Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

47. zk., 2021eko martxoaren 5a, ostirala

N.º 47, viernes 5 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1334
1334

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Justizia zuzendariarena, espetxeetan edo baldintzapeko askatasunean dauden zigortuak eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako dirulaguntzen deialdia ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del Director de Justicia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios o en libertad condicional y de penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Lan eta Justiziako sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren bidez (2020ko ekainaren 29ko EHAA, 126. zk.), espetxeetan edo baldintzapeko askatasunean dauden zigortuak eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko 2020an burututako proiektuetarako dirulaguntzen deialdia arautzen duten oinarriak ezarri ziren.

Primero.– Mediante Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 126, de 29 de junio de 2020, se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas para proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios o en libertad condicional y de penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad que se realicen en el año 2020.

Bigarrena.– Eskabideak aztertu ondoren, eta deialdia egin zuen Aginduaren 11. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Balorazio Batzordeak, 2020ko irailaren 28an bilduta, aurkeztutako laguntza-eskabideak baloratzeko txosten-proposamena onartu zuen.

Segundo.– Tras el análisis de las solicitudes y de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Orden de convocatoria, la Comisión de Valoración, reunida el 28 de septiembre de 2020, aprobó un informe-propuesta de valoración de las solicitudes de ayuda presentadas.

Hirugarrena.– Gutxienez 30 puntu lortu dituzten eskabideei dagozkien dirulaguntzen zenbateko teorikoak batu ondoren, baturak aurrekontu-erabilgarritasunaren muga gainditu du, eta, beraz, baietsitako eskabide bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa birdoitu behar izan da.

Tercero.– Una vez sumadas las cuantías teóricas de subvención correspondientes a las solicitudes que han superado la puntuación mínima de 30 puntos, la suma ha excedido el límite de disponibilidad presupuestaria, por lo que ha procedido efectuar el correspondiente reajuste de los importes de la subvención correspondiente a cada una de las solicitudes estimadas.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Justizia Zuzendaritzako titularra da eskatutako dirulaguntzak ematea edo ukatzea, bai eta dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoak ere xede duen ebazpena emateko organo eskuduna, horrela ezarrita baitago Lan eta Justiziako sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren 14. artikuluan (agindu horren bidez, espetxeetan edo baldintzapeko askatasunean sartuta dauden eta zigor askatasun-gabetzailearen betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako dirulaguntzen deialdia egiten da).

Primero.– De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, de convocatoria de subvenciones para proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios o en libertad condicional y de penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad, el titular de la Dirección de Justicia es el órgano competente para dictar la resolución en la que se determinará la concesión o denegación de las subvenciones solicitadas, así como las cuantías de subvención de cada proyecto.

Bigarrena.– Deialdi-aginduaren 12. artikuluak ezartzen du zer irizpideren arabera baloratu behar diren aurkeztutako eskabideak, eta xedatzen du dirulaguntza emateko, aipatutako irizpideen arabera, eskabideak 30 puntuko gutxieneko puntuazioa gainditu beharko duela.

Segundo.– El artículo 12 de la Orden de convocatoria establece los criterios conforme a los cuales han de valorarse las solicitudes presentadas y dispone que la concesión de la subvención requerirá que, de acuerdo con los referidos criterios, la solicitud supere la puntuación mínima de 30 puntos.

Hirugarrena.– Honela ezartzen da hitzez-hitz deialdi-aginduaren 13.2 artikuluan balorazio-irizpideetan 30 puntu baino gehiago lortu dituzten eskabideen proiektuei dagokien dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko metodoa:

Tercero.– El método de determinación de la cuantía de la subvención correspondiente a los proyectos de las solicitudes que hayan superado los 30 puntos en los criterios de valoración está fijado en el artículo 13.2 de la Orden de convocatoria en los siguientes términos textuales:

«a) Eskabideak puntuaziorik altuenetik txikienera antolatuko dira. Eskabideren batek 60 puntu (gehieneko puntuazioa) lortzen baditu, eskatutako dirulaguntza zenbatekoaren ehuneko ehuneko (% 100) dirulaguntza ehuneko teorikoa aplikatuko zaio. artikulu honen lehen apartatuan adierazitakoaren arabera, kontuan hartu behar da aldez aurretik birdoitu egin behar direla erakundeek eskatutako kopuruak, dirulaguntzarik jaso ezin duten gastuei edo proiektuarekin lotuta ez dauden gastuei dagokienez. Gainerako eskaerei balorazio irizpideetan lortutako puntuen araberako ehuneko proportzionala aplikatuko zaie, hurrenez hurren.

«a) Se ordenarán las solicitudes de subvención de mayor a menor puntuación obtenida. A la solicitud que obtuviera, en su caso, 60 puntos (máximo) se le aplicará un porcentaje teórico de subvención del cien por cien (100 %) de la cuantía de subvención solicitada, teniendo en cuenta que según lo señalado en el apartado primero de este artículo con anterioridad se habrán reajustado las cantidades solicitadas por las entidades que correspondan a gastos no subvencionables o no relacionados con el proyecto. Al resto de solicitudes se les aplicará sucesivamente el porcentaje que les corresponda proporcionalmente, según su puntuación obtenida en los criterios de valoración.

b) Kasu bereziak:

b) Supuestos especiales:

1.– Dirulaguntzen zenbateko teoriko guztiak batu eta aurrekontuen diru-zuzkidura gain ditzen bada, zenbateko guztiak proportzionalki egokituko dira, eta dirulaguntza teoriko guztiei ehuneko berbera jaitsiko zaie. Ehuneko hori honela kalkulatuko da: diru-zuzkidura zati zenbateko teoriko guztia.

1.– Cuando una vez sumadas todas las cuantías teóricas de subvención se exceda el límite de disponibilidad presupuestaria, se reajustarán proporcionalmente todas las cantidades de subvención, disminuyendo en el mismo porcentaje todas las subvenciones teóricas. Este porcentaje resultará de dividir la cantidad disponible entre la cantidad teórica total.

2.– Dirulaguntzen zenbateko teoriko guztiak batu eta aurrekontuen diru-zuzkidura ez bada gainditzen, berriz, soberakoa eskabide guztien artean banatuko da proportzionalki, aurreko paragrafoan ezartzen den prozedura berari jarraituta. Horrela kalkulatutako zenbatekoak ezingo du inondik inora gainditu diruz lagun daitekeen gastuaren ehuneko ehuna (% 100).»

2.– Cuando, por el contrario, una vez sumadas todas las cuantías teóricas de subvención no se exceda el límite de disponibilidad presupuestaria, el sobrante se repartirá proporcionalmente entre las solicitudes, siguiendo el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior y sin que la cuantía así calculada pueda sobrepasar el importe del cien por cien (100 %) del gasto subvencionable.»

Bestalde, deialdi-aginduaren 13. artikuluko 3. paragrafoan ezartzen denez, proiektu bati gehienez 50.000 euroko dirulaguntza eman ahal izango zaio.

Por otra parte, en el párrafo 3 del artículo 13 de la Orden de convocatoria se establece que, en todo caso, el máximo de subvención que podrá concederse a un proyecto será de 50.000 euros.

Horregatik guztiagatik, eta deialdia egiten duen aginduaren 11. artikuluan horretarako izendatutako Balorazio Batzordeak onartutako balorazio-proposamenaren txostena ikusita, honako hau

Por todo ello y a la vista del informe-propuesta de valoración aprobado por la Comisión de Valoración designada al efecto en el artículo 11 de la Orden de convocatoria,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatzen diren erakunde eta proiektuei bertan agertzen diren dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder las subvenciones a las entidades y proyectos relacionados en el Anexo I y por las cuantías en el mismo señaladas.

Bigarrena.– II. eranskinean zerrendatutako dirulaguntzen eskabideak ezestea, kasu bakoitzean adierazitako arrazoiengatik.

Segundo.– Desestimar las solicitudes de subvención relacionadas en el Anexo II por los motivos que en cada caso se indican.

Hirugarrena.– Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, deialdi-aginduaren 14. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Tercero.– Notificar la presente Resolución a los interesados y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo regulado en el artículo 14 de la Orden de convocatoria.

Laugarrena.– Dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo 5 egunetan erakunde onuradunak kontrakoa adierazten ez badu dirulaguntza onartu egin duela ulertuko da.

Cuarto.– La subvención se entenderá aceptada si, transcurridos 5 días desde el siguiente al de la notificación de la Resolución de concesión, no se manifestara lo contrario por la entidad beneficiaria.

Bosgarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saileko Justizia sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2020.

Justizia zuzendaria,

El Director de Justicia,

EUGENIO ARTECHE PALOMAR.

EUGENIO ARTECHE PALOMAR.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana