Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

34. zk., 2021eko otsailaren 16a, asteartea

N.º 34, martes 16 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
868
868

6/2021 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Larrialdi erradiologikoko egoeren plangintzari, prestakuntzari eta erantzunari buruz Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena.

RESOLUCIÓN 6/2021, de 1 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Larrialdi erradiologikoko egoeren plangintzari, prestakuntzari eta erantzunari buruz Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica, en materia de colaboración en la gestión de emergencias, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de febrero de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 1EKO 6/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 6/2021, DE 1 DE FEBRERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA SEGURTASUN NUKLEARREKO KONTSEILUAREN ARTEKOA, LARRIALDI ERRADIOLOGIKOKO EGOEREI AURRE EGITEKO PLANGINTZARI, PRESTAKETARI ETA ERANTZUNARI BURUZKOA.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR SOBRE PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA
BILDUTA
REUNIDOS

Alde batetik: Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluaren izenean eta horren ordezkari legez, Josep Maria Serena i Sender jauna, Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluaren presidentea, kargu horretarako izendatua izan baitzen 2019ko martxoaren 29ko 227/2019 Errege Dekretuaren bidez (BOE 77. zk., martxoaren 30ekoa).

De una parte: el Excmo. Sr. D. Josep Maria Serena i Sender, como Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 227/2019, de 29 de marzo (BOE núm. 77 de 30 de marzo), en nombre y representación del Consejo de Seguridad Nuclear.

Bestetik: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta horren ordezkari legez, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehen lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua, kargu horretarako izendatua izan baitzen irailaren 7ko 20/2020 Dekretuaren bidez (EHAA 177. zk., irailaren 8koa).

Y, de otra parte: el Excmo. Sr. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Vicelehendakari primero y Consejero de Seguridad, cargo para el que fue nombrado por Decreto 20/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari del Gobierno Vasco (BOPV n.º 177 de 8 de septiembre), en nombre y representación del Gobierno Vasco.

Bi alderdiek parte hartzen dute, beren karguek ematen dizkieten ahalmenekin eta haien ordezkari gisa, eta elkarri aitortzen diote hitzarmen hau egiteko eta sinatzeko gaitasuna eta legitimazioa, jarraian adierazten den helburuarekin, eta horren arabera honako hauek egin dituzte:

Ambas partes intervienen en representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación para otorgar y firmar el presente Convenio, con el objeto que a continuación se reseña, y en su virtud, hacen las siguientes:

ADIERAZPENAK
MANIFESTACIONES

Lehenengoa.– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari dagokio Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuan eta haren araudi osagarrian xedatzen diren Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailaren misioak eta eskumenak gauzatzea eta betetzea. Misio eta eskumen horien barruan dago Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko babes zibileko planak egitea, ezartzea, mantentzea eta berrikustea, bai eta aplikazioa koordinatzea ere; kasuan kasu planak bere Zuzendaritzari buruz ezartzen dituen zehaztapenen arabera.

Primera.– Que corresponde a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología la ejecución y cumplimiento de las misiones y competencias del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco derivadas de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, entre las que se incluyen la de elaborar los planes de protección civil de la competencia del Gobierno Vasco, coordinar su implantación, mantenimiento y revisión, así como coordinar su aplicación, de conformidad con las determinaciones que sobre su dirección establezca el propio plan de que se trate.

Bigarrena.– Segurtasun Nuklearreko Kontseilua (aurrerantzean, SNK) sortzen duen apirilaren 22ko 15/1980 Legeak, 2. artikuluko f) eta r) idatzi-zatietan, honako eginkizun hauek ezartzen dizkio erakunde horri:

Segunda.– Que la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN), en su artículo 2.º, apartados f) y r), establece que son funciones de este Organismo:

– Agintari eskudunekin lankidetzan aritzea, instalazio nuklearren eta erradioaktiboen kanpoko larrialdi-planetara eta babes fisikoko planetara egokitu behar diren irizpideak prestatzeko; eta planak idatzi ostean, plan horien onarpenean parte hartzea.

– Colaborar con las autoridades competentes en la elaboración de los criterios a los que han de ajustarse los planes de emergencia exterior y los planes de protección física de las instalaciones nucleares y radiactivas, y una vez redactados los planes, participar en su aprobación.

– Segurtasun nuklearrarekin eta babes erradiologikoarekin zerikusia duten alderdi guztietan, larrialdi-egoeretan laguntzeko eta erantzuteko neurriak koordinatzea. Hartara, erakunde eta enpresa publiko edo pribatuak integratu eta koordinatuko ditu, baldin eta erakunde eta enpresa horiek parte hartu behar badute erakunde horri esleitutako eginkizunak betetzeko. Era berean, larrialdien arloko beste edozein jarduera egingo du, araudi aplikagarrian esleitzen zaizkionak.

– Coordinar, para todos los aspectos relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica, las medidas de apoyo y respuesta a las situaciones de emergencia, integrando y coordinando a los diversos organismos y empresas públicas o privadas cuyo concurso sea necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas a este Organismo, y, asimismo, realizar cualesquiera otras actividades en materia de emergencias que le sean asignadas en la reglamentación aplicable.

– Segurtasun nuklearrean eta babes erradiologikoan eragina izan dezaketen ez ohiko edo larrialdiko egoeren aurrean beharrezkoak diren prebentzio- eta zuzenketa-neurri guztiak ikuskatu, ebaluatu, kontrolatu, proposatu eta hartzea; eta, beharrezkoa izanez gero, eta agintaritza eskudunari horren berri ematea; beti ere ezohiko edo larrialdiko egoera horien jatorria legeria nuklearraren berriztatze-araubidearen mende ez dauden instalazio, ekipo, enpresa edo jardueretan dagoenean.

– Inspeccionar, evaluar, controlar, proponer y adoptar, en caso de ser necesario, informando a la autoridad competente, cuantas medidas de prevención y corrección sean precisas ante situaciones excepcionales o de emergencia que se presenten y que puedan afectar a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, cuando tengan su origen en instalaciones, equipos, empresas o actividades no sujetas al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear.

Hirugarrena.– Larrialdi nuklearrei eta erradiologikoei aurre egiteko erakunde eta instituzioen jarduera-esparrua zehazteko ondoko arauak aintzat hartu dira: uztailaren 9ko 17/2015 Legea Babes Zibileko Sistema Nazionalarena; apirilaren 24ko 407/1992 Errege Dekretua, zeinaren bidez Babes Zibileko Oinarrizko Araua onartzen da; ekainaren 25eko 1546/2004 Errege Dekretua (irailaren 11ko 1428/2009 Errege Dekretuak aldatua), Larrialdi Nuklearreko Oinarrizko Plana onartzen duena; martxoaren 1eko 387/1996 Errege Dekretua, Babes Zibileko Plangintzako Oinarrizko Jarraibidea onartzen duena; azaroaren 19ko 1564/2010 Errege Dekretua, Arrisku erradiologikoaren aurrean Babes Zibila Planifikatzeko Oinarrizko Gidalerroa onartzen duena; eta babes zibilaren arloan indarrean dagoen gainerako legeriak.

Tercera.– Que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; el Real Decreto 407/1992 de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil; el Real Decreto 1546/2004 de 25 de junio (modificado por el Real Decreto 1428/2009 de 11 de septiembre), por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear; el Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril; el Real Decreto 1564/2010 de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico, y el resto de la legislación vigente en materia de protección civil, establecen el marco de actuación de los diferentes Organismos e Instituciones para hacer frente a las emergencias nucleares y radiológicas.

Laugarrena.– Arrisku erradiologikoaren aurrean, Babes Zibila Planifikatzeko Oinarrizko Gidalerroak jasotzen ditu administrazio publikoek jarraitu beharreko gutxieneko irizpideak babes zibilerako plan berezien eraginkortasuna lantzeko, plana ezartzeko eta mantentzeko, hala behar duten lurralde-eremuetan, Babes Zibileko Oinarrizko Arauarekin bat etorriz.

Cuarta.– Que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico contiene los criterios mínimos que han de seguir las distintas Administraciones Públicas en la elaboración, la implantación y el mantenimiento de la eficacia de los planes especiales de protección civil frente a emergencias radiológicas, en los ámbitos territoriales que lo requieran, de conformidad con la Norma Básica de Protección Civil.

Bosgarrena.– 1995eko ekainaren 28an, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzak eginkizunak gomendatzeko akordio bat sinatu zuten. Akordio horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutako Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren eginkizunak eta jarduteko bitartekoak eta moduak ezarri ziren. Mandatuan, funtsean, instalazio erradioaktiboak, instalazio horien berezko Babes Erradiologikoko Zerbitzuak eta erregai nuklearraren eta bestelako material erradioaktiboen garraioa ikuskatzeko funtzioak sartu ziren.

Quinta.– Que con fecha 28 de junio de 1995, fue suscrito un Acuerdo de Encomienda de Funciones entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno Vasco, en el que se establecía el ejercicio de las distintas funciones del Consejo de Seguridad Nuclear encomendadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los medios y formas de actuación, incluyéndose en las encomiendas, básicamente, funciones de inspección de instalaciones radiactivas, de los Servicios de Protección Radiológica propios de estas instalaciones y del transporte de combustible nuclear y otros materiales radiactivos.

Akordio hori 2010eko azaroaren 25ean berrikusi zen, eta honako hau ezarri zen: Euskal Autonomia Erkidegoko unitateari atxikita dauden eta Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak agindutako eginkizunak garatzen dituzten teknikariek Larrialdiei Erantzuteko Erakundearekin lankidetzan jardun beharko dute, akordio horretan zehaztutako jarduerak garatzen direnean.

Este Acuerdo se revisó por ampliación, con fecha de 25 de noviembre de 2010, estableciendo que el personal técnico adscrito a la unidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encarga de desarrollar las funciones encomendadas por el CSN, debe colaborar con la Organización de Respuesta ante Emergencias, en el desarrollo de las actividades concretadas en dicha ampliación.

Seigarrena.– 2004ko martxoaren 12an, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak hitzarmen bat sinatu zuten, Vitoria-Gasteizen, Bilbon eta Donostian dauden zaintza Erradiologikoko estazio automatikoetako datuak erabiltzeko, kudeatzeko eta operatzeko.

Sexta.– Que el CSN, el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco, suscribieron el 12 de marzo de 2004 un Convenio sobre la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica situadas en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián.

Zazpigarrena.– Aurrekoari jarraikiz, 2012ko irailaren 7an, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio Sailak Lankidetza-Hitzarmen bat sinatu zuten, bakoitzak bere eginkizunak eta eskumenak betetzeko.

Séptima.– Que, en virtud de cuanto antecede, con fecha 7 de septiembre de 2012, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco firmaron un Convenio de Colaboración en el desempeño de sus respectivas funciones y competencias.

Lankidetza-hitzarmen horren eraentza ondoko araudietan ezartzen zen: hitzarmenaren klausuletan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen xedapenetan, zeintzuek xedatutakoaren arabera arautzen zen. Lege hori espresuki indargabetu zuen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak.

El mencionado Convenio de Colaboración se regía por lo dispuesto en sus cláusulas y en las disposiciones correspondientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que fue derogada expresamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, zortzigarren xedapen gehigarrian, xedatzen du hitzarmenaren indarraldia lau urtekoa izango dela aipatutako legea indarrean sartzen denetik, eta, beraz, 2020ko urriaren 2an amaituko dela. Era berean, aipatutako zortzigarren xedapen gehigarriak ezartzen du edozein administrazio publikok sinatutako indarreko hitzarmenak egokitu behar direla lege horren 47. artikuluan eta hurrengoetan jasotako erregulazio berrira.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su disposición adicional octava, dispone que el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años desde la entrada en vigor de la citada Ley, por lo tanto, su eficacia finaliza el 2 de octubre de 2020. A su vez, la citada disposición adicional octava, exige la adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública a la nueva regulación contenida en los artículos 47 y siguientes de la misma.

Zortzigarrena.– SNK-k eta Eusko Jaurlaritzak uste dute, beren eskumenak eta eginkizunak hobeto gauzatzeko, bi erakundeei komeni zaiela hitzarmen bidez ezarritako lankidetzari eustea, larrialdi erradiologikoko egoeren aurrean planifikazioari, prestakuntzari eta erantzunari dagokionean; horrela bi erakundeen baliabideak eta esperientzia aprobetxatuko baitira.

Octava.– Que el CSN y el Gobierno Vasco consideran de mutuo interés, para el mejor ejercicio de sus competencias y funciones, en lo concerniente a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica, mantener la colaboración que se estableció por el Convenio mencionado en el aprovechamiento mutuo de los recursos y experiencia de ambas instituciones.

Horregatik guztiagatik, aurreko guztiarengatik eta indarrean dagoen legerian aurreikusitakoarekin bat etorriz, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, egintza honetan, erabaki dute hitzarmen hau sinatzea, beren funtzio eta eskumen guztiak egikaritzeko. Hartara, adosten dituzte ondoko

Por todo ello, en virtud de cuanto antecede y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco convienen en este acto suscribir el presente Convenio, en el desempeño de sus respectivas funciones y competencias, con arreglo a las siguientes:

KLAUSULAK
ESTIPULACIONES

Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzak eta SNK-k ezarri dute hitzarmen honen xedea honako hau dela: batetik, informazioa, esperientzia, eta ezagutzak trukatzea; eta, bestetik, elkarlanean aritzea larrialdi erradiologikoko egoeren aurrean plangintzari, prestakuntzari eta erantzunari buruzko eginkizunak eta eskumenak betetzeko. Elkarlana honela gauzatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdi Erradiologikoko Plan Autonomikoaren plangintzan, ezarpenean eta mantentzean lankidetzan jardunez, Plan hori hobetzeko beharrezkotzat jotzen diren jarduerak batera eginez, eta bi alderdien artean komunikazio-kanalak eta -sistemak ezarriz eta mantenduz.

Primera.– El Gobierno Vasco y el CSN establecen como objeto del presente Convenio fomentar el intercambio de información, experiencia, conocimientos y la colaboración en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica, mediante la cooperación en la planificación, implantación y mantenimiento del Plan Autonómico de Emergencia Radiológica de la Comunidad del País Vasco, las actuaciones conjuntas que se consideren necesarias para mejorar dicho Plan, así como, el establecimiento y mantenimiento operativo de los canales y sistemas de comunicación entre ambas partes.

Bigarrena.– SNK lankidetzan arituko da Eusko Jaurlaritzarekin, bi alderdiek adosten dituzten baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdi Erradiologikorako Plan Autonomikoa egiteko. Hartara, segurtasun eta babes erradiologikoarekin lotutako alderdiei buruzko aholkuak emango dizkio.

Segunda.– El CSN cooperará con el Gobierno Vasco, en las condiciones que se acuerden entre ambas partes, en la elaboración del plan Autonómico de Emergencia Radiológica de la Comunidad del País Vasco, asesorándola en los aspectos relacionados con la seguridad y protección radiológica.

Hirugarrena.– SNK-k lankidetzan jardungo du, bi aldeek adosten dituzten baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdi Erradiologikorako Plan Autonomikoa ezartzeko eta haren eraginkortasunari eusteko, Babes Zibileko Sistema Nazionalari ematen dizkion zerbitzuen multzo gisa.

Tercera.– El CSN cooperará en las condiciones que se acuerden entre ambas partes, en la implantación y mantenimiento de la efectividad del Plan Autonómico de Emergencia Radiológica de la Comunidad del País Vasco como parte del conjunto de servicios que presta al Sistema Nacional de Protección Civil.

Laugarrena.– Larrialdi erradiologikoaren Zuzendaritza eta kudeaketa Eusko Jaurlaritzari dagokion kasuetan, Jaurlaritzak honako hauek aktibatuko ditu: Errepidez eta Trenbidez Salerosgai Arriskutsuak Garraiatzeak dakarren Arriskua dela-eta Sor Daitezkeen Larrialdiei Aurre Egiteko Plan Berezia; Euskal Autonomia Erkidegoan aurreikusitako Larrialdi Erradiologikorako Plan Autonomikoa; edo, horren ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibileko Lurralde Plana. Erantzun-mailan larrialdia eragin duen gertakariaren larritasunaren araberakoa izango da, eta biztanleak babesteko premiazkoak diren neurriak hartuko ditu.

Cuarta.– Que en caso de emergencia radiológica cuya dirección y gestión sea competencia del Gobierno Vasco, este procederá a activar, bien el Plan Especial de Emergencia ante Riesgo de Accidente en el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien el Plan Autonómico de Emergencia Radiológica previsto en la Comunidad Autónoma del País Vasco o, en su defecto, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el nivel de respuesta que considere adecuado en función de la gravedad del suceso que motiva la emergencia y adoptar las medidas de protección a la población que sean necesarias.

Era berean, Eusko Jaurlaritzak konpromiso hauek hartzen ditu:

Asimismo, el Gobierno Vasco se compromete a:

SNK-ri berehala jakinaraztea Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleei edo ingurumenari eragin diezaiekeen edozein istripu nuklear edo erradiologiko.

Informar de forma inmediata al CSN sobre cualquier accidente nuclear o radiológico del que tenga conocimiento, que pueda afectar a los habitantes o el medio ambiente de la Comunidad del País Vasco.

Biztanleak babesteko eta jarduleen babes erradiologikorako Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak emandako gomendioak kontuan izatea.

Tener en cuenta las recomendaciones del CSN relacionadas con las medidas de protección a la población y la protección radiológica de los actuantes.

Larrialdiak irauten duen bitartean SNK-rekin etengabe harremanetan egotea, eta jarduketak koordinatzeko beharrezkoa den informazio guztia trukatzea.

Mantenerse en contacto permanente con el CSN mientras dure la emergencia, intercambiando toda la información que sea necesaria para coordinar las actuaciones.

Bosgarrena.– Larrialdi erradiologikoaren Zuzendaritza eta kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa bada, SNK-k Larrialdietan Jarduteko Plana aktibatuko du, eta jardungo du larrialdia eragin duen gertakariaren larritasunaren arabera egokitzat jotzen den Erantzun Modurako aurreikuspenekin bat etorriz, eta larrialdiaren erantzuteko erakundearen eta Larrialdi Aretoaren (Salem) baliabideak eta sistemak eskainiko ditu.

Quinta.– Que en caso de emergencia radiológica cuya dirección y gestión sea competencia del Gobierno Vasco, el CSN procederá a activar su Plan de Actuación ante Emergencias y actuar de acuerdo con sus previsiones para el Modo de Respuesta que se estime adecuado en función de la gravedad del suceso que motiva la emergencia, poniendo a disposición de la respuesta ante la emergencia los recursos y sistemas de su organización y de la Sala de Emergencias (Salem).

Era berean, SNK-k konpromiso hauek hartzen ditu:

Asimismo, el CSN se compromete a:

Eusko Jaurlaritzari berehala jakinaraztea Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleei edo haien ingurumenari eragin diezaiekeen edozein ekintza erradiologikoren berri.

Informar de forma inmediata al Gobierno Vasco sobre cualquier accidente que comporte riesgo radiológico del que tenga conocimiento, que pueda afectar a los habitantes de la Comunidad del País Vasco o a su medio ambiente.

Eusko Jaurlaritzari berehala jakinaraztea gizartean edo administrazioan eragina izan dezaketen elementu erradiologikoekin lotutako edozein gorabeheraren berri.

Informar de forma inmediata al Gobierno Vasco sobre cualquier incidente con aspectos relacionados con elementos radiológicos que puedan llegar a tener repercusión social o administrativa.

Eusko Jaurlaritzarekin etengabe harremanetan egotea larrialdiak irauten duen bitartean, eta jarduerak koordinatzeko behar den informazio guztia trukatzea.

Mantenerse en contacto permanente con el Gobierno Vasco mientras dure la emergencia, intercambiando toda la información que sea necesaria para coordinar las actuaciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepidez eta Trenbidez Salerosgai Arriskutsuak Garraiatzeak dakarren Arriskua dela-eta Sor Daitezkeen Larrialdiei Aurre Egiteko larrialdi-planaren zuzendariari edo Larrialdi Erradiologikorako Plan Autonomikoaren zuzendariari aholku ematea, larrialdia eragin duen istripuaren ondorioak arintzeko hartu beharko liratekeen babes Erradiologikoko neurriei buruz.

Asesorar al Director del Plan de Emergencia ante Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco o al Director del Plan Autonómico de Emergencia Radiológico sobre las medidas de protección radiológica que serían preciso adoptar para paliar las consecuencias del accidente que desencadenara la emergencia.

Larrialdiei erantzuteko Eusko Jaurlaritzaren erantzun-erakundeari laguntza teknikoa ematea.

Dar apoyo técnico a la organización de respuesta del Gobierno Vasco.

Egoerak hala eskatzen badu larritasunagatik edo konplexutasunagatik, istripuaren lekura bidaltzea, Eusko Jaurlaritzak eskatuta, bere Esku Hartze Erradiologikorako Unitatea, egoera erradiologikoa konpontzeko jarraibide operatiboekin.

Enviar al lugar del accidente, a solicitud del Gobierno Vasco, a su Unidad de Intervención Radiológica si la situación lo requiriera por su gravedad o complejidad, con instrucciones operativas para resolver la situación radiológica.

Eusko Jaurlaritzak eskatuta, Interbentzio Erradiologikoko Unitatearen bitartez, Istripuaren ondorioak arintzeko beharrezkoak diren babes Erradiologikoko neurriak praktikan jartzea, gainerako esku-hartze unitateen jarduerekin koordinatuta.

Poner en práctica las medidas de protección radiológica necesarias para paliar las consecuencias del accidente, a través de su Unidad de Intervención Radiológica a solicitud del Gobierno Vasco, coordinándolas con las actuaciones de las demás unidades de intervención.

Esku hartzeko unitateen eskura jartzea Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren baliabide eta ikastaro teknikoak, Babes Zibileko Sistema Nazionalari zerbitzuak emateko, Eusko Jaurlaritzak hala eskatuta.

Poner a disposición de las unidades de intervención los medios y recursos técnicos del CSN predestinados a la prestación de servicios al Sistema Nacional de Protección Civil, a solicitud del Gobierno Vasco.

Arlo hauetan espezializatutako unitateen jarduerak koordinatzea: karakterizazio erradiologikoa, material erradioaktiboaren sakabanatzearen ebaluazioa, material erradioaktiboen kudeaketa, esku-hartzeko langileen dosimetria, babes erradiologiko operazionala emateko, irradiatutako edo kutsatutako biktimen tratamendua egiteko eta, oro har, intzidentearen izaera erradiologikoagatik beharrezkoa den edozein jarduera egiteko.

Coordinar las actuaciones de las unidades especializadas en caracterización radiológica, en evaluación de la dispersión del material radiactivo, gestión de los materiales radiactivos, dosimetría del personal de intervención, protección radiológica operacional, tratamiento de víctimas irradiadas o contaminadas y en general de cualquier actuación necesaria por la naturaleza radiológica del incidente.

Agintari nazional, autonomiko eta lokalei istripuaren izaera, irismena eta larritasunaren berri ematea ikuspegi erradiologikotik, aktibatzen den autonomia-esparruko Planaren Informazio Kabinetearekin koordinatuta.

Informar a las Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales sobre la naturaleza, alcance y gravedad del accidente desde el punto de vista radiológico, en coordinación con el Gabinete de Información del Plan de ámbito autonómico que se active.

Jendeari informazioa ematea istripuaren izaerari, irismenari eta larritasunari buruz, ikuspuntu erradiologikotik, aktibatzen den autonomia-esparruko planaren informazio-kabinetearekin koordinatuta.

Informar al público sobre la naturaleza, alcance y gravedad del accidente desde el punto de vista radiológico, en coordinación con el Gabinete de información del Plan de ámbito autonómico que se active.

Espainiak Istripu Nuklear eta Erradiologikoen Aurretiazko Jakinarazpen Konbentzioa berretsiz hartutako konpromisoak bete dituela Nazioarteko Erkidegoari jakinaraztea.

Informar a la Comunidad Internacional en cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con la ratificación de la Convención de Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y Radiológicos.

Babes Zibileko Agintaritza Nazionalekin lankidetzan aritzea istripuak sortutako egoera erradiologikoari aurre egiteko beharrezkoak diren nazioarteko laguntzak eskatzeko eta amaitzeko.

Colaborar con las Autoridades Nacionales de Protección Civil en la definición y solicitud de los apoyos internacionales que se consideren necesarios para hacer frente a la situación radiológica generada por el accidente.

Seigarrena.– SNK-ren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako Funtzioak Egikaritzeko Ardura Emateko Hitzarmena Zabaltzeko Berrikuspenean ezarritakoarekin eta larrialdiei aurre egiteko SNK-ren Jarduera Planarekin bat etorriz; larrialdia deklaratu ostean ardura hartu duten ikuskatzaileen jarduerak erantzun sisteman barneratuko eta SNK-ren Esku-hartze Erradiologikoko Unitatearen jardueretan integratuta geratu ahalko dira edo Eusko Jaurlaritzako zuzeneko erantzun-jardueretan. Horretarako, agindutako eginkizunak betetzen dituen Eusko Jaurlaritzako organoarekin koordinatuko dira jarduerak, eta, batez ere, babes zibilaren arloko agintaritza eskudunarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdi Erradiologikorako Plan Autonomikoan ezarritakoaren arabera.

Sexta.– En coherencia con lo establecido en la Revisión por Ampliación del Convenio de Encomienda de Funciones suscrito entre el CSN y la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Plan de Actuación ante Emergencias del CSN, las actuaciones de los inspectores encomendados, tras la declaración de una emergencia, formarán parte del sistema de respuesta y podrán quedar integradas en las actuaciones de la Unidad de Intervención Radiológica del CSN o en las actuaciones de respuesta de directa responsabilidad del Gobierno Vasco, para lo cual se coordinarán sus actuaciones con el órgano de Gobierno Vasco que ejerce las funciones encomendadas y esencialmente, con la autoridad competente en materia de protección civil, todo ello conforme a lo que se establezca en el Plan Autonómico de Emergencia Radiológica de la Comunidad del País Vasco.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honen aplikazio-eremuan, bi aldeen adostasunarekin beste akordio batzuk egin ahal izango dira, pertsona juridiko publiko edo pribatuekin.

Séptima.– En el ámbito de aplicación de este Convenio podrán celebrarse con el consentimiento de ambas partes otros acuerdos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada.

Zortzigarrena.– Hitzarmen hau garatzen eta betetzen dela zaintzeko, Jarraipen Batzorde bat eratuko da.

Octava.– Para velar por el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento.

Jarraipen Batzordea alderdi bakoitzeko hiru kidek osatzen dute. Jarraipen Batzordeak aztertu beharreko gaiaren arabera, kideek eginkizun hori eskuordetu ahal izango diote beroriek izendatutako beste bati.

La Comisión de Seguimiento está compuesta por tres miembros de cada parte, quienes podrán delegar esta función en quien designen de acuerdo con las materias a tratar por la Comisión de Seguimiento.

Eusko Jaurlaritzaren izenean:

Por el Gobierno Vasco:

– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria.

– La persona titular de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzako Plangintza Zerbitzuko burua.

– La persona que ostenta la jefatura del Servicio de Planificación de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

– Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritzako Instalazio erradioaktiboen Zerbitzuko burua.

– La persona que ostenta la jefatura del Servicio de Instalaciones Radiactivas de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial.

Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren izenean:

Por el Consejo de Seguridad Nuclear:

– Babes Erradiologikoaren zuzendari teknikoa.

– El Director Técnico de Protección Radiológica.

– Larrialdietako eta Babes Fisikoaren zuzendariordea.

– El Subdirector de Emergencias y Protección Física.

– Larrialdietako eta Babes Fisikoko Zuzendariordetzako koordinatzaile teknikoa.

– El Coordinador Técnico de la Subdirección de Emergencias y Protección Física.

Jarraipen-batzordearen lehendakaritza urtebeterako eta txandakatuta egokituko zaie Eusko Jaurlaritzari eta Segurtasun Nuklearreko Kontseiluari.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá de forma anual y rotativa al Gobierno Vasco y al Consejo de Seguridad Nuclear.

Jarraipen Batzordea urtean behin bilduko da gutxienez.

La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año.

Jarraipen Batzordearen funtzionamendua hitzarmen hau eta berau garatzen duten akordio eta protokoloak aplikatzera mugatuko da, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoen funtzionamenduari buruz xedatutakoaren arabera arautuko da.

El funcionamiento de la Comisión de seguimiento se limitará a la aplicación de este Convenio y a los acuerdos y protocolos que lo desarrollen, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con respecto al funcionamiento de los órganos colegiados.

Bederatzigarrena.– Hitzarmen hau bi alderdientzat interesgarriak diren akordio eta protokoloetan garatuko da. Jarraipen Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen lantaldeak sortuko ditu akordioak eta protokoloak egiteko, garatzeko eta haien jarraipena egiteko.

Novena.– Este Convenio se desarrollará en los acuerdos y protocolos que sean de interés para ambas partes. La Comisión de Seguimiento creará los grupos de trabajo que considere necesarios para la elaboración, desarrollo y seguimiento de los acuerdos y protocolos.

Hamargarrena.– Hitzarmen honen interpretazioan eta aplikazioan sortzen diren desadostasunak hitzarmen honen zortzigarrenean sortutako Jarraipen Batzordeak ebatziko ditu, ados jarrita.

Décima.– Las diferencias que surjan en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán dirimidas de común acuerdo por la Comisión de Seguimiento creada en la Octava de este Convenio.

Hamaikagarrena.– Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta gainerako ordenamendu juridiko-administratiboan ezarritakoaren arabera arautuko da.

Undécima.– El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regulará por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y por el resto del ordenamiento jurídico-administrativo.

Hitzarmenaren ondorioei, interpretazioari, aldaketari edo ebazpenari buruz alderdien artean sortzen daitezkeen zalantzak edo eztabaidak, Jarraipen Batzordeak ebatzi ezin baditu, administrazioarekiko auzien jurisdikzioko auzitegi eskudunen esku utziko dira.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Hamabigarrena.– Lankidetza-hitzarmen honen inplementazioak eta ondorengo garapenak ez dute ekarriko administrazio parte-hartzaile bakoitzari dagozkion aurrekontuen gastu-kapituluen zuzkidura handitzea.

Duodécima.– La implementación y posterior desarrollo del presente Convenio no supondrá incremento de la dotación de los capítulos de gasto de los presupuestos correspondientes a cada Administración interviniente.

Hamahirugarrena.– Hitzarmena indarrean jarriko da BOEn argitaratzen denean, Estatuko sektore publikoko Lankidetzako Organo eta Instalazioen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatu ondoren, eta lau urteko indarraldia izango du. Edozein unetan, aurreikusitako epea amaitu baino lehen, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dute hitzarmena luzatzea, gehienez beste 4 urtez, edo hitzarmena azkentzea. Bi aldeetako edozeinek salatu ahal izango du hitzarmen hau. Horretarako, idatzizko jakinarazpen fede-emailea egin beharko dio beste alderdiari, amaitutzat eman nahi den eguna baino sei hilabete lehenago.

Decimotercera.– El Convenio entrará en vigor una vez publicado en el BOE, previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y tendrá una vigencia de cuatro años. En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta 4 años adicionales o su extinción. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación escrita y fehaciente a la otra con un plazo no superior a seis meses de antelación a la fecha en que se desee dar por terminado.

Hamalaugarrena.– Hitzarmena gauzatzen den bitartean eskura daitezkeen informazioa eta datu pertsonalak hitzarmen honetan aurreikusitako helburuetarako soilik lagatzen dira, prestakuntza-praktiken garapenarekin lotutako helburuetarako. Ezingo dira inola ere beste helburu batzuetarako erabili.

Decimocuarta.– La información y los datos de carácter personal a los que puedan acceder durante la ejecución del Convenio son cedidos exclusivamente para las finalidades previstas en este acuerdo relacionadas con el desarrollo de prácticas formativas. En ningún caso podrán ser utilizados para finalidad distinta.

Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek konpromisoa hartzen dute hitzarmena gauzatzen den bitartean eskura ditzaketen datu pertsonal horiek tratatzeko datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudian eta arlo horretan aplikatzekoak diren gainerako arauetan xedatutakoari jarraikiz.

Las partes firmantes se comprometen a tratar estos datos de carácter personal a los que puedan acceder durante la ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor sobre protección de datos de carácter personal y en el resto de normas aplicables a esta materia.

Bi alderdien aldez aurreko idatzizko baimenik ez badago, alderdiek ezin izango dute erabili lortutako emaitzen titulartasuna, emaitza horiek zabaltzeko eta, ondoren, haien titulartasun intelektuala zehazteko. Baina horrek ez du eragotziko lortutako emaitzak beren informazio korporatiboan eta gizarte-erantzukizuneko informazioan aipatzea, hori guztia Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.c) artikuluaren arabera.

Ninguna de las partes podrá hacer uso de la titularidad de los resultados obtenidos para su posterior difusión y la subsiguiente determinación de su titularidad intelectual, sin previa autorización por escrito de ambas partes, sin perjuicio de que las mismas puedan hacer referencia y mencionarlos en su información corporativa y de responsabilidad social, todo ello con arreglo al artículo 49.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamabosgarrena.– Hitzarmena suntsitzeko arrazoi izango dira honako hauek:

Decimoquinta.– Serán causa de resolución del Convenio las siguientes:

a) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea hitzarmenaren luzapena erabaki gabe.

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado su prórroga.

b) Sinatzaile guztiek aho batez hala erabakitzea.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) Sinatzaileetako batek ez betetzea Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan ezarritako betebeharrak eta konpromisoak.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, en los términos establecidos en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

d) Epaileak hitzarmena baliogabetzeko erabakia hartzea.

d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.

Hitzarmen hau alderdiek adostuta azkentzen bada, abian diren jarduerak Jarraipen Batzordeak erabakitzen duenaren arabera geratuko dira.

En caso de extinción del presente Convenio por acuerdo de las partes, las actuaciones en curso quedarán en los términos que acuerde la Comisión de Seguimiento.

Hamaseigarrena.– Hitzarmen hau sinatzen da Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio Sailak 2012ko irailaren 7an sinatu zuten esparru-hitzarmenaren baldintza berberetan; haren indarraldia 2020ko urriaren 2an amaitu baitzen.

Decimosexta.– Este Convenio se suscribe en los mismos términos que el anterior Convenio Marco suscrito con fecha 7 de septiembre de 2012 entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, cuya vigencia finalizó el 2 de octubre de 2020.

Eta horrela jasota gera dadin eta ados daudela adierazteko, agiri hau sinatzen dute, dagokien egoitzetan, data eta sinadura elektronikoekin.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en sus respectivas sedes, con fecha y firma electrónicas.

Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren aldetik,
Por el Consejo de Seguridad Nuclear,

Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluaren presidentea,

El Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear,

JOSEP MARIA SERENA I SENDER.

JOSEP MARIA SERENA I SENDER.

Eusko Jaurlaritzaren aldetik,
Por el Gobierno Vasco,

Eusko Jaurlaritzaren lehen lehendakariorde eta Segurtasun sailburua,

El Vicelehendakari primero y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana