Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

242. zk., 2019ko abenduaren 20a, ostirala

N.º 242, viernes 20 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
5831
5831

200/2019 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa.

DECRETO 200/2019, de 17 de diciembre, de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Apirilaren 20ko 3/2018 Errege Lege Dekretuak Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatu zuen, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeari dagokionez. Erreforma horren helburua zen: oreka egokia bermatzea garraio-modalitate horretako zerbitzuen eta taxi-zerbitzuaren eskaintzen artean; izan ere, taxi-zerbitzua udal-lizentzien babespean ematen da eta, hala badagokio, bidaiariak turismo-ibilgailuetan garraiatzeko baimenen babespean.

El Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, modificó la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora. Dicha reforma tenía por objeto garantizar el adecuado equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis, amparados en las correspondientes licencias municipales y, en su caso, autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo.

Horren ondoren, irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretua promulgatu zen, zeinaren bidez aldatu baitzen Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeari dagokionez. Irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretuaren zioen azalpenean dago adierazita ezen, irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretua indarrean jarri denetik, argi geratu dela hor ezarritako neurriak ez direla nahiko izan arazo hauei aurre egiteko: mugikortasuna, auto-ilarak eta ingurumena. Halaber, garraio-modalitate horren hazkunde azkarrak desoreka eragin dezake turismo-ibilgailuen bidezko garraioaren eskaintzaren eta eskaeraren artean, eta, ondorioz, zerbitzuen narriadura orokorra, bidaiarien kalterako.

Posteriormente se ha promulgado el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. En su exposición de motivos señala que desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, se ha puesto de manifiesto que las medidas contempladas no han sido suficientes para atender los problemas de movilidad, congestión del tráfico y medioambientales. Igualmente, el rápido crecimiento de esta modalidad de transporte puede dar lugar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de transporte en vehículos de turismo que provoque un deterioro general de los servicios, en perjuicio de los viajeros.

Hori dela eta, irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretuan, besteak beste, neurri hau ezarri da: Estatuaren eskuordetzaz eskudun diren autonomia-erkidegoak gaitzea esparru nazionalean ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenak eman ditzaten. Beraz, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamendua onesten duen irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren 182.1 artikuluan adierazitako ustiapen-baldintzak alda ditzakete, arauan bertan ezarritako terminoekin bat.

Por ello, el citado Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, establece, entre otras medidas, la habilitación a las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora de ámbito nacional, para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los términos establecidos en la propia norma.

Horren ondorioz, irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian adierazitako gaikuntzaren esparruan, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko jarduera ustiatzeko eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoan oso-osorik egiten diren zerbitzuetan, indarreko arauetan ezarritako proportzionaltasun-printzipioarekin bat etorriz. Hala, aurre-kontratazioko baldintzei dagokienez, gutxieneko aurrerapen bat ezartzen da, nahitaez, zerbitzua eskatu eta kontratua betetzen denetik zerbitzu hori benetan ematen den arte, iruzurra saihesteko eta irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren 182.1 artikuluan ezarri zuen aurre-kontratazioko baldintza betetzen dela bermatzeko. Bestalde, bidaiariak hartzeko ezintasunari dagokionez, bi neurri berri sartu dira, zerbitzua emateko baldintza hori benetan kontrolatzen dela bermatzeko.

En consecuencia, en el marco de la habilitación prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, se procede a establecer determinadas condiciones de explotación y control de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora, que se presten íntegramente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. Así, en lo que respecta a las condiciones de precontratación, se establece, con carácter obligatorio, una antelación mínima desde el momento en el que se realiza la solicitud y cumplimentación del contrato del servicio hasta que se produce la prestación efectiva de dicho servicio, con la pretensión de evitar el fraude y garantizar el cumplimiento del requisito de precontratación, que fue establecido en el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Por otra parte, en lo que concierne a la imposibilidad de captar personas viajeras, se introducen dos nuevas medidas orientadas a garantizar el efectivo control de esa condición para la prestación del servicio.

Beste alde batetik, berariaz indargabetzen da Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2005eko otsailaren 11ko Aginduaren 6. artikulua, non ezarri baitzen zein zen gehieneko baimen-kopurua bidaiarien hiriarteko garraio publikorako Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-ibilgailuetan. Indargabetzen da, 16/1987 Legearen 48.3 artikuluan ezarritako proportzionaltasun-arauak baino murrizketa handiagoak ezartzen dituelako, apirilaren 20ko 3/2018 Errege Lege Dekretuak emandako erredakzioan, hain zuzen.

Por otra parte, se procede a derogar expresamente el artículo 6 de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece el número máximo de autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en automóviles de turismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, al ser más restrictivo que la regla de proporcionalidad establecida por el artículo 48.3 de la Ley 16/1987, en la redacción dada por el citado Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril.

Hori dela eta, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera eta Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 17an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por ello, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

Dekretu honen helburua da: ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko jarduera ustiatzeko eta kontrolatzeko baldintzak arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoan oso-osorik egiten diren zerbitzuetan aplikagarriak izan daitezen, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duen irailaren 28ko 13/2018 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian adierazitako gaikuntzaren esparruan.

El objeto de este Decreto es regular las condiciones de explotación y control de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora, aplicables a los servicios que se presten íntegramente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco de la habilitación prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

2. artikulua.– Zerbitzua ustiatzeko baldintzak.

Artículo 2.– Condiciones de explotación del servicio.

1.– Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenei atxikita dauden ibilgailuek ezin dute zerbitzurik eman, aldez aurretik kontratatu ez badira.

1.– Los servicios realizados por los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora no se pueden prestar si no se han contratado previamente.

2.– Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzu-eskaera eta alokairu-kontratua nahitaezkoak dira; eta, gutxienez, zerbitzua benetan egin baino hogeita hamar minutu lehenago egin behar dira, aurre-kontratazioaren baldintza betetzen dela bermatzeko. Horretaz gain, egindako zerbitzuak jasota utzi beharko dira 3. artikuluan aipatzen den komunikazioen erregistroan.

2.– Se establece que, tanto la solicitud del servicio como la cumplimentación del contrato de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora se deberá realizar, con carácter obligatorio, con una antelación mínima de treinta minutos a su prestación efectiva, con objeto de garantizar el cumplimiento del requisito de precontratación. Deberá quedar constancia de los servicios realizados en el registro de comunicaciones a que se refiere el artículo 3.

3.– Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenei atxikita dauden ibilgailuak ezin izango dira inola ere ibili bide publikoetan bezero bila, ezta bidaiariak hartzeko erraztasunak bilatu ere, baldin eta zerbitzu hori ez bada aldez aurretik kontratatu edo eskatu, artikulu honen 2. apartatuan adierazitako aldez aurretiko denboran.

3.– Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la captación de personas viajeras que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio en el tiempo previo indicado en el apartado 2 de este artículo.

4.– Ez badaude aldez aurretik kontratatuta edo bidaiariak hartzea ez den beste helburu egiaztatu batekin zirkulatzen edo zerbitzua ematen, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenei atxikita dauden ibilgailuak aparkatuta egon ahal izango dira, erabilgarri daudela erakutsi barik, artikulu honen 2. apartatuan adierazitako aldez aurretiko kontratazioa egon ezean, behintzat.

4.– Cuando no estén contratados previamente o prestando servicio o circulando con un fin acreditado distinto a la captación de personas viajeras, los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora podrán permanecer estacionados de manera que no visibilicen su disponibilidad sin la contratación previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

5.– Halaber, bide publikoan bidaiaririk har ez dezaten, bete beharreko ustiapen-baldintza gisa, ezin geolokalizatuzkoak izatea ezartzen zaie ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenei atxikita dauden ibilgailu horiei, erabiltzaile potentzialekin kontratazioa egin aurretik.

5.– Asimismo, al objeto de evitar la captación de personas viajeras en la vía pública, se establece como condición de explotación, que los vehículos adscritos a una autorización de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora no podrán ser geolocalizados por las potenciales personas usuarias con carácter previo a su contratación.

3. artikulua.– Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzuen komunikazio-erregistroa.

Artículo 3.– Registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor.

1.– Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenei atxikita dauden ibilgailuek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean oso-osorik egiten dituzten garraio-zerbitzu guztien berri eman beharko diote, zerbitzu horiek egin aurretik, komunikazio-erregistroari, zeina aipatuta baitago abenduaren 29ko 1076/2017 Errege Dekretuan, hor ezartzen baitira ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko arau osagarriak.

1.– Todos los servicios de transporte que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, prestados por vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora, deberán comunicarse, previamente a su realización, al Registro de comunicaciones a que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

2.– Erregistroari komunikazioak egiteko, urtarrilaren 9ko FOM/36/2008 Agindua eta bera garatzen duten arauak bete behar dira.

2.– Las comunicaciones al Registro deberán realizarse conforme a lo establecido en la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, así como en su normativa de desarrollo.

4. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 4.– Régimen sancionador.

Dekretu honetan xedatutakoa bete ezean, zehatu egingo da Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legean eta gai hau arautzen duten gainerako legeetan xedatutakoaren arabera.

El incumplimiento de lo previsto en este Decreto será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y demás legislación reguladora de esta materia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da Garraio eta Herri Lan sailburuaren 2005eko otsailaren 11ko Aginduaren 6. artikulua (agindu haren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan automobiletan egiten den bidaiarien herriz kanpoko garraio publikorako gehienezko baimen-kopurua ezartzen da).

Se deroga el artículo 6 de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece el número máximo de autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en automóviles de turismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko abenduaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana