko emaitzak HABEren zuzendari nagusiari aurkeztuko dizkio, egiaztagiriak luzatzeari begira, eta Erregistroan alta eman dakien, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 36. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

A continuación, la Comisión de Exámenes elevará los resultados definitivos al Director General de HABE, a los efectos de expedición de certificados y del alta en el Registro, conforme al artículo 36 de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020.

12. oinarria.– Ziurtagiriak.

Base 12.– Certificados.

Gaitasun-probak gaindituz mailaren bat egiaztatu duen azterketariak ziurtagiria eskuratu ahal izango du www.habe.euskadi.eus web orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez, norberaren sarbide-gakoaz eta Agiriak aukera baliatuz.

Quien haya superado las pruebas de competencia y haya acreditado algún nivel, podrá obtener el certificado correspondiente en www.habe.euskadi.eus, a través del acceso personalizado, opción Certificados.

13. oinarria.– Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskaerak eta gora jotzeko errekurtsoak.

Base 13.– Reclamaciones, solicitudes de revisión de calificaciones y recursos de alzada.

1.– Erreklamazioak.

1.– Reclamaciones.

Ondorengo gai hauei buruz aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak:

Podrán presentarse reclamaciones sobre los siguientes temas:

Batetik, matrikularen egoera dela eta.

Por un lado, por la situación de la matrícula.

Bestetik, azterketa egunean edo azterketa lekuan, antolaketaren eremuko jarraibideetan hutsegiterik izan baldin bada, izandako gorabehera edo intzidentzia praktiko materialak direla eta.

Por otro lado, cuando se hayan producido errores respecto a la organización en el día del examen o en el lugar del examen, por incidencias prácticas de carácter material.

Erreklamazio hau aurkeztu ahal izango da, bai paperean -«Zuzenean» arretagunean, postaz edota HABEko egoitzetan- bai telematikoki (Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikazio sistema egoki bidez, hau da, BakQ edo NAN elektronikoz). Ahal bada, bide telematikoa lehenetsiko da.

Esta reclamación se podrá presentar tanto en papel -directamente en el punto de atención Zuzenean, por correo postal o en las sedes de HABE- como por vía telemática (en la sede electrónica del Gobierno Vasco, mediante el sistema de identificación correspondiente, es decir, mediante BakQ o el DNI electrónico). Preferentemente se priorizará la vía telemática.

2.– Kalifikazioak berrikusteko eskaerak.

2.– Solicitud de Revisión de la calificación.

Azterketariak mailako Epaimahaiaren aurrean kalifikazioa berrikusteko eskatu ahal izango du, eskaerak arrazoituz.

El examinando podrá solicitar ante el Tribunal correspondiente a su nivel la revisión de la calificación obtenida, de forma motivada.

Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango erdietsitako kalifikazioaren berrikuspena eskatzeko. Beraz, oinarri teknikorik gabeko kalifikazio-berrikuspenen eskaerak gaitzetsiak izango dira.

La mera discrepancia con la calificación obtenida no constituirá base suficiente para solicitar la revisión de la calificación obtenida, por lo que las que carezcan de argumentación técnica que las sostenga quedarán desestimadas.

3.– Aurkeztu beharreko agiriak.

3.– Documentación a presentar.

Erreklamazioak zein kalifikazioak berrikusteko eskaerak izapidetu daitezen, azterketariak jarraian azaltzen diren datu zein agiriak aurkeztu beharko ditu derrigor:

Para que puedan tramitarse las reclamaciones y las solicitudes de revisión de calificaciones, el examinando deberá necesariamente presentar los datos y documentos que se señalan a continuación:

– Erreklamatzailearen edota eskatzailearen izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea eta helbide elektroniko bat.

– Nombres y apellidos de quien reclama o presenta la solicitud y su dirección postal y una dirección de correo electrónico a efectos de notificación.

– Nortasun-agiriaren zenbakia.

– Número del DNI.

– Egiten duen erreklamazio edo eskaeraren edukia.

– Solicitud o reclamación que presenta.

– Gertaera edo errakuntza hori izan dela erakusten duten agiriak edo frogak.

– Documentos o pruebas que sostengan lo expuesto o muestren el error citado.

– Lurraldea, lekua, data eta egiaztatze-maila.

– Territorio, lugar, fecha y nivel de acreditación.

– Erreklamaziogilearen edota kalifikazioa berrikusteko eskaera egiten duen azterketariaren izenpea.

– Firma de la persona reclamante o de la persona que solicita la revisión de la calificación.

4.– Epeak.

4.– Plazos.

Hiru laneguneko epea izango da ondorengo gertakaria jazo edo egintza eman eta biharamunaz geroztik:

Se dispone de un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente del hecho o acto mencionado a continuación:

a) Erreklamazioen kasuan

a) En el caso de las reclamaciones

– matrikulen egoera ezagutzera eman duen akordioa www.habe.euskadi.eus web-orrian argitaratu eta web orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez ikusgai jarri den egunaren biharamunaz geroztik

– desde el día siguiente a la publicación en la página web www.habe.euskadi.eus del acuerdo de comunicación y puesta a disposición de la situación de la matrícula a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web

– azterketa-proba egin den egunaren biharamunaz geroztik.

– desde el día siguiente a la realización de la prueba.

b) Kalifikazioak berrikusteko eskaeren kasuan

b) En el caso de las solicitudes de revisión de calificaciones

– emaitzak ezagutzera eman dituen akordioa www.habe.euskadi.eus web-orrian argitaratu eta web orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez ikusgai jarri den egunaren biharamunaz geroztik.

– desde el día siguiente a la publicación en la página web www.habe.euskadi.eus del acuerdo de comunicación de los resultados y la puesta a disposición de las pruebas a través de la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web.

5.– Erantzunak.

5.– Contestaciones.

Erreklamazioen edota berrikusteko eskaeren erantzunak dagokion organo eskudunaren akordio edo erabaki bidez hartu eta onartuko dira. Ondoren, www.habe.euskadi.eus web-orrian ezagutzera emateko akordioa argitaratuko da eta gainera, erantzunaren eduki zehatza ikusgai jarriko da www.habe.euskadi.eus web-orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatiko bidez.

Las contestaciones a las reclamaciones y a las solicitudes de revisión de las calificaciones se adoptarán y aprobarán por acuerdo o resolución del órgano competente correspondiente. Seguidamente, se publicará el acuerdo de comunicación en la página web www.habe.euskadi.eus y además el contenido detallado de la contestación se podrá consultar a través la aplicación informática Q87 a la que se accede por la página web www.habe.euskadi.eus.

6.– Gora jotzeko errekurtsoak.

6.– Recursos de alzada.

Interesdunek, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute honako egintza hauen aurka:

Las personas interesadas podrán presentar recurso de alzada contra los siguientes actos:

– Erreklamazioaren erantzuna.

– La contestación de la reclamación.

– Azterketa probaren emaitza berrikusteko eskariaren erantzuna.

– La contestación de la solicitud de revisión de calificación.

– Azterketen behin betiko emaitzak 11. oinarrian zehaztu den moduan ezagutzera eman dituen akordio edo erabakia. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

– El acuerdo de comunicación sobre los resultados definitivos de los exámenes, conforme a lo establecido en la base 11. Los resultados definitivos serán los correspondientes a las pruebas finales.

Horretarako, aurkatutako egintza ezagutzera eman edo jakinarazi den egunaren biharamunaz geroztik hilabeteko epea izango dute.

Para ello, se dispone del plazo de un mes desde el día siguiente a la comunicación o notificación del acto que se impugna.

Errekurtsoak ebazteko, HABEren zuzendari nagusiak lurralde-arduradunari, mailaz mailako Epaimahaiaren buruari edota Azterketa Batzordeko buruari eska liezaieke errekurtsoaren mamiari buruzko txostena. Halaber, deialdi honetan parte hartzen ez duen kanpoko adituren baten irizpena ere eska lezake.

A efectos de su resolución, el Director General de HABE podrá requerir de la persona responsable territorial o del presidente o presidenta del Tribunal del nivel correspondiente, así como del presidente de la Comisión de Exámenes, la emisión de un informe sobre el fondo de la cuestión. Asimismo, podrá solicitar la valoración de alguna persona experta no participante en la convocatoria.

Erreklamazioak eta kalifikazioak berrikusteko eskaerak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 17. artikuluaren arabera izapidetuko dira.

Las reclamaciones y las solicitudes de revisión de la calificación serán tramitadas de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Edozein modutan, erreklamazioek, kalifikazioak berrikusteko eskaerek zein gora jotzeko errekurtsoek ez dituzte etengo deialdi honetan jasotako prozeduren izapidetza eta egutegia.

En cualquier caso, las reclamaciones o recursos de alzada no interrumpirán los trámites y calendarios establecidos en la convocatoria.

14. oinarria.– Informazioa, tramitazioa on-line eta argibide-eskaerak.

Base 14.– Información, tramitación on-line y consultas.

Deialdi honetan aurreikusitako prozeduren ondoriozko argitaratze eta jakinarazpenak www.habe.euskadi.eus web-orri bidez egingo dira, errekurtso administratiboen ebazpenei dagozkienak izan ezik.

Las publicaciones y notificaciones derivadas de los procedimientos correspondientes a esta convocatoria se realizarán a través de la página web www.habe.euskadi.eus, salvo las relativas a la resolución de recursos administrativos.

Era berean, azterketariak www.habe.euskadi.eus web-orri bidez sar daitekeen Q87 aplikazio informatikoa erabiliz gauzatuko ditu oinarri hauetan horrela xedatutako izapideak, eta egiaztatzegintza@habe.eus posta elektronikoa baliatuko du Ebazpen honetako oinarri eta prozedurei buruzko edozein kontsultatarako.

Igualmente, el examinando formalizará los procedimientos establecidos en estas bases en la página web www.habe.euskadi.eus, y tendrá a su disposición la dirección de correo electrónico egiaztatzegintza@habe.eus para efectuar cualquier consulta relacionada con las bases y procedimientos de esta Resolución.

15. oinarria.– Espedienteak ikustea.

Base 15.– Acceso a los expedientes.

Azterkariak«www.habe.euskadi.eus» web-orritik sar daitekeen Q87 aplikazio informatikoa erabiliz, izango ditu kontsultagai eta eskuragai Idazmen- eta mintzamen-ataletako kalifikazio-orriak , bere irakurmen eta idazmen-probak eta entzungai baita bere mintza-saioa ere.

El examinando podrá consultar en la página web www.habe.euskadi.eus a través de la aplicación informática Q87, los dictámenes razonados correspondientes a la valoración de las pruebas de expresión escrita y oral, sus pruebas de comprensión y expresión escrita y la grabación de su prueba de expresión oral.

16. oinarria.– Datu pertsonalen babesa.

Base 16.– Protección de datos de carácter personal.

Egiaztatze-deialdi honetan adierazitako datu pertsonalak eta egiaztatze-prozeduran zehar sortzen direnak Tratamendu-Jardueren Erregistroan (TJR) sartuko dira, zehazki honako tratamendu-jarduera hauetan: «Euskara-maila egiaztatzeko deialdi irekien kudeaketa», «Ikasleen dirulaguntzak» eta «Egiaztapen probetarako eskatutako egokitzapenak» izenekoak, edo hauen ordez ezar daitezkeenak. Hala egingo da, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren 2016/679 araudian xedatutakoaren arabera. Fitxategi horietan jasotako datuak ondoren zehazten diren helburuetarako erabiliko dira:

Los datos personales manifestados en esta convocatoria de acreditación, así como los que se produzcan a lo largo del procedimiento de acreditación, serán incorporados a las actividades de tratamiento correspondientes en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) denominadas: «Gestión de convocatorias abiertas para la acreditación de niveles de euskera», «Subvenciones al alumnado» y «Adecuaciones solicitadas para la realización de las pruebas de acreditación» o en las que lo sustituyan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, sobre Protección de Datos, para los objetivos que se especifican a continuación:

– Deialdi honetan aurreikusitako prozedurak kudeatzea.

– La gestión de los procedimientos previstos en estas convocatorias.

– Euskararen ezagutza egiaztatzeko HABEren agirien erregistroan gordetzea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 48. artikuluak dioenari jarraikiz.

– Inscripción en el registro de HABE de certificados de acreditación del conocimiento del Euskera, conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

– Emandako ziurtagiriak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura helaraztea, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuak agintzen duen moduan, deialdi honetan gaitasun-maila egiaztatzen dutenen datuak. Erregistro horretan dauden datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Herri Administrazioen Hizkuntza Normalkuntzaren zuzendaria da. Bertan jasotako datu pertsonalen gaineko eskubideak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu zuzendaritzaren aurrean gauzatu behar dira.

– La remisión de los certificados emitidos al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 222/2012, de 16 de octubre, de todas aquellas personas que en esta convocatoria acrediten su nivel de competencia. La persona responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en dicho Registro es la titular de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Los derechos de los datos personales incluidos en la misma se materializarán ante la Dirección de Servicio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikaslegoaren kudeaketa: ikas-prozesua, euskara-mailaren egiaztapena eta dirulaguntzaren kudeaketa.

– La gestión del alumnado de los euskaltegis y centros homologados para el autoaprendizaje del euskera: proceso de aprendizaje, acreditación de niveles de competencia comunicativa en euskera y gestión de subvenciones.

HABEren Zuzendari Nagusia izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director o Directora de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko (azaroaren 25eko 29/1983 Legea, HABE sortzekoa eta Euskaltegiak arautzekoa), eta interes publikoaren izenean egiten den xederen bat gauzatzeko, edo trataeraren arduradunari emandako botere publikoak egikaritzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales (Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación de HABE y regulación de los euskaltegis) y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Interesdunak bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea izango du, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezake helbide honetan: https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/.

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: https://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-edukiak/es/

Egiaztatze-prozesua amaitu ondoren, lau trebetasunak neurtzeko egin probak prestakuntza eta ikerketarako erabili ahal izango dira, betiere datu pertsonalak bereizi ondoren, indarrean dagoen araudiak agintzen duen moduan.

Después del proceso de acreditación, las pruebas realizadas para la medición de las cuatro destrezas lingüísticas podrán ser utilizadas para fines formativos o para trabajos de investigación, una vez finalizado el procedimiento de acreditación y tras la correspondiente disociación de los datos personales que, en su caso, tengan incorporados, tal y como ordena la legislación vigente.

17. oinarria.– Jarduerak isilpean gorde beharra.

Base 17.– Obligación de guardar secreto sobre las actuaciones.

Egiaztatze-deialdian parte hartuko duten aztertzaile, ikerle, tutore, maila bakoitzeko epaimahaikide, Lurralde Batzordeetako kide, zein Azterketa Batzordeko kideen eta administrazio-langileen betebeharra da isilpean gordetzea, egiaztatzegintzari lotutako ezein eragileri buruz, beren egitekoen jardunean jakindako gertaera, ezagututako dokumentu, kalifikazio-proposamen, izandako eztabaida eta emandako egoerak.

Es obligación de los examinadores, evaluadores peritos, tutores, miembros de los Tribunales de cada nivel, miembros de las Comisiones Territoriales o de la Comisión de Exámenes, así como del personal administrativo que tome parte en el desarrollo de esta convocatoria, guardar secreto sobre hechos, documentos, propuestas de calificación, deliberaciones y situaciones relacionadas con las partes intervinientes de los que hubiesen tenido conocimiento por razón del ejercicio de su función en el proceso de acreditación.

II. ERANSKINA
ANEXO II
2022. URTEKO HOBE DEIALDIAN B1, B2, C1 ETA C2 MAILAK EGIAZTATZEKO AZTERKETAK: EBALUAZIO-IRIZPIDEAK, PROBEN EZAUGARRIAK, ANTOLAMENDU-MODUA ETA ATALEZ ATALEKO KALIFIKAZIOAK
CONVOCATORIA HOBE DEL AÑO 2022 PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES B1, B2, C1 Y C2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS, MODELO ORGANIZATIVO Y CALIFICACIONES POR DESTREZAS

1.– Ebaluazio-irizpideak.

1.– Criterios de evaluación.

B1, B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatzeko azterketetan oinarri hartuko dira B1, B2, C1 eta C2 mailetako ebaluazio-irizpideak eta eskalak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren Aginduz 2015eko uztailaren 22an indarrean jarritako HEOCaren «Ebaluazioa» atalean jasotakoaren arabera.

Los criterios y escalas de evaluación definidos en la Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura de 22 de julio de 2015, que establece el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC), en su apartado referido a la evaluación, constituirán la base de las pruebas diseñadas para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2.

2.– Maila bakoitzaren ezaugarriak, antolamendu-modua, eta atalez ataleko kalifikazioak.

2.– Características, modelo organizativo y calificaciones correspondientes a cada nivel.

B1 maila: erabiltzaile independentea.

Nivel B1: usuario independiente.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak eguneroko bizitzako edo ohiko gaien inguruko testu grabatua entzungo du, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu... Entzungaia testu luze bat izan liteke edo zenbait testu labur. Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Tras escuchar la grabación de un texto relacionado con temas cotidianos o de interés general, el examinando deberá demostrar la comprensión de dicho texto realizando las tareas que se le planteen: diferenciar la información relevante, resaltar determinados matices... El texto podrá ser un texto extenso o varios breves. Antes de escuchar el texto dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas, y en función del tipo de texto, se le ofrecerá la posibilidad de escuchar la grabación una o dos veces.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira, izan aurrez aurreko solasaldietatik jasotakoak (elkarrizketa sinpleak, ipuinak, gertaerak, errezetak...), izan komunikabideetatik jasotakoak (albiste laburrak, eguraldi-iragarpenak, kontaketak, iragarkiak...) eta HEOCean B1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Los textos se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel, bien en forma de conversaciones presenciales (diálogos simples, cuentos, sucesos, recetas...), o como grabaciones de medios de comunicación (noticias breves, previsiones meteorológicas, relatos, anuncios...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel B1.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta egingo zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horri begira teknika hauek erabiliko dira: a) Erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, lotzea edo bikoteak osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia, eta b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze testa edota akatsak zuzentzea).

Se presentará al candidato una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido el candidato dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas: a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Este apartado tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 25 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 25 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak hiru atal izango ditu:

La prueba constará de tres partes:

a) Sarreran, azterketariak aztertzailearekin elkarrizketa bat izango du eta zenbait gairi buruzko galderei erantzungo die (norberaren ezaugarriak, familia, zaletasunak, lana, bidaiak, osasuna...).

a) Al inicio, el examinando mantendrá una conversación con los examinadores o examinadoras y responderá a preguntas relativas a distintos temas (características personales, familia, aficiones, trabajo, viajes, salud...).

b) Jarraian, aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa edo erreklamazioa, gertaeren kontaketak, pasadizo barregarriak...) eta B1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

b) A continuación, se le solicitará llevar a cabo una acción comunicativa sobre un tema previamente elaborado. El enunciado presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (explicación, declaración razonada, narraciones de sucesos, anécdotas divertidas, quejas o reclamaciones...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia comunicativa B1 (ámbito de uso, rol de enunciador, rol del receptor y el objetivo o la finalidad comunicativa).

Azterketariak hamar minutu izango ditu bigarren atala prestatzeko, eta, gutxienez, bi minutu inguru hitz egitea eskatuko zaio.

El examinando dispondrá de diez minutos para preparar la segunda parte, que deberá desarrollar ante los examinadores durante dos minutos como mínimo.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Para exponer el tema ante los examinadores o examinadoras, podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Asimismo, deberá responder a las preguntas que pudieran realizarle los examinadores o examinadoras en torno al tema asignado.

c) Bukatzeko, elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin elkarreraginean, emandako argazki bat oinarri hartuta. Elkarrizketak bost minutu inguru iraungo ditu, azterketariko bi minutu eta erdi.

c) Para finalizar, mantendrá una conversación interactuando con el examinador o examinadora o con su compañero o compañera de prueba sobre un tema propuesto en una fotografía. La conversación tendrá una duración estimada de cinco minutos, dos minutos y medio por parte de cada examinando.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, concisión y cohesión tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección de la expresión.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testua edo testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren ulermen orokorra eta xehea eskatuko zaio, eta betiere, testutik informazioa ateratzea. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lagunen gutunak, errezetak, ipuin eta kontaketa errazak, gai ezagunetako azalpen-testuak...), eta HEOCean B1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura del texto o textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Se le solicitará la obtención de información a partir del texto propuesto y se evaluará la comprensión global o parcial del mismo. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (cartas entre amigos, recetas, cuentos y narraciones sencillas, textos descriptivos...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel B1.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 35 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 35 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 140 hitzeko testu bat edo 100 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (mezu laburrak, pertsonen, tokien eta gauzen deskribapen laburrak, gutun pertsonalak, kontaketa laburrak, eskari-gutunak, aholkuak eta gomendioak, curriculum vitaea...), eta B1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

El examinando deberá redactar un texto de 140 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 100 palabras para llevar a cabo una acción comunicativa determinada. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (mensajes sencillos, descripciones breves de personas, lugares y cosas, cartas personales, narraciones breves, cartas de solicitud, consejo o recomendaciones, curriculum vitae...) en una situación y contexto correspondiente al nivel de competencia B1 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, HOBE sistemaren hitz-kontagailuak automatikoki zenbatutako hitz-kopurua gutxi gorabeherakoa da eta, ondorioz, izaera orientagarria baino ez du. Idazmen-probei esleitutako hitz-kopurua maila bakoitzeko Epaimahaiak ebatzitakoa izango da, ebazpen honetan bildutako irizpideen baitan. Aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

En relación con el número mínimo de palabras solicitado en la prueba de expresión escrita, el número de palabras calculado automáticamente por el contador de palabras del sistema HOBE será aproximado, y, en consecuencia, tendrá únicamente carácter orientativo. El número de palabras fijado para las pruebas de expresión escrita será el establecido por el Tribunal de cada nivel, de acuerdo con los criterios marcados en esta resolución. El examinador se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando ha redactado el número mínimo de palabras estipulado, y cumple con los mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se calificará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los textos que no alcancen el número mínimo de palabras estipulado por menos de un 10 %, se reducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10a baino hitz gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 60 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 60 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos al emisor y al receptor (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las intrucciones del Area de Evalución y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Probak lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan egingo dira bi une desberdinetan: lehenik, egun berean, entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak egingo dira ordenagailu bidez; ondoren, beste egun batean, mintzamen-proba egingo da mailako epaimahaiaren aurrean.

Las pruebas de acreditación se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio, y se realizarán en dos días diferentes: en primer lugar, en un mismo día, las pruebas de comprensión y expresión escritas y la de comprensión oral, utilizando un ordenador; y más adelante, otro día diferente, la prueba de expresión oral ante un tribunal.

Kalifikazioak, konpentsazioa, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, compensación, ponderación y resultados:

a) B1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel B1 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Konpentsazioa:

b) Compensación:

Ezinbesteko baldintza izango da entzumen- eta irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

Será condición indispensable superar las pruebas de comprensión escrita y oral para que pueda corregirse la prueba de expresión escrita.

Nolanahi ere, idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

No obstante, el examinando que, sin llegar en la prueba de expresión escrita a la puntuación mínima exigida de 15 puntos, obtuviera al menos 14, podrá compensar esa diferencia con la lograda en la prueba de expresión oral, en el único caso de que en la prueba de expresión oral alcance al menos los 17 puntos. En todo caso, para poder presentarse a la prueba de expresión oral, será requisito imprescindible obtener un mínimo de 14 puntos en la prueba de expresión escrita.

c) Ponderazioa:

c) Ponderación:

Idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia, % 25; kohesioa, % 15; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 30.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia, 25 %; cohesión, 15 %; riqueza, 20 % y corrección, 30 %.

Mintzamenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se valorarán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

d) Emaitzak:

d) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

B2 maila: erabiltzaile aurreratua.

Nivel B2: usuario avanzado.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak eguneroko bizitzako edo ohiko gaien inguruko hainbat testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu... Jakin ere jakin beharko du hizlariaren jarrera bereizten eta testuari dagozkion ondorioak ateratzen. Entzungaia testu luze bat izan liteke edo zenbait testu labur. Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Tras escuchar la grabación de un texto relacionado con temas cotidianos o de interés general, el examinando deberá demostrar la comprensión de dicho texto realizando las tareas que se le planteen. Deberá captar la idea principal del texto y distinguir la información principal o algunas particularidades del mismo. Deberá demostrar asimismo ser capaz de captar la actitud del autor, de distinguir la información y de extraer conclusiones. El texto podrá ser un texto extenso o varios breves. Antes de escuchar el texto dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas. En función del tipo de texto, tendrá opción de escuchar el texto una o dos veces.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira, izan aurrez aurreko solasaldietatik jasotakoak (gertaerak, kronikak, azalpen didaktikoak, prozesuen deskribapenak), izan komunikabideetatik jasotakoak (albisteak, elkarrizketak, dokumentalak, kantak, bertsoak...) eta HEOCean B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel, en algunos casos recogidos de coloquios presenciales (sucesos, crónicas, explicaciones didácticas, descripción de procesos...), y en otros, grabados de los medios de comunicación (noticias, entrevistas, documentales, cantos, versos...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel B2.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta egingo zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horri begira teknika hauek erabiliko dira: a) erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, lotzea edo bikoteak osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze testa edota akatsak zuzentzea).

Se presentará al candidato una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido el candidato dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas: a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Este apartado tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 25 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 25 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak hiru atal izango ditu:

La prueba constará de tres partes:

a) Sarreran, azterketariak aztertzailearekin elkarrizketa bat izango du (norberaren ezaugarriak, familia, zaletasunak, lana, bidaiak, osasuna...).

a) Al inicio, el examinando sostendrá una breve conversación con los examinadores o examinadoras y responderá a preguntas relativas a distintos temas (características personales, familia, aficiones, trabajo, viajes, salud...).

b) Jarraian, aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa edo erreklamazioa, gertaeren kontaketak, pasadizo barregarriak...) eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

b) A continuación, se le solicitará llevar a cabo una acción comunicativa sobre un tema previamente elaborado. El enunciado presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (exposición, explicación argumentada, queja o reclamación, relatos de sucesos, anécdotas graciosas...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia comunicativa B2 (ámbito de uso, rol de enunciador, rol del receptor y finalidad u objeto comunicativo).

Azterketariak hamar minutu izango ditu bigarren atala prestatzeko, eta, gutxienez, bi minutu inguru hitz egitea eskatuko zaio.

El examinando dispondrá de diez minutos para preparar la segunda parte, que deberá desarrollar ante los examinadores o examinadoras durante dos minutos como mínimo.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Para exponer el tema ante los examinadores o examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Asimismo, deberá responder a las preguntas que pudieran realizarle los examinadores o examinadoras en torno al tema asignado.

c) Bukatzeko, elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin elkarreraginean, emandako argazki bat oinarri hartuta. Elkarrizketak bost minutu inguru iraungo ditu, azterketariko bi minutu eta erdi.

c) Para finalizar, mantendrá una conversación en interacción con los examinadores o examinadoras o con sus compañeros o compañeras de prueba sobre un tema propuesto en base a una fotografía presentada. La conversación tendrá una duración de cinco minutos, dos minutos y medio por parte de cada examinando.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testua edo testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren ulermen orokorra eta xehea eskatuko zaio eta betiere, emandako testutik informazioa ateratzea. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (toki publikoetako instrukzio edo argibideak, hitzaldi baten laburpena, katalogoak, prospektuak eta agiri ofizialak, administrazioko idazkiak, bilera-aktak, egunkariko erreportajeak, lan-egitasmoak...), eta HEOCean B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura del texto o textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Se le solicitará la obtención de información a partir del texto propuesto y se evaluará la comprensión global o parcial del mismo. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (informaciones o instrucciones de establecimientos públicos, resumen de una conferencia, catálogos, prospectos y documentos oficiales, escritos administrativos, actas de reuniones, reportajes de prensa, proyectos laborales...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel B2.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 45 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 45 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 200 hitzeko testu bat edo 150 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (administrazioko idazkiak, jakinarazpen-gutunak, erreportaje edo albiste baten laburpena, argudio-testu laburrak, biografiak...), eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

El examinando deberá redactar un texto de 200 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 150 palabras, produciendo una acción comunicativa. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (textos de la administración, cartas de notificación, resumen de un reportaje o de una noticia, textos argumentativos breves, biografías...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia B2 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, HOBE sistemaren hitz-kontagailuak automatikoki zenbatutako hitz-kopurua gutxi gorabeherakoa da eta, ondorioz, izaera orientagarria baino ez du. Idazmen-probei esleitutako hitz-kopurua maila bakoitzeko Epaimahaiak ebatzitakoa izango da, ebazpen honetan bildutako irizpideen baitan. Aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

En relación con el número mínimo de palabras solicitado en la prueba de expresión escrita, el número de palabras calculado automáticamente por el contador de palabras del sistema HOBE será aproximado, y, en consecuencia, tendrá únicamente carácter orientativo. El número de palabras fijado para las pruebas de expresión escrita será el establecido por el Tribunal de cada nivel, de acuerdo con los criterios marcados en esta resolución. El examinador se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando ha redactado el número mínimo de palabras estipulado, y cumple con los mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se calificará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los textos que no alcancen el número mínimo de palabras estipulado por menos de un 10 %, se reducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 75 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 75 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos al emisor y al receptor (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak Ebaluazio eta Egiaztatzerako arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las intrucciones del Área de Evalución y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Probak lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan egingo dira bi une desberdinetan: lehenik, egun berean, entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak egingo dira ordenagailu bidez; ondoren, beste egun batean, mintzamen-proba egingo da mailako epaimahaiaren aurrean.

Las pruebas de acreditación se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio, y se realizarán en dos días diferentes: en primer lugar, en un mismo día, las pruebas de comprensión y expresión escritas y la de comprensión oral, utilizando un ordenador; y más adelante, otro día diferente, la prueba de expresión oral ante un tribunal.

Kalifikazioak, konpentsazioa, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, compensación, ponderación y resultados:

a) B2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel B2 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Konpentsazioa:

b) Compensación:

Ezinbesteko baldintza izango da entzumen- eta irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

Será condición indispensable superar las pruebas de comprensión escrita y oral para que pueda corregirse la prueba de expresión escrita.

Nolanahi ere, idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

No obstante, el examinando que, sin llegar en la prueba de expresión escrita a la puntuación mínima exigida de 15 puntos, obtuviera al menos 14, podrá compensar esa diferencia con la lograda en la prueba de expresión oral, en el único caso de que en la prueba de expresión oral alcance al menos los 17 puntos. En todo caso, para poder presentarse a la prueba de expresión oral, será requisito imprescindible obtener un mínimo de 14 puntos en la prueba de expresión escrita.

c) Ponderazioa:

c) Ponderación:

Idazmen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 26.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 13 %; coherencia, 24 %; cohesión, 17 %; riqueza, 20 % y corrección, 26 %.

Mintzamen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se valorarán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

d) Emaitzak:

d) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

C1 maila: erabiltzaile gaitua.

Nivel C1: usuario competente.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak lagunarteko, lan-esparruko edota komunikabideetako gaien inguruko zenbait testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua eta xehetasunak bereizi eta nabarmendu... Era berean, informazioa eta iritzia bereizi edo ondorioak ere atera beharko ditu.

Tras escuchar la grabación de uno o varios textos relacionados con temas relativos a su ámbito de amistades o de su ámbito laboral o temas habituales en los medios de comunicación, el examinando deberá mostrar la comprensión de dichos textos, realizando las tareas que se le planteen: deberá captar la idea principal del texto y distinguir la información principal o algunas particularidades del mismo... Deberá mostrar asimismo que es capaz de distinguir la información de la opinión y de extraer conclusiones.

Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai- motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Antes de escuchar el texto dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas, y en función del tipo de texto, se le ofrecerá la posibilidad de escuchar la grabación una o dos veces.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lan-prozedurak, iragarkiak, kantak eta bertsoak, erreportajeak, hedabideetako iruzkinak, eztabaidak, esketxak, antzezlanak...) eta HEOCean C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (procedimientos de trabajo, anuncios, cantos y versos, reportajes, comentarios de los medios de comunicación, debates, sketch, teatro...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C1.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta egingo zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horri begira teknika hauek erabiliko dira: a) Erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, lotzea edo bikoteak osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze testa edota akatsak zuzentzea).

Se presentará al candidato o candidata una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido el candidato dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas: a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 30 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 30 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak bi atal izango ditu:

Este apartado constará de dos ejercicios:

a) Aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (egoera psikologikoen, izaeren eta sentipenen deskribapenak, iruzkinak, jendaurreko adierazpenak, laburpenak, aholkuak, argibideak eta jarraibideak, balioespen eta kexuak, eztabaidak, galdeketak...) eta C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Egiteko hau prestatzeko testu-aipamenak elementu grafikoak edo irudiak eman dakizkioke azterketariari.

a) Al inicio, el examinando realizará una acción comunicativa sobre un tema preparado previamente. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (descripciones de situaciones psicológicas, formas de ser o sentimientos, comentarios, comunicaciones públicas, resúmenes, consejos, informaciones y procedimientos, validaciones y quejas, debates, encuestas...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia C1 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor, y el objetivo o finalidad comunicativa). Para preparar esta comunicación se podrán poner a disposición del examinando textos de referencia, elementos gráficos o imágenes.

Azterketariak hogei minutu izango ditu gaia prestatzeko, eta bost minutuz hitz egitea eskatuko zaio aztertzaileen aurrean. Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Dispondrá de 20 minutos para preparar el tema a exponer, que deberá desarrollar ante los examinadores o examinadoras durante 5 minutos como mínimo. Para exponer el tema ante los examinadores o examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Deberá responder a las preguntas que, inercaladamente, pudieran realizarle los examinadores o examinadoras en torno al tema propuesto.

b) Bat-bateko elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin argazki edo beste elementu grafikoez baliatuz. Bat-bateko elkarrizketak hamar minutu inguru iraungo ditu (azterketari bakoitzak bost minutu).

b) Mantendrá una conversación, bien con los examinadores o examinadoras o con el otro interlocutor o interlocutora, basándose en fotografías u otros elementos gráficos. Esta conversación improvisada tendrá una duración aproximada de 10 minutos, 5 minutos por cada examinando.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren esanahi orokorra, ideia nagusiak nahiz bigarren mailakoak edo xehetasunak, edota espresuki testuan adierazten ez diren ideiak, hala nola komunikazio-xedea, idazlearen jarrera, ikuspuntua edo iritzia antzematea eskatuko zaio, besteak beste. Egiteko horiek jarduera-mota hauek erabiliz egingo dira: aukera anitzeko galderak, erantzun laburrekoak, egia/gezurra erakoak, testu-zatiei dagozkien ideiak aukeratu, lotura egokiak egin, testua ordenatu, laburtu, ideiak edota paragrafoak lotu. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (azalpen- artikuluak, alegiak eta kondairak, editorialak, lan-egitasmoak, lan-hitzarmenak, iritzi-artikuluak...), eta HEOCean C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura de los textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Deberá demostrar la comprensión global y parcial del texto, así como de las ideas secundarias y de las no expresadas explícitamente en el mismo, es decir, el objetivo comunicativo, la intención, punto de vista u opinión del autor, etc. A dicho efecto, se le formularán distintos tipos de ejercicios: responder a preguntas de elección múltiple o de respuestas breves, del tipo verdadero/falso; elegir ideas correspondientes a fragmentos textuales; buscar correspondencias apropiadas; ordenar el texto, resumirlo o relacionar ideas o párrafos. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (artículos de divulgación, fábulas e historias, editoriales, proyectos de trabajo, convenios laborales, artículos de opinión...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel C1.

Bestalde, zenbait testu baliatuko dira azterketariaren sintaxiaren eta lexikoaren erabilera neurtzeko. Horretarako, honako jarduerei erantzutea eskatuko da: azpimarratutako hitzen sinonimoak jarri emandako testuan, aukera anitzekoen bidez lexikoa aukeratu, hitz eratorri eta elkartuak erabiliz testuak berridatzi, aukera anitzen bidez egitura sintaktikoak osatu, proposatutako esaldien baliokideak eman edota egitura koherenteak sortu testua osatzeko.

Además, se recurrirá a distintos textos para evaluar la utilización que hace de la sintaxis y del léxico. Para ello, se le formularán diversos tipos de ejercicios: colocar en el texto sinónimos de las palabras marcadas, elegir el léxico adecuado mediante la técnica de elección múltiple, reescribir el texto usando palabras derivadas y compuestas, completar la estructura sintáctica mediante la técnica de elección múltiple, crear frases equivalentes a las propuestas o elegir estructuras coherentes para completar el texto.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 60 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 60 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 300 hitzeko testu bat edo 180 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpen-artikuluak, bilera-aktak, erabilera-gidak, iritzi-artikuluak, kontaketak eta ipuinak, lan-proposamenak, erreportaje edo albiste baten laburpena...), eta C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

El examinando deberá redactar un texto de 300 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 180 palabras, formalizando una acción comunicativa. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (artículos de divulgación, actas de reuniones, guías de utilización, artículos de opinión, narraciones y cuentos, propuestas de trabajo, resúmenes de reportajes o noticias...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia C1 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, HOBE sistemaren hitz-kontagailuak automatikoki zenbatutako hitz-kopurua gutxi gorabeherakoa da eta, ondorioz, izaera orientagarria baino ez du. Idazmen-probei esleitutako hitz-kopurua maila bakoitzeko Epaimahaiak ebatzitakoa izango da, ebazpen honetan bildutako irizpideen baitan. Aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

En relación con el número mínimo de palabras solicitado en la prueba de expresión escrita, el número de palabras calculado automáticamente por el contador de palabras del sistema HOBE será aproximado, y, en consecuencia, tendrá únicamente carácter orientativo. El número de palabras fijado para las pruebas de expresión escrita será el establecido por el Tribunal de cada nivel, de acuerdo con los criterios marcados en esta resolución. El examinador se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando ha redactado el número mínimo de palabras estipulado, y cumple con los mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se calificará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los textos que no alcancen el número mínimo de palabras estipulado por menos de un 10 %, se reducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 90 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 90 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos al emisor y al receptor (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las intrucciones del Area de Evalución y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Probak lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan egingo dira bi une desberdinetan: lehenik, egun berean, entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak egingo dira ordenagailu bidez; ondoren, beste egun batean, mintzamen-proba egingo da mailako epaimahaiaren aurrean.

Las pruebas de acreditación se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio, y se realizarán en dos días diferentes: en primer lugar, en un mismo día, las pruebas de comprensión y expresión escritas y la de comprensión oral, utilizando un ordenador; y más adelante, otro día diferente, la prueba de expresión oral ante un tribunal.

Kalifikazioak, konpentsazioa, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, compensación, ponderación y resultados:

a) C1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel C1 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Konpentsazioa:

b) Compensación:

Ezinbesteko baldintza izango da entzumen- eta irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

Será condición indispensable superar las pruebas de comprensión escrita y oral para que pueda corregirse la prueba de expresión escrita.

Nolanahi ere, idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

No obstante, el examinando que, sin llegar en la prueba de expresión escrita a la puntuación mínima exigida de 15 puntos, obtuviera al menos 14, podrá compensar esa diferencia con la lograda en la prueba de expresión oral, en el único caso de que en la prueba de expresión oral alcance al menos los 17 puntos. En todo caso, para poder presentarse a la prueba de expresión oral, será requisito imprescindible obtener un mínimo de 14 puntos en la prueba de expresión escrita.

c) Ponderazioa:

c) Ponderación:

Idazmen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 26.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 13 %; coherencia, 24 %; cohesión, 17 %; riqueza, 20 % y corrección, 26 %.

Mintzamen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se valorarán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

d) Emaitzak:

d) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Prueba de expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

C2 maila: erabiltzaile aditua.

Nivel C2: usuario experto.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak, euskara batuan nahiz euskalkietan, gai orokorreko eta 4-5 minutu inguruko luzera duen testu grabatua bitan entzungo du, eta ulertu duela frogatzeko 50-80 hitzetan laburbilduko du entzundakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokia izango da (hedabideetako iruzkina, ahozko iritzia, azalpena, mahai-ingurua, hitzaldia, komunikazioa, lan-egitasmoa...) eta HEOCean C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

Tras escuchar dos veces la grabación de un texto de interés general grabado en euskera estándar o en una versión dialectal, de 4-5 minutos de duración, el examinando deberá realizar una síntesis de dicho texto por escrito en 50-80 palabras, destacando las variables fundamentales del mismo: el mensaje del emisor, su finalidad, destinatario... El texto se ajustará a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (comentarios de los medios de comunicación, opinión oral, explicación, mesa redonda, conferencia, comunicación, proyecto de trabajo...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C2.

Entzumena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da: a) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta b) egoki egin duen.

A los efectos de evaluar esta prueba de comprensión oral se valorará: a) en qué medida ha cumplido el examinando con la tarea solicitada; b) la adecuación de su texto.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.

Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta, betiere, 40 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 40 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Azterketariak, aztertzaileen aurrean, ordu-erdi lehenago adieraziko zaion ekintza komunikatiboa gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa, (hitzaldia, komunikazioa, ahozko iruzkina, kronika, historia-kontakizuna...), C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Azterketariak matrikulatzean zehazturiko espezialitate akademiko edo teknikoaren ikuspegitik jorratuko du egokitu zaion ekintza komunikatiboa.

Este apartado consistirá en desarrollar ante los examinadores o examinadoras la acción comunicativa que se le habrá indicado con media hora de antelación. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (conferencia, comunicación, comentario oral, crónica, narración histórica...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C2 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor, y el objetivo o finalidad comunicativa). El examinando deberá desarrollar la acción comunicativa asignada bajo el punto de vista de la especialidad académica o técnica que el propio examinando ha consignado en el formulario de inscripción.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea.

Para exponer el tema ante los examinadores, el examinando podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean eta elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den, eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo. Es imprescindible lograr la calificación de suficiente en todos y cada uno de los criterios de corrección.

Azterketariak 30 minutu izango ditu egitekoa prestatzeko eta 10 minutu inguru proba egiteko.

El examinando dispondrá de 30 minutos para preparar la prueba y aproximadamente 10 minutos para su realización.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, 350-450 hitz inguru dituen testua irakurriko du eta ulertu duela frogatzeko 50-80 hitzetan laburbilduko du irakurritakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle egokia izango da (iritzi-artikulua, txostena, lan-egitasmoa, testu juridikoa, saiakera, editoriala, azalpen-artikulua...) eta HEOCean C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

El examinando leerá el texto propuesto de aproximadamente 350-450 palabras y, para mostrar que lo ha entendido, deberá realizar una síntesis de dicho texto por escrito en 50-80 palabras, destacando las variables fundamentales del mismo: el mensaje del emisor, su finalidad, destinatario... El texto se ajustará a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (artículo de opinión, informe, proyecto de trabajo, texto jurídico, ensayo, editorial, artículo de divulgación...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C2.

Irakurmena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da: 1) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta 2) egoki egin duen.

En la evaluación de la prueba de comprensión escrita se valorará: 1) en qué medida ha cumplido el examinando con la tarea solicitada; 2) la adecuación de sus respuestas.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.

Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 40 minutu ingurukoa.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 40 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 400 hitzeko testu bat idatziko du, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpen- edo iritzi-artikulua, komunikazioa, txostena, lan-proposamena, erreportajea, editoriala, hitzaurrea...), C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera- esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xedea edo asmo komunikatiboa). Azterketariak matrikulatzean zehazturiko espezialitate akademiko edo teknikoaren ikuspegitik jorratuko du egokitu zaion ekintza komunikatiboa.

El examinando deberá redactar un texto de 400 palabras como mínimo, llevando a cabo una acción comunicativa concreta. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (artículo divulgativo o de opinión, comunicación, informe, propuesta de trabajo, reportaje, editorial, introducción...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C2 (ámbito de uso, rol del enunciador, rol del receptor y el objetivo o finalidad comunicativa). El examinando deberá desarrollar la acción comunicativa asignada bajo el punto de vista de la especialidad académica o técnica que el propio examinando ha consignado en el formulario de inscripción.

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, HOBE sistemaren hitz-kontagailuak automatikoki zenbatutako hitz-kopurua gutxi gorabeherakoa da eta, ondorioz, izaera orientagarria baino ez du. Idazmen-probei esleitutako hitz-kopurua maila bakoitzeko Epaimahaiak ebatzitakoa izango da, ebazpen honetan bildutako irizpideen baitan. Aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

En relación con el número mínimo de palabras solicitado en la prueba de expresión escrita, el número de palabras calculado automáticamente por el contador de palabras del sistema HOBE será aproximado, y, en consecuencia, tendrá únicamente carácter orientativo. El número de palabras fijado para las pruebas de expresión escrita será el establecido por el Tribunal de cada nivel, de acuerdo con los criterios marcados en esta resolución. El examinador se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando ha redactado el número mínimo de palabras y cumple con los mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se calificará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los textos que no alcancen el número mínimo de palabras por menos de un 10 %, se reducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 10 baino hitz gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba que no alcance el 90 % del mínimo de palabras exigidas será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea. Ebaluazio-irizpide baten araberako azterketariaren emaitza Ez gai bada, honela kalifikatuko da:

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo. Es imprescindible lograr la calificación de suficiente en todos y cada uno de los criterios de corrección. La calificación de la prueba en la que un examinando no supere todos y cada uno de los criterios de evaluación será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Probaren iraupena 2 ordu eta 20 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 2 horas y 20 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos al emisor y al receptor (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las intrucciones del Area de Evalución y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Probak lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan egingo dira bi une desberdinetan: lehenik, egun berean, entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak egingo dira ordenagailu bidez; ondoren, beste egun batean, mintzamen-proba egingo da mailako epaimahaiaren aurrean.

Las pruebas de acreditación se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio, y se realizarán en dos días diferentes: en primer lugar, en un mismo día, las pruebas de comprensión y expresión escritas y la de comprensión oral, utilizando un ordenador; y más adelante, otro día diferente, la prueba de expresión oral ante un tribunal.

Kalifikazioak, konpentsazioak eta emaitzak:

Calificaciones y resultados:

a) C2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel C2 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Ezinbesteko baldintza izango da entzumen- eta irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.

b) Será condición indispensable superar las pruebas de comprensión escrita y oral para que pueda corregirse la prueba de expresión escrita.

c) Emaitzak:

c) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai/Ez gai.

Prueba de comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai/Ez gai.

Prueba de expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai/Ez gai.

Prueba de comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai/Ez gai.

Prueba de expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai/Ez gai.

Total: Apto / No apto.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana