Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

13. zk., 2023ko urtarrilaren 19a, osteguna

N.º 13, jueves 19 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
310
310

3/2023 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmena argitaratzea xedatzen duena, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko «Beldur barik» erakunde arteko kanpaina garatzeko eta finantzatzeko.

RESOLUCIÓN 3/2023, de 11 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre Emakunde Instituto Vasco de la Mujer y la Diputación Foral de Alava, para el desarrollo y cofinanciación de la campaña interinstitucional «Beldur Barik» de prevención de la violencia contra las mujeres.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak hitzarmena sinatu du, eta, eman behar zaion publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmenaren testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko «Beldur barik» erakunde arteko kanpaina garatzeko eta finantzatzeko. Hitzarmen hori ebazpen honen eranskinean dago.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio de colaboración entre Emakunde Instituto Vasco de la Mujer y la Diputación Foral de Alava, para el desarrollo y cofinanciación de la campaña interinstitucional «Beldur Barik» de prevención de la violencia contra las mujeres.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urtarrilaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2023.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 11KO 3/2023 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3/2023, DE 11 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ARTEKOA, EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA PREBENITZEKO «BELDUR BARIK» ERAKUNDE ARTEKO KANPAINA GARATU ETA BATERA FINANTZATZEKOA, 2022. URTERAKO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO Y COFINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL «BELDUR BARIK» DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA EL AÑO 2022

Vitoria-Gasteizen, 2022ko azaroaren 29an.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2022.

BILDU DIRA:
SE REÚNEN:

Ramiro González Vicente jauna, Diputatu Nagusi gisa, kargua hautatu eta hartzeko 2019ko uztailaren 4ko Biltzar Nagusien oso bilkuraren Erabakiarekin bat etorriz. Diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuan, 2019-2023 agintaldirako Arabako Foru Aldundiaren sailak zehazten dituenean, xedatutakoaren arabera, Diputatu Nagusiaren Sailaren eginkizun eta eskumen izango da Berdintasunerako Politika, Immigrazio Politika eta Garapenerako Lankidetza.

Don Ramiro González Vicente, en calidad de Diputado General, en virtud del Acuerdo del Pleno de las Juntas Generales, de 4 de julio de 2019, de elección y toma de posesión del cargo de Diputado General. En virtud del Decreto Foral 324/2019 del Diputado General, de 5 de julio, por el que se determinan los Departamentos de la Diputación Foral de Álava para la legislatura 2019-2023, el Departamento de Diputado General ejerce las funciones y áreas de competencia de Política para la Igualdad, Política de Inmigración y Cooperación.

Miren Elgarresta Larrabide andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria, erakunde horren izen eta eskuordetzan jarduten duena Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 31ko 214/2006 Dekretuaren 17.2.f) artikuluari jarraikiz.

Dña. Miren Elgarresta Larrabide, Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, actuando en nombre y representación de dicho organismo autónomo dependiente del Gobierno Vasco, en virtud del artículo 17.2.f) del Decreto 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

HONAKO HAU AZALDU DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 2. artikuluarekin bat etorriz, Erakundearen helburu nagusia da emakumeen eta gizonen artean berdintasuna lortzea –benetakoa eta eraginkorra–, Euskal Autonomia Erkidegoko politikagintza, ekonomia, kulturgintza eta gizartearen alor guztietan.

Primero.– De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, el fin esencial del Instituto es la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Aipatu Legearen 3. artikuluko a), h) eta n) apartatuetan ezartzen denez, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen funtzioak izango dira aipatu xedeak lortzeko jarraibideak egitea eta horiek euskal botere publikoek aplikatu ditzaten bultzatzea; eta emakumeen eta gizonen berdintasunean, barne harturik emakumeen aurkako indarkeria matxista ere, eta emakumeen egoeran eragina duten programei dagokienez, Autonomia Erkidegoko botere publikoen artean izan beharreko koordinazio-neurriak bultzatzea. Orobat, hari dagokio herritarrak sentsibilizatzea, kasuan kasu egokitzat jotzen diren sentsibilizazio-, sustapen- eta zabalkunde-jarduerak eta -kanpainak eginez, herritarrak emakumeen eta gizonen berdintasunaren esanahiaz eta garrantziaz jabetu daitezen, bai eta hori lortzeko eta emakumeak ahalduntzeko lan egiteko premiaz ere.

La mencionada Ley establece, en los apartados a), h) y n) de su artículo 3, que serán funciones de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer elaborar directrices destinadas a la consecución de los fines anteriormente referidos e impulsar su aplicación por los distintos poderes públicos vascos, así como impulsar medidas de coordinación necesarias entre los diversos poderes públicos de la Comunidad Autónoma con relación a los programas que tengan incidencia en la situación de las mujeres y en la igualdad de mujeres y hombres, incluida la violencia machista contra las mujeres. Asimismo, le corresponde la sensibilización a la ciudadanía, realizando las actividades y campañas de sensibilización, promoción y difusión que se consideren oportunas, sobre el significado e importancia de la igualdad de mujeres y hombres y sobre la necesidad de trabajar en su consecución y en el empoderamiento de las mujeres.

Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legean antzera arautu da gaia. Hala, lege horren 5.e) artikuluari jarraikiz, hari dagokio euskal administrazioek emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz egiten dituzten jarduketen arteko lankidetza bultzatzea, eta, artikulu bereko i) apartatuaren arabera, baita emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuneko egoerei buruz sentsibilizatzeko eta berdintasuna sustatzeko behar diren neurriei buruzko jarduerak ere, Euskal Autonomia Erkidego osorako eta Euskal Herri osorako era bateratuan egin behar direnean.

En similares términos se regula la materia en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres. Así, le corresponde realizar, de conformidad con su artículo 5.e), el impulso de la colaboración entre las actuaciones de las diferentes administraciones vascas en materia de igualdad de mujeres y hombres, y, según el apartado i) del mismo artículo, las actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad, cuando se hayan de realizar con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma Vasca y para toda Euskal Herria.

Horren haritik, Arabako Foru Aldundiaren helburuetako bat da, hain zuzen, toki-administrazioen esku-hartzea indartzea eta bultzatzea emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko esku hartzean eta sexuen arteko desberdintasunaren erakusgarririk larrienean, hau da, emakumeen aurkako indarkerian.

En este sentido, uno de los objetivos de la Diputación Foral de Álava es reforzar y potenciar la intervención de las administraciones en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres y en la que es la manifestación más grave de la desigualdad de los sexos: la violencia contra las mujeres.

Bigarrena.– Autonomia-erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanak arautzen dituen azaroaren 25eko 27/1983 Legean ezarritakoaren arabera, Arabako Foru Aldundiaren eskumenen artean dago, hain zuzen, erakunde erkideek emakumeei eta gizarte-laguntzari buruz dituzten legeak gauzatzea bere lurraldearen barruan.

Segundo.– La Diputación Foral de Álava en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, cuenta entre sus competencias, la de ejecución dentro de su territorio, de la legislación de las Instituciones Comunes en materia de condición femenina y de asistencia social.

Halaber, aipatu otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzekoa) 6.f) artikuluaren arabera, berari dagokio ere, bere lurralde esparruan, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuneko egoerei eta berdintasuna sustatzeko behar diren neurriei buruzko sentsibilizazio jarduerak egitea.

Asimismo, de conformidad con el artículo 6.f) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, le corresponde realizar, en su ámbito territorial, actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad.

Hirugarrena.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiak 2009az geroztik ari dira parte hartzen, Eudel-Euskal Udalerrien Elkartearekin elkarlanean, Beldur Barik erakunde arteko kanpainan, zeina gazteei zuzenduta baitago haien artean genero-indarkeria prebenitzeko helburuaz.

Tercero.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa vienen colaborando desde el año 2009 en el desarrollo de una Campaña Interinstitucional de Prevención de la violencia de género dirigida a la juventud, bajo el lema Beldur Barik, a través de un Convenio de colaboración con Eudel-Asociación de Municipios Vascos.

Laugarrena.– 2014. urteko ekitaldiaz geroztik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, EUDELek eskatuta, bere gain hartuko du Beldur Barik erakunde arteko kanpaina kudeatzeko ardura. Kanpainan parte hartzen duten alderdi guztiak ados daude horrekin, eta proposatzen da alde biko hitzarmenak sinatuz kudeatzea.

Cuarto.– A partir de la edición correspondiente al año 2014 EUDEL-Asociación de Municipios Vascos solicita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer la asunción de la responsabilidad de gestionar la Campaña Interinstitucional Beldur Barik. Todas las partes intervinientes en la Campaña se muestran de acuerdo y se propone su gestión mediante la suscripción de convenios bilaterales.

Bosgarrena.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea eta Arabako Foru Aldundia ados daude 2022an Beldur Barik erakunde arteko kanpaina garatzen laguntzeko, eta, beraz, hitzarmen hau sinatzea adostu dute. Hitzarmenak klausula hauek izango ditu:

Quinto.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la Diputación Foral de Álava se muestran de acuerdo en contribuir al desarrollo de la Campaña Interinstitucional Beldur Barik durante el año 2022 por lo que acuerda la suscripción del presente Convenio que se regirá por las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Arabako Foru Aldundiaren Diputatu Nagusiaren Sailaren arteko lankidetza egituratzea da, gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko Beldur Barik erakunde arteko kanpaina garatzeko.

El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y el Departamento del Diputado General de la Diputación Foral de Álava para el desarrollo de la Campaña Interinstitucional Beldur Barik de Prevención de la Violencia Sexista dirigida a la juventud.

Agiri honek, batetik, Arabako Foru Aldundiak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen alde eman duen dirulaguntza eraenduko duten baldintzak erregulatzen ditu. Dirulaguntza kanpainako laguntza teknikoaren garapenak sortutako gastuetara zuzenduta dago.

Este documento regula, por una parte, las condiciones que regirán para la subvención otorgada por la Diputación Foral de Alava a favor de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer dirigida a sufragar los costes generados para el desarrollo de la asistencia técnica de la campaña.

Bestetik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen konpromisoak eta diruzko ekarpenak jasotzen ditu, laguntza teknikoa batera finantzatzeko eta kanpainaren garapenak sor ditzakeen gainerako kostuak bere gain hartzeko.

Por otra parte, establece los compromisos y las aportaciones dinerarias que corresponden a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, con el objeto de cofinanciar la asistencia técnica y asumir unilateralemente los demás costes que el desarrollo de la campaña pueda generar.

Bigarrena.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen konpromisoak.

Segunda.– Compromisos de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

1.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak konpromisoa hartzen du gaiari buruz dauzkan ezagutza eta eskarmentua jartzeko, baita konpromiso hauek ere:

1.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se compromete a aportar su conocimiento y experiencia en la materia y a:

a) Arabako Foru Aldundiaren Diputatu Nagusiaren Sailarekin lan-plan bat aurkeztea eta adostea.

a) Presentar y acordar con el Departamento del Diputado General de la Diputación de Álava un plan de trabajo.

b) Ekintzen gauzapena garatzea eta haren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

b) Desarrollar y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones.

c) Aurreko apartatuan aipatutako konpromisoak betetzeko behar diren adina baliabide material eta giza baliabide jartzea.

c) Habilitar los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento efectivo de los compromisos mencionados en el apartado anterior.

d) Kontratazio-organoaren eginkizunak egikaritzea.

d) Ejercer las funciones de órgano de contratación.

e) Hitzarmen honetan aipatzen diren ekarpenak kudeatzea.

e) Gestionar las aportaciones referidas en el presente Convenio.

f) Urteko txostena egitea, aurreko apartatuan aipatutako konpromisoen arabera egindako lanari buruz. Halaber, hitzarmen honen xedea dela-eta eskatzen dioten adina informazio eta dokumentazio osagarri ematea Arabako Foru Aldundiaren Diputatu Nagusiaren Sailari.

f) Elaborar una memoria anual relativa a la labor desarrollada con relación a los compromisos referidos en el apartado anterior, así como a facilitar al Departamento del Diputado General de la Diputación Foral de Álava cuanta información y documentación complementaria le sea solicitada en relación con el objeto del presente Convenio.

2.– Era berean, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bere gain hartzen du Beldur Barik erakunde arteko kanpainaren laguntza teknikoaren kostuaren zati bat finantzatzeko betebeharra, 2022an gehienez 66.000 euro (hirurogeita sei mila) jarriz aurrekontuko 2022/2054701000/1.32230.24499– 2019/001463 aplikazioaren kargura. Zenbateko horrek, hiru foru aldundiek jartzea aurreikusita dagoen zatiarekin batera (gehienez Bizkaiak 35.000, Arabak 12.000 eta Gipuzkoak 23.500), zehazten du «Beldur Barik programa diseinatu eta betearazteko» laguntza teknikoaren kontratazio espedientearen aurrekontua, hau da, 125.860,61 euro.

2.– Asimismo, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer asume la obligación de financiar parte del costo de la asistencia técnica de la Campaña Interinstitucional Beldur Barik, mediante la aportación en el año 2022 de la cantidad máxima de sesenta y seis mil (66.000,00) euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2022/2054701000/1.32230.24499– 2019/001463. Esta cantidad, junto con la que está prevista que aporten las tres Diputaciones Forales (máximos de Bizkaia 35.000, Araba 12.000 y Guipúzcoa 23.500), es la que determina el presupuesto de (125.860,61 euros) del expediente de contratación de la asistencia técnica de la campaña, «diseño y ejecución del programa Beldur Barik».

3.– Azkenik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak konpromisoa hartzen du ekimen hori bere web orriaren eta erakundearen beste hedabideen bidez zabaltzeko, Arabako Foru Aldundiarekin batera sustatu duela agertuz. Horretarako, bi entitateen logotipoak agertuko dira.

3.– Finalmente, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se compromete a divulgar esta iniciativa a través de su página web y otros medios de difusión de la institución, haciendo constar que ha sido promovida junto con la Diputación Foral de Álava. A tal fin se harán constar los logotipos de las dos entidades.

Hirugarrena.– Arabako Foru Aldundiaren konpromisoak.

Tercera.– Compromisos de la Diputación Foral de Álava.

1.– Arabako Foru Aldundiak bere gain hartzen du Beldur Barik erakunde arteko kanpainaren kostuaren zati bat finantzatzeko obligazioa, eta, horretarako, 2022. urtean gehienez ere 12.000,00 euro jarriko du Beldur Barik erakunde arteko kanpainako laguntza teknikoa garatzeko.

1.– La Diputación de Álava asume la obligación de financiar parte del costo de la Campaña Interinstitucional Beldur Barik, mediante la aportación en el año 2022 de la cantidad total de 12.000,00 euros, para el desarrollo de la asistencia técnica de la Campaña Interinstitucional Beldur Barik.

Hitzarmenaren xedearen finantzaketa Arabako Foru Aldundiak egingo du, Arabako Foru Aldundiaren 2022rako aurrekontuaren 02501.92.00 4.5.1 00.01 partidaren kontura, «Emakunde: Beldur Barik».

La financiación del objeto de Convenio se hará por parte de la Diputación Foral de Álava a través de la partida 02501.92.00 4.5.1.00.01 «Emakunde: Beldur Barik» del presupuesto de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2022.

2.– Arabako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du ekimena bere web orriaren eta erakundearen bestelako hedabideen bidez zabaltzeko. Horretarako, bi entitateen logotipoak agertuko dira.

2.– La Diputación de Álava se compromete a divulgar esta iniciativa a través de su página web y otros medios de difusión de la institución. A tal fin se harán constar los logotipos de las dos entidades.

3.– Arabako Foru Aldundiak ibilbide-orri bat ezarri eta han programaren esparruan garatzen dituen jarduketak jasoko ditu.

3.– La Diputación Foral de Álava establecerá una hoja de ruta en la que recoja las actuaciones que desarrollará en el marco del programa.

Laugarrena.– Ordaintzeko modua.

Cuarta.– Forma de pago.

Arabako Foru Aldundiaren ekarpenaren ordainketa hitzarmen hau sinatu ostean egingo da, eta % 100eko aurrerakin moduan emango da.

El pago de la aportación de la Diputación Foral de Álava, se realizará tras la firma del presente convenio, y en concepto de anticipo del 100 %.

Bosgarrena.– Justifikazioa.

Quinta.– Justificación.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak 2023. urteko otsailaren 28a baino lehen justifikatuko du hitzartutako jarduerak egin direla, egindako jarduerak justifikatzeko kontu bat aurkeztuz. Kontu horrek honakoak jasoko ditu:

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer justificará la realización de las actividades objeto del Convenio antes del 28 de febrero de 2023 mediante la presentación de una cuenta justificativa de las actividades realizadas, que contendrá:

– Bigarren klausulan adierazitakoari jarraituz, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak hartuko konpromisoak bete direla egiaztatzen duen jarduera-memoria.

– Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de los compromisos asumidos por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en virtud de lo señalado en la cláusula segunda.

– Diruz lagundutako jardueraren gastuen zerrenda sailkatua.

– Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada.

– Aurreko apartatuan aipatutako zerrendan jaso diren fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea edo eraginkortasun administratiboa duten gainerako agiriak (jatorrizkoak edo konpultsatuak) eta, hala badagokio, ordainketa egiaztatzeko agiriak.

– Documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, originales o compulsadas, incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

– Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuen zerrenda zehatza. Zenbatekoa eta jatorria adierazi beharko dira.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Seigarrena.– Koordinazioa eta jarraipena.

Sexta.– Coordinación y Seguimiento.

1.– Jarraipen Batzordeak koordinazio- eta jarraipen-lanak egingo ditu, hitzarmen honetan xedatua behar bezala egiten dela ziurtatzeko. Jarraipen Batzorde hori xede horrekin sortuko da, hain zuzen ere, eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak koordinatuko du. Zentzu horretan, beste eginkizun batzuen artean, burututako ekintzen gastuak behar bezala justifikatu direla egiaztatuko du.

1.– La coordinación y el seguimiento de la debida realización de lo dispuesto en el presente Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión de Seguimiento que se creará para tal fin y que será coordinada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. En este sentido, entre otras funciones, comprobará la adecuada justificación de los gastos de las acciones desarrolladas.

2.– Jarraipen Batzorde horretan, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Arabako Foru Aldundiaren ordezkariek parte hartuko dute. Beste alde batetik, EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteko ordezkariak gonbidatu ahalko dira, baita adituak ere, aholkularitza-lanak egin ditzaten.

2.– Participarán en esta Comisión de Seguimiento representantes de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, y de la Diputación de Álava. Por otra parte, se podrá invitar para asesoramiento a representantes de EUDEL-Asociación de Municipios Vascos y a personas expertas.

3.– Programatutako jardueren jarraipena eta ebaluazioa egiteko bileretarako deialdiak egingo ditu Emakundek.

3.– Emakunde convocará reuniones de seguimiento y evaluación de las actividades programadas.

Zazpigarrena.– Indarraldia.

Séptima.– Vigencia.

Hitzarmen honek sinatzen den egunetik aurrera izango du indarra, 2022ko abenduaren 31 arte.

Este Convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre del 2022.

Zortzigarrena.– Beste laguntza eta dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Octava.– Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones.

Hitzarmen honen dirulaguntza bateragarria izango da xede bera duten beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein dela ere horiek eman dituen administrazioa edo entea (publikoa edo pribatua), izan Estatukoa, Europar Batasunekoa edo nazioartekoa, baina ezin izango da gehiegizko finantzaketarik eskuratu.

La subvención objeto del presente Convenio será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo objeto o finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que en ningún caso pueda producirse sobrefinanciación.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren baldintzak aldatzea eta beste laguntza batzuk jasotzea.

Novena.– Alteración de las condiciones del Convenio y concurrencia de ayudas.

Dirulaguntza aldatu egin daiteke, baldin eta dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetako baten bat aldatzen bada eta Estatuko edo nazioarteko erakunde publiko edo pribatu baten edo beste administrazio batzuen dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzen bada.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la suscripción del Convenio de colaboración, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación del Convenio.

Hamargarrena.– Hitzarmena suntsiaraztea.

Décima.– Resolución del Convenio.

Hitzarmen hau suntsiaraziko da egoera hauetakoren bat gertatuz gero:

El presente Convenio se resolverá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

– Sinatu duten alderdi biak ados daudenean; hilabete aurretik jakinarazi beharko da.

– Mutuo acuerdo entre las partes suscribientes, con un preaviso de un mes.

– Aldeetako edozeinek bere konpromisoak ez betetzea.

– Incumplimiento de los compromisos contraídos por cualquiera de las partes.

Hamaikagarrena.– Itzulketa.

Undécima.– Reintegro.

Hitzarmen hau betetzen ez bada edo emandako kopurua beste xede batzuetarako erabiltzen bada, dirulaguntza jasotzeko eskubidea guztiz edo zati batean galdutzat joko da, eta hura osorik edo zati batean itzuli beharko da, hari dagozkion berandutza interesekin batera, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauan ezarritakoari jarraikiz.

El incumplimiento del presente Convenio o la utilización para otros fines de la cantidad concedida dará lugar a la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la subvención y a la obligación de reintegrar esta total o parcialmente junto con los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava.

Hamabigarrena.– Hitzarmenaren izaera.

Duodécima.– Naturaleza del Convenio.

Hitzarmen hau administrazioaren arlokoa da. Beraz, azken instantzian, administrazioarekiko auzien epaitegi eskudunek aztertuko eta ebatziko dituzte hitzarmen hau dela-eta sortzen diren auziak.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones derivadas de este Convenio serán, en última instancia, conocidas y resultas por los tribunales contencioso-administrativos competentes.

Hamahirugarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Decimotercera.– Protección de datos de carácter personal.

Alderdiek adierazten dute ezagutzen dituztela Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzekoari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari eta Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituen eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduari buruzko xedapenak, eta konpromisoa hartzen dute lege horretan aurreikusitako betekizunak betetzeko, hitzarmen hau dela-eta dauzkaten erabiltzaileen datuei dagokienez.

Las partes declaran conocer las disposiciones relativas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en la misma respecto de los datos pertenecientes a las personas usuarias que se pudieran manejar dentro del presente Convenio.

Eta, hitzarmen honetan ezarritakoarekin bat datozela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, jarraian agertzen direnek honelako hiru ale sinatu dituzte, jatorrizkoak, idazpuruan adierazitako lekuan eta egunean:

Y en prueba de conformidad con lo establecido en el presente documento, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en tres ejemplares originales en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento:

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN ELGARRESTA LARRABIDE.

MIREN ELGARRESTA LARRABIDE.

Arabako Diputatu Nagusia.

El Diputado General de Álava.

RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE.

RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común