Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

59. zk., 2009ko martxoaren 26a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute
1690

EBAZPENA, 2009ko martxoaren 25ekoa, Etxepare Euskal Institutua / Basque Instituteren zuzendariarena. Honen bidez, lanpostu zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen da.

Abenduaren 23ko 221/2008 Dekretuak Etxepare Euskal Institutua / Basque Instituteren jardueren hasiera, lanpostuen zerrenda onartzeko prozedura, subrogazioa, espedienteen tramitazioa eta intsuldaketen formalizazioa, eta ondasun higiezinak arautzen ditu. Dekretuaren 2. artikuluan ezartzen da, halaber, lanpostuen zerrenda onartzeko prozedura.

Aipatutako dekretuan ezarritakoaren arabera egin dira lanpostu-zerrenda honen izapideak, eta ezartzekoak diren gainerako arauak ere bete dira, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako eta bere erakunde autonomoetarako onartuta dauden irizpide orokorrak errespetatuz.

Horri jarraiki, Zuzendaritza Kontseiluan 2009ko martxoaren 25eko bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.- Etxepare Euskal Institutua / Basque Instituteko lan-kontratudun langileentzako lanpostu-zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko martxoaren 25a.

Zuzendaria,

MIREN AZKARATE VILLAR.

1. ERANSKINA. ALDAKETEN ZERRENDA

ANEXO 1. RELACIÓN DE MODIFICACIONES

Orrialdea/Página: 1

Kode berria

Nuevo Código

Aldaketa Mota

Tipo Modificación Lanpostua

Puesto Lanpostuaren Izena

Denominación del Puesto Dotazioa

Dotación Lanpostua

Puesto Dotazioa

Dotación

Sortu

Creación EL10711 Prentsa eta kanpo-harremanen arduraduna

Responsable comunicación y prensa 1

Sortu

Creación EL20010 Goi-kargudunaren idazkaria

Secretaria de alto cargo 1

Sortu

Creación EL10451 Euskara sustatu eta hedatzeko arloaren arduraduna

Responsable de área de promoción y difusión del euskera 1

Sortu

Creación EL10450 Euskara sustatu eta hedatzeko teknikaria

Técnico/a promoción y difusión del euskera 1

Sortu

Creación EL10251 Euskal kultura sustatu eta hedatzeko arloaren arduraduna

Responsable de área de promoción y difusión de la cultura vasca 1

Sortu

Creación EL10250 Euskal kultura sustatu eta hedatzeko teknikaria

Técnico/a de promoción y difusión de la cultura vasca 1

Sortu

Creación EL10221 Administrazio eta zerbitzuen arduraduna

Responsable de administración y servicios 1

Sortu

Creación EL10060 Aholkulari juridikoa

Asesor/a jurídico/a 1

Sortu

Creación EL10890 Administrazio-kudeaketako teknikaria

Técnico/a gestión administrativa 1

Sortu

Creación EL20040 Administrari orokorra

Administrativo/a general 1

   

2. ERANSKINA. LANPOSTU-ZERRENDA

ANEXO 2. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Data

Fecha:  

16-01-2009

  Orrialdea

Página: 1

Zuzenbide pribatuko Erakunde Publikoa: Etxepare Euskal Institutua

Ente Público de derecho privado: Instituto Vasco Etxepare

 

   

Kudeaketa Atala: Zuzendaritza Orokorra Egit.kodea./Cód.Orgánico:  

Centro Gestor: Dirección General Eremua

Ámbito: 0 ZUZENDARITZA OROKORRA

DIRECCIÓN GENERAL

   

Lanpostua Lanpostuaren Izena Bete Hizk Derr. Dedik.  

  Era Titulaz. Ezag. Esp. Lan. Kateg. Dotazioa Esk. Eguna Erreg. Lantokia Oharrak

   

Puesto Denominación del Puesto Form Perf Fecha Régim.  

    Pro Título Cono. Exp. Conv. Categ. Dotación Ling Precept. Dedic. Destino Observaciones

   

EL10711 Prentsa eta kanpo-harremanen arduraduna L.L. 200001 110   7 15 1 3 31-03-2009 100% Donostia-

SanSebastián  

  Responsable comunicación y prensa C.T. 200002  

  200003  

                           

EL20010 Goi-kargudunaren idazkaria I.L. 401200     7 7 1 2 31-03-2009 100% Donostia-

SanSebastián  

  Secretaria de alto cargo L.D.  

                           

EL10451 Euskara sustatu eta hedatzeko arloaren arduraduna L.L. 200000 685 4 7 15 1 3 31-03-2009 100% Donostia-

San Sebastián  

  Responsable de área de promoción y difusión del euskera C.T.  

                         

Lanpostua Lanpostuaren Izena Bete Hizk Derr. Dedik.  

  Era Titulaz. Ezag. Esp. Lan. Kateg. Dotazioa Esk. Eguna Erreg. Lantokia Oharrak

   

Puesto Denominación del Puesto Form Perf Fecha Régim.  

    Pro Título Cono. Exp. Conv. Categ. Dotación Ling Precept. Dedic. Destino Observaciones

EL10450 Euskara sustatu eta hedatzeko teknikaria L.L. 200000 685 2 7 12 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Técnico/a promoción y difusión del euskera C.T. 300000  

                         

EL10251 Euskal kultura sustatu eta hedatzeko arloaren arduraduna L.L. 200000 685 4 7 15 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Responsable de área de promoción y difusión de la cultura vasca C.T.  

                         

EL10250 Euskal kultura sustatu eta hedatzeko teknikaria L.L. 200000 685 2 7 12 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Técnico/a de promoción y difusión de la cultura vasca C.T. 300000  

                         

EL10221 Administrazio eta zerbitzuen arduraduna L.L. 206000 685 4 7 14 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Responsable de administración y servicios C.T. 203100  

  203200  

  203300  

  231400  

  303100  

  303200  

                         

EL10060 Aholkulari juridikoa L.L. 206000     7 13 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Asesor/a jurídico/a C.T.  

                         

Lanpostua Lanpostuaren Izena Bete Hizk Derr. Dedik.  

  Era Titulaz. Ezag. Esp. Lan. Kateg. Dotazioa Esk. Eguna Erreg. Lantokia Oharrak

   

Puesto Denominación del Puesto Form Perf Fecha Régim.  

    Pro Título Cono. Exp. Conv. Categ. Dotación Ling Precept. Dedic. Destino Observaciones

EL10890 Administrazio-kudeaketako teknikaria L.L. 200000     7 11 1 3 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

Técnico/a gestión administrativa C.T. 300000                  

EL20040 Administrari orokorra L.L. 401200     7 7 1 2 31-03-2009 100% Donostia-San Sebastián  

  Administrativo/a general C.T.  

HIZKUNTZA ESKAKIZUNARI

DAGOZKION GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A PERFIL LINGÜÍSTICO

Zenbakiak, esleitutako hizkuntza eskakizuna adierazten du. El dígito expresa el perfil lingüístico asignado.

LANPOSTUA BETETZEKO MODUARI

DAGOZKION GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A FORMA DE PROVISIÓN

I.L. IZENDAPEN LIBREA

L.L. LANPOSTUA ALDATZEKO LEHIAKETA L.D. LIBRE DESIGNACIÓN

C.T. CONCURSO DE TRASLADOS

Gakoen arabera, erabili beharreko lan hitzarmena zehazten da: Se identifica el convenio colectivo específico de aplicación:

07 EAEko Administrazioaren Zerbitzuan diharduten Lan-Legepeko taldeen Hitzarmena 07 Convenio Colectivo de colectivos Laborales al servicio de la Administración de la CAPV

KATEGORIARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A CATEGORÍA

Aplikatu beharreko lan hitzarmenean jasotzen diren kategoria, talde edo mailen artean, lanpostuari dagokiona zehazten da. Indica la categoría, grupo o nivel retributivo correspondiente al puesto de trabajo de entre las contenidas en el convenio de aplicación.

ESPERIENTZIARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A EXPERIENCIA

Esperientzia balioesteko, lanpostua atxikituta dagoen kidegoan edo kidegoetan lanean emandako urtealdi osoak hartuko dira kontuan. La experiencia se refiere a años completos en el desempeño de tareas propias del Cuerpo o Cuerpos al que se encuentra adscrito el puesto de trabajo.

DOTAZIO ZENBAKIARI DAGOZKION

GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A NÚMERO DE DOTACIÓN

Lanpostu normalizatu bati dagozkion plaza kopuruaren araberako zenbakikuntza korrelatiboa. Numeración correlativa al número de plazas que corresponden a un puesto normalizado.

JARDUTEKO MODUARI DAGOZKION GAKOEN

AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A RÉGIMEN DE DEDICACIÓN

Jarduteko modua egun osokoa ez denean, ehunekotan adierazten da.

Lanpostuko jarduteko modua zehazten da. En los puestos con dedicación reducida, ésta se expresa con el porcentaje que figura.

Se identifica el régimen de dedicación del puesto de trabajo..

DERRIGORTASUN DATARI DAGOZKION

GAKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES

CORRESPONDIENTES A FECHA DE PRECEPTIVIDAD

Zenbakitan, derrigortasun data (hilabetea eta eguna) adierazten da. Se expresa en dígito el mes y año en que queda fijada la fecha de preceptividad.

EZAGUPEN BEREZITUEI DAGOZKIEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

110 Ingeleseko ezagupenak, HEOko 3. maila edo baliokidea 110 Conocimientos de inglés, a nivel de 3.º E.O.I. o equivalente

685 Antzeko funtzioetan aritua 685Experiencia en funciones análogas

TITULU AKADEMIKOEN AZALPENA DESCRIPCIÓN DE LAS TITULACIONES

ACADÉMICAS

200000

200001

200002

200003

203100

203200

203300

206000

231400

300000

303100

303200

401200

Lizentziatua

Informazio Zientzietan Liz./Kazetaritza Esp.

Inform. Zient. Liz./Ikus-Entzunezko Irudia Esp.

Inf.Zien.Liz./Publizitat.- Harreman Publik.Esp.

Ekonomia Zientzietan Lizentziatua

Aktuariotza eta Finantza Zientzietan Liz.

Enpresa-Administrazio eta Zuzendaritzan Liz

Zuzenbidean Lizentziatua

Industria Antolakuntzako Injinerutza

Unibertsitate Diplomatua

Lan Harremanetan Diplomatua

Enpresa Zientzietan Diplomatua

LH II Merkataritza eta Administrazio Arloa Licenciado/Licenciada

Ldo/a Ciencias Información/Esp. Periodismo

Ldo/a C. Inform./Esp. Imagen Visual y Auditiva

Ldo/a C. Inform./Esp. Publicidad y Relac.Públic

Ldo/a en Economía

Ldo/a Ciencias Actuariales y Financieras

Ldo/a Administració y Dirección de Empresas

Ldo/a Derecho

Ingeniería Organización Industrial

Diplomado/a Universitario/a

Diplomatura en Relaciones Laborales

Diplomatura en Ciencias Empresariales

FP II R. Administrativa y Comercial


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana