Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

126. zk., 2011ko uztailaren 4a, astelehena

N.º 126, lunes 4 de julio de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
3426
3426

28/2011 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.

RESOLUCIÓN 28/2011, de 30 de mayo, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de los Convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que se indican.

Eusko Jaurlaritzak zenbait hitzarmen sinatu dituenez gero, zabalkunde egokia izan dezaten, honako hau

Habiéndose suscrito por el Gobierno Vasco varios Convenios, y a los efectos de darles la publicidad debida,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Ondoko hitzarmenen testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea:

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de los siguientes Convenios:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Uned –Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren arteko lankidetza-hitzarmena (I. eranskina).

– Convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el desarrollo de su actividad, que figura como anexo I.

– Centro de Estudios Jurídicos-en eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko esparru-hitzarmena, prestakuntza-gaietarako (II. eranskina).

– Convenio marco de colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos en materia de formación, que figura como anexo II.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Arraia-Maeztuko Udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); III. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo III.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Etxebarriko Udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); IV. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con y el Ayuntamiento de Etxebarria en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo IV.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Lizartzako Udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); V. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con el Ayuntamiento de Lizartza en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo V.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Olaberriko Udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); VI. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con el Ayuntamiento de Olaberria en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo VI.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Erriberagoitiko udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); VII. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con el Ayuntamiento de Ribera Alta en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo VII.

– Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Erribera Beitiko Udalaren artekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza); VIII. eranskinean jasotzen da.

– Convenio con el Ayuntamiento de Ribera Baja en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo VIII.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko maiatzaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2011.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

La Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

M.ª JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

M.ª JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

I. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA UNED URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 20an.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Alde batetik, Isabel Celaá Diéguez andrea, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saileko sailburua, maiatzaren 8an 6/2009 Dekretuaren bitartez izendatu zutena (maiatzaren 9ko EHAA). Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean dihardu, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko egitura organikoa xedatzen duen irailaren 14ko 233/2010 Dekretuaren 4. artikuluan zehaztutakoa betez (2010eko irailaren 29ko EHAAren 188. alea).

De una parte, la Excma. Sra. Dña. M.ª Isabel Celaá Diéguez, Consejera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, nombrada por Decreto 6/2009, de 8 de mayo (BOPV de 9 de mayo), actuando en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en virtud de los expuesto en el artículo 4 del Decreto 233/2010, de 14 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación (BOPV número 188, de 29 de septiembre de 2010).

Beste alde batetik, Juan Antonio Gimeno Ullastres jauna, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko errektore gorena, ekainaren 29ko 1054/2009 Errege-dekretuaren bitartez izendatua. UNEDen izenean dihardu, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 20.1 artikuluan zehaztutakoa (abenduaren 24ko BOE) eta apirilaren 15eko 426/2005 Errege-dekretuaren bitartez onartutako UNEDen estatutuetako 101. artikuluan zehaztutakoa betez (apirilaren 16ko BOE). Azken hori ekainaren 29ko 1054/2009 Errege-dekretuak osatzen du (ekainaren 30eko BOE).

De otra, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nombrado por Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio, y en virtud de lo expuesto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y el artículo 101 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril) y complementado por el Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio (BOE de 30 de junio).

ADIERAZI DUTE:

EXPONEN:

Lehenengoa.– Prestakuntza eta ezagutza faktore erabakigarriak dira herrialde baten garapen ekonomiko, kultural eta sozialerako. Hori dela eta, ezinbestekoa da ongi koordinatutako eta kalitatezko unibertsitate-sistema lehiakorra lortzea.

Primero.– La formación y el conocimiento son factores determinantes para el desarrollo económico, cultural y social de un país. De aquí la necesidad de un sistema universitario bien coordinado, competitivo y de calidad.

Bigarrena.– Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa aldatzen duen apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak eskumen garrantzitsuak ematen dizkie autonomia-erkidegoei, beren lurraldean dauden unibertsitateei dagokienez. Hala ere, UNEDen ezaugarri bereziak tarteko, legeak baimentzen du autonomia-erkidegoekin lankidetza-hitzarmenak egitea.

Segundo.– La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, atribuye a las Comunidades Autónomas importantes competencias en relación con las universidades ubicadas en su ámbito territorial. No obstante, dadas las especiales características de la UNED, la Ley permite la formalización de convenios con las Comunidades Autónomas.

Hirugarrena.– UNEDen helburua da unibertsitaterako sarbidea erraztea eta bere metodologia, edo lan-arrazoiak, arrazoi ekonomikoak, bizilekua edo beste edozein arrazoi dela eta, UNEDen hezkuntza-sistema hautatzen duen eta ikasteko gai diren pertsona orok ikasten jarraitu ahal izatea. UNEDera atxikita dauden Bergarako, Gasteizko eta Portugaleteko zentroen bitartez garatzen ditu bere jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak zentro horiek egiten duten lan akademiko, kultural eta sozial garrantzitsua aitortzen du eta Autonomia Erkidego honetan gauzatzen dituzten jarduerak sostengatzen jarraitzeko erabakia adierazten du.

Tercero.– La UNED tiene como objetivo facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para hacerlo que elijan su sistema educativo, bien por su metodología, bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualesquiera otras. La UNED desarrolla sus actividades en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de sus Centros Asociados de Bergara, Vitoria-Gasteiz y Portugalete. El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco reconoce la importante labor académica, cultural y social que desarrollan estos centros, y asume continuar apoyando las actividades que realicen en esta Comunidad Autónoma.

Laugarrena.– Bi erakunde horien helburua da unibertsitate-sistemaren kalitatea hobetzeko lanean jarraitzea eta baliabide publikoen erabileran eraginkortasun handiagoa lortzea. Hori dela eta, aurrez aurreko zein urrutiko unibertsitate-hezkuntza antolatzeko eta egituratzeko koordinazio-mekanismoak sortzea komeni dela uste dute, bai eta mekanismo horiek ikasketa arautuak zein etengabeko prestakuntza eta unibertsitate-hedapena kontuan izatea ere.

Cuarto.– Es objetivo de ambas instituciones conseguir la mejor calidad del sistema universitario en su conjunto, y la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para ello, estiman conveniente la constitución de mecanismos de coordinación que permitan la articulación y vertebración de las enseñanzas universitarias presenciales y a distancia, y que abarquen tanto los estudios reglados como la formación continua y la extensión universitaria.

Bosgarrena.– Hori guztia dela eta, bi aldeek, erabateko gaitasuna dutela eta dagokien erakundearen izenean jarduten dutela kontuan hartuta, lankidetza-hitzarmen hau gauzatzea adostu dute jarraian adierazten diren xedapenak zehaztuz.

Quinto.– Por todo lo expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad plena y la representación con la que actúan, acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración con las siguientes

XEDAPENAK

ESTIPULACIONES

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak UNEDi atxikitako zentroek beren lurraldean aurrera daramaten lan akademikoaren, kulturalaren eta sozialaren garrantzia aitortzen du. Beraz, UNEDi atxikitako zentroetan matrikulatutako ikasleen jarduerei beren lurraldeko beste edozein unibertsitatetan matrikulatutako ikasleen jarduerei ematen dieten trataera bera emango diete. Euskal Autonomia Erkidegoan UNEDi atxikitako zentroetan matrikulatutako ikasleei gainerako unibertsitate-ikasleei ematen zaien trataera bera emango zaie. Hauek dira zentro horiek:

Primera.– El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reconocida la importante labor académica, cultural y social que desarrollan los Centros Asociados de la UNED en su territorio, concederá a las actividades de los y las estudiantes de la UNED matriculados en los mismos idéntico tratamiento que el que reciban las correspondientes actividades de los y las estudiantes de las universidades implantadas en su territorio autonómico. Los estudiantes de la UNED matriculados en los Centros Asociados de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán tratados en régimen de igualdad con el resto de los universitarios. Estos centros son:

– UNEDi atxikitako Gasteizko zentroa.

– Centro Asociado UNED de Vitoria-Gasteiz.

– UNEDi atxikitako Bergarako zentroa.

– Centro Asociado UNED de Bergara.

– UNEDi atxikitako Bizkaiko zentroa (Portugaleten).

– Centro Asociado UNED de Bizkaia, en Portugalete.

Bigarrena.– UNEDek konpromisoa hartzen du bere informazioa autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialetan emateko (2011 urtean UNEDi atxikitako zentroen webguneetan eta, ahal bezain azkarren, unibertsitateko webgune ofizialean). Horrez gain, konpromisoa hartzen du pixkanaka neurriak hartzeko UNEDeko edozein ikaslek tutoretza telematikoa bere autonomia-erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan jaso dezan.

Segunda.– La UNED se compromete a ofrecer su información en los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (en las páginas web de sus Centros Asociados en el año 2011 y, en el plazo más breve posible, la información contenida en la página web oficial de la Universidad). Asimismo, se compromete a aplicar progresivamente las medidas que permitan que cualquier estudiante de la UNED pueda recibir tutorización telemática en el idioma oficial de su Autonomía que desee.

Hirugarrena.– Eusko Jaurlaritzak eskumendun organoekin hitzarmenak sustatuko ditu bere lurraldean UNEDi atxikitako zentroetan matrikulatuta dauden ikasleek (derrigorrezko bigarren hezkuntzako zein batxilergoko irakasleen trebakuntzarako unibertsitate-masterra egiten ari direnek, lanbide-heziketa egiten ari direnek eta hizkuntzekin zerikusia duten ikasketak egiten ari direnek) dagozkien practicumak egin ditzaten eta ikasketa horiekin zerikusia duten jarduera osagarriak egin ditzaten.

Tercera.– El Gobierno de la Comunidad Autónoma promoverá, ante los órganos competentes, la formalización de convenios destinados a facilitar a los alumnos de la UNED matriculados en los Centros Asociados de su territorio la realización del practicum correspondiente a los estudios del Máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas que estén realizando y el acceso a actividades destinadas a complementar su formación.

Laugarrena.– Eusko Jaurlaritzak parte hartuko du bere lurraldean UNEDi atxikita dauden zentroen finantzaketan, eta zenbateko hori Eusko Jaurlaritzaren urteko aurrekontuetan zehaztuko da. 2011n 541.104 eurokoa izango da, eta honela banatuko da:

Cuarta.– El Gobierno de la Comunidad Autónoma participará en la financiación de los Centros Asociados de la UNED en su territorio, en cuantía que se establecerá anualmente en sus presupuestos, y que para el año 2011 se fija en 541.104 euros, con la siguiente distribución territorial:

– UNEDi atxikitako Gasteizko zentroarentzat: 128.635 euro.

– Para el Centro Asociado UNED de Vitoria-Gasteiz: 128.635 euros.

– UNEDi atxikitako Bergarako zentroarentzat: 165.658 euro.

– Para el Centro Asociado UNED de Bergara: 165.658 euros.

– UNEDi atxikitako Bizkaiko zentroarentzat (Portugaletekoa): 246.811 euro.

– Para el Centro Asociado UNED de Bizkaia, en Portugalete: 246.811 euros.

Kopuru hori urtero berrikusiko da, eta unibertsitate-titulazioetan eta 25, 40 eta 45 urtez gorako pertsonak unibertsitatean sartzeko ikastaroetan matrikulatutako pertsona-kopurua kontuan hartuta erabakiko da. Dena dela, kopuru horrek ez ditu gaindituko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen legean ezarritako mugak. Kopuru horren banaketa hitzarmenaren 9. xedapenean zehazten den Koordinazio Batzordeak onartu beharko du.

Esa cantidad será revisada anualmente y definida en función del número de estudiantes matriculados en titulaciones universitarias y en cursos de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años y en todo caso dentro de los límites que establezca la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La distribución de esta cantidad será aprobada por la Comisión de Coordinación establecida en la estipulación novena del presente Convenio.

Bosgarrena.– Aurreko xedapenean aipatutako finantzaketa sailburuaren aginduaren bitartez egikarituko da, eta diru-kopuru hori erabiliko da lurraldean UNEDi atxikitako zentroen jarduerak gauzatzeko, etengabeko eguneraketa teknologikorako eta beharrezkoak diren azpiegituren hobekuntzarako eta mantenu-lanetarako. Aipatutako agindu horretan atxikitako zentro bakoitzari dagokion zenbatekoa zehaztu beharko da, zentro bakoitzari dagokion zenbatekoa eman ahal izateko.

Quinta.– La financiación referida en la estipulación anterior se formalizará mediante Orden de la Consejera y deberá destinarse al sostenimiento de las actividades de los Centros Asociados de la UNED radicados en su territorio, a su permanente actualización tecnológica y a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. En la citada Orden se deberá resolver la aportación para cada uno de los centros adscritos con el fin de proceder al pago individualizado a cada uno de ellos.

Seigarrena.– Unibertsitate-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak bere lurraldean UNEDi atxikita dauden zentroei emango dien ekarpenaren ordaintze-agindua bi zati berdinetan egingo da: lehenengo ordainketa, guztizko kopuruaren % 50, martxoaren 31 baino lehen egingo da; eta bigarrena, irailaren 30a baino lehen. 2011. urtean, hitzarmen hau sinatu ondoren egingo da lehen ordainketa.

Sexta.– El libramiento de la aportación que el Departamento del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de Universidades destine a la financiación de los Centros Asociados de la UNED de su territorio se efectuará en dos partes iguales: el primer pago por un importe del 50%, antes del 31 de marzo, y el segundo pago por la misma cuantía antes del 30 de septiembre. Para este año 2011 el primer pago se realizará tras la suscripción del presente Convenio.

Zazpigarrena.– Diru-laguntza zertarako erabili den justifikatzeko, UNEDi atxikitako zentroen zuzendaritzek dokumentazio hau igorri beharko diote Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Unibertsitate-zuzendaritzari.

Séptima.– La justificación del destino de la subvención se sustanciará mediante remisión por parte de las Direcciones de los Centros Asociados a la Dirección de Universidades del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de la siguiente documentación:

– Emandako diru-laguntzaren kargura egindako jardueren gastuen memoria.

– Memoria de actividades de los gastos efectuados con cargo a esta aportación.

– Egiaztagiri ekonomikoa.

– Certificación económica.

– Dagokion urteko aurrekontuaren likidazioa.

– Liquidación del Presupuesto de la anualidad correspondiente.

Dokumentu horiek urtero igorri beharko dira, otsailaren 28a baino lehen.

Esta documentación se remitirá antes del 28 de febrero de cada anualidad.

Zortzigarrena.– Unibertsitate-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak finantzaketa hori handitu ahal izango du. Finantzaketa handiagoa lortzeko, UNEDek edo bere lurraldean UNEDi atxikitako zentroek akordio edo hitzarmenetan zehaztutako helburu jakin batzuk bete beharko dituzte.

Octava.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades, podrá ampliar esta financiación, condicionándola al cumplimiento de determinados objetivos, mediante acuerdos o convenios específicos suscritos con la UNED o con los Centros Asociados radicados en su territorio.

Bederatzigarrena.– Hitzarmen honetan ezarritakoak betetzeko, berau sinatzean, Koordinazio Batzorde bat sortuko da. Hauek izango dira Batzorde horretako kideak:

Novena.– A efectos de desarrollar lo establecido en este convenio se constituirá, a la firma del mismo, una Comisión de Coordinación integrada por los siguientes miembros:

– Unibertsitate-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburua eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko errektorea. Batzordearen lehendakari izango dira txandaka. Horietako bakoitzak beste pertsona bat izendatu ahal izango du bere ordez jarduteko.

– La persona titular del Departamento del Gobierno de la Comunidad Autónoma de País Vasco competente en materia de universidades y el Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que actuarán, alternativamente, como Presidentes de la Comisión. Ambos podrán delegar libremente su presencia en otra persona.

– Unibertsitate-gaietan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko saileko hiru batzordekide gehienez, eta UNEDeko beste hainbeste ordezkari.

– Hasta tres vocales en representación del Departamento del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, competente en materia de universidades, y un número igual de vocales en representación de la UNED.

Hitzarmen honetako eranskinean zehazten da Koordinazio Batzorde horretako kideen zerrenda.

La relación de los miembros que constituyen la Comisión de Coordinación es la que figura en el anexo de este convenio.

Batzordearen egitekoak izango dira emandako diru-laguntza modu egokian erabiltzen den ebaluatzea eta erabilera horren jarraipena egitea. Hala ere, kontuan izango ditu fiskalizazioari eta finantzen kontrolari buruzko araudian aurreikusitakoak. Koordinazio Batzordeak dituen eskumenak eta bere funtzionamendua kudeatzeko erregimena ezarriko du, hitzarmen hau indarrean jartzen denetik bi hilabete igaro baino lehen. Hala ere, kontuan izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoan dauden UNEDi atxikitako zentroen patronatuen zuzendaritza-batzordeek egindako proposamenak.

Entre sus cometidos figurará la evaluación y seguimiento de la correcta aplicación de la cuantía otorgada, sin perjuicio de lo previsto en la normativa aplicable sobre fiscalización y control financiero. La Comisión de Coordinación establecerá su propio régimen de gestión de las competencias y de funcionamiento en un plazo no superior a dos meses desde la entrada en vigor del presente convenio. En todo caso, tendrá en consideración las propuestas de las Juntas rectoras de los patronatos de los Centros Asociados ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hamargarrena.– Aurreko xedapenean sortutako batzordeak UNEDi proposatuko dio Autonomia Erkidegoko lurraldean ikaskuntza arautua eta bere zentro-politika ezartzeko, bai eta bere ikerkuntza-programa, unibertsitate-hedapena eta etengabeko prestakuntza ere. Horiei guztiei beharrezko aitorpena eta baliozkotasuna emango zaizkie dagozkien esparruetan. Koordinazio Batzordearen erabakiak Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak berretsi beharko ditu.

Décima.– La comisión creada en la estipulación anterior propondrá a la UNED la implantación de sus enseñanzas regladas y su política de centros en el territorio autonómico, así como sus programas de investigación, extensión universitaria y formación continua, a los cuales se les otorgará el necesario reconocimiento y validez autonómicos en los ámbitos que les correspondan. Los acuerdos de la Comisión de Coordinación deberán ser ratificados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Hamaikagarrena.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak lanpostua eman ahal izango die Bigarren Hezkuntzako ezagutza-arloetako irakasleei; irakasle horiek Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalera atxikita dauden zentroetara atxikiko dira zerbitzu-betekizunean.

Undécima.– El Departamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de Educación podrá destinar profesores de Enseñanza Secundaria de las diferentes áreas de conocimiento, que serán adscritos en comisión de servicios a los Centros Asociados de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Hitzarmen hau sinatzen den unetik sartuko da indarrean, eta horrela jarraituko du 2011ko abenduaren 31ra arte. Horrez gain, hitzarmen hau urtebete luzatu ahal izango da bi aldeek berariaz eta idatziz eskatuz gero, baina horretarako, ezinbestekoa izango da aurrekontuetan zenbateko hori esleitzea. Nolanahi ere, aldeetako batek hitzarmen hau salatu ahal izango du, gutxienez luzapen hori gauzatu baino bi hilabete lehenago.

Este convenio entrará en vigor a partir del momento de su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. Asimismo, este Convenio podrá ser prorrogado, por períodos anuales, por voluntad expresa de las partes materializada en documento escrito, siempre y cuando exista dotación consignada presupuestariamente. En cualquier caso, este Convenio podrá ser denunciado expresamente por alguna de las partes con una antelación mínima de dos meses a su efectividad.

Eta, adostasunaren adierazle gisa, agiri honen bi ale sinatzen dituzte, goian adierazitako lekuan eta datan.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate

El Rector de la Universidad Nacional

Nazionaleko errektorea,

de Educación a Distancia (UNED),

JUAN GIMENO ULLASTRES.

JUAN GIMENO ULLASTRES.

ERANSKINA

ANEXO

KOORDINAZIO-BATZORDEA

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean:

Por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación:

– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua.

– La Consejera o Consejero de Educación, Universidades e Investigación.

Batzordekideak:

Vocales:

– Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordea.

– El Viceconsejero o Viceconsejera de Universidades e Investigación.

– Unibertsitate zuzendaria.

– La Directora o Director de Universidades.

– Unibertsitate Zuzendaritzako Unibertsitate arloko arduraduna.

– La o el Responsable del Área de Universidades de la Dirección de Universidades.

UNED-en izenean:

Por la UNED:

– Errektorea.

– El Rector o Rectora.

Batzordekideak:

Vocales:

– Atxikitako zentroetako errektoreordea.

– El Vicerrector o Vicerrectora de Centros Asociados.

– Atxikitako zentroen koordinaziorako laguntzailea.

– El Adjunto o Adjunta de Coordinación de Centros Asociados.

– Idazkari nagusia.

– El Secretario o Secretaria General.

II. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS-EN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEKO ESPARRU-HITZARMENA, PRESTAKUNTZA-GAIETARAKO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS EN MATERIA DE FORMACIÓN.

Alde batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua. Lehendakariaren maiatzaren 8ko 8/2009 Dekretuaren bidez izendatu zuten sailburu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean dihardu.

De una parte, doña Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, nombrada por Decreto 8/2009, de 8 de mayo, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eta, beste aldetik, Sofía Puente Santiago andrea, Centro de Estudios Jurídicoseko –aurrerantzean CEJ– zuzendaria, urriaren 10eko 1276/2003 Errege Dekretuaren bidez onartu ziren Centro de Estudios Jurídicosen Estatutuko 11. i) artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Y de otra, doña Sofía Puente Santiago, Directora del Centro de Estudios Jurídicos, en lo sucesivo CEJ, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.i) del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, aprobado por Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre.

Daukaten karguaren zereginak betez eta beraien erakundeen izenean eta ordezkari gisa dauzkaten ahalmenak erabiliz dihardute bi aldeek, eta hauxe

Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus instituciones,

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

I.– Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) Justizia Ministerioari atxikitako erakunde autonomoa da eta, urriaren 10eko 1276/2003 Errege Dekretuaren bidez onartu zen bere Estatutuko 2. artikuluaren arabera, hauxe du helburu: Justizia Ministerioarekin lankidetzan jardutea, hain zuzen ere karrera fiskaleko kideen, idazkari judizialen eta auzitegiko medikuen kidegoetako funtzionarioen nahiz Justizia Administrazioko gainontzeko langileen hautaketan, hasierako prestakuntzan eta etengabeko prestakuntzan.

I.– El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que según establece el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1276/2003 de 10 de octubre, tiene por objeto «la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continua de los miembros de la Carrera Fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia».

Halaber, bere helburuak betetzeko, aipatutako Estatutuko 3. artikuluak ezartzen du Centro de Estudios Jurídicosek honako hau egin dezakeela: «a) Autonomia-erkidegoetako organoekin beraien eskumen-esparruko lankidetza-hitzarmenak egin».

Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3 del citado Estatuto establece que el Centro de Estudios Jurídicos podrá: «a) Celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias».

II.– Bestalde, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak 35.3 artikuluan autonomia-erkidegoari ematen dizkio Justizia Administrazioko beharrei erantzuteko eskumenak, 13.1 artikuluarekin bat etorriz. Eskumen horien egikaritza azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuarekin hasi zen, eta martxoaren 1eko 410/1996 eta martxoaren 15eko 514/1996 errege-dekretuen bidez egindako eskualdaketei esker, aipatutako beharrei hobeto erantzuteko garapen egokia ahalbidetu zuen. Justizia eta Herri Administrazio Saila da eskualdatutako zereginak bete eta garatu behar dituena.

II.– Por otra parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 35.3 en relación con el 13.1, confiere a la Comunidad Autónoma competencias relativas a la atención de las necesidades de la Administración de Justicia, cuyo ejercicio comenzó con el Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre y que, tras los traspasos efectuados por los Reales Decretos 410/1996, de 1 de marzo y 514/1996, de 15 de marzo, posibilitan un desarrollo más adecuado a dichas necesidades, correspondiendo el ejercicio y desarrollo de las funciones traspasadas al Departamento de Justicia y Administración Pública.

III.– Bi aldeek prestakuntza-jarduerak elkarlanean egiteko interesa dutenez, lankidetzarako esparru-hitzarmen hau sinatzea erabaki dute. Hona hemen hitzarmenaren klausulak:

III.– Al estar ambas partes interesadas en colaborar en la realización de actividades formativas, acuerdan suscribir este Convenio marco de colaboración, que se formaliza con arreglo a las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objeto.

Esparru-hitzarmen honen helburua, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten fiskal, idazkari judizial eta auzitegiko medikuen prestakuntzaren arloan CEJen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetza arautzea da.

El presente Convenio marco tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y la Comunidad Autónoma de Euskadi, en materia de formación de Fiscales, Secretarios Judiciales y Médicos Forenses que presten sus servicios en la Comunidad Autónoma.

Bigarrena.– Lankidetza.

Segunda.– Colaboración.

Urtero ezartzen diren prestakuntza-jarduerak ondoren adierazten den moduan finantzatu, antolatu eta kudeatzeko izango da lankidetza.

Esta colaboración consistirá en la financiación, organización y gestión de las actividades formativas que se establezcan para cada año, en la forma que se expone a continuación.

Hirugarrena.– Jarduerak.

Tercera.– Actividades.

Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, Urteko Jarduera Plana egingo da eta CEJek eta AEk ados jarrita zehaztuko dituzte hurrengo urtean gauzatu beharreko jarduerak. Planak ezarriko du zein jarduera-mota den egokiena, zeini zuzenduta dagoen eta nola finantzatuko den.

En el último trimestre de cada año, se elaborara, un Plan de Actuación Anual, en el que el CEJ y la CA determinarán, de común acuerdo, las actividades que se llevarán a cabo durante el siguiente año. Este Plan establecerá el tipo de actividad que se considere más conveniente, el colectivo al que va dirigida, así como su financiación.

Laugarrena.– Jarduerak antolatu eta finantzatzea.

Cuarta.– Organización y financiación de las actividades.

Autonomia-erkidegoak eta CEJek elkarrekin antolatu, kudeatu eta gainbegiratuko dituzte jarduera-planean urte bakoitzerako programatutako jarduerak, eta arau hauek beteko dituzte:

La Comunidad Autónoma y el CEJ asumirán conjuntamente la organización, gestión y supervisión de las actividades de formación programadas en el Plan de Actuación previsto para cada año, que se regirán por las siguientes directrices:

a) Bi instituzioek partekatzen dituzten zereginak:

a) Atribuciones correspondientes a ambas instituciones:

– Urtean zehar egin beharreko ikastaro eta jardueren egitaraua elkarrekin prestatzea. Antolatutako jardueretako gaiak aukeratzea eta zuzendari-koordinatzaileak nahiz irakasleak/hizlariak izendatzea ere sartzen da programazio horretan. Irakasleak/hizlariak, ahal bada, eskarmentu egiaztatua, gaiaren gaineko jakituria eta destinoa autonomia-erkidegoan duten fiskal, magistratu, epaile, idazkari judizial, auzitegiko mediku eta estatuko abokatuen artetik aukeratuko dira.

– Elaboración conjunta del programa de cursos y actividades a desarrollar durante el año. Esta programación incluye la selección de los temas objeto de las actividades que se organicen y la designación de directores-coordinadores y profesores/ponentes, que deberán ser elegidos preferentemente entre Fiscales, Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Abogados del Estado destinados en la Comunidad Autónoma, con probada experiencia y conocimientos en el tema elegido en cada caso.

– Egitarauko prestakuntza-jardueren kalitate didaktikoa baloratzea jarduerok egiten diren heinean, ondoren jarraitu beharreko jardun-ildoak zehaztu ahal izateko ebaluazioa egiteko.

– Valoración de la calidad didáctica de las actividades formativas programadas que se vayan realizando, en orden a la evaluación necesaria para la determinación de las pautas ulteriores de actuación.

– Gauzatzen den jarduera bakoitzaren jarraipen administratiboa eta kontrola egitea.

– Realización del seguimiento administrativo y el control de cada una de las actividades que se desarrollen.

– Jardueraren iraupenaren % 80 osatzen dutenei bertan egon izanaren ziurtagiria egitea, jarduera-planak edo deialdiak ziurtagiria lortzeko bestelako ebaluazio- edo kontrol-sistema espezifiko bat ezartzen duenean izan ezik.

– Emisión del certificado de asistencia a quienes hayan acudido a un 80% de la duración total de la actividad, salvo que en el plan de actuación o en la respectiva convocatoria se fije un sistema de evaluación o control específico para su obtención.

– Urteko jarduera-planean ezarritako ekarpenen bidez jarduerak finantzatzea. Bi aldeek egiten dituzten ekarpenen artean oreka ekonomikoa egoteko ahalegina egingo da.

– Financiación de las actividades mediante las aportaciones que se determinen en el Plan de actuación anual. Se procurará que exista un equilibrio económico en las aportaciones de ambas partes.

b) CEJen zereginak:

b) Atribuciones correspondientes al CEJ:

– Prestakuntza-jarduerak egiteko eskabidea aurkezten duten fiskal, idazkari eta auzitegiko medikuen artetik jarduerak zeinek egingo dituen aukeratzea, arlo honetarako ezarritako jardun-ildoekin bat etorriz.

– Realizar la selección de los Fiscales, Secretarios y Médicos Forenses que asistan a las actividades formativas, de entre aquellos que así lo hubiesen solicitado, y de acuerdo con las pautas generales de actuación en esta materia.

– Aukeratutakoen eta ordezkoen zerrenda eta izaten diren uko-egiteak autonomia-erkidegoari jakinaraztea.

– Comunicar a la Comunidad Autónoma la lista de seleccionados y suplentes así como las renuncias que pudieran producirse.

– Prestakuntza-jardueretara joan ahal izateko ikasketa-lizentziak eskatzea, beharrezkoak direnean.

– Petición de las correspondientes licencias por estudios para la asistencia a las actividades de formación, cuando proceda.

– Jarduerak bideratzeko jarraibide orokorrak prestatzea eta autonomia-erkidegoari eta zuzendariei helaraztea.

– Elaboración de las pautas generales de dirección de actividades y su remisión tanto a la Comunidad Autónoma como a los directores de las mismas.

– Irakaskuntza-arloko ordainsarien baremoa ezartzea eta autonomia-erkidegoari helaraztea, aplikatu behar denean aplika dezan.

– Determinación del baremo de retribuciones en materia de docencia y su remisión a la Comunidad Autónoma para su aplicación, cuando proceda.

c) Autonomia-erkidegoaren zereginak:

c) Atribuciones de la Comunidad Autónoma:

– Programatutako prestakuntza-jardueretarako lokal egokiak eta beharrezko euskarri didaktikoa jartzea.

– Facilitar los locales adecuados a las actividades de formación programadas, así como el soporte didáctico necesario.

– Urteko jarduerak onartu ondoren, jardueren programa argitaratu eta zabaltzea.

– Editar y difundir los programas anuales de actividades, una vez hayan sido aprobados.

– Irakasleak eta/edo hizlariak eta zuzendariak/koordinatzaileak aukeratu ondoren, beraiekin komunikatzea.

– Comunicación con los profesores y/o ponentes y directores/coordinadores una vez efectuada su selección.

– Egiten den jarduera bakoitzari buruzko informazio zehatza ematea eta egutegi, ordutegi eta irakasle edo hizlarien zerrenda adieraztea lehenengo klausulan adierazitako karrera edo kidegoetakoak izan eta destinoa autonomia-erkidegoan daukaten kideei.

– Información puntual a los miembros de las Carreras o Cuerpos contemplados en la cláusula primera destinados en su territorio, sobre cada una de las actividades que se desarrollen, con indicación de calendario, horario y relación de profesores o ponentes.

Bosgarrena.– Batzordea.

Quinta.– Comisión.

Esparru-hitzarmen honen jarraipena egiteko batzordea eratu da, kide hauekin: Estatuko Administrazio Orokorreko hiru kide (CEJeko 2 eta Gobernuaren Autonomia Erkidegoko Ordezkaritzako 1) eta Autonomia Erkidegoko hiru ordezkari.

Se crea una Comisión de Seguimiento del presente Convenio marco, integrada por tres miembros de la Administración General del Estado (2 del CEJ y 1 de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma) y tres representantes de la Comunidad Autónoma.

Jarraipen Batzordeak zeregin hauek izango ditu, besteak beste:

Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:

a) Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan hurrengo urteko jarduera-plana eta gastuen aurrekontua egitea, erakunde sinatzaileek aintzakotzat hartu ditzaten.

a) Elaborar dentro del último trimestre de cada año, el Plan de Actuación de actividades y el presupuesto de gastos correspondiente al año siguiente, para su toma en consideración por las Instituciones firmantes.

b) Hitzarmenaren eta bere esparruan ezartzen diren egitarau eta jardueren garapenari jarraipena eta ebaluazioa egitea.

b) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo del Convenio y de los programas y actuaciones que se establezcan en su marco.

c) Lankidetza honi esleitutako gastuen aurrekontuaren betearazpena kontrolatzea.

c) Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignados a esta colaboración.

d) Erakunde sinatzaileen arteko koordinazio-lanak bultzatzea, prestakuntza-helburuak ahalik eta hobeen lortzeko.

d) Impulsar las funciones de coordinación entre las Instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos formativos.

e) Hitzarmena interpretatzea eta gauzatzeko garaian sor litezkeen zalantzak argitzea.

e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Seigarrena.– Burutzea.

Sexta.– Fin.

Bi erakundeek eginahal guztiak egingo dituzte hitzarmenaren barruan programatutako prestakuntza-jarduerak gauzatu daitezen eta, horretarako, behar diren kontaktu eta hartu-emanak izango dituzte Jarraipen Batzordearekin izan beharrekoez gain.

Ambas Instituciones procurarán por todos los medios llevar a buen fin las actividades de formación programadas dentro del Convenio, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, aparte de los propios de la Comisión de Seguimiento.

Euskal Autonomia Erkidegoak, aurrekontu-baliabiderik eskura duen ala ez, horren arabera gauzatu ahal izango ditu jarduera horiek.

La ejecución de dichas actuaciones por parte del País Vasco estará condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria por su parte.

Zazpigarrena.– Indarraldia eta luzapena.

Séptima.– Vigencia y prórroga.

Esparru-hitzarmen hau hiru urtez egongo da indarrean, sinatzen denetik.

Este Convenio marco tendrá una vigencia de tres años, a partir de su firma.

Esparru-hitzarmen hau gehienez hiru urte gehiagoz luzatu ahal izango da, aldeek hitzarmenaren indarraldia bukatu baino lehen hala erabakitzen badute. Nolanahi ere, luzapena egiteko, Autonomia Politikarako Gobernuaren Batzorde Delegatuak aurretik aldeko txostena egin beharko du.

Este convenio marco podrá prorrogarse por un periodo de tiempo máximo de tres años adicionales, si así lo acuerdan las partes antes de la finalización del periodo de vigencia y, en todo caso, previo informe favorable de la Comisión Delgada del Gobierno en Política Autonómica.

Zortzigarrena.– Hitzarmena behar baino lehenago suntsitzea:

Octava.– Resolución anticipada.

Hitzarmen hau arrazoi hauengatik suntsitu ahal izango da:

El presente Convenio marco podrá ser resuelto por las siguientes causas:

a) Bi aldeek hala erabaki dutelako.

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Indarraldia bukatu baino hiru hilabete lehenago aldeetako batek kontratuaren amaiera idatziz iragartzeagatik.

b) Por denuncia de una de las partes formalizada por escrito con tres meses de antelación a la finalización del plazo de vigencia.

c) Hitzarmeneko klausularen bat ez betetzeagatik.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren araubide juridikoa.

Novena.– Régimen Jurídico del convenio.

Hitzarmen hau hitzarmen juridiko-administratiboa da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 6. artikuluaren babesean egin da, eta bere araubide juridikoa Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen esparrutik at geratzen da, hala ezartzen baitu lege horretako 4.1.c) artikuluak.

El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando su régimen jurídico excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en virtud de lo establecido en su artículo 4.1.c).

Aurreko guztiarekin bat etorriz, sinatzaileek, euren eskumenak baliatuz, hasieran adierazitako lekuan eta egunean hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por triplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al principio indicados.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Ikasketa Juridikoen Ikastegiko zuzendaria,

La Directora del Centro de Estudios Jurídicos,

SOFÍA PUENTE SANTIAGO.

SOFÍA PUENTE SANTIAGO.

III. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO III A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ARRAIA-MAEZTUKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko maiatzaren 2an.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Ángel Marcos Pérez de Arrilucea Pérez de Leceta, Arraia-Maeztuko Udaleko Alkate-Presidente jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Ángel Marcos Pérez de Arrilucea Pérez de Leceta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz autonomia-erkidegoetako edozein organotako erregistroan edota toki-administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Arraia-Maeztuko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Arraia-Maeztuko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Arraia-Maeztuko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Arraia-Maeztuko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Arraia-Maeztu se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Arraia-Maeztuko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Arraia-Maeztuko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espresuki, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta Arraia-Maeztuko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Arraia-Maeztuko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu,

ÁNGEL MARCOS PÉREZ DE ARRILUCEA

ÁNGEL MARCOS PÉREZ DE ARRILUCEA

PÉREZ DE LECETA.

PÉREZ DE LECETA.

IV. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO IV A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ETXEBARRIKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.B) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRIA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 14an.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2011.

BILDU DIRA

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Karmelo Gisasola Erkiaga, Etxebarriko Udaleko Alkate-Presidente jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Karmelo Gisasola Erkiaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarria, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril..

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Etxebarriko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Etxebarria.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK:

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Etxebarriko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Etxebarria solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Etxebarriko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Etxebarria de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Etxebarriko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Etxebarria se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Etxebarriko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Etxebarria información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Etxebarriko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Etxebarria instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Etxebarriko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Bizkaia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Etxebarria.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Etxebarriko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarria,

KARMELO GISASOLA ERKIAGA.

KARMELO GISASOLA ERKIAGA.

V. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO V A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA LIZARTZAKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE LIZARTZA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko maiatzaren 16an.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Regina Otaola Muguerza, Lizartzako Udaleko alkate-lehendakari andrea, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Doña Regina Otaola Muguerza, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Lizartza, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Lizartzako Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Lizartza.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Lizartzako Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Lizartza solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Lizartzako Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Lizartza de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Lizartzako Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Lizartza se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Lizartzako Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Lizartza información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Lizartzako Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Lizartza instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Lizartzako Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lizartza.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Lizartzako Udaleko alkate-lehendakaria,

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Lizartza,

REGINA OTAOLA MUGUERZA.

REGINA OTAOLA MUGUERZA.

VI. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO VI A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA OLABERRIKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 27an.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Txomin Mendoza Pérez, Olaberriko Udaleko Alkate-Presidente jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Txomin Mendoza Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olaberria, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Olaberriko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Olaberria.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Olaberriko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Olaberria solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Olaberriko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Olaberria de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Olaberriko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Olaberria se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Olaberriko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Olaberria información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Olaberriko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Olaberria instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Olaberriko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Olaberria.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Olaberriko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olaberria,

TXOMIN MENDOZA PÉREZ.

TXOMIN MENDOZA PÉREZ.

VII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO VII A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ERRIBERAGOITIKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

ONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 27an.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Jesús Berganza González, Erriberagoitiko Udaleko alkate-lehendakari jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Jesús Berganza González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribera Alta, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Erriberagoitiko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Alta.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Erriberagoitiko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Alta solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Erriberagoitiko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Alta de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Erriberagoitiko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Ribera Alta se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Erriberagoitiko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Ribera Alta información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Erriberagoitiko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ribera Alta instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espresuki, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta Erriberagoitiko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribera Alta.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Erriberagoitiko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribera Alta,

JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ.

JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ.

VIII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 30EKO 28/2011 EBAZPENARENA

ANEXO VIII A LA RESOLUCIÓN 28/2011, DE 30 DE MAYO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ERRIBERA BEITIKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA).

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES).

Vitoria-Gasteizen, 2011ko maiatzaren 2an.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Pedro Montoya Ruiz, Erribera Beitiko Udaleko alkate-lehendakari jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Pedro Montoya Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribera Baja, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Erribera Beitiko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Baja.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Erribera Beitiko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Baja solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.– EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Erribera Beitiko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Ribera Baja de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.– Erribera Beitiko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.– El Ayuntamiento de Ribera Baja se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.– EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Erribera Beitiko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Ribera Baja información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Erribera Beitiko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ribera Baja instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.– Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.– Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espresuki, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta Erribera Beitiko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribera Baja.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Erribera Beitiko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribera Baja,

PEDRO MONTOYA RUIZ.

PEDRO MONTOYA RUIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana