Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2023ko urtarrilaren 11, asteazkena

N.º 7, miércoles 11 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
151
151

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 20koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, Euskal Etxeei dirulaguntzak esleitzen dizkiena 2022rako, atzerriko euskal gizataldeetako kideen premia larriei eta laguntza-beharrei erantzuteko.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se adjudican prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2022ko urriaren 18ko Ebazpenaren bidez (urriaren 25eko EHAA, 204. zk.), 222/2003 Dekretuaren 7.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (222/2003 Dekretua, irailaren 30ekoa, atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsonen premia larriei erantzuteko euskal etxeentzako prestazio ekonomikoen araubidea arautzen duena), laguntza horietarako deialdia egin zen 2022. urterako.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, por el que se regula el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, por Resolución de 18 de octubre de 2022 (BOPV n.º 204, de 25 de octubre), de la Secretaria General de Acción Exterior, se procedió a la convocatoria de las mismas para el año 2022.

Ebaluazio Batzordearen osaera, irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 10. artikuluan arautua, oker izendatu zen 2022ko urriaren 18ko deialdi-ebazpenean, ez baitzen kontuan hartu Osasun Sailaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren ordezkaritza berria.

La composición de la Comisión de Evaluación, regulada en el artículo 10 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, fue erróneamente designada en la citada Resolución de convocatoria de 18 de octubre de 2022, al no haberse tenido en cuenta la nueva representación de los Departamentos tanto de Salud como de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Horrenbestez, irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako Ebaluazio Batzordea honako hauek osatzen dute:

En consecuencia, la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 10 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, ha estado compuesta por las siguientes personas:

– Gorka Álvarez Aranburu jauna, Kanpoko Euskal Komunitaterako zuzendaria, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak, batzordeburuak, eskuordetuta.

– D. Gorka Álvarez Aranburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por delegación de la Secretaria General de Acción Exterior, Presidente de la Comisión.

Kideak:

Vocales:

– Nerea Urien Azpitarte anderea, Osasun Administrazio eta Finantzaketako sailburuordea, Osasun Sailaren ordezkaria.

– Dña. Nerea Urien Azpitarte, Viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, en representación del Departamento de Salud.

– Xabier Legarreta Gabilondo jauna, Migrazio eta Asiloko zuzendaria, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren ordezkaria.

– D. Xabier Legarreta Gabilondo, Director de Migración y Asilo, en representación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

– José Manuel Meaurio Antón jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako teknikaria.

– D. José Manuel Meaurio Antón, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza.

– Benan Oregi Iñurrieta jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako teknikaria; batzordeko idazkari-lanak egingo ditu.

– D. Benan Oregi Iñurrieta, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza, que desempeñará labores de secretaría de la Comisión.

Batzorde honek esleipen-prozeduraren ebazpen-proposamena egin du, 2022ko abenduaren 19ko bileraren ondoren, laguntza hauek arautzen dituen Dekretuaren 10. eta 11. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Esta Comisión ha elevado la correspondiente propuesta de Resolución del procedimiento de adjudicación, tras la reunión celebrada el 19 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Decreto regulador de estas ayudas.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari dagokio deialdi hau ebaztea, Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 5/2021 Dekretuaren 5.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Corresponde a la Secretaria General de Acción Exterior resolver la presente convocatoria, atendiendo a lo estipulado en el artículo 5.2 del Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza.

Hori guztia ikusita, hau

A la vista de todo lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Deialdi honetan ez onartzea I. eranskinean zerrendatzen diren pertsonak, bertan adierazitako arrazoiengatik.

Primero.– Inadmitir de la presente convocatoria a las personas que se relacionan en el Anexo I por los motivos indicados en el mismo.

Bigarrena.– Prestazio ekonomikoak II. eranskinean agertzen diren euskal etxeei esleitzea.

Segundo.– Adjudicar las prestaciones económicas a los Centros Vascos que figuran en el Anexo II.

Hirugarrena.– III. eranskinean agertzen diren eskabideak ukatzea, laguntzak puntuazioaren arabera eman ondoren aurrekontu-kreditua agortu delako.

Tercero.– Denegar las solicitudes que figuran en el Anexo III por haberse agotado el crédito presupuestario tras otorgar las ayudas en orden de puntuación.

Laugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común