Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

78. zk., 2006ko apirilaren 25a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
2141

AGINDUA, 2006ko apirilaren 12koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 2006ko ekitaldian talde teknikoak sortu eta mantentzeko, droga-mendetasunen aurrezaintza komunitariorako programak garatzeko, droga-mendetasunen arloko baliabide dokumentalen ikerketa, azterketa eta hobekuntza egiteko, eta arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murriztapenerako programak egiteko laguntza ekonomikoetarako deialdia egiten duena.

Droga-mendetasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legeak alde batetik bere 4. artikuluko 3. atalean ezartzen duenez, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Udalekin bidezko lankidetza-harremanak izango ditu droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioko ekintzak garatzeko. Bestetik, 5. artikuluko 7. atalean ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzak droga-mendetasunei lotutako gizarte, osasun eta ekonomia arloko problematikari buruzko ikerketa, azterketa eta prestakuntza jarraibideak eta droga-mendetasunen arloko baliabide dokumentalen hobekuntza sustatuko ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, kendu eta aldatzeari eta sail horien funtzioak eta jardun-eremuak finkatzeari buruzko Lehendakariaren irailaren 17ko 19/2001 Dekretuak bere seigarren kapituluan Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren esku uzten du droga-mendetasunen arloko eskumena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak, bere 51. artikuluaren 2. atalean finkatzen duenez, sailburuak organo eskudunak dira, besteak beste, arauak onartzeko eta beren esparruetan diru-laguntzak emateko.

Horri jarraiki,

XEDATU DUT:
I. KAPITULUA
XEDEA

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honen xedea, Eusko Jaurlaritzak Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren bitartez emango dituen laguntzen esparrua arautzea da. Laguntza horiek, hain zuzen ere, 2006ko ekitaldian droga-mendetasunen aurrezaintzarako udal-taldeak sortu eta mantentzeko, droga-mendetasunen aurrezaintza komunitariorako udal programak garatzeko, droga-mendetasunen arloko baliabide dokumentalen ikerketa, azterketa eta hobekuntza egiteko, eta arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murriztapenerako programak egiteko emango dira.

Agindu honen bidez lortu nahi diren helburu orokorrak ondokoak dira:

– Eusko Legebiltzarrak 2005eko otsailaren 10ean onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Droga Mendekotasunen V. Planaren lehentasunezko ildoetan hobekien txertatuta dauden proiektuak mantentzea.

– Behar berriak azaltzea eta, behar horiek kontuan hartuta, horiei erantzungo dieten proiektu berriak bultzatzea.

– Proiektu eta programen hobekuntzan laguntzea eta, horretarako, esku hartzeko protokoloen diseinu eta sistematizazio prozedurei jarraitzea.

II. KAPITULUA
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO LAGUNTZAK

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioko talde teknikoak sortu edo mantentzeko laguntzak, zuzenbidezko 10.000 biztanletik gorako herrietako toki-erakundeek eskuratu ahal izango dituzte.

2.– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioko talde teknikoen funtzio nagusia, Agindu honen 3.2 artikuluan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, droga-mendetasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legearen 4., 36.4 eta 37.2 artikuluek aipatzen duten Droga mendetasunen Tokiko Planean finkatutako helburuak betetzea da.

3. artikulua.– Talde teknikoen baldintzak, funtzioak eta osaera.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak emateko, ezinbesteko baldintza izango da talde teknikoak, baldintzei, funtzioei eta osaerari dagokienez, ondoko paragrafoetan xedatutakoari egokitzea:

1.– Talde teknikoek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioari lotutako politika eraginkortasunez gauzatzeko lanbide-trebakuntza egokia izatea.

Talde teknikoak erakunde eskatzailearen gizarte-zerbitzuen jarraibideak kontuan izanda jardungo du. Talde teknikoak kontratatzearen ondoriozko kostu ekonomikoa erakunde eskatzaileak hartuko du bere gain.

Laguntzak gauzatzeko egin beharreko hitzarmenen ondoriozko beste baldintza guztiak (ikusi I. eranskina).

2.– Talde teknikoek, Agindu honen 2.2 artikuluan xedatutakoaz gain, ondoko funtzioak izango dituzte:

a) Komunitateko droga-mendetasunen fenomenoa ondo ezagutzeko beharrezkoak diren ekintzak garatzea, osasunerako hezkuntza sustatuz.

b) Udal-arloak eta erakunde laguntzaileak droga-mendetasunen esparruko jardueren plangintzan eta Droga mendetasunen Tokiko Planaren gauzatzean aholkatzea esku-hartze integrala eta koordinatua lortzeko.

c) Pertsonak, familiak eta kolektiboak komunitatean eskuragarri dauden gizarte-baliabideei buruz informatzea eta gai horretan aholkatzea eta, hala badagokio, ohiko gizarte-laguntzara edo zerbitzu espezializatuetara bideratzea (hala eskatzen duten kasuetan).

d) Beren funtzioak garatzean osasun eta hezkuntza zerbitzuekin eta arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murrizketarako zerbitzuekin lankidetzan aritzea.

e) Administrazio Publikoei laguntzea eta droga-mendetasunen arloan garatzen dituzten ekintzetan irabazizko xederik gabeko ekimen pribatuak eta gizarte-boluntariotza sustatzea. Eusko Jaurlaritzak sustatutako udalaz gaindiko esparruko programak gauzatzen lagunduko dute bereziki.

f) Droga-mendetasunen arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murrizketarako berariazko jardun-programen garapenean kontuan hartzen diren guztiak.

3.– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioko talde teknikoak ondoko langileek osatu beharko dituzte:

– 10.001 biztanletik 20.000ra bitarteko populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo erdi-mailako titulazioa izango duen pertsona bat lanaldi osoan.

– 20.001 biztanletik 45.000ra bitarteko populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo erdi-mailako titulazioa izango duen pertsona bat lanaldi osoan eta administrari-laguntzaile bat lanaldi erdian.

– 45.000 biztanletik gorako populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo erdi-mailako titulazioa izango duten bi pertsona eta administrari-laguntzaile bat, guztiak lanaldi osoan.

4. artikulua.– Eskabideek bildu beharko dituzten datuak.

1.– Talde teknikoak sortu edo mantentzeko laguntzetarako eskabideek ondoko datuak bilduko dituzte gutxienez:

– Talde teknikoen deskribapena; helburuak, aurreikusitako proiektuak, eta zerbitzua egiteko modua jasoko dira bertan.

– Talde teknikoak osatuko dituzten pertsonen kopurua, titulazioen arabera banakatuta eta dagokion urteko guztizko kostu ekonomikoa zehaztuta; halaber, taldekide bakoitzarentzako aurreikusitako gastuaren fitxa beteko da.

– Zerbitzuak erabil ditzakeen baliabide materialak.

2.– Laguntza-modalitate hau aukeratzen duten erakundeek, eskabidearekin batera, indarrean dagoen Droga Mendetasunen Tokiko Planaren ale bat igorri beharko dute, edo, droga-mendekotasunen planik ez duten erakundeen kasuan, dagokion erakundean fede publikoa duen pertsonaren ziurtagiria aurkeztu behar da, eta ziurtagiri horren bidez egiaztatu behar da Tokiko Plana prestatzen ari direla.

5. artikulua.– Zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, aipatutako talde teknikoetako langileen kostuaren % 75 finantzatu ahal izango du. Portzentaje hori aplikatzeko oinarria ez da ezein kasutan ondokoak baino handiagoa izango:

– Goi-mailako teknikaria: 30.151,03 euro.

– Erdi-mailako teknikaria: 27.310,71 euro.

– Lanaldi osoko laguntzailea: 21.848,57 euro.

– Lanaldi erdiko laguntzailea: 10.924,28 euro.

2.– Ordainketa zatikatua izango da. Lehen % 50 hitzarmena sinatzean ordainduko da eta gainerako % 50a, berriz, ekitaldia amaitu ondoren eta dagokion toki-erakundean fede publikoa duen pertsonak aldez aurretik egiaztagiria eman ondoren. Egiaztagiri horretan, talde teknikoak osatzen dituzten pertsonen kopurua eta lanbide-kategoria eta talde tekniko horien kontratazioaren ondoriozko guztizko kostu ekonomikoa jasoko da. Egiaztagiria bi hilabeteko epean aurkeztu beharko da, diru-laguntza emango deneko ekitaldia amaitzen denetik aurrera kontatzen hasita.

Era berean, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari memoria bat bidali beharko zaio, diruz lagundutako jarduera edo programa baloratzen duena eta zenbateraino bete den adierazten duena, erakundeak Agindu honen III. kapituluko laguntzak eskatu baditu izan ezik; azken kasu horretan, 9. artikuluan adierazitako memoria besterik ez du aurkeztuko.

III. KAPITULUA
DROGA MENDETASUNEN TOKIKO PLANETAN ADSKRIBATUTAKO DROGA MENDETASUNEN AURREZAINTZA KOMUNITARIORAKO PROIEKTUAK, ONARTUTAKOAK EDO LANTZEN ARI DIRENAK, GARATZEKO LAGUNTZAK

6. artikulua.– Xedea eta erakunde onuradunak.

1.– Kapitulu honen xedea hauxe da: 2006an, arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murrizketarako proiektuak eta esku-hartzeak garatzeko toki erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzea. Proiektu eta esku-hartze horiek droga-mendetasunen tokiko planetan egon behar dute onartuta edo lantzeko prozesuan; Udalek banaka edo mankomunatuta garatu behar dituzte, eta ekintza egituratu eta koordinatuen multzo ordenatu bat osatu behar dute.

Proiektu horiek garatzeko ekintzak ez ezik, proiektuetan laguntzeko jarduerak ere jasota daude, Droga Mendetasunen V. Planak emandako definizioaren ildotik, eta jarduera horiek behar bezala justifikatuta egon behar dira.

2.– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitariorako programak garatzeko laguntzak, zuzenean edo erakunde espezializatuekin lankidetzan beren lurralde-esparruan droga-mendetasunen aurrezaintza komunitariorako proiektuak kudeatzen dituzten toki-erakundeek eskuratu ahal izango dituzte. Gizarte-zerbitzuen jardun-esparruan gizarte-komunitatearen gaitasuna sustatzeko helburua dutenak eta droga-mendetasunen fenomenoan eta osasunerako hezkuntzan lan egiteko jarduerak garatzen dituztenak hartuko dira halako programatzat.

7. artikulua.– Eskabideek eta dokumentazio osagarriak bildu beharreko datuak.

1.– Proiektu bakoitzeko eskabide bat bete beharko da eta eskabideak, gutxienez, III. eranskineko datuak bildu beharko ditu:

– Erakundearen eta proiektua aurkeztu duen pertsonaren identifikazio-datuak: nor edo zein den, zein erakunde eta zeren gisa ordezkatzen duen eta kokapen-datuak: posta-helbidea, teléfonoa…

– Programaren izena.

– Erakunde sustatzailea.

– Proiektu honetan harremanetan jartzeko teknikariaren datuak.

– Proiektua nola txertatzen den Euskal Autonomia Erkidegoko Droga Mendekotasunen V. Planean (2004-2008).

– Irizpide estrategikoa eta maila: berezitasuna, lortzeko estrategia, hartzaileak eta generorako arreta.

– Proiektua nola txertatzen den Droga Mendetasunen Tokiko Planean edo Tokiko Planaren ildo estrategikoetan, lantzeko fasean egongo balitz.

– Proiektuaren garapenaren deskripzioa.

– Justifikazioa edo arrazoiak: egoeraren diagnostikoa.

– Proiektuaren eta proiektua sustatzen duen erakundearen berria ematea, labur-labur.

– Oinarri teorikoak: zein arlotan eragin nahi den.

– Proiektuaren helburuak: helburu orokorra, helburu bereziak eta helburu operatiboak.

– Proiektuaren jarduerak honako fase hauetan: plangintza eta diseinua, ezarpen eta betearazpena, ebaluazioa eta aurreikusitako beste fase batzuk.

– Prozesuaren adierazleak: gutxieneko adierazleak eta azaldutako xede operatiboen araberako adierazleak. Informazioa biltzeko aurreikusitako teknikak.

– Proiektuaren baliabideak, koordinazioa eta sareko lana, biak ala biak, barne hartuta.

– Proiektuaren aurrekontua, bi puntu hauek ere adierazita: proiektuaren kostu osoa, kontzeptuen arabera banaturik, eta proiekturako diru-sarrerak.

– Proiektua barne hartzen duen programaren identifikazioa, hala badagokio.

2.– Laguntza-modalitate hau aukeratzen duten erakundeek indarrean dagoen Droga mendetasunen Tokiko Planaren ale bat igorri beharko dute eskabidearekin batera. Droga mendetasunen Planik ez duten erakundeen kasuan, erakundean fede publikoa duen pertsonaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, Tokiko Plana lantzen ari direla egiaztatzeko.

8. artikulua.– Esleitzeko irizpideak eta hauen ponderazioa.

1.– Proiektuaren xedea den jarduera nola egokitzen den Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrera, Euskal Autonomia Erkidegoko Droga Mendetasunen V. Planean adierazita baitago, helburuei, espazioei, lehentasunezko partehartze-kolektiboei eta estrategiei dagokienez. V. Plana 2005eko otsailaren 10ean onetsi zen Eusko Legebiltzarrean: 30 puntura bitartean.

2.– Erakunde eskatzailearen parte-hartze ekonomikoa: 5 puntura bitartean.

3.– Erakunde horiei lehenago diruz lagundutako programak zehatz betetzea eta justifikatzea: 5 puntura bitartean.

4.– Genero-ikuspegia kontuan hartzea; droga-mendetasunen arloko aurrezaintza komunitariorako programa batek kontuan hartzen du genero-ikuspegia, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzean gizon eta emakumeen egoera, baldintza eta behar desberdinak aintzat hartzen direnean: 10 puntura bitartean.

5.– Arrisku-maila (V. Planean ezarrita dagoen bezala ulerturik, alegia, babesgabetasun edo/eta bazterkeria esanahiarekin), arrisku eta kalteen prebentzio-proiektuaren ekintza eta orientazioaren hartzaile diren kolektibo edo pertsonena: 25 puntura bitartean.

6.– Eskuhartzearen hartzaile diren pertsonen kopurua, kontuan izanik erreferentziako kolektiboa eta ekintza garatzen den lekuko biztanle-kopurua: 15 puntura bitartean.

7.– Diagnostikoaren kalitatea, beharrak eta hutsuneak antzemateko azterketa gisa planteatutakoa bat etor dadin eragin nahi diren faktoreekin eta eskuratu nahi diren helburuekin: 20 puntura bitartean.

8.– Diseinuaren kalitatea, eragin nahi diren faktoreen, lortu nahi diren helburuen eta helburu horiek eskuratzeko aurreikusitako jardueren artean harreman koherentea egon dadin: 20 puntura bitartean.

9.– Ebaluazioaren kalitatea, helburu operatiboen, adierazleen eta adierazle horiek eskuratzeko metodoaren arteko koherentzia gisa hartuta: 25 puntura bitartean.

10.– Proiektuaren iraunkortasuna, bolada horretan sartutako berrikuntzak eta betearazten duen erakundearen esperientzia: 15 puntura bitartean.

11.– Proiektuaren eraginkortasuna, proiektuaren kostuaren, onuradun-kopuruaren eta proiektua aplikatzeak eragiten dituen onuren arteko harreman gisa ulerturik: 20 puntura bitartean.

12.– Jarduera beste udal-arlo batzuekin, beste erakunde batzuekin edo gizarte-ekimenarekin koordinatuta egitea, sareko lana indartuz: 10 puntura bitartean.

9. artikulua.– Zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, onartutako aurrekontuaren % 75 finantzatu ahal izango du. Onartutako aurrekontutzat hartuko da aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoa; Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak iritzi behar dio aurrekontua eskatutako programan adierazitako jardueretara egokitu eta doitua dagoela. Guztizko aurrekontu horren % 75era arte finantzatu ahal izango du Sailak.

2.– Ordainketa zatikatua izango da. % 50 laguntza ematen den unean ordainduko da eta gainerako % 50a, berriz, gastuak justifikatu ondoren (toki-erakundean fede publikoa duen pertsonaren egiaztagiriaren edo gastu horiek egiaztatuko dituzten dokumentuen bidez), bi hilabeteko epean jardueraren amaieratik aurrera kontatzen hasita.

Onartzen den aurrekontu osoa justifikatu beharko da; hala ere, gastuaren jatorrizko ziurtagiriak edo fotokopia konpultsatuak eskatuko dira bakar-bakarrik Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak emandako dirulaguntzari dagokionez.

Goiko justifikazio horrekin batera, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Droga Gaietako Zuzendaritzara memoria bat bidali beharko da, diruz lagundutako programa edo jarduera baloratzeaz gain, zenbateraino bete den eta nola garatu den adierazten duena. Diru-eskabidearen arabera, justifikazioa egitean, ebaluazio-adierazleei buruzko epigrafeak ere bete beharko dira.

IV. KAPITULUA
DROGA MENDETASUNEN EUSKAL BEHATOKIAREN ESPARRUAN DROGA MENDETASUNEN ARLOKO AZTERLANAK ETA IKERLANAK EGITEKO LAGUNTZAK

10. artikulua.– Onuradunak.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak titulazio akademikoa eta ikerketarako gaitasuna egiaztatuta duten pertsonek eta beren estatutuetan berariaz gizarte-ikerketa jaso eta droga-mendetasunen arloan azterlanak edo ikerlanak egiteko helburua duten erakundeek eskuratu ahal izango dituzte.

2.– Azterlanen edo ikerlanen xedea droga-mendetasunekin zerikusia duen edozein alderdi izango da, hala nola: droga-kontsumoaren eragin edo prebalentziaren eta kontsumo-eredu nagusien deskribapena; fenomenoaren faktoreei buruzko ezagutza; iragarpen-ereduen gauzatzea; babes edo arrisku faktoreen finkapena; drogen, erabiltzaileen, lege-neurrien eta laguntza emateko politika eta baliabideen gizarte-irudikapenei eta horien inguruko jarrerei buruzko azterketa; drogen kontsumoari lotutako kalte eta arriskuen murriztapena; hainbat herrialde eta testuingurutako lege-neurrien eta drogei buruzko politiken deskribapena, konparazioa eta ebaluazioa; genero-ikuspegia droga-mendetasunen arloan.

3.– Azterlanak edo ikerlanak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak edo bestelako erakunde publikoek egindako ikerlanetatik ateratako datuen bigarren mailako analisiak izan daitezke (jabetza intelektuala salbu utzita).

11. artikulua.– Eskabideek bildu beharreko datuak.

1.– Kapitulu honetan kontuan hartutako proiektuei dagozkien laguntzetarako eskabideek gutxienez, IV. eranskineko datuak bildu beharko ditu. Hauek dira, laburturik:

– Azterlanaren edo ikerlanaren titulua.

– Ikerlanaren aurrekariak, justifikazioa edo xedea.

– Ikerlana osatzen duten jarduerak.

– Metodologia, lan-hipotesiak, laginaren deskribapena (erabiltzen denean), datuak biltzeko metodoak edo erabiliko diren datu-iturriak, proposatzen diren analisi eta teknika motak eta aurreikusitako lanorduen kopurua.

– Proposatutako azterlanari edo ikerlanari buruzko bibliografia.

– Aurreikusitako hasiera eta amaiera datak.

– Gastuen aurrekontua, jardueren arabera zatikatua.

– Eskatutako kopurua.

– Curriculum vitaea; azterlanaren xede den eremuan edo antzekoetan ikerlana egiteaz arduratutako pertsonen esperientzia jasoko da bertan. Aipatu behar da, halaber, gizonen eta emakumeen berdintasunerako jardueren garapenean egin duten bidea.

– Erakundeen kasuan, estatutuez gain, laguntza-eskaera sinatzen duenaren ordezkaritza ziurtatzen duen agiria ere aurkeztu behar da (aurreko ekitaldiren batean dokumentazio hori aurkeztu bada, eta datuetan aldaketarik izan ez bada, ez da beharrezko izango berriro aurkeztea).

2.– Eskabidearekin batera azterlan edo ikerlan proiektuaren ale bat bidaliko da, paperean idatzitakoa, eta beste bat euskarri magnetikoan, Word, Excel edo pdf formatuan.

12. artikulua.– Esleipen-irizpideak eta ponderazioa.

1.– Laguntzak emateko eta laguntzen zenbatekoa finkatzeko irizpideak jarraian adieraziko ditugunak izango dira, gehieneko puntuazioen ondoko baremoaren arabera:

a) Aurkeztutako proiektuaren kalitatea diseinuari dagokionez: 40 puntura bitartean.

b) Ikerlanaren xede den gaiaren interesa, dagoen hutsune bat beteko duen neurrian: 30 puntura bitartean.

c) Ikerketaren baliagarritasun praktikoa, esku-hartzean aurrerapenak bideratzeko edo ahalbidetzeko ahalmenaren arabera: 25 puntura bitartean.

d) Emakumezkoen ikuspegia (genero-ikuspegia) barne hartzea, pentsaturik ikerlan batek barne hartu behar duela ikuspegi hori, baldin eta proiektuan kontuan hartzen badira emakumezkoen eta gizonezkoen egoerak, baldintzak eta beharrak proiektuaren plangintzan, betearazpenean eta ebaluazioan, bai eta estatistiketarako egokitzapenean, datuen ustiapenean eta proiektua gauzatzeko egin beharreko azterlanetan: 25 puntura bitartean.

e) Proposatutako gaiaren gaurkotasuna, originaltasuna eta izaera berritzailea, drogei lotutako gizarte-bazterketa bereziki kontuan hartuta: 30 puntura bitartean.

f) Azterlana edo ikerlana egingo duten pertsonen lanbide-curriculuma, emakumeen eta gizonen berdintasunerako jarduerak ere aipatuz: 15 puntura bitartean.

g) Pertsona edo erakunde eskatzailearen betetzeko bermea eta aurretik Eusko Jaurlaritzako Sail honek edo beste batek agindutako edo subentzionatutako azterlanak edo ikerlanak bete eta justifikatzeko zehaztasuna: 5 puntura bitartean.

2.– Nolanahi ere, laguntzen onuradunei dagozkien eta ekonomikoki ustia daitezkeen jabetza intelektualeko eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari lagako zaizkio urtebeteko epean, indarrean dagoen jabetza intelektualari buruzko legerian jasota dagoen bezala. Horrela beraz, laguntzen onuradunek, beharrezkoa denean, bidezko dokumentua aurkeztu beharko dute artikulu honetan kontuan hartutako jabetza intelektualeko eskubideen lagapena publikoki jasota gera dadin. Eskubide horiek, izaera unibertsalez, egungo hizkuntza guztietan eta prozedura guztiekin, arestian aurreikusitako epearekin eta jabetza intelektualari buruzko araudian adierazi bezala eta bertan aipatutako mugekin ekonomikoki ustia daitezkeen erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko, transformazio eta gainerakoei lotutakoak dira.

13. artikulua.– Zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, onartutako aurrekontuaren % 100 finantzatu ahal izango du. Onartuko den aurrekontutzat aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoa joko du; aurrekontu hori proiektuaren xedea den azterketa edo ikerketara egokitua eta doitua iritzi behar dio. Erakunde edo ikerlari onuradunei ordainduko zaizkie dirulaguntzak.

2.– Ordainketa zatikatua izango da. % 50 laguntza ematen den unean eta Droga Gaietako Zuzendaritzan pertsona edo erakunde onuradunak azterlana edo ikerlana aurkeztutako proiektuari jarraiki egiteko hartzen duen konpromisoa adieraziko duen dokumentu idatzi bat jaso ondoren ordainduko da. Dokumentu horretan, azterlanaren edo ikerlanaren amaiera-data berariaz adierazi beharko da (nolanahi ere 2006. urtearen barruan egin beharko da). Gainerako % 50a, berriz, lana aurkeztean ordainduko da. Aurkezpena 3 hilabeteko epean egin beharko da, azterlana edo ikerlana amaitzen denetik aurrera kontatzen hasita.

3.– Datuen bilketak eta datu horien ustiapen informatikoak ikerketaren guztizko aurrekontuaren % 50etik gora eskatzen dutenean, lehen epean ikerketaren prestaketa-fasean eta datuen bilketan eta ustiapen informatikoan sortutako gastu guztiak ordainduko dira (azterlanaren guztizko aurrekontuaren % 75eko mugarekin).

4.– Onartzen den aurrekontu osoa justifikatu beharko da; hala ere, gastuaren jatorrizko ziurtagiriak edo fotokopia konpultsatuak eskatuko dira bakar-bakarrik Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak emandako dirulaguntzari dagokionez.

V. KAPITULUA
ARRISKU ETA KALTEEN AURREZAINTZA ETA MURRIZTAPENERAKO PROIEKTUAK EGITEKO LAGUNTZAK

14. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak, 2006. urtean arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murriztapenerako programak egiten dituzten eta, horrez gain, ondoko baldintzak betetzen dituzten erakunde pribatuek eskuratu ahal izango dituzte:

a) Erakunde hauen jarduera lanbide-mailan droga-mendetasunen arrisku eta kalteen aurrezaintzara edota murriztapenera mugatzea.

b) Administrazioaren arauei eta programazioari egokitzea.

c) Erakundearen programak eta aurrekontuak botere publikoen kontrolera jartzea.

2.– Agindu honen ondorioetarako, arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murriztapenerako proiektuak ondoko helburua duten ekintzak bideratzen dituztenak izango dira:

– Osasunerako hezkuntza sustatzea.

– Droga-kontsumo desegokiei lotutako kalteak murriztea.

– Drogen gehiegizko erabileraren murriztapena lortzea.

– Legezko eta legez kanpoko drogen erabiltzaileei ahalik eta informazio zein prestakuntza handiena ematea

Helburu hauek lortzeko berezko ekintzez gain, gizarte-sentsibilizaziorako eta laguntzarako ekintzak hartzen dira kontuan, hala nola baliabideen koordinazioa eta eragile komunitarioen parte-hartzearen plangintza, diseinua eta sustapena.

Helburu horiek lortzeko ekintzak ez ezik, proiektu horiek babesteko jarduerak ere jasota daude, Droga Mendekotasunen V: Planak definitzen dituen eran, behar bezala justifikaturik daudenean.

15. artikulua.– Eskabideetan jaso beharreko datuak. eranskinen arabera.

1.– Proiektu bakoitzeko eskabide bat bete beharko da eta eskabideak, gutxienez, III. eranskineko datuak bildu beharko ditu. Hauek dira, laburturik:

– Erakundearen eta proiektua aurkeztu duen pertsonaren identifikazio-datuak: nor edo zein den, zein erakunde eta zeren gisa ordezkatzen duen eta kokapen-datuak: posta-helbidea, teléfonoa…

– Programaren izena.

– Erakunde sustatzailea.

– Proiektu honetan harremanetan jartzeko teknikariaren datuak.

– Proiektua nola txertatzen den Euskal Autonomia Erkidegoko Droga Mendekotasunen V. Planean (2004-2008).

– Irizpide estrategikoa eta maila: berezitasuna, lortzeko estrategia, hartzaileak eta generorako arreta.

– Proiektuaren garapenaren deskripzioa.

– Justifikazioa edo arrazoiak: egoeraren diagnostikoa.

– Proiektuaren eta proiektua sustatzen duen erakundearen berria ematea, labur-labur.

– Oinarri teorikoak: zein arlotan eragin nahi den.

– Proiektuaren helburuak: helburu orokorra, helburu bereziak eta helburu operatiboak.

– Proiektuaren jarduerak honako fase hauetan: plangintza eta diseinua, ezarpen eta betearazpena, ebaluazioa eta aurreikusitako beste fase batzuk.

– Prozesuaren adierazleak: gutxieneko adierazleak eta azaldutako xede operatiboen araberako adierazleak. Informazioa biltzeko aurreikusitako teknikak.

– Proiektuaren baliabideak, koordinazioa eta sareko lana, biak ala biak, barne hartuta.

– Proiektuaren aurrekontua, bi puntu hauek ere adierazita: proiektuaren kostu osoa, kontzeptuen arabera banaturik, eta proiekturako diru-sarrerak.

– Proiektua barne hartzen duen programaren identifikazioa, hala badagokio.

2.– Erakundearen estatutuez gain, laguntza-eskabidea izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko ziurtagiria aurkeztu behar da (aurreko ekitaldietan dokumentazioa aurkeztu bada eta dokumentazioan jasotako daturik aldatu ez bada, ez litzateke beharrezkoa berriro aurkeztea, baina eskabidean aipatu beharko litzateke).

16. artikulua.– Esleipen-irizpideak eta ponderazioa.

– Laguntzak emateko eta laguntzen zenbatekoa finkatzeko irizpideak jarraian adieraziko ditugunak izango dira, gehieneko puntuazioen ondoko baremoaren arabera:

1.– Proiektuaren xedea den jarduera nola egokitzen den Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrera, Euskal Autonomia Erkidegoko Droga Mendetasunen V. Planean adierazita baitago, helburuei, espazioei, lehentasunezko partehartze-kolektiboei eta estrategiei dagokienez. V. Plana 2005eko otsailaren 10ean onetsi zen Eusko Legebiltzarrean. 30 puntura bitartean.

2.– Erakunde eskatzailearen parte-hartze ekonomikoa: 5 puntura bitartean.

3.– Erakunde horiei lehenago diruz lagundutako programak zehatz betetzea eta justifikatzea: 5 puntura bitartean.

4.– Genero-ikuspegia kontuan hartzea; droga-mendetasunen arloko aurrezaintza komunitariorako programa batek kontuan hartzen du genero-ikuspegia, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzean gizon eta emakumeen egoera, baldintza eta behar desberdinak aintzat hartzen direnean: 10 puntura bitartean.

5.– Arrisku-maila (V. Planean ezarrita dagoen bezala ulerturik, alegia, babesgabetasun edo/eta bazterkeria esanahiarekin), arrisku eta kalteen prebentzio-proiektuaren ekintza eta orientazioaren hartzaile diren kolektibo edo pertsonena: 25 puntura bitartean.

6.– Eskuhartzearen hartzaile diren pertsonen kopurua, kontuan izanik erreferentziako kolektiboa eta ekintza garatzen den lekuko biztanle-kopurua: 15 puntura bitartean.

7.– Diagnostikoaren kalitatea, beharrak eta hutsuneak antzemateko azterketa gisa planteatutakoa bat etor dadin eragin nahi diren faktoreekin eta eskuratu nahi diren helburuekin: 20 puntura bitartean.

8.– Diseinuaren kalitatea, eragin nahi diren faktoreen, lortu nahi diren helburuen eta helburu horiek eskuratzeko aurreikusitako jardueren artean harreman koherentea egon dadin: 20 puntura bitartean.

9.– Ebaluazioaren kalitatea, helburu operatiboen, adierazleen eta adierazle horiek eskuratzeko metodoaren arteko koherentzia gisa hartuta: 25 puntura bitartean.

10.– Proiektuaren iraunkortasuna, bolada horretan sartutako berrikuntzak eta betearazten duen erakundearen esperientzia: 15 puntura bitartean.

11.– Proiektuaren eraginkortasuna, proiektuaren kostuaren, onuradun-kopuruaren eta proiektua aplikatzeak eragiten dituen onuren arteko harreman gisa ulerturik: 20 puntura bitartean.

12.– Jarduera beste udal-arlo batzuekin, beste erakunde batzuekin edo gizarte-ekimenarekin koordinatuta egitea, sareko lana indartuz: 10 puntura bitartean.

17. artikulua.– Zenbatekoa, ordaintzeko modua eta baldintzak.

1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, onartutako aurrekontuaren % 100 finantzatu ahal izango du. Onartutako aurrekontutzat hartuko da aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoa; Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak iritzi behar dio aurrekontua eskatutako programan adierazitako jardueretara egokitua eta doitua dagoela. Guztizko aurrekontu horren % 75era arte finantzatu ahal izango du Sailak.

2.– Ordainketa zatikatua izango da. % 75 emakidaren unean ordainduko da eta gainerako % 25a, berriz, gastuak justifikatu ondoren; jardueraren amaieratik aurrera kontatzen hasita bi hilabeteko epea dago justifikazio hori egiteko.

Onartzen den aurrekontu osoa justifikatu beharko da; hala ere, gastuaren jatorrizko ziurtagiriak edo fotokopia konpultsatuak eskatuko dira bakar-bakarrik Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak emandako dirulaguntzari dagokionez.

Goiko justifikazio horrekin batera, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Droga Gaietako Zuzendaritzara memoria bat bidali beharko da, diruz lagundutako programa edo jarduera baloratzeaz gain, zenbateraino bete den eta nola garatu den adierazten duena. Horretarako, diru-eskabidearen arabera, justifikazioa egitean, ebaluazio-adierazleei buruzko epigrafeak bete beharko dira.

VI. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

18. artikulua.– Eskabideen aurkezpena: modua eta epea.

1.– Agindu honetan aurreikusitako eskabideak aurkezteko epea hilabete bat izango da, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

2.– Eskabideak Agindu honi txertatutako eranskinetan jasotzen diren instantzia normalizatuen bidez aurkeztuko dira eta, kasu bakoitzean bidezkoa den dokumentazioarekin batera, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde Ordezkaritzetan edo Droga Gaietako Zuzendaritzan jaso eta eman beharko dira.

Nolanahi ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da.

3.– Eskabidea aurkezteko unean, pertsonek, erakunde edo erakunde onuradunek baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko da.

4.– Sexu-bereizkeriagatik zigor administratiboa edo penala jasotako pertsona fisikoek edo juridikoek eta Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraituz debeku honekin zigortutako pertsonek ezin izango dute agindu honetan aipatutako diru-laguntzarik jaso, dagokion zigorrak ezarritako aldian.

19. artikulua.– Eskabidearen akatsak zuzentzea.

Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak osorik betetzen ez badira edo laguntza-kapitulu bakoitzean zerrendatutako dokumentazioa falta bada, interesatuari errekerimendua egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzen dezan edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan. Halaber, hala egin ezean bere eskaera atzera egintzat hartuko dela adieraziko zaio eta Administrazioa behartuta geratuko da eskaera horri buruzko berariazko ebazpena ematera eta ebazpen hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoari jarraiki jakinaraztera.

20. artikulua.– Beste diru-laguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

1.– Laguntza hauen emakida beste edozein laguntza edo diru-laguntza motarekin bateragarria izango da. Eskabidearekin batera, helburu bera lortzeko bestelako finantzaketa-iturrien (edo halakorik ez izatearen) eta iturri horien eta, hala badagokio, oraindik ebatzi gabe dauden laguntza-eskaeren zenbatekoaren zinpeko aitorpena. Lortutako diru-laguntzen baturaren guztizko zenbatekoa jarduerarako onartutako aurrekontua baino handiagoa bada, eman daitekeen laguntza soberako kopuruari dagokion zatian murriztuko da.

2.– Agindu honen II. eta III. Kapituluetan araututako laguntzen kasuan, aurreko paragrafoak aipatzen duen aitorpenaren ordez, erakundean fede publikoa duen pertsonaren egiaztagiria aurkeztuko da.

21. artikulua.– Pertsona, instituzio eta erakunde onuradunen betebeharrak.

Aplika daitezkeen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluan adierazitako betebeharren kaltetan izan gabe, pertsona eta erakunde onuradunak honetara behartuta egongo dira (Aginduko beste artikuluetan ezarritako beste betebeharrez gain):

– Diru-laguntza jasoko duten jardueren xede edo izaeraren aldaketa ekar dezakeen edozein gertakizunen berri ematera eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari jarduera horien egiaztapen, ikuskapen, jarraipen eta kontrolerako prozeduretan laguntza eskaintzera.

– Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak diru-laguntza jasotzen duten jarduera guztietan emandako babesa berariaz jasotzera (zabaltzen edo argitaratzen direnean).

– Jardueren destinoa eta aplikazioa harreman-bermeen edo berme errealen bidez bermatzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen berme eta itzuleren erregimen orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren Lehen Tituluan aurreikusitakoari jarraiki.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeentzako Ekintza Positiboko III. Planean zehaztutako konpromisoei jarraiki, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, laguntza-agindu honen ekintzetatik eratorrita sortzen diren txosten, proiektu eta bestelako testu idatzietan hizkera ez-sexista erabili beharko da.

22. artikulua.– Diru-laguntzen baldintzen aldaketa.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzen aldaketa orok (betiere helburua betetzat hartuta) edo Administrazio Publiko honek edo beste batzuek edota erakunde publiko edo pribatuek emandako beste diru-laguntza batzuen lorpenak, diru-laguntzaren emakidari buruzko ebazpena aldatzea ekar dezake. Ondorio horietarako, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak bidezko likidazio-ebazpena emango du eta, bertan, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokituko dira eta emateko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira. Pertsona, instituzio eta erakunde onuradunak behartuta geratuko dira soberan jasotako zenbatekoak itzultzera.

23. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, baliabideak eta publizitate-prozedura.

1.– Agindu honetan araututako laguntzen kudeaketarako organo eskuduna Droga Gaietako Zuzendaritza izango da.

2.– III., IV. eta V. Kapituluetan aurreikusitako laguntzak lehiaketaren prozeduraren bidez ebatziko dira. Hiru kapitulu hauetako bakoitzerako, Droga Gaietako zuzendariak kide anitzetako organo bateko kideak izendatuko ditu, eta organo horrek ebazpen-proposamen arrazoitua egingo dio erakunde laguntza-emaleari. Gizarte Gaietako sailburuordea izango da organo horretako buru.

Kide anitzeko organo hauen osaera ondokoa izango da:

Lehendakaria: Gizarte Gaietako sailburuordea.

Mahaikideak: Droga Gaietako zuzendaria, Droga Gaietako Zuzendaritzako bi teknikari (batek idazkari-lanetan jardungo du), dirulaguntzarik eskatzen ez duen Droga Mendetasunen Aholku Kontseiluko Batzorde Tekniko Espezializatu bateko kide bat, eta Eusko Jaurlaritzako Sail bateko kide bat, Droga Mendetasunen Aholku Kontseiluan izendapena duena.

3.– II. Kapituluan aurreikusitako laguntzetarako aurkeztutako proiektuak Droga Gaietako Zuzendaritzak aztertu eta ebaluatuko ditu. Honek, gainera, irizpen espezializatuetara jotzeko aukera beretzat gordetzen du.

4.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen emakida edo ukapena Droga Gaietako zuzendariaren berariazko ebazpen arrazoitu bidez egingo da.

Agindu honen babesean formulatutako laguntzetarako eskaerak ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea bost hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik kontatzen hasita.

II. Kapituluan aurreikusitako laguntzei dagokienez, emakidari buruzko ebazpena artikulu honen 8. paragrafoak aipatzen duen hitzarmena sinatu aurrekoa izango da. Ebazpen horrekin batera, izenpetu beharreko hitzarmenaren kopia aurkeztu beharko da.

5.– Laguntzen emakidari buruzko ebazpenek, Agindu honen 21. artikuluan aurreikusitako erakunde onuradunaren betebeharrak adieraziko dituzte eta laguntzen destinoa fiskalizatzeko funtzioak betetzean Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen duen informazio guztia emateko betebeharra bereziki aipatuko dute.

6.– Publizitate-printzipioa betetzeko eta ebazpenen jakinarazpen berariazko eta banan-banakoaren kaltetan izan gabe, xedapen honen babesean emandako diru-laguntzen onuradunak diren pertsonen eta erakundeen zerrenda (esleitutako kopuruak adierazita) eta hasiera batean emandako diru-laguntza aldatuta ikusi dutenena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Droga Gaietako zuzendariaren ebazpen bidez.

7.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Droga Gaietako zuzendariak Agindu honi jarraiki ematen dituen emakida edo ukapen ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari eta ebazpen horien aurka gorako errekurtsoa jarri ahal izango da Gizarte Gaietako sailburuordearen aurrean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114 eta 115 artikuluetan xedatutakoari jarraiki.

8.– Agindu honen II. Kapituluan kontuan hartutako laguntzen emakida Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren eta erakunde onuradunaren artean hitzarmen bat formalizatzearen bidez gauzatuko da (ikusi I. eranskina). Hitzarmen horiek Droga Gaietako zuzendariak izenpetuko ditu eta, funtsean, ondoko alderdiak arautuko dituzte:

– Hitzarmenaren xedea eta indarraldia.

– Programak egiteko epea.

– Programak gauzatzean gertatutako aldaketak.

– Finantzaketa.

– Programen jarraipena, kontrola eta ikuskapena.

– Memoriaren aurkezpena.

– Publizitateari buruzko baldintzak.

– Laguntzaren kopuruaren aldaketa.

– Ezarritako baldintzen ez-betetzea eta itzultzeko betebeharra.

– Hitzarmenaren ondoriozko baldintza guztiak.

24. artikulua.– Isiltasunaren bidez ezestea.

Agindu honen babesean egindako laguntza-eskaerak ebatzi eta jakinarazteko aurreko artikuluan ezarritako epea igaro ondoren berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskaerak ezetsitzat hartuko dira Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako; edonola ere, Administrazioak badu berariaz ebazteko betebeharra.

25. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta emakidaren muga.

1.– Agindu hau betetzeko, 3.685.599,00 euroko gehieneko kopurua destinatuko da. Zenbateko hau aldatu ahal izango da –eskatutako laguntzen guztizko diru-kopurua kontuan hartuta–, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren beste laguntza-programa batzuk gauzatzearen ondoriozko agortu gabeko aurrekontu-baliabideen arabera eta ebazpenak eman aurretik. Zirkunstantzia horren berri emango da Droga Gaietako zuzendariaren ebazpen bidez. Adierazitako zenbatekoa horrela zatikatuko da:

– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitarioko talde teknikoak sortzeko edo mantentzeko: 1.467.555,00 euro.

– Droga-mendetasunen aurrezaintza komunitariorako programak garatzeko: 692.530,00 euro.

– Droga-mendetasunen Euskal Behatokiaren esparruan droga-mendetasunen arloko azterlanak eta ikerlanak egiteko: 123.600,00 euro.

– Arrisku eta kalteen aurrezaintza eta murriztapenerako programak egiteko: 1.546.174,00 euro.

2.– II. Kapituluan aurreikusitako laguntzetarako baliabide ekonomikoen guztizko zenbatekoa toki-erakundeek eskatutako kopurua baino txikiagoa bada, toki-erakunde onuradunen artean hainbanatuko da bakoitzari dagokion kopuruaren proportzioan, Agindu honen 3. eta 5.1 artikuluetan ezarritako baldintzak kontuan hartuta.

26. artikulua.– Gizarte Segurantzako zerga-betebeharrak betetzea.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen emakida eta ordainketa, pertsona edo erakunde eskatzaileek beren zerga-betebeharrak bete izana egiaztatzearen baldintzapean geratuko da, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrei buruzko Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduan xedatutakoari jarraiki; erakunde pribatuen kasuan (eta pertsona fisikoen kasuan, baldin eta beste inor kontratatu badute Agindu honen bidez diruz lagundutako jarduerak egiteko), Gizarte Segurantzarekiko obligazioak bete izana egiaztatzearen baldintzapean.

2.– Halaber, Agindu honetan aurreikusitako laguntzen emakida eta, hala badagokio, ordainketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta honen erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik bideratzen ari diren itzulera edo zigor prozedura guztiak amaitzearen baldintzapean geratuko da.

27. artikulua.– Ez-betetzeak.

Diru-laguntzaren onuraduna Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 53.1 artikuluak adierazitako kasuren batean barne hartzen bada edo Agindu honetan, gainerako arau aplikagarrietan eta emakidari buruzko ebazpenean ezarritako edozein baldintza betetzen ez badu, Droga Gaietako zuzendariak, ebazpen baten bidez, jasotzeko geratzen diren kopuruak hartzeko eskubidearen galera eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako kopuruak gehi diru-laguntza ordaintzen denetik bidezkoak diren legezko interesak itzultzeko betebeharra deklaratuko du, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoari jarraiki bidezkoak diren gainerako ekintzen kaltetan izan gabe. Aipatutako kopuruak sarrera publikotzat hartuko dira legezko ondorioetarako eta erantzukizunen erregimena Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

28. artikulua.– Itzultzeko prozedurak.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetzeen kasuetan, jasotako laguntzak itzultzeko prozedura ondokoa izango da:

Prozedura hasteak oraindik egin gabe dauden ordainketak etetea ekarriko du.

Droga Gaietako zuzendariak itzultzeko prozeduraren hasiera eta horren funtsezko arrazoiak jakinaraziko dizkio interesatuari. Halaber, 15 eguneko epea emango dio bidezkotzat hartzen dituen alegazioak egin ditzan.

Alegazioak jaso ondoren edo aurkezteko epea alegaziorik egin gabe amaitu ondoren, prozedurari amaiera emango zaio Droga Gaietako zuzendariaren ebazpen bidez.

Itzultzeko prozedura ebazteko gehienezko epea sei hilabete izango da.

Ebazpenak ez-betetzea izan dela adierazten badu, diru-laguntza jasotzeko eskubidearen galera eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari bi hilabeteko gehieneko epean (ebazpenaren jakinarazpenetik aurrera kontatzen hasita) dagozkion kopuruak itzultzeko betebeharra deklaratuko du. Epe hau borondatezko aldiko epetzat hartuko da.

Borondatezko aldian itzuli ezean, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Ogasun eta Finantza sailburuordetzari jakinaraziko zaio legezko araudi aplikagarrian xedatutakoari jarraiki joka dezan.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Erregimen osagarria.

Agindu honetan aurreikusi gabeko prozedura-alderdi guztietan Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko da.

Bigarrena.– Instrukzioak.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Droga Gaietako zuzendariari ahalmena ematen zaio Agindu hau garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren instrukzioak emateko.

Hirugarrena.– Indarrean sartzea.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko apirilaren 12a.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

I. ERANSKINA
EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAREN ETA
KO TOKI ERAKUNDEAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA DROGEN MENDEKOTASUNAREN PREBENTZIO KOMUNITARIOKO EKIPO TEKNIKOA MANTENTZEKO (2006KO APIRILAREN 12KO AGINDUA, ETXEBIZITZA ETA GIZARTE-GAIETAKO SAILBURUARENA)

Vitoria-Gasteizen, 2006ko apirilaren 12 an

BILDU DIRA:

Alde batetik, Belen Bilbao Borde Andrea, Droga-Gaietako Zuzendaria, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren izenean eta hura ordezkatuz.

Bestetik,	 jauna/andrea,

	 Toki

Erakundeko Alkate/Udalburua, haren ordezkaria izanik.

ADIERAZI DUTE:

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak laguntza ekonomikoak ematea erabaki du drogen mendekotasunen prebentzio komunitarioko ekipo teknikoak sortzeko eta mantentzeko, lankidetza-hitzarmenak gauzatuz, 2006ko apirilaren 12ko Aginduko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, 23.8 artikuluak adierazten duen bezala.

Horretarako, bi alderdiek ondoko lankidetza-hitzarmena gauzatzen dute, kontuan izanda ondoko

KLAUSULAK:

LEHENENGOA.– HITZARMENAREN XEDEA

ETA IRAUPENA.

Lankidetza-hitzarmen hau	ko

toki erakundeko drogen mendekotasunen prebentzio komunitarioko udal ekipo teknikoa sortzeko/mantentzeko xedez izenpetzen da, eta haren eginkizun nagusia Drogen mendekotasunen Tokiko Planean ezarritako helburuak betetzea izango da, 2006ko apirilaren 12ko Aginduko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, 2.2 eta 3.2 artikuluetan ezarritako eginkizunak kontuan hartzearen kalterik gabe.

Hitzarmen hau izenpetzen duten egunean sartuko da indarrean, eta 2006ko abenduaren 31 arteko iraunaldia izango du, eta 2006. urtean drogen mendekotasunen Prebentzio komunitarioko Ekipo Teknikoaren jarduerari aplikatuko zaio (salbu eta txostenaren aurkezpenari eta ziurtagi egiaztatzaileari dagozkien klausulak, horien kasuan 2007ko otsailaren 28arte egongo baita indarrean).

BIGARRENA.– PROGRAMAK EGITEKO

EPEA.

2006ko ekitaldian egingo diren drogen mendekotasunen prebentzio komunitarioko berariazko jarduketa-programen garapenean biltzen diren jarduketak egiteko konpromisoa hartzen dute ekipo teknikoek.

HIRUGARRENA.– PROGRAMEN

ALDAKETAK.

Toki-Erakundeak subentzionaturiko jardueren xedea edo izaera, ekipo teknikoaren osaera eta kostua eta Drogen mendekotasunen Tokiko Planaren burutzapena aldatzen duen edozein gorabehera Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari jakinarazteko konpromisoa hartzen du.

LAUGARRENA.– FINANTZAKETA.

Hitzarmen honen xedea gauzatzeko, izenpetzen duten alderdiek ondoko ekarpen-erregimenari jarraitzeko konpromisoa hartzen dute.

1.– 	ko Toki-Erakundearen aldetik:

	– Ekipo teknikorako beharrezkoa den pertsonala aukeratu eta kontratatzea, 2006ko apirilaren 12ko Aginduko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, 3. artikuluan ezartzen den baldintzetan eta kopuruan.

– Beharrezkoak diren lokalen hornidura prebentzioko ekipo teknikoa kokatzeko.

– Baliabide tekniko eta material egokiak ekartzea zerbitzuaren funtzionamendurako.

	2.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren aldetik:

– Aholkularitza ekipo teknikoaren antolamendu eta funtzionamendurako, baita haren pertsonalaren prestakuntzarako ere.

– 	 euroko

ekarpena 	ko

Toki-Erakundea tokiko erakundeari, ekipo teknikoaren pertsonalaren kostua finantzatzeko, 2006ko apirilaren 12ko Aginduko 5. artikuluan aurreikusitako terminoetan. Ordainketa zatika egingo da, ondoko formulari jarraiki:

% 50 (	 euro) Hitzarmena izenpetzean.

Gainerako % 50a 	 euro) behin ekitaldia

amaitu ondoren eta aurretik fede publikoz hornituriko pertsona batek egiaztatuta, eta egiaztapen horretan ekipo teknikoak osatu dituzten pertsonen zenbakia eta maila profesionala jasoko da, eta baita ere ekipo tekniko horiek kontratatzearen ondoriozko guztirako kostu ekonomikoa. 2007ko martxoaren 1a baino lehen aurkeztu behar da egiaztapen hori.

BOSGARRENA.– JARRAIPENA.

Udalak Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak subentzionaturiko jarduerak egiaztatu, ikuskatu, jarraitu eta kontrolatzeko prozedurei dagokienez Sail horrekin lankidetzan aritzeko konpromisoa hartzen du.

SEIGARREN.– MEMORIA.

Erakunde onuradunak Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Droga Gaietako Zuzendaritzari igorri beharko dizkio 2007ko martxoaren 1a baino lehen egindako gastuaren frogagiriak, eta baita ere finantzaturiko programaren garapena baloratzen duen memoria bat.

ZAZPIGARRENA.– PUBLIZITATEA.

Jardueren zabalkunde, hedapen edo, hala badagokio, publizitaterako lagungarri diren Hitzarmen honetako markoko subentzionaturiko jarduera horietan guztietan, Udalak espreski jasoko du Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren babesa. Horretarako, argi ikusteko moduan gaineratu beharko du dagokion logotipoa edo, hala badagokio, horren aipamen zehatza egin.

ZORTZIGARRENA.– UDALAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK.

Hitzarmen honetan adierazitako baldintzez gain, Erakunde onuradunak nahitaez bete beharko ditu 2006ko apirilaren 12ko Aginduan bilduriko aginduak, eta zehazki Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dion informazio guztia emateko obligazioa, laguntzen destinoa fiskalizatzeko dituen eginkizunen jardunean.

Udalak bere gain hartuko du ekipo teknikoak kontratatzearen ondoriozko kostu ekonomikoa.

BEDERATZIGARRENA.– LAGUNTZAREN KOPURUAREN ALDAKETA.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak emandako diru-laguntzen zenbatekoak berregokituko ditu, eta soberan jasotako zenbatekoa itzultzea eskatuko du jasotako laguntzen guztirakoak, lankidetza-Hitzarmen honetan jasotako laguntzak barne, subentzionaturiko jardueraren guztirako kostua gainditzen duenean, Erakunde onuradunak xede bererako beste Herri Administrazioetatik edo eite publiko edo pribatuetatik bestelako diru-laguntzak edo laguntzak jaso dituelako.

HAMARGARRENA.– BALDINTZAK

EZ BETETZEA ETA EMANDAKO DIRU-KOPURUAK ITZULTZEA.

Hitzarmen honetan, deialdi-Aginduan, Droga Gaietako Zuzendariaren emakida-ebazpenean edota gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzak erabat edo neurri batean ez betetzeak ordaintzeke dauden diru-kopuruak jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko dio Erakunde onuradunari, eta, hala badagokio, jasotako diru-kopuruak gehi diru-laguntza ordaindu den unetik dagozkion legezko interesak itzultzeko obligazioa.

HAMAIKAGARRENA.– INTERPRETAZIOARI BURUZKO ARAUAK.

Lankidetza Hitzarmen honen interpretazioari, aldaketari, ebazpenari edo ondorioei buruz sortzen den edozein zalantza administrazio-bidetik ebatziko du Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak.

BELEN BILBAO BORDE,

DROGA-GAIETAKO ZUZENDARIA

	,

	KO ALKATEA

II. ERANSKINA
DROGA MENDETASUNEN AURREZAINTZA KOMUNITARIOKO TALDEENTZAKO ESKAERA-ORRIA

	jaunak/andreak,.

	ko udal-erakundeko.............................................. denak;

Lurralde Historikoa: 	

Kalea:. 	, zk.: ..........

Posta-kodea: ............... Telefonoa: 	

Identifikazio Fiskalaren kodea (fotokopia ere bidali): 	

Banku edo Aurrezki-Kutxa: 	

Bulegoa: 	 Kontu zk.: .....................

Adierazten du:

Bere ordezkatuak 	(e)ko

laguntzetarako deialdian (	 zenbakiko EHAAn argitaratua) eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela eta,

Eskatzen du:

	 eurotako dirulaguntza eman diezaiotela, bere lurralde-esparruan, droga-mendetasunen aurrezaintza

komunitarioko taldea sortu nahiz mantentzeko. Orri honen atzealdean azaltzen dira taldearen ezaugarriak.

..............(e)n, 200 .......(e)ko ...............ren .... (e)an.
ESKATZAILEA

(Epigrafe guztiak bete behar dira. Behar adina leku ez baduzu, idatzi beste orri batean eta erantsi honi)

1.– Taldeen deskribapena:

a) Helburuak:

b) Aurreikusitako egitarauak:

c) Zerbitzua eskaintzeko era:

2.– Taldearen osaera:

Udalerriko biztanle kopurua:

1. teknikaria: Izen-abizenak:

Maila:

Kontratuaren hasiera-eguna:

Kontratuaren amaiera-eguna:

Lansari-gastua guztira (Gizarte Segurantza barne):

2. teknikaria: Izen-abizenak:

Maila:

Kontratuaren hasiera-eguna:

Kontratuaren amaiera-eguna:

Lansari-gastua guztira (Gizarte Segurantza barne):

Laguntzailea: Izen-abizenak:

Maila:

Kontratuaren hasiera-eguna:

Kontratuaren amaiera-eguna:

Lansari-gastua guztira (Gizarte Segurantza barne):

Taldearen kostua guztira:

Telefonoa: 	 Faxa:

3.– Zerbitzuaren baliabide materialak:

4.– Beste finantzaketa-iturri batzuk (Erantsi egiaztagiria):

III. ERANSINA
TOKIKO PLANEI ATXIKITAKO DROGA MENDETASUNAREN PREBENTZIO KOMUNITARIOKO PROIEKTUETARAKO (III. KAPITULUA), ETA ARRISKUEN ETA KALTEEN MURRIZPENEKO ETA PREBENTZIOKO PROIEKTUETARAKO (V. KAPITULUA) ESKAERA

	 jaunak/andreak,

	 erakundearen ................ denez,

Lurralde Historikoa 	

Herria 	 Kalea ...............................

Zkia ........... Posta Barrutia. ............... Telefono-zenbakia: 	

Identifikazio Fiskaleko Kodearen zenbakia (erantsi fotokopia) 	

Bankua eta Aurrezki Kutxa 	

Agentzia 	 Kontuaren zenbakia

Honako hau adierazi du:

Ordezkariak ..........................(e)ko laguntza-deialdian —...................... EHAA— eskatutako baldintzak betetzen dituela iritzita, honako hau

Eskatu du:

	 euroko laguntza ematea, atzeko aldean prebentzio zehatzeko/arriskuen eta kalteen murrizpeneko

proiektua gauzatzeko.

Stua. ESKATZAILEA

Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak:

1.–	Diru-laguntzaren eskaera honekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dituzte agindu honen III. kapituluari dagozkion laguntza ekonomikoak eskatzen dituzten tokiko erakundeek:

–	Droga-mendetasunei buruzko Tokiko Planaren ale bat. Droga-mendetasunei buruzko planik ez duten erakundeen kasuan, erakunde horretan fede publikoa duen lagunaren ziurtagiria aurkeztuko da, Tokiko Plana lantzen ari direla egiaztatzen duela.

–	IFK-ren fotokopia.

–	Finantziazio-iturririk izanez gero, horien egoeraren berri ematen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da.

2.–	V. kapituluari dagozkion laguntza ekonomikoak eskatzen dituzten erakundeek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

–	IFKren fotokopia.

–	Finantziazio-iturriak badirela edo ez direla egiaztatzen duen ziurtagiria, horien egoeraren berri emanda.

–	Erakundearen estatutuak (aurreko ekitaldiren batean aurkeztu badira eta daturik aldatu ez bada, ez dira berriro aurkeztu beharko).

–	Laguntza-eskaera sinatu duenaren ordezkaritzaren justifikazioa (aurreko ekitaldiren batean aurkeztu bada eta daturik aldatu ez bada, ez da berriro aurkeztu beharko).

Programa V. Planean txertatzea

(1.4. galdera betetzeko eta adierazleekin lotzeko).

HELBURU ARLOA	ILDOAK	HELBURU ARLOA	ILDOAK

A)	Eskaintza 	11.–	Indarrean dagoen araudia aplikatzea	E)	Prebentzio –	51.–	Baliabide soziosanitarioak erabiltzeko

	murriztea	12.–	 Sendagaien kontrola		Zehatza 		aukera erraztea

		13.–	Legez kontrako trafikoaren polizia-kontrola		Kalteak 	52.–	Kalteak Murrizteko programetan sakontzea

		14.–	Edari alkoholdunen eta tabakoaren 		 Murriztea	53.–	Babes-sistemak ahalbidetzea

			publizitatearen eta sustapenaren kontrola		 	54.–	Espetxeetan Kalteak Murrizteko

		15.–	Edari alkoholdunen eta tabakoaren 		 		programak zabaltzea

			horniduraren eta salmentaren kontrola			 55.–	Kalteak Murriztea, Genero Ikuspegitik begiratuta

		16.–	Edari alkoholdunen eta tabakoaren

			kontsumoaren kontrola		

B)	Prebentzio 	21.–	Hezkuntza Eremua 	F)	 Laguntza	61.–	Gune sozio-sanitarioaren garapena

	Unibertsala	22.–	Familia Eremua			62.–	 Baliabide terapeutiko efektiboak sendotzea

		23.–	Aisia Eremua 			63.–	Azterketa terapeutikoak hobetzeko estrategiak gaineratzea

		24.–	Lan Eremua			64.–	Arriskuak eta kalteak murrizteko

		25.–	Komunitatearen Eremua: Biztanleak, oro har				programetan sakontzea

		26.–	Gazteriaren Eremua			65.–	 Osasuna sustatzeko programak arriskuan dauden taldeentzako

		27.–	Genero Ikuspegia			66.–	 Programak sistema judizialarekin, zigor-arazoekin

							eta espetxeekin

C)	Prebentzio 	31.–	Hezkuntza Eremua 	G)	 Gizarteratzea	71.–	Gune sozio-sanitarioaren garapena

	Selektiboa	32.–	Familia Eremua			72.–	 Gizarteratzeko oinarrizko ekintzak

		33.–	Aisia Eremua 				baliatzea ahalbidetzen duten neurriak garatzea

		34.–	Komunitatearen Eremua: Biztanleak, oro har			73.–	Laneratzeko, gizarteratzeko eta aisialdiko gizarte-sareak 	

		35.–	Genero Ikuspegia				bultzatzea

						74.–	Komunitateak gizarteratze-prozesua ahalbidetzeko aukera

							sustatzea, sare normalizatuetan onartuta

D)	Bideratutako 	41.–	Kontsumo problematikoak dituzten 	H) Babesa	81.–	Informazio epidemiologikoko sistemak

	Prebentzioa		droga-erabiltzaileak				 sendotu eta hobetzea

		42.–	Oso kalteberak diren erabiltzaileen Familia Eremua			82.–	Ikerketa epidemiologiko eta aplikatua bultzatzea

		43.–	Portaera-arazoak eta jarrera deliktiboak dituzten 			83.–	Plangintza, diseinua eta kudeaketa hobetzeko estrategiak

			adingabeei eta gazteei zuzendutako erakundeak	 		84.–	Profesionalen prestakuntza jarraituko programa

		44.–	Komunitate-arlokoa - zona deprimituak 	 		85.–	Lankidetza eta koherentzia koordinazio instituzionalaren bidez

		45.–	Lan Eremua

		46.–	Genero Ikuspegia

(Jarraian zehazten diren epigrafe guztiak bete behar dira. Toki gehiago behar izanez gero, erantsi eranskinak)

1- PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIOA.

1.1.– Proiektuaren izendapena:

KODEA (Ez bete) 	

1.2.– Erakunde sustatzailea

1.2 A) Erakunde publikoa (udala, mankomunitatea, partzuergoa, aldundia): 	

Saila: 	

Arloa/zerbitzua: 	

1.2.B) Erakunde pribatua: 	

1.3.– Programarako harremanaz arduratzen den teknikariaren datuak

Izena: 	

Kargua: 	

Telefono-zenbakia: 	 / Faxa:………………… / Helbide elektronikoa:……………

Laneko helbidea

Erakundea/Entitatea: 	

Saila/zerbitzua: 	

Herria: 	

Kalea: 	

Posta-barrutia: 	

1.4.– Proiektua V. Planean txertatzea:

1.4.A.:Helburu Arloa:

1.4.B.: Ildoa:

1.5.– Irizpide estrategikoa	Kategoria

1.5.A)	Berezitasuna (aukeratu 	1.5.A.1.–	 Droga-mendetasunei buruzko proiektu espezifikoa.

	erantzun bakarra)	1.5.A.2.–	Proiektu erdi-espezifikoa, droga-kontsumoarekin loturiko faktoreei

			aurre egiteko sortua;

		1.5.A.3.–	Sustapeneko edo prebentzio orokorreko proiektua, bereizi gabe.

1.5.B)	Lortzeko estrategia (erantzun 	1.5.B.1.–	 Abstinentzia

	bat baino gehiago eman daiteke) 	1.5.B.2.–	 Neurritasuna

		1.5.B.3.–	Arriskuak murriztea

		1.5.B.4.–	Kalteak murriztea

1.5.C)	Erabileraren araberako 	1.5.C 1.–	 Abstinenteak

	hartzaileak (erantzun bat baino 	1.5.C 2.–	 Aurresperimentalak

	gehiago eman daiteke)	1.5.C 3.–	Esperimentalak

		1.5.C 4.–	Kontsumitzaileak

		1.5.C 5.–	Kontsumo problematikoak dituztenak

		1.5.C 6.–	Adikzio-arazoak dituztenak

1.5.D.)	Genero-ikuspegiari arreta 	1.5.D.1.– 	 Diseinuan eta burutzapenean, ez ditu kontuan hartzen

	ematea. (erantzun bakarra)		emakumeen bestelako premiak, baldintzak eta egoerak

	Arrazoitu aukera.	1.5.D.2.–	Guztientzako programa da, baina diseinuan eta burutzapenean

			emakumeen bestelako premiak, baldintzak eta egoerak kontuan

			hartzen ditu.

		1.5.D.3.–	Emakumeentzako esku-hartze espezifikoa da

1.6.– Proiektua Tokiko Planean txertatzea (Droga-mendetasunen prebentzio komunitarioko lantalde teknikoek soilik betetzeko)

1.7.– Proiektuaren garapenaren laburpena (zertan datzan, nori zuzentzen zaion, nola...).

1.8.– Justifikazioa edo motibazioa: atzeman diren eta artatu daitezkeen egoeraren, premien eta gabezien diagnosia.

1.9- Proiektuaren historia laburra: hasiera-urtea, garatzealdia, proiektuan txertatutako aldaketak, erakundearen esperientzia…

1.10.– Oinarri teorikoak: azpimarratuko diren faktoreak:

2.– PROIEKTUAREN HELBURUAK.

2.1- HELBURU OROKORRA:

2.2- HELBURU ZEHATZAK

2.2.A.–

2.2.B.–

2.2.C.–

2.2.D. …

2.3.– PROZESUKO HELBURU OPERATIBOAK.

(proiektuarekin lortzea espero diren helburu operatiboen artetik, gutxienez, honako hauek adieraziko dira: iritsi nahi den erakundeen mota eta kopurua (hala badagokio), eta zeharkako hartzaileen mota eta kopurua (hala badagokio).

2.3.A.– ERAKUNDE HARTZAILEEI DAGOZKIEN GUTXIENEKO LORMEN HELBURUAK (hala badagokio, hau da, proiektua honako erakunde mota hauetakoren bati zuzentzen bazaio: ikastetxeak, IGEak, aisialdiko klubak, enpresak, GKEak, hezitzaileak eta adingabeen hezitzaileak, etab.)

Ezaugarriak (zein diren):	Kopurua (Kop.)

2.3.B.– ESKU-HARTZEA ZUZENTZEN ZAIEN BEREHALAKO/ZUZENEKO HARTZAILEEI DAGOZKIEN GUTXIENEKO HELBURUAK:

2.3.B.1) Zuzeneko hartzaileak, "bitartekoak" baliatzen direnean: irakasleak, gurasoak, sindikalistak, aisialdiko begiraleak, hezitzaileak eta adingabeen hezitzaileak…

Ezaugarriak (zein diren)	Kopurua (Kop.)

2.3.B.2) Berehalako zuzeneko hartzaileak, bitarteko izan gabe: nerabeak, gazte kalteberak, kontsumitzaile problematikoak, portaera-arazoak dituzten adingabeak…

Ezaugarriak (zein diren)	Kopurua (Kop.)

2.3.C.– AZKEN HARTZAILE/XEDE DIRENEI DAGOZKIEN GUTXIENEKO HELBURUAK (programa bitartekoei zuzentzen zaienean egokia): horien gain eragin nahi dela (ikasleak, seme-alabak, langileak, zentroetako adingabeak... bitartekoak baliatzen dituztenean)

Ezaugarriak (zein diren)	Kopurua (Kop.)

2.3.D.– BESTE HELBURU OPERATIBO BATZUK

2.3.D.1)

2.3.D.2).–

2.3.D.3).–

2.3.D.4)…

3.– PROIEKTUAREN JARDUERAK FASEEN ARABERA.

3.1.– 1. FASEA. PLANGINTZA ETA DISEINUA

3.2.– 2. FASEA. EZARPENA ETA BURUTZAPENA

3.3.– 3. FASEA. EBALUAZIOA

3.4.– AURREIKUSITAKO BESTE JARDUN POSIBLEAK (ezagutaraztea…)

4.– PROIEKTUAREN BALIABIDEAK.

4.1.–	Proiektua garatzen duten entitateak	A.–	 Erakunde publiko/pribatua bakarka.

		B.–	Erakunde publikoa/entitate pribatua beste entitate

			pribatu espezializatu batekin edo hainbatekin, honako

			hauekin, hain zuzen ere:

4.2.–	Proiektuaren iraunaldia hilabetetan

	(12 hilabete gehienez)

4.3.– 	Proiektuan ari den erakunde 	Lan-kategoria 	 Dedikazioa %-tan

	publikoaren/entitatearen giza

	baliabideak (erakunde publikoaren 	4.3.A.–

	kasuan, erakundearen droga-mendetasunen 	4.3.B.–

	prebentzio komunitarioko lantalde teknikoa 	4.3.C.–

	ere aipatu)	4.3.D.–

		4.3.E.–

		4.3.F.–

4.4.– Erakunde pribatu laguntzaileen giza 	Lan-kategoria

	baliabideak

		4.4.A.–

		4.4.B.–

		4.4.C.–

4.5.– Proiektu horretara bideratutako

	boluntarioak.

4.6.– Bestelako baliabide bereziki esanguratsuak

	(ez-orokorrak)

4.7.– Beste erakunde edo zerbitzu publikoekiko

	koordinazioa/ lankidetza eta sare-lana

4.8.– Beste erakunde pribatuekiko

	koordinazioa/ lankidetza eta sare-lana

5.– PROIEKTUAREN AURREKONTUA.

5.1.– Proiektuaren kostua guztira, azalpenen arabera.

5.1.A) ZUZENEKO KOSTUAK: Proiektuko jarduerak egitera soilik bideratuak	KOSTUAREN

				ZENBATEKOA

5.1.A.1.–	Entitate espezializatuen azpikontratazioa. Zeintzuk

5.1.A.1.a)

5.1.A.1.b)

5.1.A.1.c)

5.1.A.2.–	Espezializatu gabeko enpresaren azpikontratazioa

5.1.A.2.a)

5.1.A.2.b)

5.1.A.2.c)

5.1.A.3.–	Proiekturako kontratatu diren erakundearen langile propioen gastua.

	(III. kapituluaren kasuan, prebentzio komunitarioko lantaldetik kanpo utzi

	teknikariak eta administrariak, agindu honen II. kapituluan finantzatzen baitira)

	Lan-kategoria 	Kopurua	Dedikazioaren %

5.1.A.3.a)

5.1.A.3.b)

5.1.A.3.c)

5.1.A.4.– Ekipamendu amortizagarria

5.1.A.5.– Langileen bidaiak eta dietak

5.1.A.6.– Material suntsikorra (ez-amortizagarria)

5.1.A.7.– Beste batzuk (zeintzuk)

5.1.A.7.a)

5.1.A.7.b)

5.1.B)	ZEHARKAKO KOSTU OROKORRAK: Proiektuaren kostuan duen eragina

	(programaren zuzeneko kostuaren % 20 gehienez ere)

PROGRAMAREN KOSTUA, GUZTIRA

5.2.– Proiekturako diru-sarrerak.

AZALPENA	DIRU-SARRERAREN KOPURUA

5.2.A.– Erakundearen ekarpena

5.2.B.– Bestelako entitate publikoek proiektuari emandako finantzaketa. Zeintzuk

5.2.B.1.–

5.2.B.2.–

5.2.B.3.–

5.2.C.– Proiektuaren erabiltzaileen ekarpenak.

5.2.D) Bestelako diru-sarrerak. Zeintzuk

5.2.D.1

5.2.D.2

5.2.D.3

PROIEKTUAREN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

5.3.– Eskatutako kopurua.

5.3.A) Proiektuaren kostua, guztira

5.3.B) Proiektuan aurreikusitako diru-sarrerak, guztira

5.3.C) Aurreikusitako defizita

5.3.D) Eskatutako diru-laguntza

6.– BESTE BATZUEKIN BATERA, PROIEKTU HAU PROGRAMA ZABALAGO BATEN BARRUAN BADAGO, ADIERAZI PROGRAMAREN IZENA ETA IDENTIFIKATU GAINERAKO PROIEKTUAK, IZENDAPENAK, ARLOAK ETA ILDOAK ZEHAZTUTA, V. PLANEAN TXERTATZEAREN ARABERA.

6.1.– Programaren izendapena:

6.2.– Programa osatzen duten proiektuak:

Izenburua …	V. Planean txertatzea.

6.2.A) 	6.2.A.1.– Esku-hartzearen arloa:

	6.2.A.2.– Esku-hartzearen ildoa:

6.2.B)	6.2.B.1.– Esku-hartzearen arloa:

	6.2.B.2.– Esku-hartzearen ildoa:

6.2.C)	6.2.C.1.– Esku-hartzearen arloa:

	6.2.C.2.– Esku-hartzearen ildoa:

7.– EMAITZA ADIERAZLEAK.

7.1.– PROZESUAREN GUTXIENEKO ADIERAZLEAK, PROIEKTU MOTAREN ARABERA.

Eskaera bakoitzean prozesuaren gutxieneko adierazle jakinak (gutxieneko adierazleei dagozkien eranskinetan (1) zenbakiarekin markatutako helburu operatiboekin loturiko proiektu-adierazleak) bete beharko dira. Gerora —proiektua burutu ostean—, ebaluazio-prozesuan, eta diru-laguntzak justifikatzeko, informazio zehaztuagoa eman beharko da lehenengoekin loturiko beste adierazleen inguruan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Drogen Mendekotasunari buruzko V. Planaren helburu-arloko txertatzeari dagozkion jardun-ildo bakoitzean berezkoak dira gutxieneko adierazle horiek —bai proiektuarenak, bai ebaluazioarenak—.

Gutxieneko adierazleen inguruko eranskinak landu ditugu, eta aurkeztu beharreko proiektu-adierazletzat sartu beharrekoaren epigrafeak zehaztu dira, baita justifikazioan bete beharreko ebaluazio-adierazleak zeintzuk diren ere.

Honako hauek dira adierazleak agertzen diren eranskinak:

7.1.B-21) Eskolako prebentzio unibertsala.

7.1.B-22) Familiako prebentzio unibertsala.

7.1.B-23) Aisiako prebentzio unibertsala.

7.1.B-24) Laneko prebentzio unibertsala.

7.1.B-25) Prebentzio unibertsal komunitarioa.

7.1.B-26) Gazteen prebentzio unibertsala.

7.1.C-31) Eskolako prebentzio selektiboa.

7.1.C-32) Familiako prebentzio selektiboa.

7.1.C-33) Aisiako eta astialdiko prebentzio selektiboa.

7.1.C-34) Prebentzio selektibo komunitarioa.

7.1.D-40) Bideratutako prebentzioa.

7.1.E-50) Prebentzio zehatza.

7.1.G-70) Gizarteratzea.

7.2.– GUTXIENEKO ADIERAZLEAK JASOTZEKO AURREIKUSITAKO METODOAK ETA TEKNIKAK

(Erregistroak, plantillak, galdera sortak, elkarrizketak…)

7.3.– BESTELAKO ADIERAZLEAK, HALA BADAGOKIO:

7.4.– BESTELAKO ADIERAZLEAK JASOTZEKO AURREIKUSITAKO METODOAK ETA TEKNIKAK

(Erregistroak, plantillak, galdera sortak, elkarrizketak…)

7.1.B-21) ESKOLAKO PROZESUAREN/PROZESU UNIBERTSALAREN ADIERAZLEAK:

Aurreikuspenaren arabera, 2005-2006 ikasturtean "Osasun Hezkuntza – Droga-mendetasunen Prebentzioko" jarduerak garatuko dituzten zentroak, ikasgelak eta irakasleak.

Parte hartuko duten irakasleak eta ikasgelak, ikasketa-mailaren arabera

Kodea	Herria	Ikastetxea	Haur Hezkuntza	Lehen Hezkuntzako ikasgelak	Lehen 	Lehen Hezkuntzako

						Hezkuntzako 	irakasleak

					Ikasgelak	Irakasleak	1.a	2.a	3.a 	4.a 	 5.a 	6.a 	Ikasgelak

													guztira (1)	Emak.	 Gizonak

						Emak.	Gizonak

			Haur 	Lehen 	Haur 	Haur Hezkuntzako 	guztira	 guztira	guztira	guztira	guztira	guztira		Lehen

			Hezkuntzako 	Hezkuntzako 	Hezkuntzako 	irakasleak guztira (1)								Hezkuntzako

			zentroak 	zentroak 	ikasgelak 							 			irakasleak guztira (1)

			guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	

Jarraipena:

Kodea	Herria	Ikastetxea	DBHko ikasgelak	Batxilergoko ikasgelak

												Irakasleak	1.a	2.a	 	Irakasleak

							1.a 	2.a	3.a 	4.a 					 	Batxi.

												Emak.	Gizonak			 ikasgelak 	Emak.	Gizonak

															guztira (1)

			DBHko 	Batxil. 	Moduluen 	Bestelako 	guztira	 guztira	guztira	guztira	DBHko 	DBHko irakasleak 	Guztira	Guztira		Batxilergoko

			zentroak 	zentroak 	zentroak 	zentroak 				 	ikasgelak 	guztira (1)				irakasleak guztira

			guztira	guztira 	guztira 	guztira					 guztira 	

			 (1)	(1)	(1)	(1)					(1)	

Jarraipena:

	Kodea	Herria	Ikastetxea	Ikasgelak	Bestelakoak (LHI…)

				Lanbide Moduluak

				Ikasgelak	Irakasleak		Irakasleak

					Emakumeak	Gizonak	Ikasgelak	Emak.	Gizonak

			Moduluen 	Bestelako 	Moduluetako 	Moduluetako 	 Bestelakoetako 	Bestelakoetako

			zentroak 	zentroak 	ikasgelak guztira (1)	irakasleak guztira (1)	ikasgelak guztira (1)	irakasleak guztira (1)

			guztira (1)	guztira (1)

	Ikastetxeen kopurua, jarduteko moduaren arabera

Jarduteko modua	Ikastetxeen kop.

Osasun Hezkuntzako proiektua duten ikastetxeen kopurua

Esku-hartze egituratua duten ikastetxeen kopurua

Ekimen puntuala duten ikastetxeen kopurua

Beste batzuk

2005-2006 ikasturterako aurreikusitako irakasleentzako prestakuntzako eta aholkularitzako jarduerak, prebentzio unibertsaleko jarduerak garatzeko

	Kodea	Herria	Ikastetxea	Prestakuntza-jarduerak	Aholkularitza "in situ"

				Saio kop.	Parte-hartzaile 	Bilera kop.	 Parte-hartzaile

					kop.		kop.

Prestakuntza-zentroak guztira (1)	Aholkularitza duten 	Saioak 	 Parte-hartzaileak 	Saioak 	Parte-hartzaileak

			zentroak guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)

		Espero den estaldura: 	Espero den estaldura: 	Espero den estaldura: parte hartuko

		Aholkularitza-eskaintza jasoko duten 	aholkularitza-prozesuan parte 	duten irakasleen kopurua (1)

	Bertaratu gabeko 	ikastetxeen kopurua (1)	hartuko duten ikastetxeen kopurua (1)

	aholkularitza-jarduerak

	(telefonoa, mezu

	elektronikoak, 	Nondik norakoa: Aholkularitza-eskaintza 	Nondik norakoa: aholkularitza-prozesuan 	Nondik norakoa: parte hartu

	etab.)	jaso duten ikastetxeen kopurua	parte hartu duten ikastetxeen kopurua	duten irakasleen kopurua

"Osasun Hezkuntza – Droga-mendetasunen Prebentzioko" jardueratan, 2005-2006 ikasturterako aurreikusitako baliabide didaktikoen erabilera

Erabiliko direla aurreikusten den herrien izena:…

Erabiliko den baliabide didaktikoa	Zein ikasketa-mailatan 	 Aurreikusitako 	Erabili duten 	Erabili duten 	Erabilitako

	aplikatuko den	zentro kop. (1)	zentro kop.	ikasgela kop.	 ikasgela kop

1.– "Baratzean"

2.– Osasunkume

3.– Txotxongiloak

4.– Soziodrama

5.– Zinema eta osasuna (Irudi Biziak)

6.– Pikor Teatro

7.– Mimoa

8.– Material propioak

9.–

10.–

11.–

12.–

Ikasgelara adituak bertaratutako jarduerak

Egin duen erakundea edo laguna (tokiko

teknikaria, espezialista, erakundea…)

7.1.B-22) FAMILIAKO PROZESUAREN/PROZESU UNIBERTSALAREN ADIERAZLEAK:

2006an, "Osasun Hezkuntza – Droga-mendetasunen Prebentzioa" jardueratan parte hartzen duten Gurasoen Kolektiboak (GEak, kooperatibak, elkarteak edo horrelakoak), jarduera motaren arabera

	Kodea	Herria	Ikastetxea edo taldea	Prestakuntzako jarduerak 2 saio edo gehiago	Unean uneko jarduerak	Aholkularitza

				Jarduera kop.	Saio kop.	Parte-hartzaile 	Kop.	 Parte-hartzaileak	Bilerak

						kop.

Parte hartzen duten kolektiboak guztira (GEak + Beste batzuk) (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)

(*) Gurasoen hainbat kolektiborentzako udal-jarduerak baldin badira, zeintzuk (ikastetxeak edo taldeak) antolatzen diren adierazi behar da, eta datu komun bakarra adierazi behar da (guztien batura)

Komunikabide masiboen bitartez egiten diren informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak 2006an

Aplikatu den udalerrien izena:……

Jarduera mota	Ekintzen/programen kop.	estaldura/nondik norakoa = kop gurasoak

	Aurreikusia (1)	Egindakoa	Aurreikusia (1)	Egindakoa

Aldizkaria, informazio-buletina, egunkaria

Tokiko irratsaioa

Tokiko TB saioa

Aldizkakoa ez den dokumentazioa banatzea (liburuxkak, triptikoak…)

Beste batzuk (zeintzuk):

2006an egindako gurasoentzako kontsulta pertsonalizatuko jarduerak

Aplikatu den udalerrien izena:…… …

Zuzeneko arreta-	Zerbitzuan arreta 	Zerbitzua 	Pertsonalki artatutako 	Telefonoz artatutako 	Zerbitzu espezializatuetara

zerbitzua badago (1)	emateko asteko orduak	ezagutarazteko prozedura	 kontsulten/familien kop.	kontsulten/familien kop.	bideratutako familien kop.

		

			Aurreikusiak (1)	Egindakoak	Aurreikusiak (1)	 Egindakoak	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

7.1.B-23) AISIAKO PROZESUAREN/PROZESU UNIBERTSALAREN ADIERAZLEAK:

2006an, "Osasun Hezkuntza – Droga-mendetasunen Prebentzioa" jardueratan parte hartzen duten edo jarduerak garatzen dituzten Aisiako eta Astialdiko erakundeak, jarduera motaren arabera

	Kodea	Herria	Aisiako eta Astialdiko 	Prestakuntzako jarduerak 	Unean uneko jarduerak	Aholkularitza

			erakundea	2 saio edo gehiago

				Jarduera kop.	Saio kop.	Parte-hartzaile kop.	 Kop.	Parte-hartzaileak	Bilera kop.

Parte hartzen duten Erakundeak guztira (1)		Jarduerak 	Saioak 	 Parte-hartzaileak 	Jarduerak 	Parte-hartzaileak 	Bilerak

				guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	 guztira (1)	guztira (1)

2006. urtean, komunikabide masiboen bitartez aisiako eta astialdiko erakundeei zuzenduta egiten diren informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak, droga-mendetasunen inguruan

Aplikatu den udalerrien izena:……	Erakunde kop.	Ekintza Kop.	 Parte-hartzaile kop.

Jarduera mota	Aurreikusiak (1)	Egindakoa	Aurreikusiak (1)	 Egindakoa	Aurreikusiak (1)	Egindakoa

Aldizkaria/aldizkako informazio-buletina

Kartelak

Unean uneko dokumentazioa banatzea (liburuxkak, triptikoak…)

Beste batzuk

2006an, aisiako eta astialdiko erakundeek egindako prebentzioko esku-hartzeak, kideei zuzenduta

	Aurreikusitakoaren arabera 	Prebentzioko esku-hartzea 	Iristea aurreikusi den 	Iritsitako erakundeetako

	prebentziorako esku-hartze 	gauzatu duten erakundeen 	 erakundeetako kideen 	kideen kopurua (1)

	bat egingo duten entitateen 	kopurua	kopurua (1)

	kopurua (1)

7.1.B-24) LANEKO PROZESUAREN/PROZESU UNIBERTSALAREN ADIERAZLEAK:

2006an, "Osasun Hezkuntza — Droga-mendetasunen Prebentzioko" jarduerak dituzten enpresak, jardueraren arabera

	Kodea	Herria	Enpresa	Prestakuntzako jarduerak 2 saio edo gehiago	Unean uneko jarduerak	Aholkularitza

					Jarduera kop.	Saio kop.	Parte-hartzaile 	 Kop.	Parte-hartzaileak	Bilerak

							kop.

Prestakuntza-jarduerak 		Unean uneko 	Aholkularitza-	Jarduerak 	Saioak 	Parte-hartzaileak 	Unean uneko 	Parte-hartzaileak 	Bilerak

dituzten enpresak 		jarduerak 	jarduerak 	guztira (1)	guztira 	guztira 	jarduerak 	guztira (1)	guztira (1)

guztira (1)		dituzten 	dituzten 		(1)	(1)	guztira

			enpresak 	enpresak 				(1)

			guztira (1)	guztira (1)				

2006. urtean, komunikabide masiboen bitartez egiten diren informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak, droga-mendetasunen inguruan

Egin diren udalerrien izena:……

Informazioko eta sentsibilizazioko jardueren mota	Aurreikusitako 	 Enpresen kop. 	Aurreikusitako 	Ekintza 	Aurreikusitako 	Parte-hartzaile

	enpresa kop. (1)	erreala 	ekintza kop. (1)	kop. erreala	 parte-hartzaile kop.	kop. erreala

Aldizkaria/aldizkako informazio-buletina

Kartelak

Unean uneko dokumentazioa banatzea (liburuxkak, triptikoak…)

Beste batzuk, zeintzuk...

Enpresek langileentzat egindako prebentzioko esku-hartzeak, 	2006an garatu direnak

	Aurreikusitakoaren arabera 	Prebentzioko esku-hartzea 	Iristea aurreikusi den 	Iristea aurreikusi den

	prebentziorako esku-hartze 	gauzatu duten erakundeen kopurua	 lagunen (langileen) kopurua (1)	(langileen) kopurua

	bat egingo duten entitateen kopurua (1)

7.1.B-25) PROZESU UNIBERTSALAREN/KOMUNITARIOAREN ADIERAZLEAK:

Herritarren partaidetzarako foroa herrian

Herria	Aurreikusitako bilera 	Egindako bilera 	Aurreikusitako erakunde 	Erakunde parte-hartzaileen

	kopurua (1)	kopurua	parte-hartzaileen kopurua (1) 	kopurua

Komunitateari eta eragileei zuzendutako prestakuntzako, informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak 2006an.

Garatu diren udalerrien izena:……

Jarduera mota	Hartzaile 	Aurreikusitako 	Egindako 	 Aurreikusitako 	Parte-hartzaileen

	mota (1)	jarduera 	jarduera 	 parte-hartzaile 	kopuru

		kopurua (1)	kopurua	kopurua (1)	erreala

Komunitatearen eragileen prestakuntza-jarduerak (2 saio edo gehiago)

Informazioko eta sentsibilizazioko unean uneko jarduerak (saio 1: hitzaldiak, eztabaidak...)

Beste batzuk (erakusketak, lehiaketak…), zeintzuk….

Komunitateari eta eragileei zuzendutako komunikabide masiboen bidezko informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak 2006an.

Garatu diren udalerrien izena:……

Jarduera mota	Hartzaile 	Aurreikusitako 	Egindako 	 Aurreikusitako 	Parte-hartzaileen

	mota (1)	ekintza 	ekintza 	parte-hartzaile 	kopuru

		kopurua (1)	kopurua	kopurua (1)	erreala

Aldizkaria, informazio-buletina, egunkaria

Tokiko irratsaioa

Tokiko TB saioa

Dokumentazioa banatzea (liburuxkak, triptikoak…)

Herriko edo eskualdeko aldizkari edo egunkari orokorretan elkarrizketak edo artikuluak

Beste batzuk...

7.1.B-26) GAZTE PROZESUAREN/PROZESU UNIBERTSALAREN ADIERAZLEAK:

Gazteen partaidetzarako foroa herrian

Herria	Aurreikusitako bilera 	Egindako bilera 	Aurreikusitako erakunde 	Erakunde

	kopurua (1)	kopurua	parte-hartzaileen 	parte-hartzaileen

			kopurua (1)	kop.

Gazte-entitateekin parte hartzeko edo koordinatzeko foroa

Erakundeei zuzendutako zuzeneko aholkularitzarako eta baliabideen ekarpenerako gunea

2006an, "Osasun Hezkuntza – Droga-mendetasunen Prebentzioa" jardueratan parte hartzen duten edo jarduerak garatzen dituzten Gazte Erakundeak, jarduera motaren arabera

	Kodea	Herria	Gazte Erakundea 	Prestakuntzako jarduerak 2 saio edo gehiago	Unean uneko jarduerak	Aholkularitza

				Jarduera kop.	Saio kop.	Parte-hartzaile 	Kop.	 Parte-hartzaileak	Bilera kop.

						kop.

Parte hartzen duten Gazte Erakundeak guztira (1)		Jarduerak 	Saioak 	Parte-hartzaileak 	Jarduerak 	Parte-hartzaileak 	Bilerak

				guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	 guztira (1)	guztira (1)

2006. urtean, komunikabide masiboen bitartez gazte-erakundeei zuzenduta egiten diren informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak, droga-mendetasunen inguruan

Aplikatu den udalerrien izena:……	Erakunde kop.	Ekintza Kop.	 Parte-hartzaile kop.

Jarduera mota	Aurreikusiak (1)	Egindakoak	Aurreikusiak (1)	 Egindakoak	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

Aldizkaria/aldizkako informazio-buletina

Kartelak

Unean uneko dokumentazioa banatzea (liburuxkak, triptikoak…)

Beste batzuk

2006an, gazte-erakundeek egindako prebentzioko esku-hartzeak, kideei zuzenduta

	Aurreikusitakoaren arabera prebentziorako 	Prebentzioko esku-hartzea 	Iristea aurreikusi den 	Iritsitako erakundeetako

	esku-hartze bat egingo duten 	gauzatu duten erakundeen kopurua		 kideen kopurua (1)	

	entitateen kopurua (1)

7.1.C-31) ESKOLAKO PROZESUAREN/PROZESU SELEKTIBOAREN ADIERAZLEAK:

2005/2006 ikasturtean prebentzio selektiboko jarduerak garatzen dituzten HAUR HEZKUNTZAKO eta LEHEN HEZKUNTZAKO zentroak, ikasgelak eta irakasleak

Kodea	Herria	Ikastetxea	Haur Hezkuntza	Lehen Hezkuntzako ikasgelak	Lehen 	Lehen Hezkuntzako

						Hezkuntzako 	irakasleak

					Ikasgelak	Irakasleak	1.a 	2.a	3.a 	4.a	 5.a	6.a	Ikasgelak

													guztira (1)	 Emakumeak	Gizonak

						Emak.	Gizonak

			Haur 	Lehen 	Haur 	Haur Hezkuntzako 	guztira	 guztira	guztira	guztira	guztira	guztira		Lehen

			Hezkuntzako 	Hezkuntzako 	Hezkuntzako 	irakasleak guztira (1)								Hezkuntzako

			zentroak 	zentroak 	ikasgelak 							 			irakasleak guztira (1)

			guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)

	

2005/2006 ikasturtean prebentzio selektiboko jarduerak garatzen dituzten DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO eta BATXILERGOKO zentroak, ikasgelak eta irakasleak

Kodea	Herria	Ikastetxea	DBHko ikasgelak	Batxilergoko ikasgelak

					1. zikloa	1. zikloa, 	2. zikloa	2. zikloa, 	 DBHko 	Irakasleak	Batxilergoko 	Irakasleak

						ikasgela 		ikasgela 	ikasgelak 			 ikasgelak

						bereziak		bereziak	guztira (1)	Emak.	 Gizonak		Emak.	Gizonak

			DBHko zentroak 	Batxilergoko 	guztira	guztira	 guztira	guztira		DBHko 	Batxilergoko 	Batxilergoko

			guztira (1)	zentroak 						irakasleak 	 ikasgelak 	irakasleak

				guztira (1)						guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)

2005/2006 ikasturtean prebentzio selektiboko jarduerak garatzen dituzten LANBIDE MODULUETAKO eta BESTELAKOETAKO (lhi, tailer-eskolak, HHE...) zentro, ikasgelak eta irakasleak

	Kodea	Herria	Ikastetxea	Ikasgelak	Beste batzuk (LHI, tailer-eskola)

				Lanbide Moduluak

					Ikasgelak	Irakasleak	Ikasgelak	Irakasleak

					Ohikoak	Bereziak	Emakumeak	Gizonak		 Emakumeak	Gizonak

			Moduluetako 	Bestelako 	Moduluetako ikasgelak 	 Moduluetako irakasleak 	Bestelakoetako 	Bestelakoetako

			zentroak 	zentroak 	guztira (1)	guztira (1)	 ikasgelak 	irakasleak

			guztira (1)	guztira (1)			guztira (1)	guztira (1)

Ohiko ikasg.= Ohiko ikasgelak Ikasg. Berez.= Ikasgela Bereziak (zailtasun handiagoak dituzten ikasleei zuzendutako curriculum-garapena, EEP eta beste batzuk)

2005/2006 ikasturtean, urrakortasun-kasuak atzemateko esku-hartzeak garatzen dituzten zentroak.

	Kodea	Herria	Ikastetxea	Atzemateko 	Bideratzeko 	Parte hartzen 	Atzemandako 	Bideratutako

				protokoloa	protokoloa	duten irakasleak	ikasleak	 ikasleak

Parte hartzen duten ZENTROAK GUZTIRA (1)		Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)

2005-2006 ikasturtean, ikastetxeek garatzen dituzten jarduera motari eta jarduteko moduari buruzko adierazleak.

Jarduteko modua	Ikastetxeen kop.

Prebentzio selektiboko proiektua duten ikastetxeen kopurua

Esku-hartze egituratua duten ikastetxeen kopurua

Ekimen puntuala duten ikastetxeen kopurua

Beste batzuk

2006an, ikastetxeko esku-hartzearen bitartez egindako prebentzio selektiboko esku-hartzeren bat jasotzen duten adingabe guztien deskribapena

	Zenbatekoa GUZTIRA	ADINA

	Aurrekusiak (1)	Errealak	Urteak	–11	12	13	14	15	 16	17	18	19	20	21	22	23	24	+25

			Kop.

	Sexua	IKASKETA MAILA

Emakumeak	Gizonak	Lehen Hez.	DBH	DBHO	LH	LHI	Tailer Eskola	Beste batzuk

Irakasleei zuzenduta, 2005-2006 ikasturtean aurreikusten diren prebentzio selektiboko jardueretarako prestakuntzako eta aholkularitzako jarduerak

				Prestakuntza-jarduerak	Aholkularitza

	Kodea	Herria	Ikastetxea	Saio kop.	Parte-hartzaileen kop.	 Bilera kop.	Parte-hartzaileen kop.

							

Aurreikusitako Prebentzio Selektiboko jardueretarako baliabide didaktikoen erabilera

Erabili dituzten udalerrien izena:……

Erabilitako baliabide didaktikoa	Zein ikasketa-mailatan aplikatu den	 Ikastetxeen kop.	Ikasgelen kop.

1.–

2.–

3.–

4.–

Ikasgelara adituak bertaratutako jarduerak

Egin duen erakundea edo laguna (tokiko teknikaria, espezialista…)

7.1.C-32) FAMILIAKO PROZESUAREN/PROZESU SELEKTIBOAREN ADIERAZLEAK:

2006an, prebentzio selektiboko jardueratan parte hartzen duten GURASOEN KOLEKTIBOAK (GEak, kooperatibak, elkarteak edo horrelakoak), jarduera motaren arabera

Kodea	Herria	Ikastetxea (*)	Prestakuntzako jarduerak (2 saio edo gehiago)	Unean uneko jarduerak (saio 1) 	Familia/ikastetxea

						bitartekotza

				Jarduera 	Saio kop.	Parte-hartzaile 	Jarduera kop.	Parte-hartzaileak	Parte-hartzaile

				kop.		kop.			kop.

Parte hartzen duten kolektiboak guztira (GEak + Beste batzuk) (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)	Guztira (1)

(*) Gurasoen hainbat kolektiborentzako udal-jarduerak baldin badira, zein zentrok parte hartzen duen adierazi behar da, eta datu komun bakarra adierazi behar da (guztien batura)

Urrakortasun-egoeran dauden seme-alabak dituzten gurasoei zuzendutako KONTSULTA PERTSONALIZATUAREN JARDUERAK, 2006. urtean egiteko

Aplikatu den udalerrien izena:……

	Zuzeneko 	Zerbitzua 	Zerbitzuan 	Pertsonalki artatutako 	 Telefonoz artatutako 	Zerbitzu espezializatuetara

	arreta-zerbitzua 	ezagutarazteko 	arreta emateko 	 kontsulten/familien kop.	kontsulten/familien kop.	bideratutako familien kop.

	badago (1)	prozedura 	asteko

		badago (1)	orduak (1)	Aurreikusiak (1)	Egindakoak	 Aurreikusiak (1)	Egindakoak	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

2006an prebentzio selektiboko proiektu bat garatzea aurreikusitako familietako haurrak eta gazteak

	Zenbatekoa	ADINA

	GUZTIRA

		Urteak	–11	12	13	14	15	16	17	18	19	 20	21	22	23	24	+25

		Kop.

	SEXUA	IKASKETA MAILA

	Emakumeak	Gizonak	Lehen Hez.	DBH	Batxilergoa	Lanb. Moduluak	LHI	Tailer Eskola	Beste batzuk

7.1.C-33) AISIAKO ETA ASTIALDIKO PROZESUAREN/PROZESU SELEKTIBOAREN ADIERAZLEAK:

2006an Prebentzio Selektiboko jardueratan parte hartuko duten edo jarduera horiek garatuko dituzten aisiako eta astialdiko erakundeak

	Kodea	Herria	Aisiako eta Astialdiko erakundea	 Prestakuntza-jarduerak	Unean uneko jarduerak	Aholkularitza	Materiala

				(2 saio edo gehiago)	(saio 1)		banatzea

				Saio kop.	Parte-hartzaile kop.	Jarduera kop.	 Parte-hartzaile kop.	Bilera kop.	Kopurua

Parte hartzen duten Erakundeak GUZTIRA (1)		Saioak 	 Parte-hartzaileak 	Jarduerak 	Parte-hartzaileak 	Bilerak 	Banatutako

				guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	guztira (1)	 guztira (1)	kopurua

									guztira (1)

2006an, prebentzio selektiboko proiektuak dituzten Astialdiko erakundeetan artatzea aurreikusitako gazte kalteberak.

	GUZTIRA	SEXUA	ADINA

Aurreikusiak (1) Errealak GIZONAK EMAKUMEAK	–13	14	15	 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	+30

Gaueko aisiako lokaletako profesionalekin (diskotabernak, diskotekak…) esku-hartzeak 2006an

Esku-hartzea gauzatuko den HERRIEN izena

Informazioko/prebentzioko ekintza motak	Ekintza kopurua	Ordu kop.	 Parte-hartzaile kop.	Parte-hartzaile guztien mota

	Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Tailerrak		Mota	Kop.

Bilerak		ZERBITZARIAK

	KOPURUA	DJak

informazio-materiala banatzea		SEGURTASUNA

Kontsultak web-orrietan		HARREMAN PUBLIKOAK

Beste batzuk (zeintzuk):		GERENTEAK

		GARBITASUNA

		BESTE BATZUK

Jai-esparruetan espezialisten bitartez (substantziei buruzko informazioa eta testak) gazteekin egitea aurreikusitako esku-hartzeak 2005ean.

Esku-hartzea gauzatuko den HERRIEN izena

EGINDAKO INFORMAZIOKO ETA PREBENTZIOKO EKINTZA MOTAK 	EKINTZA KOP.	 ARTATUTAKO PERTSONA KOP.	ORDUAK

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Substantziak aztertzea

Esparruan informazio pertsonala ematea

Inguruan informazio pertsonala ematea

informazio-materiala banatzea

Kontsultak web-orrietan

Beste batzuk:

2006an jai-esparruetan esku-hartzeko zerbitzuak baliatzen duten gazteen datuak

	GUZTIRA	SEXUA	ADINA

Aurreikusiak (1) Errealak GIZONAK EMAKUMEAK	–13	14	15	 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	+30

ANALIZATUTAKO SUBSTANTZIA MOTAK	KOP./ ZENBATEKOA/ ZATIAK

7.1.C-34) PROZESU SELEKTIBOAREN/KOMUNITARIOAREN ADIERAZLEAK:

2006an, adingabeei eta gazteei zuzendutako eremu komunitarioko prebentzio selektiboko proiektuan atzemandako eta artatutako adingabeak

Garatu den udalerrien izena:……

ADINGABEEN ETA GAZTEEN EGOERA 	Lagun kop.

Atzemandako adingabeak eta gazteak, esku-hartze posiblea

Harremanetan jarritako adingabeak eta gazteak

…	Aurreikusitako lagun kop. (1)	Artatu errealen kop.

Moduren batean artatutako adingabeak (Informazioa, osasun-hezkuntza, jarraipena, lege-babesa, babes judiziala…)

2006an, adingabeei eta gazteei zuzendutako eremu komunitarioko prebentzio selektiboko ekintza motak

Garatu den udalerrien izena:……	Artatutako lagun kop.

EKINTZA MOTAK	Aurreikuspena (1)	Errealak

Substantziei buruzko zuzeneko informazioa adingabeentzat

Jarraitzea

Osasun-hezkuntza, droga-mendetasunen prebentzioa

Lanerako laguntza (enplegua bilatzea, prestakuntza…)

Lege-babesa

Babes judiziala

Familiaren babesa

Beste batzuk (zeintzuk):

Aurreko taulan adierazitakoari jarraiki, gizartearen eta hezkuntzaren arloko esku-hartzeren bat jaso duten adingabe guztien deskribapena (atzematea eta kontaktua alde batera utzi, "Informazioa…" abiapuntu izanik, "familiaren babesa" eta "beste batzuk" eremuetaraino), 2006an

	Zenbatekoa GUZTIRA	ADINA

	Aurrekusiak(1)	Errealak	Urteak	–11	12	 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	+25

			Kop.

	SEXUA	IKASKETA MAILA

	Emakumeak	Gizonak	Lehen Hez.	DBH	DBHO	 LH	LHI	Tailer Eskola	Beste batzuk

2006an, adingabeei zuzendutako gizartearen eta hezkuntzaren arloko zerbitzuetako profesionalei zuzendutako prestakuntzako eta informazioko ekintzak, droga-mendetasunen inguruan, motaren arabera

Garatu den udalerrien izena:……

PRESTAKUNTZAKO EKINTZA MOTAK	Ekintza Moten Kop.	 Erakunde 	Parte-hartzaileen kop.	Emandako ordu kop.

		parte-hartzaileen kop.

	Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	 Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Ikastaroak

Mintegiak

Jardunaldiak, Topaketak

Unean uneko ekintzak: hitzaldiak, konferentziak

Beste batzuk, zeintzuk...

Arriskuan dauden adingabeei eta gazteei lotutako profesionalekin eta zerbitzuekin lankidetzan jarduteko eta koordinatzeko ekintzak, 2006an

Garatu den udalerrien izena:……	Lankidetza eta koordinazioa	Urteko topaketen kopurua	Erakunde parte-hartzaileen kop.	Parte-hartzaileen kop.

	Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak	 Aurreikusiak (1)	Errealak

Entitateen artean koordinatzeko gune egonkorra

Lankidetzan jarduteko eta koordinatzeko bilera puntualak

Lankidetzan jarduteko eta koordinatzeko entitateak

7.1.D-40) BIDERATUTAKO PREBENTZIOAREN PROIEKTUETARAKO 2006KO ADIERAZLEAK

ZERBITZUAREN DATUAK

DATU OROKORRAK (1)

Erakundea

Zerbitzuaren edo proiektuaren izendapena

Herria (eta hala badagokio, jarduteko auzoa)

Ematen den ESKU-HARTZE MOTA (TRATAMENDUA) eta urtean lagundutako lagunak

	Mutilak	Neskak	Guztira

			Errealak	Aurreikusiak (1)

Banakakoa

Taldekoa

Familiakoa

Beste batzuk (zeintzuk):

ARTATUAK GUZTIRA

URTEKO SAIOEN EDO ESKU-HARTZEEN KOPURUA

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Artatutako taldeen kopurua

Taldeko saioen kopurua

Familiako saioen kopurua

Banakako saioen kopurua

Beste esku-hartze batzuen kopurua

Esku-hartzeak guztira

ZERBITZUAREN ERABILTZAILE OROKORREI BURUZKO DATUAK

ERABILTZAILEEN DESKRIBAPEN OROKORRA

		Sexua	Adina

	GUZTIRA 		Mutilak	Neskak	< 13	14-15	16-17	 18-24	> 25	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko 	 	batzuk

														Afrika		

Erabiltzaileak, 		(1)

urtarrilaren 1ean

	Aurreikusiak	Errealak

	(1)	

Kontsulta

egiten duten

erabiltzaile

posibleak guztira

Esku-hartzea

jasotzen duten

erabiltzaileak,

urteko kasu berriak

Tratamendurik

gabe, kontsulta

soilik

Beste zerbitzu

batera bideratzea

Baja hartutakoak

Tratamendua 	Aurreikusiak	Errealak

bukatutakoak	(1)

Tratamenduari 	Aurreikusiak	Errealak

eusten diotenak	(1)	

Kasuak nondik bideratzen diren (kasuen jatorria)

	Kasu kopurua

Ikastetxea

Familia

Norberaren ekimena

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

Gizarte-bitartekoak

Bide publikoan kontsumitzeagatik jarritako zigor administratiboa

Aldundien babespeko egoitza-zerbitzuak

Gazte Justizia Zerbitzua/Eusko Jaurlaritzaren Adingabeen Erreforma

Beste batzuk (zeintzuk):

Bideratutako kasuak guztira

OKUPAZIOA

	Mutilak	Neskak	Guztira

Bigarren hezkuntzako ikasketak egiten

Unibertsitatean

Lanean

Okupaziorik gabe

KONTSUMITZEN DEN SUBSTANTZIA NAGUSIA

	Mutilak	Neskak	Guztira

Alkohola

Kanabisa

Kokaina

Heroina eta beste opiazeo batzuk

Speeda/ anfetaminak

Estasia MDMA

Arnastekoak

Ketamina

Beste batzuk (zeintzuk):

Familiaren gaineko esku-hartzea.

Familia kopurua urtarrilaren 1ean

	Aurreikusiak (1)		Errealak

Hartutako/artatutako familien, erabiltzaile posibleen zenbatekoa guztira

Esku-hartzea jaso duten familia berrien kopurua

		Guztira

Familia-orientazioko saioen kopurua, osteko esku-hartzerik gabe

Beste baliabideetara orientatutako familien kopurua

7.1.E-50) PREBENTZIO ZEHATZEKO/KALTEAK MURRIZTEKO PROIEKTUETARAKO 2006KO ADIERAZLEAK

ZERBITZUAREN DATU OROKORRAK (1)

Erakundea

Zerbitzuaren izendapena

Jarduteko herria eta auzoa

Jardueraren profila:	Adierazi dagozkionak

1. Kaleko lana

2. Osasun- eta gizarte-zentroetara laguntzea

3. Gizarte-zerbitzuen, osasun-zerbitzuen eta 3. sektorearen arteko koordinazioa

4. Osasun-hezkuntza eta parekoen prestakuntza

5. Xiringak eta bestelako materialak trukatzea

6. Injekzio gainbegiratua/kontsumo higienikoa

7. Bizirauteko oinarrizko zerbitzuak: gauerako ostatuta, elikadura eta higienea

8. Gizartearen eta hezkuntzaren arloko esku-hartzea: informazioa, orientazioa, bideratzeak

9. Boluntarioen prestakuntza

10. Tabakoa erretzeari uztea

11. Beste batzuk: …..

ZERITZUAREN ERABILTZAILE OROKORREI BURUZKO DATUAK

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA		Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	 25-34	35-44	> 45	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

														Gainerakoa		 	azpiko 		batzuk

																	 Afrika

Erabiltzaileak, 	 (1)

urtarrilaren

1ean

	Aurreikusiak	Errealak

	(1)

Urteko

sarrerak

guztira

Urteko

erabiltzaile

berriak

Urteko

erabiltzaile

ezberdinak,

guztira

Lagun/egun

batez

bestekoa

Sarrera/egun

batez

bestekoa

1. Kale-hezkuntzako jarduerak

Irteera kopurua		Egindako kontaktuen kopurua

Aurreikusiak (1)	Egindakoak

Kalean egindako jarduera mota	Adierazi dagozkionak

Erakartzea

Osasunari buruzko oinarrizko edukiak transmititzea

Xiringak trukatzea

Preserbatiboak banatzea

Zilarra ematea

Liburuxkak ematea

Kontsumo-eremuak garbitzea

Beste batzuk

2. Osasun- eta gizarte-zentroetara laguntzea

Zein Zentro edo Zerbitzu motara laguntzen den (1)	Adierazi dagozkionak

– Osasun Zentroa

– Modulu psikosozialak/ osasun mentala/ toxikomaniak

– Ospitalea

– Gizarteratzeari laguntzeko etxebizitzak

– Orientazio juridikorako zerbitzuak

– Laneko eta prestakuntzako baliabideak

– Epaitegiak

– Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

– Beste Administrazio Publiko batzuk

– Beste batzuk (zehaztu)

	Zenbat aldiz 	Egindako 	Lagundutako 	Sexua

	lagundu den	kudeaketa 	lagunen kopurua

		kopurua	Aurreikusiak (1)	Errealak	Gizona	Emak.	 Transex

Osasun Zentroak

Gizarte-zentroak eta -baliabideak

Orientazio juridikorako zerbitzuak eta Epaitegiak

Beste Administrazio Publiko batzuk

Beste batzuk

3. Gizarte-zerbitzuen, osasun-zerbitzuen eta hirugarren sektorearen arteko koordinazioa, kasuen jarraipena egiteko

Zein Zentro edo Zerbitzu motarekin koordinatuko den	Adierazi aurreikusiak (1)	Adierazi errealak

– Osasun Zentroa

– Modulu psikosozialak/ osasun mentala/ toxikomaniak

– Beste espezialista batzuk

– Ospitalea

– Gizarteratzeari laguntzeko etxebizitzak, ostatuak

– Orientazio juridikorako zerbitzuak

– Laneko eta prestakuntzako baliabideak

– Epaitegiak

– Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

– Beste batzuk (zehaztu)

	Beste baliabideekiko koordinazio egonkorra	Beste baliabideekiko unean uneko kontaktuak

Koordinatzen/kontaktua egiten den baliabideen kopurua, guztira	 Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Bileren edo topaketen kopurua

Bertaratu gabeko kontaktuen kopurua (telefonoz, etab.)

	Guztira	Sexua

			Gizona	Emak.	Transex

Jarraitzen diren kasuen kopurua	Aurreikusiak (1)	Errealak

4. Osasun-hezkuntza eta parekoen prestakuntzako tailerrak

Landutako edukiak	Adierazi dagozkionak (1)

– Droga-erabilera problematikoen prebentzioa

– Sexu-transmisioko gaixotasunak eta sexu segurua

– Injekzio segurua. Gaindosien prebentzioa.

– GIBaren eta hepatitisaren transmisioa

– Kaleko lana, lan komunitarioa

– Toxikomanien tratamenduak

– Genero-indarkeria

– Sexu-harremanak negoziatzea, berdintasun-parametroetatik abiatuta

– Autoestimua eta ahalduntzea

– Beste batzuk (zehaztu)

Tailerrak	Guztira	Iraupena ordutan 	Tailerrean hasten diren lagun guztien kopurua	Tailerra amaitzen duten lagun guztien kopurua

				Guztira	Gizona	Emak.	Guztira	Gizona	Emak.

Tailerrak guztira	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

	

Egindako tailerrak: Izendapena (edukia)

1. tailerra

2. tailerra

3. tailerra

Materiala argitaratzea	Aurreikusitako argitalpena /erosketa (1)	Ale kopurua

Landutako edukiak

– Droga-erabilera problematikoen prebentzioa

– Sexu-transmisioko gaixotasunak eta sexu segurua

– Injekzio segurua. Gaindosien prebentzioa.

– GIBaren eta hepatitisaren transmisioa

– Kaleko lana, lan komunitarioa

– Toxikomanien tratamenduak

– Genero-indarkeria

– Sexu-harremanak negoziatzea, berdintasun-parametroetatik abiatuta

– Autoestimua eta ahalduntzea

– Beste batzuk (zehaztu)

5. Xiringak eta bestelako materialak trukatzea

	Emandako xiringa kopurua	Jasotako xiringa kopurua

	Guztira	Lokalean	Kalean	Guztira	Lokalean	Kalean

	Aurreikusiak (1)	Egindakoak			Aurreikusiak (1)	 Egindakoak

Urtean guztira

Egunean batez beste

	Emandako zilar-zerbitzuen kopurua	Emandako preserbatibo kopurua

	Guztira	Lokalean	Kalean	Guztira	Lokalean	Kalean

	Aurreikusiak (1)	Egindakoak			Aurreikusiak (1)	 Egindakoak

Urtean guztira

Egunean batez beste

	Erabiltzaile guztien kopurua	Zentroko erabiltzaile kop.	Kaleko erabiltzaile kop.	Sexua

	Aurreikusiak (1)	Errealak			Gizona	Emak.	Transex

Guztira

Erabiltzaile berriak

6. Kontsumo higienikorako aretoak

	Zenbatekoa guztira	Sexua	Adina

	Aurreikusiak (1)	Errealak	Gizona	Emak.	Transex	<18	 18-24	25-34	35-45	>45

Injekzio kop./urtea

Injekzio/egun batez bestekoa

Erretako kontsumo kop./urtea

Erretako kontsumoak/egun batez bestekoa

7. Bizirauteko oinarrizko baliabideak (gauerako ostatua, elikadura eta higienea)

	Zenbatekoa guztira urtean	Zerbitzuak/egun 	Sexua	Adina

		batez

	Aurreikusiak (1)	Errealak	bestekoa	Gizona	Emak.	 Transex	<18	18-24	25-34	35-45	>45

Higienea

Elikadura

Garbitegia eta jantzitegia

GAUERAKO OSTATUTA

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 45	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

												Gainerakoa			azpiko 		batzuk

															Afrika		

	Aurreikusia (1)	Erreala

Zerbitzuak guztira urtean

Lagun/egun batez bestekoa

Urteko erabiltzaile ezberdinak, guztira

Urteko erabiltzaile berriak

8. Gizartearen eta hezkuntzaren arloko esku-hartzea: informazioa, orientazioa, bideratzeak...

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 45	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

												Gainerakoa			 azpiko		batzuk

															Afrika

	Aurreikusia (1)	Erreala

Zerbitzuak guztira urtean

Lagun/egun batez bestekoa

Urteko erabiltzaile ezberdinak, guztira

Urteko erabiltzaile berriak

9. Boluntarioen prestakuntza

Zerbitzuaren boluntario kopurua guztira (1) 	

Guztira

Boluntarioak prestatzeko tailerren kopurua

Prestakuntzako ordu kopurua

Prestakuntza jasotako parte-hartzaileen kopurua

Laguntze-jardueretan aritzen diren boluntarioen kopurua

Boluntarioek egindako jarduerak: (Deskribatu labur-labur) (1)

	

	

	

10. Tabakoa erretzeari uztea

Sentsibilizatzeko hitzaldiak	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

Hitzaldi kopurua

Bertaratuen kopurua

Erretzeari uzteko tratamenduak

	Guztira	Gizonak	Emakumeak

	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

Banakako tratamendua

Taldeko tratamendua

7.1.G-70) GIZARTERATZEKO/KALTEAK MURRIZTEKO PROIEKTUETARAKO 2006ko ADIERAZLEAK

ZERBITZUAREN DATU OROKORRAK (1)

Erakundea

Zerbitzuaren izendapena

Jarduteko herria eta auzoa

Jardueraren profila:	Adierazi dagozkionak

1. Eguneko Zentroa.

2. Gaueko Zentroak.

3. Tratamenduari eta gizarteratzeari laguntzeko etxebizitzak.

4. Laneratzeko prestakuntza-programak.

5. Laneratzea.

1. Eguneko Zentroaren erabiltzaileen datuak

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 44	EAE	Estat.	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko 	 	batzuk

														Afrika	

Zrabiltzaileak,

urtarrilaren 1ean	(1)

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Urteko sarrerak guztira

Urteko erabiltzaile berriak

Alkoholismoaren

edota toxikomanien

arazoak dituzten

erabiltzaileak,

urtean guztira

Ordezkoetan betetzen

ari diren erabiltzaileak

Urteko okupazio-indizea

Hilabetero okupatutako plaza kopurua

Erabilgarri dauden plazen kopurua x 12

30 lagun (urtarrila) + 30 lagun (otsaila) + 28 lagun (martxoa) + 27 lagun (apirila) + 29 lagun (maiatza) + 28 lagun (ekaina) + 26 lagun (uztaila) + 25 lagun (abuztua) + 28 lagun (iraila) + 30 lagun (urria) + 30 lagun (azaroa) + 30 lagun (abendua)
30 x 12

341/ 360 = 0,947

Ekintza mota (1) 	Adierazi dagozkionak

Oinarrizko premiak artatzea.

Osasun-arreta, sendaketak, tratamenduak.

Gizartearen eta hezkuntzaren arloko esku-hartzea.

Osasun-hezkuntza.

Lanerako tailerrak.

Prestakuntza-tailerrak.

Beste batzuk.

Alta emateko arrazoiak	Guztira	Gizonak	Emakumeak

Beste baliabide batera bideratzea

Borondatezko alta

Kanporatzea

Galera

Urteko altak guztira		Aurreikusiak (1)	Errealak

Batez besteko egonaldia

	Beste baliabideekiko koordinazio egonkorra	Beste baliabideekiko unean uneko kontaktuak

Koordinatzen/kontaktua egiten den baliabideen kopurua, guztira	 Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Bileren edo topaketen kopurua

Bertaratu gabeko kontaktuen kopurua (telefonoz, etab.)

2. Gaueko Zentroak

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA 	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 44	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko	 	batzuk

														Afrika

Erabiltzaileak,

urtarrilaren 1ean	(1)

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Urteko sarrerak guztira

Urteko erabiltzaile berriak

Alkoholismoaren edota

toxikomanien arazoak dituzten

erabiltzaileak, urtean guztira

Urteko okupazio-indizea

Ekintza mota (1) 	Adierazi dagozkionak

Oinarrizko premiak artatzea.

Osasun-arreta, sendaketak, tratamenduak...

Gizartearen eta hezkuntzaren arloko esku-hartzea.

Osasun-hezkuntza.

Beste batzuk

Alta emateko arrazoiak	Guztira	Gizonak	Emakumeak

Beste baliabide batera bideratzea

Borondatezko alta

Kanporatzea

Galera

Urteko altak guztira		Aurreikusiak (1)	Errealak

Batez besteko egonaldia

	Beste baliabideekiko koordinazio egonkorra	Beste baliabideekiko unean uneko kontaktuak

Koordinatzen/kontaktua egiten den baliabideen kopurua, guztira	 Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Bileren edo topaketen kopurua

Bertaratu gabeko kontaktuen kopurua (telefonoz, etab.)

3. Tratamenduari eta gizarteratzeari laguntzeko etxebizitzak

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA 	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 44	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko 	 	batzuk

														Afrika

Erabiltzaileak,

urtarrilaren 1ean	(1)

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Urteko sarrerak guztira

Urteko erabiltzaile berriak

Ordezkoetan betetzen ari diren

erabiltzaileak urtean guztira

Urteko okupazio-indizea

Alta emateko arrazoiak	Guztira	Gizonak	Emakumeak

Beste baliabide batera bideratzea

Borondatezko alta

Kanporatzea

Galera

Urteko altak guztira		Aurreikusiak (1)	Errealak

Batez besteko egonaldia

	Beste baliabideekiko koordinazio egonkorra	Beste baliabideekiko unean uneko kontaktuak

Zenbatekoa guztira

Koordinatzen diren zentroen edo zerbitzuen kopurua

Bileren edo topaketen kopurua

Bertaratu gabeko kontaktuen kopurua (telefonoz, etab.)

4. Laneratzeko prestakuntza-programak

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA 	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 44	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko	 	batzuk

														Afrika

Erabiltzaileak,

urtarrilaren 1ean	(1)

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Urteko sarrerak guztira

Urteko erabiltzaile berriak

Alkoholismoaren edota

toxikomanien arazoak

dituzten erabiltzaileak,

urtean guztira

Ordezkoetan betetzen

ari diren erabiltzaileak

Urteko okupazio-indizea

Tailerrak	Guztira	Iraupena 	Tailerrean hasten diren 	Tailerra amaitzen duten lagun

		ordutan 	lagun guztien kopurua	guztien kopurua

				Guztira	Gizona	Emakumea	Guztira	Gizona	 Emakumea

Tailerrak guztira	Aurreikusiak (1)	Egindakoak

Egindako tailerrak: Izendapena (edukia)

1. tailerra

2. tailerra

3. tailerra

5. Laneratzea

		Sexua	Adina	Jatorria

	GUZTIRA 	Gizona	Emak.	Transex	< 18	18-24	25-34	 35-44	> 44	EAE	Estatuaren 	Europa	Magreb	Saharaz 	Latinoamerika	Beste

											Gainerakoa			azpiko	 	batzuk

														Afrika

Erabiltzaileak,

urtarrilaren 1ean	(1)

	Aurreikusiak (1)	Errealak

Urteko sarrerak guztira

Urteko erabiltzaile berriak

Alkoholismoaren edota

toxikomanien arazoak dituzten

erabiltzaileak, urtean guztira

Ordezkoetan betetzen

ari diren erabiltzaileak

Lan-bitartekaritza

	Enpresa kopurua	Lana lortu duten lagunak, guztira	Lana lortu duten 	Lana lortu

			gizonak	duten emakumeak

	Aurreikusiak (1)	Errealak	Aurreikusiak (1)	Errealak

Zuzeneko lan-bitartekaritza

Zeharkako lan-bitartekaritza

IV. ERANSKINA
DROGA MENDETASUNEN ARLOKO AZTERLANAK ETA IKERLANAK EGITEKO ESKAERA-ORRIA
Bi eskabide-mota aurreikusi dira: 1 zenbakiko eredua erakunde pribatuei buruzkoa da; eta 2 zk.ko eredua,
pertsona fisikoei, ikertzaileei.
1 zenbakiko EREDUA
(erakunde pribatuak)

	 jaunak/andreak,

erakunde pribatuko 	 denak;

Lurralde Historikoa: 	

	, zk.: ..........

Posta-kodea: 	 Telefonoa:

Identifikazio Fiskalaren kodea (fotokopia ere bidali): 	

Banku edo Aurrezki-Kutxa: 	

Bulegoa: 	 Kontu zk.: .....................

Adierazten du:

Bere ordezkatuak 	(e)ko

laguntzetarako deialdian (	

zenbakiko EHAAn argitaratua) eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela eta,

Eskatzen du:

	eurotako dirulaguntza

eman diezaiotela, 	-ri buruzko azterlana egiteko. Horretarako, honekin batera

doaz eskatzen diren agiriak zein datuak, eta aitortzen du egiazkoak direla.

...........(e)n, 200 ............(e)ko ..........ren

ESKATZAILEA

(Epigrafe guztiak bete behar dira. Behar adina leku ez baduzu, idatzi beste orri batean eta erantsi honi).

1.– Azterlan edo ikerlanaren izena:

	

2.– Ikerlanaren aurrekariak, zergatia eta helburua:

	

3.– Ikerlanak dituen jarduerak:

	

4.– Metodologia:

a) Lan-hipotesiak:

b) Laginaren deskribapena.

c) Datuak biltzeko modua:

d) Aurreikusitako analisia:

e) Lan horretan eman beharreko ordu-kopurua:

5.– Bibliografia:

	

6.– Azterlana edo ikerlana noiz hasi eta noiz amaituko den:

	

7.– Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (Ikusi argibideak):

	Gastuak 	Diru-sarrerak

	

	

	

	

GUZTIRA

8.– Beste finantzaketa-iturri batzuk:

Erakundea 	 euro

Eskatuta <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n &#9;Emanda <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n

Erakundea &#9; euro

Eskatuta <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n &#9;Emanda <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n

9.– Ikerketan parte hartuko duten pertsonen curriculum-vitae laburra.

10.– Ikertuko den arloan parte hartzaileek izandako esperientzia.

11.– Erakundearen estatutuez gain, laguntza-eskabidea izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko ziurtagiria aurkeztu behar da (aurreko ekitaldietan dokumentazioa aurkeztu bada eta dokumentazioan jasotako daturik aldatu ez bada, ez litzateke beharrezkoa berriro aurkeztea).

2 zenbakiko EREDUA
(Pertsona fisikoak)

&#9; jaunak/andreak,

Lurralde Historikoa: &#9;

Kalea: &#9;, zk.: ..........

Posta-kodea: &#9; Telefonoa:

Banku edo Aurrezki-Kutxa: &#9;

Bulegoa: &#9; Kontu zk.: .....................

Adierazten du:

Bere ordezkatuak &#9; (e)ko

laguntzetarako deialdian (&#9; zenbakiko EHAAn argitaratua) eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela eta,

Eskatzen du:

&#9; urotako dirulaguntza eman diezaiotela,

&#9;-ri buruzko azterlana egiteko.

Horretarako, honekin batera doaz eskatzen diren agiriak zein datuak, eta aitortzen du egiazkoak direla.

..........(e)n, 200.........(e)ko .........ren

ESKATZAILEA

(Epigrafe guztiak bete behar dira. Behar adina leku ez baduzu, idatzi beste orri batean eta erantsi honi).

1.– Azterlan edo ikerlanaren izena: &#9;

2.– Ikerlanaren aurrekariak, zergatia eta helburua: &#9;

3.– Ikerlanak dituen jarduerak: &#9;

4.– Metodologia:

a) Lan-hipotesiak:

b).Laginaren deskribapena

c) Datuak biltzeko modua:

d) Aurreikusitako analisia:

e) Lan horretan eman beharreko ordu-kopurua:

5.– Bibliografia: &#9;

6.– Azterlana edo ikerlana noiz hasi eta noiz amaituko den: &#9;

7.– Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (Ikusi argibideak):

&#9;Gastuak&#9;Diru-sarrerak

&#9;

&#9;

&#9;

&#9;

GUZTIRA

8.– Beste finantzaketa-iturri batzuk:

Erakundea &#9; euro

Eskatuta <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n &#9;Emanda <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n

Erakundea &#9; euro ............................................

Eskatuta <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n &#9;Emanda <FONT FACE="Zapf Dingbats,Times New Roman" n

GUZTIRA

9.– Eskatzaileen curriculum-vitae laburra.

10.– Ikertuko den arloan izandako esperientzia.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana