Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

43. zk., 2021eko martxoaren 1a, astelehena

N.º 43, lunes 1 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
1182
1182

126/2021 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez emandako zerbitzuak baloratzeko irizpideak garatzen dituen Osakidetzako Erizain kategoriaren mugikortasun horizontaleko prozesuetan aplikatzeko.

RESOLUCIÓN 126/2021, de 10 de febrero, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se desarrollan los criterios de valoración de servicios prestados para su aplicación en los procesos de movilidad horizontal de la categoría de Enfermero/a en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

I.– Emandako zerbitzuen balorazioa hautaketa- eta hornidura-prozesuetako merezimenduen baremoko ataletako bat da, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 31. artikuluan ezarritakoaren arabera.

I.– La valoración de los servicios prestados constituye uno de los apartados del baremo de méritos de los procesos de selección y provisión conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Osakidetza Ente Publikoan oinarrizko destinoak betetzeko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorraren prozeduraren oinarriak onartzen dituen Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2019ko azaroaren 27ko Erabakiaren 9.2.1 oinarrian xedatzen da merezimenduen balorazioa dagokion kategoriaren / lanpostu funtzionalaren azken lekualdatze-lehiaketan aplikatutako baremoaren arabera egingo dela eta, horrez gain, oinarri horretan, baremo hura duten deialdien ebazpenak zerrendatzen dira.

El Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban las bases del procedimiento de concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de destinos básicos en el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, dispone, en la base 9.2.1, que la valoración de méritos se efectuará conforme al baremo aplicado en el último concurso de traslados de la categoría/puesto funcional correspondiente y relaciona las Resoluciones de las convocatorias que lo contienen.

Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2019ko azaroaren 27ko Erabakiak, Osakidetza Ente Publikoko zerbitzu-erakundeetan lanpostuak behin betiko barne-mugikortasunaren bidez betetzeko irizpide orokorrak onartzen dituenak, honako hau xedatzen du 6.1 atalean: «Izaera orokorrarekin lan-esperientziako merezimenduak hartuko dira kontuan, eta euskara, dagokion kategoriako/espezialitateko izaera orokorreko azken lekualdatze-lehiaketarako ezarritako baldintzetan».

El Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban los criterios generales para la provisión de puestos mediante movilidad interna definitiva en las Organizaciones de Servicio en el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, dispone, en el apartado 6.1, que se considerarán con carácter general los méritos de experiencia profesional y euskera, en los términos establecidos para el último concurso de traslados de la categoría correspondiente.

Lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko irizpide orokorrak onartzen dituen Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakiaren I. ataleko 4. puntuan zehazten da azken lekualdatze-lehiaketaren deialdiaren oinarrietan ezarritako lan-esperientzia zenbatzeko baldintzen arabera baloratuko direla emandako zerbitzuak.

En el Acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban los criterios generales para la provisión de puestos mediante comisión de servicios, se indica, en el punto 4 del apartado I, que se valorarán los servicios prestados en los términos establecidos para el cómputo de la experiencia profesional en las bases de las convocatorias del último concurso de traslados.

Zehaztutako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa duten diplomadun sanitarioen lanbide-taldekoen lekualdatze-lehiaketarako deialdia egiten duen Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 10eko 1400/2017 Ebazpenean ezartzen da bakar-bakarrik baloratuko direla kategoria horretan sartzeko eskatzen den titulua lortzen den egunetik aurrera emandako zerbitzuak.

En la Resolución 1400/2017, de 10 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se convoca concurso de traslados del grupo profesional de Diplomados sanitarios con destino en las Organizaciones de Servicios Sanitarios que se determinan, se establece que únicamente se valorarán los servicios prestados a partir de la fecha de obtención de la titulación requerida para el acceso a la categoría de que se trate.

Era berean, zehazten da eskatutako destinoaren kategoria berean zerbitzu aktiboan edo lanpostua gordeta emandako denbora zenbatuko dela.

Del mismo modo, se establece que se computará el tiempo de servicios prestados en servicio activo o con reserva de plaza en la misma categoría que la del destino solicitado.

II.– Salbuespenak ere egon daitezke: erizain kategoriako mugikortasun horizontaleko prozesuetan parte hartu duten pertsona batzuek zerbitzua eman dute unean titulua ez izateagatik ezin izango luketen kategoriaren batean, bai kategoria horri araudi-aldaketa bat egin zaiolako edo bai zerbitzu horiek jarraitutasun asistentziala bermatzeko izendapenetatik eratorri direlako, edota zerbitzua eman dute dagokien titulua lortu aurretik ere.

II.– Con carácter excepcional, nos podemos encontrar con servicios prestados en alguna categoría a la que las personas participantes de los procesos de movilidad horizontal de la categoría de Enfermero/a no hubieran podido acceder, por carecer de titulación en el momento en que se prestaron, al haber sido la categoría objeto de una modificación normativa de manera sobrevenida, o porque los referidos servicios derivan de nombramientos cuya única razón haya sido garantizar el fin superior de mantener la continuidad asistencial, o teniendo ya titulación, servicios que fueron prestados con antelación a la obtención de la citada titulación.

Erizain kategoriako mugikortasun horizontaleko prozesuetan (lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra, zerbitzu-eginkizunak eta barne-mugikortasuna) parte hartzen dutenek emandako zerbitzuak aipatutako inguruabarren eraginpean egon daitezkeenez, beharrezkoa da irizpide batzuk ezartzea eta horiek aplikatzeko prozedura bat arautzea.

Dado que los servicios prestados de las personas participantes en los procesos de movilidad horizontal (concurso de traslados abierto y permanente, comisiones de servicio y movilidad interna) de la categoría de Enfermero/a pueden verse afectados por las circunstancias referidas anteriormente, resulta necesario establecer unos criterios y regular un procedimiento para su aplicación.

Osakidetzaren Administrazio Kontseiluaren azaroaren 27ko Erabaki horien azken xedapenetatik bigarrenak eta azken xedapenetatik lehenengoak xedatzen dutenez, erabakia garatzeko, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari eskumena ematen zaio beharrezko ebazpen edo instrukzioak eman ditzan, erabakia egoki eta zuzen aplika dadin Ente Publikoaren zerbitzu-erakunde guztietan.

La Disposición Final Segunda y la Disposición Final Primera, de los citado Acuerdos de 27 de noviembre, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, disponen que, en desarrollo de los mismos, se faculta a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud para dictar cuantas Resoluciones o Instrucciones resulten necesarias para llevar a efecto su debida y correcta aplicación en el conjunto de Organizaciones de Servicios del Ente Público.

Horiek guztiak horrela, eta indarrean dagoen legedian langileen gaietan aitortuta ditudan eskumenez baliatuta,

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 10eko 1400/2017 Ebazpenak, Erizain kategoriako 2017ko lekualdatze-lehiaketaren deialdia arautzen duenak (horren baremoa mugikortasun horizontaleko prozesuei aplikatzekoa da, lehen aipatutako akordioetan ezarritakoaren arabera), zera ezartzen du: bakar-bakarrik baloratuko dira dagokion kategorian sartzeko eskatzen den titulua lortzen den egunetik aurrera emandako zerbitzuak.

Primero.– La Resolución 1400/2017, de 10 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que regula la convocatoria del Concurso de Traslados 2017 de la categoría de Enfermero/a, cuyo baremo resulta de aplicación a los procesos de movilidad horizontal, según lo previsto en los Acuerdos anteriormente citados, establece que únicamente se valorarán los servicios prestados a partir de la fecha de obtención de la titulación requerida para el acceso a la categoría de que se trate.

Era berean, zehazten da eskatutako destinoaren kategoria berean zerbitzu aktiboan edo lanpostua gordeta emandako denbora zenbatuko dela.

Del mismo modo, dispone que se computará el tiempo de servicios prestados en servicio activo o con reserva de plaza en la misma categoría que la del destino solicitado.

Azaldutakoa oro har aplikatzekoa da.

Lo expuesto anteriormente resulta de aplicación con carácter general.

Bigarrena.– Salbuespen gisa, xedatzen da Erizain kategorian mugikortasun horizontaleko prozesu batean parte hartzen duten pertsonei (lekualdatze-lehiaketa irekia eta iraunkorra, zerbitzu-eginkizunak eta barne-mugikortasuna) baloratu egingo zaizkiela eskatutako titulua lortu aurretik Osasun Mentaleko Erizain gisa emandako zerbitzu egiaztatuak, bai kategoria horri araudi-aldaketa bat egin zaiolako edo bai zerbitzu horiek jarraitutasun asistentziala bermatzeko izendapenetatik eratorri direlako.

Segundo.– Con carácter excepcional, se establece que a las personas que participen en un proceso de movilidad horizontal de la categoría de Enfermero/a (concurso de traslados abierto y permanente, comisiones de servicio y movilidad interna), les serán valorados los servicios acreditados como Enfermero/a de Salud Mental, que hayan sido prestados con anterioridad a la obtención de la titulación requerida, al haber sido esta categoría objeto de una modificación normativa de manera sobrevenida, o porque los referidos servicios derivaban de nombramientos cuya única razón haya sido garantizar el fin superior de mantener la continuidad asistencial.

Erizain kategorian emandako zerbitzuak baloratuko zaizkiela jakinaraziko zaie aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen duten parte-hartzaileei.

Se informará a las personas participantes que cumplan lo establecido en el párrafo anterior que se procederá a valorar los referidos servicios prestados en la categoría de Enfermero/a.

Hirugarrena.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzekoa azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Tercero.– De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza-Servicio vasco de salud, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de 2021.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana