Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

63. zk., 2019ko apirilaren 1a, astelehena

N.º 63, lunes 1 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1636
1636

AGINDUA, 2019ko martxoaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira, batetik, Irale programaren 2019ko udako eta 2019-2020 ikasturteko ikastaroak, eta, bestetik, ikastarook egiteko plazak esleitzeko prozedura.

ORDEN de 12 de marzo de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convocan los cursos de formación del programa Irale en el verano de 2019 y en el curso escolar 2019-2020 y se establece el procedimiento para la adjudicación de las plazas para la realización de dichos cursos.

1994ko urtarrilaren 28ko Aginduaren bidez (1994-02-11ko EHAA) berritu zuen Hezkuntza Sailak Irale programa osoa, eta antolamendu-arau berriak ezarri zizkion. Agindu horrek araudi nagusia eskaini dio – programaren eguneroko jardunari, eta horren arabera antolatzen dira, gaur egun ere, programaren hainbat atal eta prozedura.

Mediante la Orden de 28 de enero de 1994 (BOPV, 11 de febrero de 1994), el Departamento de Educación renovó todo el programa Irale y estableció nuevas normas organizativas, que han proporcionado una reglamentación general para la actividad diaria del programa Irale, y, actualmente, son muchos los apartados y procedimientos del programa que se organizan en función de ella.

Apurka-apurka, beharrizan berriak agertu dira EAEko eskola-munduan. Ondorioz, Irale programaren 1994ko moldaera hura beharrizan berri horietara egokituz joan da hainbat xehetasunetan. Aldaketa xumeak edo oso xumeak izan dira egokitze-lan horietariko asko. Aldaketa horiek eta beste hainbat ez dira bat-batean egin, apurka-apurka baizik, eta, normalean, egoera berriaren ezaugarriak eta haien araberako lehentasun nagusiak kasuan kasuko solaskideekin eztabaidatuz, zehaztuz eta adostuz.

En el ámbito escolar de la CAV, paulatinamente, han ido surgiendo nuevas necesidades. Consecuentemente, aquella versión de 1994 del programa Irale se ha ido adaptando en muchas de sus particularidades a esas nuevas necesidades. Muchas de esas adaptaciones han sido cambios de poca o escasa importancia. Todos esos y otros cambios no se han realizado de modo repentino, sino progresivamente, y se ha venido deliberando, concretando y acordando con los interlocutores correspondientes las características de cada nueva situación y sus principales prioridades.

Irale programaren urteetako ibilbide oparoari esker, euskal hezkuntzan aurrerapauso handiak eman dira euskararen ezagutzaren eta erabileraren normalizazioan. Hala ere, urteak joan urteak etorri, behar berriak sortu dira irakasleen hizkuntza-gaitasunean izan den aldaketa tipologikoaren ondorioz, eta Iralek, laguntza zerbitzu den aldetik, irakasleen berariazko behar berri horiei ahalik eta ongien erantzun beharko die etorkizunean ere, orain arte egin duen bezalaxe.

Gracias a la fructífera trayectoria de los últimos años del programa Irale, se han producido grandes avances en el conocimiento y normalización del euskera en el sistema educativo vasco. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cambio tipológico en la capacitación lingüística del profesorado ha hecho que surjan nuevas necesidades, e Irale, como servicio de apoyo, deberá seguir dando la mejor respuesta posible a esas nuevas necesidades específicas del profesorado, tal y como lo ha realizado hasta ahora.

2010eko uztailaren 6ko Dekretuak (2010-07-16ko EHAA) onartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa, eta, bertan jasotzen denez, oraindik badaude premiak euskararen eta euskarazko irakaskuntzan oraindik: besteak beste, hezkuntza-erronka berriei aurre egiteko material egokiak sortzea, eta euskara irakatsi eta eskolak euskaraz ematen dituzten irakasleak didaktikan gaitzea.

El Decreto de 6 de julio de 2010 (BOPV, 16-07-2010), por el que se aprueba el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma Vasca, recoge que siguen existiendo necesidades en torno a la enseñanza de y en euskera, como son la creación de materiales adecuados a los nuevos retos educativos y la capacitación didáctica del profesorado que imparte clases de y en euskera.

Horri guztiari aurre egiteko, hezkuntza-arloan identifikatutako premietara moldatu da urte hauetan Irale programa, eta euskarazko irakaskuntzan kalitatezko euskara bermatzen duten alderdi didaktikoetan eta materialetan sakondu du.

Para hacer frente a esta situación, estos últimos años el programa Irale se ha adaptado a las necesidades identificadas en el sector de la educación y ha profundizado en los aspectos didácticos y materiales que garanticen un euskera de calidad en la enseñanza en euskera.

Irale programa, prestakuntza-arloan eragile den aldetik, bete-betean lotzen zaio Heziberri 2020 egitasmoaren Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planaren lehenengo ildo estrategikoari: irakasleen etengabeko prestakuntzari, hain zuzen ere. Irale programaren eskaintza nagusia goi-mailako ikastaroak dira, bai irakastorduz kanpokoak, bai irakastordu barnekoak. Nagusiki, ikastaro horiek izan dira programaren berrikuntza nagusia, eta, neurri batean, ikastetxeetan egiten diren berrikuntza-proiektuei eta bertako hezkuntza-eredu pedagogikoei erantzuteko baliagarri izan daitezke. Beraz, Irale programaren helburuak, neurri handi batean, horretara bideratzen dira.

El programa Irale, siendo un agente del sector de la formación, está plenamente implicado en la primera línea estratégica del Plan de Mejora del Sistema Educativo del proyecto Heziberri 2020, es decir, en la formación continua del profesorado. La oferta principal del programa Irale son los cursos de nivel superior dentro y fuera del horario lectivo. Principalmente, esos cursos han sido la innovación fundamental en el programa, y, en cierta medida, pueden ser un recurso útil para dar respuesta a los proyectos de renovación de los centros y a sus modelos educativo-pedagógicos. Por ello se han convertido, en gran medida, en el enfoque principal de los objetivos del programa Irale.

Hori guztia dela eta, hau

En su virtud, por todo lo anterior,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Irale programaren 2019ko udako eta 2019-2020 ikasturteko ikastaroak eskaintzea, bai irakastorduz kanpokoak, bai irakastordu barnekoak, eta ikastarook egiteko plazak lehia-araubidean esleitzeko prozedura ezartzea. Deialdi hau ikastaro horiek egin nahi dituzten unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko eta itunpeko ikastetxe pribatuetako langileei bideratua dago (4. artikuluan jasotzen dira).

La presente Orden tiene por objeto convocar, para el personal de los centros docentes públicos y privados concertados de enseñanza reglada no universitaria que se contempla en el artículo 4, el procedimiento para la adjudicación, en régimen de concurrencia competitiva, de plazas para la realización de cursos, tanto dentro como fuera de horario laboral, del programa Irale en el verano de 2019 y en el curso escolar 2019-2020.

2. artikulua.– Irale programaren helburuak.

Artículo 2.– Objetivos del programa Irale.

a) Oraindik euskaldundu gabe dauden irakasleak euskalduntzea.

a) Euskaldunización del profesorado aún no euskaldunizado.

b) Euskaldundutako irakasleen euskara-gaitasuna hobetzea.

b) Mejora de la capacitación idiomática en euskera del profesorado ya euskaldunizado.

c) Euskarazko ikasmaterial berrien hizkuntza-kalitatea bermatzea.

c) Garantizar la calidad lingüística de los nuevos materiales didácticos en euskera.

d) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasleen artean zabaltzea.

d) Difusión entre el profesorado de la dimensión vasca del currículum.

e) Euskaldundutako irakasleak hizkuntzaren didaktikan eta metodologietan gaitzea, ikasleen hizkuntza-gaitasunak hobetzearren.

e) Habilitación del profesorado ya euskaldunizado en didáctica y metodología del idioma, con el fin de mejorar la capacitación idiomática del alumnado.

3. artikulua.– Eskaintzen diren ikastaroak.

Artículo 3.– Cursos que se ofertan.

1.– Ikastaroak lanorduetan nahiz lanorduz kanpo eskaintzen dira (I. eranskina). Hau da ikastaro bakoitzeko plaza-kopurua:

1.– Se ofrecen cursos dentro y fuera del horario laboral según se señala en el Anexo I. El número de plazas en cada curso es el siguiente:

a) Irakastorduetan emateko diren ikastaroak:

a) Cursos dentro del horario laboral:

1) R300 ikastaroa 350 plaza

1) Curso R300 350 plazas

2) R400 ikastaroa 70 plaza

2) Curso R400 70 plazas

3) R600 ikastaroa 210 plaza

3) Curso R600 210 plazas

4) R800 ikastaroa 75 plaza

4) Curso R800 75 plazas

5) U2 ikastaroa 45 plaza

5) Curso U2 45 plazas

6) U3 ikastaroa 70 plaza

6) Curso U3 70 plazas

7) 3000 ikastaroa 40 plaza

7) Curso 3000 40 plazas

8) 4000 ikastaroa 50 plaza

8) Curso 4000 50 plazas

9) 5000 ikastaroa 60 plaza

9) Curso 5000 60 plazas

b) Irakastorduz kanpoko ikastaroak:

b) Cursos fuera del horario laboral:

1) A ikastaroak 150 plaza

1) Cursos A 150 plazas

2) E ikastaroak 200 plaza

2) Cursos E 200 plazas

3) H ikastaroak 2460 plaza

3) Cursos H 2460 plazas

4) I ikastaroak 1520 plaza

4) Cursos I 1520 plazas

Ikastaro batean bete gabe geratzen diren plazek eskaera eskaintza baino handiagoa gertatu den ikastaroetako plazak emendatuko dituzte. Horretarako, arau hauek beteko dira:

Las plazas que queden sin cubrir acrecerán las asignadas a aquellos cursos en los que la demanda sea superior a la oferta. Conforme a las siguientes reglas:

a) U, 3000, 4000 eta 5000 ikastaroetako plaza hutsek R ikastaroei esleituak emendatuko dituzte.

a) Las vacantes de los cursos U, 3000, 4000 y 5000 acrecerán las asignadas a los cursos R.

b) R ikastaroren bateko plaza hutsek gainerako R ikastaroentzako esleitutako plazak emendatuko dituzte. Plazen emendatze hori lurralde historikoen artean ere gerta daiteke.

b) Las plazas no cubiertas en alguno de los cursos R, acrecerán las plazas asignadas para el resto de los cursos R. El acrecimiento de las plazas puede darse entre los diferentes territorios históricos.

c) Dena dela, 2019ko aurrekontuetan kreditu egokia eta nahikoa egotearen mende dago irakastorduetatik kanpoko plaza-kopurua.

c) En todo caso, el número de plazas fuera del horario laboral estarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del año 2019.

2.– I. eranskinean jasotzen da ikastaro bakoitza nori bideratua dagoen.

2.– Las personas a las que va dirigido cada curso son las contempladas en el artículo siguiente en relación con el Anexo I.

3.– II. eranskinean jasotzen dira ikastaroak eta haien ezaugarriak.

3.– Los cursos y sus características se recogen en el Anexo II.

4. artikulua.– Ikastaroen hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de los cursos.

Deialdi honetan jasotzen diren baldintzak eta eskakizunak betez gero, orokorrak edo ikastaroari berariaz dagozkionak, talde hauen parte diren ikasketari-nahiek eska ditzakete ikastaroak, zeinak I. eranskinean «X» batez zehazten baitira talde bakoitzarentzat:

Siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que, con carácter general o específico del curso, se contemplan en esta convocatoria, pueden solicitar los cursos que, para cada colectivo se indican con una «X» en el Anexo I, las personas que forman parte de los siguientes colectivos:

a) Ikastetxe publikoetako irakasleak eta hezkuntza bereziko lan-legepeko hezitzaileak.

a) Personal docente y personal educativo de Educación Especial de centros docentes públicos.

b) Itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleak, hezkuntza bereziko lan-legepeko hezitzaileak eta 0-3 bitarteko irakasle edo hezitzaileak.

b) Personal docente de centros privados concertados, personal laboral educativo de Educación Especial y personal docente y educativo de 0-3 años.

c) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Ikuskaritzako eta irakaskuntzaren laguntza-zerbitzuetako langileak.

c) Personal de los servicios de apoyo a la docencia y de la Inspección de Educación del Departamento de Educación.

d) Haurreskolak Partzuergoko irakasle eta hezitzaileak.

d) Personal educativo del consorcio Haurreskolak.

5. artikulua.– Parte hartzeko eskakizunak.

Artículo 5.– Requisitos de participación.

1.– Ikastaro horiek egin nahi dituenak, I. eranskinean ikastaro bakoitzerako adierazitako kolektibokoa izateaz gain, 2018-2019 ikasturtean, deialdi honetako eskabide-epea ireki baino lehen, gutxienez egun batez lan egindakoa izan behar du eskatzaileak. Lan hori bat etorri beharko da deialdi honetan parte hartzen duen langileen kolektiboari esleitutako lanarekin.

1.– Para realizar cualquiera de los cursos, además de pertenecer al colectivo señalado para cada curso en el Anexo I, será requisito haber trabajado por lo menos un día, en el curso 2018-2019, con anterioridad a la apertura del plazo de solicitudes de la presente convocatoria. Dicho trabajo habrá de corresponder con el atribuido al colectivo de personal desde el que se participa en esta convocatoria.

2.– Irakastordu barneko ikastaroak egiteko (U2, U3, 3000, 4000, 5000, R300, R400, R600 eta R800), hauek ere behar izango dira:

2.– Para realizar los cursos dentro del horario laboral (U2, U3, 3000, 4000, 5000, R300, R400, R600 y R800), será necesario, así mismo, lo siguiente:

a) Kasuaren arabera, ikastetxeko, laguntza zerbitzuko edo Hezkuntza Ikuskaritzako zuzendaritzaren baimena izatea.

a) Tener autorización, según corresponda, de la dirección del centro docente, del servicio de apoyo o de la Inspección de Educación.

b) Bitarteko irakasle eta Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetako lan-legepeko aldi baterako irakasle eta hezitzaileen kasuan, liberazio-aukera gauzatuko da, baldin eta ikasturte osorako lanpostu hutsa lortzen badute esleipenetan eta lanpostu horretan ordezkotza bermatzen bada.

b) En el caso del profesorado interino y personal laboral temporal de Educación Especial de centros públicos, la posibilidad de liberación se llevará a cabo, siempre y cuando obtengan una plaza vacante para todo el curso en las adjudicaciones y se garantice la sustitución en ese puesto de trabajo.

3.– R ikastaroak egiteko, eskakizun hauek bete beharko dira, 1. eta 2. puntuetan zehaztuez gain:

3.– Para realizar los cursos R, será necesario, además de lo señalado en los apartados 1 y 2, cumplir los siguientes requisitos:

a) Aurretik R ikastaro bera ez egin izana.

a) No haber realizado con anterioridad el mismo curso R.

b) Egiaztatua izatea HE2, EGA edo baliokidea, edo enplegu publikorako hautaketa-eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera.

b) Tener acreditado el PL2, EGA o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

c) R400 ikastarorako, ikastaroan garatu beharreko proiektuaren egitasmo-txosten labur bat aurkeztu beharko da Hezkuntza Ordezkaritzan, banaka edo taldean. Egitasmo-txosten labur hori prestatu ahal izateko, Iralek horrexetarako diseinatutako gida eskuratu ahal izango da beraren web-orrian: www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara. 2019-05-03 da egitasmo-txostena aurkezteko azken eguna. R400 ikastaroko proiektua egitean, beste egile batzuen testuak, irudiak eta beste erabiltzeko asmoa badu ikasketariak, berak izango du dagozkion baimenak eskuratzeko ardura.

c) Para el curso R400, será necesario, además, presentar, en la Delegación de Educación, individualmente o en grupo, una breve memoria del proyecto a desarrollar durante el curso. Para poder preparar esa breve memoria, se podrá adquirir la guía expresamente diseñada por Irale en su propia web: www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara. El último día para presentar dicha memoria es el 03-05-2019. A la hora de realizar el proyecto de R400, en caso de tener la intención de utilizar textos, imágenes y demás de otros autores, será la persona cursillista la responsable de obtener las autorizaciones pertinentes.

4.– U eta 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, eskakizun hauek bete beharko dira, 1. eta 2. puntuetan zehaztuez gain:

4.– Para realizar los cursos U y 3000, 4000 y 5000, será necesario, además de lo señalado en los apartados 1 y 2, cumplir los siguientes requisitos:

a) Hurrengo artikuluan gehieneko bezala ezarritako ordutegiaren liberazio-epeak ez gainditzea.

a) No exceder los plazos de liberación horaria establecidos como máximos en el artículo siguiente.

b) U2 ikastarorako, beharrezkoa izango da, gainera, III. eranskinean aipatutako sarrera-proba gainditzea.

b) Para el curso U2, será necesario superar además la prueba de acceso a que se refiere el Anexo III.

c) U3 ikastarorako, beharrezkoa izango da egiaztatua izatea HE1 edo baliokidea, edo, enplegu publikorako hautaketa- eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera.

c) Para el curso U3, será necesario tener acreditado el PL1, o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

d) 3000 ikastarorako, beharrezkoa izango da III. eranskinean aipatzen den sarrera-proba gainditzea.

d) Para el curso 3000 será necesario superar la prueba de acceso a que se refiere el Anexo III.

e) 4000 ikastarorako, Hezkuntza Bereziko hezitzaileek egiaztatu beharko dute HE1 edo baliokidea, edo enplegu publikorako hautaketa- eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera.

e) Para el curso 4000 el personal educativo de Educación Especial deberá tener acreditado el PL1, o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

f) 5000 ikastarorako, beharrezkoa izango da egiaztatua izatea HE1 edo baliokidea, edo enplegu publikorako hautaketa- eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera.

f) Para el curso 5000, será necesario tener acreditado el PL1, o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

5.– Irakastorduz kanpoko A eta E ikastaroak egiteko, 1. atalean zehaztuaz gain, beharrezkoa izango da 7. artikuluan gehieneko bezala ezarritako orduak ez gainditzea.

5.– Para realizar los cursos ofrecidos fuera del horario laboral A y E, además de lo señalado en el apartado 1, será necesario no exceder las horas establecidas como máximas en el artículo 7.

6.– Irakastorduz kanpoko H eta I ikastaroak egiteko, 1. atalean zehaztuaz gain, beharrezkoa izango da egiaztatua izatea HE2, EGA edo baliokidea, edo enplegu publikorako hautaketa- eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera.

6.– Para realizar los siguientes cursos ofrecidos fuera del horario laboral: H e I, además de lo señalado en el apartado 1, será necesario tener acreditado el PL2, EGA o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

6. artikulua.– Ordutegiaren gehieneko liberazio-aldiak U2, U3, 3000, 4000 eta 5000 ikastaroetan.

Artículo 6.– Periodos máximos de liberación horaria en los cursos U2, U3, 3000, 4000 y 5000.

1.– Irakastordu barnean eskainitako ikastaro hauetan parte hartzeko eskatzaileak ez ditu agortuak izango jarraian zehazten diren ordutegiaren gehieneko liberazio-aldiak:

1.– Para participar en los siguientes cursos ofrecidos dentro del horario laboral: U2, U3, 3000, 4000 y 5000, será requisito que la persona solicitante no haya agotado los periodos máximos de liberación que se señalan a continuación:

a) Ikastetxe publikoetako irakasle finkoek 3 urte izango dute guztira: haietatik gehienez 2 urte HE1 lortzeko, eta gehienez 2 urte HE2 lortzeko.

a) El personal docente fijo de centros docentes públicos dispone de 3 años en total, de ellos 2 años como máximo para la obtención del PL1, y 2 años como máximo para la obtención del PL2.

b) Ikastetxe publikoetako bitarteko irakasleek 1,5 urte izango dute guztira: haietatik gehienez 0,5 urte HE1 lortzeko, eta gehienez urtebete HE2 lortzeko.

b) El personal docente interino de centros docentes públicos dispone de 1,5 años en total, de ellos 0,5 años como máximo para la obtención del PL1, y 1 año como máximo para la obtención del PL2.

c) Ikastetxe publikoetako Hezkuntza Bereziko lan-kontratudun hezitzaile finkoek 3 urte izango dute guztira, salbu HLEA badute.

c) El personal educativo laboral fijo de Educación Especial de centros docentes públicos dispone de 3 años en total, salvo en el caso de disponer del HLEA:

● Guztizko 3 urte horietatik, gehienez 2 urte HE1 lortzeko, eta gehienez 2 urte HLEA edo HE2 lortzeko.

● De los 3 años totales, 2 años como máximo para la obtención del PL1, y 2 años como máximo para la obtención del HLEA o del PL2.

● HLEA izanez gero, gehienez urtebete izango dute HE2 eskuratzeko.

● En caso de estar en posesión del HLEA, se dispondrá de 1 año como máximo para la obtención del PL2.

d) Ikastetxe publikoetako Hezkuntza Bereziko aldi baterako lan-kontratadun hezitzaileek 1,5 urte izango dute guztira, salbu HLEA badute.

d) El personal educativo laboral temporal de Educación Especial de centros docentes públicos dispone de 1,5 años en total, salvo en el caso de disponer del HLEA.

● HLEA izanez gero, gehienez urte erdia izango dute HE2 eskuratzeko.

● En caso de estar en posesión del HLEA, se dispondrá de medio año como máximo para la obtención del PL2.

e) Itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasle finkoek 2 urte izango dute HE2 eskuratzeko.

e) El personal docente fijo de centros docentes privados concertados dispondrá de 2 años en total para la obtención del PL2.

7. artikulua.– Ordutegiaren gehieneko ordu-kreditua irakastorduz kanpoko A eta E ikastaroetan.

Artículo 7.– Crédito de horas máximo para los cursos fuera del horario lectivo A y E.

a) Ikastetxe publiko eta itunpeko pribatuetako irakasleek eta Hezkuntza Bereziko hezitzaileek 2.550 ordu izango dituzte guztira, haietatik gehienez 1.700 ordu HE1 lortzeko, eta gehienez 1.700 ordu HE2 lortzeko.

a) El personal docente y educativo de Educación Especial de centros públicos y de centros docentes privados dispone de 2.550 horas en total, de ellas 1.700 horas como máximo para la obtención del PL1, y 1.700 horas como máximo para la obtención del PL2.

b) Atzeraeraginezko efektua du a) atalean ezarritakoak.

b) Lo indicado en el apartado a), tendrá efecto retroactivo.

8. artikulua.– Ikastaroak non emango diren.

Artículo 8.– Lugar de impartición de los cursos.

1.– Toki hauetan emango dira irakastordu barneko ikastaroak:

1.– Los cursos dentro del horario laboral se impartirán en los lugares siguientes:

a) U2, U3, 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak HABEk izendatzen dituen ikasketa-elkarteetan emango dira.

a) Los cursos U2, U3, 3000, 4000 y 5000 se impartirán en las asociaciones de enseñanza que HABE designe.

b) R ikastaroak Iraleren Donostia, Eibar, Bilbao (Dolaretxe eta Artazugoiko) eta Vitoria-Gasteizko irakastegietan emango dira.

b) Los cursos R se impartirán en los centros Irale, ubicados en Donostia / San Sebastián, Eibar, Bilbao (Dolaretxe y Artazugoiko) y Vitoria-Gasteiz.

2.– Toki hauetan emango dira irakastorduz kanpoko ikastaroak:

2.– Los cursos fuera del horario laboral se impartirán en los lugares siguientes:

a) A eta E ikastaroak HABEk izendatzen dituen ikasketa-elkarteetan emango dira.

a) Los cursos A y E se impartirán en las asociaciones de enseñanza que HABE designe.

b) H eta I ikastaroak Hezkuntza Sailak zehaztutako ikasketa-elkarteetan emango dira. Hala ere, baldin eta ikasketariren batek ikastaroa lanlekuan egin nahi badu, eskabide hori egin ahal izango dio ikasketa-elkarteari.

b) Los cursos H e I se impartirán en las asociaciones de enseñanza autorizadas por el Departamento de Educación. No obstante, si alguna persona quiere realizar el curso en el centro de trabajo, podrá realizar dicha solicitud a la asociación de enseñanza.

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Baliabide elektronikoen bidez aurkeztu eta izapidetuko dira eskabideak.

1.– Las solicitudes se presentarán y tramitarán por medios electrónicos.

2.– Eskabideak aurkezteko epea 15 egunekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera; helbide honetan aurkeztuko dira:

2.– Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días contados a partir del día de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco en la siguiente dirección de Internet:

www.irakasle.eus>irakaslegunea>Administrazio-izapideak>Irale ikastaroak 2019-2020

www.irakasle.eus>irakaslegunea>Administrazio-izapideak>IRALE ikastaroak 2019-2020

3.– Irakastorduz kanpoko goi-mailako ikastaroetan (H eta I), 2019-2020 ikasturtea hasi eta gero, irakastorduz kanpoko ikastaroetan antolatutako taldeetan parte hartu ahal izango dute interesdunek, baldin eta plazarik bada, betiere. Kasu horretan, ikasketari-nahiak eskabide-orria behar bezala beteta aurkeztu beharko du dagokion lurralde-ordezkaritzan, ikastaroa hasi baino 15 egun lehenago.

3.– En los cursos de nivel superior (H e I), una vez comenzado el curso 2019-2020, las personas interesadas podrán participar en los grupos organizados en los cursos fuera del horario lectivo, siempre que haya plazas en ellos. En ese caso, la persona interesada deberá entregar la hoja de solicitud debidamente cumplimentada en la Delegación Territorial correspondiente, 15 días antes del comienzo del curso.

10. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de solicitudes.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eskabidean edo harekin batera aurkeztutako dokumentazioan forma-akatsak edo omisioak atzemanez gero (halakorik aurkeztu bada), interesdunari jakinaraziko zaio gehienez 10 egun balioduneko epea duela akatsa zuzendu edo falta den agiria ekartzeko. Ohartaraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, ebazpena aipatutako legearen 21. artikuluan aurreikusitako baldintzetan eman aurretik.

De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas si se advirtiesen defectos formales u omisiones en la solicitud o en la documentación que, en su caso, deba acompañarla, se notificará a la persona interesada para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o aporte el documento requerido, indicándose que, si así no lo hicieran se le tendrá por desistida de su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

11. artikulua.– Prozeduran parte hartzeko eskabideak baztertzeko ebazpena.

Artículo 11.– Resolución de inadmisión de solicitudes para la participación en el procedimiento.

1.– Hezkuntzako lurralde-ordezkari bakoitzak ebazpena emango du prozeduran baztertu diren eskabideen zerrenda ontzat emateko; bertan adieraziko du, halaber, eskabidea ze ikastarotarako baztertu den eta zein diren baztertzeko arrazoi zehatzak, eskakizunak ez betetzeak edo eskabidea behar bezala ez aurkezteak eraginda.

1.– Cada Delegada Territorial de Educación dictará resolución aprobando la relación de solicitudes inadmitidas a la participación en el procedimiento con indicación del curso en el que resulta inadmitida la solicitud y el concreto motivo o motivos de dicha inadmisión por incumplimiento de requisitos o incorrecta presentación de la solicitud.

Epean aurkeztu diren eta eskabide onartu gabeen zerrendan agertzen ez diren eskabideak prozeduran onartu direla ulertuko da.

Las solicitudes presentadas en plazo que no figuren en la relación de solicitudes inadmitidas se entenderán admitidas al procedimiento.

2.– Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko da prozeduran parte hartzeko onartu ez diren eskabideen zerrenda: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), data hauetan:

2.– La relación de solicitudes inadmitidas a la participación en el procedimiento serán publicadas en la página web del Departamento de Educación: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), en las siguientes fechas:

a) A, E, H eta I ikastaroak egiteko, 2019-05-27.

a) Para la realización de los cursos A, E, H e I, el día 27-05-2019.

b) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek U eta R ikastaroak egiteko, 2019-06-14.

b) Para la realización de los cursos U y R, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 14-06-2019.

c) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-04.

c) Para la realización de los cursos 3000, 4000 o 5000, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 04-10-2019.

d) Bitarteko funtzionarioek U ikastaroak eta R ikastaroetako lehenengo txanda egiteko, 2019-06-14.

d) Para la realización de los cursos U y el primer turno del curso R, por funcionarios interinos, el día 14-06-2019.

e) Bitarteko funtzionarioek R ikastaroetako bigarren txanda eta 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-04.

e) Para la realización de los cursos del segundo turno de R y los cursos 3000, 4000 y 5000, por funcionarios interinos, el día 04-10-2019.

3.– Prozeduran ez onartua izatearen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ez onartzeko ebazpenaren argitalpena jakinarazten den egunetik hasita.

3.– Contra la inadmisión al procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes desde la notificación de la publicación de la resolución de inadmisión.

12. artikulua.– Plazak esleitzeko irizpideak.

Artículo 12.– Criterios para la adjudicación de las plazas.

1.– R ikastaroetako plazak esleitzean, arau hauei jarraituko zaie:

1.– En la adjudicación de las plazas de los cursos R se seguirán las siguientes reglas:

a) Inori ezingo zaio esleitu R ikastaro bat baino gehiago.

a) Ninguna persona será adjudicataria de más de un curso R.

b) Plazak ordena honetan esleituko dira: R800, R400, R600 eta, azkenik, R300.

b) Las plazas se adjudicarán en el siguiente orden: R800, R400, R600 y, finalmente, R300.

c) Ikastaro bakoitzean, lehentasunezko irizpide hauen arabera egingo da esleipena, ordena honetan:

c) Dentro de cada curso, la adjudicación se realizará conforme a los siguientes criterios preferentes, por este orden:

i) Euskarazko eskolak edo eskolak euskaraz ematen dituztenak.

i) Quienes impartan clases de o en euskera.

ii) Eskolak gaztelaniaz edo atzerriko hizkuntza batean ematen dituztenak.

ii) Quienes impartan clases de castellano o de alguna lengua extranjera.

iii) R ikastaro gutxiago egin dituztenak.

iii) Quienes hayan realizado menos cursos R.

iv) Ondoren, ordena honetan esleituko dira 2019an duten adinaren arabera: 56 urte edo gutxiago, 57 urte, 58 urte eta horrela ondoz ondo, plazak agortu arte.

iv) A continuación, se adjudicarán por el siguiente orden en función de la edad en 2019: 56 años o inferior, 57 años, 58 años y así sucesivamente hasta agotar las plazas.

v) HE2, EGA edo baliokidea, edo enplegu publikorako hautaketa- eta betetze-prozeduretarako apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan aurreikusitako salbueste-egoera lehenago lortu izana lehenetsiko da.

v) Se priorizará haber obtenido con anterioridad el PL2, EGA o equivalente, o el supuesto de exención contemplado en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, para los procedimientos de selección y provisión de empleo público.

d) R400 ikastaroan, aurreko c) hizkian adierazitako irizpideak baino lehen, lehentasunezko irizpide hauek aplikatuko dira, zerrendatzen diren ordenan:

d) En el curso R400 con anterioridad a los criterios señalados en la letra c) anterior, se aplicarán los siguientes criterios preferentes en el orden que se relacionan:

i) Lanbide Heziketa.

i) Formación Profesional.

ii) Batxilergoan eta DBHn, euskarazko material gutxi duten irakasgaiak.

ii) Bachillerato y ESO, asignaturas con escasez de material en euskera.

iii) Euskal kulturarekin lotura duten eskola-materialak.

iii) Materiales escolares relacionados con la cultura vasca.

Irakasgai eta arlo bakoitzean, egitasmo-txostenaren balorazioan lortutako puntuazio onenaren hurrenkerari jarraikiz esleituko dira plazak.

Dentro de cada asignatura y área las plazas se adjudicarán por el orden derivado de la mejor puntuación obtenida en la valoración de la memoria.

Hezkuntzako web-orrian argitaratuko da premia handiena duten arloen zerrenda (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/).

El listado de las áreas con más urgencia se publicará en la página web de Educación (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/).

Lehentasuna emango zaie mintegietako proiektuei (eta proiektu horiek garatzeko taldeei).

Se dará prioridad a los proyectos de seminarios (y a los grupos para desarrollar dichos proyectos).

e) R800 ikastaroan, aurreko c) hizkian adierazitako irizpideak baino lehen, lehentasunezko irizpide hauek aplikatuko dira, zerrendatzen diren ordenean:

e) En el curso R800 con anterioridad a los criterios señalados en la letra c) anterior, se aplicarán los siguientes criterios preferentes en el orden que se relacionan:

i) Batxilergoan, DBHn eta Lehen Hezkuntzan ari direnak

i) Bachillerato, ESO y Educación Primaria.

ii) Haur Hezkuntzan ari direnak.

ii) Educación Infantil.

2.– U ikastaroetako plazak eta 3000, 4000 eta 5000 ikastaroetakoak esleitzean, arau hauei jarraituko zaie:

2.– En la adjudicación de las plazas de los cursos U y las del 3000, 4000 y 5000 se seguirán las siguientes reglas:

a) Lehenik, aurreko ikasturtean U2 ikastaroa egin dutenei esleituko zaizkie U3 eta U2 ikastaroetako plazak.

a) En primer lugar, se realizarán las adjudicaciones de las plazas en U3 y U2 a quienes el curso anterior han realizado U2.

b) Bigarrenik, U3 eta U2 ikastaroetarako zuzeneko sarbideak esleituko dira, ordena horretan.

b) En segundo lugar, se realizarán las adjudicaciones de acceso directo a U3 y U2, por este orden.

3.– Hizkuntzen Trataera Integralari buruzko ikastaroan (I-2) plazak esleitzerakoan lehentasuna izango dute gutxienez klaustroaren % 70 ikastaro horretan izena eman duten ikastetxeetako eskatzaileek.

3.– En la adjudicación de las plazas del curso I-2 sobre Tratamiento Integral de las Lenguas tendrán prioridad los y las solicitantes en cuyo centro escolar al menos el 70% del claustro haya solicitado participar en dicho curso.

4.– Eskabideen aurkezte-ordenaren arabera esleituko dira gainerako ikastaroen plazak, harik eta dauden plazak amaitu arte.

4.– La adjudicación de las plazas de los demás cursos se realizará por orden de presentación de la solicitud hasta agotar las plazas disponibles.

13. artikulua.– R400 ikastarorako egitasmo-txostenaren balorazioa.

Artículo 13.– Valoración de la memoria para el curso R400.

1.– R400 ikastarorako plaza-eskabideekin aurkeztu behar diren egitasmo-txostenak, 0 eta 10 puntu artean baloratuko ditu artikulu honen 3. zenbakian jasotzen den Balorazio Batzordeak. Baremazio-atal bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia gutxienez eskuratu duten egitasmo-txostenak onartuko dira soilik.

1.– Las memorias que han de acompañar a las solicitudes de plaza para el curso R400 serán valoradas entre 0 y 10 puntos por la Comisión de Valoración contemplada en el apartado 3 de este artículo. Únicamente se aceptarán aquellas memorias que hayan obtenido como mínimo la mitad de la puntuación máxima en cada apartado de la baremación.

2.– Irizpide eta baremo hauen arabera emango ditu puntuak batzorde horrek:

2.– Dicha comisión asignará los puntos conforme a los siguientes criterios y baremos:

a) Hizkuntzaren gutxieneko kalitatea (zuzentasuna, egokitasuna...): 2 puntu.

a) La calidad mínima del idioma (corrección, idoneidad...): 2 puntos.

b) Lanaren deskripzioaren zehaztasuna: 3 puntu.

b) La precisión en la descripción del trabajo: 3 puntos.

c) Egitasmoaren aplikagarritasuna: irakas-sistemaren curriculumeko beharrei aurrez aurre erantzuten dien ala ez: 3 puntu.

c) La aplicabilidad del proyecto: si responde plenamente o no a las necesidades del currículum del sistema de enseñanza: 3 puntos.

d) Egitasmoaren egingarritasuna: ikastaroak irauten duen bitartean, egingarria den ala ez: 1 puntu.

d) La viabilidad del proyecto: si es viable o no mientras dura el curso: 1 punto.

e) Egitasmoaren izaera: egitasmo hori bakarka edo taldean egitekoa den, txanda bakarrerako egitasmoa den edo proiekzio luzeagokoa eta IKTen erabilera indartzen duen ala ez: 1 puntu.

e) La naturaleza del proyecto: si el proyecto es de carácter individual o colectivo, si es un proyecto de un único turno o de mayor proyección, y si refuerza el uso de las TIC. 1 punto.

3.– Honela osatuko da Balorazio Batzordea:

3.– La composición de la Comisión de Valoración será la siguiente:

● Batzordeburua: Euskara Zerbitzuko arduraduna edo haren ordezkoa.

● La persona responsable del Servicio de Euskera o su suplente, como presidente de la comisión.

● Irakasle bat Iraleren irakaskuntza-zentro bakoitzetik.

● Una persona docente de cada centro de enseñanza de Irale.

● Idazkaria: Euskara Zerbitzuko Irale programaren arduraduna.

● La persona responsable del programa Irale del Servicio de Euskera, como Secretario.

14. artikulua.– Plazen behin-behineko esleipen-ebazpena.

Artículo 14.– Resolución de adjudicación provisional de las plazas.

1.– Hezkuntzako lurralde-ordezkari bakoitzak ebazpena emango du ikastaro bakoitzeko plazen behin-behineko esleipen-zerrendak ontzat emateko.

1.– Cada Delegada Territorial de Educación dictará la resolución por la que se apruebe las relaciones provisionales de adjudicación de las plazas de cada curso.

Ebazpen horretan berariaz jasoko da ikasturte osorako izendapena lortzearen mende dagoela bitarteko funtzionarioei plazak esleitzea.

Dicha resolución recogerá expresamente que la adjudicación de plazas a funcionarios interinos está condicionada a la obtención de nombramiento para curso completo.

2.– Zerrendak Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko dira: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), data hauetan:

2.– La relaciones serán publicadas en la página web del Departamento de Educación: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), en las siguientes fechas:

a) A, E, H eta I ikastaroak egiteko, 2019-05-27.

a) Para la realización de los cursos A, E, H e I, el día 27-05-2019.

b) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek U eta R ikastaroak egiteko, 2019-06-14.

b) Para la realización de los cursos U y R, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 14-06-2019.

c) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-04.

c) Para la realización de los cursos 3000, 4000 o 5000, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 04-10-2019.

d) Bitarteko funtzionarioek U ikastaroak eta R ikastaroetako lehenengo txanda egiteko, 2019-06-14

d) Para la realización de los cursos U y el primer turno del curso R, por funcionarios interinos, el día 14-06-2019

e) Bitarteko funtzionarioek R ikastaroetako bigarren txanda eta 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-04.

e) Para la realización de los cursos del segundo turno de R y los cursos 3000, 4000 y 5000, por funcionarios interinos, el día 04-10-2019.

3.– Ebazpen honen aurka, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute interesdunek, argitaratzen denetik lau eguneko epean.

3.– Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar reclamación en un plazo de cuatro días desde la publicación.

Idatziz aurkeztuko zaizkio erreklamazioak Hezkuntza Berriztatzeko Lurralde Burutzari, posta elektronikoz nahiz ohiko postaz.

Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la Jefatura Territorial de Innovación Educativa bien por correo electrónico bien por correo ordinario.

15. artikulua.– Behin-behinean esleitutako plazari uko egitea.

Artículo 15.– Renuncia a la plaza provisionalmente adjudicada.

1.– Aurreko artikuluan zehaztutako epean, plazaren behin-behineko esleipena lortu dutenek uko egin diezaiokete plazari.

1.– En el plazo señalado en el artículo anterior quienes han obtenido adjudicación provisional de plaza pueden renunciar a ella.

2.– Idatziz aurkeztuko zaio uko-egitea Hezkuntza Berriztatzeko Lurralde Burutzari, posta elektronikoz nahiz ohiko postaz.

2.– Dicha renuncia se formalizará por escrito ante la Jefatura Territorial de Innovación Educativa bien por correo electrónico bien por correo ordinario.

16. artikulua.– Plazen behin betiko esleipen-ebazpena eta erreserben zerrenda.

Artículo 16.– Resolución de adjudicación definitiva de las plazas y lista de reserva.

1.– Hezkuntzako lurralde-ordezkari bakoitzak ebazpena emango du ikastaro bakoitzeko plazen behin betiko esleipen-zerrendak ontzat emateko.

1.– Cada Delegada Territorial de Educación dictará la resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de adjudicación de las plazas de cada curso.

Ebazpen horretan berariaz jasoko da ikasturte osorako izendapena lortzearen mende dagoela bitarteko funtzionarioei plazak esleitzea.

Dicha resolución recogerá expresamente que la adjudicación de plazas a funcionarios interinos está condicionada a la obtención de nombramiento para curso completo.

2.– Zerrendak Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko dira: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), data hauetan:

2.– La relaciones serán publicadas en la página web del Departamento de Educación: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara/), en las siguientes fechas:

a) A, E, H eta I ikastaroak egiteko, 2019-06-03.

a) Para la realización de los cursos A, E, H e I, el día 03-06-2019.

b) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek U eta R ikastaroak egiteko, 2019-06-25.

b) Para la realización de los cursos U y R, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 25-06-2019.

c) Karrerako funtzionarioek eta itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleek 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-15.

c) Para la realización de los cursos 3000, 4000 o 5000, por funcionarios de carrera y personal docente de centros concertados, el día 15-10-2019.

d) Bitarteko funtzionarioek U ikastaroak eta R ikastaroetako lehenengo txanda egiteko, 2019-06-25.

d) Para la realización de los cursos U y el primer turno del curso R, por funcionarios interinos, el día 25-06-2019.

e) Bitarteko funtzionarioek R ikastaroetako bigarren txanda eta 3000, 4000 eta 5000 ikastaroak egiteko, 2019-10-15.

e) Para la realización de los cursos del segundo turno de R y los cursos 3000, 4000 y 5000, por funcionarios interinos, el día 15-10-2019.

3.– Ebazpen horrek barne hartuko du ikastaro bakoitzerako zerrenden onarpena. Baldin eta, ikastaroa hasi baino lehen, plazaren esleipena lortu duen ikasketarigai batek baja emanez gero, erreserba-zerrendarekin esleituko da plaza hori.

3.– Dicha resolución incluirá la aprobación de listas de reserva para cada curso. En el caso de que con anterioridad del comienzo del curso una de las personas adjudicatarias de plaza causara baja se adjudicará la plaza con la lista de reserva.

4.– Behin betiko ebazpenaren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntzako sailburuordeari, ebazpenok argitaratu eta hilabeteko epean.

4.– Contra la resolución definitiva las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes desde la publicación.

17. artikulua.– HABEk aukeratutako ikasketa-elkarteetan emandako ikastaroetan matrikulatzea.

Artículo 17.– Matriculación en los cursos impartidos en las asociaciones de enseñanza designadas por HABE.

1.– Matrikula, jarraian adierazitakoaren arabera egingo dute ikasketa-elkarte batean emango den ikastaroan plaza eskuratu dutenek:

1.– Las personas que hayan obtenido plaza en cursos impartidos en una asociación de enseñanza formalizarán la matrícula conforme a lo siguiente:

a) Hautatutako ikastaroaren arabera, plaza lortu dutenek www.irakasle.eus web-orrian eskura izango dute ikasketa-elkarteen zerrenda, bertatik aukeratu ahal izateko.

a) Según el curso elegido, las personas que hayan obtenido plaza tendrán a su disposición en la web www.irakasle.eus el listado para poder seleccionar la asociación de enseñanza.

b) Jarraian zehazten den egunetik aurrera, plaza esleitu zaienei matrikula-fitxa bana bidaliko dio Hezkuntza Sailak, plaza lortu duen ikasketarigaiak, bidalketa horretan zehazten den epean, matrikula egin dezan ikasketa-elkartean:

b) A partir de la fecha que a continuación se señala, el Departamento de Educación remitirá a la persona adjudicataria de la plaza la ficha de matrícula, al objeto de que esta formalice la matricula en la asociación de enseñanza en el plazo que se le indique en dicha remisión:

i) Udako ikastaroetarako fitxa bidaltzea, 2019-06-12tik aurrera.

i) Remisión de ficha para los cursos de verano, a partir del 12-06-2019.

ii) Ikasturtean zehar egiteko ikastaroetarako fitxa bidaltzea, 2019-08-31tik aurrera.

ii) Remisión de ficha para los cursos durante el curso escolar, a partir del 31-08-2019.

c) Pertsona bakoitzak Hezkuntza Sailak emandako matrikula-fitxa aurkeztuko du aukeratutako ikasketa-elkartean. Onartzen badute, ikasketa-elkarte horretan matrikulatua geldituko da.

c) Cada persona presentará en la asociación de enseñanza seleccionada la ficha de matrícula proporcionada por el Departamento de Educación. En caso de ser admitida, quedará matriculada en dicho centro.

d) Baldin eta plaza lortu duen ikasketarigaiak, goian zehaztutako bidaltze-datatik bost eguneko epean, matrikula-fitxarik jasotzen ez badu, dagokion Hezkuntzako Ordezkaritzako Euskara Atalera jo beharko du.

d) En el caso de no recibir la ficha de matrícula, en un plazo de 5 días desde la fecha de remisión arriba señalada, la persona adjudicataria de la plaza deberá dirigirse a la Unidad de Euskera de la Delegación de Educación correspondiente.

18. artikulua.– A eta E ikastaroak, doakotasun-baldintzak, nahitaezko gutxieneko bertaratzea eta gutxieneko hori ez betetzearen ondorioak prezioa ordaintzean.

Artículo 18.– Cursos A y E, condiciones de gratuidad, asistencia mínima obligatoria y efectos de su incumplimiento en el abono del precio.

1.– Udako A eta E ikastaroetan, % 80koa da nahitaezko gutxieneko bertaratzea, eta, ikasturtean zehar egiten diren ikastaroetan, % 75ekoa.

1.– En los cursos A y E de verano, la asistencia mínima obligatoria es del 80% y en los cursos que se realizan durante el curso escolar la asistencia mínima obligatoria es del 75%.

2.– Nahitaezko gutxieneko bertaratzea betetzen bada, ikaslearentzat doan izango da ikastaroa egitea.

2.– Si se cumple la asistencia mínima obligatoria la realización del curso será gratuita para el alumno o alumna.

3.– Nahitaezko gutxieneko bertaratzea betetzen ez bada, ikastaroaren kostuaren % 50 ordaindu beharko du ikasleak. Ikasleari ordaintzea dagokion partea ikasle horrek parte hartzen duen Irale programako hurrengo A edo E ikastaroan ordaindu beharko du.

3.– En el caso de que no se cumpla la asistencia mínima obligatoria, el alumno o alumna deberá abonar el 50% del coste del curso. El pago de la parte que corresponde abonar al alumno o alumna lo deberá este hacer efectivo en el siguiente curso A o E del programa Irale en el que participe dicho alumno o alumna.

19. artikulua.– Gehieneko liberazio-aldiari eragiten dion ikastaroari uko egitea mediku-bajagatik.

Artículo 19.– Renuncia por baja médica a curso sujeto a periodo máximo de liberación.

1.– Zenbait ikastarotan, ikasketariak ordutegiaren gehieneko liberazio-aldiak ez gainditzearen mende dago parte-hartzea; bada, kasu horietan, mediku-bajagatik ikastaroari uko eginez gero ikastaroa gauzatzen ari den datetan, ikastaroaren esleipena ez da zenbatuko 6. artikuluan aipatzen den ordutegiaren gehieneko liberazio-aldiaren ondorioetarako.

1.– En los cursos cuya participación está sujeta a que la persona no exceda los periodos máximos de liberación horaria, en el caso de renuncia al curso por baja médica durante las fechas de su realización, la adjudicación del curso no computará a efectos del periodo máximo de liberación horaria a que se refiere el artículo 6.

2.– Aurreko 1. zenbakian xedatua aplikatzeak dakar arau hauek betetzea:

2.– La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 anterior requiere el cumplimiento de las siguientes reglas:

a) Interesdunak mediku-bajagatiko uko-egite eskabidea aurkeztea bere lantokiari dagokion Lurralde Ordezkaritzako Hezkuntza Berrikuntzako Unitatean. Laneko bajaren mediku-agiriak erantsiko zaizkio eskabide horri.

a) Que la persona interesada presente su solicitud de renuncia por baja médica a la Unidad de Innovación Educativa de la Delegación Territorial correspondiente a su centro de trabajo. A dicha solicitud adjuntará los justificantes médicos de la baja laboral.

b) Baja gertatzen den ikasturtean aurkeztu beharko da eskabidea, eta, betiere, amaierako ebaluaziorako zehaztutako eguna baino lehen edo, HE1 eta HE2 ikastaroen kasuan, azterketetarako zehaztutako eguna baino lehen.

b) La solicitud deberá presentarse en el curso escolar en el que transcurre la baja y antes de la fecha señalada para la evaluación final o, en el caso de los cursos PL1 y PL2 antes de la fecha señalada para los exámenes.

3.– Ikastaroa esleitzeak ez dezan eraginik izan gehieneko liberazio-aldiaren zenbaketan, eskakizun hauek ere bete beharko dira:

3.– Para que la adjudicación del curso no tenga efectos en el cómputo del periodo máximo de liberación se habrán de cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Irale programaren barnean, behin soilik onartuko zaio pertsona bakoitzari ikastaroa ez zenbatzea gehieneko liberazio-aldiaren ondorioetarako.

a) El no cómputo del curso a efectos del periodo máximo de liberación dentro del programa Irale solo se concederá una vez para cada persona.

b) Osasun Ikuskaritzak ontzat eman behar du mediku-baja.

b) La baja médica deberá contar con el visto bueno de la Inspección de Salud.

c) Gehieneko liberazio-aldiaren ondorioetarako ikastaroa ez zenbatzeak berekin dakar hurrengo ikasturtean liberatua izateko lehentasuna galtzea.

c) La concesión de que no sea computado el curso a efectos del periodo máximo de liberación conlleva la pérdida de prioridad para ser liberado el curso siguiente.

d) U2 edo U3 ikastaroetan, baja-aldia 60 eta 109 irakastegun bitartekoa bada soilik eskatu ahal izango da urte erdiko liberazio-aldia ez zenbatzea. Baja-aldia gutxienez 110 irakastegunekoa bada, onartuko zaio ikastaro osoa ez zenbatzea, eta aukera emango zaio ikastaroa hurrengo deialdian egiteko.

d) En los cursos U2 o U3, si el periodo de baja es de 60 a 109 días lectivos, solo se podrá solicitar el no cómputo de un periodo de liberación de medio año. Si el periodo de baja es al menos de 110 días lectivos, se le concederá el no cómputo del curso completo, y se le ofrecerá la posibilidad de realizar el curso en la convocatoria siguiente.

e) 3000, 4000 eta 5000 ikastaroetan, baja-aldia gutxienez 30 irakastegunekoa izan beharko da ikastaroa ez zenbatzea onartzeko.

e) En los cursos 3000, 4000 y 5000, el periodo de baja deberá prolongarse al menos 30 días lectivos para la concesión del no cómputo del curso.

f) R ikastaroetan, baja-aldiak irakastegunen % 40 gutxienez hartu beharko du ikastaroa ez zenbatzea onartzeko.

f) En los cursos R, el periodo de baja deberá abarcar el 40% de los días lectivos para la concesión del no cómputo del curso.

g) Sailak ez dio ez zenbatzea onartuko ikastaro amaieran dagokion maila edo hizkuntza-eskakizuna gainditu duen inori, nahiz eta ez zenbatua izateko eskakizun guztiak bete.

g) El Departamento no concederá el no cómputo a nadie que al final del curso haya aprobado el correspondiente nivel o perfil lingüístico, aunque cumpla todos los requisitos para que no sea computado.

20. artikulua.– Ikastaro amaierako azterketak.

Artículo 20.– Exámenes a la finalización del curso.

Jarraian zehazten diren azterketak egin beharko dituzte ikastaro hauetan onartu diren pertsonek, ikastaroa amaitu eta gero:

Las personas admitidas a los siguientes cursos deberán realizar, a su finalización, los exámenes que se señalan a continuación:

a) U2 eta 3000 ikastaroak amaituta, HE1eko azterketa egin beharko dute.

a) Una vez finalizados los cursos U2 y 3000, deberán realizar el examen del PL1.

b) U3 eta 5000 ikastaroak amaituta, HE2ko edo HLEAko azterketa egin beharko dute.

b) Una vez finalizados los cursos U3 y 5000, deberán realizar el examen del PL2 o del HLEA.

c) 4000 ikastaroa amaituta, HLEAko azterketa egin beharko dute ikastetxe publikoetako Hezkuntza Bereziko lan-legepeko hezitzaileek.

c) Una vez finalizado el curso 4000, el personal educativo laboral de Educación Especial de centros públicos deberán realizar el examen del HLEA.

21. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 21.– Protección de datos.

Deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz. Datuok, bestalde, Irale izeneko 2. fitxategian sartuko dira, dirulaguntzen deialdi hau kudeatzeko eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da fitxategi horren organo arduraduna. Sarbide-, zuzenketa-, ezabatze- eta aurkatze-eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Las personas participantes en esta convocatoria dan su autorización para el tratamiento y publicación de los datos personales recogidos en la tramitación de la misma, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Esos datos serán incluidos en el fichero número 2 denominado Irale, a fin de gestionar esta convocatoria de ayudas económicas e informar a las personas interesadas sobre el desarrollo de la convocatoria. El órgano responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: c/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen diote Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari edozein erakunde publikotan frogatzeko aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

Asimismo, las personas que participan en esta convocatoria autorizan a la Dirección de Innovación Educativa para que pueda verificar ante cualquier entidad pública los documentos presentados.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día de su publicación en el Boletín.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 12a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
PARTE-HARTZAILEAK ETA IKASTAROAK
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
IKASTARO-MOTAK ETA HAIEN XEHETASUNAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
SARRERA-AZTERKETEN DATAK ETA LEKUAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2019.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

ANEXO I
PARTICIPANTES Y CURSOS
(Véase el .PDF)
ANEXO II
CURSOS Y CARACTERÍSTICAS
(Véase el .PDF)
ANEXO III
PRUEBA DE ACCESO, LUGAR Y FECHA
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana