Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

237. zk., 2020ko azaroaren 27a, ostirala

N.º 237, viernes 27 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5112
5112

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 18koa, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baitira Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2020ko uztailaren 29ko Aginduaren babesean aurkeztutako dirulaguntza-eskabideak. Agindu horren bidez, oinarriak onartzen dira laguntza ekonomikoak emateko EAEko toki-erakundeei, tokiko organismo autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitu eta immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorrean jarduerak gara ditzaten, eta 2020. urterako deialdia egiten da. Dirulaguntzen bigarren lerroa: immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorreko jardueretarako laguntzak.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora de Política Familiar y Diversidad, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la Orden de 29 de julio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas a Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV, para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural, y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2020. Segunda línea subvencional: Ayudas para actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2020ko uztailaren 29ko Aginduaren bidez (2020ko abuztuaren 31ko EHAA), oinarriak onartzen dira laguntza ekonomikoak emateko EAEko toki-erakundeei, tokiko organismo autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitu eta immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorrean jarduerak gara ditzaten, eta 2020. urterako deialdia egiten da. Hain zuzen, agindu horren III. kapituluan dago araututa dirulaguntzen bigarren lerroa: immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorreko jardueretarako laguntzak.

1.– Mediante Orden de 29 de julio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales (BOPV de 31 de agosto de 2020), se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas a Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV, para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2020. En concreto, el Capítulo III de dicha Orden regula la segunda línea subvencional: ayudas para actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural.

Agindu horren 20. artikuluaren arabera, 498.080,00 eurokoa da aurrekontu-kreditua, EAEko toki-erakundeei, tokiko organismo autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorreko jardueretarako laguntzak emateko.

El artículo 20 de la Orden mencionada determina el crédito presupuestario de 498.080,00 euros destinados a financiar las ayudas a Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV, para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural.

2.– Agindu horren 19. eta 21. artikuluetan zehaztuta dago finantzaketa publikoa jasotzeko zer betekizun eta baldintza bete behar dituen eskatzaileak, bai eta zein diren esleipen-irizpide espezifikoak ere.

2.– Los requisitos y condiciones que deben concurrir en quien realiza la solicitud para acceder a la financiación pública, así como los criterios de adjudicación específicos se determinan en los artículos 19 y 21 de la Orden precitada.

3.– I. eranskinean aipatutako EAEko toki-erakundeek, tokiko organismo autonomoek eta tokiko merkataritza-sozietateek laguntzak eskatu dizkiote Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzari, immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren arloko jardueretarako.

3.– Las Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV detalladas en el Anexo I han solicitado a la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ayudas para actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural.

4.– Aginduaren 4. artikuluarekin bat etorriz, Balorazio Batzordeak, 2020ko urriaren 21ean bilera eginik, ebazpen-proposamen bat prestatu zuen, laguntza-lerro horretan aurkeztutako eskabideen inguruan, aurreko araudia kontuan harturik.

4.– De conformidad con el artículo 4 de la Orden, la Comisión de valoración reunida el 21 de octubre de 2020, elaboró la propuesta de resolución de las solicitudes presentadas en esta línea de ayudas, teniendo en cuenta la anterior normativa.

Ikusi da Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzaren Balorazio Batzordeak prestatutako txosten teknikoa, eta 2020ko uztailaren 29ko Aginduaren 4. artikulua betetzeko, honako hau

A la vista del Informe Técnico elaborado por la Comisión de Valoración de la Dirección de Política Familiar y Diversidad, y en cumplimiento del artículo 4 de la Orden de 29 de julio de 2020,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– II. eranskinean zehaztutako diru-zenbatekoak ematea eranskin horretan bertan aipatutako EAEko toki-erakundeei, tokiko organismo autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei, immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko.

Primero.– Conceder a las Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV especificadas en el Anexo II las cantidades que en él se detallan, en concepto de: ayudas para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural.

Bigarrena.– Onartutako dirulaguntza bi epetan ordainduko da: % 70, 2020ko uztailaren 29ko Aginduaren 10.a) artikuluan ezarritako epea bukatu ondoren, berariaz ukorik egiten ez bada, eta diruz lagundutako ekintzen gutxienez % 70i dagokion gastua egikaritu eta egiaztatu dela justifikatu ondoren; gainerako % 30a, 2021eko ekitaldian, 2021eko martxoaren 31 baino lehenago justifikatzeko zeuden gainerako ekintzak justifikatu ondoren, hurrengo puntuetan ezarritakoari jarraikiz.

Segundo.– El pago de la subvención concedida se efectuará de manera fraccionada en dos plazos, abonándose el 70 % una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 10.a) de la Orden de 29 de julio de 2020 sin mediar renuncia expresa y previa justificación de la ejecución y acreditación del gasto correspondiente como mínimo al 70 % de las acciones subvencionadas, y el 30 % restante en el ejercicio 2021, previa justificación del resto de acciones pendientes de justificación con anterioridad al 31 de marzo de 2021, de conformidad a lo establecido en los siguientes puntos.

Hirugarrena.– Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduerak zabaltzea, hedatzea, edo, hala badagokio, argitaratzea dakarten diruz lagundutako jarduera guztietan berariaz adierazi behar du Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren babesa duela.

Tercero.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en todas aquellas actividades subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión o, en su caso, publicación de las mismas.

Laugarrena.– Gastuak justifikatzeko, jatorrizko ziurtagiriak aurkeztu behar dira, edo, salbuespen gisa, dokumentu horien kopia konpultsatuen bidez egin daiteke, edo erakunde publikoan fede publikoa duen pertsonak emandako ziurtagiri baten bidez. Azken kasu horretan, ziurtagiriak adieraziko ditu kontratatutako immigrazio-teknikariaren zenbakia eta lanbide-kategoria, eta harremanaren ondoriozko kostu ekonomikoa, bai eta garatutako ekintzen kostua ere, 2020. urteari dagokionez, betiere.

Cuarto.– La justificación de los gastos se realizará bien mediante la aportación de los documentos originales acreditativos o, excepcionalmente, mediante copias compulsadas de los mismos, o bien mediante certificación de la persona dotada de fe pública en la institución pública. En este último caso, la certificación expresará el número y la categoría profesional del personal técnico en inmigración contratado y el coste económico derivado de la relación, y costo de las actividades desarrolladas, todo ello referido al año 2020.

Bosgarrena.– Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak aztertu ondoren, baldin eta, gainfinantzaketagatik edo eskatutako faktura guztiak ez aurkezteagatik, dirulaguntzaren bigarren ordainketaren kopurua murriztu behar bada edo jasotako diru guztia edo zati bat itzuli behar bazaio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendariak banakako likidazio-ebazpen bat eman beharko du, eta, hala badagokio, bi hilabeteko epea emango du, ebazpena jasotzen den egunetik aurrera, dagokion diru-itzulketa egiteko.

Quinto.– Cuando analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención proceda, caso de existencia de sobrefinanciación o no aportación del total de las facturas de gasto exigidas, la minoración del segundo abono de la misma o la obligación de reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o parte de lo ya percibido, se dictará por la Directora de Política Familiar y Diversidad Resolución de Liquidación individualizada, otorgando, en su caso, un plazo de dos meses desde la recepción de la misma para proceder al reintegro correspondiente.

Seigarrena.– Dirulaguntzak eta erakunde onuradunak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Sexto.– El total de las subvenciones y las entidades beneficiarias de las mismas deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recursos de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2020.

Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria,

La Directora de Política Familiar y Diversidad,

MIREN IRUNE MUGURUZA MENDARTE.

MIREN IRUNE MUGURUZA MENDARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana