Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

111. zk., 2021eko ekainaren 8a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

HEZKUNTZA SAILA
3271

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena, Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako dirulaguntzen deialdia egiten duena (IE 1: Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

EAEko hezkuntza-sistemarentzat ezinbestekoa da bertan sartuta dauden gizarteko sektore guztien parte-hartzea eta haien guztien laguntza, ezarrita dauzkan helburuak lortuko baditu. Zehazki, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta berau Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren 29. artikuluan xedatzen da gurasoek edo legezko tutoreek eskubidea dutela haurren eta nerabeen eskolako hezkuntzaren jarraipena egiteko eta hartan parte hartzeko.

EAEko Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planak lerro estrategikoak zehazten ditu euskal hezkuntza-sistema osoa zuzentasunaren eta kalitatearen aldetik bikaintasunerantz joateko funtsezkotzat jotzen diren alderdiak antolatzeko. Lehenengo lerro estrategikoak (IE 1: Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza) nahitaezkotzat jotzen du hezkuntza-komunitate osoa (irakasleak, zuzendaritza-taldeak, irakasle ez diren langileak, eta familiak) prestatzea. Eta, familiei dagokienez, beren prestakuntza eta parte-hartzea funtsezko kate-mailatzat jotzen ditu hezkuntzaren arrakastaren ekuazioan. Bigarren lerro estrategikoak (IE 2: Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta) zehazten du nola erantzun behar dion gizarteak, eta derrigorrezko hezkuntzak, horren parte den aldetik, aniztasunari; praktikan, hezkuntza-erantzunaren ardatza kalitateko hezkuntza justu, ekitatibo eta guztiei aukera berdinak emango dizkien lekualdatzea dakar

Hirugarren lerro estrategikoak (IE 3: Elebitasuna, hezkuntza eleaniztunaren esparruan) euskararen gainean ezarriko du hezkuntza eleaniztunaren ardatza, bi hizkuntza ofizialen arteko egungo desoreka gainditzeko –gaur egun gaztelaniaren aldekoa baita– eta bi hizkuntzen arteko berdintasun soziala eta ikasleen aukera-berdintasuna sustatzeko. Laugarren lerro estrategikoak (IE 4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) nahitaezko ikusten du teknologia digitala sartzea, ikasketa-metodologia eraldatzaile batetik abiatuta.

Beraz, heziketa integrala lortzeko, irakaskuntza arautuak behar-beharrezkoa du jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko ekintzak gauzatzea, Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planeko lerro estrategikoekin lotutakoak. Eta hori parte-hartzearekin bakarrik lortzen da, hala nola, irakaskuntza-kooperatibenarekin, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera eratutako elkarteen bitartez.

Ondorioz, Hezkuntza Sailak arrazoizko ikusten du irakaskuntza-kooperatibei zuzendutako berariazko deialdia egitea eta horrela laguntzea, aurrekontu-mugen barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz besteko mailetako ikasleentzako hezkuntza-jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak abiarazten. Jarduera horiek ikasleen gurasoek antolatuko dituzte, irakaskuntza-kooperatibetan bilduta eta behar den erregistroan hala inskribatuta.

Era berean, kontuan hartuta COVID-19ak eragindako osasun-krisiak ikastetxeen funtzionamendu normala nahastu duela eta, bereziki, eragin handia izan zuela Helduen Hezkuntzako ikastetxeetako (HHI) ikasleen elkarteek eta ikasleen guraso-elkarteek 2020. urtean programatutako jarduerak betetzean, 2021. urteko jardueren plangintzak irakaskuntza ez-presentzialera egokitzea hartu behar du kontuan.

Aipatutako guztiarekin bat, egokia da laguntza-deialdi bat egitea, horretarako esleitutako aurrekontu-zuzkiduraren kargura.

Horregatik, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua –Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren eremuko dirulaguntzak erregulatzeari buruzkoa –, bai eta, halaber, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudia –zeinaren bidez onesten baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua–, eta otsailaren 23ko 71/2021 Dekretua –zeinaren bidez ezartzen baita Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala–, otsailaren 11ko 1/2021 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena, eta aplikatu daitezkeen gainerako xedapenak, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honen xedea da unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-kooperatiben gastuei aurre egiteko dirulaguntzen deialdia egitea. Gastuok 3. artikuluan zerrendatzen diren eta diruz lagundu daitezkeen jardueren ondoriozkoak izan behar dute, eta 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 23ra bitartean sortutakoak.

2. artikulua.– Diru-baliabideak

Helburu horretarako, hogeita hamahiru mila (33.000) euroko kreditua esleitzen da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan, 2021. urterako.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Hezkuntza Sailak, deialdi honen bidez, Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planeko ildo estrategikoei lotutako prestakuntza bultzatzen du, eta, batez ere, ildo hauekin lotutakoa.

– IE 1: Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza.

– IE 2: Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta.

– IE 3: Elebitasuna, hezkuntza eleaniztunaren esparruan.

– IE 4: Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

Agindu honetako laguntzak helburu hauek betetzeko dira:

a) Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleen gurasoei bideratutako prestakuntza-jarduerentzat, baldin eta irakaskuntzok atxikita badaude Hobekuntza Planeko lerro estrategikoei, zeinak inklusioaren eta hezkidetzaren ikuspegia aintzat hartuz diseinatu eta garatuko baitira. Gastutzat hartuko dira ikastaroak, mintegiak, tailerrak, konferentziak, eta horiek antolatzeak dakartzanak (hizlariaren joan-etorrietarako, ostaturako edo mantenurako dietak, lokalen alokairua, prestakuntza-jarduerari lotutako materiala erostea).

b) Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei bideratutako prestakuntza-jardueren gastuentzat, baldin eta irakaskuntzok atxikita badaude Hobekuntza Planeko lerro estrategikoei, zeinak inklusioaren eta hezkidetzaren ikuspegia aintzat hartuz diseinatu eta garatuko baitira. Gastutzat hartuko dira ikastaroak, mintegiak, tailerrak, konferentziak, eta horiek antolatzeak dakartzanak (hizlariaren joan-etorrietarako, ostaturako edo mantenurako dietak, lokalen alokairua, prestakuntza-jarduerari lotutako materiala erostea).

c) Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei bideratutako jarduera osagarrietarako gastuentzat (irteerak, txangoak, topaketak), baldin eta irakaskuntzok atxikita badaude Hobekuntza Planeko lerro estrategikoei, zeinak inklusioaren eta hezkidetzaren ikuspegia aintzat hartuz diseinatu eta garatuko baitira. Gastutzat hartuko dira jarduera osagarriak antolatzeak dakartzanak (ostatua, joan-etorriak, dietak, lokalen alokairua, jarduera osagarriari lotutako materiala erostea).

Inklusioaren eta hezkidetzaren ikuspegia zera da: proposatzen diren ekintzetan kontuan hartuko dela ikasleetan dagoen aniztasuna (generoa, kultura, hezkuntza-behar espezifikoak eta bereziak), bai eta haren familietan dagoena ere, eta behar diren neurriak hartuko dira ikasle guztiek parte hartu ahal izan dezaten ekintza horietan.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Honako hauek izango dute deialdi honetan parte hartzeko eta laguntzen onuradun izateko aukera: unibertsitateaz kanpoko mailen irakaskuntza-kooperatibak, haur-hezkuntzako bigarren zikloko, lehen hezkuntzako, derrigorrezko bigarren hezkuntzako, lanbide-heziketako zikloetako eta batxilergoko hezkuntza-mailak ematen dituztenak, zuzenbidearen arabera eratuta badaude eta haien helburuek bat egiten badute indarreko legedian ezarritakoarekin, eta dagokion kooperatiben erregistroan izena emanda badaude, hezkuntzako kalifikazioarekin.

2.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan azaldutako egoeraren batean dauden erakundeak ezingo dira onuradun izan.

3.– Gainera, erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere. Baldintza horiek dirulaguntza likidatu arte bete behar dira, eta horiek betetzen direla egiaztatuko da dirulaguntza eman eta ordainketak egiten diren unean.

b) Laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik ez izatea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean ez egotea, berariaz aipatuta sexu-bereizkeriagatiko debekuak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

5. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

1.– Erakunde interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

2.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak; hain zuzen ere, ebazpen horren bidez, PLATEA E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa onartu zen.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura daitezke: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire Karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Bitarteko elektronikoen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoan jarduteko ordezkaritza beste pertsona bati ematen zaionean, pertsona horrek alta emanda egon beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

6. artikulua.– Gutxieneko eskakizunak egiaztatzea.

1.– Dagokion irakaskuntza-kooperatiben erregistroan inskribatuta dagoela eta alta emanda dagoela ofizioz egiaztatuko da, baldin eta kooperatiba Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta badago. Hala ez bada, kooperatibak egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

2.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkezteaz batera eskatzaileak laguntza ematen duen organoari baimena ematen dio zuzenean egiazta dezan laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela; izan ere, organo kudeatzaileak automatikoki eta behar beste aldiz egiaztatuko du hori, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako.

3.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikulua betez, erantzukizunpeko adierazpen bat sartu beharko da eskabidean, honako betebehar hauek egiaztatzeko:

a) Xede eta helburu bererako administrazio publikoetatik edo erakunde pribatuetatik laguntzarik edo dirulaguntzarik jasotzen ez aritzea.

b) Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta betetzen direla laguntza horiek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

c) Eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, ez eta laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

d) Eskatzailea ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo/eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzak direla-eta hasitako edozein itzultze- edo zigor-prozeduratan. Baldintza hori dirulaguntzaren likidazioa egin arte mantendu behar da.

e) Ordainduta izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Baldintza hori dirulaguntzaren likidazioa egin arte mantendu behar da.

4.– Eskabideetan aukera egongo da laguntzak eskatzen dituen erakundeak berariaz adieraz dezan baimena ematen diola organo kudeatzaileari gainerako datu edo dokumentu guztiak lortu edo egiaztatzeko, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoak egiaztapen, kontrol eta ikuskaritzaren alorrean dituen ahalmenak.

5.– Betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik egiaztatuko dira, edo, eskabidea zuzendu behar bada, zuzenketa-epean; horretarako, dagokion ziurtagiria aurkeztuko dute, edo baimena emango dute organo kudeatzaileak zuzenean egiaztatu ditzan.

6.– Era berean, prozedura honetan parte hartzen duten erakundeek baimena ematen diote Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako agiriak benetakoak direla.

7. artikulua.– Eskabidea aurkeztea, eta epeak.

1.– Eskabide-orriarekin batera (I. eranskina), erakunde eskatzaileek «gastuaren aurrekontua» izeneko inprimaki normalizatua (II. eranskina) aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta. Ereduak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta epemugako hilabetean amaituko da, argitalpena egin zen egun berean. Baldin eta epemugako hilabetean ez badago egun baliokiderik, epea hilaren azken egunean amaitzen dela ulertuko da, eta, hilaren azken eguna baliogabea bada, epea luzatu egingo da lehen egun baliodunera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluak ezartzen duenaren arabera.

3.– Agiriak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

4.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete dokumentazioa, beraiek nahi duten eran. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko mailen irakaskuntza-kooperatiba batek ofizialki onartutako bi zentrotan badihardu, bi eskabide egingo ditu, zentro bakoitzeko bat. Zentro batean bi irakaskuntza-kooperatiba edo gehiago badihardute, irakaskuntza-kooperatiba eskatzaile bakoitzak adieraziko du ikasleen zer ehunekori ematen dion zerbitzua, «Gastuaren aurrekontua» izeneko inprimaki normalizatuan.

8. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

1.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzak ikusten badu aurkeztutako dokumentazioa ez dagoela osorik beteta edo ez bada nahitaezko agiri guztiekin batera aurkezten, interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akats hori zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko. Epe horretan zuzenketa egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko da. Kasu horretan, Administrazioak eskabide horri buruzko ebazpena emango du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– Akatsak zuzentzeko jakinarazpena bide elektronikoz egingo da.

3.– Jakinarazpena burututzat joko da interesdunak jakinarazpena jaso izanaren agiria elektronikoki sinatzen duenean.

4.– Jakinarazpen elektronikoa Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Karpeta» atalean kontsultatu beharko da. Jakinarazpena bidali eta interesduna hamar egun naturaleko epean ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat hartuko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa dela sartzea.

5.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

9. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako dirulaguntzak.

Arduraduna: Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Xedea: Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako dirulaguntzak.

Legitimazioa:

– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

– 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzko Orokorra.

– 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Hartzaileak:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

Araudia:

Datuak Babesteko Araudi Orokorra (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

10. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak kudeatzeko lanak egitea.

11. artikulua.– Dirulaguntzak zenbatzeko prozedura.

1.– Laguntzen banakako zenbatekoa zehazteko, artikulu honetan ezarritako banaketa-sistema aplikatuko da. Zenbateko hori ez da inola ere izango kooperatiba bakoitzak eskatutako zenbatekoa baino handiagoa:

a) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleen gurasoen prestakuntza-jardueren gastuak, gehienez ere, jarduera horien kostuaren % 100ean ordainduko dira.

b) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei zuzendutako prestakuntza-jardueren gastuak, gehienez ere, jarduera horien kostuaren % 100ean ordainduko dira.

c) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei zuzendutako bestelako jardueren gastuak –11.1.b) artikuluan jasota ez daudenak–, gehienez ere, jarduera horien kostuaren % 50ean ordainduko dira.

2.– Hauxe izango da banaketa-sistema:

a) 162 euroko hasierako laguntza esleituko zaie onartutako eskabide guztiei.

b) Jarraian, kooperatiba bakoitzari esleituko zaio bi puntuazio hauen batura:

I.– Diharduen zentroetako ikasle-kopuruagatik dagokion puntuazioa. Puntu bat emango da ikasle bakoitzeko.

II.– Zentroko bekadunen kopurua bider hiru egitean lortutako puntuazioa.

Kooperatiba bakoitzari esleitutako ikasleen eta ikasle bekadunen kopurua hau izango da: eskabidea aurkezteko epea amaitzean, dokumentazio estatistiko ofizialean jasotakoa.

c) Deialdiaren zenbatekoari (33.000) euro hasierako laguntzen zenbatekoa kenduko zaio. Kenketa horren emaitza izango da banatu beharreko soberakina.

Banatu beharreko soberakin hori kooperatiba guztiei emandako puntu guztien baturarekin zatituko da, eta faktore konstante horrekin biderkatuko da kooperatiba bakoitzari esleitutako puntuazioa.

d) Lortutako zenbatekoari hasieran emandako 162 euroko laguntza gehituko zaio, kooperatiba bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa zehazteko.

12. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariak batzorde bat izendatuko du, laguntzak esleitzeko proposamena egiteko. Hauek osatuko dute batzordea:

a) Aniztasunari erantzuteko Zerbitzuaren zuzendaria edo hark izendatzen duen ordezkoa: batzordeburu jardungo du.

b) Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetako Berrikuntza Pedagogikorako lurralde-burutza bakoitzeko ordezkari bana.

c) Aniztasunari erantzuteko Zerbitzuko ordezkari bat; idazkari jardungo du.

13. artikulua.– Ebazpena.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariak emango du eta interesdunei jakinaraziko zaie Eusko Jaurlaritzako Egoitza Elektronikoan argitaratuz (https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu), sei hilabeteko epean, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Aurkeztutako eskaerei dagokienez, kooperatiba onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko da edo, dagokionean, eskaera ezesteko edo ez onartzeko arrazoiak.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Gainera, dirulaguntzak emateko ebazpena EHAAn argitaratuko da, denek horren berri izan dezaten.

2.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Artikulu honen lehenengo apartatuan aipatutako epea igarota, ebazpena onuradunei jakinarazten ez bazaie, dagokion eskabidea ezetsi egin dela uler dezakete onuradunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren ondorioetarako.

14. artikulua.– Dirulaguntzen bateraezintasuna.

Deialdi honen babespean ematen diren dirulaguntzak bateraezinak dira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk helburu berarekin emandakoekin.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotakoak, finantzaketa publikoa dela jakinarazteko publizitate egokia emateko neurriak barne, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluaren 4. apartatuan eta 46. artikuluan jasotakoarekin bat etorriz.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua) ezarritakoak.

a) Jarduera gauzatzea edo dirulaguntza ematea bidezko egiten duen egoeran egotea.

b) Laguntza eman dien erakundeari justifikatzea baldintzak eta betekizunak betetzen dituztela, bai eta laguntza ematea edo laguntzaren onura jasotzea ekarri duen jarduera egin dutela ere.

c) Dirulaguntza ematen duen administrazioaren egiaztatze-jarduketetarako laguntza ematea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jarduketetarako ere.

d) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratuz gero, horren berri ematea dirulaguntza eman duen erakundeari.

e) Laguntza ematerakoan kontuan hartu zen egoera objektiboa edo subjektiboa aldatu bada, horren berri ematea laguntza eman dien erakundeari.

3.– Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, jakinarazpenaren osteko hamar eguneko epean ez bada berariaz eta idatziz uko egiten, dirulaguntza onartu egin dela ulertuko da.

4.– Diruz lagundutako jardueren ondorioz sor daitezkeen arriskuen ardura hartzea eta arrisku horiek estaltzeko asegurua egitea.

16. artikulua.– Laguntzen ordainketa.

1.– Agindu honen babesean emandako laguntzak bi zatitan ordainduko dira:

a) Lehen ordainketan, emandako zenbatekoaren % 75 ordainduko da, dirulaguntza eman dela jakinarazi ostean, hamar eguneko epean onuradunak ez badio dirulaguntzari espresuki uko egiten.

b) Gainerako % 25, berriz, «Gastuaren justifikazioa» izeneko inprimaki normalizatua (III. eranskina) behar bezala beteta aurkeztean ordainduko da. Inprimaki horrekin batera, onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa edo handiagoa osatzen duten fakturak eta ordainagiriak aurkeztu beharko dira. Agiri horiek aurkezteko epea 2021eko abenduaren 23an amaituko da, egun hori barne.

2.– Administrazioak laguntzak eta dirulaguntzak ordaindu ahal izan ditzan, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroaren datu-basean egon behar du erakunde eskatzaileak. Datu hori ofizioz egiaztatuko da.

Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko duzu bide elektronikoa erabiliz; bide hori Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailak ematen du, helbide honetan: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izanagatik horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

17. artikulua.– Justifikazioak aurkezteko tokia eta modua.

1.– Justifikazioak modu elektronikoan aurkeztu ahalko dira Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, helbide honetan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

2.– «Gastuaren justifikazioa» izeneko inprimaki normalizatua aurkeztuko da, behar bezala beteta eta faktura eta ordainagiriekin edo horien fotokopia konpultsatuekin batera. Inprimakia Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri, helbide honetan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0085009

3.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzak dirulaguntza justifikatzeko jatorrizko dokumentazioa eskatu ahal izango dio erakunde onuradunari.

4.– 2. artikuluan esleitutako zenbatekoarekin lotutako gastuek zuzeneko lotura izan beharko dute antolatutako jarduerekin. Diru hauen izaera osagarria dela eta, faktura eta ordainagirien justifikazio-balioa beren edukiaren araberakoa izango da, eskala hauei jarraikiz:

a) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleen gurasoei zuzendutako prestakuntza-jardueren gastuen % 100.

b) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei zuzendutako prestakuntza-jardueren gastuen % 100.

c) Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibetako ikasleei zuzendutako bestelako jarduerei dagokienez, 17.4.b) artikuluan jasota ez dauden jardueren kostuaren % 50 ordainduko da gehienez ere.

5.– Esleitutako dirulaguntza adierazitako epeetan justifikatu ezean edo esleitutako dirulaguntza baino gutxiago justifikatuz gero, ebazpena aldatzeko prozesua hasiko da, dagokion kopuruaren neurrian, eta, hala badagokio, galdu egingo da laguntza eskuratzeko eskubidea.

18. artikulua.– Dirulaguntza emateko baldintzak aldatzea.

Laguntza emateko aintzat hartu diren baldintzen aldaketa orok, laguntzaren helburua betetzat jotzen bada, ebazpena aldatzea eragin ahal izango du, betiere dirulaguntzaren onuradun izateko ezarri diren gutxieneko baldintzei eusten bazaie. Ondorio horietarako, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzak dagokion likidazio-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako laguntzen zenbatekoak berriz doituko dira, eta laguntza horiek emateko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira. Hartzaileek, beraz, sobera jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte. Baldintzak aldatzeak emandako dirulaguntza osoa edo haren zati bat itzuli beharra baldin badakar, 19. artikuluan araututako itzultze-prozedura hasiko da.

19 artikulua.– Ez-betetzearen araubidea.

1.– Dirulaguntzen onuradunek, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubideari eutsi beharko diote, eta, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, honako kasu hauetan, eman eta jasotako zenbatekoa itzuli beharko dute, osorik edo partez, baita aplika daitezkeen legezko interesak ere (berandutze-interesa barne dela):

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2033 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. apartatuan jasotako itzulketa-kausaren bat egoteagatik edo Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91. artikulutik 93. artikulura bitartean jasotako itzulketa-kausaren bat egoteagatik.

b) Erakunde onuradunak ez erabiltzea dirulaguntza, hura eskatu eta eman zen xede bererako.

c) Ez gauzatzea dirulaguntza ematea eragin zuen jarduera.

d) Ez justifikatzea adierazitako xedeetarako aplikatu izana.

e) Oro har, ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. Tituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), agindu honetan edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako betekizunak.

2.– Itzulketarako, abenduaren 17ko 698/91 Dekretuan horretarako ezarritako prozedura beteko da, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak; dekretu horren bidez arautzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra, eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Agindu honetan araututako laguntzek ez dituzte betetzen EBko Funtzionamendurako Tratatuaren 107.1 artikuluan ezarritako baldintza guztiak, eta, beraz, ez dira Estatuaren laguntza, eta ez da beharrezkoa Europako Batzordeari jakinaraztea eta helaraztea.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak agindu honek.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 18a.

Hezkuntzako sailburua,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAKO IKASTETXEEN TITULAR DIREN IRAKASKUNTZA-KOOPERATIBEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZEN ESKABIDEA
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
AURREKONTUA
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana