Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

233. zk., 2020ko azaroaren 23a, astelehena

N.º 233, lunes 23 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5026
5026

AGINDUA, 2020ko azaroaren 4koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sartzeko 2021eko prestaketa-laguntzak.

ORDEN de 4 de noviembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan y regulan, para el ejercicio 2021, las ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Giza baliabideen garrantzia abiaburu hartuta, eta jakinda zenbateraino den beharrezko Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sartzeko bidea ematea eta erraztea, egonkortasuna bultzatzeko eta Justiziaren zerbitzu publikoaren kalitatea ona izateko, eta, hartara, herritarrak gustura egoteko eta konfiantza handiagoa izateko Justizia Administrazioarekin, erabaki dugu duela hamarkada bat baino gehiago abiarazitako jarduera-ildoarekin jarraitzea, eta agindu honen bidez hainbat laguntza ematea, Zuzenbideko lizentziadunak motiba daitezen beren urratsak Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora bideratzera. Hartara, Justizia Administrazioak langile egonkorrak izango ditu, eta lana eraginkorrago eta kalitate hobeaz jarduteko moduan egongo da.

Partiendo de la base de la importancia capital de los recursos humanos y una vez constatada la necesidad de fomentar y favorecer el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a fin de propiciar la estabilidad y con ello el adecuado nivel de calidad del servicio público de la Justicia que incremente el grado de satisfacción y confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia, se ha considerado oportuno continuar con la línea de actuación emprendida hace ya más de una década, con resultados satisfactorios, manteniendo mediante la presente Orden una línea de ayudas que tienen como objetivo motivar a las personas licenciadas en Derecho para que dirijan sus aspiraciones profesionales hacia las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, facilitando así a la Administración de Justicia medios personales estables y contribuyendo con ello a un mejor grado de eficacia y calidad.

Aurreko deialdiekin alderatuz, eutsi egin zaie deialdi horien ildo orokorrei, baina, aldaketa aipagarri gisa, hauek nabarmendu behar dira: batetik, justifikatzeko modua, familia-mendetasunik ez dagoenean diru-sarrera propioak egiaztatuz gero, eta, bestetik, bizikidetza-unitatearen urteko diru-sarrerak bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko berregokitzea, merezimenduen balorazioaren kasuan.

Respecto de convocatorias anteriores se mantienen las líneas generales de las mismas y como modificaciones más reseñables cabe destacar la forma de justificación en caso de acreditar ingresos propios en caso de la no existencia de dependencia familiar y la readecuación de los ingresos anuales de la unidad de convivencia y por miembro de la citada unidad en el caso de la valoración de los méritos.

Lan eta Justizia Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan –Lan eta Justiziako sailburuaren 2020ko otsailaren 11ko Aginduaren bidez onartua– kokatzen da deialdi hau, eta gastu-espedientearen aurretiko izapide-araubidearen mende dago, Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Agindua aplikatuz. Agindu horren bidez arautzen da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargurako gastu-espedienteen aurretiko izapidea.

Esta convocatoria está encuadrada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Trabajo y Justicia aprobado mediante Orden de 11 de febrero de 2020 de la Consejera de Trabajo y Justicia, y está sujeta al régimen de tramitación anticipada de expediente de gasto, en aplicación de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expediente de gasto con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, kendu eta aldatu ziren, eta bakoitzaren funtzioak eta jardun-eremuak zehazten dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren bigarren apartatuan xedatutakoaren arabera, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailean txertatzen dira iraungitako Lan eta Justizia Saileko Justizia Sailburuordetzako organoak eta unitateak.

De conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Adicional Sexta del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se incorporan al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales los órganos y unidades de la Viceconsejería de Justicia del extinto Departamento de Trabajo y Justicia.

Era berean, Administrazio Publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioen arabera ebatziko da deialdi hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako eran, eta bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudiarekin.

Asimismo, se resolverá conforme a los principios que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con arreglo a la normativa básica establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Hori dela-eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioko Letraduen Kidegora iristeko oposizioak prestatzeko 40 beken 2021eko deialdia iragartzea eta arautzea.

Es objeto de la presente Orden convocar y regular, para el ejercicio 2021, el concurso para otorgar 40 becas destinadas a la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

2. artikulua.– Zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Urteko 6.600 euro izango da beka bakoitzaren zenbatekoa. 550 euro emango dira hilean.

1.– El importe de cada una de las becas será de 6.600 euros anuales. El devengo se producirá mensualmente a razón de 550 euros.

2.– Laguntza hilero ordainduko da, eta, ahal dela, hilaren hasieran.

2.– El plazo de abono de la ayuda será mensual y preferentemente su abono se efectuará al inicio de dicho periodo.

3.– 2021eko ekitaldian, agindu honetan jasotako laguntzetarako berrehun eta hirurogeita hamalau mila (264.000) euroko kopurua ezarriko da, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan ezarritako aurrekontu-partidaren kontura.

3.– Se destina al objeto de las ayudas a las que se refiere la presente Orden, para el ejercicio 2021, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil (264.000) euros con cargo a la partida presupuestaria establecida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– 2021eko ekitaldirako kreditu egokia eta nahikoa izan arte ez dira emango bekak.

4.– La concesión de las becas no se producirá hasta que no se cumpla la condición de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2021.

3. artikulua.– Iraupena.

Artículo 3.– Duración.

1.– Bekek urte naturaleko iraupena izango dute, hau da, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte.

1.– Las becas tendrán la duración de un año natural a contar desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

2.– Baldin eta, aurreko zenbakian ezarritako epean, dagokion hautaketa-prozesua gainditzen badu onuradunak, laguntzaren aldia bere izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean amaituko da, edo, lehenago gertatzen bada, Eskola Judizialean sartzen denean.

2.– Si durante el plazo establecido en el párrafo anterior la persona beneficiaria supera el correspondiente proceso selectivo, la duración de la ayuda finalizará en la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado o, de resultar anterior, en la fecha de su incorporación a la Escuela Judicial.

3.– Deialdi honen xede diren bekak ebazteko baldintza izango da kreditu egokia eta nahikoa egotea Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urterako aurrekontu orokorretan, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan.

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las becas objeto de convocatoria queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021.

4. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 4.– Requisitos.

Eskatzaileek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte eskabidea aurkeztean:

Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la presentación de su solicitud:

a) Oposizioaren azken deialdian eskatutako baldintzak betetzea.

a) Cumplir las condiciones exigidas en la última convocatoria de la oposición.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta azken zazpi urteetatik gutxienez bostetan bertan bizi izana.

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi al menos cinco años de los últimos siete.

c) Zuzenbideko lizentzia edo gradua izatea.

c) Poseer la Licenciatura o Grado en Derecho.

d) Lizentzia edo gradua, gehienez ere, orain dela zazpi urte lortutakoa izatea.

d) No haber transcurrido más de siete años desde la obtención de la Licenciatura o Grado.

e) Espediente akademikoan, batez besteko nota 6 izatea.

e) Tener en el expediente académico una nota media de 6.

f) Karrera Judizialeko edo Fiskaleko edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko prestatzaile baten zuzendaritza izatea, edo, laguntzaren onuradun izatekotan, zuzendaritza hori izateko konpromisoa adieraztea.

f) Disponer de la dirección de una persona preparadora que deberá pertenecer a la Carrera Judicial o Fiscal, o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o el compromiso de contar con la misma en caso de resultar beneficiario de la ayuda.

Prestatzailea beste kidego batekoa izan daiteke, baldin eta prestakuntza-prozesua gidatzeko merezimenduak dauzkala irizten bazaio. Horretarako, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak behar bezala arrazoitutako baimena eman beharko du.

La citada pertenencia podrá exceptuarse mediante autorización expresa y motivada de la Dirección de la Administración de Justicia, cuando se estimare que el personal preparador reúne méritos suficientes como para ser calificada como persona apta para dirigir el proceso preparatorio.

Horretarako, norbait gai dela iritziko da baldin eta arlo juridikoan ospe eta esperientzia profesional aitortua badu eta egiaztatzen badu Zuzenbideko Lizentzia edo Gradua baduela eta karrerako funtzionario gisa 15 urte egin dituela Administrazio Publikoetako kidegoetan, zeinetan sartzeko, espresuki galdatzen bada Zuzenbideko Doktoretza edo Lizentzia edukitzea eta Justizia Epaitegietan esku hartzea badakarte.

A estos efectos se considera persona apta aquella de reconocido prestigio y experiencia profesional en el área jurídica y que acredite poseer la Licenciatura o Grado en Derecho y 15 años de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros Cuerpos de las Administraciones públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del Doctorado o la Licenciatura en Derecho e impliquen intervención ante los Tribunales de Justicia.

g) Deialdi honetan aipatzen diren oposizioak prestatzeko bekaren baten, antzeko ezaugarriak dituen graduondokoren baten edo laguntzaren baten onuradun ez izana hiru urteko gehienezko epean, izan jarraian zein aldizka.

g) No haber sido persona beneficiaria durante un máximo de tres años, continuados o alternos, de cualquier tipo de beca, estudio de postgrado de naturaleza análoga o ayuda para la preparación de oposiciones a las que se refiere la presente convocatoria.

h) Eskatzailea mantentzen dutenek 80.000 euro gordinetik gorako diru-sarrerarik ez edukitzea, edo 20.000 euro gordin, norbere sarreren mende badago. Diru-sarreratzat hartuko dira laneko edota jarduera ekonomikoetako etekinen ondoriozkoak eta kapital higiezin zein higigarrietako etekinen ondoriozkoak. Era berean, irabazizko transmisioetatik eratorritako ondare-irabaziak ere zenbatuko dira.

h) No tener ingresos superiores a 80.000 euros brutos por parte de las personas de las que dependa la solicitante o 20.000 euros brutos si depende de ingresos propios. Como ingresos se computarán tanto los derivados de rendimientos de trabajo y/o actividades económicas, como de los de capital inmobiliario y mobiliario. Asimismo, se computarán las ganancias patrimoniales derivadas de trasmisiones lucrativas.

Berdin zenbatuko dira langabeziagatiko, aurretiko erretiroagatiko, ezintasunagatiko eta DSBEgatiko prestazioak, kontribuzio-prestazioak edo kontribuziorik gabeko prestazioak, gizarte-behar larrietarako diru-sarrerak, gizarteratzeko diru-sarrerak edo aurrekoen antzeko beste batzuk.

También tendrán está consideración los ingresos relativos a prestaciones por desempleo, prejubilación, incapacidad, RGI, prestaciones contributivas o no contributivas, ingreso de emergencia social, inserción social u otros de tipo análogo a los anteriores.

Baldin eta independentzia ekonomikoa eta familiarra badute eskatzaileek, norbere baliabide ekonomiko nahikoak egiaztatu beharko dituzte, bai eta familiarena ez den bestelako helbide bat ere.

En aquellos supuestos que las personas solicitantes tengan independencia económica y familiar deberán acreditar medios económicos propios suficientes, así como domicilio diferenciado y ajeno a su círculo familiar.

Baldin eta bere gurasoak ez diren pertsonek mantentzen badute eskatzailea ekonomikoki, gutxieneko denboraldi batez elkarrekin bizi izana egiaztatu beharko du ebazpen bidez, epai bidez edo zuzenbidean onartutako legezko bitartekoren baten bidez. Denboraldi hori 2019ko urtarrilaren 1etik eskabideak aurkezteko epea ireki bitartekoa izango da gutxienez.

En aquellos casos en las que las personas solicitantes dependan económicamente de personas diferentes a sus progenitores, deberán acreditar dicha situación excepcional por resolución, sentencia judicial o cualquier otro medio legalmente admitido en derecho, y un periodo mínimo de convivencia, al menos, desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes.

Karrera judizialerako eta fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako oposizioak prestatzeko xedearekin, eskatzaileek jasotako laguntza publikoak edo pribatuak, edo antzeko beste laguntza batzuk, ez dira norbere diru-sarreratzat hartuko.

Las ayudas públicas o privadas percibidas por las personas solicitantes cuya finalidad sea la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, u otras ayudas de naturaleza análoga, no tendrán la consideración de ingresos propios.

i) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzea dakarren zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, eta ez izatea horretarako desgaitzen duen legezko debekurik.

i) No haber sido sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni de hallarse incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.

Sexuagatiko diskriminazioa dela-eta zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren arabera.

Tampoco podrá percibir la ayuda quien haya sido sancionado penal o administrativamente por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

j) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere.

j) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como en el pago a la Seguridad Social y en el pago de obligaciones por el reintegro de subvenciones.

Betebehar horiek onuradun izaten hasteko zein onuradun izaten jarraitzeko galdatu ahal izango dira, eta, beraz, horiek betetzen direla egiaztatuko da, bai laguntzak ematen diren unean, bai ordaintzen diren unean.

Estas obligaciones serán exigibles tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en dicha condición y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento tanto en el momento de efectuar la concesión como en el de efectuar los pagos.

k) Ezin izango dira beken onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aurreikusten den debekuren bat dutenak.

k) No podrán acceder a las becas aquellas personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones prevenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabide horiek aurrez aurre zein elektronikoki aurkeztu ahal izango dira.

2.– Dichas solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como electrónica.

– Aurrez aurre: eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean zerbitzuan), Eusko Jaurlaritzaren Justiziako Lurralde Kudeaketako Unitateetan, edota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en las Oficinas de Atención Ciudadana (Zuzenean), en las Unidades de gestión territorial de Justicia (EATs) del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bitarteko elektronikoak erabiliz: eskabideak euskadi.eus egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dira, artikulu honen 4. apartatuan adierazitako helbideetan.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo.

3.– Eskabidea izapidetzeko eta dokumentuak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak ez dakar hortik aurrera bide bera erabili beharra prozedurako gainerako izapideak egiteko, eta une oro alda daiteke aukeratutako bidea.

3.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

4.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre zein elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektroniko honetan eskura daitezke:

4.– Las especificaciones para tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus:

Eskabidearen osteko izapideak, elektronikoki, honako webgune honetan egin daitezke: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

5.– Eskabidea, agindu honi erantsitako eredu normalizatuaren arabera (I. eranskina), egoitza elektronikoan eskuragai dagoen inprimakian beteko da osorik, eta aginduzko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da.

5.– La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado que se adjunta a esta Orden como Anexo I, se cumplimentará, en todos sus términos, en el formulario disponible en la sede electrónica, y deberá ir acompañada de la documentación preceptiva.

6.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen egiaztagiriak. Gainera, eskabidearen ondoriozko jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatzen duen bezala.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asímismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskakizunak egiaztatzea eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 6.– Acreditación de requisitos y documentación a presentar con la solicitud.

Eskabidearekin batera dokumentu hauek ere aurkeztu behar dira:

La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

NANaren fotokopia.

Fotocopia del DNI.

Udal ziurtagiria, jatorrizkoa edo kopia ziurtatua, eskatzailearen administrazio-auzotasuna eta bizilekua egiaztatzen dituena 4. artikuluko b) letran ezarritako epean. Ziurtagiriak, gainera, eskatzailearen bizilekuan bizi diren pertsona guztiak jaso beharko ditu.

Certificación municipal, original o copia auténtica, que acredite la vecindad administrativa y residencia de la persona solicitante por el plazo fijado en la letra b) de la relación del artículo 4. Tal certificación deberá expresar, además, todas las personas que residen en el domicilio del solicitante.

Eskatzailea mantentzen dutenen egoera ekonomikoari buruzko egiaztagiriak. Horretarako, 2019. urteko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren behin-behineko edo behin betiko likidazioaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, bestela, 2019an izandako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten dokumentuak, haien sarrera-maila dela-eta, aipatu aitorpena egin behar ez dutenen kasuan.

Documentación acreditativa de la situación económica de las personas de las que dependa la solicitante. A tal efecto, se presentará fotocopia completa de la liquidación provisional o definitiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2019 o certificados acreditativos de ingresos percibidos durante 2019 en el supuesto de no estar obligados a la presentación de la citada declaración por razón de su nivel de ingresos.

Betiere, PFEZaren dokumentazioa eta eranskinak aurkeztuko dira, eta, horietan, berariaz jaso beharko dira diru-sarrera gordinak eta lan-etekinen eta jarduera ekonomikoen etekin garbiak, bai eta kapital higiezinen, higigarrien eta ondare-irabazienak ere.

En todo caso, se presentará la documentación y anexos del IRPF donde se recoja expresamente los ingresos brutos y el rendimiento neto tanto de los rendimientos de trabajo como de las actividades económicas, así como de los de capital inmobiliario, mobiliario y ganancias patrimoniales.

Halaber, eskatzaileak edo hura mantentzen dutenek langabezia-prestaziorik, aurre-erretirorik, larrialdi sozialeko diru-sarrerarik, gizarteratzeko laguntzarik edo halako sarrerarik jaso izan badute 2019. urtean, horien egiaztagiriak (INEMekoak, Gizarte Segurantzakoak edo dagokien erakunde edo organoenak), jasotzailea errenta-aitorpenean sartuta egon zein ez.

También, en su caso, se aportarán certificaciones del INEM, Seguridad Social, entidad u órgano correspondiente sobre aquellos ingresos relativos a prestaciones por desempleo, prejubilación, incapacidad, RGI, prestaciones contributivas o no contributivas, ingreso de emergencia social, inserción social u otro tipo, percibidos durante el 2019 por la persona solicitante o por aquellas de quienes dependa, tanto estén exentos como incluidos en la declaración correspondiente.

Eskatzailea mantentzen duten pertsonen banaketa, dibortzio edo antzeko egoerarik baldin bada, egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioaz gain (familia liburua, epaia, eta abar), beharrezkoa da hitzarmen arauemailea ere aurkeztea. Hitzarmen arauemaile horretan jasotako diru-sarrerak ordaindu ez izana zuzenbidean onartutako legezko bitartekoren baten bidez egiaztatuko da.

En supuestos de separación, divorcio u otras circunstancias análogas, de las personas de las que dependa la persona solicitante, además de la documentación -Libro de familia, sentencia, etc.– acreditativa de dicha situación, es necesario además la remisión del convenio regulador. En caso de impago de los ingresos consignados en el citado convenio regulador se acreditará mediante cualquier medio legalmente admitido en derecho.

Baldin eta, independentzia ekonomikoa eta familiarra justifikatzeko, haien diru-sarrerak baliatu nahi badituzte eskatzaileek, pertsona fisikoen 2019. urteko errentaren gaineko zergaren behin-behineko edo behin betiko likidazioaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, bestela, 2019ko ekitaldian izandako diru-sarreren egiaztagiriak, haien sarrera-maila dela-eta, aipatu aitorpena egin behar ez dutenen kasuan.

En aquellos casos que las personas solicitantes quieran hacer valer ingresos propios para justificar la independencia económica y familiar deberán presentar fotocopia completa de la liquidación provisional o definitiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2019 o certificados acreditativos de ingresos percibidos durante 2019 en el supuesto de no estar obligados a la presentación de la citada declaración por razón de su nivel de ingresos.

Halaber, alokairu-kontratua, ondasun higiezinen gaineko zergaren ordainagiria edo bizi den etxebizitzaren titulartasuna egiaztatzen duen bestelako titulu bat aurkeztu beharko dute.

Asimismo, deberán aportar contrato de alquiler, recibo del impuesto sobre bienes inmuebles o cualquier otro título admitido en derecho que acredite la condición de la titularidad de la vivienda en la que reside.

Eskatzaileak bere gurasoak ez diren pertsonen mende badaude ekonomikoki, salbuespenezko egoera hori egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, mendetasun hori justifikatzen duen ebazpena, epai judiziala edo legez onartutako bestelako bitartekoren bat aurkeztu beharko dute.

En aquellas situaciones en las que las personas solicitantes dependan económicamente de personas diferentes a sus progenitores, deberán acreditar además dicha situación excepcional aportando la resolución, sentencia judicial o cualquier otro medio legalmente admitido en derecho que justifique tal dependencia.

Espediente akademiko osoa, jatorrizkoa edo kopia autentikoa.

Expediente Académico completo, original o copia auténtica.

Aurreko deialdietan ikasketa-espedientea aurkeztu duten eskatzaileek ez dute berriro aurkeztu beharrik izango.

Están eximidos de esta obligación aquellos solicitantes que lo hubieran aportado en anteriores convocatorias.

Espediente horretan, batez besteko nota orokorra jaso beharko da berariaz (0tik 10erako zenbaki-eskalan).

En el citado expediente deberá estar recogida de manera expresa la nota media global del mismo (escala numérica de 0 a 10).

Euskara-maila egiaztatzeko dokumentazio originala edo haren kopia ziurtatua. Aurreko deialdietan dokumentazio hori aurkeztu duten edo Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan dauden eskatzaileek ez dute aurkeztu beharrik izango.

Documentación acreditativa original o copia auténtica, en su caso, del nivel de conocimiento de euskera. Están eximidos de esta obligación aquellas personas solicitantes que lo hubieran aportado en anteriores convocatorias o que estén incluidas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duten jatorrizko ziurtagiriak, organo eskudunek emanak.

Certificaciones originales acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, expedidas por el órgano competente respectivamente.

Artikulu honetako a) eta f) puntuetan galdatutako dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du laguntzak kudeatzen dituen organoak, haien baimenik behar izan gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren arabera.

La acreditación de la documentación requerida en los puntos a) y f) del presente artículo se verificará automáticamente por el órgano gestor de las ayudas sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Era berean, ofizioz egiaztatu ahal izango da, artikulu honetako e) puntuan galdatutako dokumentazioa eskatzean aldez aurretik baimena eman eta gero. Nolanahi ere, eskatzaileak berariaz aurka egin ahal izango du, eta, kasu horretan, dagokion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

Asimismo, se podrá comprobar de oficio, previo consentimiento en la solicitud de la documentación requerida en el punto e) del presente artículo, todo ello sin perjuicio que la persona solicitante se oponga expresamente, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.

7. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 7.– Declaraciones responsables.

Eskabidean sartuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, inguruabar hauek egiaztatuko dira:

Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes circunstancias:

Prestatu asmo duen oposizioaren azkeneko deialdian eskatu ziren eskakizunak betetzen dituela.

Reunir los requisitos exigidos en la última convocatoria de la Oposición que deseo preparar.

Ez dela izan deialdi honetan aipatzen diren oposizioak prestatzeko bekaren, antzeko izaeradun graduondokoren edo laguntzaren baten onuradun hiru urteko gehieneko epean, izan jarraian zein aldizka.

Que no ha sido persona beneficiaria durante un máximo de tres años, continuados o alternos, de cualquier tipo de beca, estudio de postgrado de naturaleza análoga o ayuda para la preparación de oposiciones a las que se refiere la convocatoria.

Eskatzaileak Karrera Judizialeko edo Fiskaleko edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko prestatzaile baten zuzendaritza duela, edo izango duela baldin eta laguntzaren onuradun izatea lortzen badu.

Que la persona solicitante, dispone o va a disponer en caso de resultar beneficiaria de la ayuda de la dirección de una persona preparadora perteneciente a las Carrera Judicial o Fiscal o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Ez duela xede eta helburu bererako laguntza edo dirulaguntzarik jaso administrazio publiko eta erakunde pribatuetatik.

No estar recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

Ez duela zehapen administratiborik edo penalik, laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea galarazten dionik.

No haber recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea desgaitzen duen legezko debekurik, berariaz aipatuz sexuagatiko diskriminazioarengatik direnak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren xedapenean ezartzen dena betez.

No estar incursa en ninguna prohibición legal que inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela.

Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

Ez dagoela itzultze- edo zehapen-prozedura batean, edo hori amaituta duela; hortaz, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon beharko dute itzultze- edo zehapen-prozedurek.

No estar incursa o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, de tal manera que la concesión y, en su caso, los pagos de la subvención quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

Betetzen dituela laguntza hauen onuraduna izateko indarreko araudian ezarritako baldintzak.

Que cumple con los requisitos establecido en la normativa vigente para ser persona beneficiaria de estas ayudas.

Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako dokumentazioan jasotako datuak.

Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

Ez duela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako debekurik.

Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak egiaztatzen badu zerbait falta dela edo ez direla aurreko artikuluetan adierazitako eskakizunak betetzen, hamar eguneko epea emango zaio hutsa zuzentzeko edo aginduzko dokumentuak aurkezteko, eta ohartaraziko zaio ezen, horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela. Horretarako, aldez aurretik ebazpena emango da.

Si, a la vista de la documentación presentada por las personas solicitantes, la Dirección de la Administración de Justicia comprobara que la misma es incompleta o no reúne los requisitos señalados en los artículos anteriores se le requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

9. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano de gestión de las ayudas.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzari dagokio deialdi hau kudeatzea.

Corresponde a la Dirección de la Administración de Justicia la gestión de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Merezimenduen balorazioa.

Artículo 10.– Valoración de méritos.

1.– Onuradun izan ahal izateko, honako merezimendu hauek hartuko ditu kontuan hautaketa-batzordeak:

1.– Se considerarán méritos valorables en su conjunto por la Junta de Selección, para acceder a la condición de beneficiario:

a) Egoera ekonomikoa, 0tik 45 puntura bitarteko eskalan baloratuko da, banakapen honen arabera:

a) La situación económica, que será valorada conforme a una escala de 0 a 45 puntos, según el desglose siguiente:

a) Diru-sarrerak eurotan, familia-unitateko.

a) Ingresos anuales/euros unidad familiar

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Diru-sarrerak eurotan, familia-unitateko kide bakoitzeko, gehienez:

b) Ingresos anuales/euros por miembro de unidad familiar hasta:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Etekin garbien arabera zenbatuko dira PFEZren aitorpenaren bidez egiaztatzen diren diru-sarrerak, bai laneko eta jarduera ekonomikoko etekinen ondoriozkoak, bai kapital higiezin zein higigarrietako etekinen ondoriozkoak. Era berean, irabazizko transmisioetatik eratorritako ondare-irabaziak ere zenbatuko dira.

El cómputo de los ingresos acreditados mediante declaración del IRPF se realizará según sus rendimientos netos, tanto los derivados de rendimientos de trabajo como de las actividades económicas, así como de los de capital inmobiliario y mobiliario. Asimismo, se computarán las ganancias patrimoniales netas derivadas de las transmisiones lucrativas.

Zuzenbidean legez onartutako eta PFEZren aitorpenaz bestelako bitartekoen bidez egiaztatutako gainerako diru-sarreretan, diru-sarrera osoak zenbatuko dira.

Del resto de ingresos acreditados mediante medios legalmente admitidos en derecho y diferentes a la declaración del IRPF se computarán sus ingresos íntegros.

Tarte bakoitzeko puntuazioa bateratua eta haztatu gabea izanen da.

La puntuación por cada tramo será unitaria y no ponderada.

b) Espediente akademikoa espediente horren batez besteko nota orokorraren arabera baloratuko da, 0tik 35era puntu artean, banakapen honen arabera:

b) El expediente académico, que será valorado según la nota media global del mismo, conforme a una escala de 0 a 35 puntos, según el desglose siguiente:

– 9tik ohorezko matrikulara: 35 puntu.

– 9 a Matrícula de Honor: 35 puntos.

– 8tik 8,99ra: 30 puntu.

– 8 a 8,99: 30 puntos.

– 7tik 7,99ra: 25 puntu.

– 7 a 7,99: 25 puntos.

– 6tik 6,99ra: 15 puntu.

– 6 a 6,99: 15 puntos.

c) Euskara jakitea: 0 eta 15 puntu bitartean, B1: 5 puntu, B2: 10 puntu, eta C1: 15 puntu.

c) Conocimiento de euskera: de 0 a 15 puntos, B1: 5 puntos, B2: 10 puntos y C1: 15 puntos.

d) Aurreko urteetan onuraduna izatea: 0tik 5 puntu bitartean. Urtebetez: 2 puntu; bi urtez: 5 puntu.

d) El ser beneficiario de la ayuda en años anteriores: de 0 a 5 puntos. Por un año: 2 puntos y por dos años: 5 puntos.

2.– Eskatzaile biren edo gehiagoren artean puntuazio-berdinketa egonez gero, hauek hartuko dira kontuan berdinketa hori hausteko: lehenik, espediente akademikoaren batezbesteko nota orokorra; berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio egoera ekonomikoagatik lortutako puntuaziorik altuenari; eta, oraindik ere berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio aurreko urteetan onuraduna izateagatik lortutako puntuaziorik altuenari.

2.– En caso de existir igualdad de puntos en dos o más solicitantes, se resolverá el empate atendiendo en primer lugar a la nota media global del expediente académico, en caso de persistir el empate se dará prioridad a la puntuación más alta por la situación económica y si aun así persistiera el empate se dará prioridad a la puntuación mayor por haber sido beneficiario de la ayuda en años anteriores.

11. artikulua.– Laguntzen onuradunak hautatzea.

Artículo 11.– Selección de las personas beneficiarias a las ayudas.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, hautaketa-batzordeak proposatuko ditu beken hautagaiak. Honako hauek, edo beraiek izendatutako ordezkoek, osatuko dute batzorde hori:

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la propuesta de las personas candidatas se realizará por una Junta que estará integrada por las personas que a continuación se relacionan, o aquellas en quien deleguen:

Lehendakaria:

Presidente:

– Justizia Administrazioko zuzendaria.

– Ilmo. Sr. Director de la Administración de Justicia.

Bokalak:

Vocales:

– Karrera Judizialeko kide bat, Euskadiko Justizia Epaitegi Nagusiko presidenteak izendatua.

– Un/una miembro de la Carrera Judicial designado/a por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia.

– Excma. Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Justiziako zuzendaria.

– Ilmo. Sr. Director de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko gobernu-salako idazkaria.

– Ilma. Sra. Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Zuzenbide Fakultateetako dekanoak.

– Ilmas. Sras. Decanas de las Facultades de Derecho sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzako teknikari bat izango da idazkaria, haren titularrak izendatua.

Actuará como Secretario un Técnico de la Dirección de la Administración de Justicia, designado por su titular.

2.– Aurrez ezarritako baremoen arabera hautatuko dira hautagaiak, hautaketa-batzordeak onartutako garapenaren arabera, zeinaren bidez baloratuko baititu eskatzaileek egiaztatutako merezimenduak. Akordioak hartzeko, batzordeko kideen gehiengo osoak ados egon behar du. Berdinketarik sortzen bada, presidenteak izango du boto erabakigarria.

2.– La selección de las personas candidatas se realizará de conformidad con los baremos establecidos, según el desarrollo que apruebe la Junta de Selección, a través de la cual valorará los méritos acreditados por las personas solicitantes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros de la Junta; en caso de empate el Presidente gozará de voto de calidad.

3.– Batzordeak, 40 hautagaien zerrendarekin batera, lortu duten puntuazioaren arabera hautatuak oposiziogilearen kidegoa edozein dela ere, hurrengo puntuazioak lortu dituzten 10 eskatzaileen beste zerrenda bat proposatuko du, ordezko izan daitezen, lehenengo zerrendan proposatutakoek onuradun izateari uzten badiote, amaitzea, uko egitea, ez-betetzea, gerora sortutako desgaitasuna edo beste edozer gerta ere, betiere laguntza eman eta bi hilabeteko epean jazotzen bada egoera hori.

3.– La Junta propondrá, junto con la relación de las 40 personas candidatas seleccionadas, en función de la puntuación obtenida e independientemente del Cuerpo al que opositaren, otra referida a los 10 solicitantes que hubieren obtenido las puntuaciones inmediatamente posteriores, como personas sustitutas para los supuestos de finalización, renuncia, incumplimiento, incapacidad sobrevenida o cualquier otro supuesto que implicare la pérdida de la condición de persona beneficiaria, siempre que se produjere en el plazo de dos meses desde la concesión de las ayudas.

4.– Ordezko izango diren 10 hautagai horien zerrenda merezimendu lehenetsien arabera lortu duten puntuazioaren hurrenkeran osatuko da.

4.– La relación de las 10 personas sustitutas se numerará según el orden de puntuación obtenida conforme a los indicados baremos de méritos preferentes.

5.– Deialdi honen bidez emango diren beketan bakanterik sortuko balitz, lehenengo ordezkoak eskuratuko du hutsik geratutako beka, 3. artikuluan ezarritako epea osatzeko falta den aldian.

5.– Producida una vacante en las becas concedidas en la presente convocatoria, se asignará a la primera persona sustituta de la relación con la duración que le restare al sustituido/a hasta alcanzar lo establecido en el artículo tercero.

Edonola ere, ekitaldiko aurrekontutik erabilgarri dagoenaren araberako laguntza emango zaio ordezkoari.

En cualquier caso, la asignación de dicha ayuda estará subordinada a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio.

12. artikulua.– Bekak esleitzea.

Artículo 12.– Adjudicación de las becas.

1.– Hautaketa-batzordearen proposamena aztertu ondoren, Justizia Sailburuordetzak deialdia ebatziko du, hautatutako izangaiak, haien ordezkoak eta, halakorik balego, bakanteak adierazita. Sei hileko epea izango du, gehienez, erabakia hartu eta jakinarazteko, agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera.

1.– Una vez analizada la propuesta de la Junta de Selección, la Viceconsejera de Justicia resolverá la convocatoria declarando las personas candidatas seleccionadas, sus sustitutos/as y, en su caso, las vacantes que se estimaren pertinentes. La resolución será dictada y notificada en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden.

Batzordeak epe horretan ez badu erabakirik adierazten, eskabide guztiak ezetsitzat joko dira. Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio, hilabeteko epean, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari.

En caso de no resolverse de forma expresa en el plazo indicado, las solicitudes se entenderán desestimadas. Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

2.– Hautatutako izangaiak ez dira itzultze- edo zehapen-prozedura batean egongo, edo hori amaituta izan behar du; hortaz, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon beharko dute itzultze- edo zehapen-prozedurek.

2.– Las personas candidatas seleccionadas deberán no estar incursas o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, de tal manera que la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

3.– Prozedurari buruzko ebazpena berariaz eta banan-banan jakinarazteaz gain, hautatutako izangaien zerrenda, ordezkoen zerrenda eta, halakorik balego, bakanteen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira Justiziako sailburuordearen ebazpen baten bidez, bai eta emandako beka bakoitzaren zenbatekoa ere.

3.– Sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución del procedimiento, mediante resolución de la Viceconsejera de Justicia se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las personas candidatas seleccionadas, sus sustitutos/as y, en su caso, las vacantes, así como de las cuantías de las becas concedidas.

13. artikulua.– Laguntzen baldintzak.

Artículo 13.– Condiciones de las ayudas.

1.– Laguntzen onuradunek prestatzaile baten zuzendaritza izan beharko dute, zeina Karrera Judizialekoa edo Fiskalekoa izango baita, edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegokoa, edo agindu honen 4. artikuluaren f) letraren 2. eta 3. paragrafoetan ezarritakoaren arabera berariaz baimendutako pertsonena.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán disponer de la dirección de una persona preparadora que pertenecerán a la Carrera Judicial o Fiscal, o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o de aquellas personas expresamente autorizadas de acuerdo con lo establecido en los párrafos 2 y 3 de la letra f) del artículo 4 de la presente Orden.

2.– Beka jasotzea bateraezina da bestelako beka oro jasotzearekin, gai honen antzeko graduondoko ikasketekin edo ordaindutako zerbitzu-emate ororekin, non eta ez diren ordezkapen-lanak egiten Organo Judizialetan edo Fiskaltzan; kasu horretan, eta aldez aurretik eskatuta, bekaren ondoriozko eskubide ekonomikoak eten egingo dira prestazio horrek dirauen artean. Egoera hori ez da inolaz ere 6 hilabete baino gehiago luzatuko, bekak dirauen aldian.

2.– El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra beca, estudios de postgrado de naturaleza análoga a esta materia, o con la realización de cualquier prestación de servicios remunerada, salvo que se trate del desempeño de labores de sustitución en Órganos Judiciales o en Fiscalía, en cuyo caso y previa solicitud se declarará la suspensión de la percepción de los derechos económicos que conlleva la beca durante el tiempo que dure tal prestación, que en ningún supuesto superará el plazo de 6 meses, durante el transcurso del disfrute de la beca.

3.– Beka etenda geratuko da, halaber, istripuagatik edo gaixotasun larriren batengatik onuraduna ezinduta geratzen bada. Behar bezala egiaztatu beharko du ezintasun hori, eta ez du aurreko puntuan ezarritako denbora-muga gainditu beharko.

3.– Igual declaración de suspensión podrá efectuarse en caso de incapacidad sobrevenida por causa de accidente o enfermedad grave del beneficiario, siempre que se acredite debidamente y no supere el límite de tiempo establecido en el punto anterior.

4.– Epe hori igarota, oraindik ere beka etetea eragin zuten gorabeherek hor jarraitzen badute, bukatutzat emango da beka.

4.– Una vez transcurrido dicho plazo, si en uno u otro caso persisten las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la beca, se considerará finalizada.

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

1.– Onuradunak beka onartzeak dakar deialdi honetan jarritako arau guztien men geratzea, eta, zehazki, 13. artikuluan jasotako gorabeherarik gertatuz gero, horren berri eman beharra.

1.– La aceptación de la beca por parte de la persona beneficiaria implica la de todas las normas fijadas en la presente convocatoria y, en concreto, la de comunicar el sobrevenimiento de alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.

Emate-ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera 15 egun pasata, onuradunak laguntza onartu duela ulertuko da, aurkakorik adierazi ezean.

La subvención se entenderá aceptada si, transcurridos 15 días desde el siguiente a la notificación de la Resolución de concesión, no se manifestara lo contrario por la persona beneficiaria.

2.– Karrera Judizialeko edo Fiskaleko kideek, Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko kideek edo, hala badagokio, laguntzen organo kudeatzaileak baimendutako pertsonek emandako prestaketa-ikastaroetara erregulartasunez eta aprobetxamenduz joatea.

2.– Asistir con regularidad y aprovechamiento a los cursos de preparación impartidos por miembros de la Carrera Judicial, Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y, en su caso, de aquellas personas autorizadas por el órgano gestor de las ayudas.

3.– Deialdi honen ondoren egingo den lehen hautaketa-prozesuan parte hartzea, betiere gutxienez urtebeteko tartea baldin badago laguntzak emateko ebazpena argitaratzen den egunaren eta hautaketa-prozesuaren deialdia argitaratzen den egunaren artean.

3.– Participar en el primer proceso selectivo posterior a la presente convocatoria, siempre que medie al menos un año entre la fecha de publicación de la Resolución de concesión de las ayudas y la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo.

Ondorio horietarako, hautaketa-prozesuan parte hartu duela ulertuko da prozesu horretako onartuen zerrendan badago eta azterketetara aurkeztu eta egiten baditu. Baldintza horiek egiaztatzeko, zuzenbidean legez onartuta dauden ziurtagiriak edo egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

A estos efectos se entenderá como participación en el proceso selectivo a la inclusión en la lista de admitidos de la misma, así como la presentación y realización de los exámenes correspondientes, estas circunstancias quedaran acreditadas mediante las certificaciones o justificantes legalmente admitidos en derecho.

Betiere, aurreko urteetan onuradun izan direnek ondorengo hautaketa-prozesuetan parte hartu beharko dute, puntu honen lehen paragrafoan aipatzen den urtebeteko epea igaro ez bada ere.

En todo caso, todas aquellas personas que hubieran resultado beneficiarias en años anteriores deberán participar en los procesos selectivos posteriores, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo de un año al que se hace referencia en el párrafo primero de este punto.

Hautaketa-prozesu horietan parte hartzen dutenek ziurtagiriak edo egiaztagiriak bidali beharko dituzte parte hartu duten hautaketa-prozesua egin eta berehala.

Los participantes en dichos procesos selectivos deberán remitir las certificaciones o justificaciones pertinentes inmediatamente después de la celebración del proceso selectivo en el que hubieran tomado parte.

4.– Hiru hilean behin, oposizioa prestatzen egindako gastuen justifikazio-memoria helaraztea; prestatzaileak epe horretan egin dituen fakturak (jatorrizkoak nahiz kopia konpultsatuak) erantsi behar zaizkio memoriari.

4.– Remitir trimestralmente Memoria justificativa de los gastos realizados en la preparación de la oposición, adjuntando originales o copias compulsadas de las facturas emitidas durante dicho período por la persona preparadora.

5.– Dirulaguntza indarrean den bitartean gertatutako gorabeheren berri ematea Administrazioari.

5.– Comunicar a la Administración cualquier eventualidad que pudiere surgir durante el plazo de vigencia de la ayuda económica.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, haien egitekoak betez, laguntzen xedea fiskalizatzeko eskatutako informazio guztia ematea.

6.– Facilitar cuanta información le fuere requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura jasotzen diren laguntzen inguruan indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezartzen diren gainerako betebehar guztiak, eta, zehazki, 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan adierazten dena (1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, laguntza eta dirulaguntza publikoen onuradunek dituzten betebeharrei buruzkoa, onartzen duena).

7.– Cuantas otras obligaciones se establecen en el ordenamiento jurídico vigente respecto a las ayudas percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en particular, lo dispuesto en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo a las obligaciones de los beneficiarios y beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas, así como lo señalado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15. artikulua.– Onuradunen justifikazio-memoria.

Artículo 15.– Memoria justificativa de las personas beneficiarias.

1.– Laguntzen onuradunek agindu honen 14. artikuluaren 4. apartatuan aurreikusitako justifikazio-memoria aurkeztu beharko dute hiru hilean behin, agindu honen II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera. Eredua euskadi.net egoitza elektronikoan argitaratuko da.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar la memoria justificativa prevista en el apartado 4 del artículo 14 de la presente Orden con carácter trimestral y de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo II de la presente Orden. El modelo se publicará en la sede electrónica de euskadi.net

2.– Justifikazio-memoria aurrez aurre aurkez daiteke Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan, Justiziako Lurralde Kudeaketako Unitateetan, edota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan, dokumentu normalizatuan, atal guztiak behar bezala beteta.

2.– La memoria justificativa podrá presentarse de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana, Unidades de gestión territorial de Justicia (EATs) o ante los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

3.– Halaber, justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango dira helbide honetan: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

3.– Así mismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

16. artikulua.– Onuradunei jarraipena egitea.

Artículo 16.– Seguimiento de las personas beneficiarias.

1.– Justizia Administrazioko Zuzendaritzak egingo die jarraipena laguntzen onuradunei. Horretarako, hiru hilez behingo txostena eskatuko die onuradunen prestatzaileei.

1.– La Dirección de la Administración de Justicia realizará el seguimiento de las personas beneficiarias de las ayudas; para ello solicitará un informe trimestral a las personas preparadoras de las mismas.

2.– Prestatzaileek, aldizka eskatzen zaien txostena egiteaz gain, eskatzaileen aprobetxamenduan gertatzen den gorabeheraren berri eman beharko diote Justizia Administrazioko Zuzendaritzari.

2.– Sin perjuicio del informe que periódicamente se solicite a los preparadores/as, estos/as deberán comunicar a la Dirección de la Administración de Justicia cualquier eventualidad que pudiere surgir en el aprovechamiento de las personas beneficiarias de las ayudas.

17. artikulua.– Lehentasunezko destinoa eskatzea eta zerbitzu-ematearen iraupena.

Artículo 17.– Solicitud de destino preferente y duración de la prestación de servicios.

1.– Laguntzen onuradunek, oposizioa gainditua badute, Euskal Autonomia Erkidegoan eskaintzen diren destinoak eskatu beharko dituzte lehentasunez.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas, que hubieran aprobado la oposición, deberán solicitar con carácter preferente aquellos destinos que se oferten en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Beste destino bat hautatuz gero, itzuli egin beharko dira kontzeptu hori dela-eta jaso diren laguntzak, hautaketa hori justifikatzen duen ezinbesteko arrazoi objektiborik ez badago behintzat.

La elección de otro destino dará lugar al reintegro de las ayudas percibidas por este concepto, salvo razones de fuerza mayor u objetiva que justifiquen dicha elección.

2.– Hautaketa-prozesua gainditu ondoren destinoa Euskal Autonomia Erkidegoan lortuz gero, gutxienez bi urtez jardun beharko dute lanean autonomia-erkidegoan bertan, halabeharrak eraginda beste nonbait jardun beharra egokitzen ez bazaie behintzat.

2.– En el supuesto de haber superado el proceso selectivo y obtenido destino en la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberán prestar servicios durante un período mínimo de dos años en el ámbito de la Comunidad Autónoma, salvo que causas ajenas a su voluntad se lo impidan.

18. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 18.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

Jasotako laguntza agindu honetan aurreikusten ez diren jardueretarako erabiltzea osorik edo zati batean.

La aplicación total o parcial de la ayuda percibida para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

Agindu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea, edo, hala badagokio, emate-ebazpenean ezarritako betebeharrak ez betetzea.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en la Resolución de concesión.

Hala badagokio, dirulaguntza likidatzeko ebazpenean ezartzen den zenbatekoa horretarako zehaztu den epean ez itzultzea.

La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

Dirulaguntzen arloan bete beharreko bestelako baldintzak, eta, zehazki, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak bete beharko dira.

Cualquier otro de obligado cumplimiento en materia subvencional y concretamente las recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Ez-betetze horietakoren bat gertatu dela egiaztatuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio jasotako kopuruak, eta itzulketa egokia dela hitzartzen denetik ordainketa egin artean sortzen diren berandutze-interesak eskatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuari jarraikiz eta horietan zehaztutako baldintzen arabera.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General de Euskadi las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento de pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen bidez iragarritako deialdia eta berau garatzeko jarduketak honako xedapen hauen mende egongo dira: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean oinarrizko araudi gisa ezarritakoa eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. tituluak ezarritakoa aplikatuko zaie.

La convocatoria anunciada por esta Orden y las actuaciones para su desarrollo estarán sometidas a lo regulado con carácter de normativa básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Modu osagarrian aplikatuko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa.

Será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak agindu honek.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2020.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana