Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

23. zk., 2023ko otsailaren 2a, osteguna

N.º 23, jueves 2 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
558
558

21/2023 EBAZPENA, urtarrilaren 24koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Espainiako Gobernuaren eta Lasarte-Oriako Udalaren arteko Hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako NextGeneration-EU – Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza-programak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko, Lasarte-Oriako udalerriko (Gipuzkoa) «Basaundi Bailarako» birgaitze programatuko bizitegi-inguruneari dagokionez.

RESOLUCIÓN 21/2023, de 24 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGeneration-EU en la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativo al entorno residencial de rehabilitación programada de «Basaundi Bailara», en el municipio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa).

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar bezalako publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Espainiako Gobernuaren eta Lasarte-Oriako Udalaren arteko Hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako NextGeneration-EU – Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza-programak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko, Lasarte-Oriako udalerriko (Gipuzkoa) «Basaundi Bailarako» birgaitze programatuko bizitegi-inguruneari dagokionez. Hitzarmen hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGeneration-EU en la Comunidad Autónoma del País Vasco relativo al entorno residencial de rehabilitación programada de «Basaundi Bailara» en el municipio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urtarrilaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2023.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 24KO 21/2023 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 21/2023, DE 24 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ALDEBIKO BATZORDEAREN 4. AKORDIOA, 2022KO ABENDUAREN 20AN EGINDAKO SAIOAN HARTUA, LASARTE-ORIAKO (GIPUZKOA) «BASAUNDI BAILARA» BIRGAITZE PROGRAMATUKO BIZITEGI-INGURUNEARI BURUZKOA, ETXEBIZITZAK BIRGAITZEAREN ETA ETXEBIZITZA SOZIALEN ARLOKO LAGUNTZA-PROGRAMAK GAUZATZEARI DAGOKIONEZ, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN (NEXTGENERATION-EU)
ACUERDO N.º 04 DE LA COMISIÓN BILATERAL, CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, RELATIVO AL ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA DE «BASAUNDI BAILARA» EN EL MUNICIPIO DE LASARTE-ORIA (GIPUZKOA), EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATION-EU EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2022ko abenduaren 20a.

20 de diciembre de 2022.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren izenean, Francisco Javier Martín Ramiro jauna, Etxebizitza eta Lurzoruaren zuzendari nagusia, hura izendatzea xedatzen duen otsailaren 11ko 355/2020 Errege Dekretuaren arabera, eta Aldebiko Jarraipen Batzordearen buru gisa, urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoaren babesean (Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko laguntza-programak arautzen dituena etxebizitzak birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloan).

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. Francisco Javier Martín Ramiro, Director General de Vivienda y Suelo, en virtud del Real Decreto 355/2020, de 11 de febrero, por el que se dispone su nombramiento y en calidad de Presidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean, Ignacio de la Puerta Rueda jauna, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria, hura izendatzea xedatzen duen urtarrilaren 26ko 43/2021 Dekretuaren arabera, urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoaren babesean jardunez.

Por la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. Ignacio de la Puerta Rueda, Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, en virtud del Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se dispone su nombramiento, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del referido Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Lasarte-Oriako Udalaren izenean, Agustín Valdivia Calvo jauna, alkatea, 2019ko abenduaren 20ko Osoko Bilkura Berezian hartutako erabakiaren arabera, aipatutako 853/2021 Errege Dekretuaren 12.2 artikuluan ezarritakoaren babesean jardunez.

Por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia Calvo, en calidad de Alcalde, según acuerdo adoptado en el Pleno Extraordinario de 20 de diciembre de 2019, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 12.2 del referido Real Decreto 853/2021.

ADIERAZTEN DUTE:
MANIFIESTAN:

1.– Arestian aipatutako 853/2021 Errege Dekretuak, beste laguntza batzuen artean, honako hau arautzen du: Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko –NextGeneration-EU– «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programa». Plan horren xedea da finantzaketa ematea batera egiteko nagusiki bizitegi-erabilera duten eraikinetako eta etxebizitzetako –familia bakarreko etxebizitzak barne– birgaitze-obrak eta -jarduketak eta Birgaitze Programatuko Bizitegi Inguruneak (BPBI) izeneko jarduketa-esparruen barruko espazio publikoak –aldez aurretik mugatuta daudenak edozein biztanleria-tamainako udalerrietan– urbanizatzeko edo berrurbanizatzeko lanak.

1.– Que el citado Real Decreto 853/2021 regula, entre otras ayudas, las relativas al «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGeneration-EU, que tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras y actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.

2.– Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioak Euskal Autonomia Erkidegoari, 2021eko urriaren 26ko eskualdatze-ebazpenaren bitartez, 55.915.580 euroko zenbatekoa eskualdatu dio, C02.I01 «Bizitegi-inguruneen suspertze ekonomiko eta sozialerako birgaitze-programa» inbertsioari dagokiona. Horrez gain, kreditua transferitzeko aipatutako ebazpenetan, Autonomia Erkidegoak programen kudeaketan dituen betebeharrak jasotzen dira. Betebehar horien artean, zeharkako printzipioak betetzea dago (ondorengo aginduetan araututa: HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, kudeaketa sistema eratzen duena eta HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren jarraipena egiteko eta aurrekontuak eta kontabilitatea gauzatzeko). Autonomia Erkidegoak proposatutako jarduketei dagokienez, betebehar horiek betetzen direla egiaztatuko duela adierazi du, bai zuzenean, bai ezartzeaz arduratzen diren erakunde betearazleen partetik.

2.– Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido a la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante la resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, la cantidad de 55.915.580 euros, correspondiente a la Inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales». Adicionalmente, en las resoluciones de transferencia de crédito mencionadas, se contemplan las obligaciones de la Comunidad Autónoma en la gestión de los programas, entre las que se encuentra el cumplimiento de los principios transversales regulados en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comunidad Autónoma manifiesta respecto a las actuaciones propuestas que velará por el cumplimiento de estas obligaciones, tanto directamente como por parte de las entidades ejecutoras responsables de su aplicación.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoak Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) «Basaundi Bailara» Birgaitze Programatuko Bizitegi Ingurunean (BPBI) jarduketak finantzatzea eskatu du, «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programaren» barruan, 853/2021 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

3.– Que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha solicitado la financiación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de «Basaundi Bailara», situado en el término municipal de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), dentro del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio», conforme a lo establecido en el Real Decreto 853/2021.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22.2.c) artikuluan ezarritakoa betez, dirulaguntzak emango dizkio zuzenean Lasarte-Oriako Udalari ondorengo arrazoiengatik (artikulu horretan aurreikusiak).

4.– Que la Comunidad Autónoma del País Vasco, cumpliendo con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concederá de forma directa las subvenciones al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por las siguientes razones, previstas en dicho artículo.

Eremua EAEko 251 udalerriei eginiko «interes-kontsultari» buruz jasotako erantzunetan oinarrituta aukeratu da; udalerrien artean, heltze-maila handienekoak aukeratu dira. Bestalde, nabarmendu behar da BPBI honetan jasotako etxebizitzak kalteberatasun-arrisku oso handiko eremuetako batean daudela, Eusko Jaurlaritzak eginiko Kalteberatasun Inbentarioaren arabera.

El ámbito ha sido seleccionado a partir de las respuestas recibidas a la «Consulta de Interés» realizada a los 251 municipios de Euskadi, entre las que se han seleccionado las que mayor grado de madurez tenían. Por otra parte, hay que destacar que las viviendas incluidas en el presente ERRP se encuentran en uno de los ámbitos en situación de riesgo de Vulnerabilidad Muy Alto, de acuerdo con el Inventario de Vulnerabilidad realizado por el Gobierno Vasco.

Ondorioz, bai Euskal Autonomia Erkidegoak bai Lasarte-Oriako Udalak uste dute egiaztatuta geratzen direla interes publikoa eta muga sozial eta ekonomikoak, dirulaguntza horiek zuzenean adjudikatzeko beharra justifikatzen dutenak, ezin direlako dagoeneko gauzatu den lehia publikoko prozesuaz bestelako baten mende jarri.

En consecuencia, tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Lasarte-Oria consideran que queda acreditado el interés público y las limitaciones de carácter social y económico que justifican la necesidad de que estas subvenciones sean adjudicadas de forma directa, por no poder someterse a un proceso de pública concurrencia adicional al ya realizado.

5.– Proposamenean, birgaitze-bulego bat sortzea aurreikusten da, BPBIan programatutako jarduketen kudeaketa eta garapena errazteko.

5.– Que en la propuesta se contempla la creación de una oficina de rehabilitación que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas en el ERRP.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoak adierazten du jarduketak 853/2021 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrak betetzen dituela, eta, bereziki, errege-dekretu horren 10. artikuluan (eremuaren lurralde-mugaketari eta etxebizitzarako bizitegi-erabilerarako eraikigarritasun-mugei buruzkoa) eta 12. artikuluan ezarritakoak (BPBIak kudeatzeko akordioari buruzkoa).

6.– Que la Comunidad Autónoma del País Vasco manifiesta que la actuación cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 853/2021, y en particular con los establecidos en el artículo 10 del mismo, relativos a la delimitación territorial del Área y a los límites de edificabilidad destinada al uso residencial de vivienda, y en el artículo 12, relativos al acuerdo para la gestión del ERRP.

7.– Administrazio sinatzaileek beharrezkoa irizten diote akordio honen xede den eremu mugatuko jarduketak finantzatzeari, eraikinak berritzea sustatu, eta gutxienez energia primario berriztaezinean % 30 aurreztea lortzeko.

7.– Que las Administraciones firmantes consideran necesaria la financiación de las actuaciones en el ámbito delimitado, objeto del presente acuerdo, con el objetivo de potenciar la renovación de los edificios consiguiendo un ahorro mínimo de al menos un 30 % de energía primaria no renovable.

8.– Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoak, Aldebiko Jarraipen Batzordeak 2022ko martxoaren 28an egindako Akordioaren bitartez, kalteberatasun-irizpideak ezarri dituzte, «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programaren» esparruan (1. programa), bai eta dagozkien gehieneko zenbatekoak ere.

8.– Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma del País Vasco han establecido mediante acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento de 28 de marzo de 2022, los criterios de vulnerabilidad a aplicar en el marco del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» (Programa 1), así como las cuantías máximas de ayuda correspondientes.

Arestian azaldutako aurrekariak aztertu dira, eta urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren eta ondorengoen arabera («Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programari» buruzkoak), zera:

Analizados los antecedentes anteriormente expuestos, y de conformidad con el artículo 9 y siguientes, relativos al «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se adoptan los siguientes acuerdos:

ADOSTEN DUTE:
ACUERDAN:

Lehenengoa.– Laguntzen xede izango den BPBIa definitzea.

Primero.– Definición del ERRP que va a ser objeto de las ayudas.

Urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoa betez, akordio honen bitartez «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programako» (1. programa) dirulaguntzen xede izango den BPBIa definitzen da.

En virtud de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, mediante el presente acuerdo se define el ERRP que va a ser objeto de subvenciones dentro del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» (Programa 1).

BPBIak Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) «Basaundi Bailara» eremuari eragiten dio, eta 2022ko otsailaren 28ko memorian zehaztu da. Agiri hori Etxebizitza eta Lurzoruaren Zuzendaritza Nagusiari igorri zitzaion 2022ko martxoaren 23an. BPBI horrek Basaundi Bailara kaleko 1.tik 16.era bitarteko atariak hartzen ditu barnean, eta guztira 151 etxebizitza ditu.

El ERRP de «Basaundi Bailara» afecta al ámbito situado en el término municipal de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) y ha quedado definido en la memoria de fecha 28 de febrero de 2022, remitida a la Dirección General de Vivienda y Suelo el 23 de marzo de 2022. El ERRP está constituido por los portales 1 a 16, de la calle Basaundi Bailara y consta de un total de 151 viviendas.

Akordio honen xede den BPBIan, gehienez 151 etxebizitza inguru birgaitzea programatu da, 9,21 hektareako jarduketa-azalerarekin. Jarduketaren guztizko kostua 11.254.087,02 eurokoa izango dela aurreikusi da (BEZa barne), eta diruz lagun daitekeen inbertsio bat ere kalkulatu da, «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programaren» barruan, 6.599.891,05 eurokoa, honela banakatuta:

En el ERRP objeto del presente acuerdo se ha programado la rehabilitación de hasta un número estimado de 151 viviendas, con una superficie de actuación prevista de 9,21 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 11.254.087,02 euros (incluido IVA) y una inversión subvencionable para la que se solicita ayuda dentro del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» de 6.599.891,05 euros, con el siguiente desglose:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Energia-helburuak.

Segundo.– Objetivos energéticos.

Akordio honen xede den BPBIa osatzen duten eraikinak birgaitzeko jarduketan, energia primario berriztaezinaren kontsumoa % 60 baino gehiago murriztea aurreikusten da.

En la actuación de rehabilitación de los edificios que componen el ERRP objeto del presente acuerdo, se prevé alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 60 %.

Hirugarrena.– Jarduketak finantzatzea.

Tercero.– Financiación de las actuaciones.

Jarduketak jarraian ezarritakoaren arabera finantzatuko dira; hain zuzen, ekarpenei dagozkien urterokoak ezarriko dira.

La financiación de las actuaciones se realizará conforme a lo establecido a continuación, fijándose las anualidades correspondientes a las distintas aportaciones.

– Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioak eskualdatutako funtsen kargura, 2021eko urriaren 26ko eskualdatze-ebazpenaren bidez eta «Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programaren» barruan (1. programa), programa horretan diruz lagun daitekeen inbertsioan sartutako kostuen 4.388.198,58 euro finantzatuko da gehienez, honela banakatuta:

– Con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, se financiará hasta un máximo de 4.388.198,58 euros dentro del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» (Programa 1), de los costes incluidos en la inversión subvencionable correspondiente a este programa, con el siguiente desglose:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Dirulaguntzaren helburua da Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) «Basaundi Bailara» auzoko etxebizitzak birgaitzea, 853/2021 Errege Dekretuak eskatutako betebeharren arabera.

El objeto de la subvención es la rehabilitación de viviendas del Barrio de «Basaundi Bailara» del municipio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), de acuerdo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 853/2021.

Dirulaguntzaren azken zenbatekoa zehazteko, dirulaguntzaren xedea betetzen duten eta benetan birgaituta dauden etxebizitzen kopurua hartuko da kontuan, 853/2021 Errege Dekretuaren 15. artikuluan ezarritako laguntzaren gehieneko zenbatekoaren eta dirulaguntzaren gehieneko ehunekoaren irizpideei jarraituz.

La cuantía final de la subvención se determinará en función del número de viviendas realmente rehabilitadas que cumplan el objeto de la subvención, siguiendo los criterios de cuantía máxima de ayuda y porcentaje máximo de subvención establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 853/2021.

– Euskal Autonomia Erkidegoak konpromisoa hartzen du 3.322.764,00 euro finantzatzeko, 2021-2022ko eta 2023ko urterokoetan egin beharreko ekarpenen bidez (2.475.002,00 euro eta 847.762,00 euro hurrenez hurren), jarduketen gauzatze-mailaren arabera.

– La Comunidad Autónoma del País Vasco se compromete a financiar la cantidad de 3.322.764,00 euros a través de las aportaciones a realizar en las anualidades de 2021-2022 (2.475.002,00 euros) y 2023 (847.762,00 euros), en función del grado de ejecución de las actuaciones.

– Lasarte-Oriako Udalak 275.091,22 euro finantzatu ditu 2022ko (96.281,93 euro), 2023ko (137.545,61 euro) eta 2024ko urterokoetan (41.263,68 euro) egin beharreko ekarpenen bidez. Urterokoen banaketa hori gutxi gorabeherakoa da, eta jarduketen gauzatze-mailaren arabera birdoitu egin ahal izango da.

– El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha financiado la cantidad de 275.091,22 euros a través de las aportaciones a realizar en las anualidades de 2022 (96.281,93 euros), 2023 (137.545,61 euros) y 2024 (41.263,68 euros). Esta distribución de anualidades tiene carácter estimativo y podrá reajustarse en función del grado de ejecución de las actuaciones.

– Partikularrek 3.268.033,22 euroko ekarpena egingo dute, dagozkien urterokoetan, jarduketen gauzatze-mailaren arabera.

– Los particulares aportarán la cantidad de 3.268.033,22 euros, a lo largo de las anualidades que correspondan en función del grado de ejecución de las actuaciones.

Euskal Autonomia Erkidegoak agiri hau sinatuz egiaztatzen du diruz lagundu daitezkeen jarduketen kostuak guztira, tributuak kontuan hartu gabe, ez dituela gaindituko autonomia-erkidego horri dagozkion jarduketa horien merkatuko batez besteko kostuak.

La Comunidad Autónoma del País Vasco certifica mediante la suscripción de este documento que el coste total de las actuaciones subvencionables, excluidos los tributos, no superará los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan en esa Comunidad Autónoma.

Laugarrena.– Programako laguntzak emateko prozedura.

Cuarto.– Procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes a este programa.

«Basaundi Bailara» BPBIa birgaitzeko jarduketetarako laguntzak zuzeneko prozeduraren bidez emango zaizkio Lasarte-Oriako Udalari.

La concesión de las ayudas para actuaciones de rehabilitación del ERRP de «Basaundi Bailara» se realizará mediante el procedimiento de concesión directa al Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Lasarte-Oriako Udala izango da BPBIko jarduketak gauzatzearen arduraduna.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria será el responsable de la ejecución de las actuaciones del ERRP.

Lasarte-Oriako Udalak birgaitze-bulegoko zerbitzuak emango ditu, eta programatutako jarduketen kudeaketa eta garapena erraztuko ditu, ingurune fisikoa urbanizatzeko, berrurbanizatzeko edo hobetzeko obrak egingo ditu, eta higiezinak birgaitzeko jarduketak bultzatuko.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria prestará los servicios de oficina de rehabilitación y facilitará la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas, realizará las obras de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico e impulsará las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles.

Bosgarrena.– Autonomia-erkidegoaren konpromisoa.

Quinto.– Compromiso de la Comunidad Autónoma.

Euskal Autonomia Erkidegoak urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan jasotako konpromiso guztiak bete beharko ditu, eta, bereziki, dirulaguntza osoa ordaindu aurretik egiaztatu beharko du jarduketak erabat amaitu direla eta dirulaguntzaren xede diren laguntzen azken hartzaileek 853/2021 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrak bete dituztela. Horretarako, beharrezkoak diren egiaztagiriak bildu beharko ditu.

La Comunidad Autónoma del País Vasco se obliga a dar cumplimiento a todos los compromisos recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre y, en particular, a verificar previamente al abono completo de la subvención, la finalización completa de las actuaciones y el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas objeto de la subvención y de los requisitos establecidos en el referido Real Decreto 853/2021, recabando, para ello, la documentación acreditativa que sea necesaria.

Era berean, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (SEEP) esparruan ezarritako baldintza guztiak onartzen ditu, eta konpromisoa hartzen du Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioari SEEPen esparruan, Europako edo Estatuko araudiarekin bat, eska daitekeen beste edozein txosten edo egiaztagiri aurkezteko, bai eta eskatzen zaion informazioa emateko ere, planaren kudeaketa- eta jarraipen-sistema egokia betetze aldera.

Acepta, asimismo, todas las condiciones establecidas dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se compromete a suministrar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del PRTR, así como el suministro de la información que le sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del plan.

Seigarrena.– Akordioaren jarraipena.

Sexto.– Seguimiento del Acuerdo.

Akordio honetan jasotako jarduketen jarraipena Aldebiko Jarraipen Batzordeak egingo du, honako hauetan ezarritakoaren arabera: urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 72. artikulua, HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko entitateek informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren ataletako neurrien mugarri eta helburuak zenbateraino betetzen diren jakiteko jarraipena egiteko eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenaren jarraipena egiteko).

El seguimiento de las actuaciones recogidas en el presente acuerdo será efectuado por la Comisión Bilateral de Seguimiento, según lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 853/2021 del 5 de octubre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Arestian aipatutakoa gorabehera, Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioak obra eta jarduketen gauzatze-egoera egiaztatzeko beharrezkoak diren egiaztapenak, bisitak eta jarduketak egin ahal izango ditu, bai eta akordio honetan hartutako konpromisoak betetzen direla egiaztatzekoak ere.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá realizar las comprobaciones, visitas y actuaciones necesarias para verificar el estado de ejecución de las obras y actuaciones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Acuerdo.

Halaber, Aldebiko Jarraipen Batzordeak sor daitezkeen gertakizunen aurrean beharrezkoak diren aldaketak egin ahal izango ditu akordio honetan, jarduketak osorik gauzatzen direla bermatzeko, urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.

Asimismo, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá realizar las modificaciones en el presente acuerdo que resulten necesarias ante las eventualidades que pudieran producirse, a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta su total ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Zazpigarrena.– Akordioaren iraupena.

Séptimo.– Duración del Acuerdo.

Euskal Autonomia Erkidegoak eta Lasarte-Oriako Udalak konpromisoa hartzen dute finantzatuko diren jarduketak 2026ko ekainaren 30erako amaituta egongo direla, eta jarduketak amaitu direla eta dirulaguntzaren xedea bete dela dioten egiaztagiriak aurkeztuko dizkiola Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioari, 2026ko abenduaren 31 baino lehen.

La Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se comprometen a que las actuaciones, objeto de financiación, estén finalizadas antes del día 30 de junio de 2026 y a presentar la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con anterioridad al 31 de diciembre de 2026.

Alderdiek akordio hau betez bere gain hartutako betebeharrek jarduerak amaitzeko eta justifikatzeko adierazitako alditik harago iraungo dute, urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (SEEP) esparruan hartutako konpromisoak eta helburuak bete ahal izateko, beharrezkoa denaren arabera, eta planak eta errege-dekretu horrek etxebizitzak birgaitzearen eta etxebizitza sozialak eraikitzearen arloetan ezarritako helburuak betetzeko.

Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del presente acuerdo sobrevivirán a los periodos indicados para la finalización y justificación de las actuaciones, con el fin de permitir, según sea necesario, el cumplimiento de compromisos y objetivos asumidos en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y al objeto de cumplir con las metas fijadas por el Plan y el Real Decreto en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social.

Zortzigarrena.– Eranskinak:

Octavo.– Anexos:

– «Basaundi Bailara» BPBIaren laburpen-fitxa.

– Ficha resumen del ERRP «Basaundi Bailara».

– BPBIa osatzen duten higiezinen mugaketa-planoa.

– Plano de delimitación de los inmuebles que constituyen el ERRP.

Sinadura honek balio juridikoa izan dezan, erakunde sinatzaile bakoitzak akordio honen edukiak gauzatzeko nahitaezkoak diren ebazpenak izapidetu eta onartu beharko ditu bere organo eskudunen aurrean.

La validez jurídica de la presente firma queda supeditada a que cada institución firmante tramite y apruebe ante los órganos competentes propios las resoluciones preceptivas para hacer efectivos los contenidos del presente Acuerdo.

Aurreko guztiarekin ados daudela adierazteko, bertaratuek dokumentu hau sinatu dute adierazitako egunean.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en la fecha indicada.

Etxebizitza eta Lurzoruaren zuzendari nagusia,

El Director General de Vivienda y Suelo,

FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO.

FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO.

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria,

El Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana,

IGNACIO DE LA PUERTA RUEDA.

IGNACIO DE LA PUERTA RUEDA.

Lasarte-Oriako alkatea,

El Alcalde de Lasarte-Oria,

AGUSTÍN VALDIVIA CALVO.

AGUSTÍN VALDIVIA CALVO.

Ondorengoen aurrean:
En presencia de

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea,

El Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana,

MIGUEL DE LOS TOYOS.

MIGUEL DE LOS TOYOS.

Hiri Agenda eta Etxebizitzako idazkari nagusia,

El Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda,

FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN.

FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN.

Eta
Y de

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako ministroa,

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,

RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común