Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

45. zk., 2021eko martxoaren 3a, asteazkena

N.º 45, miércoles 3 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1248
1248

8/2021 EBAZPENA, otsailaren 22koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdietarako Plan Berezietan uholdeen, arrisku sismikoaren, errepideko eta trenbideko salgai arriskutsuen garraioko istripu-arriskuaren, arrisku erradiologikoaren eta baso-suteen arriskuaren arloan egindako aldaketak baimentzeko erabakia.

RESOLUCIÓN 8/2021, de 22 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de autorización de las modificaciones de los planes especiales de emergencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi ante los siguientes riesgos: inundaciones; riesgo sísmico; riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de incendios forestales.

Gobernu Kontseiluak, 2021eko otsailaren 16an egindako bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoko larrialdietako plan berezien aldaketak baimentzeko erabakia onartu du, honako arrisku hauen aurrean: uholdeak; arrisku sismikoa; errepide eta trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioan istripuak gertatzeko arriskua; arrisku erradiologikoa; eta baso-suteen arriskua. Horrenbestez, eta behar den publizitatea emateko, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 16 de febrero de 2021, el Acuerdo de autorización de las modificaciones de los planes especiales de emergencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi ante los siguientes riesgos: inundaciones; riesgo sísmico; riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de incendios forestales, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoko larrialdi-plan berezien aldaketak baimentzeko akordioaren testua, honako arrisku hauen aurrean: uholdeak; arrisku sismikoa; errepide eta trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioko istripu-arriskua; arrisku erradiologikoa; eta baso-suteen arriskua. Erabaki hori ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de autorización de las modificaciones de los planes especiales de emergencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi ante los siguientes riesgos: inundaciones; riesgo sísmico; riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de incendios forestales, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 22KO 8/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 8/2021, DE 22 DE FEBRERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
GOBERNU KONTSEILUAREN 2021EKO OTSAILAREN 16KO ERABAKIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LARRIALDI-PLAN BEREZIEN ALDAKETAK BAIMENTZEKOA, HONAKO ARRISKU HAUEN AURREAN: UHOLDEAK; ARRISKU SISMIKOA; ERREPIDE ETA TRENBIDE BIDEZKO SALGAI ARRISKUTSUEN GARRAIOKO ISTRIPU-ARRISKUA; ARRISKU ERRADIOLOGIKOA; ETA BASO-SUTEEN ARRISKUA
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 16 DE FEBRERO DE 2021 DE AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLANES ESPECIALES DE EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI ANTE LOS SIGUIENTES RIESGOS: INUNDACIONES; RIESGO SÍSMICO; RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL; RIESGO RADIOLÓGICO; Y RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 9ko 17/2015 Legearen 3.1 artikuluak eta apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateginaren 1.2.d) artikuluak xedatzen dutenaren arabera, administrazio publikoek gauzatuko dute larrialdien prebentzioa eta kudeaketa, besteak beste, arrisku-egoerei aurre egiteko beharrezko bitartekoak eta neurriak planifikatuz. Horretarako, babes-planak eta taktika operatiboak idatziko dituzte.

Según disponen el artículo 3.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el artículo 1.2.d) del texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, las Administraciones Públicas ejecutarán la prevención y gestión de emergencias mediante el ejercicio de, entre otras actuaciones, la planificación de los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Redactarán, a tal efecto, planes de protección y tácticas operativas.

Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateginaren 10. artikuluaren arabera, Eusko Jaurlaritza da Euskal Autonomia Erkidegoko babes zibila zuzentzeko eta koordinatzeko organo gorena, bere eskumenen esparruan. Lege beraren 11. artikuluak dioenez, Segurtasun Saila da Babes Zibileko politikaren organo arduraduna, eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako helburu orokorretara egokituko du bere jarduna.

De acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, el Gobierno Vasco es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito de sus competencias. El artículo 11 de la misma Ley establece que el Departamento de Seguridad es el órgano responsable de la política de Protección Civil y adecuará su actuación a los objetivos generales establecidos por el Gobierno Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoan arauek agindutakoa zehaztu zen babes zibileko planak onartuz. Orain arte onartu diren beste hainbat babes zibileko planen artean, honako plan berezi hauek daude:

El mandato normativo se concretó en la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante la aprobación de planes de protección civil. Entre los planes de protección civil aprobados hasta la fecha, obran los siguientes planes especiales:

– Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Plan Berezia, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakiaren bidez onartua.

– Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015.

– Arrisku Sismikorako Larrialdi Plan Berezia, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2007ko urriaren 30eko Erabakiaren bidez onartua.

– Plan Especial de Emergencia ante Riesgo Sísmico, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2007.

– Salgai arriskutsuak errepidez eta trenbidez garraiatzeko arriskua dagoenerako Larrialdi Plan Berezia, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2001eko uztailaren 30eko Erabakiaren bidez onartua.

– Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2001.

– Arrisku erradiologikoaren aurreko Larrialdi Plan Berezia, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2014ko ekainaren 24ko Erabakiaren bidez onartua.

– Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Radiológico, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2014.

– Baso-suteen arriskuagatiko Larrialdi Plan Berezia, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2016ko abenduaren 27ko Erabakiaren bidez onartua.

– Plan especial de Emergencia por Riesgo de Incendios Forestales, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2016.

Apirilaren 24ko 407/1992 Errege Dekretuak onartutako Babes Zibileko Oinarrizko Arauaren 7.2 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateginaren 28. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, aipatutako plan bereziak dagozkien Oinarrizko Jarraibideen arabera egin ziren.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Norma Básica de Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y en el artículo 28 del texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco: los citados planes especiales se elaboraron de acuerdo con las Directrices Básicas correspondientes.

Babes zibileko araudia desgaitasuna duten pertsonen eskubideetara egokitzeko, 2020ko urtarrilaren 3an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren: 734/2019 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, babes zibila planifikatzeko oinarrizko jarraibideak eta babes zibileko estatu-planak aldatzen dituena, desgaitasuna duten pertsonei eta larrialdien aurrean zaurgarritasun-egoera berezian dauden beste kolektibo batzuei ematen zaien arreta hobetzeko; eta PCI/1283/2019 Agindua, abenduaren 27koa, Ministro Kontseiluaren 2019ko abenduaren 20ko Erabakia argitaratzen duena.

Al objeto de adaptar la normativa de protección civil a los derechos de las personas con discapacidad, el 3 de enero de 2020 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado: el Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias; y la Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil.

Bi arau horien bidez, babes zibileko plangintzaren oinarrizko jarraibideak eta babes zibileko estatu-planak aldatzen dira, desgaitasuna duten pertsonei eta larrialdien aurrean egoera bereziki ahulean dauden beste kolektibo batzuei ematen zaien arreta hobetzeko.

Mediante ambas normas se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.

Akordio-proposamen honen xedea da zerrendatu diren Euskal Autonomia Erkidegoko plan bereziak aldatzea, abenduaren 20ko 734/2019 Errege Dekretuan eta Ministro Kontseiluaren 2019ko abenduaren 20ko Erabakia argitaratzen duen abenduaren 27ko PCI/1283/2019 Aginduan xedatutakora egokitu daitezen.

La presente propuesta de acuerdo tiene por objeto modificar los Planes Especiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se han relacionado previamente, con el fin de que se adapten tanto a lo dispuesto en el Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, como en la Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019.

Proposatutako aldaketek ez dute plan bakoitzaren berezko egitura aldatzen, eta dagokion Plangintzako Oinarrizko Jarraibideetan aurreikusitako edukia eta elementuak errespetatzen dituzte.

Las modificaciones propuestas no alteran la estructura propia de cada uno de los planes, y respetan el contenido y los elementos previstos en las Directrices Básicas de Planificación correspondiente.

Plan bereziak aldatzeko jarraitutako prozedurari dagokionez, honako hauek adierazi behar dira: ez dela beharrezkotzat jotzen entzunaldiko eta informazio publikoko izapideak egitea, proposatutako aldaketen helburua izan delako plan bereziak egokitzea araudi aplikagarrira, abenduaren 20ko 734/2019 Errege Dekretura eta abenduaren 27ko PCI/1283/2019 Agindura, eta 17/2015 Legearen 7. artikuluan aurreikusitako parte hartzeko eskubidea egikaritu delako Desgaitasunaren Kontseilu Nazionalaren esku-hartzearekin, zeinek aipatutako arauen gaineko txostena eman zuen. Babes Zibilaren Kontseilu Nazionalaren txostena ere ez da beharrezkoa, bere garaian arau horiei buruzko txostena igorri zuelako. Eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateginaren 14.a) artikuluan aurreikusitako izapidea gauzatutzat jotzeko, nahikotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeari horren berri ematea.

Por cuanto al procedimiento seguido para la modificación de los planes especiales, deben señalarse los siguientes: no se estima necesaria la realización de los trámites de audiencia y de información pública, puesto que el objeto de las modificaciones propuestas es la adaptación de los planes especiales al Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, y a la Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, y el derecho a la participación, previsto en el artículo 7 de la Ley 17/2015, se canalizó mediante la intervención del Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano que informó las citadas normas. Tampoco se precisa el informe del Consejo Nacional de Protección Civil, puesto las citadas normas ya fueron informadas por aquel. Y, al objeto de que se tenga por efectuado el trámite previsto en el artículo 14.a) del texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco, se considera suficiente su puesta en conocimiento a la Comisión de Protección Civil de Euskadi.

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaia eztabaidatu ondoren, honako hau ebatzi du:

En su virtud, a propuesta del Vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y Consejero de Seguridad, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko uholde-arriskuetarako Larrialdi Plan Bereziaren aldaketa onartzea.

Primero.– Aprobar la modificación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Sismikorako Larrialdi Plan Bereziaren aldaketa onartzea.

Segundo.– Aprobar la modificación del Plan Especial de Emergencia ante Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide eta Trenbideko Salgai Arriskutsuen Garraioan Istripu Arriskuari Aurre Egiteko Larrialdi Plan Bereziaren aldaketa onartzea.

Tercero.– Aprobar la modificación del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Laugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Erradiologikorako Larrialdi Plan Bereziaren aldaketa onartzea.

Cuarto.– Aprobar la modificación del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Radiológico de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko baso-suteen arriskuengatiko Larrialdietarako Plan Bereziaren aldaketa onartzea.

Quinto.– Aprobar la modificación del Plan especial de emergencias por riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Seigarrena.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emango du.

Sexto.– Por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento se ordenará la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana