Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

25. zk., 2019ko otsailaren 5a, asteartea

N.º 25, martes 5 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
604
604

AKORDIOA, Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Erakunde Autonomoko Zuzendaritza Nagusiaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos erakundeko Zuzendaritza Nagusiaren artekoa, Ertzaintzako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko ikastaroetako ikasleei euskara eskolak emateko eta Ertzaintzako lehen eta bigarren hizkuntza-eskakizunetan Hizkuntza Gaikuntzako Ikastaroak egiteko kudeaketa materialaren gomendioari buruzkoa.

ACUERDO entre la Dirección General del Organismo Autónomo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia / Academia Vasca de Policía y Emergencias y la Dirección General de Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos, sobre Encomienda de la Gestión material de celebración de Cursos de Capacitación Lingüística en el primer perfil lingüístico de la Ertzaintza y en el segundo perfil lingüístico de la Ertzaintza, y de impartición de euskera al alumnado de los Cursos de Ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza.

Arkauti, 2018ko abenduaren 12a.

En Arkaute, a 12 de diciembre de 2018.

HAUEK BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Batetik, Malentxo Arruabarrena Julián, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia (PLEA) erakunde autonomoko zuzendari nagusia.

De una parte, D.ª Malentxo Arruabarrena Julián, Directora General del Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias (AVPE).

Bestetik, Jokin Azkue Arrastoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABE) zuzendari nagusia.

Y de otra, D. Jokin Azkue Arrastoa, Director General de Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

HAU ADIERAZTEN DUTE:
DECLARAN:

Lehenengoa.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Ordenatzeari buruzko ekainaren 28ko 15/2012 Legearekin bat etorriz, Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari atxikitako administrazio izaeradun erakunde autonomoa dela, nortasun juridiko propioarekin eta bere lanak burutzeko jarduteko gaitasunarekin. Aipatutako lanen artean, Ertzaintzako funtzionarioentzat hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroak programatzeko, antolatzeko eta burutzeko eskumenak daude, otsailaren 24ko 30/1998 Dekretuaren arabera, maiatzaren 22ko 76/2012 Dekretuak emandako idazketa berrian.

Primero.– Que la Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, conforme a la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, es un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, entre cuyas competencias se encuentra la de programar, organizar y desarrollar los cursos de capacitación lingüística para los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza, según el Decreto 30/1998, de 24 de febrero, en su nueva redacción dada por Decreto 76/2012, de 22 de mayo.

Bigarrena.– Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Erakunde Autonomoak ez duela Ertzaintzako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko ikastaroetako ikasleei eskolak emateko eta Ertzaintzako lehen eta bigarren hizkuntza-eskakizunetan hizkuntza-gaikuntzarako ikastaro guztiak burutzeko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material nahikorik. Beraz, lan hori gomendatzen diogu espezialitate horretarako betekizun onenak dituen erakunde bati; hain zuzen, lan hori burutzeko baliabideak dituen erakunde bati.

Segundo.– Que el Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia carece de los medios humanos y materiales suficientes para la ejecución de todos los Cursos de Capacitación en el primer perfil lingüístico de la Ertzaintza y en el segundo perfil lingüístico de la Ertzaintza, convocados por el órgano competente para ello, así como para la impartición al alumnado de los Cursos de Ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, siendo preciso encomendar tal actividad a una entidad que, disponiendo de tales recursos, la lleve a cabo en las mejores condiciones de especialidad.

Hirugarrena.– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legearekin bat etorriz, HABE erakundea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikitako administrazio izaeradun erakunde autonomoa dela, nortasun juridiko propioarekin eta bere lanak burutzeko jarduteko gaitasunarekin.

Tercero.– Que el instituto HABE, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos, es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Laugarrena.– HABE erakundeak lehen esandako Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren beharrizanei erantzuteko antolaketa eta beharrezko baliabideak dituela.

Cuarto.– Que el instituto HABE cuenta con una organización y medios precisos para atender las necesidades de la Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, expresadas anteriormente.

Bosgarrena.– Aurreko guztia dela-eta, batzartutakoek, parte hartzen duten izaerarekin, kudeaketa gomendioko akordio hau formalizatzea erabaki dute, klausula hauen arabera:

Quinto.– Por todo lo anterior, las partes reunidas, en la condición en que intervienen, acuerdan formalizar el presente Acuerdo de Encomienda de Gestión, con arreglo a las siguientes

KLAUSULAK
CLAUSULAS

Lehenengoa.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoak eta Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos / Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) hitzartu dute Ertzaintzako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko ikastaroen eta Ertzaintzako lehen eta bigarren hizkuntza-eskakizunetan hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroen kudeaketa materiala HABEk egitea, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ez daukalako lan hori egiteko giza baliabide eta baliabide material nahikorik.

Primera.– El Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos / Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) acuerdan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que HABE lleve a cabo la gestión material de, por una parte, los Cursos de Capacitación Lingüística en el primer perfil lingüístico de la Ertzaintza y en el segundo perfil lingüístico de la Ertzaintza, así como la impartición de euskera al alumnado de los Cursos de Ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, que le sean encomendados por la Academia Vasca de Policía y Emergencias por razón de no disponer el primero de los medios humanos y materiales precisos para ello.

Bigarrena.– Gomendatzen den kudeaketa materiala HABEk egin beharreko jarduera hauetan zehazturikoa izango da, kasu bakoitzean adieraziko den irismenarekin:

Segunda.– La gestión material que se encomienda se concretará en las siguientes actividades por parte de HABE, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Ertzaintzako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko ikastaroetako ikasleei ikastaroak ematea eta Ertzaintzako lehen eta bigarren hizkuntza-eskakizuneko hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroak ematea Arkautiko, Erandioko eta/edo Oiartzungo zentroetan Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak edo Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzak izendatutako ikasleei.

a) La impartición de Cursos de Capacitación Lingüística en el primer y en el segundo perfil lingüístico de la Ertzaintza, en los centros de Arkaute, Erandio y/u Oiartzun, a los alumnos y alumnas que designe la Academia Vasca de Policía y Emergencias o la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, así como al alumnado de los Cursos de Ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza.

b) Ematen diren ikastaroan parte hartzen duten ikasleen aprobetxamendu-mailaren ebaluazioa eta bertaratzea.

b) La evaluación del nivel de aprovechamiento y asistencia por parte de los alumnos y alumnas que participen en los diferentes cursos que se impartan.

c) Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari bidaltzea programari eta programa horretan parte hartzen duten ikasleei buruz eskatzen duen informazioa, eta, batez ere, ikasleen aprobetxamendu-mailei eta horien bertaratzeari buruzko informazioa.

c) Proporcionar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia cuanta información demande en relación al programa y los alumnos y alumnas del mismo y, en especial, sobre los niveles de aprovechamiento y asistencia del alumnado.

Hirugarrena.– Gomendio horren kudeaketa materialetik sortutako gastuak Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako aurrekontuari egotziko zaizkio, HABEk aldez aurretik horren fakturazioa egin ondoren, HABE Erakunde Autonomoak eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzen dituen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2013ko irailaren 17ko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz. Euskaltegietako kanpo-irakasleen joan-etorrietatik eratorritako gastuei dagokienez, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainak ezartzen dituen Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan ezarritakoa bete beharko da. Halaber, ikasleei emandako material didaktikoetatik eratorritako gastuak ordainduko dira aurkeztutako fakturen arabera.

Tercera.– Los gastos originados por la gestión material objeto de esta encomienda se imputarán al presupuesto de la Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, previa facturación por parte de HABE, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 17 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fijan los precios públicos de los servicios que presta y las actividades que realiza el Organismo Autónomo HABE, y en lo referente a los gastos derivados de los desplazamientos del profesorado externo de los euskaltegis, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 121/2006, de 13 de junio, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se fijan las indemnizaciones por razón de servicio. Asimismo, los gastos derivados de los materiales didácticos entregados a los alumnos y alumnas se abonarán conforme a las facturas presentadas.

Laugarrena.– Kudeaketa-gomendioak indarra izango du akordio hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31ra arte, eta bi aldeek adostuta luzatu ahal izango da, betiere dagokion ekitaldirako aurrekontu-kontsignazio egoki eta nahikoa badago.

Cuarta.– La encomienda de gestión tendrá vigencia desde la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 31 de diciembre de 2019, y podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de ambas partes, condicionado a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para el ejercicio correspondiente.

Bosgarrena.– Kudeaketa-gomendioak ez dakar Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoari jardun horretarako emandako eskumenen eta funtsezko elementuen titulartasuna lagatzea.

Quinta.– La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia.

Seigarrena.– Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren ardura da, kudeaketa-gomendio horren xedea ikusirik, zehaztutako jarduera materiala osatu edo oinarrituko duten izaera juridikoko egintza edo ebazpenak ematea.

Sexta.– Es responsabilidad del Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Zazpigarrena.– Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak HABEri lagako dizkio emango diren ikastaroak kudeatzeko beharrezkoak diren ikasleen datu pertsonalak, honako honetan xedatutakoaren arabera: Herrizaingo Sailak eta hari atxikitako Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia erakunde autonomoak dituzten datu pertsonalen fitxategi automatizatuak arautzen dituen 2003ko irailaren 2ko Aginduaren I. eranskinaren 40. apartatua (irailaren 2ko EHAA, 170. zk.).

Septima.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, cederá a HABE los datos personales de los alumnos y alumnas, que sean necesarios para la gestión de los cursos que se impartan, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 40 del Anexo I a la Orden de 2 de septiembre de 2003, del Consejero de Interior, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal del Departamento de Interior y del Organismo Autónomo «Academia de Policía del País Vasco» adscrito al mismo (BOPV número 170, de 2 de septiembre).

Bi aldeak ados daude agiri honen edukiarekin, eta, hala jasota gera dadin, horren bi ale sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

Estando ambas partes conformes con el contenido de este documento y, para que así conste, se firma por duplicado en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN.

HABEko zuzendaria,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.


Azterketa dokumentala

La Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias,

MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN.

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.


Análisis documental

Euskadi, auzolana