Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

28. zk., 2021eko otsailaren 9a, asteartea

N.º 28, martes 9 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak

Cursos de formación y perfeccionamiento

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
698
698

20/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko ohiko lehenengo deialdiko probetan parte hartzeko deialdia onartzen duena.

RESOLUCIÓN 20/2021, de 22 de enero, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la primera convocatoria ordinaria de pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos de 2021.

Ebazpen hau honako egitate hauetan oinarritzen da:

La presente Resolución se basa en los siguientes:

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHOS

Martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak euskararen erabilera Osakidetzan normalizatzeko prozesua arautzen du. Dekretu horrek zehazten du Osakidetzan aplikatu beharreko hizkuntza-eskakizunak apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoak direla (86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua arautzen duena).

Mediante el Decreto 67/2003, de 18 de marzo, se regula el proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza. Este Decreto establece que los perfiles lingüísticos de aplicación en Osakidetza son los determinados en el artículo 13 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gaur egun, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiaren ondorioz botere publikoek dekretatutako alarma-egoeran, eta osasun-esparruko agintariek zehaztutako prebentzio-arau eta jarraibideetara egokiturik, ez ohiko neurriak ezarri behar dira hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko lehenengo deialdia gauzatzeko, zuhurtasuna eta segurtasuna gidari. Batetik, aurreratu egingo da bigarren deialdiaren egutegia, eta, bestetik, azterketa-denbora murrizteko, zenbait proba laburtuko dira, betiere proben eskakizun maila bermaturik, Ebazpen honen 8. eta 9. oinarrietan zehazten den erara.

En la actualidad, en la situación de alarma decretada por los poderes públicos como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y ajustándose a las normas y directrices de prevención establecidas por las autoridades sanitarias, es necesario establecer medidas extraordinarias para la ejecución de la primera convocatoria de acreditación de perfiles lingüísticos 2021, orientadas a la prudencia y seguridad. Reducir el tiempo de examen, siempre que se garantice el nivel de exigencia de las pruebas, tal y como se detalla en las bases 8 y 9 de esta Resolución.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak ezartzen du Osakidetzak eskumena duela hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak egiteko, Entitate horrek helburu zehatz horrekin deituko dituen ohiko deialdi nahiz ohiz kanpoko deialdien bidez.

El Decreto 67/2003 determina la competencia que le asiste a Osakidetza para la realización de pruebas de acreditación de esos perfiles lingüísticos a través de convocatorias ordinarias y/o extraordinarias que, con esa específica finalidad, realice dicho Ente.

Azaldutako guztiagatik eta emandako ahalmenak erabiliz, hau

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas.

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko proben 2021eko lehenengo ohiko deialdia onartzea, eranskinean agertzen diren oinarrien arabera.

Aprobar la primera convocatoria ordinaria de pruebas para la acreditación de perfiles lingüísticos del año 2021, de acuerdo con las bases que figuran en el anexo.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetarako deia egiten duen Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 121. eta hurrengo artikuluen arabera, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución de la Directora General de Osakidetza, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2021.

Osakidetzako-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

ERANSKINA
ANEXO
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO DEIALDIA
CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS
OINARRIAK
BASES

1. oinarria.– Deialdiaren xedea.

Base 1.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honek aukera ematen du lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko. Prozesuak atal hauek izango ditu: izena emateko aldia; onartuen eta baztertuen zerrenda; dagozkion probak, bakoitza bere behin-behineko kalifikazioekin eta erreklamazio-epearekin; eta, amaitzeko, behin betiko kalifikazioen argitalpena.

La presente convocatoria posibilita la acreditación de los perfiles lingüísticos uno, dos, tres y cuatro. El proceso de acreditación constará de un período de inscripción, una relación de personas admitidas y excluidas, unas pruebas que tendrán calificaciones provisionales, un período de reclamación, y concluirá con la publicación de las calificaciones definitivas.

Egiaztatze-prozesua Ebazpen hau argitaratzearekin hasten da, eta jarraibide hauek arautuko dute azterketaldia.

El proceso de acreditación se inicia con la publicación de la presente Resolución, que regulará cada una de las fases de que consta este proceso.

2. oinarria.– Deialdian parte hartu dezaketenak.

Base 2.– Personas que pueden presentarse a la convocatoria.

Deialdi honetan parte har dezakete 2019ko bigarren egiaztatze-prozesuko matrikulazio-epe amaieratik (2020ko ekainaren 30etik) prozesu honen matrikulazio-epe amaiera bitarteko denboraldian (2021eko otsailaren 24ra arte), zerbitzu aktiboan, senideak zaintzeko eszedentzian edo zerbitzu berezietan egon diren edo dauden Osakidetzako langileek, lan-harremana edozein izanda ere.

Podrá participar en la convocatoria el personal de Osakidetza, cualquiera que sea su relación de empleo, que se haya encontrado o encuentre en situación de servicio activo, excedencia para el cuidado de familiares o servicios especiales durante el período comprendido entre el día 30 de junio del 2020 (fin del plazo de inscripción del segundo proceso de acreditación de 2019) y el día 24 de febrero del 2021 (fin del plazo de inscripción de este proceso).

3. oinarria.– Izena ematea.

Base 3.– Inscripción.

Deialdi honetako egiaztatze-prozesuan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea otsailaren 10etik 24ra bitartean izango da, biak barne.

El plazo de presentación de solicitudes para la participación en el proceso de acreditación de esta convocatoria será del 10 al 24 de febrero, ambos inclusive.

Deialdi honetan izena emango duten pertsonak hizkuntza-eskakizun bakarrera aurkeztu ahalko dira. Osakidetzaren deialdiaren prozesua eta IVAPen deialdiarena bat etorriz gero, azterketa bera izango litzateke, eta batera egina. Hala balitz, Osakidetzaren deialdi honetan izena ematen duenak aldi berean IVAPen deialdian ere eskabidea egingo balu, aukeratzeko eskatuko litzaioke, bi deialdietako batean soilik parte har dezan.

Las personas que participen en esta convocatoria podrán optar solamente a la acreditación de un único perfil lingüístico. En caso de coincidir las fases del proceso de la convocatoria de Osakidetza con las fases del proceso de la convocatoria del IVAP, se realizará el mismo examen, conjuntamente. Si así fuera, a quien se inscriba en esta convocatoria de Osakidetza y realice la solicitud para el mismo periodo en la convocatoria del IVAP, se le pedirá que elija entre ambas, de modo que permanezca solo en una de las dos convocatorias.

Izena emateko, izangaiek eskabide elektronikoa bete beharko dute, ondorengo helbide elektronikoetara joz:

La solicitud se deberá cumplimentar por vía electrónica, accediendo para ello a la siguiente dirección electrónica:

Era berean, badaude eskabidea aurkezteko beste era batzuk ere, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan jasotakoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen azken xedapenetako zazpigarrenaren bigarren paragrafoan adierazten denarekin bat etorrita eta 2018ko abuztuaren 31ko 11/2018 Errege Lege-Dekretuaren V. tituluaren seigarren artikuluarekin aldatuta.

Asimismo, podrá presentarse la solicitud por cualquiera de las formas indicadas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de lo establecido en la Disposición Final 7.ª, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por el artículo sexto, Título V, del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto de 2018.

4. oinarria.– Laugarren hizkuntza-eskakizunera aurkeztuko direnak.

Base 4.– Personas que se presenten al perfil lingüístico cuatro.

Laugarren hizkuntza-eskakizunaren probetan parte hartzeko, hirugarren hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta eduki behar da, deialdian izena emateko epearen azken egunerako. Horretarako, beharrezkoa izango da egiaztapen hori Osakidetzaren Erregistro Ofizialean erregistratuta edukitzea. Laugarren hizkuntza-eskakizunaren probak egiteko eskatzen den hirugarren hizkuntza-eskakizuna Osakidetzako langileen erregistroan jasota ez badago, izangaiak dokumentazio hau aurkeztu beharko du laugarren hizkuntza-eskakizunaren probetan parte hartu ahal izateko: hizkuntza-eskakizunen probetarako eskabidearen fotokopia (intranet bidez egina) eta hirugarren hizkuntza-eskakizuna baliokidetzeko eskabidea, behar bezala beteta eta inskripzio-epearen barruan aurkeztuta, dagokion dokumentazioarekin (ikusi Giza Baliabideen zuzendariaren 11/2012 Jarraibideak, beste Herri Administrazio batzuek emandako hizkuntza-eskakizunen egiaztapenen baliokidetzari eta euskaraz egindako ikasketa ofizialen aitortzeari eta erregistratzeari buruzkoak).

Para participar en los exámenes del perfil lingüístico cuatro resulta necesario tener acreditado el perfil lingüístico tres el último día del plazo de inscripción. Para ello será preceptivo tener registrada dicha acreditación en el Registro del Personal de Osakidetza. Aquellos y aquellas aspirantes cuya acreditación del perfil requerido para realizar el perfil lingüístico cuatro no conste en el Registro del personal de Osakidetza, deberán presentar dentro del periodo de inscripción en su correspondiente organización de servicios la fotocopia de la solicitud de acceso a las pruebas de perfiles lingüísticos, realizada vía internet junto con la solicitud de convalidación del perfil lingüístico tres debidamente cumplimentada y con su correspondiente documentación (Instrucción 11/2012 del Director de Recursos Humanos de Osakidetza, sobre reconocimiento de equivalencia y registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos emitidas por otras administraciones públicas y de los estudios oficiales realizados en euskera).

5. oinarria.– Probak egiteko egokitzapenak behar dituzten pertsonak.

Base 5.– Personas que precisen alguna adaptación para realizar las pruebas.

Probak egiteko egokitzapenak behar dituzten pertsonek eskabide-orrian adierazi behar dute zer egokitzapen eskatzen duten (aulki edo mahai berezia, entzungailuak, eta abar) eta eskaera oinarrituta dagoen mediku-txostena aurkeztu behar dute. Baldintzak beteta, behar den azterketa-egokitzapena egingo zaie, betiere azterketaren edukia indargabetzen ez bada edo eskatu beharreko gaitasun-maila murrizten ez bada.

Quienes soliciten alguna adaptación para realizar las pruebas, deberán constatar en la solicitud qué tipo de adaptación precisan (silla o mesa especial, auriculares, etc.). Asimismo, deberán presentar el informe médico que sustente su solicitud. Cumplidas las condiciones, se les aplicarán las adaptaciones de examen necesarias, siempre que no se menoscabe el contenido del examen ni sea en detrimento del nivel de competencia lingüística exigible.

6. oinarria.– Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda. Gora jotzeko errekurtsoak.

Base 6.– Relación definitiva de personas admitidas y excluidas. Recursos de alzada.

Egiaztatze-prozesu bakoitzean izena emateko epea amaitutakoan, Giza Baliabideen zuzendariak, ebazpen baten bidez, onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrendak onartuko ditu. Baztertuen kasuan, baztertzearen arrazoia adieraziko da. Aipatutako ebazpena Osakidetzaren intranetean eta zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan jarriko da jendaurrean.

Finalizado el plazo de inscripción, la Directora de Recursos Humanos aprobará, mediante resolución, la relación definitiva de las personas admitidas y excluidas con expresión, en este último supuesto, del motivo de exclusión. Tal resolución se hará pública en la intranet de Osakidetza, así como en los tablones de anuncios de las organizaciones de servicios.

Halaber, bertan adieraziko da ahozko proban zein izangaik parte hartu ahalko duen, proba idatzia egin gabe, 8. oinarrian araututakoaren arabera.

Asimismo, se expresará qué aspirantes podrán participar en la prueba oral sin tener que realizar la prueba escrita en virtud de lo especificado en la base 8.

Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda jendaurrean jarri eta hurrengo egunetik hasita, interesdunek hilabeteko epea izango dute gora jotzeko errekurtsoa Osakidetzako zuzendari nagusiari aurkezteko.

A partir del día siguiente a la publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, las y los interesados dispondrán del plazo de un mes para presentar recurso de alzada, que deberá dirigirse a la Directora General de Osakidetza.

Azterketetan parte har dezakete onartu eta baztertuen zerrendaren ebazpenean onartuta agertzen diren izangaiek.

Podrán participar en las pruebas quienes figuren como admitidos o admitidas en virtud de la resolución definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria.

Era berean, azterketan parte har dezakete, baztertuta egon arren, gora jotzeko errekurtsoa jarri eta beraren kopia azterketaren egunean aurkezten dutenek. Gora jotzeko errekurtsoaren kopiarekin batera, eskabidearen kopia ere aurkeztu beharko dute. Kasu horretan, azterketaren emaitzak bakarrik balio izango du baldin eta errekurtsoa ebatzi ondoren izangaia onartuta geratzen bada.

Asimismo, podrán participar quienes, aun no habiendo sido admitidos o admitidas, acrediten en el día del examen la interposición del correspondiente recurso de alzada. La copia del recurso de alzada deberá ir acompañada de una copia de la solicitud. En este supuesto, la calificación del examen solo tendrá validez en el caso de que, tras la resolución del recurso, la persona aspirante fuera finalmente admitida.

7. oinarria.– Epaimahai kalifikatzailea.

Base 7.– Tribunal calificador.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, deialdiaren ardura izango duen epaimahaia izendatuko da. Epaimahaikide izango dira epaimahaiburua, sei mahaikide eta idazkaria. IVAPek epaimahaikideetako bi izendatuko du. Epaimahaikide gehienak Euskal Herri Administrazioen zerbitzuan dauden langile finkoak izango dira, eta 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izan beharko dute.

Mediante resolución de la Directora General de Osakidetza se designará el tribunal responsable de la convocatoria, el cual estará integrado por presidente, seis vocales y la o el secretario. Entre los vocales, dos serán designados o designadas por el IVAP. Los miembros que integren el tribunal mayoritariamente serán personal fijo al servicio de las administraciones públicas vascas con el perfil lingüístico 4 acreditado.

Epaimahaikideek zerbitzuagatik dagozkien ordainsariak jasoko dituzte, bertaratzeak barne, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan arauturik dagoenarekin bat etorrita. Era berean, epaimahaiari aholkuak ematen edo zaintza lanetan arituko direnek ere izango dituzte ordainsariak.

Los miembros del tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 16/1993, de 2 febrero y el Decreto 121/2006, de 13 de junio y las normas vigentes de aplicación. Igualmente percibirán dichas indemnizaciones quienes presten su asesoramiento o colaboren con el tribunal en tareas de vigilancia o auxilio material.

8. oinarria.– Idatzizko probak.

Base 8.– Pruebas escritas.

Lehen azterketa idatzizkoa izango da. Azterketa horretan trebetasun bi neurtuko dira: idatzizkoaren ulermena eta idatzizkoaren adierazpena. Trebetasun bakoitza neurtzeko berariazko proba bat egongo da. Azterketa gainditzeko, trebetasun bietako bakoitzari dagozkion probak gainditu beharko dira, zein bere aldetik. Idatzizkoaren ulermenaren probak bi ariketa izango ditu eta idatzizko adierazpenarenak ariketa bakarra.

El primer examen será escrito. En este examen se medirán dos habilidades, la comprensión escrita y la expresión escrita, y habrá una prueba específica para medir cada destreza. La prueba de compresión escrita constará de dos ejercicios y la prueba de expresión escrita constará de un ejercicio. La superación del examen requerirá la superación de las pruebas correspondientes a ambas destrezas por separado.

Osakidetzak hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko antolatutako 2020ko azken azterketa-aldian idatzizko probak gainditu bai baina ahozko probak gainditu gabe geratu ziren izangaiak salbuetsita daude deialdi honetako idatzizko ulermenaren eta adierazpenaren probak egitetik, baldin eta aurrekoan salbuetsita ez bazeuden. Hortaz, zuzenean joko dute ahozko probetara.

Las personas aspirantes que, en el último proceso de acreditación de perfiles lingüísticos de 2020 organizado por Osakidetza, consiguieron superar las pruebas escritas, sin haber estado exentos de las mismas, y que no superaron las pruebas orales, quedarán exentas de realizar las pruebas de compresión y expresión escrita del presente proceso, pasando directamente a las pruebas orales.

Hala eta guztiz ere, izangai guztiek epe barruan eman beharko dute izena probetarako, salbuetsita dauden ala ez kontuan izan gabe.

No obstante, será preceptivo para todo aspirante inscribirse a las pruebas dentro del plazo, independientemente de las exenciones posibles.

9. oinarria.– Ahozko probak.

Base 9.– Pruebas orales.

Ahozko azterketa gainditzeko, ahozkoaren ulermenaren eta ahozkoaren adierazpenaren probak gainditu behar dira, zein bere aldetik. Ahozkoaren ulermena, adierazpenaren proba-saioarekin batera neurtuko da, berariazko ahozko ulermen probarik egin gabe.

Para superar el examen oral, será necesario superar por separado tanto la prueba de comprensión oral como la de expresión oral. La medición de la compresión oral se realizará de forma simultánea a la sesión de expresión oral, sin realizar prueba específica alguna de compresión oral.

Aztertzaileek izangaien ahozko proba grabatu ahalko dute, premia ikusten badute, bakar-bakarrik kalifikazioaren alderdiren bat berrikusteko, lagungarri bat eskueran edukitzearren.

El personal examinador podrá grabar la prueba oral de las personas aspirantes a los efectos de disponer de material auxiliar que les permita, si lo consideran necesario, revisar algún aspecto de la calificación.

10. oinarria.– Azterketa egunak eta toki-orduak.

Base 10.– Fechas, lugares y horarios de exámenes.

Azterketa egutegi bat prestatuko da, bai onartutako eskatzaileen kopurua bai azterketak egiteko beharko diren baliabideak kontuan hartuta. Baliteke proba bat baino gehiago bateratzea ekitaldi edo egun bakarrean.

Se elaborará el calendario de los exámenes en función del número de personas solicitantes admitidas y de los recursos necesarios para su realización, cabiendo la posibilidad de unificar más de una prueba en un solo acto o día.

Azterketen egunak, lekuak eta orduak zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan eta Osakidetzaren intranetean jakinaraziko dira.

Las fechas, lugares y horas de realización de los exámenes se darán a conocer a través de los tablones de anuncios de las organizaciones de servicios e intranet de Osakidetza.

Edozein hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko prozesuan, trebetasun hauek ebaluatuko dira: idatzizko ulermena eta adierazpena eta ahozko ulermena eta adierazpena. Proba bereiziak onartutako izangaien kopuruaren eta dauden baliabideen arabera bateratu ahalko dira.

En el proceso acreditativo de cualquier perfil lingüístico se evaluarán las siguientes destrezas: comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral. Las pruebas diferenciadas podrán unificarse en función de los recursos disponibles y del número de personas aspirantes admitidas.

11. oinarria.– Behin-behineko emaitza orokorrak. Erreklamazioak.

Base 11.– Resultados globales provisionales. Reclamaciones.

Trebetasun ezberdinak (idatzizko ulermena, adierazpena eta ahozko ulermena eta adierazpena) ebaluatzen dituzten probetako behin-behineko kalifikazioak Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen bidez jakinaraziko dira, ebaluatutako proba bakoitzari dagokion «gai» edo «ez gai» kalifikazioa zehaztuta. Emaitzak zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan eta Osakidetzaren intranetean ikusi ahalko dira.

Los resultados provisionales de las pruebas que evalúan las distintas destrezas (comprensión escrita, expresión escrita, comprensión oral y expresión oral) se darán a conocer mediante resolución de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza, especificándose en la forma de «gai» (apto) o «ez gai» (no apto) la calificación concreta de cada una de las pruebas evaluadas. Los resultados serán publicados en los tablones de anuncios de las organizaciones de servicios, así como en la intranet de Osakidetza.

Behin-behineko kalifikazioak argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, interesdunek gutxienez 5 egun naturaleko epea izango dute erreklamazioak Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariari aurkezteko.

A partir del día siguiente a la fecha en la que se hagan públicos dichos resultados provisionales, las y los interesados dispondrán de un plazo mínimo de 5 días naturales para formular reclamaciones ante la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza.

Erreklamazioak egin ahal izateko, Osakidetzaren intraneteko orrian dagoen formularioa erabili beharko da, betiere bertan agertzen diren jarraibideak oinarri hartuta.

Las reclamaciones se llevarán a cabo por medio de los formularios dispuestos al efecto en la intranet de Osakidetza y en base a las directrices que se disponen en la misma.

12. oinarria.– Behin betiko emaitza orokorrak. Gora jotzeko errekurtsoak.

Base 12.– Resultados globales definitivos. Recursos de alzada.

Behin-behineko kalifikazioen aurkako erreklamazio-epea amaituta eta erreklamazioak ebatsi ondoren, izangaien behin betiko kalifikazioak argitaratuko dira Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Una vez finalizado el período de reclamación contra las calificaciones provisionales y resueltas las mismas, se harán públicos los resultados definitivos de las personas aspirantes, mediante resolución de la Directora General de Osakidetza.

Ebazpen horren kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, zuzendari nagusiaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra esa resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Izangai bakoitzak hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetan lortutako behin betiko kalifikazioa bakarra izango da, «gai» edo «ez gai» adierazita.

La calificación definitiva obtenida por cada aspirante en los exámenes de acreditación de los perfiles lingüísticos será única, y se dará en la forma de «gai» (apto) o «ez gai» (no apto).

13. oinarria.– Emaitzak argitaratzea.

Base 13.– Publicación.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian proba guztiak gainditu eta ondorioz hizkuntza-eskakizun baten ziurtagiria jasoko dituztenen kalifikazioak argitaratuko dira.

En el Boletín Oficial del País Vasco se publicarán las calificaciones de quienes hayan superado todas las pruebas y, por lo tanto, obtengan certificado acreditativo de algún perfil lingüístico.

14. oinarria.– Egiaztapenaren balio-data.

Base 14.– Efecto de la acreditación.

Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenek ondorioak izango dituzte behin betiko kalifikazioak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duen Ebazpenaren datatik.

Los efectos de la acreditación de los perfiles lingüísticos se producirán desde la fecha de la resolución que ordene la publicación de las calificaciones definitivas del proceso de acreditación en el Boletín Oficial del País Vasco.

15. oinarria.– Ziurtagiriaren bidalketa.

Base 15.– Remisión de certificados.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak gainditu dituztenek Osakidetzako zuzendaritza nagusiaren ziurtagiria jasoko dute. Ziurtagiri hori izangaiak lan egin duen azken zerbitzu-erakundera bidaliko da.

Quienes superen las pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos recibirán el certificado correspondiente de la Dirección General de Osakidetza, que será enviado a la última organización de servicios en la que cada persona haya trabajado.

16. oinarria.– Ebaluatzeko irizpideak.

Base 16.– Criterios de evaluación.

Hizkuntza-eskakizun bakoitzean eskatuko den euskara ezagutza-maila neurtzeko ondorengoak hartuko dira kontuan: batetik, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena; eta bestetik, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dituena.

El nivel de conocimiento de euskera exigido en cada perfil lingüístico se evaluará teniendo en cuenta la competencia lingüística definida para cada perfil en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

17. oinarria.– Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

Base 17.– Información sobre protección de datos personales.

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikulua betez, jakinarazten da deialdi honen eremuan hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko prozesua kudeatzeko datu pertsonalen tratamendua Osakidetzaren ardurapean egingo dela. Interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Osakidetzak tratatuko dituela eta Giza Baliabideen Kudeaketa Integratua izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla.

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, se informa que, en el ámbito de la presente convocatoria, los datos personales para gestionar el proceso de acreditación de perfiles lingüísticos, se incorporarán a la actividad de tratamiento denominada Gestión Integrada de Recursos Humanos de la División de Recursos Humanos de Osakidetza.

Tratamendu horren helburua da Osakidetzako langileak kudeatzea, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko. Datuak hirugarren erakundeei jakinaraz dakizkieke, eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan sartzeko.

La finalidad de dicho tratamiento es la gestión del personal de Osakidetza, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Pueden realizarse comunicaciones de datos a terceras organizaciones, y en concreto, al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para incluirlos en el Registro Unificado de títulos y Certificados de Euskera.

Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere. Datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara:

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana