Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

247. zk., 2018ko abenduaren 26a, asteazkena

N.º 247, miércoles 26 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
6329
6329

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 10ekoa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baitira Euskal Etxeei 2018-2019 ikasturteko euskara-eskolengatik emango zaizkien diru-laguntzen eskaerak.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se resuelven las subvenciones de los Centros Vascos-Euskal Etxeak en concepto de los cursos de euskera que impartirán en el curso 2018-2019.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2018ko urriaren 29ko EHAAn, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren 2018ko irailaren 17ko Ebazpena argitaratu zen. Ebazpen haren bidez arautzen da euskarazko eskolak ematen dituzten Euskal Etxeei diru-laguntzak emateko modua.

1.– En el BOPV de 29 de octubre de 2018, se publicó la Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, que establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak que imparten cursos de Euskara.

2.– Ebazpen horren 2. artikuluan finkatu zen zuzkidura berrehun eta hogeita hamalau mila (234.000) eurokoa izango dela gehieneko diru.

2.– En el artículo 2 de la citada Resolución se establece que la cantidad máxima que se destinará a la presente convocatoria será de doscientos treinta y cuatro mil (234.000) euros.

3.– Deialdiaren 7. artikuluak xedatzen du Euskal Etxeetako euskaltegientzako diru-laguntzen modulua 11,50 eurokoa izango dela talde/orduko eta diru-laguntzak nahiko ez badira baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiei erantzuteko, hainbanatuko direla onuradunen artean.

3.– El artículo 7 de la convocatoria establece que el módulo por hora/grupo que se aplicará a las subvenciones correspondientes a los euskaltegis de Centros Vascos-Euskal Etxeak, será de 11,50 euros y que se procederá al prorrateo de la subvención entre las entidades beneficiarias si el importe señalado fuera insuficiente para hacer frente a las necesidades solicitadas.

Hori guztia kontuan izanik, aurkeztutako eskabideak egiaztatu ondoren eta ebazpenaren 8. artikuluak egokitu dizkidan betebeharren jardunean, honako hau

En virtud de todo ello, tras la verificación de las solicitudes presentadas, y de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de la resolución,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean azaltzen diren erakundeei eta pertsonei ematea bertan zehazturiko kopuruko diru-laguntza.

Primero.– Conceder subvención por la cuantía que se indica a las entidades-personas relacionados en el Anexo I de esta Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen hau, deialdiaren 8.2 artikuluak xedatutakoarekin bat, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad al artículo 8.2 de la convocatoria.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora del Instituto Vasco Etxepare en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Donostia, 2018ko abenduaren 10a.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En San Sebastián, a 10 de diciembre de 2018.

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana