Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

3. zk., 2021eko urtarrilaren 7a, osteguna

N.º 3, jueves 7 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
27
27

AGINDUA, 2020ko abenduaren 15ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-operadore diren pertsona fisikoei bitarteko telematikoen bidez erlazionatzeko betebeharra ezartzen diena Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko jokoa arautzeko agintaritzarekin dituzten izapideetan.

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que se establece la obligación de las personas físicas que ostenten la condición de operadora de juego, de relacionarse, a través de medios telemáticos, con la autoridad reguladora del juego de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Araugintzaren ikuspegitik, administrazio-prozeduretan bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretua onesteak berebiziko bultzada eman zion Administrazio Elektronikoari.

La publicación del Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos, significó un respaldo normativo muy importante en la implantación de la Administración Electrónica.

232/2007 Dekretuaren 4.4 artikuluak ezartzen zuen administrazioak ezin izango zuela herritarrak behartu bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzera, administrazio-prozeduretan jarduteko; baina, era berean, gaineratzen zuen prozedura elektronikoak arautzean, administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez bakarrik komunikatzea nahitaezkotzat joko zela baldin eta interesdunak pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen taldeak baziren eta, euren gaitasun ekonomiko edo teknikoa, jarduera profesionala edo egiaztatutako bestelako arrazoiak zirela eta, beharrezko bitarteko teknologikoetara sartzea eta horiek eskuratzea bermatuta bazeukaten.

El artículo 4.4 del Decreto 232/2007, estableció, con carácter general, que la administración no podía imponer a la ciudadanía la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para actuar en los procedimientos administrativos. Sin embargo, el mismo artículo añadía que, en la regulación de cada procedimiento electrónico, se podría establecer la obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando solo medios electrónicos, cuando las personas interesadas se correspondieran con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tuvieran garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

232/2007 Dekretuan jada jasotzen zen aurreikuspen hori otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak jaso zuen gerora, Administrazio Elektronikoaren dekretua bigarrengoz aldatzen zuen apirilaren 21eko 55/2020 Dekretuaren bidez aldatutakoak. Hain zuzen ere, dekretu horren 28. artikuluak ezarri zuen batzuetan, administrazioak, erregelamendu bidez, berarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak soilik erabiltzera behartu gintzakeela. Noiz? Interesdunak pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak direnean eta garbi dagoenean badituztela beharrezko bitarteko teknologikoak. Hori garbi egon daiteke haien ahalmen ekonomikoarengatik edo ahalmen teknikoarengatik, lanbideagatik edo behar bezala arrazoitutako beste motiboren batengatik.

Esta previsión contemplada ya en el Decreto 232/2007, fue nuevamente recogida en el artículo 28 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, modificado por el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica, el cual establece que la administración, reglamentariamente, podrá obligar a comunicarse con ella utilizando únicamente medios electrónicos, cuando las personas interesadas sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Bestalde, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, komunikazio elektronikoa sartu zuen, oro har, administrazioaren eta administratuen arteko harremanetan. Lege horrek administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharra ezartzen du, pertsona fisikoak izan ezik; izan ere, pertsona horiek uneoro aukeratu ahal izango dute administrazio publikoekin beren eskubideak eta betebeharrak bitarteko elektronikoen bidez erabiltzeko komunikatzen diren ala ez, salbu eta 14. artikuluko c), d) eta e) puntuetan deskribatutako kolektiboetako kide badira, edo, erregelamendu bidez, administrazioek haiekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko betebeharra ezartzen badute.

Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estableció la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, exceptuando a las personas físicas, las cuales podrán elegir, en todo momento, si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que formen parte de los colectivos descritos en los puntos c), d) y e) de su artículo 14 o, reglamentariamente, las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, Jokoaren Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren 4.3 artikuluak gaitasuna ematen dio Eusko Jaurlaritzan jokoaren arloko eskumena duen saileko titularrari, agindu bidez, ezar dezan Jokoa Arautzeko Agintaritzarekin harremana bitarteko elektronikoen bidez izateko betebeharra, zenbait prozeduratarako eta pertsona fisikoen talde jakin batzuentzat, haien gaitasun ekonomiko, tekniko eta dedikazio profesionalagatik. Edo beste arrazoi batzuk, egiaztatuta gera dadin baliabide elektronikoetarako irispidea eta eskuragarritasuna badutela. Era berean, uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren azken- xedapenetatik lehenengoak ahalmena ematen dio jokoaren arloan eskumena duen saileko titularrari hura garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak emateko.

El artículo 4.3 del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, habilita a la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juego para establecer, mediante Orden, la obligación de relacionarse con la Autoridad Reguladora del Juego a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. A su vez, la Disposición final primera del Decreto 120/2016, de 27 de julio, faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de juego para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución.

Gainera, uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuak I. tituluko V. kapituluan jokoaren enpresa operadoreak arautzen ditu, eta 23. artikuluan ezartzen du pertsona fisikoei eta joko-jarduerak ustiatzen dituzten pertsona juridikoei baimena eman ahal izango zaiela joko-modalitateak antolatzeko, ustiatzeko eta jokoaren enpresa operadore legez inskribatzeko, baldin eta zenbait betekizun betetzen badituzte.

De otro lado, el Decreto 120/2016, de 27 de julio, regula en el Capítulo V del Título I, las empresas operadoras de juego, cuyo artículo 23 establece que podrá autorizarse la organización y explotación de las modalidades de juego y su inscripción como empresas operadoras de juego a las personas físicas y a las personas jurídicas cuyo objeto social sea la explotación de actividades de juego que cumplan una serie de requisitos.

Jokoaren operadore diren pertsona fisikoek jarduera ekonomiko bat egiten dutenez eta, ondorioz, enpresatzat hartzen direnez, bidezkoa da hemen ezartzen zaien betebeharra, jokoaren arloko izapideei dagokienez Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin harreman telematikoak izateari buruzkoa.

Entendiéndose que las personas físicas que ostentan la condición de operadoras de juego, realizan una actividad económica, y, en consecuencia, se las considera empresas, procede la obligatoriedad que por la presente se les establece, relativa a relacionarse telemáticamente con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en todo lo referente a trámites en el ámbito del juego.

Azaldutako guztia ikusita, eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Jokoaren Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren 4.3 artikuluak eta azken xedapenetako lehenengoak emandako eskumenak baliatuz, honako hau

A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 4.3 y por la Disposición final primera del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Jokoa Arautzeko Agintaritzaren eta joko-operadore diren pertsona fisikoen arteko izapide guztiak bitarteko elektronikoak soilik erabiliz egin daitezela ezartzea.

Primero.– Establecer que todos los trámites entre la Autoridad Reguladora del Juego de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las personas físicas que ostenten la condición de operadoras de juego, se lleven a cabo utilizando únicamente medios electrónicos.

Bigarrena.– Bitarteko elektronikoak erabiltzean, Administrazioak administrazio elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan (Administrazio Elektronikoari buruzko dekretua bigarren aldiz aldatzen duen apirilaren 21eko 55/2012 Dekretuaren bidez aldatutakoa) zehaztutako printzipio orokorrak eta hizkuntza araubidea errespetatuko ditu.

Segundo.– La administración utilizará los medios electrónicos con respeto a los principios generales y al régimen lingüístico establecidos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, modificado por el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, hargatik eragotzi gabe joko-operadore diren pertsona fisikoei banan-banan jakinaraztea.

Tercero.– Ordenar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individual a aquellas personas físicas que ostenten la condición de operadora de juego.

Laugarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Cuarto.– La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2020.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana