Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

124. zk., 2011ko ekainaren 30a, osteguna

N.º 124, jueves 30 de junio de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
Empleo y Asuntos Sociales
3381
3381

AGINDUA, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, telelaguntzaren zerbitzu publikoari 2011. urtean aplikatu beharreko prezio publikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko dena.

ORDEN de 30 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se fijan la cuantía del precio público y la exención aplicables al servicio público de teleasistencia en 2011.

Irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen Testu Bategineko 33. artikuluak ematen dizkidan eskumenez baliatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta horren erakunde autonomoek prezio publikoen bidez ordain ditzaketen zerbitzuak eta jardunak zehaztu zituen irailaren 28ko 249/2010 Dekretuarekin bat etorriz, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak dagokion txostenaren aldeko txostena eman duenez, hau

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, y de acuerdo con el Decreto 249/2010, de 28 de septiembre, por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Organismos Autónomos, habiéndose informado favorablemente el expediente correspondiente por el Departamento de Economía y Hacienda,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Prezio publikoaren zenbatekoa zehaztea.

Artículo 1.- Fijación de la cuantía del precio público.

1.- Eusko Jaurlaritzaren titulartasuneko telelaguntza-zerbitzu publikoaren prezio publikoa hilean 4 eurokoa izango da 2011. urtean.

1.- El precio público del servicio público de teleasistencia de titularidad del Gobierno Vasco en 2011 se fija en 4 euros mensuales.

2.- Eusko Jaurlaritzaren titulartasuneko telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzko Dekretua indarrean sartzean Arabako Foru Aldundiaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren edo Gasteizko Udalaren telelaguntza-zerbitzuaren erabiltzaile diren erabiltzaileek ordaindu beharreko prezio publikoaren zenbatekoa ez da izango Telelaguntza Zerbitzu Publikoa arautzen duen Dekretua indarrean sartu aurretik erakunde horiek emandako zerbitzuaren erabiltzaile gisa legokiekeena baino handiagoa.

2.- La cuantía del precio a abonar por las personas usuarias que a la entrada en vigor del Decreto del servicio público de teleasistencia de titularidad del Gobierno Vasco fueran usuarias del servicio de teleasistencia de la Diputación Foral de Álava, de la Diputación Foral de Bizkaia, de la Diputación Foral de Gipuzkoa o del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no será superior a la que les correspondiese como usuarias del referido servicio prestado por las citadas instancias antes de la entrada en vigor del Decreto regulador, del servicio público de teleasistencia.

2. artikulua.- Prezio publikoa administratu eta kobratzea.

Artículo 2.- Administración y cobro del precio público.

1.- Telelaguntza-zerbitzu publikoaren prezioa gizarte-gaien arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailak administratu eta kobratuko du.

1.- La administración y cobro del precio del servicio público de teleasistencia se realizará por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales.

Prezio publikoa hilero eskatuko da, hilabete naturala amaitzean, eta zenbatekoa hilabete horretan zerbitzua baliatu den egunen proportzioan zehaztuko da.

El precio público se exigirá mensualmente, al término de cada mes natural, y el importe será proporcional al número de días del mes vencido en los cuales se haya disfrutado del servicio.

2.- Ordainketa eskudiruz egingo da, irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen Testu Bategineko 21. artikuluak zehazten dituen bideetako edozein erabiliz.

2.- El pago se realizará en efectivo, por cualquiera de los medios especificados en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

3. artikulua.- Salbuespena.

Artículo 3.- Exención.

1.- Erabiltzaileak prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egongo dira beren hileroko diru-sarreren zenbatekoa erreferentziako aldirako zehaztutako Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) berdina edo txikiagoa bada.

1.- Las personas usuarias gozarán de exención del pago del precio público cuando tengan un nivel de recursos económicos mensuales igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual fijado para el periodo impositivo de referencia.

2.- Telelaguntza-zerbitzuaren prezioaren ordainketatik salbuesteko eskaera Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuetako zuzendariaren Ebazpenez onartu edo ukatuko da.

2.- El reconocimiento o denegación de la exención del pago del precio del servicio de teleasistencia se resolverá mediante Resolución del Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.

3.- Bizikidetzako unitateko kideak ekonomikoki zerbitzuaren erabiltzailearen mende daudenean eta zerbitzuaren erabiltzailea adingabea denean, baliabide ekonomikoak zenbatzeko bizikidetzako unitatea izango da kontuan. Kasu horietan pertsona erabiltzailearen hileroko diru-sarreren zenbatekotzat honakoa hartuko da: Agindu honetako 4. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutako bizikidetzako unitateko kide guztien urteko diru-sarreren batura hamabi hilabeteen eta bizikidetzako unitateko kideen kopuruaren artean zatitzearen emaitza.

3.- Cuando los miembros de la unidad convivencial de la persona usuaria dependan económicamente de ésta o cuando la persona usuaria sea menor de edad, se tendrá en cuenta la unidad convivencial a efectos de cómputo de recursos económicos. En tales casos se considerará nivel de recursos económicos mensuales de la persona usuaria la cantidad resultante de dividir entre doce y entre el número de miembros de la unidad convivencial la suma de los ingresos anuales de cada uno de los miembros de dicha unidad calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Orden.

4.- Erabiltzailearen hileroko diru-sarreren zenbatekoa aldatzen bada, beste ebazpen bat eman ahal izango da telelaguntza-zerbitzua ordaintzeko salbuespena onartu edo ukatzeko.

4.- La variación en el nivel de recursos económicos mensuales de la persona usuaria podrá determinar el dictado de nueva Resolución de reconocimiento o denegación de la exención del pago del precio del servicio de teleasistencia.

4. artikulua.- Diru-sarrerak kalkulatzea.

Artículo 4.- Cálculo del nivel de recursos económicos.

1.- Erabiltzailearen diru-sarrerak zehazteko, diru-sarrera garbi guztiak hartuko dira zenbatgarritzat, ondokoetatik eratorritako sarrerak, hain zuzen:

1.- Para la determinación del nivel de recursos económicos de la persona usuaria se considerarán computables la totalidad de los ingresos netos derivados de:

a) Lan-etekinak -pentsioak eta gizarte-aurreikuspeneko prestazioak barne- haien araubidea edozein dela ere.

a) Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, cualesquiera que sean su régimen.

b) Kapital higigarri eta higiezinaren etekina.

b) Rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario.

c) Enpresa- edo lanbide-jardueren etekinak.

c) Rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.

2.- Diru-sarrerak zehazteko zenbatu beharreko aldia eskabidearen unearen -edo prezioaren ordainketari buruzko salbuespena onartu edo ukatzeko beste ebazpen bat ematen den unearen- aurreko zerga-aldia izango da, zeinari buruz zerga-datuak baitaude.

2.- El periodo a computar en la determinación del nivel de recursos económicos de la persona usuaria será el correspondiente al último periodo impositivo de que se dispongan datos tributarios en el momento de la solicitud o en el de dictarse nueva Resolución sobre reconocimiento o denegación de la exención del pago del precio.

5. artikulua.- Prezioa ordaintzeko betebeharretik salbuesteko eskatzen denean aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 5.- Documentación a presentar cuando se solicite exención de la obligación de pago del precio.

1.- Prezioa ordaintzeko betebeharretik salbuesteko eskatzen dutenek bakarrik aurkeztu beharko dute diru-sarrerak zehazteko dokumentazioa.

1.- Únicamente quienes soliciten exención de la obligación de pago del precio deberán presentar documentación para la determinación de su nivel de recursos económicos.

2.- Telelaguntza-zerbitzuaren erabiltzailearen hileroko diru-sarrerak zehazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken autolikidazioa erabiliko da, edo, bestela, autolikidaziorik ez badago, lortutako errentei buruzko zerga-datuen ziurtagiriak edo egiaztagiriak. Agindu honetako 3.3 artikuluak begietsitako kasuan, erabili beharreko aipatutako agiriok erabiltzailearen bizikidetzako unitateko kide bakoitzari dagozkionak izango dira.

2- Para la determinación del nivel de recursos económicos mensuales de la persona usuaria del servicio de teleasistencia se utilizará la última autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas o, en su caso, por inexistencia de la citada autoliquidación, certificado o documento acreditativo de datos tributarios sobre las rentas obtenidas. En el supuesto contemplado por el artículo 3.3 de la presente Orden, los documentos citados a utilizar serán los correspondientes a cada uno de los integrantes de la unidad convivencial de la persona usuaria.

3.- Telelaguntza-zerbitzu publikoaren prezioa ordaintzetik salbuesteko eskabidea ebazteko Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzari zerga-datuak ematea baimendu duten pertsonen kasuan ez da PFEZ deklarazioaren kopiarik aurkeztu beharko, ezta zerga-datuei buruz zerga-administrazioak emandako ziurtagiri edo egiaztagiririk ere.

3.- No deberá aportarse copia de la declaración de IRPF ni certificación o documento acreditativo de datos tributarios expedido por la Administración tributaria relativa a personas que hayan autorizado el suministro de datos tributarios a la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco para la resolución de la solicitud de exención de pago del precio del servicio público de teleasistencia.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 57.4 artikulua erregelamendu bidez garatu artean, bizikidetzako unitatearen diru-sarrerak zehazteko, familia-unitatearen diru-sarrerak izango dira kontuan eta ulertuko da ekonomikoki zerbitzuaren erabiltzailearen mende dauden unitate horretako kideak inolako errentarik jasotzen ez dutenak direla.

A los efectos de la determinación del nivel de recursos económicos de la unidad convivencial y en tanto no se realice el desarrollo reglamentario del artículo 57.4 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, se tendrán en cuenta los recursos de la unidad familiar y se considerará que dependen económicamente de la persona usuaria del servicio los miembros de dicha unidad que no perciban renta alguna.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Agindu honetan xedatu gabekoetan, orohar gizarte zerbitzuei buruzko arauak eta bereziki telelaguntzari buruzkoak aplikatuko dira.

Primera.- En lo no dispuesto en la presente Orden será de aplicación la normativa sustantiva en materia de Servicios Sociales en general y teleasistencia en particular.

Bigarrena.- Ondorengo urteetan Agindu hau aplikatuko da, telelaguntzaren zerbitzu publikoari dagokion urtean aplikatu beharreko prezio publikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko Agindua onartzen ez den artean.

Segunda.- La presente Orden se aplicará en los años subsiguientes en tanto no se dicte nueva Orden por la que se fijen la cuantía del precio público y la exención aplicables al servicio público de teleasistencia en el ejercicio correspondiente.

Hirugarrena.- Agindu hau 2011ko uztailaren 1ean jarriko da indarrean.

Tercera.- La presente Orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2011.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko ekainaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2011.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana