Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

180. zk., 2019ko irailaren 23a, astelehena

N.º 180, lunes 23 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4300
4300

AGINDUA, 2019ko irailaren 12koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019-2021 epealdian euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Hedabideak deialdia).

ORDEN de 12 de septiembre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, eficiencia, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera, en el periodo 2019-2021 (convocatoria Hedabideak).

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen. Dekretu horren 14. artikuluak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, besteak beste, hizkuntza politika eta euskararen sustapenaren inguruko egitekoak izendatu zizkion.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, determina la creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como sus funciones y áreas de actuación. El artículo 14 del citado Decreto recoge, entre otras, las funciones y áreas de actuación que le corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística en materia de política lingüística y promoción del euskera.

Bestalde, apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionamendua ezartzen duenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikako Sailburuordetzari bere 13.artikuluan: (EHAA, apirilaren 21ekoa, 76. zk) azaroaren 24ko 10/1982 Legea (Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa) eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe Administrazioko beste organo batzuek horretarako espezifikoki dituzten egitekoak. Esleitutako jardun-eremuan, euskararen erabilera normalizatzeko xedez, arreta berezia jarriko du botere publikoek xedapen orokorrak bete ditzaten, baita Eusko Jaurlaritzaren jarraibideak eta Euskararen Aholku Batzordearen gomendioak ere, eta betetze-maila ebaluatuko du.

Por otra parte, el Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, estableció la siguiente función para la Viceconsejería de Política Lingüística en su artículo 13 (BOPV, de 21 de abril, n.º 76): velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre (básica de normalización del uso del Euskera), y de las demás disposiciones adicionales, sin perjuicio de las funciones específicas que otros órganos administrativos tengan designados para tal fin. En el ámbito de actuación atribuido, prestará especial atención y evaluará el cumplimiento por los poderes públicos de las disposiciones generales, directrices del Gobierno Vasco y recomendaciones del Consejo Asesor del Euskera, en aras de la normalización del uso del euskera.

Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen «Euskara 21. Itun Berritu Baterantz» izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak. Ondoren, Batzordeak euskararen erabilera areagotzea xede duen Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) onartu zuen. Plan hori, halaber, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak 2012ko uztailaren 24an onartu zuen eta Eusko Legebiltzarrak 2013ko irailaren 11n berretsi zuen. Ekintza plan horrek «Itun Berritu Baterantz» dokumentuan bildutako lehentasunezko ildoak neurri zehatzez mamitu eta praktikara eramateko moduan egokitu ditu.

A su vez, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística de principios del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación «Euskara 21. Hacia un Pacto Renovado». Dicho Consejo aprobó el Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP), el cual fue ratificado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 24 de julio del mismo año y refrendado por el Parlamento Vasco el 11 de septiembre de 2013. Dicho Plan elaboró las líneas prioritarias recogidas en «Hacia un Pacto Renovado», adaptándolas de forma que se pudieran llevar a la práctica.

Aurrera eginez, 2017ko otsailaren 24an Lehendakariak XI. legealdirako Euskadi 2020 Gobernu Programa aurkeztu zuen. Dokumentu horretan, euskal gizartearekin datozen lau urteetarako hartutako konpromisoak daude jasota. Euskararekiko konpromiso nagusiak hor jaso dira:

A continuación, el 24 de febrero de 2017, el Lehendakari presentó el Programa de Gobierno Euskadi 2020 para la XI Legislatura. En dicho documento se recogen los compromisos adquiridos para los próximos cuatro años con la sociedad vasca. Ahí es donde se han recogido los principales compromisos con el euskera:

II. oinarria: Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak;

Base II: el desarrollo humano, la integración social, la igualdad y la prestación de unos servicios públicos de calidad.

3. ardatza. Bizikidetzarako giza eta kultur garapena: Euskara eta hizkuntza bizikidetza.

Eje 3. Desarrollo humano y cultural para la convivencia: euskera y convivencia lingüística.

117. konpromisoa: Aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena.

Compromiso 117: extender el uso del euskera en el ocio y en los ámbitos funcionales no formales.

2. ekimena: Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 bultzatu.

Iniciativa 2: impulsar la Agenda Estratégica del Euskera (2017-2020).

4.ekimena: Komunikabideetan eta ekintza kulturaletan euskararen erabilpena sustatu, eta, aldi berean, haren erakargarritasuna eta prestigio soziala indartu.

Iniciativa 4: promover la utilización del euskera en los medios de comunicación y en la acción cultural, fortaleciendo al mismo tiempo su poder de atracción y prestigio social.

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2017ko abenduaren 19an egindako bilkuran Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 onartu zuen. Agendan euskararekiko konpromiso nagusiak jaso dira epealdi horretarako. Deialdi honen azken ekitaldia hortik kanpo geratuko litzateke.Hala ere, Euskararen agenda estrategikoa berritzeko unean, euskarazko hedabideen sustapena kontuan hartzea lehenetsiko da.

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó la Agenda Estratégica del Euskera (2017-2020) en la sesión celebrada el 19 de diciembre de 2017. En la Agenda se recogen los principales compromisos con el euskera para dicho periodo. El último ejercicio de esta convocatoria quedaría fuera del citado periodo. Sin embargo, a la hora de renovar la Agenda Estratégica del Euskera, se dará prioridad a la promoción de los medios de comunicación en euskera.

Era berean, 2019ko urtarrilaren 22ko Gobernu Kontseiluak erabakia hartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren (Eusko Jaurlaritzaren), Bizkaiko Foru Aldundiaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena izenpetzeko baimena ematea. Hitzarmenaren helburua euskarazko hedabideen finantzaketa marko berria adostea da. Hitzarmenak jasotzen du erakunde bakoitzaren lan-esparrua eta betebeharrak zein diren. 2019ko maitzaren 8an erakunde guztiek hitzarmena sinatu dute.

A su vez, el 22 de enero de 2019, el Consejo de Gobierno aprobó autorizar la firma del convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco), Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación Foral de Álava. El objeto de dicho convenio es acordar el nuevo marco de financiación de los medios de comunicación en euskera. El convenio recoge los ámbitos de actuación y funciones de cada institución. El 8 de mayo de 2019, todas las instituciones firmaron el convenio.

Halaber, 2018ko urtarrilaren 31n, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 2018-2020 epealdiko Plan Estrategikoa onartu zuen. Izaera programatikoa duen Plan Estrategiko hau Sailaren politika antolatzeko tresna da, dirulaguntzen bidez, gizartearen intereserako den jarduera bat sustatzea jomuga duten jardun-arloetan. 2019ko maiatzaren 6an, Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuak agindua eman du. Agindu horren bidez, Sailaren 2019ko urteko dirulaguntzen urteko plana onartu da. Aginduaren eranskinean argi azaltzen da euskarazko hedabideen deialdia bideratzea aurreikusi dela.

A su vez, el 31 de enero de 2018, el Departamento de Cultura y Política Lingüística aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2018-2020. Este Plan Estratégico, de carácter programático, es un instrumento de planificación de la política del Departamento en aquellas áreas de actuación que tienen por objeto el fomento de actividades de interés social. El 6 de mayo de 2019, el Consejero de Cultura y Política Lingüística emitió una orden por la que se aprobó el plan anual de subvenciones del Departamento para el año 2019. En el anexo de la Orden se expresa claramente que se ha previsto tramitar la convocatoria Hedabideak.

Jarriak dauzkan zereginak betetze aldera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak urtero-urtero deitu eta ebatzi izan ditu arloz arloko laguntza-deialdiak. Oraingo Agindu honen bitartez, euskarazko hedabideak sendotu, garatu eta normalizatzeko, 2019-2021 epealdiko jarduera diruz laguntzeko deialdia egitea erabaki du. Ondorioz, hauxe

En cumplimiento del cometido que tiene asignado, el Departamento de Cultura y Política Lingüística ha convocado y resuelto anualmente diversas órdenes de subvención sectoriales. Mediante la presente Orden, ha acordado convocar la convocatoria correspondiente al periodo 2019-2021 por la que se regula la concesión de subvenciones para la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera. Por todo lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da euskarazko hedabideak sendotu, garatu, normalizatu eta eraginkortzea. Horretarako dirulaguntzak emateko modua arautu eta deia egiten da (Hedabideak deialdia).

Es objeto de la presente Orden la consolidación, eficiencia, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera. Para ello, se lleva a cabo la regulación y convocatoria de las subvenciones (convocatoria Hedabideak).

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

1.– Orokorrak:

1.– Genéricas:

a) Ordainpeko hedabidea: eskuratzeko ordaindu beharrekoa (harpidetza bidez edo publikoarentzako salmenta-puntuetan).

a) Medio de comunicación de pago: aquel por el que hay que pagar para obtenerlo (mediante suscripción o en puntos de venta al público).

b) Doako hedabidea: dohainik eskuratu daitekeena.

b) Medio de comunicación gratuito: aquel que se obtiene gratuitamente.

c) Kazetari-idazkera duten edukiak: hedabide bateko kazetari edo profesional batek zuzenduta eta bere ardurapean ekoizten den edukia, kazetaritza lanbidearen irizpide deontologikoak kontuan hartuta.

c) Contenidos con estilo periodístico: contenido dirigido por un/a periodista o profesional de un medio de comunicación y producido bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta los criterios deontológicos del periodismo.

d) Kazetari-idazkera ez duten edukiak: ohiko publizitatea, publirreportajeak, irrati- eta telebista-programazioak, agendak edota oharrak. Ikerketa lanak, edo komunikazio zientifikoa, literatura edo arte edukia dutenak, baldin eta era dibulgatiboan eginda ez badaude.

d) Contenidos sin estilo periodístico: publicidad habitual, publirreportajes, programaciones de radio y televisión, agendas o notas. Trabajos de investigación, comunicaciones científicas, trabajos con contenido literario o artístico, siempre que no estén realizados de forma divulgativa.

e) Ekoizpen propioa: entitatearen erredakzio taldeak sorturiko edukia, sinadura duena.

e) Producción propia: contenido creado por el equipo de redacción de la entidad, con firma.

2.– Paperezko hedabideak:

2.– Medios de comunicación en papel:

a) Aldizkaria: urtean gutxienez lautan argitaratzen den paperezko argitalpena. Besteak beste, argitalpen horiek titulu bera izan, aleek zenbakikuntza jakin bati jarraitu eta argitaratze-data jarrita izan ohi dute. Indarrean dagoen legeriak ezarritako datuak jasotzen ditu (Legezko gordailua...).

a) Revista: publicación en papel que se publica al menos cuatro veces al año. Entre otras características, dichas publicaciones cuentan con el mismo título, siguen una numeración concreta y suelen tener una fecha de publicación establecida. Recoge los datos establecidos por la ley en vigor (depósito legal...).

b) Egunkaria: Astean gutxienez lautan argitaratzen den paperezko argitalpena. Besteak beste, argitalpen horiek titulu bera izan, aleek zenbakikuntza jakin bati jarraitu eta argitaratze-data jarrita izan ohi dute. Indarrean dagoen legeriak ezarritako datuak jasotzen ditu (Legezko gordailua...).

b) Periódico: publicación en papel que se publica al menos cuatro veces a la semana. Entre otras características, dichas publicaciones cuentan con el mismo título, siguen una numeración concreta y suelen tener una fecha de publicación establecida. Recoge los datos establecidos por la ley en vigor (depósito legal...).

c) Nazio mailako argitalpena: gutxienez EAE osoan zabaltzen den paperezko argitalpena.

c) Publicación de ámbito nacional: publicación en papel que se distribuye al menos en toda la CAV.

d) Tokiko argitalpena: EAEko udalerri edo eskualde jakinetan zabaltzen den paperezko argitalpena.

d) Publicación local: publicación en papel que se distribuye en municipios o comarcas concretas de la CAV.

e) Lurraldeko argitalpena: EAEko lurralde jakin batean zabaltzen den paperezko argitalpena.

e) Publicación territorial: publicación en papel que se distribuye en un territorio concreto de la CAV.

f) Argitalpen korporatiboa: bere helburua edo edukia dela-eta, elkarteek, fundazioek zein antzeko erakundeek bere kideentzat nagusiki eginiko argitalpena.

f) Publicación corporativa: publicación que, según sea su objeto o contenido, es publicada por asociaciones, fundaciones u organismos similares, principalmente para sus propios miembros.

g) Buletina: erakunde jakin bateko kideei begira edukia barne-komunikazioan ardazten duen argitalpena.

g) Boletín: publicación que focaliza su contenido en la comunicación interna dirigida a los miembros de una institución concreta.

h) Gehigarria: beste argitalpen batekin batera bakarrik zabaltzen dena.

h) Suplemento: aquella que es distribuida únicamente junto con otra publicación.

i) Argitalpen espezializatua: nagusiki gai jakin baten inguruko edukiak lantzen dituena.

i) Publicación especializada: aquella que, principalmente, aborda contenidos relativos a un tema en concreto.

3.– Hedabide digitalak:

3.– Medios de comunicación digitales:

a) Hedabide digitala: online bidezko hedabidea, gaur egungo jatorrizko edukia sortu eta era periodistikoan jendearen esku jartzeko asmoz sortutakoa. Web gune baten bidez kontsultagarri egongo da, eta edukia egunero ez bada, gutxieneko maiztasunarekin, gaurkotuko du. Idatzizko eta ikus-entzunezko informazioz osaturik egon daiteke.

a) Medio de comunicación digital: medio de comunicación online, mediante el que se crean contenidos originales y actuales, y se ponen a disposición del público de forma periodística. Se podrá consultar mediante una página web, y actualizará sus contenidos, no obligatoriamente cada día, pero sí con una mínima frecuencia. Puede estar formado tanto por información escrita como por información audiovisual.

b) Aldizkari digitala: urtean lautan, gutxienez, argitaratzen dena. Kontsultatzeko, web bidez edo mugikorretarako aplikazio baten bidez deskargatu behar da. Formatu eta ezaugarri bereziak dituena. Zenbakikuntza eta maiztasun jakina duena. Orrialde kopurua mantentzen duena.

b) Revista digital: aquella que se publica al menos cuatro veces al año. Para su consulta, debe descargarse mediante una aplicación para móvil o mediante una página web. Cuenta con diferentes formatos y características. Cuenta con una numeración y frecuencia concretas. Mantiene un número de páginas concreto.

c) Hedabide digital baten irismena eta audientzia: hedabide batean epe jakin batean erregistratzen den orri, bisita eta erabiltzaile berrien kopurua.

c) Alcance y audiencia de un medio de comunicación digital: número de páginas, visitas y nuevos/as usuarios/as registrados/as en un medio de comunicación, durante un periodo de tiempo concreto.

d) Erabiltzaile berriak: epe jakin batean hedabide digital batera sartzen den norbanako erreal eta ezberdinen kopurua (normalean hilabeteko datuak izaten dira).

d) Nuevos/as usuarios/as: número de individuos reales y diferentes que entran a un medio de comunicación digital, durante un periodo de tiempo concreto (normalmente, se trata de datos mensuales).

4.– Irratiak eta telebistak:

4.– Radios y televisiones:

a) Tokiko irratia: irrati-uhinen teknologia baliatzen duen haririk gabeko hedabide lizentziaduna.

a) Radio local: medio de comunicación con licencia que utiliza la tecnología inalámbrica de las ondas de radio.

b) Tokiko telebista: telebista-uhinen teknologia baliatzen duen haririk gabeko hedabide lizentziaduna.

b) Televisión local: medio de comunicación con licencia que utiliza la tecnología inalámbrica de las ondas de televisión.

c) Norberak ekoitzitako saioak: telebista eta irrati saioak, baldin eta horiek emititzen dituen enpresak ekoizten baditu eta honako lan hauek egitea badakarte: koordinazioa, plangintza, aurrekontuak, grabaketa eta postprodukzioa; edo esklusibitatean eta enkargu bidez beste enpresa batek jartzen baditu programa ekoizteko behar diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak.

c) Programas autoproducidos: programas de televisión y radio producidos por la propia empresa que los emite, y que implica llevar a cabo las siguientes funciones: coordinación, planificación, presupuestos, grabación y postproducción; o aquellos en los que, por exclusividad o por encargo, otra empresa se ocupa de los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo su producción.

d) Lankidetzan ekoitzitako saioak: telebista eta irrati saioak, baldin eta horiek emititzen dituen enpresak eta beste pertsona zein entitate batzuek koproduzitzen badituzte eta honako lan hauek egitea badakarte: koordinazioa, plangintza, aurrekontuak, grabaketa eta postprodukzioa. Koprodukzioan jarduten duten enpresek eta entitateek jartzen dituzte programa ekoizteko behar diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak.

d) Programas producidos en colaboración: programas de televisión y radio coproducidos por la propia empresa que los emite y otras personas y entidades, y que implica llevar a cabo las siguientes funciones: coordinación, planificación, presupuestos, grabación y postproducción. Las empresas y entidades que participan en la coproducción se ocupan de los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo su producción.

3. artikulua.– Epe-barrutia.

Artículo 3.– Ámbito temporal.

Deialdi honek laguntzagai diren hedabideen 2019-2021 epealdiko jarduna hartuko du kontuan, hau da, 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartekoa.

Esta convocatoria de subvenciones tendrá en cuenta la actividad de los medios de comunicación subvencionables durante el periodo 2019-2021, es decir, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen hedabideak.

Artículo 4.– Medios de comunicación subvencionables.

1.– Honako hauek dira, multzoka emanda, diruz lagun daitezkeen hedabideak:

1.– Estos son, ordenados por grupos, los medios de comunicación que podrán ser objeto de subvención:

a) Nazio mailako argitalpenak: albisteak edo gai hautatuak egunerokotasunetik haragoko sakontasunez lantzen dituzten euskara hutsezko nazio mailako argitalpenak: Euskal Autonomia Erkidego osoan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak zein aldizkari espezializatuak (pentsamendua, zientzia, musika, natura, haur eta gazteei zuzendutakoak... ; paperean bakarrik edo paperean eta on line).

a) Publicaciones de ámbito nacional: publicaciones de ámbito nacional y exclusivamente en euskera que abordan las noticias o los asuntos seleccionados con más profundidad que la que ofrece el día a día: revistas de información general y revistas especializadas (pensamiento, ciencia, música, naturaleza, temática infantil y juvenil...) que se distribuyen en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco (exclusivamente en papel, o en papel y online).

b) Tokiko irratiak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz emititzen ari diren uhin bidezko irratiak.

b) Radios locales: radios de onda que emiten exclusivamente en euskera y que cuentan con las necesarias licencias para prestar servicio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Tokiko telebistak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz emititzen ari diren uhin bidezko telebistak.

c) Televisiones locales: televisiones de onda que emiten exclusivamente en euskera y que cuentan con las necesarias licencias para prestar servicio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Hedabide digital hutsak: Euskara hutsezko hedabide digitalak, on-line bidez baino zabaltzen ez direnak.

d) Medios de comunicación exclusivamente digitales: medios de comunicación exclusivamente en euskera, que solo se emiten online.

2.– Nolanahi ere, 10. artikuluan jarritako baldintzak betetzen ez dituzten hedabideak edo ezaugarri hauetakoren bat duten hedabideak ez dira diruz lagunduko:

2.– En cualquier caso, no serán objeto de subvención los medios de comunicación que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10 o que cuenten con algunas de las siguientes características:

a) Honako argitalpen hauek: lanak, gaurkotasuna duten artikuluak edo kazetaritzakoak ez diren idazketak berriz eman edo egokitzen dituztenak, baldin eta beste hedabide batzuetan argitaratu badira lehenbizi eta deialdi berean badaude.

a) Las siguientes publicaciones: aquellas que reeditan o adaptan trabajos, artículos de actualidad o redacciones no periodísticas, siempre que hayan sido anteriormente publicadas en otros medios de comunicación y se hallen en la misma convocatoria.

b) Honako argitalpen hauek: erakunde publikoek egindakoak edo, gobernuak edo erakunde publikoek aginduta, erakunde pribatuek argitaratutakoak.

b) Las siguientes publicaciones: las realizadas por organismos públicos o las que, siendo encargadas por gobiernos u organismos públicos, son publicadas por organismos privados.

c) Argitalpenen gehigarriak: txertatuta edo beste bat erostearen baldintzapean soilik merkaturatzen diren argitalpenak.

c) Suplementos de publicaciones. Publicaciones adjuntas o que solo se comercializan con la condición de comprar otra publicación.

d) Hedabide digital hutsei dagokienez:

d) Respecto a los medios de comunicación exclusivamente digitales:

– ISP (Internet Service Provider) izenez ezagutzen direnek jarduera garatzean argitaratzen dituzten hedabide digitalak.

– Los medios de comunicación digitales que publican los llamados ISP (Internet Service Provider), al llevar a cabo su actividad.

– Publizitaterako atari eta argitalpen digitalak, lineako gida komertzialak eta, oro har, batik bat publizitate helburu edo edukiak dituzten argitalpen digital guztiak.

– Portales y publicaciones digitales de publicidad, guías comerciales en línea y, en general, todas aquellas publicaciones digitales que tengan principalmente un objeto o contenido publicitario.

– Pertsona fisikoek egunkari pertsonal elektronikoen formatuan argitaratutako bitarteko digitalak, hau da, blog digitalak (blog, openblog, audioblog eta beste batzuk).

– Medios digitales publicados por personas físicas en formato de diarios personales electrónicos; es decir, blogs digitales (blogs, openblogs, audioblogs y otros).

– Batik bat, aurretik edo aldi berean paperean edo beste bitarteko digital batzuetan argitaratutako edo irratiz edo telebistaz emandako jatorrizko edukiak erreproduzitzen dituzten bitarteko digitalak baldin eta eduki horiek hedabidearen eduki osoaren % 50 baino gehiago badira.

– Sobre todo, medios digitales que reproducen contenidos originales publicados en papel o en otros medios digitales o emitidos por radio o televisión anteriormente o al mismo tiempo, siempre que dichos contenidos supongan más del 50% de todo el contenido de dicho medio de comunicación.

e) Euskadiko Administrazio publikoa osatzen duten entitateen hedabideak.

e) Medios de comunicación pertenecientes a entidades integrantes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen hedabideak.

f) Medios de comunicación de partidos políticos, coaliciones electorales y sindicatos.

g) Elkarteek, fundazioek zein antzeko erakundeek beren bazkideentzat soil-soilik eginiko hedabideak.

g) Medios de comunicación pertenecientes a asociaciones, fundaciones o similares, dirigidos única y exclusivamente a los socios y socias de las mismas.

h) Glotodidaktika- eta psikopedagogia-aldizkariak; orobat bere edukiak hezkuntza arlora zuzenduak dituzten aldizkariak.

h) Revistas sobre glotodidáctica y psicopedagogía, así como revistas con contenidos dirigidos al ámbito de la educación.

i) Eskola-aldizkari, -irrati eta –telebistak.

i) Revistas, radios y televisiones escolares.

j) Kultur berripaperak, ikuskizun-gidak, denbora pasakoak eta antzekoak.

j) Boletines culturales, guías de espectáculos, pasatiempos y similares.

k) Mota guztietako argitalpen konfidentzialak, harpidetza bitartez nahiz kioskoan saldutakoak edo formatu elektronikoan zabaldutakoak.

k) Toda publicación de tipo confidencial, distribuida ya sea por medio de suscripción ya sea a través de venta en kioscos o en formato electrónico.

5. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 5.– Recursos Económicos.

1.– Begiz jotako xedeari aurre egiteko, 12.165.900,00 euro erabiliko dira, honela banatuta: 4.055.300,00 euro 2019. urtean; 4.055.300,00 euro 2020. urtean; 4.055.300,00 euro 2021. urtean. Diru hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan jarritako aurrekontu-ataletik hartuko da.

1.– Para el cumplimiento del objetivo fijado se destinarán 12.165.900,00 euros, distribuidos de la siguiente manera: 4.055.300,00 euros durante el año 2019; 4.055.300,00 euros durante el año 2020; 4.055.300,00 euros durante el año 2021. Dichas cantidades correrán a cargo de la partida presupuestaria dispuesta al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Kopuru hori, honela banatuko da:

2.– El importe señalado se distribuirá de la siguiente forma:

a) Nazio mailako argitalpenak: albisteak edo gai hautatuak egunerokotasunetik haragoko sakontasunez lantzen dituzten euskara hutsezko nazio mailako argitalpenak: Euskal Autonomia Erkidego osoan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak zein aldizkari espezializatuak (pentsamendua, zientzia, musika, natura, haur eta gazteei zuzendutakoak...):5.550.000,00 euro , honela banatuta: 1.850.000,00 euro, 2019. urtean; 1.850.000,00 euro , 2020. urtean; 1.850.000,00 euro, 2021. urtean.

a) Publicaciones de ámbito nacional: publicaciones de ámbito nacional y exclusivamente en euskera que abordan las noticias o los asuntos seleccionados con más profundidad que la que ofrece el día a día: revistas de información general y revistas especializadas (pensamiento, ciencia, música, naturaleza, temática infantil y juvenil...) que se distribuyen en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco. 5.550.000,00 euros, distribuidos de la siguiente manera: 1.850.000,00 euros durante el año 2019; 1.850.000,00 euros durante el año 2020; 1.850.000,00 euros durante el año 2021.

b) Tokiko irratiak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz ari diren uhin bidezko irratiak: 1.050.000,00 euro, honela banatuta: 350.000,00, 2019. urtean; 350.000,00, 2020. urtean; 350.000,00, 2021. urtean.

b) Radios locales: radios de onda que emiten exclusivamente en euskera y que cuentan con las necesarias licencias para prestar servicio en la Comunidad Autónoma Vasca. 1.050.000,00 euros, distribuidos de la siguiente manera: 350.000,00 euros durante el año 2019; 350.000,00 euros durante el año 2020; 350.000,00 euros durante el año 2021.

c) Tokiko telebistak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz emititzen duten uhin bidezko telebistak:4.215.900,00 euro, honela banatuta: 1.405.300,00 euro, 2019. urtean; 1.405.300,00 euro, 2020. urtean; 1.405.300,00 euro, 2021. urtean.

c) Televisiones locales: televisiones de onda que emiten exclusivamente en euskera y que cuentan con las necesarias licencias para prestar servicio en la Comunidad Autónoma Vasca. 4.215.900,00 euros, distribuidos de la siguiente manera: 1.405.300,00 euros durante el año 2019; 1.405.300,00 euros durante el año 2020; 1.405.300,00 euros durante el año 2021.

d) Hedabide digital hutsak: euskara hutsezko hedabide digitalak, on-line bidez baino zabaltzen ez direnak. 1.350.000,00 euro, honela banatuta: 450.000,00, 2019. urtean; 450.000,00, 2020. urtean; 450.000,00, 2021. urtean.

d) Medios de comunicación exclusivamente digitales: medios de comunicación exclusivamente en euskera, que solo se emiten online. 1.350.000,00 euros, distribuidos de la siguiente manera: 450.000,00 euros durante el año 2019; 450.000,00 euros durante el año 2020; 450.000,00 euros durante el año 2021.

6. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

1.– Hauek dira dirulaguntza hartzaileak: naziotasuna edo helbide soziala Europar Batasunekoa edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duen edozein estatutakoa duten pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak, baldin eta gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa badute. Diruz lagundutako entitateek lagungarriak diren jarduerak burutu beharko dituzte, eta Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileei zuzenduta egon beharko dute laguntza jasotzen duten egitasmoek.

1.– Esta convocatoria de subvenciones está dirigida a todas aquellas personas físicas o jurídicas privadas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, con nacionalidad o domicilio social en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Las entidades beneficiarias deberán realizar las actividades subvencionables y dirigir sus proyectos a los consumidores de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoen taldeak, ondasunen komunitateak edo beste mota bateko unitate ekonomiko edo ondarezko bereziak, nortasun juridikorik izan ez arren dirulaguntza horiek emateko moduko egoeran daudenak. Pertsona fisiko edo juridiko pribatu batek baino gehiagok elkarlanean gauzatzekoa den egitasmoaren kasuan, eskabidea pertsona fisiko edo juridiko pribatu horietako batek egingo du guztien izenean. Nolanahi ere, eskabidea egiterakoan argi eta garbi zehaztu beharko dira pertsona fisiko edo juridiko pribatu horietako bakoitzaren nortasuna, ardura eta egitekoa egitasmoaren baitan, baita horietako bakoitzak aurrekontu atalean egiten duen ekarpena ere. Horrela osatutako taldea ezingo da desegin harik eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren (EONALTBaren) 44. artikuluan jasotako preskripzio-epea igaro arte.

2.– Los grupos de personas físicas, comunidades de bienes u otro tipo de unidades económicas o patrimoniales especiales, que se encuentren en situación de ser beneficiarios de las subvenciones, aunque no cuenten con personalidad jurídica. En el caso de proyectos que se desarrollen conjuntamente por más de una persona física o jurídica privada, la solicitud deberá hacerla tan solo una de dichas personas físicas o jurídicas privadas, en nombre de todos. De todas maneras, a la hora de realizar la solicitud, se deberá manifestar claramente la personalidad, responsabilidad y funciones de cada persona en el proyecto, así como cuál es la aportación de cada una de ellas en el apartado presupuestario. El grupo así creado no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV).

3.– Hala ere, kanpoan geldituko dira honako hauek:

3.– No obstante, quedan excluidas:

a) Bere kapital gehiena publikoa duten entitate pribatuen eskabideak eta fundazio-ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-organoetan partaidetza nagusiki publikoa duten entitateen eskabideak.

a) Las solicitudes formuladas por entidades privadas de capital mayoritariamente público y aquellas cuyo patrimonio fundacional o cuya participación en los órganos de gobierno o dirección sea mayoritariamente pública.

b) Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren baitan 2019ko dirulaguntzen deialdian onuradun direnak.

b) Las beneficiarias de la convocatoria correspondiente a 2019 de ayudas a la normalización lingüística desarrollada al amparo del convenio marco suscrito entre la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco y Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basque.

c) Eusko Jaurlaritzak eta EAEko hiru foru aldundiek sinatutako hitzarmenaren baitan finkatutako egitasmoak, betiere foru aldundien eskumenekoak badira.

c) Los proyectos basados en el convenio firmado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca, siempre y cuando sean competencia de las diputaciones forales.

d) Europar Batasunak dirulaguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain dauden enpresak edo entitateak.

d) Las empresas o entidades que se hallen a la espera de una orden de recuperación, tras una decisión previa de la Unión Europea que haya declarado una subvención ilegal e incompatible con el mercado común.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak eman eta, kasua balitz, ordaindu ahal izateko. Halaber, baldin eta arduradunaren erantzukizuna iraungita ez badago, itzulketa-prozedura horietatik eratorritako dirulaguntzak itzultzeko betebeharra bete ez dutenei eta zigortzeko prozeduratik sortutako isunak ordainduta ez dituztenei ezin izango zaie dirulaguntzarik eman, ezta ordaindu ere.

e) La concesión y, en su caso, el pago de la subvención a la entidad beneficiaria quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, siempre que la responsabilidad de la persona responsable no haya vencido, no se les podrá conceder ninguna subvención a aquellos/as que no hayan cumplido con su deber de devolver las subvenciones derivadas de dichos procedimientos de reintegro y a aquellos/as que no hayan abonado las multas derivadas de los procedimientos sancionadores.

f) Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik dutenak, bai eta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituzten legezko debekuetan sartuta daudenak ere. Halaber, sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren zigortuak direnak, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera. Era berean, kanpoan geratuko dira azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren arabera dirulaguntza jasotzeko debekurik dutenak.

f) Aquellos/as que se hallan sancionados/as penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones, o están incursos/as en prohibición legal alguna que les inhabilite para obtener ayudas. También aquellos/as que estén sancionados/as por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A su vez, quedarán excluidos/as aquellos/as que tengan prohibida la posibilidad de obtener subvenciones, en virtud del artículo 13 de la Ley General 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Dirulaguntza hau ebazteko eta dagozkion ordainketak egin ahal izateko, dirulaguntzarik esleituz gero, eskatzaileak Ogasun eta Finantza Saileko Hirugarrenen Erregistroan alta emanda eduki beharko du.

4.– Para la resolución de la presente subvención y para su correspondiente abono, en el caso de que se adjudiquen subvenciones, el/la solicitante deberá estar dado/a de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas.

7.– artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 7.– Plazo y modo de presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok nahi adina eskabide-orri aurkezteko aukera izango du, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera hilabeteko epean.

1.– Toda aquella persona física o jurídica privada interesada en tomar parte en esta convocatoria podrá presentar tantos impresos de solicitud como considere oportunos. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek eskabideak aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahal izango dituzte. Nolanahi ere, dirulaguntzaren eskabidea eta dokumentazioa aurkezterakoan bide bat erabiltzeak –presentziala nahiz elektronikoa– ez du prozeduraren hurrengo pausoetan bide bera erabiltzera behartzen, eta edozein unetan alda daiteke batetik bestera.

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de la solicitud y aportación de documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en las dependencias de Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Pertsona juridikoek eskabideak bide elektronikoa erabiliz aurkeztu beharko dituzte. Era berean, bide horri jarraituko diote prozeduraren gainerako pausoetan ere.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes por medios electrónicos. Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán, asimismo, por medios electrónicos.

4.– Nortasun juridikorik gabeko pertsonek, 6.2 artikuluan aipatzen direnek, eskabideak bide elektronikotik egin beharko dituzte 39/2015 Legearen 14.2 artikuluak esaten duena kontuan hartuz.

4.– Las personas sin personalidad jurídica citadas en el artículo 6.2., deberán presentar sus solicitudes por medios electrónicos, en virtud de lo recogido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015.

5.– Eskabideak, ardurapeko adierazpenak, zuriketak eta ereduen gaineko zehaztapenak nola izapidetu, izapidetze presentzialaren zein elektronikoaren bidez, euskadi.eus-eko gune elektroniko honetan dago eskuragarri: http://www.euskadi.eus/dirulaguntza/2019/hedabideak-2019-2021/web01-tramite/eu/

5.– Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos, están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus:http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/hedabideak-2019-2021/web01-tramite/es/

6.– Izapidetze elektronikoaren kasuan, ondorengo tramiteak honako gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/.

6.– En el caso de la tramitación electrónica, los trámites se realizarán mediante la siguiente sede: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/.

7.– Eskatzaileek nahi duten hizkuntzan, euskaraz edo gaztelaniaz, aurkez ditzakete eskabideak eta haiei lotutako dokumentazioa. Halaber, dirulaguntza eskaeraren ondoriozko jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Arauzkotzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

7.– Las solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo de todo el procedimiento y en las actuaciones derivadas de dicho procedimiento de solicitud de subvención, se utilizará el idioma elegido por la solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8. artikulua.– Eskatzaileek egiaztatu beharreko zenbait baldintza eta horiek egiaztazeko modua.

Artículo 8.– Requisitos que la entidad solicitante debe acreditar y modos de acreditarlos.

1.– Eskatzaileak bete beharrreko hainbait baldintza:

1.– Requisitos que la entidad solicitante debe acreditar:

1.1.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izatea.

1.1.– Haber cumplido las obligaciones tributarias, así como las obligaciones para con la Seguridad Social.

1.2.– Eskatzailea den entitate pribatuaren kapitala ez izatea gehiena publikoa eta gainera fundazio-ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-partaidetza ez izatea nagusiki publikoa.

1.2.– La entidad privada solicitante no estará constituida por capital mayoritariamente público y, además, ni su patrimonio fundacional ni la participación en órganos de gobierno o dirección será mayoritariamente pública.

1.3.– Ez izatea dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere.

1.3.– No tener ninguna sanción administrativa ni penal que le impida percibir subvenciones o ayudas públicas, ni tener ningún tipo de prohibición que le prive de la capacidad de recibir ayudas.

1.4.– Ez izatea inolako zigorrik sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.

1.4.– No hallarse sancionado/a por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

1.5.– Eskatzaileak onartu ez izana Europar Batasunak ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratutako dirulaguntzarik.

1.5.– No haber accedido a ninguna subvención que la Unión Europea haya declarado ilegal e incompatible con el mercado común.

1.6.– Eskatzailea ez izatea, krisialdian dauden enpresa ez finantzarioen salbamendurako eta berregituratzerako estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoaren arabera, krisialdian dagoen enpresa.

1.6.– No ser una empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis.

1.7.– Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren baitan 2019ko dirulaguntzen deialdian onuraduna ez izatea. Era berean, 2020-2021 epealdian dirulaguntzarik jasoz gero, uko egingo diola Agindu honen babesean esleitutakoari.

1.7.– No ser beneficiario/a de la convocatoria correspondiente a 2019 de subvenciones a la normalización lingüística desarrollada al amparo del convenio marco suscrito entre la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco y Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basque. Si durante el periodo 2020-2021 recibiera subvención alguna, renunciaría a lo adjudicado bajo el amparo de esta Orden.

1.8.– Foru Aldundiek xede berberarekin 2019an argitaratutako deialdietan onuraduna ez izatea. Era berean, 2020-2021 epealdian dirulaguntzarik jasoz gero, uko egin beharko diola Agindu honen babesean esleitutakoari.

1.8.– No ser beneficiario/a de las convocatorias publicadas por las Diputaciones Forales con el mismo objeto en 2019. Si durante el periodo 2020-2021 recibiera subvención alguna, renunciaría a lo adjudicado bajo el amparo de esta Orden.

1.9.– Burutu nahi den egitasmoa egin ahal izateko jabetza intelektualari loturiko elementuen ustiapen-eskubideen jabea izatea.

1.9.– Ser titular de los derechos de explotación vinculados a la propiedad intelectual del proyecto a desarrollar.

2.– Baldintzak egiaztatzeko modua:

2.– Modo de acreditación de los requisitos.

2.1.– Dirulaguntzaren eskatzaileak egunean izan behar ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, erregelamenduz zehaztutako moduan. Hori egiaztatzea dirulaguntzaren organo kudeatzaileari dagokio. Azken honek behar adina aldiz egiaztatu ahal izango du, eskatzailearen aldez aurreko baimenik gabe, horrela araututa baitago honako xedapen honetan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan. Hala ere, eskatzaileak baimen hori berariaz ukatu dezake, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarri bezala. Kasu horretan edo eskatzailearen helbide fiskala Espainiako Estatutik kanpo egonez gero, interesdunak dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu. Era berean, eskatzailearen helbide fiskala Nafarroan baldin badago, kontuan izanik elkarreragingarritasun zerbitzuek ez dutela horrelako zerbitzurik ematen, interesdunak zerga-betebeharrak beteta dauzkala adierazten duen ziurtagiri eguneratua aurkeztu beharko du. Kasu horietan guztietan ziurtagiriak, gehienez ere, 6 hilabete lehenago egindakoak izango dira.

2.1.– Las solicitantes deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes en la forma en la que se determina reglamentariamente. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones será verificada por el órgano gestor tantas veces como fuera necesario, sin necesidad del consentimiento de las mismas por parte de la solicitante, en aplicación del artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, según lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En ese caso, o si su domicilio fiscal está fuera del Estado Español, deberá aportar las certificaciones correspondientes. Del mismo modo, si el domicilio fiscal de la solicitante está en Navarra, teniendo en cuenta que los sistemas de interoperabilidad no se encuentran operativos en ese caso, deberá presentar el certificado actualizado que acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En todos esos casos, los certificados tendrán una antigüedad no superior a 6 meses.

2.2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.6 eta 51.1 bis artikuluei jarraituz, eskabidearekin batera egindako ardurapeko adierazpen baten bitartez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

2.2.– En aplicación de los artículos 50.6 y 51.1 bis del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso dituela adierazi beharko du eskatzaileak, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos.

– Eskatzailea den entitate pribatuaren kapitala ez dela gehiena publikoa eta, horrez gainera, fundazio-ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-partaidetza ez dela nagusiki publikoa.

– Que la entidad privada solicitante no está constituida por capital mayoritariamente público y, además, que ni su patrimonio fundacional ni la participación en órganos de gobierno o dirección es mayoritariamente pública.

– Eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere. Era berean, ez duela inolako zigorrik sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.

– Que la solicitante no tiene ninguna sanción administrativa ni penal que le impida percibir subvenciones o ayudas públicas, ni ningún tipo de prohibición que le prive de la capacidad de recibir ayudas. A su vez, que no se halla sancionada por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Eskatzaileak ez duela Europar Batasunak ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratutako dirulaguntzarik onartu.

– Que no ha accedido a ninguna subvención que la Unión Europea haya declarado ilegal e incompatible con el mercado común.

– Eskatzailea ez dela, Krisialdian dauden enpresa ez finantzarioen salbamendurako eta berregituratzerako estatu-laguntzei buruzko jarraibideetan xedatutakoaren arabera, krisialdian dagoen enpresa.

– Que no es una empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis.

– Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren baitan 2019ko dirulaguntzen deialdian onuraduna ez dela.

– Que no es beneficiaria de la convocatoria correspondiente a 2019 de subvenciones a la normalización lingüística desarrollada al amparo del convenio marco suscrito entre la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco y Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basque.

– Burutu nahi den egitasmoa egin ahal izateko jabetza intelektualari loturiko elementuen ustiapen-eskubideen jabea dela.

– Que es titular de los derechos de explotación vinculados a la propiedad intelectual del proyecto a desarrollar.

3.– Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan egon ezean, edo bertan dauden bankuaren datuak aldatu nahi izanez gero, nahiz bide presentziala, nahiz elektronikoa erabili, honako gune honetan aurkitu daiteke informazioa: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-s2oga/eu/

3.– En caso de no estar registrada o de querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía, tanto si se utiliza el canal presencial como el electrónico, se podrá encontrar la información pertinente en: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-s2oga/es/

4.– Artikulu honetan aurreikusi gabekoari dagokionez, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritakoa aplikatu beharko da.

4.– En todo lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duten pertsona fisikoek, pertsona fisikoen taldeek edo pertsona juridikoek, eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:

Las personas físicas, grupos de personas físicas o personas jurídicas interesadas en tomar parte en esta convocatoria de ayudas, deberán presentar los siguientes documentos junto con la solicitud:

1.– Eskatzaileari dagokion dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la solicitante.

1.1.– Pertsona juridiko pribatuak:

1.1.– Personas jurídicas privadas:

Kasu guztietan entitatea legalki eratuta dagoela ziurtatu behar da. Era berean, legezko ordezkariaren nortasuna eta azken honek ordezkapena egiteko legezko ahalmena duela adierazteaz gain, eskatzailearen jarduera arautzen duten arau hauek ere egiaztatuko dira:

En cada caso se debe acreditar la constitución legal de la entidad. A su vez, deberá acreditarse la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación y normas por las que se regula la actividad de la solicitante:

– Entitatearen legezko eraketa: sorrerako eskritura edo agiria, estatutuak edo sorrerako egintzaren berri ematen duen agiria.

– Constitución legal de la entidad: escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional.

– Ordezkariaren nortasuna (NANaren edo pasaportearen fotokopia).

– Identidad de la persona representante (fotocopia del DNI o del pasaporte).

– Ordezkariaren legezko ahalmena (ordezkaria nor den adierazten duen ziurtagiria).

– Justificación de poder suficiente de representación (certificado que acredite el poder de representación).

– Eskatzailearen IFZ.

– NIF de la solicitante.

Eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Erregistroetan dagoen fundazioa, elkartea edo kooperatiba bada, ez ditu aurkeztu beharko entitatearen legezko eraketa egiaztatzeko eskatutako dokumentuak. Kasu horretan, nahikoa izango du hori adieraztea, eta Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak ofizioz konprobatuko du entitatea delako erregistro horretan dagoela.

En el caso de que la solicitante sea una fundación, asociación o cooperativa que figure inscrita en el correspondiente registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no tendrá obligación de presentar los documentos solicitados para acreditar su constitución legal e inscripción en el registro. En este caso, la Dirección de Promoción del Euskera lo comprobará de oficio. Para ello será suficiente con expresar dicha circunstancia en el impreso de solicitud.

1.2.– Pertsona fisikoak:

1.2.– Personas físicas:

– Nortasunaren egiaztapena (NANaren edo pasaportearen fotokopia).

– Acreditación de identidad (fotocopia del DNI o del pasaporte).

– Autonomoen Erregimenean alta emanda egon behar du. Hori egiaztatzea dirulaguntzaren organo-kudeatzaileari dagokio.

– Debe estar dado de alta en el Régimen de Autónomos, hecho que será comprobado por el órgano gestor de la subvención.

– Dagokion jarduera ekonomikoaren epigrafean alta emanda izatea.

– Debe estar dado de alta en el epígrafe correspondiente a su actividad económica.

1.3.– Nortasun juridikorik gabeko pertsonak:

1.3.– Personas sin personalidad jurídica:

– Ordezkariaren nortasuna (NANaren edo pasaportearen fotokopia).

– Identidad de la persona representante (fotocopia del DNI o del pasaporte).

– Ordezkariaren legezko ahalmena (ordezkaria nor den adierazten duen ziurtagiria, akordioa, akta...).

– Justificación de poder suficiente de representación (certificado, acuerdo, acta... que acredite el poder de representación).

1.4.– Guztiek aurkeztu beharrekoak:

1.4.– A presentar por todo tipo de solicitantes:

– Eskabidea: eskatzailearen datuak, adierazitako gastu-aurrekontua eta erantzukizunpeko adierazpenak.

– Solicitud: datos de la solicitante, presupuesto de gastos y declaraciones responsables.

– Egitasmoaren deskribapen teknikoa. Hiru urteetako egitasmoa azaldu behar da.

– Descripción técnica del proyecto. Debe exponerse el proyecto para tres años.

– Dirulaguntzaren eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izan behar ditu eskabidea egiterakoan. Hori egiaztatzea dirulaguntzaren organo kudeatzaileari dagokio. Azken honek behar adina aldiz egiaztatu ahal izango du, eskatzailearen aldez aurreko baimenik gabe, horrela araututa baitago honako xedapen honetan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan. Hala ere, eskatzaileak baimen hori berariaz ukatu dezake, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarri bezala. Kasu horretan edo eskatzailearen helbide fiskala Espainiako Estatutik kanpo egonez gero, interesdunak dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu. Era berean, eskatzailearen helbide fiskala Nafarroan baldin badago, kontuan izanik elkarreragingarritasun zerbitzuek ez dutela horrelako zerbitzurik ematen, interesdunak zerga-betebeharrak beteta dauzkala adierazten duen ziurtagiri eguneratua aurkeztu beharko du. Kasu horietan guztietan ziurtagiriak, gehienez ere, 6 hilabete lehenago egindakoak izango dira.

– En el momento en que se presente la solicitud, la solicitante de la subvención deberá hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, hecho que será comprobado por el órgano gestor de la subvención. Dicho órgano podrá verificar ese hecho tantas veces como fuera necesario, sin necesidad del consentimiento previo de la solicitante, en aplicación del artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, según lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En ese caso, o si su domicilio fiscal está fuera del Estado Español, deberá aportar las certificaciones correspondientes. Del mismo modo, si el domicilio fiscal de la solicitante está en Navarra, teniendo en cuenta que los sistemas de interoperabilidad no se encuentran operativos en ese caso, deberá presentar el certificado actualizado que acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En todos esos casos, los certificados tendrán una antigüedad no superior a 6 meses.

– Elkarlanean egiten diren egitasmoen kasuan, eskabidea pertsona fisiko edo juridiko pribatu bakar batek egingo duenez, ordezkaritza hori ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

– En el caso de proyectos que se desarrollen conjuntamente por más de una persona física o jurídica privada y puesto que la solicitud la deberá hacer tan solo una de dichas personas, se deberá presentar un documento que acredite su representación.

Eskatzaileak 1.1.,1.2. edo 1.3. ataletan aipatutako agiriak aldez aurretik Administrazio honetan aurkeztu baditu eta indarrean badaude, ez ditu berriz aurkeztu beharko. Kasu horretan, Administrazioak ofizioz konprobatuko du. Horretarako nahikoa izango da eskabidean adieraztea zein Sailetan edo Zuzendaritzatan aurkeztu ziren.

Si la solicitante ha presentado con anterioridad en esta Administración alguno de los documentos mencionados en los apartados 1.1 y 1.2, y los mismos se encuentran en vigor, no será necesario volver a presentarlos. En este caso, la Administración lo comprobará de oficio. Para ello será suficiente con que se indique en la solicitud en qué Departamento o Dirección se presentaron dichos documentos.

Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok nahi adina eskabide-orri aurkezteko aukera izango du. Eskatzaileak eskabide-orri bat baino gehiago aurkezten duenean, eskatzaileari buruzko dokumentazioa bakarra izan daiteke eskaera guztientzat.

Toda aquella persona física o jurídica privada interesada en tomar parte en esta convocatoria podrá presentar tantos impresos de solicitud como considere oportunos. En caso de que la solicitante presente más de un impreso de solicitud, la documentación que se adjunte podrá ser única para todas las solicitudes.

2.– Diruz lagun daitekeen egitasmoari dagokion dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto objeto de subvención.

2.1.– Nazio mailako argitalpenak:

2.1.– Publicaciones de ámbito nacional:

– Ordainketa bidezko argitalpenen kasuan, hedabideak 2019an izandako zabalkundearen ziurtagiria, Zabalkundearen Justifikaziorako Bulegoak (OJD erakundeak) egindakoa. Agiri horrek ordainketa bidezko zabalkunde arrunta ziurtatu beharko du. Ziurtagiririk ezean, inprimaketa-gastuei dagozkien egiaztagiriak (fakturak eta ordainagiriak). Egiaztagiri horietan ale-kopurua zehaztu beharko da.

– En el caso de publicaciones de pago, certificación de la difusión de la publicación en 2018 emitida por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), que especifique la difusión de pago ordinaria. De no contar con dicha certificación, presentarán los originales o fotocopias de los justificantes acreditativos de los gastos de impresión (facturas y justificantes de pago), especificando número de ejemplares.

– Doaneko argitalpenen kasuan, hedabideak 2019an izandako zabalkundearen ziurtagiria, Zabalkundearen Justifikaziorako Bulegoak (OJD erakundeak) egindakoa. Agiri horrek banatzekoak diren aleei dagokien zabalkundea ziurtatu beharko du. Ziurtagiririk ezean, inprimaketa-gastuei dagozkien egiaztagiriak (fakturak eta ordainagiriak). Egiaztagiri horietan ale-kopurua zehaztu beharko da.

– En el caso de publicaciones gratuitas, certificación de la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles en 2018 emitida por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). De no contar con dicha certificación, presentarán los originales o fotocopias de los justificantes acreditativos de los gastos de impresión (facturas y justificantes de pago), especificando número de ejemplares.

– Argitaratutako azken zenbakiaren ale bat.

– Ejemplar del último número publicado.

– Urtarrilaren 1etik Agindua argitaratzen den egunera arte argitaratutako albisteen zerrenda.

– Listado de las noticias publicadas desde el 1 de enero hasta la fecha de publicción de la Orden.

– Egokitzat jotzen den beste edozein informazio osagarri.

– Cualquier otra información complementaria que se considere oportuna.

2.2.– Uhin bidezko tokiko irratiak:

2.2.– Radios locales de onda:

– Irrati-zerbitzua emateko lizentzia.

– Licencia para la prestación del servicio de radio.

– Tokiko eremuan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko soinuaren irrati-difusioaren zerbitzua eman ahal izateko, jabari publiko erradioelektrikoa era pribatiboan erabiltzeko jabari publikoko emakida ematen duen Ebazpena.

– Resolución para la concesión de dominio público de uso privativo del dominio público radioeléctrico, a fin de prestar el servicio de difusión radiofónica del sonido mediante ondas métricas de frecuencia modulada en el ámbito local.

– Proiektu teknikoa aurkeztua izan dela dioen egiaztagiria.

– Acreditación de que el proyecto técnico ha sido presentado.

– Egokitzat jotzen den beste edozein informazio osagarri.

– Cualquier otra información complementaria que se considere oportuna.

2.3.– Uhin bidezko tokiko telebistak.

2.3.– Televisiones locales de onda:

– Telebista-zerbitzua emateko lizentzia (ezinbestean aurkeztu beharko da eskabidearekin batera).

– Licencia para la prestación del servicio de televisión (imprescindible su presentación junto con el impreso de solicitud).

– Egokitzat jotzen den beste edozein informazio osagarri.

– Cualquier otra información complementaria que se considere oportuna.

2.4.– Hedabide digitalak.

2.4.– Medios de comunicación digitales:

– Google Analytics neurgailurako sarbidea.

– Acceso a Google Analytics.

– Domeinuaren erresgistro ziurtagiria, hedabide digitala editatzen duen eskatzailearen izenean egon behar du.

– Certificado de registro del dominio, a nombre de la entidad solicitante editora del medio digital.

– Urtarrilaren 1etik eskabidea egiten den egunera arte argitaratutako albisteen zerrenda.

– Listado de las noticias publicadas desde el 1 de enero hasta la fecha en que se haya presentado la solicitud.

– Egokitzat jotzen den beste edozein informazio osagarri.

– Cualquier otra información complementaria que se considere oportuna.

10. artikulua.– Dirulaguntza honetan parte hartu ahal izateko diruz lagun daitezkeen hedabideen baldintzak.

Artículo 10.– Requisitos de los medios de comunicación subvencionables para participar en la presente convocatoria.

1.– Deialdiaren epe-barrutia kontuan izanik, 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean, laguntza mota honetara aurkezten den hedabideak epealdi horretan kalean izan behar du, ohiko maiztasunarekin edo jardunarekin.

1.– Atendiendo al ámbito temporal de la convocatoria, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, el medio de comunicación que se acoja a este tipo de ayuda deberá estar en el mercado en dicho periodo con la periodicidad y funcionamiento habituales.

Uhin bidezko tokiko irratien kasuan, ez zaie emititzen egoteko baldintza 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatuko, baizik eta deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, gehienez ere, hilabeteko epean.

En el caso de las radios locales de onda, no se les exigirá el requisito de estar emitiendo a partir del 1 de enero de 2019, sino, como máximo, a partir de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.– Bete beharreko baldintzak:

2.– Requisitos:

2.1.– Nazio mailako argitalpenei dagozkien baldintzak:

2.1.– Requisitos para las publicaciones de ámbito nacional:

2.1.1.– Baldintza orokorrak:

2.1.1.– Requisitos generales:

– Hedabideak originala izan behar du eta euskara hutsean ekoitzia. Hots, laguntzagai den beste hedabide edo aldizkako argitalpen baten aldaerarik ez da onartuko.

– El medio de comunicación debe ser original y producido exclusivamente en euskera. Es decir, no se admitirán variantes de medios de comunicación o publicaciones periódicas objeto de subvención.

– Kazetaritzako idazkerako edukia % 40koa izatea gutxienez. Argitalpen jakin baten idatziaren edukia zehazteko asmoz, espedientearekin batera aurkezten diren argitalpenaren aleen eta laginketa bidez aukeratutakoen arteko batez bestekoa egin behar da. Ale bakoitzean idatziaren edukiaren ehunekoetan aldeak egonez gero eta ezin bada egiaztatu modu erabakigarrian betebehar hori betetzen dela, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak argitalpen beraren ale gehiago aurkezteko eska diezaioke eskaera egin duen pertsona edo erakundeari.

– Deberá contar con un contenido mínimo del 40% de estilo periodístico. A fin de determinar el contenido de texto de una publicación en concreto, se establecerá la media correspondiente a los ejemplares presentados junto con el expediente y a ejemplares elegidos por muestreo. Si hubiera diferencias entre los porcentajes del contenido de texto de cada ejemplar y no se pudiera certificar de forma resolutoria que se cumple dicho requisito, la Dirección de Promoción del Euskera podrá requerir a la persona o entidad solicitante que presente más ejemplares de la misma publicación.

– Publizitatearen edukia ez da izango argitalpenaren erdia baino gehiago eta erabilitako hizkuntza euskara izango da. Elebitako iragarkiak (orekatuak) ere onartuko dira. Baldintza hau deialdia argitaratu eta handik aurrera betetzea eskatuko da.

– El contenido publicitario no será mayor a la mitad de la publicación, y el idioma utilizado será el euskera. También se admitirán anuncios bilingües (equilibrados). Se exigirá el cumplimiento de este requisito a partir de la publicación de la convocatoria.

– Jabetza intelektualari buruzko araudia betetzea.

– Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

– Hizkera ez sexista erabiltzea eta pertsonek kazetaritza eta giza subjektu gisa duten duintasuna errespetatzeko moduan tratatzea edukiak.

– Usar un lenguaje no sexista y tratar los contenidos de forma que se respete la dignidad periodística y humana de las personas.

– Legezko gordailuaren edota ISSN delako zenbakiaren jabe izatea. Besterik ezean, zenbakion eskabidea tramitatuta edukitzea.

– Tener asignado el número de Depósito Legal o de ISSN, o en su defecto, haber tramitado su solicitud.

– Banaketa-sistema gardena eta agerikoa izatea.

– Tener un sistema de distribución claro y transparente.

– Salneurriaren berri ematea, eta harpidetza-sistemaren bat erabiltzen denean argi adieraztea ale bakoitzean. Dohainik zabaltzen diren hedabideen kasuan ez da aurreko hori bete beharrik izango.

– Dar a conocer el precio y, cuando se emplee un sistema de suscripción, exponerlo claramente en cada ejemplar. Los medios de comunicación que se distribuyan gratuitamente estarán exentos de este requisito.

2.1.2.– Baldintza bereziak:

2.1.2.– Requisitos específicos:

– Gutxieneko maiztasuna izatea: urtean 44 zenbaki informazio orokorreko aldizkarien kasuan, eta 4 zenbaki aldizkari espezializatuenean.

– Tener una periodicidad mínima: 44 números por año en el caso de las revistas de información general, y 4 números en el caso de las revistas especializadas.

– Formatua eta orrialde-kopurua: DIN-A4 formatuko 20 orrialde edo gehiago informazio orokorreko aldizkarien kasuan, eta 32 orrialde edo gehiago aldizkari espezializatuenean. Zehaztutako formatua erabili beharrean beste bat erabiliz gero, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak proportzionalki kalkulatuko du orrialde-kopurua, orriaren neurriaren arabera.

– Formato y número de páginas: 20 o más páginas en formato DIN-A4, en el caso de las revistas de información general; y 32 o más páginas, en el caso de las revistas especializadas. Si en lugar de utilizar el formato expresado se utilizase cualquier otro, la Dirección de Promoción del Euskera calculará proporcionalmente el número de páginas, según las medidas de la página.

– Jarraian eta etengabe izen berberarekin argitaratzea.

– Que se publiquen en serie continua e ininterrumpidamente con el mismo nombre.

– Aleek zenbakikuntza jakin bati jarraitzea eta data jarrita edukitzea.

– Que los ejemplares de la serie lleven una numeración consecutiva y estén fechados.

2.2.– Uhin bidezko tokiko irratiei dagozkien baldintzak:

2.2.– Requisitos para las radios locales de onda:

– Emisioa zuzenekoa izatea.

– Que la emisión sea en directo.

– Urte osoan zehar emititu behar dituzte irrati-programak.

– Que emitan programas radiofónicos durante todo el año.

– Emisio-orduak: astean, gutxienez, 25 ordu. Aipaturiko emisio-orduen zenbaketa egiterako orduan ez da norberak aurretiaz emititutako programen birjartzeari dagokion ordu-kopurua kontuan hartuko, ezta musika hutsezko programei dagokiena ere. Era berean, ez dira inoren programa edo informazio-tartearen aldi bereko zein diferitutako emanaldiei dagozkien orduak kontuan hartuko.

– Horas de emisión: 25 por semana, como mínimo. En este cómputo de horas no se tendrán en cuenta las reposiciones de programas ya emitidos anteriormente ni las correspondientes a programas íntegramente musicales. Asimismo, no se computarán las horas relativas a emisiones simultáneas o diferidas de programas o espacios informativos ajenos.

– Jabetza intelektualari buruzko araudia betetzea.

– Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

– Hizkera ez sexista erabiltzea eta pertsonek kazetaritza eta giza subjektu gisa duten duintasuna errespetatzeko moduan tratatzea edukiak.

– Usar un lenguaje no sexista y tratar los contenidos de forma que se respete la dignidad periodística y humana de las personas.

2.3.– Uhin bidezko tokiko telebistei dagozkien baldintzak:

2.3.– Requisitos para las televisiones locales de onda:

– Emisioa zuzenekoa izatea.

– Que la emisión sea en directo.

– Urte osoan zehar emititu behar dituzte euskarazko telebista-programak.

– Que emitan programas televisivos en euskera durante todo el año.

– Emisio-orduak: astean, gutxienez, 10 ordu. Aipaturiko emisio-orduen zenbaketa egiterako orduan ez da norberak aurretiaz emititutako programen birjartzeari dagokion ordu-kopurua kontuan hartuko, ezta musika hutsezko programei dagokiena ere. Era berean, ez dira inoren programa edo informazio-tartearen aldi bereko zein diferitutako emanaldiei dagozkien orduak kontuan hartuko.

– Horas de emisión: 10 por semana, como mínimo. En este cómputo de horas no se tendrán en cuenta las reposiciones de programas ya emitidos anteriormente ni las correspondientes a programas íntegramente musicales. Asimismo, no se computarán las horas relativas a emisiones simultáneas o diferidas de programas o espacios informativos ajenos.

– Jabetza intelektualari buruzko araudia betetzea.

– Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

– Hizkera ez sexista erabiltzea eta pertsonek kazetaritza eta giza subjektu gisa duten duintasuna errespetatzeko moduan tratatzea edukiak.

– Usar un lenguaje no sexista y tratar los contenidos de forma que se respete la dignidad periodística y humana de las personas.

2.4.– Hedabide digital hutsei dagozkien baldintzak:

2.4.– Requisitos para los medios de comunicación exclusivamente digitales:

2.4.1.– Baldintza orokorrak:

2.4.1.– Requisitos generales:

– Kazetaritza idazkerako informazio edukiek gaurkotasunarekin lotuta egon beharko dute, eta argitalpen data eduki.

– Los contenidos informativos de estilo periodístico deberán estar vinculados a la actualidad, y tendrán fecha de publicación.

– Edukiek funtsean idatzizkoak eta/edo ikus-entzunezkoak eta norberak eginak izan beharko dute. Artikuluak sinatzearen bitartez egiaztatu beharko da hori.

– Los contenidos, fundamentalmente, serán escritos y/o audiovisuales, y de creación propia. Eso se verificará mediante la firma de los artículos.

– Orri nagusiak nahiz bitarteko digital osoak kazetaritza idazkerako edukia izan beharko du gehienbat.

– Tanto la página principal como el conjunto del medio digital deberá contar con un estilo periodístico, principalmente.

– Edukiak eguneratu beharko dira, maiztasun jakin batekin hedabidearen izaeraren arabera.

– Los contenidos deberán actualizarse con una periodicidad concreta, según el carácter del medio de comunicación.

– Google Analytics neurgailua eduki behar dute bisita eta bisitariak neurtzeko. Hori izango da onartuko den neurgailu bakarra. Entitate eskatzaileak Euskara Sustatzeko Zuzendaritzari emango dio neurgailurako sarbidea; hau ez da aplikagarria aldizkari digitalen kasuan.

– Dispondrán de Google Analytics para contar el número de visitas y visitantes. Ese será el único sistema de medición que se aceptará. La solicitante facilitará a la Dirección de Promoción del Euskera acceso a dicho contador, hecho que no será de aplicación en el caso de las revistas digitales.

– Jabetza intelektualari buruzko araudia betetzea.

– Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

– Hizkera ez sexista erabiltzea eta pertsonek kazetaritza eta giza subjektu gisa duten duintasuna errespetatzeko moduan tratatzea edukiak.

– Usar un lenguaje no sexista y tratar los contenidos de forma que se respete la dignidad periodística y humana de las personas.

2.4.2.– Baldintza bereziak:

2.4.2.– Requisitos específicos:

a) Aldizkari digitalen kasuan:

a) En el caso de las revistas digitales:

– Edukiak hilabetean behin gutxienik eguneratuko dira eta orri nagusian eta ataletan adierazi beharko da hori.

– Los contenidos se actualizarán al menos una vez al mes, y deberá indicarse en la página principal y en las secciones.

– DIN A4 paper tamainako 6 orrialderen eduki baliokidea izan beharko dute gutxienez, hilean.

– Deberán tener un contenido mínimo mensual equivalente a 6 páginas de tamaño DIN A4.

– Gailu mugikorretarako propio sorturiko argitalpenak izan beharko dute (tabletak eta smartphoneak).

– Deberán ser publicaciones creadas expresamente para dispositivos móviles (tabletas y smartphones).

– Data finkoa eta aldizkakoa izan beharko dituzte ixteko eta argitaratzeko.

– Deberán tener una fecha fija y periódica para su cierre y publicación.

– Deskarga edo harpidetza kopurua neurtzeko tresna izan behar dute eta Euskara Sustatzeko Zuzendaritzari emango dizkio neurgailurako sarbidea edo hortik ateratako datuak.

– Deberán contar con un instrumento para medir las cantidades de descargas o suscripciones, y facilitará acceso al contador o a los datos derivados de dicho contador a la Dirección de Promoción del Euskera.

b) Irrati digitalak:

b) Radios digitales:

– Emisioa zuzenekoa izango da.

– La emisión será en directo.

– Emisio-orduak: astero-astero, gutxienez ere, 25 orduz emititzea. Aipaturiko orduon zenbaketa egiteko orduan ez da aurretiaz emititutako programen birjartzeari dagokion ordu-kopurua kontuan hartuko, ezta musika hutsezko programei dagokiena ere. Era berean, ez dira inoren programa edo informazio-tartearen aldi bereko zein diferitutako emanaldiei dagozkien orduak kontuan hartuko.

– Horas de emisión: 25 por semana, como mínimo. En este cómputo de horas no se tendrán en cuenta las reposiciones de programas ya emitidos anteriormente ni las correspondientes a programas íntegramente musicales. Asimismo, no se computarán las horas relativas a emisiones simultáneas o diferidas de programas o espacios informativos ajenos.

c) Telebista digitalak:

c) Televisiones digitales:

– Emisioa zuzenekoa izango da.

– La emisión será en directo.

– Emisio orduak: astero-astero, gutxienez ere, 10 orduz emititzea. Aipaturiko orduon zenbaketa egiteko orduan ez da aurretiaz emititutako programen birjartzeari dagokion ordu-kopurua kontuan hartuko, ezta musika hutsezko programei dagokiena ere. Era berean, ez dira inoren programa edo informazio-tartearen aldi bereko zein diferitutako emanaldiei dagozkien orduak kontuan hartuko.

– Horas de emisión: 10 por semana, como mínimo. En este cómputo de horas no se tendrán en cuenta las reposiciones de programas ya emitidos anteriormente ni las correspondientes a programas íntegramente musicales. Asimismo, no se computarán las horas relativas a emisiones simultáneas o diferidas de programas o espacios informativos ajenos.

d) Bestelako hedabide digital hutsen kasuan:

d) En el caso de los demás medios de comunicación exclusivamente digitales:

– Edukiak astean behin gutxienik eguneratuko dira.

– Los contenidos se actualizarán al menos una vez por semana.

– Batez besteko eduki berrien kopurua: astean, gutxienik, 1.500 karaktereko 5 berri eta ikus-entzunezko bat, edo bi eduki moten arteko konbinazioa.

– Cantidad media de nuevos contenidos: como mínimo, semanalmente, 5 noticias de 1.500 caracteres y un audiovisual, o una combinación entre los dos tipos de contenidos.

2.5.– Hedabide orok gastu- eta sarrera-aurrekontu orekatua izan behar du, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari egindako diru-eskabidea aintzat hartuta. Ondorioz, aurrekontu orekaturik ez duen hedabidea kanpo utziko da.

2.5.– Todos los medios de comunicación deberán tener necesariamente un presupuesto de gastos e ingresos equilibrado, en el cual estará incluida la cantidad solicitada a la Viceconsejería de Política Lingüística. Consecuentemente, aquel medio de comunicación que no tenga dicho presupuesto equilibrado quedará excluido.

2.6.– Hedabide orok gutxieneko finantzaketa-maila propioa izan behar du, ezinbestean. Ondorioz, finantzaketa-maila horretara iristen ez den hedabidea kanpo utziko da. Finantzaketa-maila hori honako hauetakoren bat izango da:

2.6.– Todos los medios de comunicación deberán tener un nivel de financiación propio mínimo. Consecuentemente, aquel medio de comunicación que no tenga dicho nivel de financiación quedará excluido. Dicha financiación será, según el caso:

a) Agindu honen babeseko laguntza-deialdira eskaerak aurkezteko azken egunean urtebeteko bizitza baino laburragoa duten hedabideen kasuan, gutxienez ere, gastu-aurrekontuaren % 25 izango da.

a) En medios de comunicación que el último día del plazo para la presentación de solicitudes al amparo de esta Orden tengan menos de un año de existencia, será, al menos, el 25% del presupuesto de gastos.

b) Lehenagotik ari diren hedabideen kasuan, gutxienez ere, gastu-aurrekontuaren % 30 izango da.

b) En medios de comunicación que existan con anterioridad, al menos el 30%.

11. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 11.– Gestión de las subvenciones.

Deialdi honen kudeaketa Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Euskara Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio.

Corresponderá a la Dirección de Promoción del Euskera de la Viceconsejería de Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Dirulaguntzaren nondik norakoa, zertarakoa eta zenbatekoa.

Artículo 12.– Destino, objeto y cuantía de la subvención.

1.– Ondorengoak joko dira Agindu honetan jasotako araudiaren babesean diruz laguntzeko moduko gastuak: eskatzaileak aurkeztutako jardueraren gaineko aurrekontu banakatu eta xehatuan agertzen diren gastuak, baldin eta ezbairik gabe jarduera garatzearekin lotura zuzena badute. Beraz, laguntza-deialdiak honako gastu hauek baino ez ditu gogoan hartuko: sorkuntza-, funtzionamendu-, inprenta- eta zabalkunde-lanei zuzen-zuzenean egotzitako gastuak.

1.– Se consideran gastos subvencionables al amparo del régimen contemplado en la presente Orden aquellos gastos que aparecen recogidos en el presupuesto desglosado y detallado de la actividad que presente la solicitante y que estén vinculados directamente y de manera indudable al desarrollo de la misma. Por lo tanto, solamente se tendrán en cuenta los gastos directamente destinados a las tareas de creación, funcionamiento, imprenta y difusión.

2.– Dirulaguntza honen bitartez aurreko atalean zehaztutako gastuak soilik lagunduko dira. Nolanahi ere, kanpoan utziko dira honako hauek:

2.– Mediante esta convocatoria solo se subvencionarán los gastos especificados en los apartados anteriores, quedando excluidos los siguientes:

a) Patrimonializa daitekeen ibilgetu materialean egindako inbertsioak.

a) Las inversiones realizadas en inmovilizado material patrimonial.

b) Sareko hedabideen kasuan, aldaketa edota hobekuntza teknologikoak, hau da, aplikazio berriak egitea edo lehendik daudenak egokitzea.

b) En el caso de los medios de comunicación vía Internet, los gastos procedentes de las modificaciones o mejoras tecnológicas, es decir, los gastos derivados de la generación de sistemas nuevos o de la adaptación de los existentes.

c) Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZ) dagokion gastua ez da kontuan hartuko. Hala ere, BEZa berreskuratu ezin duten erakunde onuradunen kasuan, gastutzat hartuko da, eta erakundeok dagokien foru aldundiko ogasun-sailaren ziurtagiri bidez egiaztatu beharko dute hori.

c) No se computará el gasto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). De todos modos, en el caso de las empresas beneficiarias que no pueden recuperar el IVA, este gasto se tendrá en cuenta, y dichas empresas deberán presentar un certificado del departamento de hacienda de la diputación foral correspondiente.

d) Artikulu honen arabera ez laguntzeko moduko gastutzat jotzen diren horiek (neurriz kanpokoak direlako edo zuzenean zerikusia ez dutelako) agertzen badira, eskatzaileak aurkezten duen aurrekontuan, Balorazio-batzordeak ezabatu edo araztu egingo ditu, dirulaguntza kalkulatzeko beharrezkoa den oinarrizko gastu-aurrekontua zehaztu ahal izateko.

d) En caso de que el presupuesto presentado por la entidad solicitante incluyera gastos considerados como no subvencionables en el presente artículo (por superar el límite fijado para ellos o por no tener una relación directa), la comisión de valoración procederá a su eliminación o depuración, al objeto de determinar el presupuesto de gasto subvencionable que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

3.– Agindu honen 10.7 atalean aipaturiko finantzaketa propioa honako diru-sarrera hauez osatuta egongo da:

3.– La autofinanciación citada en el apartado 10.7 de esta Orden estará integrada por las siguientes aportaciones:

a) Eskatzailearen diru-ekarpenak.

a) Contribuciones del solicitante.

b) Zerbitzuen salmentatik eskuratutakoak.

b) Las obtenidas mediante la venta de servicios.

c) Produktuen salmentatik eskuratutakoak.

c) Las obtenidas mediante la venta de productos.

d) Publizitatetik eskuratutakoak.

d) Las obtenidas mediante publicidad.

e) Entitate pribatuetatik jasotakoak.

e) Las recibidas de entidades privadas.

4.– Defizitarioak diren hedabideei bakarrik eman ahal izango zaie dirulaguntza. Hots, aurreikusitako gastuak, eskatzaileak ezinbestean jarri beharreko finantzaketa propioarekin zein bestelako dirulaguntza publikoekin berdindu ezin dituzten hedabideei. Ondorioz, egoera horretan aurkitzen ez den hedabidea kanpo utziko da.

4.– Solo se concederán subvenciones a los medios de comunicación que sean deficitarios, es decir, a aquellos que no puedan cubrir los gastos previstos únicamente con la financiación propia que obligatoriamente debe aportar la solicitante o con otras ayudas públicas. Consecuentemente, aquel medio de comunicación que no se encuentre en dicha situación quedará excluido.

5.– Hedabide bakoitzari esleitutako dirulaguntza, gehienez ere, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eskatutakoa bestekoa izango da, eta, gutxienez, 2.000 eurokoa. Gutxieneko kopuru horretatik beherakorik ez da esleituko. Ondorioz, egoera horretan aurkitzen den hedabidea ez da diruz lagunduko.

5.– La subvención adjudicada a cada medio de comunicación será, como máximo, el importe solicitado a la Viceconsejería de Política Lingüística y, como mínimo, de 2.000 euros. No se concederán importes inferiores a dicha cantidad mínima. Consecuentemente, el medio de comunicación que se encuentre en dicha situación quedará excluido de la subvención.

6.– Dirulaguntza bateragarria da edozein erakunde publikok zein pribatuk xede berberaz eman ditzaketenekin, betiere, gainfinantzaketarik ez bada. Salbuespen dira Agindu honen 6.3.b) eta 6.3.c) ataletan aipatzen direnak.

6.– La subvención es compatible con aquellas que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive la sobrefinanciación, a excepción de las mencionadas en los apartado 6.3.b) y 6.3.c) de esta Orden.

7.– Agindu honen epe-barrutia amaitu eta 21. artikuluan finkatutako justifikazioari ekin eta gero gainfinantzaketarik gertatu dela ikusten bada, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, betiere 19. artikuluan zehaztutako bideari jarraituz. Murrizketa hori gainfinantzaketa adinakoa izango da.

7.– En caso de que finalizada la vigencia de esta Orden y una vez llevada a cabo la justificación establecida en el artículo 21 se observe que existe sobrefinanciación, se reducirá el importe de la subvención siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 19. Dicha reducción será equivalente a la sobrefinanciación.

8.– Dirulaguntzaren zenbatekoa irizipide hauen arabera kalkulatuko da.

8.– La cuantía de la subvención se calculará en base a los siguientes criterios.

8.1.– Nazio mailako argitalpenei dagokienez:

8.1.– Respecto a las publicaciones de ámbito nacional:

2019ko dirulaguntzak kalkulatzeko deialdia argitaratu arteko datuak kontuan hartuko dira. Horretarako lagin bat aukeratuko da.

Para el cálculo de las subvenciones de 2019, se tendrán en cuenta los datos existentes hasta la publicación de la convocatoria. A tal fin, se elegirá una muestra.

Hiru atal hauetako kopuruak batu egingo dira:

Se sumarán las cantidades de estos tres apartados:

a) Sorkuntza eta funtzionamendua:

a) Creación y funcionamiento:

Oinarrizko dirulaguntza:

Subvención básica:

Atari digitalean gutxieneko aktibitate bat duten argitalpenak, hau da, atari digitalean astean gutxienez 5 albiste argitara ematen dituztenak:

Publicaciones con un mínimo de actividad en el portal digital. El mínimo de actividad en el portal digital será de 5 noticias por semana:

– Aldizkariak: urtean sortutako orrialde bakoitzeko, 109,50 euro.

– Revistas: por página producida anualmente: 109,50 euros.

– Komikiak: urtean sortutako orrialde bakoitzeko, 193,21 euro.

– Cómics: por página producida anualmente: 193,21 euros.

Atari digitalean gutxieneko aktibitaterik ez duten argitalpenak:

Publicaciones sin un mínimo de actividad en el portal digital:

– Aldizkariak: urtean sortutako orrialde bakoitzeko, 92,00 euro.

– Revistas: por página producida anualmente: 92,00 euros.

– Komikiak: urtean sortutako orrialde bakoitzeko, 162,30 euro.

– Cómics: por página producida anualmente: 162,30 euros.

Laguntza gehigarria:

Ayuda complementaria:

Atari digitalean, astean gutxienez 15 albiste eta ikusentzunezko bat argitaratzen dituzten hedabideen kasuan, formatu digitalean argitaratzen diren eduki berrien kopuruaren arabera igoko da, modu proportzionalean, sorkuntzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa. Formatu digitalean argitaratzen diren eduki berriak, formatu digitalean bakarrik argitaratu diren albiste edo ikusentzunezkoak kontsideratuko dira.

En el caso de los medios de comunicación que publican al menos 15 noticias y un audiovisual semanalmente en el portal digital, la cuantía de la subvención correspondiente a la creación aumentará de forma proporcional en base al número de contenidos nuevos que se publican en formato digital. Los nuevos contenidos que se publican en formato digital se considerarán noticias o audiovisuales exclusivamente publicados en formato digital.

b) Banaketa:

b) Distribución:

– Masiboa bada, banatutako ale bakoitzeko: 0,04018 euro.

– Si es una distribución masiva, por cada ejemplar distribuido: 0,04018 euros.

– Beste argitalpen batekin batera banatutako ale bakoitzeko: 0,020 euro.

– Por cada ejemplar distribuido junto con otra publicación: 0,020 euros.

– Posta edo harpidetza bidezkoa bada, banatutako ale bakoitzeko: 0,1995 euro.

– Si es una distribución postal o mediante suscripción, por cada ejemplar distribuido: 0,1995 euros.

c) Inprenta:

c) Imprenta:

Botaldiak: formatu eta kopuruaren araberako kostuak

Tiradas: costes según formato y cantidad.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Koloreen tratamenduaren arabera, indize hauek aplikatuko zaizkie inprentako kostuei:

Según el tratamiento de colores, se aplicarán los siguientes índices a los costes de imprenta:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Goian aipaturiko kosteak honela egiaztatuko dira:

Los costes arriba citados se verificarán de la siguiente manera:

– Inprenta: inpresio-fakturen bidez.

– Imprenta: mediante las facturas de impresión.

– Banaketa: OJDk (Zabalkundearen Justifikaziorako Bulegoak) emandako ziurtagiriaren bidez edo banaketa-enpresak egindako fakturaren bidez.

– Distribución: mediante certificación emitida por la OJD (Oficina de la Justificación de la Difusión) o mediante factura emitida por la empresa de distribución.

8.2.– Uhin bidezko tokiko irratiei dagokienez:

8.2.– Respecto a las radios locales de onda:

Oinarrizko dirulaguntzaren zenbatekoa irizipide hauen arabera kalkulatuko da (bi ataletako kopuruak batu egingo dira):

La cuantía de la subvención básica se calculará en base a los siguientes criterios (se sumarán las cantidades de los dos apartados):

– 30,45 euro urtean norberak ekoitzitako ordu bakoitzeko.

– 30,45 euros por cada hora al año de producción propia.

– 15,22 euro urtean lankidetzan ekoitzitako ordu bakoitzeko. Hedabide bakarrarentzat esklusibitatean eta enkargu bidez ekoitzitako edukiak norberaren eduki kontsideratuko dira.

– 15,22 euros por cada hora al año de producción en colaboración. Los contenidos producidos en exclusividad y mediante encargo para un solo medio de comunicación se considerarán contenidos propios.

Laguntza gehigarriak: emititzeko duten potentziari dagokionez, kontuan hartuko da ministerioak ontzat emandako txosten teknikoan azaldutako erradiatutako itxurazko gehienezko potentzia (PRA delakoa).

Ayudas complementarias: respecto a la potencia de emisión, se tendrá en cuenta la máxima potencia radiada aparente (PRA) recogida en el informe técnico admitido por el ministerio.

– 1. tartea: 5 KW artekoa (x 1,2)

– Tramo 1: hasta 5 KW (x1,2)

– 2. tartea: 5 KW eta 10 KW artekoa (x 1,30)

– Tramo 2: entre 5 KW y 10 KW (x 1,30)

– 3. tartea: 10 KWetik gorakoa (x 1,50)

– Tramo 3: mayores de 10 KW (x 1,50)

Hedabidea kokatzen den tramoan parentesi artean zehazten den zenbakia biderkatuko da aurreko atalean (oinarrizko dirulaguntza) ateratako zenbatekoarekin.

El número que aparece entre paréntesis en cada tramo donde está situado el medio de comunicación se multiplicará por la cantidad resultante del apartado anterior (subvención básica).

8.3.– Uhin bidezko tokiko telebistei dagokienez:

8.3.– Respecto a las televisiones locales de onda:

Dirulaguntzaren zenbatekoa irizipide hauen arabera kalkulatuko da (bi ataletako kopuruak batu egingo dira):

La cuantía de la subvención se calculará en base a los siguientes criterios. Se sumarán las cantidades de dos apartados:

– Urtean norberak zein lankidetzan ekoitzitako ordu kopurua 1.500 ordu baino gutxiago denean, 183,75 euro ordu bakoitzeko. Lankidetzan ekoitzitako ordu bakoitza, norberak ekoitzitakoaren erdia bezala kalkulatuko da. Hedabide bakarrarentzat esklusibitatean eta enkargu bidez ekoitzitako edukia norberaren eduki bezala kontsideratuko da.

– Cuando el número de horas producidas tanto de forma propia como en colaboración sea menor a 1.500 horas, 183,75 euros por cada hora. Cada hora producida en colaboración se calculará como la mitad de cada hora de producción propia. Los contenidos producidos en exclusividad y mediante encargo para un solo medio de comunicación se considerarán contenidos propios.

– Urtean norberak zein lankidetzan ekoitzitako ordu kopurua 1.500 ordutik gorakoa denean, 91,7 euro ordu bakoitzeko. Lankidetzan ekoitzitako ordu bakoitza, norberak ekoitzitakoaren erdia bezala kalkulatuko da.

– Cuando el número de horas producidas tanto de forma propia como en colaboración sea superior a 1.500 horas, 91,7 euros por cada hora. Cada hora producida en colaboración se calculará como la mitad de cada hora de producción propia.

8.4.– Hedabide digital hutsei dagokienez:

8.4.– Respecto a los medios de comunicación exclusivamente digitales:

Dirulaguntzaren zenbatekoa irizipide hauen arabera kalkulatuko da (ataletako kopuruak batu egingo dira):

La cuantía de la subvención se calculará en base a los siguientes criterios. Se sumarán las cantidades de los apartados:

Oinarrizko laguntza:

Subvención básica:

– Aldizkari digitalei dagokienez, urtean sortutako DIN A4 orrialde bakoitzeko edo horren baliokidea den eduki bakoitzeko: 109,50 euro.

– Respecto a las revistas digitales, por cada página de formato DIN A4 creada al año o por cada contenido equivalente: 109,50 euros.

– Irrati digitalak: 14.557,00 euro lanaldi oso bakoitzeko. Lanaldi osoa ontzat emateko, baldintza hau bete behar da: asteko produkzioa, gutxienik, 30 ordukoa eta ikus-entzunezko eduki bat edo bien arteko konbinazioa. Hortik gorakoak zein beherakoak era proportzionalean ezarriko dira. Gehienez ere, hedabide bakoitzeko 7 lanaldi oso onartuko dira.

– Radios digitales: 14.557,00 euros por cada jornada completa. Para considerar a una jornada completa como tal, debe cumplirse el siguiente requisito: que la producción semanal sea al menos de 30 horas, y que se produzca un contenido audiovisual o una combinación entre dos tipos de contenidos. Tanto lo superior como lo inferior a ese nivel se establecerá de forma proporcional. Como máximo, se aceptarán 7 jornadas completas por cada medio de comunicación.

– Telebista digitalak: 14.557,00 euro lanaldi oso bakoitzeko. Lanaldi osoa ontzat emateko, baldintza hau bete behar da: asteko produkzioa, gutxienik, 15 ordukoa izatea Hortik gorakoak zein beherakoak era proportzionalean ezarriko dira. Gehienez ere, hedabide bakoitzeko 7 lanaldi oso onartuko dira.

– Televisiones digitales: 14.557,00 euros por cada jornada completa. Para considerar a una jornada completa como tal, debe cumplirse el siguiente requisito: que la producción semanal sea al menos de 15 horas. Tanto lo superior como lo inferior a ese nivel se establecerá de forma proporcional. Como máximo, se aceptarán 7 jornadas completas por cada medio de comunicación.

– Bestelako hedabide digitalak: 14.557,00 euro lanaldi oso bakoitzeko. Lanaldi osoa ontzat emateko, baldintza hau bete behar da: asteko produkzioa, gutxienik, 1.500 karaktereko 10 berri eta hiru ikus-entzunezko edo bi eduki moten arteko konbinazioa.

– Otros medios de comunicación digitales: 14.557,00 euros por cada jornada completa. Para considerar a una jornada completa como tal, debe cumplirse el siguiente requisito: que la producción semanal sea al menos de 1.500 caracteres, y que se produzcan tres contenidos audiovisuales o una combinación entre dos tipos de contenidos.

Hortik gorakoak zein beherakoak era proportzionalean ezarriko dira. Gehienez ere, hedabide bakoitzeko 7 lanaldi oso onartuko dira.

Tanto lo superior como lo inferior a ese nivel se establecerá de forma proporcional. Como máximo, se aceptarán 7 jornadas completas por cada medio de comunicación.

Laguntza gehigarriak: deialdia argitaratu aurreko hamabi hilabeteetako datuak kontuan hartuko dira.

Ayudas complementarias: se tomarán en cuenta los datos correspondientes a los doce meses previos a la publicación de la convocatoria.

– Aldizkari digitalei dagokienez, deskargak/harpidetzak: 0,20 euro deskarga bakoitzeko. Gehienez ere, 40.000 deskarga hartuko dira kontuan.

– Respecto a las revistas digitales, descargas/suscripciones: 0,20 euros por cada descarga. Como máximo, se tomarán en cuenta 40.000 descargas.

– Bestelako hedabide digitalei (web informatiboei, irratiei eta telebistei) dagokienez, erabiltzaile bakoitzeko: 0,05 euro. Gehienez ere, 400.000 erabiltzaile hartuko dira kontuan.

– Respecto a los demás medios de comunicación digitales (webs informativas, radios y televisiones), por cada usuario/a: 0,05 euros. Como máximo, se tomarán en cuenta 400.000 usuarios/as.

13. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean eginiko akatsen zuzenketa.

Artículo 13.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, 10 egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

En el supuesto de que se apreciase la falta de la documentación requerida para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquella, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Pertsona juridikoren batek edo deialdiko 6.2 artikuluan aipatzen direnetako batek aurrez aurre aurkezten badu eskaera, aurkezpen elektronikoaren bidez zuzen dezala jakinaraziko zaio. Ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskaeraren aurkezpen datatzat.

Si alguna persona jurídica o alguien citado en el artículo 6.2. de la convocatoria presentara la solicitud de forma presencial, se le requerirá para que lo subsane mediante presentación electrónica. A tales efectos, se considerará como fecha de presentación el día en que se haya realizado dicha subsanación.

14. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Agindu honen babesean emango diren dirulaguntzak lehiarik gabeko konkurrentziaren bidez esleituko dira, betiere ezarritako mugak errespetatuz eta finkatutako irizpideak erabiliz.

1.– Las subvenciones adjudicadas al amparo de la presente Orden se otorgarán por concurrencia no competitiva, respetando los límites y aplicando los criterios establecidos.

2.– Eskabideei buruzko ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatu ahal izateko, zeregin horretarako berariaz eratutako balorazio-batzordea osatuko da.

2.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución relativa a las solicitudes y poder establecer las cuantías económicas, se constituirá una comisión de valoración establecida a tal efecto.

3.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena egin aurretik, dirulaguntzaren zuzendaritza kudeatzaileak aurkeztu diren eskabideak onartzekoak diren aztertu behar du, deialdian ezarritako irizpideen arabera.

3.– Antes de que la comisión de valoración elabore su propuesta de resolución, la Dirección gestora de la subvención analizará si las solicitudes presentadas pueden ser aprobadas, en base a lo establecido en los criterios de la convocatoria.

4.– Eskabideei buruzko ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatu ahal izateko, zeregin horretarako berariaz eratutako balorazio-batzordeak honako urrats hauek emango ditu, hurrenez hurren:

4.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las solicitudes de subvenciones y de establecer las cuantías de las mismas, la comisión de valoración seguirá las siguientes fases, sucesivamente:

a) Eskabide-orrian adierazitako gastu-aurrekontua eta eskatutako dirulaguntzaren zenbatekoa hartuko ditu abiapuntutzat.

a) Se tomará como punto de partida el presupuesto de gasto declarado y el importe de la subvención solicitada consignado en el impreso de solicitud.

b) 12. artikuluan finkatutakoaren haritik, honako hau ikusiko da: laguntza-deialdira aurkeztutako hedabidearen gauzatzeari, ez besterik, zuzenean egozgarri zaizkion gastuak baino ez daudela jasota adierazitako gastu-aurrekontuan.

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 12, se verificará que el presupuesto de gasto declarado únicamente contempla los gastos directa y exclusivamente imputables a la ejecución del medio de comunicación presentado a la convocatoria.

c) Aurreko atalean aipaturiko kontraste-lanaren ondorioz eskatzaileak adierazitako gastu-aurrekontuari aldaketaren bat egin behar izanez gero, beste horrenbesteko aldaketa egingo zaie adierazitako sarrera-aurrekontuari eta eskatutako dirulaguntzari, betiere gastu-aurrekontua aldatu den proportzio berean. Horiek izango dira, hain zuzen ere, onartutako gastu-aurrekontua eta onartutako laguntza-eskabidea. Horrelakoetan, beraz, dirulaguntza kalkulatzeko orduan, onartutako gastu-aurrekontua, onartutako laguntza-eskabidea eta eskabide-orrian zehaztutako finantzaketa-maila propioa hartuko dira erreferentzia-oinarritzat.

c) En aquellos casos en los que, del contraste referido en el apartado anterior, hubiese que llevar a cabo alguna modificación en el presupuesto de gasto declarado por la solicitante, se procederá asimismo a modificar el presupuesto de ingresos declarado, así como el importe de la subvención solicitada en la misma proporción en que haya sido modificado el presupuesto de gasto. El resultado será el presupuesto aceptado y la solicitud aceptada. En estos casos, por lo tanto, a la hora de hacer el cálculo de la subvención, se tomarán como base el nivel de autofinanciación presentado en la solicitud, el presupuesto aceptado y la solicitud de ayuda aceptada.

d) Balorazio-batzordeak, 12. artikuluan adierazitako irizpideak aplikaturik, eskatzaileari dagokion dirulaguntza-proposamena egingo du.

d) Aplicándose los criterios establecidos en el artículo 12, la comisión de valoración elaborará la propuesta de subvención a la solicitante.

e) Dirulaguntzen baturak diru-baliabideen muga gainditzen badu, kasuan kasu esleitu beharreko diru-kopurua banaketa-sistema proportzionalaren arabera finkatuko da. Ebazpen-proposamena lantzerakoan, balorazio-batzordeak, multzo bakoitzean dauden diru-baliabideak kontuan izanik, multzo jakin batean diru soberakina izan eta besteren batean diru-falta balego, diru-soberakinen birbanaketa egitea proposatuko du.

e) En el caso de que la suma de las subvenciones supere el total de la dotación económica prevista, la cantidad a subvencionar en cada caso se determinará por el sistema de reparto proporcional. La propuesta de resolución elaborada por la comisión de valoración contendrá, si fuera el caso, una propuesta de redistribución de los recursos económicos entre los diferentes grupos, de forma que el dinero excedente en alguno de ellos pudiera ser redistribuido entre los deficitarios.

f) Birbanaketa hori egiterakoan telebisten multzoak izango du lehentasuna eta, multzo horren premiak bete ondoren, gainontzeko multzoenak beteko dira. Bigarren birbanaketa egiterakoan, multzoen beharrak izango dira gogoan. Horretarako, multzo bakoitzean eskatutakoaren eta esleitutakoaren arteko aldeak hartuko dira aintzakotzat, horiek estaltzeko beharrezkoak diren formulak erabiliz. Horrela jasoko da balorazio-batzordeak Hizkuntza Politikarako sailburuordeari egingo dion proposamenean, azken honek dagokion erabakia har dezan.

f) Dicha redistribución se realizará dando prioridad al grupo de las televisiones. Una vez satisfechas las necesidades de dicho grupo, se satisfarán las de los demás grupos. A la hora de llevar a cabo la segunda distribución, se tendrán en cuenta las necesidades de los grupos. Así, se analizarán las diferencias existentes entre el importe solicitado y la subvención concedida en los diferentes grupos, implementando fórmulas necesarias para disminuir las mismas. La propuesta elaborada por la comisión de valoración recogerá dichas diferencias, y se presentará a la Viceconsejera de Política Lingüística para que adopte la correspondiente decisión.

5.– Balorazio-batzordea honako pertsona hauek osatuko dute:

5.– La comisión de valoración estará integrada por los siguientes miembros:

a) Estibaliz Alkorta Barragán, Euskara Sustatzeko zuzendaria, batzordearen buru izango dena.

a) Estibaliz Alkorta Barragán, directora de Promoción del Euskera, presidenta de la comisión.

b) Joseba Lozano Santos, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuendaria, batzordearen buruordea izango dena. Ordezkoa, Josune Zabala Alberdi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

b) Joseba Lozano Santos, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, vicepresidente de la comisión. Suplente, Josune Zabala Alberdi, directora de Investigación y Coordinación Lingüística.

c) Nekane Zeberio, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kabinetearen zuzendaria. Ordezkoa, Ander Goyoaga, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko komunikazio aholkularia.

c) Nekane Zeberio, directora de Gabinete del Departamento de Cultura y Política Lingüística. Suplente, Ander Goyoaga, asesor de comunicación del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

d) Edurne Ramon Olano, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Sustapen Zerbitzuaren arduraduna. Ordezkoa, Araceli Díaz de Lezana, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Estandarizazio Zerbitzuaren arduraduna.

d) Edurne Ramon Olano, responsable del Servicio de Promoción de la Dirección de Promoción del Euskera. Suplente, Araceli Díaz de Lezana, responsable del Servicio de Estandarización de la Dirección de Promoción del Euskera.

Balorazio-batzordeak idazkaria izango du: Jose Miguel Odriozola Mujika, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako teknikaria. Ordezkoa, Pablo Mendizabal Arnaez, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako teknikaria. Idazkari-lanak egingo ditu eta hitza izango du, baina ez botorik.

La comisión de valoración contará con un secretario, Jose Miguel Odriozola Mujika, técnico de la Dirección de Promoción del Euskera. Suplente, Pablo Mendizabal Arnaez, técnico de la Dirección de Promoción del Euskera. Llevará a cabo labores de secretaría, con voz pero sin voto.

6.– Balorazio-batzordea eratu aurretik, interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabiltzeko aukera izango dute, legez ezarritako egoera eta baldintzetan.

6.– Con carácter previo a la constitución de la comisión de valoración, cualquier interesado/a podrá ejercer su derecho de recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

7.– Aurkeztutako hedabideak baloratzeko, balorazio-batzordeak iritzia eskatu ahal izango die adituei.

7.– Para valorar los medios de comunicación presentados, la comisión de valoración podrá recabar la opinión de expertos/as.

8.– Balorazio-batzordeak, deialdi honetan finkatutako irizpideak eta mugak kontuan izanik, ebazpen-proposamena landuko du eta Hizkuntza Politikarako sailburuordeari aurkeztuko dio, honek, zuzen eta bidezko joz gero, behin betiko ebazpena eman dezan. Aipaturiko proposamenak, honako atal hauek izango ditu gutxienez:

8.– La comisión de valoración, habida cuenta de los criterios y límites establecidos en la presente convocatoria, elaborará la propuesta de resolución y la presentará ante la Viceconsejera de Política Lingüística con el fin de que dicte la resolución definitiva, si lo considera correcto y procedente. La citada propuesta contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:

a) Deialdian finkaturiko baldintzak ez betetzeagatik baztertuak izan daitezkeen eskabideen zerrenda eta horietako bakoitza baztertzeko izandako zioa.

a) Listado de las solicitudes que podrían ser desestimadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria, explicitando en cada caso el motivo de la desestimación.

b) Diruz lagundutako hedabideen zerrenda; onartutako gastu-aurrekontua, onartutako dirulaguntza eskaera eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

b) Relación de medios de comunicación subvencionados; presupuesto de gasto aprobado, solicitud de subvención aprobada y cuantía de la subvención.

15. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 15.– Resolución.

1.– Balorazio-batzordearen proposamena ikusita, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak esleitzeko ebazpena emango du. Ebazpen hori, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik sei hilabeteko epean, interesdunei jakinaraziko die.

1.– La Viceconsejera de Política Lingüística, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y a la vista de la propuesta de la comisión de valoración, dictará la resolución de adjudicación de las subvenciones y lo notificará a las interesadas.

2.– Ebazpenak baztertutako egitasmoen, diruz lagundutakoen eta diruz lagunduko ez diren egitasmoen berri emango du. Aurrekoari kalterik egin gabe, dirulaguntzak esleitzeko ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, herritar orok jakin dezan eta ebazpenak jakinarazpen ondorioak izan ditzan. Hala ere, argitalpena ez da oztopoa izango beste mota bateko jakinarazpena egiteko. Interesdunari bide batetik baino gehiagotatik egiten bazaio jakinarazpena, lehenik egin zaionarena hartuko da jakinarazpen-datatzat, 39/2015 Legearen 41.7 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

2.– La resolución dará cuenta de los proyectos excluidos, subvencionados y no subvencionados. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución de adjudicación de las subvenciones se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, para conocimiento general y a efectos de notificación. No obstante, la publicación de la resolución no es óbice para realizar la notificación por otros medios. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015.

3.– Epea amaitu eta interesdunak inolako jakinarazpenik jaso ez badu, eskabidea gaitzetsitzat joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritako ondorioetarako.

3.– A los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si una vez transcurrido el plazo el solicitante no hubiera recibido notificación alguna, la solicitud correspondiente se considerará desestimada.

4.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, ebazpena berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko aukera izango du.

4.– Si alguna solicitante de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación expresa para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

16. artikulua.– Dirulaguntzaren onarpena.

Artículo 16.– Aceptación de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren onuradunak esleitutako dirulaguntza onartu egin behar du. Ondorioz, dirulaguntza esleitu zaiola adieraziz Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak bidalitako jakinarazpena jaso eta 10 egun balioduneko epean, dirulaguntza onartu egin duela adieraziko dio idatziz aipatu Zuzendaritzari.

1.– La beneficiaria de la subvención estará obligada a aceptarla. En este sentido, en el plazo de 10 días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención enviada por la Dirección de Promoción del Euskera, deberá comunicar su aceptación por escrito a dicha Dirección.

2.– Dirulaguntzaren onuradunak onarpen-agiria epe horretan aurkezten ez badu, laguntzari uko egiten diola ulertuko da.

2.– Si no presenta el impreso de aceptación dentro de ese plazo, se entenderá que la beneficiaria renuncia a la subvención.

17. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradunek, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean finkaturiko betebeharrez gain, honako betebehar hauek ere izango dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden deberán cumplir las obligaciones contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los siguientes requisitos:

a) Dirulaguntza eskabide-orrian zehaztutako helburu zehatzerako erabili beharko dute.

a) Deberán utilizar la subvención para el objeto señalado en el impreso de solicitud.

b) Eskabide-orrian aurreikusitako egitasmoa bere osotasunean gauzatu beharko dute.

b) Deberán desarrollar íntegramente el proyecto previsto en el impreso de solicitud.

c) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedearen fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia eman beharko dute.

c) Deberán facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

d) Hizkuntzaren kalitatea bermatzea guztiz garrantzizkotzat jotzen denez gero, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartu eta beteko dituzte. Hori betetzeko eta euskararen zuzentasuna eta egokitasuna bermatzeko, hizkuntza-ezagutza ziurtatuta daukan pertsona bat izendatuko dute.

d) Siendo de suma importancia garantizar la calidad del euskera, se observarán y cumplirán las normas y recomendaciones dictadas por Euskaltzaindia. En este sentido, designarán una persona con probado conocimiento del euskera, que velará por la corrección e idoneidad del mismo.

e) Indarrean dauden lege eskakizunak bete beharko dituzte jabego intelektualari, egile-eskubideei, lege-gordailuari, banaketari eta abarri dagokienez.

e) Deberán cumplir la legalidad vigente en todo lo relativo a la propiedad intelectual, derechos de autor, depósito legal, distribución, etcétera.

f) Laguntzagai diren egitasmoek giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatu beharko dituzte. Ondorioz, egitasmo horiek ezin izango dute jaso herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementurik, ezta beren duintasunari kalte egiten dion edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duen ikur edo elementurik ere.

f) Los proyectos objeto de subvención deberán respetar los derechos humanos y los valores de convivencia entre personas, y, en consecuencia, dichos proyectos no podrán incorporar símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para los ciudadanos y las ciudadanas, vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia.

g) Adierazpen- eta informazio-askatasunari begirunea erakustea. Horretarako, nork bere deontologia arauak beteko ditu eta, aldi berean, politika-aniztasuna eta politika-, gizarte- eta kultura-taldeei zor zaien aukera-berdintasuna bermatuko duen informazio egiazkoa eta objektiboa sustatuko du.

g) Respetar la libertad de expresión e información. Para ello, cumplirán su propio código deontológico y, al mismo tiempo, promocionarán la pluralidad política y la información objetiva y verídica que garantice la igualdad de oportunidades de los distintos colectivos políticos, sociales y culturales.

h) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, hizkera sexistarik ez erabiltzea eta, gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez egitea.

h) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no utilizará lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizará que no haya usos estereotipados.

i) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adieraztea, betiere 23. artikuluan esandakoaren arabera.

i) Mencionar el patrocinio de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.

j) Dirulaguntzak emateko eta horien ordainketak bideratzeko, beharrezkoa izango da esleipendunek zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak kitatuta dauzkatela ziurtatzea.

j) La concesión y el pago de las ayudas quedará condicionada a la acreditación por parte de las beneficiarias de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozedura bukatuta izatea eta halaber, baldin eta arduradunaren erantzukizuna iraungita ez badago, itzulketa-prozedura horietatik eratorritako dirulaguntzak itzultzeko betebeharra beteta izatea eta zigortzeko prozeduratik sortutako isunak ordainduta izatea.

k) Haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos. A su vez, en el caso de que la responsabilidad del o de la responsable no haya vencido, haber cumplido el deber de devolución de las subvenciones derivadas de dichos procedimientos de reintegro y haber abonado las multas derivadas de los procedimientos sancionadores.

2.– Aipatutako betebehar horiek ez betetzeak esleitutako dirulaguntza galtzea ekarriko du ondorio bezala.

2.– El incumplimiento de las anteriores obligaciones tendrá como consecuencia la pérdida de la subvención recibida.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 18.– Abono de la subvención.

Agindu honetan oinarrituz emandako dirulaguntzen ordainketak 4 zatitan egingo dira:

El pago de las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden se realizará en 4 partes, de la siguiente forma:

a) 2019. urteari dagokion % 55, ebazpena jakinarazitakoan (dirulaguntza onartu eta bi hilabeteko epean).

a) El 55% de lo correspondiente al año 2019, al dar a conocer la resolución (en el plazo de dos meses, a partir de la aprobación de la subvención).

b) 2019. urteari dagokion bigarren ordainketa (% 45) eta 2020. urteari dagokion lehenengoa (% 55), 2019. urtean dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatu ondoren eta diruz lagundutako egitasmoari dagokion justifikazioa aurkeztu ondoren, bi hilabeteko epean, 22. artikuluko 1. 2. eta 3. puntuetan ezarritakoari jarraituz. Justifikazioa aurkezteko epea 2020ko martxoaren 31 izango da.

b) El segundo abono correspondiente al año 2019 (45%) y el primero del año 2020 (55%), tras verificarse que el año 2019 se cumplió con el objeto de la subvención y tras la presentación de la justificación correspondiente al proyecto subvencionado, en el plazo de dos meses, en base a lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 22. El plazo para la presentación de la justificación finaliza el 31 de marzo de 2020.

c) 2020. urteari dagokion bigarren ordainketa (% 45) eta 2021. urteari dagokion lehenengoa (% 55), 2020. urtean dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatu ondoren eta diruz lagundutako egitasmoari dagokion justifikazioa aurkeztu ondoren, bi hilabeteko epean, 22. artikuluko 1. 2. eta 3. puntuetan ezarritakoari jarraituz. Justifikazioa aurkezteko epea 2021eko martxoaren 31 izango da.

c) El segundo abono correspondiente al año 2020 (45%) y el primero del año 2021 (55%), tras verificarse que el año 2020 se cumplió con el objeto de la subvención y tras la presentación de la justificación correspondiente al proyecto subvencionado, en el plazo de dos meses, en base a lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 22. El plazo para la presentación de la justificación finaliza el 31 de marzo de 2021.

d) 2021. urteari dagokion bigarren ordainketa (% 45), 2021. urteko dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatu ondoren eta diruz lagundutako egitasmoari dagokion justifikazioa aurkeztu ondoren, bi hilabeteko epean, 22. artikuluko 4. puntuan ezarritakoari jarraituz. Justifikazioa aurkezteko epea 2022ko uztailaren 30a izango da.

d) El segundo abono correspondiente al año 2021 (45%), tras verificarse que el año 2021 se cumplió con el objeto de la subvención y tras la presentación de la justificación correspondiente al proyecto subvencionado, en el plazo de dos meses, en base a lo establecido en el punto 4 del artículo 22. El plazo para la presentación de la justificación finaliza el 30 de julio de 2022.

19. artikulua.– Ebazpenaren aldaketa.

Artículo 19.– Modificación de la resolución.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretako bat aldatzen bada, dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen dela, dirulaguntza eman duen ebazpena ere aldatu ahal izango da. Hori dela eta, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak bidezko likidazio-ebazpena emango du, eta, ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa berregokituko da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención. A estos efectos, la Viceconsejera de Política Lingüística dictará la oportuna resolución de liquidación en la que se reajustará el importe de la subvención concedida.

20. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzultzeko ebazpena.

Artículo 20.– Incumplimientos y resolución de devolución.

1.– Betebeharrak bete gabetzat joko dira honako kasu hauetan:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza, osorik zein zatika, Agindu honetan zehaztutakoez beste jardueretarako erabiltzen bada.

a) El uso total o parcial de la subvención percibida para actividades distintas a las contempladas en la presente Orden.

b) Agindu honen 17. artikuluan zehaztutako betebeharrak betetzen ez badira.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 17 de la presente Orden.

c) Hala badagokio, likidazio-ebazpenak zehaztutako kopurua itzultzen ez bada horretarako emandako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzekin lotutako xedapen orokorretan nahitaez bete beharrekotzat jotako beste edozer ez betetzea.

d) El incumplimiento de cualquier otro punto que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo las disposiciones generales relativas a las subvenciones.

2.– Agindu honen pentzutan emandako dirulaguntzaren onuradunak eman eta eskuratutako zenbatekoa eta legez aplikagarriak izan daitezkeen interesak itzuli egin beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari honako kasu hauetan: aurreko pasarteetan jasotakoak gertatuz gero eta, oro har, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak edo Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotakoak betetzen ez badira. Aurreko hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan esandakoaren arabera egingo da.

2.– En los supuestos de incumplimiento anteriormente previstos o ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco o en lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, la beneficiaria de la subvención vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, más los intereses legales que resultaren de aplicación, a la Tesorería General del País Vasco. En esos supuestos, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Eskabide-orrian aurreikusitako egitasmoa bere osotasunean gauzatzen ez baldin bada, dirulaguntza itzultzeko prozedurak abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 5.1 artikuluak ezarritakoari jarraituko dio eta interesdunak 15 egun balioduneko epea izango du alegazioak egiteko.

3.– En el caso de que el proyecto subvencionado no se desarrollara en su totalidad, el procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el artículo 5.1 del decreto 698/1991, de 17 de noviembre, de forma que las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para realizar las correspondientes alegaciones.

21. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 21.– Justificación de la subvención.

1.– Esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, dirulaguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoa urtero gauzatu dela justifikatu behar du, ezinbestean, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzaren aurrean.

1.– Todas y cada una de las beneficiarias, independientemente del importe de la subvención adjudicada, deberán, necesariamente, justificar ante la Dirección de Promoción del Euskera la ejecución anual del proyecto subvencionado.

2.– Dirulaguntza zuritzeko, urte bakoitzeko datuak urte horretako urtarrilaren 1a eta abenduaren 31 bitartekoak izango dira. Urtealdi bakoitzaren justifikazioari ekiteko, dirulaguntza esleitzeko orduan erabilitako gastu-aurrekontu onartua erabiliko da.

2.– Los gastos que se presenten para justificar la subvención deberán ser del plazo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso. Para realizar la justificación anual, se partirá del importe del presupuesto de gasto reconocido utilizado como base para la concesión de la subvención.

3.– Pertsona juridikoen kasuan zein nortasun juridikorik gabeko pertsonen kasuan, justifikazioa bide elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko da, euskadi.eus-eko gune elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Tanto en el caso de las personas jurídicas como en el de las personas sin personalidad jurídica, las justificaciones deberán presentarse por medios electrónicos, en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Pertsona fisikoen kasuan, justifikazioa elektronikoki zein modu presentzialean aurkeztu daiteke, 39/2015 Legearen 14. artikuluari jarraituz.

4.– En el caso de las personas físicas, las justificaciones podrán presentarse tanto por medios electrónicos como de forma presencial, en base a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015.

22. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 22.– Documentación a presentar en la justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren justifikazioa justifikazio-kontu erraztuaren arabera egingo da, antolamendu juridikoak horretarako aukera ematen duenean, hau da, dirulaguntzaren zenbatekoak 60.000 euro gainditzen ez duenean. Justifikazio-kontu erraztuak, erantzukizunpeko aitorpenaren izaera izango duenak, honako hauek jaso beharko ditu:

1.– La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa simplificada en los casos en los que la legislación vigente así lo prevé, esto es, cuando el importe de la ayuda concedida sea inferior a 60.000 euros. La cuenta justificativa, que tendrá carácter de declaración responsable, deberá incluir la siguiente información:

– Diruz lagundutako egitasmoari eta lortutako emaitzei buruzko txostena.

– Memoria relativa al proyecto subvencionado y a los resultados obtenidos.

– Diruz lagundutako hedabideari dagokion aurrekontu likidatua.

– Presupuesto liquidado del medio de comunicación subvencionado.

– Beste dirulaguntzarik izan ez bada, horixe adierazten duen erantzukizunpeko aitorpena.

– Si no se hubieran recibido otras subvenciones, declaración responsable jurada al respecto.

– Diruz lagundutako hedabideari dagozkion gastuen zerrenda sailkatua.

– Una relación clasificada de los gastos correspondientes al medio de comunicación subvencionado.

– Diruz lagundutako hedabideari dagozkion sarreren zerrenda sailkatua.

– Una relación clasificada de los ingresos obtenidos por el medio de comunicación subvencionado.

– Agindu honetako 17. eta 23. artikuluek ezarritako betebeharrak betetzeari buruzko aitorpena.

– Declaración de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 23 de esta Orden.

2.– Dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatzeko, honako hauek igorriko dira Euskara Sustatzeko Zuzendaritzara:

2.– Para confirmar el cumplimiento del objeto de la subvención, se remitirá a la Dirección de Promoción del Euskera la siguiente documentación:

a) Nazio mailako aldizkarien kasuan:

a) En el caso de las revistas de ámbito nacional:

– Argitaratutako zenbaki guztien ale bana (paperean edo euskarri elektronikoan).

– Un ejemplar de cada uno de los números publicados (en papel o en soporte electrónico).

– Zabalkundearen zinpeko aitorpena. Harpidetzak eta salmenta-puntuetan saldutako edo banatutako ale-kopurua ematen duena.

– Declaración jurada sobre la difusión, dando cuenta del número de ejemplares vendidos o distribuidos en los puntos de venta o mediante suscripción.

– Inprimaketa-gastuei dagozkien egiaztagiri originalen fotokopiak (fakturak eta ordainagiriak). Egiaztagiri horietan ale- eta orrialde-kopurua zehaztu beharko da.

– Fotocopias de los certificados originales relativos a los gastos de impresión (facturas y recibos), especificando número de ejemplares.

b) Tokiko uhin bidezko irratien eta toki telebisten kasuan:

b) En el caso de las radios locales de onda y televisiones locales:

– Programazioaren lagin zehatz bat.

– Una muestra concreta de la programación.

c) Hedabide digitalen kasuan:

c) En el caso de los medios de comunicación digitales:

– Urtean zehar argitaratutako albisteen zerrenda, argitaratze-dataren arabera antolatua.

– El listado de las noticias publicadas a lo largo del año, organizadas en función de la fecha de publicación.

– Kontratatutako langileen eta kolaboratzaileen zerrenda (langilearen kategoria, hasiera, bukaera eta dedikazioa).

– El listado de las personas trabajadoras contratadas y de las personas colaboradoras (categoría de la persona trabajadora, comienzo, finalización y dedicación).

Urteroko justifikazioarekin batera euskarri elektronikoan jasotako testuak, idatzizkoak zein ahozkoak, hizkuntza-ikerketen euskarri izango diren corpusak elikatzeko erabili ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzak. Nolanahi ere, urte amaierako justifikazioaren zain egon beharrean argitaratu edo emititu ahala bidali nahi izanez gero, jokamolde horri ekin ahal izango zaio. Bide hori aukeratuz gero, onuradunak Euskara Sustatzeko Zuzendaritzarekin finkatuko du prozedura.

Los textos, tanto escritos como orales, presentados en formato electrónico, podrán ser utilizados por el Gobierno Vasco para alimentar los corpus necesarios en sus investigaciones lingüísticas. No obstante, en lugar de esperar hasta la presentación de la justificación de final de año, cabe la posibilidad de enviar dichos ejemplares a medida que se vayan publicando o emitiendo. En caso de elegir esta opción, la beneficiaria deberá acordarla con la Dirección de Promoción del Euskera.

Dirulaguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri egiaztatuko du, dirulaguntza behar bezala erabili dela zentzuz agerian uzteko beharrezkoak diren guztiak, unitate moneta laginketa teknikak erabiliz. Horretarako berak hautatutako gastuen frogagarri diren faktura edo agirien kopiak eta, behar denean, ordainketaren egiaztagiriak bidaltzeko eskatuko zaio onuradunari. Horien ordez, onuraduna den pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren Kontabilitateko Egunkaria aurkezteko aukera izango da.

El órgano concedente comprobará a través de técnicas de muestreo de unidades monetarias los justificantes que estime oportunos y permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de copia de las facturas o documentos de valor probatorio incorporados en la relación clasificada de gastos señalada anteriormente y, en su caso, la documentación acreditativa de pago. En sustitución de los mismos, se podrá presentar el Libro Diario de la persona física o jurídica privada beneficiaria.

3.– Jasotako dirulaguntzaren zenbatekoak 60.000 euro gainditzen duenean, justifikazioak honako hauek jasoko ditu: aurreko ataletan aipatutako dokumentazioaz gain, aipaturiko zerrendako gastuen frogagarri diren faktura edo agirien kopiak eta, behar denean, ordainketaren egiaztagiriak. Horien ordez, onuraduna den pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren Kontabilitateko Egunkaria aurkezteko aukera izango da.

3.– Cuando el importe de la ayuda concedida sea superior a 60.000 euros, la justificación de la misma contendrá, además de la información señalada en los apartados anteriores, copia de las facturas o documentos de valor probatorio incorporadas en la relación clasificada de gastos señalada anteriormente y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. En sustitución de los mismos, se podrá presentar el Libro Diario de la persona física o jurídica privada beneficiaria.

4.– Agindu honen 18. artikuluaren d) atalean aipatzen den dirulaguntzaren ordainketa egiteko, artikulu honen 1., 2. eta 3. ataletan jasotakoaz gain, honako hauek ere osatuko dute dirulaguntzaren justifikazioa:

4.– Para proceder al pago de la subvención mencionada en el apartado d) del artículo 18 de esta Orden, además de la documentación mencionada en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo, la justificación contendrá asimismo:

a) Dirulaguntzaren onuraduna enpresa, fundazioa edo onura publikoko elkartea bada, eta deialdi honetan aurkeztutako egitasmoak edota egitasmoek, 2019-2021 epealdiko edozein urtetan, onuradunaren urte horretako % 50etik gorako jarduera osatzen badute, onuradunaren urte horretako edo horietako kontuak. Halaber, aipatu onuradunari legez auditoria egitea badagokio, 2019ko, 2020ko eta 2021eko auditoriak ere aurkeztuko ditu. Edonola ere, onuradunak aurkeztutako egitasmoaren edo egitasmoen urte jakin bateko gastu-aurrekontuak 500.000 euro gainditzen duenean, urte horri dagokion auditoriak egindako onuradunaren gastu-sarreren kontuaren azterketa mugatuaren txosten berezia.

a) En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una empresa, una fundación o una asociación de utilidad pública y el proyecto y/o los proyectos presentados a esta convocatoria supongan más del 50% de la actividad de la misma durante cualquiera de los años del periodo 2019-2021, presentarán las cuentas anuales del año o años en cuestión. Asimismo, si esa empresa, fundación o asociación de utilidad pública tiene la obligación de presentar auditorías anuales, se entregarán las correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 como parte de la justificación de la subvención. No obstante lo anterior, si el presupuesto de gasto del proyecto o proyectos presentados por la beneficiaria de la subvención durante cualquiera de los años anteriormente mencionados superase los 500.000 euros, presentará, igualmente, el informe especial de revisión limitada de la cuenta de gastos e ingresos de la beneficiaria a emitir por auditoría correspondiente a dicho año.

b) Dirulaguntzaren onuraduna elkartea bada eta deialdi honetan aurkeztutako egitasmoak edota egitasmoek, 2019-2021 epealdiko edozein urtetan, elkartearen urte horretako % 50etik gorako jarduera osatzen badute, elkartearen urte horretako edo horietako kontabilitatea. Kontabilitate horrek elkartearen finantza-egoeraren, emaitzaren eta ondarearen irudi leiala lortzeko aukera emango du. Aipatu elkarteari legez auditoria egitea badagokio, 2019ko, 2020ko eta 2021eko auditoriak ere aurkeztuko ditu. Edonola ere, onuradunak aurkeztutako egitasmoaren edo egitasmoen urte jakin bateko gastu-aurrekontuak 500.000 euro gainditzen duenean, urte horri dagokion auditoriak egindako onuradunaren gastu-sarreren kontuaren azterketa mugatuaren txosten berezia.

b) En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una asociación y el proyecto y/o los proyectos presentados a esta convocatoria supongan más del 50% de la actividad de dicha asociación, durante cualquiera de los años del periodo 2019-2021, presentará la contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad relativa a dicho año. Asimismo, si esa asociación tiene la obligación de presentar auditorías anuales, se entregarán las correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 como parte de la justificación de la subvención. No obstante lo anterior, si el presupuesto de gasto del proyecto o proyectos presentados por la beneficiaria de la subvención durante cualquiera de los años anteriormente mencionados superase los 500.000 euros, presentará, igualmente, el informe especial de revisión limitada de la cuenta de gastos e ingresos de la beneficiaria a emitir por auditoría correspondiente a dicho año.

5.– Agindu honen 18 artikuluaren b), c) eta d) ataletan aipatzen den dirulaguntzaren ordainketak egiteko, hala badagokio, dirulaguntzaren onuradunak, indarrean dauden xedapenei jarraituz, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak kitatuta izan behar ditu. Horien egiaztapena 8. artikuluan finkatutakoari jarraituz egingo da.

5.– Los pagos mencionados en los apartados b), c) y d) del artículo 18 de esta Orden se harán efectivos, si así procediese, siempre y cuando las beneficiarias estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes en la forma en la que se determina reglamentariamente. La acreditación de las mismas se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 8.

6.– Dirulaguntzaren erabilera zuzena egin dela ziurtatzeko, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak egokitzat jotzen duen beste edozein informazio osagarri eskatzeko aukera izango du.

6.– A fin de comprobar el uso correcto de la subvención concedida, la Dirección de Promoción del Euskera podrá solicitar cualquier otra documentación complementaria que considere oportuna.

7.– Justifikaziorako aurkeztutako dokumentazio guztia aztertzeko eta ontzat emateko jarraipen-batzordea eratuko da. Azterketa horren ondorioz bideratu beharreko ordainketak edota likidazio-ebazpenaren inguruko proposamenak Hizkuntza Politikarako sailburuordeari egingo dizkio. Honako hauek osatuko dute jarraipen-batzordea:

7.– Al objeto de analizar y validar la documentación presentada para justificar la subvención recibida, se constituirá una comisión de seguimiento. Dicha comisión, una vez analizada la documentación presentada, propondrá al Viceconsejero de Política Lingüística proceder al pago correspondiente o a dictar la correspondiente resolución de liquidación. La composición de la comisión de seguimiento es la siguiente:

a) Euskara Sustatzeko zuzendaria, batzordearen buru izango dena: Estibaliz Alkorta Barragán.

a) La Directora de Promoción del Euskera, que presidirá la Comisión: Estibaliz Alkorta Barragán.

b) Sustapen Zerbitzuaren arduraduna: Edurne Ramón Olano.

b) La responsable del Servicio de Promoción: Edurne Ramón Olano.

c) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria: Joseba Lozano Santos.

c) El Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas: Joseba Lozano Santos.

Jarraipen batzordeak idazkaria izango du. Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat izango da: Joxe Miguel Odriozola Mujika. Ordezkoa, Pablo Mendizabal Arnaez. Idazkari-lanak egingo ditu eta hitza izango du, baina ez botorik.

La comisión de seguimiento contará con un secretario, que será un técnico de la Dirección de Promoción del Euskera: Joxe Miguel Odriozola Mujika. Suplente: Pablo Mendizabal Arnaez. Llevará a cabo labores de secretaría, con voz pero sin voto.

8.– Anomalia edo irregulartasunen bat ikusiz gero, Agindu honetako 19. eta 20. artikuluetan finkatutakoari ekingo zaio automatikoki.

8.– La detección de cualquier anomalía o irregularidad conllevará la aplicación automática de los artículos 19 y 20 de la presente Orden.

23. artikulua.– Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren aipamena.

Artículo 23.– Mención del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

1.– Agindu honen 17. artikuluan finkatutako betebeharraren arabera, laguntza-mota honetara jotzen duen hedabide orok Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko du. Hori dela eta,

1.– De conformidad con la obligación estipulada en el artículo 17 de la presente Orden, todo medio de comunicación que se acoja a la presente modalidad de ayuda deberá mencionar el patrocinio de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Por consiguiente,

a) Nazio mailako aldizkarien eta hedabide digitalen kasuan:

a) En el caso de las revistas de ámbito nacional y de los medios de comunicación digitales:

– Diruz lagundutako hedabide orok honako elementu hauez osatutako publizitate-oharra jaso beharko du ezinbestean: Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua eta «Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua» esaldia.

– Todo medio de comunicación objeto de subvención deberá incluir necesariamente una nota publicitaria que contenga el logotipo normalizado del Gobierno Vasco y la siguiente leyenda: «Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua».

– Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua, esleitutako dirulaguntza onartzen den egunetik aurrera txertatuko da eta 36 hilabetez agerian egongo da.

– Dicho logotipo normalizado se insertará el mismo día de la aceptación de la subvención adjudicada y estará presente a lo largo de 36 meses.

– Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua agerkariaren kreditu-ezaugarriak (argitaratzailea, zuzendaritza, erredakzioa, tirada, etab.) adierazten diren toki berean jarriko da eta, hori guztiz ezinezkoa bada, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin adostuko du onuradunak garrantzi eta ikusgarritasun bera duen tokirik egokiena.

– El logotipo normalizado del Gobierno Vasco se insertará en el mismo lugar donde se recogen las demás características de la publicación (editorial, dirección, redacción, tirada, etc.) y, si ello no fuera posible, se acordará con la Viceconsejería de Política Lingüística un lugar de la misma importancia o visibilidad.

– Oro har, publizitate-ohar horrek, gutxienik ere, 45 cm2-ko azalera izango du (9 x 5 cm edo antzerakoa).

– Con carácter general, la nota publicitaria tendrá, como mínimo, una superficie de 45 cm2 (9 x 5 cm o similar).

b) Uhin bidezko tokiko irratien kasuan:

b) En el caso de las radios locales de onda:

– Diruz lagundutako irrati orok honako publizitate-oharra jaso beharko du ezinbestean: «Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua» esaldia. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak onuradunen eskura jarriko du publizitate-ohar hori.

– Toda emisora de radio objeto de subvención deberá incluir necesariamente una nota publicitaria con la siguiente leyenda: «Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua». La Viceconsejería de Política Lingüística pondrá a disposición de las beneficiarias dicha nota publicitaria.

– Publizitate-ohar hori, gutxienez 4 aldiz txertatuko da egunean zehar: 2 aldiz entzule gehien dauden orduetan (06:00-10:00), hirugarrena arratsaldean zehar eta laugarrena, gauean.

– Esa nota publicitaria se insertará, como mínimo, 4 veces al día: 2 en horario de máxima audiencia (06:00-10:00), la tercera en horario vespertino y la cuarta en horario nocturno.

– Publizitate-ohar hori esleitutako dirulaguntza onartzen den egunetik aurrera txertatuko da eta 36 hilabetez agerian egongo da.

– Dicha nota publicitaria se insertará el mismo día de la aceptación de la subvención adjudicada y estará presente a lo largo de 36 meses.

c) Uhin bidezko toki telebisten kasuan:

c) En el caso de las televisiones locales de onda:

– Diruz lagundutako telebista orok honako elementu hauez osatutako publizitate-oharra jaso beharko du ezinbestean: Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua eta «Kultura eta Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua» esaldia. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak onuradunen eskura jarriko du publizitate-ohar hori.

– Toda televisión objeto de subvención deberá incluir necesariamente una nota publicitaria que contenga el logotipo normalizado del Gobierno Vasco y la siguiente leyenda: «Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua». La Viceconsejería de Política Lingüística pondrá a disposición de las beneficiarias dicha nota publicitaria.

– Publizitate-ohar hori, gutxienez 4 aldiz txertatuko da egunean zehar: 2 aldiz ikus-entzule gehien dauden orduetan (21:00-24:00), hirugarrena goizean zehar eta laugarrena, eguerdian.

– Esa nota publicitaria se insertará, como mínimo, 4 veces al día: 2 en horario de máxima audiencia (21:00-24:00), la tercera en horario matutino y la cuarta durante el mediodía.

– Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua esleitutako dirulaguntza onartzen den egunetik aurrera txertatuko da eta 36 hilabetez agerian egongo da.

– Dicho logotipo normalizado se insertará el mismo día de la aceptación de la subvención adjudicada y estará presente a lo largo de 36 meses.

2.– Aurreko puntuan aipaturiko zehaztasun horiek artez eta moldez betetze aldera, onuradunak beharrezko argibideak eman eta eskatuko dizkio Euskara Sustatzeko Zuzendaritzari.

2.– Para poder cumplimentar correctamente los detalles señalados en el punto anterior, la beneficiaria aportará y solicitará a la Dirección de Promoción del Euskera cuanta información sea necesaria.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko informazio-klausula.

Cláusula informativa sobre la protección de datos de carácter personal.

– Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako datuak:

– Responsable del tratamiento y datos de contacto:

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza.

Dirección de Promoción del Euskera.

Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

c/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Tel.: 945 01 88 00

Tel.: 945 01 88 00

Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco:

Tel.: 945 01 85 11

Tel.: 945 01 85 11

Helbide elektronikoa: dpd-dbo@euskadi.eus

Dirección de correo electrónico: dpd-dbo@euskadi.eus

– Tratamenduaren xedea: euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad del tratamiento: gestión de las subvenciones destinadas a la consolidación, eficiencia, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera.

– Datuak zenbat urtez gorde: EONALTBaren 44. artikuluan ezarritako preskripzio-epean gordeko dira, edo, prozedura judizialik izanez gero, hura amaitu artean.

– Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán durante el plazo de prescripción establecido en el artículo 44 del TRLPOHGPV, o, en su caso, hasta la finalización del procedimiento judicial.

– Legitimazioa: 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Orokorra, Dirulaguntzei buruzkoa, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartua, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolamenduei buruzko Legearen Testu Bategina (azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretuak onartua).

– Legitimación: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley. Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Hartzaileak: datu pertsonalak Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari eta organo judizialei komunikatuko zaizkie.

– Destinatarios: los datos personales podrán ser comunicados a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los órganos judiciales.

– Eskubideak: interesa duen pertsona orok eskubidea du bere datuetara sartzeko, datu horiek zuzentzeko eta ezabatzeko eskatzeko edo tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko.

– Derechos: cualquier persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos, a solicitar la rectificación y la supresión de los datos que le conciernan o a la limitación de su tratamiento, así como a oponerse a dicho tratamiento.

– Informazio gehigarria: datu-babesari buruzko informazio gehiago aurkitu daiteke honako helbide hauetan:

– Información complementaria: se puede encontrar más información referente a la protección de datos en estas direcciones:

Argitalpenak: https://www.euskadi.eus/dbao/0245110

Publicaciones: https://www.euskadi.eus/dbao/0245110

Tokiko irratiak: https://www.euskadi.eus/dbao/0245310

Radios locales: https://www.euskadi.eus/dbao/0245310

Tokiko telebistak: https://www.euskadi.eus/dbao/0245410

Televisiones locales: https://www.euskadi.eus/dbao/0245410

Hedabide digitalak: https://www.euskadi.eus/dbao/0245510

Medios digitales: https://www.euskadi.eus/dbao/0245510

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Agindu honetan araututako laguntzetan ez dira betetzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluko 1. apartatuan ezarritako betekizun guztiak; beraz, ez dira estatu-laguntzatzat hartzen, eta, ondorioz, ez zaio Europar Batasunari jakinarazi behar. Hain zuzen, laguntza hauek ez diote Europar Batasunaren barneko merkataritzari eragiten, merkatu lokal batera xedatzen diren produktuak direnez. Horrenbestez, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunak 108.3 artikuluan xedatzen duen jakinarazpen prozeduratik salbuetsita daude laguntza hauek.

Las ayudas reguladas en la presente Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, no siendo necesaria la comunicación o notificación a la Comisión Europea. De hecho, las presentes ayudas no afectan al comercio intracomunitario, al tratarse de productos que se destinan a un mercado local. En consecuencia, estas ayudas quedan excluidas del procedimiento de notificación previsto en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio-bidea amaitzen duen Agindu honen aurka interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Bestela, zuzen-zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzietarako Salan bi hilabeteko epean, honako Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honetako euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean interpretazio-auzirik sortuko balitz, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela kontuan izanik, hura hartuko da aintzat.

De surgir en esta Orden algún problema de interpretación entre los textos en euskera y castellano, se tomará en consideración el texto en euskera, toda vez que su redacción original se halla realizada en dicho idioma.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean izango du eragina Agindu honek.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 12a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre de 2019.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

Bingen Zupiria Gorostidi.


Análisis documental

Euskadi, auzolana