Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

5. zk., 2023ko urtarrilaren 9a, astelehena

N.º 5, lunes 9 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
121
121

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2022ko uztailaren 5eko Aginduan iragarritako dirulaguntzak, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek 2022ko ekitaldian konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurak sustatu eta bultzatzeko jarduerak gara ditzaten beren jarduera-eremuan.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones convocadas por la Orden de 5 de julio de 2022, del Consejero de Educación, para que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional desarrollen, en su ámbito de actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, en el ejercicio 2022.

2022ko uztailaren 27an, Hezkuntzako sailburuaren agindua argitaratu zen. Haren bidez, dirulaguntzak iragarri ziren Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek 2022ko ekitaldian konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurak sustatu eta bultzatzeko jarduerak gara ditzaten beren jarduera-eremuan.

Con fecha 27 de julio de 2022 se hizo pública la Orden del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional desarrollen, en su ámbito de actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, en el ejercicio 2022.

Aginduaren xedea da Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten enpresa-erakundeei eta sindikatuei dirulaguntzak emateko deialdia egitea, beren jarduera-eremuan konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurekin zerikusia duten jarduera sustatzaileak eta eragileak garatzeko, baita horiek behar bezala gauzatzeko behar diren koordinazio- eta kudeaketa-lanak egiteko ere.

El objeto de la citada convocatoria es la concesión de subvenciones destinadas a las organizaciones empresariales y sindicales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional para el desarrollo, dentro de su ámbito de actuación, de las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, así como de las labores de coordinación y gestión que resulten necesarias para el correcto desempeño de las mismas.

Deialdi honen bidez iragartzen diren dirulaguntzen zenbatekoa laurehun eta hirurogeita zortzi mila eurokoa (468.000,00) da.

La cantidad total de las subvenciones destinadas en esta convocatoria asciende a cuatrocientos sesenta y ocho mil (468.000,00) euros.

Zenbatekoari eta emateko prozedurari buruzko 12.1 artikuluak ezartzen du dirulaguntzak emateko lehia bidezko konkurrentzia-prozedura erabiliko dela. Horretarako, aurkeztutako eskabide guztiak elkarrekin alderatuko dira, baina betiere 13. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak kontuan harturik, 1etik 10erako puntuazioarekin.

El artículo 12.1 referente a la cuantía y procedimiento de concesión, establece que las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13, con una puntuación comprendida entre 1 y 10 puntos.

Laguntzak esleitzeko muga 12. artikuluko 2. apartatuan ezarritakoa izango da, eskura dagoen kreditua agortu arte; eta gutxienez 5 puntu lortu eta aipatutako irizpideak ezarriz baloraziorik hoberena lortu dutenei emango zaie. Dena dela, 5 puntu edo gehiago lortzen dituzten eskari guztiek pertsona bat kontratatzeko/esleitzeko laguntza lortuko dute, eta bigarren eta hirugarren pertsona kontratatzeko/esleitzeko dirulaguntza-lehiaketako arauak ezarriko dira.

Las ayudas se adjudicarán, con el límite establecido en el apartado 2 del artículo 12, hasta el agotamiento, en su caso, del crédito disponible, a aquellas que, habiendo obtenido al menos 5 puntos, han obtenido mejor valoración en aplicación de los citados criterios. No obstante, todas aquellas solicitudes que obtengan 5 puntos o más obtendrán ayuda para la contratación/asignación de una persona, aplicándose las reglas del concurso para la subvención a la contratación/asignación de la segunda y tercera persona.

Era berean, aginduaren 12.2 artikuluak ezartzen duenez, diruz lagundu daitezkeen jardueretarako berariaz kontratatutako edo esklusiboki esleitutako pertsona bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa kontratatzeko/esleitzeko aurreikusitako dataren eta jarduerak amaitzeko eskabidean aurreikusi eta adierazitako dataren (II. eranskina) arabera finkatuko da. Erakunde onuradun bakoitzak diruz lagundu daitezkeen hiru pertsonaren gastuen zenbatekoa jaso ahal izango du eta esklusibotasunez kontratatutako/esleitutako pertsona bakoitzeko dirulaguntza ezingo da izan urteko 52.000 euroren zenbateko proportzionala baino handiagoa.

Asimismo, el citado artículo 12.2 de la Orden establece que el importe máximo subvencionable para cada persona contratada específicamente o asignada con carácter de exclusividad para el desarrollo de las actividades subvencionables se fijará en función de la fecha prevista de contratación/asignación y la fecha prevista de finalización de las actividades que se indique en la solicitud (Anexo II). Como máximo, cada entidad beneficiaria podrá recibir la cuantía equivalente a los costes subvencionables de tres personas y, en ningún caso, el importe máximo subvencionable por persona contratada/asignada con carácter de exclusividad podrá ser superior al importe proporcional de 52.000 euros anuales.

11. artikuluaren arabera, balorazio-batzorde batek baloratuko ditu eskabideak, Aginduaren 13. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. Plangintza eta Antolaketako zuzendaria izango da presidentea, eta honako hauek osatuko dute: Lanbide Heziketako Zerbitzuaren arduradunak, lurralde-ordezkaritza bakoitzeko teknikari batek eta Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikari batek. Azken horrek idazkari-lanak egingo ditu, eta hitza izango du, baina botorik ez.

El artículo 11 señala que la valoración de las solicitudes, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 13 de la Orden, se llevará a cabo por una Comisión de Valoración que estará presidida por el Director de Planificación y Organización y formada por la persona Responsable del Servicio de Formación Profesional, por un Técnico o Técnica de cada una de las Delegaciones Territoriales y por un Técnico o Técnica de la Dirección de Planificación y Organización que actuará como secretario o secretaria, con voz, pero sin voto.

2022ko urriaren 18an, Lanbide Heziketako sailburuordearen 2022ko urriaren 4ko Ebazpena argitaratu zen EHAAn. Ebazpen horren bidez, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako Lanbide Heziketako Zerbitzuko arduraduna izendatzen da, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek 2022ko ekitaldian konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurak sustatu eta bultzatzeko jarduerak garatzeko dirulaguntzak emango dituen Balorazio Batzordeko kide izan dadin.

Con fecha 18 de octubre de 2022 se publicó en el BOPV la Resolución de 4 de octubre de 2022, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se nombra a la persona responsable del Servicio de Formación Profesional de la Dirección de Planificación y Organización que formará parte de la Comisión de Valoración para la concesión de subvenciones para que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional desarrollen, en su ámbito de actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, en el ejercicio 2022.

Aurkeztutako eskabideak ebaluatu ondoren, Balorazio Batzordeak behin-behineko ebazpen-proposamena egin zuen, behar bezala arrazoituta eta 2022ko urriaren 18an egindako bileraren aktaren I. eranskinean laburtuta. Proposamen hori bitarteko elektronikoen bidez jakinarazi zitzaien onuradunei 2022ko urriaren 25ean, eta, era berean, 10 egun naturaleko epea eman zitzaien, jakinarazpenaren biharamunetik zenbatzen hasita, egokitzat jotzen zituzten alegazioak aurkezteko.

Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración formuló la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada y resumida en el Anexo I del acta de la reunión celebrada el 18 de octubre de 2022, la cual fue notificada a las personas beneficiarias mediante medios electrónicos el 25 de octubre de 2022, concediéndoles, a su vez, un plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación, para presentar las alegaciones que estimasen oportunas.

Jakinarazpena egin eta alegaziorik aurkeztu ez zenez, Balorazio Batzordeak prozeduraren ebazpen-proposamena onartu zuen, eta Plangintza eta Antolaketako zuzendariak, organo izapidegile gisa, Lanbide Heziketako sailburuordeari igorri zion, 2022ko azaroaren 7ko aktan jasota dagoen bezala.

Una vez realizada la notificación y no habiendo sido presentadas alegaciones, la Comisión de Valoración aprobó la propuesta de resolución del procedimiento, siendo elevada por el Director de Planificación y Organización, como órgano instructor, al Vicenconsejero de Formación Profesional, tal como consta en el acta de fecha de 7 de noviembre de 2022.

Lanbide Heziketako sailburuordeari proposamena egin ondoren, eta aginduaren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, sailburuordeari berari dagokio aurkeztutako eskabideei buruzko ebazpena ematea eta erakunde interesdunei jakinaraztea. Horretarako, gehienez ere, sei hilabeteko epea egongo da, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como se dispone en el artículo 14 de la Orden, le corresponde al propio Viceconsejero dictar y notificar a las entidades interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas, siendo el plazo máximo establecido para ello de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Adierazitakoagatik, honako hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurari lotutako sustatzeko eta bultzatzeko jarduerak gara ditzaten dirulaguntzak ematea eranskinean zerrendatzen diren erakunde onuradunei, betiere 13. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideei eta Hezkuntzako sailburuaren 2022ko uztailaren 5eko Aginduaren 12. artikuluan ezarritako mugari jarraikiz, Balorazio Batzordeak proposatuta, eta eranskin horretan erakunde bakoitzerako zehazten diren zenbatekoekin.

Artículo 1.– Conceder, con arreglo a los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 y al límite establecido en el artículo 12 de la Orden de 5 de julio de 2022 del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones para que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional desarrollen, en su ámbito de actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

2. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, herritar oro jakitun egon dadin.

Artículo 2.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gainerako baldintzetarako, kontuan hartuko da Hezkuntzako sailburuaren 2022ko uztailaren 5eko Aginduan xedatutakoa.

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 5 de julio de 2022, del Consejero de Educación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau erakunde onuradunei jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución a las entidades beneficiarias.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2022.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común