Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

69. zk., 2016ko apirilaren 13a, asteazkena

N.º 69, miércoles 13 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1528
1528

56/2016 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baitira enplegu-politika aktiboen eremuko izaera orokorreko zenbait xedapen.

DECRETO 56/2016, de 5 de abril, por el que se derogan diversas disposiciones de carácter general en el ámbito de las políticas activas de empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoan, 2010eko ekitaldira arte, enplegu-politika Eusko Jaurlaritzak kudeatzen zuen, diru-laguntza izaerako eta indarraldi mugatuko erkidego-mailako hainbat arauren babespean, zeinak orduko Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen baitzituen.

Hasta el ejercicio 2010 la política de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi era gestionada por el Gobierno Vasco al amparo de diversas normas autonómicas de carácter subvencional y vigencia indefinida, promovidas por el entonces Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Haien artean zeuden abenduaren 23ko 326/2003 Dekretua, Euskal Lan zerbitzua / Langai izendapenaz, lan-agentziaren eginkizunetan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan-merkatuko bitartekotza-ekintzen antolamendua eta garapena arautzen dituena; 328/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, kultura-ekintzailea eta enpresak sortzeko aukera babesten duena; 329/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, lanerako laguntzak arautzen dituena, eta 2008ko uztailaren 30eko Agindua, lan-merkatuaren azterketa egiteko laguntzak arautzen dituena.

Ente ellas se encuentran, el Decreto 326/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula la organización y desarrollo de las acciones de intermediación en el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo la denominación de Servicio Vasco de Colocación / Langai; el Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas; el Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo y la Orden de 30 de julio de 2008, por la que se regulan las ayudas a la prospección del mercado de trabajo.

Argitaratu zirenetik, ordea, aldaketa handiak izan dira EAEn, bai testuinguru sozioekonomikoan –krisi ekonomikoaren eta langabeziaren hazkunde larriaren ondorioz– baita enplegu-gaien gaineko eskumenetan ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren esku gelditu baitira lanaren, enpleguaren eta lanerako lanbide-heziketaren alorreko lan-legedia betearazteko eginkizun eta zerbitzuak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua sortzeaz gainera.

Desde su publicación se han producido en la CAE importantes cambios tanto en el contexto socioeconómico, ante la situación actual de crisis económica y el grave crecimiento del desempleo, como en el ámbito competencial en materia de empleo, con el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, y la puesta en marcha de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Horren ondorioz, aipatutako arauak, beste testuinguru batean egin zirenez, ez dira eredu baliagarriak egungo egoerari eta beharrizanei erantzuna emateko, eta, berez, ez dute finantzatzeko krediturik jaso Lanbide sortu zenetik, enplegu-politiken arloko beste jarduketa batzuen mesedetan. Jarduketa horiek ad hoc egindako deialdien bidez gauzatu dira, eta hobeto egokitzen dira gure lurraldearen egungo errealitatera eta EAEk eskuratutako eskumen berrietara.

Como consecuencia de ello, las citadas normas, elaboradas en otro contexto, no se consideran modelos válidos para dar respuesta a la situación y necesidades actuales, y de hecho no se han dotado de crédito para su financiación desde la creación de Lanbide, en beneficio de otras actuaciones de políticas activas de empleo, principalmente llevadas a cabo mediante convocatorias ad hoc, más adecuadas a la realidad actual de nuestro territorio y al nuevo escenario competencial de la CAPV.

Hala eta guztiz ere, diru-zuzkidurarik ez izan arren, arau horiek indarrean egoteak bete ezin diren eskubide-igurikimen faltsuak sortzen dizkie herritarrei; hori dela-eta, segurtasun juridikoaren printzipioa babesteko, enplegu-politika aktiboen esparruan indarrean dagoen araudia argitu behar da, eta lurraldearen egungo beharrizanei erantzuteko zaharkituta geratu diren eskumen-eskualdatzearen aurreko izaera orokorreko xedapenak ordenamendu juridikotik kendu, gaur egun ez dira aplikagarriak ez direlako.

Sin embargo, la vigencia de tales normas pese a la ausencia de dotación económica, genera en la ciudadanía falsas expectativas de derecho que no pueden ser satisfechas, por lo que en aras a salvaguardar el principio de seguridad jurídica procede clarificar el marco normativo vigente en el ámbito de las políticas activas de empleo, suprimiendo del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de carácter general previas a la transferencia que han quedado obsoletas para dar cobertura a las necesidades actuales del territorio y que, por tanto, no resultan de aplicación en la actualidad.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta gainerako organo aholku-emaile interesdunak entzun ondoren, eta Gobernu Kontseiluak 2016ko apirilaren 5ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, oído el Consejo Económico y Social Vasco y los demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de abril 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Indargabetuta geratzen dira jarraian zerrendatzen diren arauak, enplegu politika aktiboen kontuetan:

Artículo único.– Quedan derogadas las disposiciones normativas en materia de políticas activas de empleo que se relacionan a continuación:

a) 326/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, Euskal Lan zerbitzua / Langai izendapenaz, lan-agentziaren eginkizunetan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan-merkatuko bitartekotza-ekintzen antolamendua eta garapena arautzen dituena.

a) Decreto 326/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula la organización y desarrollo de las acciones de intermediación en el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo la denominación de Servicio Vasco de Colocación / Langai.

b) 328/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, kultura-ekintzailea eta enpresak sortzeko aukera babesten dituena.

b) Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas.

c) 329/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, lanerako laguntzak arautzen dituena.

c) Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo.

d) 2008ko uztailaren 30eko Agindua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, lan-merkatuaren azterketa egiteko laguntzak arautzen dituena.

d) Orden de 30 de julio de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas a la prospección del mercado de trabajo.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Indargabetu diren arauen arabera izapidetu diren espedienteek arau horien pean jarraituko dute amaitzen diren arte.

Los expedientes tramitados conforme a la normativa que se deroga se seguirán rigiendo por la misma hasta su finalización.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko apirilaren 5ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.


Análisis documental

Euskadi, auzolana