Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

38. zk., 2021eko otsailaren 22a, astelehena

N.º 38, lunes 22 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
995
995

AGINDUA, 2021eko otsailaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia.

ORDEN de 9 de febrero de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14 años de edad durante el curso escolar 2020-2021.

2020ko abuztuaren 14an, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak ebazpen bat eman zuen, eta, haren bidez, adierazi zuen, egoera epidemiologikoaren eta nazioarteko aurretiazko esperientziaren ondorioz, Osasunaren Mundu Erakundeak emandako gomendioen ondorioz, eta Euskadiko Osasun Sisteman izandako eragin epidemiologikoaren eta ikusitako egoeraren ondorioz, EAE osasun publikoko larrialdi baten aurrean zegoela, eta, larrialdi-testuinguru horretan, beharrezkoa zela ezohiko eta premiazko neurriak hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan COVID-19 birusaren, hots, koronabirusaren hedapena geldiarazten laguntzeko.

Con fecha 14 de agosto de 2020, el Director de Salud Pública y Adicciones adoptó resolución por la que declaró que, derivada de la situación epidemiológica y de la experiencia previa internacional así como de las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, la afectación epidemiológica y la situación observada en el Sistema Sanitario de Euskadi obligaba a considerar que Euskadi se encontraba ante una emergencia de salud pública y, en este contexto de emergencia, era necesario adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que ayudasen a la contención en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la expansión del virus COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus.

Egun berean, Segurtasuneko sailburuak formalki aktibatu zuen Euskadiko Babes Zibileko Plana –Labi-Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea–, zeinak ahalbidetzen baitu ezohiko eta premiazko neurriak hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan COVID-19aren hedapena fermuki geldiarazten laguntzeko, larrialdi-egoerei berehala erantzun ahal izateko.

En la misma fecha, la Consejera de Seguridad, procedió a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-Labi, que permite adoptar medidas extraordinarias y urgentes que ayuden a la contención reforzada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la expansión del virus COVID-19, a fin de poder responder con inmediatez a las diferentes situaciones de emergencia.

Hezkuntzaren arloan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak erabaki zuen eskolak presentzialak izatea hezkuntza-maila guztietan, ikasle guztiei hezkuntza integrala eta kalitaterik handienekoa bermatzeko. Horretarako, segurtasun- eta higiene-neurri egokiak eta beharrezko baliabideak ezarri zituen.

En el ámbito educativo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco decidió un comienzo de curso presencial en todos los niveles educativos como garantía de una educación integral y de la máxima calidad a todo el alumnado, disponiendo para ello de las adecuadas medidas de seguridad e higiene y de los recursos necesarios.

2020ko ekainaren 25ean, Hezkuntza Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 2020-2021 ikasturtean koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean jarduteko protokolo orokor bat argitaratu zuen. Protokolo hori osatzen eta eguneratzen ari da, egoera epidemiologikoaren bilakaerari erreparatuta.

Con fecha 25 de junio de 2020, el Departamento de Educación publicó un protocolo general de actuación en los centros educativos de la comunidad autónoma de Euskadi frente al coronavirus (SARS-CoV-2), en el curso 2020-2021, protocolo que se va completando y actualizando a la vista de la evolución de la situación epidemiológica.

Hezkuntza Sailak argitaratutako protokoloetan hartutako neurri operatiboen helburua da erantzun azkar bat ematea, kasu berriei aurre egiteko, arriskuak identifikatzeko eta balizko agerraldiak prebenitzeko. Prebentzio pertsonalerako eta kasuak kudeatzeko neurrien artean, hau da aipatzekoa: COVID-19ak eragindakoak izan litezkeen sintomak dituzten pertsonak –ikasleak, irakasleak edo beste langile batzuk– ez direla ikastetxera joango, ez eta COVID-19aren diagnostikoagatik bakartuta daudenak eta, COVID-19aren sintoma bateragarriak dituen edo diagnostikatutako pertsonaren batekin harreman estua izateagatik, etxean berrogeialdian daudenak ere.

Las medidas operativas adoptadas en los protocolos publicados por el Departamento de Educación tienen como objetivos una pronta respuesta que permita abordar los nuevos casos, identificar los riesgos y prevenir los posibles brotes. Entre las medidas de prevención personal y de gestión de los casos es preciso destacar que no acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o diagnosticada de COVID-19.

Halaber, eskola-jantokietan COVID-19aren aurrean aplikatu beharreko prebentzio-neurriei buruzko protokolo bat argitaratu du Hezkuntza Sailak, zeinetan ikastetxeei aukera eman baitie ikasle jakin batzuei soilik eskaintzeko jantoki-zerbitzua, esaterako, hezkuntza- edo gizarte-egoera bereziki ahulean dauden ikasleei eta ikastetxeko zuzendaritzak, ikasleen eta haien familien premia-irizpideen arabera, ezarritako irizpideak betetzen dituztenei. Gaur egun, ikastetxe askok jantoki-zerbitzua ez irekitzea erabaki dute; beste batzuek plaza-kopuru mugatuarekin ireki dute, ezin baita zerbitzua eskatutako osasun-segurtasuneko baldintzetan eskaini.

Así mismo, el Departamento de Educación ha publicado un protocolo con las medidas preventivas de aplicación frente al COVID-19 en comedores escolares dando opción a los centros educativos a limitar el servicio de comedor al alumnado en situación de especial vulnerabilidad educativa o social y al que la dirección del centro establezca en razón de criterios de necesidad del alumnado y sus familias. En la actualidad, la realidad es que numerosos centros han optado por no abrir el servicio de comedor y, en otros casos, han abierto con un número muy limitado de plazas dado que no es posible ofrecer el servicio en las condiciones de seguridad para la salud exigidas.

Arrazoi beragatik, ikastetxe askok erabaki dute ez ematea zaintza-zerbitzuak edo goiztiarren zerbitzuak, zeinen funtsezko helburua baita bateragarri egitea gurasoen lan-ordutegiak eta seme-alaben zaintza eta arreta.

Por la misma razón, un número elevado de centros educativos han optado por no prestar los servicios de custodia o «de madrugadores», servicios esencialmente destinados a compatibilizar los horarios laborales de las personas progenitoras con el cuidado y atención de las hijas e hijos.

Haurreskolak Partzuergoan, 2020an, matrikulazio-kopurua nabarmen txikitu da 2019koarekin alderatuta; horrek esan nahi du familiak haurrak etxean zaintzeko eta artatzeko estrategia baten alde egiten ari direla, eskolatzea nahitaezkoa ez den adinetan, arriskuak eta kutsatzeak saihesteko.

En el Consorcio de Haurreskolak, en 2020, se ha producido un descenso notable de matriculaciones respecto a las registradas en 2019, lo cual indica que las familias están optando por una estrategia de cuidado y atención de las niñas y niños en el hogar, en las edades en las que la escolarización no es obligatoria, a fin de evitar riesgos y contagios.

Lurralde historiko bakoitzeko egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera, Foru Aldundiak familiei eta haien seme-alabak zaintzeko eta artatzeko estrategiei eragiten dieten erabakiak hartzen ari dira, hala nola eskola-kirola etetea.

Según la evolución de la situación epidemiológica en cada Territorio Histórico, las Diputaciones Forales están adoptando decisiones que afectan a las familias y sus estrategias de cuidado y atención de hijas e hijos, como es la suspensión del deporte escolar.

Egoera horrek agerian uzten duen errealitatea guztiz ezohikoa da, ziurgabetasun handikoa, pandemiak une bakoitzean eta lurralde historiko bakoitzean izan duen bilakaeraren mende dagoena. Hori kontuan hartuta, oso zaila da epe laburrean edo ertainean seme-alabak zaintzeko eta artatzeko estrategiak ezartzea; horrek asko zailtzen die gurasoei familia eta lana uztartzea.

La situación descrita refleja una realidad completamente excepcional, con una elevada incertidumbre que depende de la evolución de la pandemia en cada momento y en cada Territorio Histórico, en la que es muy complicado establecer estrategias de cuidado y atención de las hijas e hijos en el corto-medio plazo, lo cual dificulta en extremo la conciliación de la vida familiar y laboral de personas progenitoras.

Aipatutako zailtasunen ondorioz, guraso langile askok erabaki dute etxeko zaintzaileak kontratatzea, beren lanak eta seme-alabek behar duten arreta eta zaintza bateragarri egiteko. Nolanahi ere, ez dute aitona-amonen edo familiako pertsona adinduenen gain jarri nahi erantzukizun hori, kolektibo ahulenetako bat baitira COVID-19aren aurrean, eta, adina dela eta, beharrezkoa baita haiek babestea.

Las dificultades expresadas han determinado que un número elevado de madres y padres trabajadoras hayan optado por contratar a personas cuidadoras en el hogar, con el fin de poder compatibilizar sus trabajos con la atención y cuidado que sus hijas e hijos precisan; y en todo caso, evitando que dicha responsabilidad recaiga en las abuelas o las abuelos o en las personas de mayor edad de la familia, y que constituyen uno de los colectivos más vulnerables a la expansión del coronavirus COVID-19 y a los que, dada su edad, es preciso proteger.

Horiek horrela, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak erabaki du 3 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko laguntza-programa bat bultzatzea, seme-alabak dituzten familietan COVID-19aren osasun-larrialdi egoeraren inpaktu ekonomikoa arintzera bideratutako neurri gisa. Hori guztia bat dator Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoarekin, zeinaren 2. zenbakiko c) letran finkatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, «gerta daitezkeen arriskuek kalterik ez eragiteko edo kalte horiek txikiagoak izateko prebentzio neurriak eta autobabes neurriak» har ditzaketela.

Sobre la base de lo anterior, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha decidido impulsar un programa de ayudas a la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos entre 3 y 14 años, como medida dirigida a paliar el impacto económico de la situación de emergencia sanitaria COVID-19 en las familias con hijas e hijos. Todo ello, en coherencia con lo establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias que en su punto 2, c establece que las Administración públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de sus competencias podrán adoptar «medidas de prevención y autoprotección encaminadas a evitar o reducir la posibilidad de que se produzcan daños por los riesgos potenciales».

Hori dela eta, agindu honen xedea da gurasoen familia bizitza eta lana kontziliatzea, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legean finkatutako familia eredua oinarri hartuta. Horren arabera, eskakizun ukaezinak dira autonomia, eta, guraso biko familien kasuan, bi kideen arteko errespetua eta berdintasuna, zeinek aukera berdinak partekatzen baitituzte profesionalki errealizatzeko. Azaldutako ezohiko egoera dela eta, eta familiei ekonomikoki lehenbailehen laguntzeko premiaren aurrean, agindu honen bidez garatzen da aipatu legearen 15. artikulua, adingabeko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko dirulaguntzei buruzkoa.

Por ello, la presente Orden tiene por objeto fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas progenitoras, sobre la base del modelo de familia establecido en la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias en el que se consideran requisitos irrenunciables la autonomía y, en el caso de las familias biparentales, el respeto e igualdad de ambos miembros, que comparten y disponen de las mismas oportunidades de realización profesional. Dada la situación extraordinaria descrita y ante la necesidad de ayudar económicamente a las familias lo antes posible, la Orden es desarrollo del artículo 15 de la referida Ley relativo a las ayudas económicas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de edad.

Berdintasunaren alorrean, aztertutako adierazleek agerian uzten dutenez, pandemiak ez du inpaktu bera emakumeengan eta gizonengan, eta emakumeek arrisku handiagoa dute ondorio negatiboak jasateko. Datuek adierazten dute, beste behin ere, emakumeek eskatu dituztela baimenak eta eszedentziak, eta beren lanaldiak egokitu eta murriztu dituztela seme-alabak eta mendeko pertsonak zaintzeko.

En el ámbito de la igualdad, los diversos indicadores analizados revelan que la pandemia está impactando de forma diferente en mujeres y hombres, estando las mujeres más expuestas a sus consecuencias negativas. Los datos indican que, una vez más, han sido las mujeres quienes han solicitado permisos y excedencias, quienes han adaptado y reducido sus jornadas para atender y cuidar de hijas, hijos y personas dependientes.

Orobat, agindu honen helburua da zaintza-lanak egiteko eta etxean bizitza sostengatzeko kontratatutako langileek egindako lana balioestea. Paradoxikoki, lanpostu horietako asko ia ikusezinak dira, ospe sozial txikia dute, eta baldintza prekarioetan gauzatzen dira.

Así mismo, la presente Orden pretende poner en valor el trabajo realizado por las personas trabajadoras contratadas para los cuidados y el sostenimiento de la vida en el hogar. Paradójicamente, muchos de estos puestos de trabajo son casi invisibles, gozan de bajo prestigio social y se desarrollan en condiciones precarizadas.

Hori dela eta, hauek dira aginduak alor horri begira dituen helburuak: batetik, emakumeek beren lanak eta karrera profesionalak garatzen jarraitu ahal izatea, eta, bestetik, etxeko lanak eta etxe barruko zaintzak sozialki eta ekonomikoki babestea eta aitortzea. Horrela, saihestu nahi dugu krisi honek desberdintasunak areagotzea eta emakumeen eskubideen erabileran eta berdintasunerako bidean atzera egitea, bat etorriz Garapen Iraunkorrerako Euskadi Basque Country 2030 Agendan jasotako konpromisoarekin.

Por ello, en este ámbito los objetivos que esta Orden persigue son, por un lado, que las mujeres puedan seguir desarrollando sus trabajos y carreras profesionales, y por otro, el reconocimiento social y económico del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro de los hogares. De esta forma, tratamos de evitar que esta crisis genere un aumento de las desigualdades y un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres y en el camino hacia la igualdad, de acuerdo con el compromiso recogido en la Agenda Euskadi Basque Country 2030 de Desarrollo Sostenible.

Horrekin guztiaren bat etorriz, seme-alabak dituzten familiei laguntze aldera, egokien ikusi den neurri espezifikoa da 3 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko laguntza ekonomikoen programa bideratzea, 2020-2021 ikasturterako.

En coherencia con todo ello, la medida específica que en el ámbito de apoyo a las familias con hijas e hijos se ha considerado más adecuada es la articulación de un programa de ayudas económicas para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas o de hijos entre 3 y 14 años durante el curso escolar 2020-2021.

Aparteko programa hori independentea eta aldi baterakoa da, eta Eusko Jaurlaritzaren 2021eko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago. Helbide honetan dago argitaratuta:

Dicho programa excepcional es independiente y temporal y ha sido incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 del Gobierno Vasco, publicado en la siguiente dirección:

Aipatutako neurriak eskatzen du premiazko dirulaguntza-ebazpen bat, identifikatu ahal izango duena, batetik, nor diren aparteko laguntza horien onuradunak, eta, bestetik, zein diren jarduketa diruz lagungarriak eta zenbatekoak diren laguntzak. Gainera, argituko ditu ebazpen hori behar bezala aplikatu eta gauzatu ahal izateko premiazkoak diren beste puntu guztiak.

La medida apuntada requiere dictar, de forma urgente, una resolución, de naturaleza subvencional, que identifique a las personas beneficiarias de las ayudas extraordinarias planteadas, las actuaciones consideradas subvencionables, y la cuantía a la que ascenderán las ayudas, además de aquellas otras cuestiones que resulten precisas para posibilitar su aplicación y ejecución de una forma efectiva.

Ondorioz, familiak babesteari eta lanaren eta familiaren kontziliazioari dagozkion eskumenez baliatuta (Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio eskumen horiek, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 13.1 artikuluan, eta, berariaz, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 4. artikuluan), honako hau

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias correspondientes a la protección de la familia y conciliación de la vida laboral y familiar, atribuidas al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y de manera específica, de acuerdo con el contenido del artículo 4 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da laguntza ekonomikoak iragartzea, familia-unitateko seme-alaba gazteenak, hots, 3 eta 14 urte bitartekoak, zaintzeko langileak kontratatzearen ondoriozko Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaintzeko, 2020-2021 ikasturtean, hau da, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era arte.

El objeto de la presente Orden es convocar ayudas económicas para sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de las hijas e hijos de menor edad de la unidad familiar, de entre 3 y 14 años de edad, durante el curso escolar 2020-2021, es decir, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

2. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 2.– Conceptos.

Agindu honen ondorioetarako:

A los efectos de esta Orden:

1.– Gurasoei buruzko erreferentziak adoptatzaileei, tutoreei eta adingabekoen harrera edo adopzio iraunkorrerako helburuz zaintza esleituta duten pertsonei zabalduko zaizkie, baita semearen edo alabaren zaintza eta jagoletza duenarekin bizi den ezkontideari edo izatezko bikotekideari ere.

1.– Las referencias relativas a las personas progenitoras se extenderán a las adoptantes, a las tutoras y a aquellas que tengan atribuida la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente de personas menores, y al cónyuge o pareja de hecho que convive con la persona que ostente la guarda y custodia de la hija o del hijo.

Era berean, semeari edo alabari buruzko erreferentziek barne hartuko dituzte adopziorako eta harrera iraunkorreko xedez tutoretzako edo zaintzako erregimenean dauden adingabeak.

De la misma forma, las referencias relativas a la hija o al hijo comprenderán también a las personas menores en régimen de tutela, de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

2.– Familia-unitateko seme edo alaba gazteena izango da 2020an hiru urte edo gehiago bete dituen familiako seme edo alaba txikiena, 14 urte bete arte.

2.– Por hija o hijo de menor edad de la unidad familiar se entenderá la hija o hijo más pequeño de la familia que haya cumplido tres años o más en el 2020 y hasta que cumpla los 14.

3.– Familia gurasobakartzat jotzen da laguntza eskatu duen gurasoak eta horrekin bizi diren seme-alabek osatzen dutena, seme-alaba horiek ekonomikoki pertsona bakar horren mende daudenean.

3.– Se entiende por familia monoparental la formada por la persona progenitora que ha solicitado la ayuda y las hijas o hijos con los que convive, cuando estas y estos dependen económicamente de esa sola persona.

Ez dira inola ere familia gurasobakartzat joko epailearen ebazpen bidez zaintza eta jagoletza partekatua ezarria duten familiak.

En ningún caso serán consideradas familias monoparentales aquellas en las que se haya establecido la guarda y custodia compartida por resolución judicial.

3. artikulua.– Jarduera diruz lagungarriak eta gastu finantzagarriak.

Artículo 3.– Actuación subvencionable y gastos financiables.

1.– Diruz lagungarri izango da Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorraren barnean dagoen Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta ematen zaien pertsonen kontratazioa, seme-alaba adingabeak zaintzeko, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30a bitarteko aldian, biak barne.

1.– Será subvencionable la contratación de personas dadas de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, para el cuidado de hijas o de hijos menores, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, ambos incluidos.

2.– Diruz lagungarri izango dira enplegatzaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuotak, eskabidea aurkezten den datan.

2.– Se subvencionarán las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social a la fecha de presentación de la solicitud.

3.– Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izango du, eta iraupen hori etena ere izan daiteke.

3.– La contratación deberá haber tenido una duración mínima de 59 días naturales que pueden ser discontinuos.

4.– Ez da diruz lagungarri izango zaintzaile bat baino gehiago aldi berean kontratatzea. Kasu horretan, kontratazio bat baino ez da diruz lagunduko. Horretarako, eskatzaileak zehaztu beharko du zein kontrataziotarako eskatzen duen laguntza.

4.– No serán subvencionables las contrataciones simultaneas de varias personas cuidadoras. En dicho supuesto, solo será subvencionable una de las contrataciones. Al efecto la persona solicitante deberá determinar la contratación para la que solicita la ayuda.

5.– Ez da inolaz ere diruz lagungarri izango onuradunaren ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen kontratazioa.

5.– En ningún caso se subvencionará la contratación del cónyuge o pareja de hecho de la persona solicitante.

6.– Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira eskatutako dirulaguntzaren xede diren kotizazioak. Ez da diruz lagunduko ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua.

6.– Las cotizaciones para las que se solicite la subvención habrán de haber sido ingresadas en la Tesorería de la Seguridad Social. No serán subvencionable el gasto correspondiente a cuotas impagadas.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta laguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Recursos económicos y procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Deialdiaren xede diren laguntzak finantzatzeko, hiru milioi (3.000.000) euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2021erako aurrekontuen kargura.

1.– A la financiación de las ayudas objeto de convocatoria se destinan tres millones (3.000.000) de euros con cargo a los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

2.– Deialdi honetako laguntzak jarraian esleituko zaizkie agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei, eskabideen aurkezpen-hurrenkeraren arabera, espedientea osorik dagoen unearen arabera, lehiaketaren teknikara jo gabe, kasu bakoitzean aplikatu beharreko ehunekoak kontuan hartuta, eta esleitutako zuzkidura ekonomikoan saldo erabilgarria baldin badago.

2.– El procedimiento para la concesión de las ayudas de esta convocatoria será la adjudicación de las mismas de forma sucesiva, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes, en función del momento en que el expediente esté completo, sin utilizar la técnica concursal, a todas las personas solicitantes que cumplan con lo dispuesto en la presente Orden, teniendo en cuenta los porcentajes de ayuda aplicables a cada caso, y siempre que exista saldo disponible de la dotación económica asignada.

3.– Aurreko 1. paragrafoan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da, aurrekontu-baliabideen arabera, indarrean dagoen legerian aurreikusitako kreditu-loturako edo aurrekontu-aldaketako araubidearen arabera, betiere deialdiko zuzkidura ekonomikoa agortzeagatik ezezko ebazpenik eman ez bada. Hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Gizarte Politiketako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

3.– El importe expresado en el párrafo 1 anterior podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente, siempre que no hubiera mediado ninguna resolución denegatoria por agotamiento de la dotación económica de la convocatoria. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad de ello en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución de la Viceconsejera de Políticas Sociales.

4.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen, deialdiari esleitutako zuzkidura ekonomikoa, hasierakoa edo emendatua, agortzen bada, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gizarte Politiketako sailburuordearen ebazpen baten bidez, eta une horretatik aurrera ez da beste eskabiderik onartuko.

4.– Si con anterioridad a la expiración del plazo para la presentación de solicitudes se produjese el agotamiento de la dotación económica, inicial o incrementada, asignada a la convocatoria, se dará publicidad de tal circunstancia en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución de la Viceconsejera de Políticas Sociales, no admitiéndose, a partir de ese momento, nuevas solicitudes.

5.– Gizarte Politiketako sailburuordearen ebazpen baten bidez ukatuko dira aurkeztutako eskabideak, baldin eta, osorik eta izapidetze-fasean egonik, ezin bazaie erantzun esleitutako aurrekontu-zuzkidura agortu delako.

5.– Las solicitudes presentadas que, estando completas y en tramitación, no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada, serán denegadas, por tal motivo, mediante resolución de la Viceconsejera de Políticas Sociales.

5. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta zenbateko hori zehazteko irizpideak.

Artículo 5.– Cuantía de la ayuda y criterios para su determinación.

1.– Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, enplegatzaileak seme-alaba adingabeen zaintzaileak kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuotak hartuko dira oinarritzat, enplegatzailearen konturako kuota eta enplegatuaren konturako kuota barne.

1.– Para la determinación de la cuantía de la ayuda se tomará como base las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de cuidadoras o cuidadores de las hijas o hijos menores, comprendiendo tanto la cuota a cargo de la persona empleadora como la cuota a cargo de la persona empleada.

2.– Oinarri horri portzentaje jakin bat aplikatuko zaio, familia-errenta estandarizatuaren arabera. Errenta hori kalkulatzeko, familia-politiken esparruan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak esleitzen dien irismena, familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea hartuko dira kontuan.

2.– Sobre la citada base se aplicará un porcentaje determinado en función de la renta familiar estandarizada, renta para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar, y así:

a) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 100 lagunduko da diruz.

a) A una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros se le subvencionará el 100 % de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

b) Familia-errenta estandarizatua 20.000 euro baino handiagoa bada, enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 75 lagunduko da diruz.

b) A una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros se le subvencionará el 75 % de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

6. artikulua.– Familia-errentaren maila kalkulatzea.

Artículo 6.– Cálculo del nivel de renta familiar.

1.– Eskatzaileak baimena ematen badio deialdia kudeatzen duen organoari behar den informazioa eskatzeko dagokion administrazioari errenta-maila zehazteko, organo horrek, hala badagokio, familia-unitatea osatzen duten gurasoek adierazitako administrazioetatik bildutako informazioa bakarrik hartuko da kontuan.

1.– En los casos en que la persona solicitante autorice al órgano gestor de la convocatoria la petición a la Administración que corresponda de la información necesaria para determinar el nivel de renta, se tendrá en cuenta únicamente la información recabada por dicho órgano, en su caso, de las Administraciones que se hayan indicado por las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar.

2.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin ez badute, familia-errentaren maila zehazteko, zerga-administrazioak edo zerga-administrazio bidezkoek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bildutako informazioa hartuko da kontuan, eta deialdiaren organo kudeatzaileari emango zaio, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa elektronikoki emateari buruzko lankidetza-hitzarmenen arabera.

2.– Cuando las personas progenitoras de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el nivel de renta familiar se determinará en base a la información recabada por la Administración tributaria o las Administraciones tributarias que procedan, así como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y proporcionada al órgano gestor de la convocatoria en virtud de los Convenios de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias por medios electrónicos.

3.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek berariazko baimena eman ez badute laguntza ekonomikoak kudeatzen dituen organoak dagokion administraziotik zuzenean eskuratu dezan errenta-maila zehazteko beharrezkoa den informazioa, eta 8.1) artikuluan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ez badute, baina, aldi berean, laguntza jasotzeko gainerako eskakizunak betetzen direla egiaztatu bada, familia-errenta estandarizatutzat hartuko dira, eta laguntzaren gutxieneko zenbatekoa jasotzea ekarriko luke.

3.– En el supuesto de que las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar no hubiesen autorizado expresamente a que el órgano gestor de las ayudas económicas obtenga directamente de la Administración que corresponda la información necesaria para determinar el nivel de renta y no aportaran la documentación citada en el artículo 8.1.e), pero se haya acreditado el cumplimiento de los restantes requisitos de acceso a la ayuda, se les considerará una renta familiar estandarizada que determine la ayuda en su cuantía mínima.

7. artikulua.– Onuradunak eta baldintza hori lortzeko baldintzak.

Artículo 7.– Personas beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

Familia-unitatea osatzen duen gurasoak jaso dezake laguntza, baldin eta:

Podrán acceder a la condición de beneficiaria de la ayuda la persona progenitora integrante de la unidad familiar que:

a) Familia-etxearen titular gisa agertzen bada seme-alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.

a) Figure como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado de la hija o del hijo.

b) Jarduketa diruz lagungarriak irauten duen bitartean eta eskabidea aurkezten den unean, eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean bizi bada eta bertako erroldan azaltzen bada, kontratatzen den langileak zaintzen dituen seme-alabekin batera.

b) Resida, y figure en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi junto con la hija o el hijo para cuyo cuidado se contrata a la persona cuidadora, durante el desarrollo de la actuación subvencionable y en el momento de presentar la solicitud.

c) Onuraduna eskabidea aurkeztu aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egon bada Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean, bost urtez segidan justu aurreko hamar urteetan.

c) Haya estado empadronada en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud, o durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

d) Besteren edo norberaren kontura ordaindutako jarduera bat egiten badu, edo ezintasun iraunkor absolutua, lan egiteko ezintasun iraunkor osoa edo baliaezintasun handia aitortuta badu. Alderdi horiek eskatu ahal izango zaizkio, halaber, harekin batera familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari, halakorik balego.

d) Ejerza una actividad retribuida por cuenta ajena o propia, o tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta, total para trabajar o gran invalidez. Tales aspectos son exigibles también, si la hubiera, a la otra persona progenitora que integre junto a ella la unidad familiar.

e) Jarduera egiten duen sektoreko lanaldi osoari dagokion lanaldia izatea. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, harekin batera familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.

e) Tenga una jornada laboral cuya duración se corresponda a la jornada completa del sector en el que ejerza su actividad. Tal extremo es exigible igualmente, si la hubiera, a la otra persona progenitora que integre junto a ella la unidad familiar.

Familia ugarietan, onartuko da bi gurasoetako bat lanaldia murriztuan egotea.

En las familias numerosas, se admitirá el caso en que una de las personas progenitoras se encuentre en situación de reducción de jornada de trabajo.

f) Ez badago lan-kontratuaren etete-egoeran jaiotzagatik edo adingabeak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan. Halaber, ezingo da egon enplegu-erregulazioko espediente oso edo partzial baten menpe. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, harekin batera familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.

f) No se encuentre en situación de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado de persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social, ni afectada por un expediente de regulación de empleo total o parcial. Tal extremo es exigible igualmente, si la hubiera, a la otra persona progenitora que integre junto a ella la unidad familiar.

g) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

g) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

h) Se halle al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

i) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluak ezarritako gainerako ezein egoeratan ez egotea.

i) No se halle incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik jaso ez izana, eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik jaso ez izana, barnean hartuta sexu-diskriminazioarekin loturikoak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat.

j) No se encuentre sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

8. artikulua.– Eskakizunak eta eskatutako dokumentazioa egiaztatzea.

Artículo 8.– Acreditación de requisitos y documentación requerida.

1.– Laguntzak eskuratzeko eskakizunak dokumentu hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas se acreditarán mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen identitatea: Europar Batasuneko estatukide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea dutenen kasuan, titularraren nazionalitatea jasotzen duen nortasun-agiri ofizial baten bidez edo pasaportearen bidez; gainerako herrialdeetako nazionalitatea dutenen kasuan, Atzerritarren Identifikazio Txartelarekin (AIT) edo pasaportea, edo, hala dagokionean, bizileku-baimena.

a) La identidad de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar: cuando se trate de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a través de un documento de identidad oficial en el que conste la nacionalidad de la persona titular o través del pasaporte; cuando se trate de nacionales del resto de países, con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Erroldatzea: eskatzailearen errolda-agiriaren bidez. Bertan, bizilekuan bizi diren pertsona guztien zerrenda jasoko da, eta eskatzailea udalerrian erroldatuta noiztik dagoen adieraziko.

b) El empadronamiento: a través del volante de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

Erroldatuta egoteko eskatzen den aldian zehar, eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan bizi izan bada, eskabidean zehaztu beharko du hori, eta eskakizuna betetzen duela egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu.

Si durante el período exigido de empadronamiento, la persona solicitante ha residido en varios municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá especificarlos en la solicitud y aportar la documentación que pruebe el cumplimiento del referido requisito.

Errolda-ziurtagiriek ezin izango dute hilabetetik gorako antzinatasuna izan, eskabidea egiten den data aintzat hartuta.

Los certificados de empadronamiento no deberán tener una antigüedad superior al mes respecto a la fecha de formulación de la solicitud.

Laguntzaren eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak eta informazioak zalantzak sortzen baditu eskatzaile hori benetan Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den edo ez, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko ziurtagiriak eska ditzake laguntza kudeatzen duen organoak.

En el supuesto que el conjunto de la documentación e información aportada por la persona solicitante de la ayuda genere dudas sobre su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el órgano gestor de la ayuda podrá requerir la acreditación del cumplimiento de esta condición.

c) Ebazpen judizial edo administratibo baten bidez egiaztatu ahal izango da eskatzailearen eta seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko kontratatu bada etxeko langilea– arteko filiazioko, adoptatzeko edo harrera iraunkorra egiteko tutoretza- edo zaintza-egoerako harremana.

c) La relación de filiación, de adopción, de tutela, de guarda con fines de adopción o de acogimiento permanente, entre la persona solicitante de la ayuda y la hija o hijo para cuyo cuidado se contrata a la empleada o empleado del hogar se podrá acreditar mediante resolución judicial o administrativa.

d) Etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaintzea, eskatzen diren hilabeteei dagozkienak, dagozkion ordainketa-ordainagirien bidez.

d) El pago a la Seguridad Social de las cotizaciones de la persona empleada de hogar, correspondiente a los meses que se solicitan, a través de los recibos de pago correspondientes.

e) Diru-sarrera fiskalak, hauen bidez:

e) Los ingresos fiscales mediante:

– Dagokion administrazioak familia-unitatea osatzen duten gurasoen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenari egindako likidazioa (baterako aitorpena edo bakoitzaren aitorpen indibiduala), 2019ko ekitaldiari dagokiona.

– La liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada una de ellas) correspondiente a 2019.

– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek ez badute pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin, dagokion administrazioak emandako ziurtagiria, 2019ko ekitaldiari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari egotz dakizkiokeen errenta eta etekin guztiak jasotzen dituena.

– En el caso de que las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indique la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a 2019.

f) Familia-unitatea osatzen duten gurasoak besteren konturako langileak badira, Gizarte Segurantzan alta emanda daudela eta egiten duten lanaldia Gizarte Segurantzaren kotizazio-datuen txostenaren bidez egiaztatuko da.

f) Si las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar son personas trabajadoras por cuenta ajena, su situación de alta en la Seguridad Social y la jornada laboral que realizan se acreditará mediante el informe de datos de cotización de la Seguridad Social.

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak badira, Gizarte Segurantzaren kotizazioari dagozkion ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte beren jarduera egiaztatzeko.

Si las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar trabajan por cuenta propia acreditarán su actividad mediante la presentación de los recibos de cotización en la Seguridad Social.

Familia-unitatea osatzen duten gurasoek lan egiteko ezintasun absolutua edo osoa edo baliaezintasun handia aitortua badute, egoera hori aitortzen duen administrazio-ebazpena aurkeztuko dute.

En caso de que las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta, incapacidad total para trabajar o gran invalidez, aportarán la resolución administrativa que lo reconozca.

Eskatzaileak eskubidea du administrazio jardulearen esku dauden dokumentuak edo beste administrazio orok egindakoak ez aurkezteko. Laguntzak kudeatzen dituen organoak 1. zenbaki honetako a), b) eta e) letretan adierazitako dokumentuak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu behintzat.

La persona solicitante tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. El órgano gestor de las ayudas podrá consultar o recabar los documentos indicados en las letras a), b) y e) de este apartado número 1, salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

Interesdunak aurka egiten badio edo, kontsulta egin ostean, dokumentuak lortu ezin badira, eskatzaileak dokumentu horiek aurkeztu beharko ditu.

Si se produce oposición o si realizada la consulta no es posible obtener dicha documentación, la persona solicitante deberá aportar dicha documentación.

2.– Erantzukizunpeko adierazpenaren bidez, eskatzaileak honako hauek egiaztatu ahal izango ditu:

2.– Mediante la declaración responsable, la persona solicitante podrá acreditar:

– Administrazio publikoek ez diotela inolako laguntzarik ematen 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko.

– No estar percibiendo ninguna ayuda para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14 años de edad durante el curso escolar 2020-2021 por cualquier Administración Pública.

– Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

– No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen ala ez. Erantzuna baiezkoa bada, zein prozedura den edo diren adieraziko da.

– Si se encuentra o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En caso afirmativo se indicará el procedimiento o procedimientos de que se trate.

– Ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.

– No encontrarse incurso en ningún de las restantes circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Egiazkoak direla eskabidean eta eskabideari erantsitako dokumentazioan emandako datuak.

– La veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

3.– Halaber, honako kasu hauetan:

3.– Asimismo, en los siguientes supuestos:

a) Laguntzaren eskatzailea genero-indarkeriaren biktima bada, Familia-politiken esparruan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuaren 4.3 artikuluan ezarritako bitartekoren baten bidez egiaztatu beharko da genero-indarkeriaren egoera, familia-errenta estandarizatua zehazteko.

a) Si la persona solicitante de la ayuda es víctima de violencia de género, debe aportarse la acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el artículo 4.3 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias o norma que le sustituya, a fin de determinar la renta familiar estandarizada.

b) Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek desgaitasun edo mendetasunen bat aitortuta badu, egoera hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du, familia-errenta estandarizatua zehazteko.

b) Si alguna de las personas que integran la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad o dependencia, debe aportar la resolución administrativa que acredite dicha circunstancia, a fin de determinar la renta familiar estandarizada.

Mendekotasun-egoera baten kasuan, laguntzak kudeatzen dituen organoak dokumentu horiek kontsulta edo eska ditzake, baldin eta interesdunak horren aurka egiten ez badu.

En el caso de la situación de dependencia, el órgano gestor de las ayudas podrá consultar o recabar la información, salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

Interesdunak aurka egiten badio edo, kontsulta egin ostean, dokumentuak lortu ezin badira, eskatzaileak dokumentu horiek aurkeztu beharko ditu.

Si se produce oposición o si realizada la consulta no es posible obtener dicha documentación, la persona solicitante deberá aportar dicha documentación.

c) Seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko kontratatu bada etxeko langilea– zaintza eta jagoletza epailearen ebazpen baten bidez ezarri bada, eskatzaileak dokumentu hori aurkeztu beharko du.

c) En caso de que la guarda y custodia de la hija o del hijo para cuyo cuidado se contrata a la persona empleada de hogar haya sido establecida en resolución judicial, la persona solicitante deberá presentar dicho documento.

d) Familia-unitatea guraso bakarrekoa bada, eskatzaileak egiaztatu beharko du zaintzailea zaintzeko kontratatutako semea edo alaba ekonomikoki haren mende soilik dagoela, adingabea berak bakarrik onartu duela egiaztatzen duen administrazio-agiriaren bidez. Edo, bi gurasok aitortu badute semea edo alaba, beste gurasoak mantenu-pentsioa ordaindu ez duela egiaztatzen duen dokumentu judizial edo administratiboaren bidez, hori guztia familia-errenta estandarizatua zehazteko.

d) Si la unidad familiar es monoparental, la persona solicitante acreditará que la hija o hijo para cuyo cuidado se ha contratado a la persona cuidadora depende económicamente solo de ella mediante el documento administrativo que constate que la persona menor de edad ha sido reconocida solo por ella. O bien, si la hija o hijo ha sido reconocido por dos personas progenitoras, a través del documento judicial o administrativo que acredite el impago de la pensión de alimentos por parte de la otra persona progenitora, todo ello, a fin de determinar la renta familiar estandarizada.

e) Familia ugarien kasuan, eskatzaileak familia ugariaren txartela aurkeztu beharko du.

e) En el supuesto de familia numerosa, la persona solicitante deberá aportar el carnet de familia numerosa.

4.– Hasierako eskaeraren jarraipena diren kotizazio-aldietako eskaerak eskabide sinplifikatuaren bidez egingo dira (Z COVID JARRAIPENA). artikulu honetako 1. paragrafoko e) eta f) apartatuetan jasotako dokumentazioa soilik aurkeztu beharko da, eta, halaber, hasieran egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

4.– Las solicitudes de períodos de cotización que sean continuación de la solicitud inicial se harán en instancia simplificada –Z COVID CONTINUACIÓN– y deberán ir únicamente acompañadas de la documentación enunciada en los apartados d), e) y f) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Jarduketa diruz lagungarria eten bada eta berriz abiarazi bada, Z COVID JARRAIPENA inprimakiaren bidez eskatuko da, eta, horrekin batera, artikulu honetako 1. paragrafoko b), d) eta f) apartatuetan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da; halaber, aurretik egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

La ayuda correspondiente a una actuación subvencionable que haya sido interrumpida y reanudada será solicitada en impreso Z COVID CONTINUACIÓN debiendo ir acompañada de la documentación enunciada en los apartados b), d) y f) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

5.– Familien eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, hala egiten badu, kasuan kasuko organo eskudunak emandako administrazio-ziurtagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

5.– Se comprobará de oficio por la Dirección de Familias e Infancia que la persona solicitante se halla al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

6.– Aurkezten diren atzerriko dokumentuak, hala badagokio, modu ofizialean euskarara edo gaztelaniara itzulita egon behar dute. Halaber, atzerriko dokumentu publikoek behar bezala legeztatuak egon beharko dute.

6.– Los documentos extranjeros que se aporten deberán estar, en su caso, traducidos en forma oficial al euskera o al castellano. Además, los documentos públicos extranjeros han de ser debidamente legalizados.

Europar Batasuneko beste estatukide bateko nazionalitatea dutenek, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko uztailaren 6ko 2016/1191 Erregelamendua (EB) aplikatuko da, zeinaren bidez errazten baita herritarren zirkulazio librea, dokumentu publiko jakin batzuk Europar Batasunean aurkezteko betekizunak erraztuta, eta zeinaren bidez aldatzen baita 1024/2012 Erregelamendua (EB).

En el caso de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea, será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 9.– Plazos de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko martxoaren 1ean hasi eta urte bereko irailaren 30ean amaituko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de marzo de 2021 y finalizará el 30 de septiembre de 2021.

2.– Jarduketa diruz lagungarrian nahitaezko 59 eguneko aldia igarotakoan aurkeztu ahal izango da laguntzaren lehenengo eskabidea edo hasierakoa.

2.– La primera petición o solicitud inicial de la ayuda podrá presentarse una vez se haya cumplido el período mínimo exigido de 59 días en actuación subvencionable.

3.– Hurrengo eskabideak edo laguntzaren jarraipen-eskabideak aurkezteko, gutxienez lau hilabete igaro beharko dira emandako aurreko laguntza-eskabidea egin zenetik. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko jarduketa diruz lagungarria amaituta dagoen kasuetan.

3.– Posteriores peticiones o solicitudes de continuación de la ayuda, podrán presentarse una vez haya transcurrido un mínimo de cuatro meses desde la anterior petición de ayuda concedida. Este período mínimo no se exigirá en aquellos casos de finalización de actuación subvencionable.

10. artikulua.– Dirulaguntza-eskabideak formulatu eta aurkeztea.

Artículo 10.– Formulación y presentación de las solicitudes de ayuda.

1.– Eskabideak agindu honen 1. eta 2. eranskin gisa onartu diren eskabide normalizatuetan aurkeztuko dira:

1.– Las solicitudes se presentarán en las instancias normalizadas que se aprueban como anexos n.º 1 y n.º 2 de la presente Orden:

a) Laguntzaren lehenengo eskaera edo hasierakoa 1. eranskinean onartutako eskabide normalizatua da, Z COVID HASIERA izenekoa.

a) La primera petición o solicitud inicial de la ayuda se corresponde con la instancia normalizada denominada Z COVID INICIAL, se aprueba en el Anexo n.º 1.

b) Hurrengo eskaerak edo laguntzaren jarraipen-eskaerak (eskaera sinplifikatua) 2. eranskinean onartutako Z COVID JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatuaren bidez egingo dira.

b) Posteriores peticiones o solicitudes de continuación de la ayuda –solicitud simplificada– se corresponden con la instancia normalizada denominada Z COVID CONTINUACIÓN, se aprueba en el Anexo n.º 2.

2.– Eskabide normalizatuak Eusko Jaurlaritzaren herritarrentzako Zuzenean zerbitzuak dituen bulegoetan egongo dira eskuragarri. Orobat, https://euskadi.eus egoitza elektronikoan ere eskuragarri egongo dira, horiek betetzeko argibideekin batera. Zehazki:

2.– Las instancias normalizadas de las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco –Zuzenean–. Asimismo, estarán disponibles, junto con las instrucciones para su cumplimentación, en la sede electrónica «https://euskadi.eus». En concreto:

a) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntza-eskabidea Z COVID HASIERA izeneko eskabide normalizatuari dagokio, eta hemen dago: www.euskadi.eus/servicios/0079104

a) Las solicitudes de las ayudas económicas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores, y que se corresponden con la instancia normalizada denominada Z COVID INICIAL, se localizan en www.euskadi.eus/servicios/0079104

b) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko eskatzen diren dirulaguntzak, baldin eta aurretik eskatutakoaren jarraipena badira, eskabide sinplifikatuaren bidez eskatuko dira, eta Z COVID JARRAIPENA izeneko eskabide normalizatua dagokie. Hemen dago: www.euskadi.eus/servicios/0079104

b) Las solicitudes de las ayudas económicas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores, solicitud simplificada de continuación y que se corresponden con la instancia normalizada denominada Z COVID CONTINUACIÓN, se localizan en www.euskadi.eus/servicios/0079104

3.– Laguntza ekonomikoen eskabideak elektronikoki edo aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zuzenean zerbitzuak dituen bulegoetan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan, eskabide normalizatu bidez eta haren atal guztiak behar bezala beteta, edo, era berean, elektronikoki.

3.– Las solicitudes de las ayudas económicas podrán presentarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

4.– Laguntzak izapidetzeko bide elektronikoak erabiltzeko jarraibideak eta prozedura Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/sede) argitaratuko dira.

4.– Las instrucciones para la utilización de medios electrónicos en la tramitación de estas ayudas se publicarán en la sede electrónica del Gobierno Vasco en euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/sede

11. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 11.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioak arau honetan finkatutako eskakizun guztiak betetzen ez baditu, edo horien edukia osatu gabe dagoela irizten bada, dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko eskatuko zaio eskatzaileari, 10 laneguneko epean. Halaber, eskatzen zaiona egiten ez badu, eskabidea baliogabetuko dela jakinaraziko zaio, eta administrazioak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoa betez.

Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente norma, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, eta errekurtsoak.

Artículo 12.– Gestión, resolución, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Familia eta Haurtzaro Zuzendaritzari dagokio deialdia kudeatzea, eta zuzendaria izango da hura kudeatuko duen organoa.

1.– Las tareas de gestión de la convocatoria corresponden a la Dirección de Familias e Infancia, siendo la Directora el órgano gestor de la misma.

2.– Familia eta Haurtzaroko zuzendariaren banakako ebazpenaren bidez emango edo ukatuko dira eskatutako laguntzak, eskabideak betetzeko ordenari jarraituz.

2.– La concesión y, en su caso, denegación de las ayudas solicitadas, siguiendo el orden de cumplimentación de las correspondientes solicitudes se realizará mediante resolución individualizada de la Directora de Familias e Infancia.

3.– Ebazteko eta ebatzitakoa interesdunari jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea Familien eta Haurren Zuzendaritzaren erregistroan sartu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntza-eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.9 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a la persona interesada será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección de Familias e Infancia, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución podrá entender desestimada la petición de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 51.9 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

4.– Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Agindu honetan aurreikusitako laguntza emateko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitzea. Prozeduraren amaieran laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, eta itzulketa ordaintzeko borondatezko epean egiten ez bada, baldintzapean emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarrelako.

5.– La concesión de la ayuda prevista en la presente Orden, quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

13. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 13.– Pago de la ayuda.

1.– Laguntza ordaindu ahal izateko, onuradunak Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroan alta emanda egon behar du. Ez badago alta emanda edo bertan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, dagokion inprimakia bete beharko du, ezarritako ereduaren arabera: https://www.euskadi.eus/altaterceros

1.– Para poder efectuar el pago de la ayuda resulta necesario que la persona beneficiaria conste dada de alta en el registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda. En caso de que no lo esté o quiera modificar los datos bancarios existentes en él, deberá cumplimentar el correspondiente formulario según el modelo establecido en https://www.euskadi.eus/altaterceros

2.– Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta gehienez ere bi hilabeteko epean.

2.– La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago en el plazo máximo de 2 meses tras la notificación de la resolución de concesión.

3.– Laguntza eman bada, ez da dirulaguntzaren ordainketarik egingo, baldin eta onuradunak egunean ez baditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

3.– Si la ayuda ha sido concedida, no se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Laguntza ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitzea.

4.– El pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Deialdiaren xede diren laguntzen onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamar egun balioduneko epean ez bazaio berariaz uko egiten, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente a la notificación de la concesión no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que queda aceptada.

b) Diruz lagundutako jardueraren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion zerbait bada, horren berri ematea Familia Zuzendaritzari.

b) Comunicar a la Dirección de Familias e Infancia cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzen dutenean.

c) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

d) Emandako laguntzari dagokionez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

15. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 15.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, Familia eta Haurren zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura gauzatu ondoren, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, la Directora de Familias e Infancia, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, bidezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharra adieraztea, bai eta dirulaguntzen arloan berandutze-interesa eskatzea ere, dirulaguntza ordaintzen denetik itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte, edo zordunak itzulketa sartzen duen egunera arte, hura baino lehenagokoa bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikulua, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren 53.1 artikulua.

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997.

Itzulketa gauzatzeko, proportzionaltasun-irizpideei jarraituko zaie. Agindu honetan araututako eta iragarritako laguntzak aldi jakin batean egoera diruz lagungarriei buruzkoak dira. Era horretan, aldi baterako ez-betetze partzialak laguntza jasotzeko baldintzak bete diren aldian laguntza aitortzea ekarriko du, bai eta ez-betetzea gertatu den aldia itzultzea ere.

El referido reintegro se aplicará de acuerdo a criterios de proporcionalidad. Dado que las ayudas reguladas y convocadas en la presente Orden se refieren a situaciones subvencionables desarrolladas durante un período de tiempo determinado, el incumplimiento temporal parcial determinará el reconocimiento de la ayuda durante el período en el que se han cumplido las condiciones de acceso a la ayuda, y el correspondiente reintegro del período de tiempo en el que se ha producido el incumplimiento.

3.– Hori guztia, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak, bat etorriz abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoarekin, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

16. artikulua.– Beste laguntza batzuekin bateragarri izatea.

Artículo 16.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Deialdi honetako laguntzak bateraezinak dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II., III. eta V. kapituluetan araututakoekin.

1.– Las ayudas objeto de convocatoria son incompatibles con las reguladas en los capítulos II, III y V del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

2.– Hala ere, hori guztia bateragarria izango da beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketen beste batzuekin, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitakoez bestelakoekin, baldin eta horiek metatzeak ez badu gainfinantzaketarik eragiten.

2.– Ello, no obstante, serán compatibles con otras que, distintas de las indicadas en el párrafo 1 de este artículo, pudieran conceder otras entidades públicas o privadas para el mismo fin, siempre que de su acumulación no se derive sobrefinanciación.

3.– 2. paragrafoan aurreikusitako metatzea gertatuz gero, agindu honetan ezarritako jarduketa diruz lagungarrietarako laguntzen zenbatekoak ezingo dira izan enplegatzaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaindutako kuotak baino handiagoak. Muga hori gaindituz gero, deialdi honen babesean eman edo eman beharreko laguntza murriztuko da gaindikin hori saihesteko behar den zenbatekoan.

3.– En el supuesto de concurrencia previsto en el párrafo 2, la suma de las ayudas a las actuaciones subvencionables establecidas en la presente Orden no podrá superar las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. Si se produjera un exceso respecto a dicho límite se reducirá el importe de la ayuda a conceder o concedida al amparo de la presente convocatoria en la cuantía necesaria para evitar dicho exceso.

17. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 17.– Inspección y control.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake agindu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aurkaratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Impugnación.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke EAEko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana